Document z0242-98, current version — Adoption on March 23, 1998
( Last event — State registration, gone April 14, 1998. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 90 від 23.03.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 квітня 1998 р.
vd980323 vn90 за N 242/2682

Про внесення змін і доповнень до Правил
перезень вантажів автомобільним транспортом
в Україні, затверджених наказом Мінтрансу
від 14.10.97 N 363

3 метою уточнення деяких положень Правил перевезень вантажів
автомобільним транспортом в Україні та створення більш сприятливих
умов для здійснення підприємницької діяльності в галузі перевезень
вантажів автомобільним транспортом, Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни i доповнення до Правил перевезень вантажів
автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом
Мінтрансу від 14.10.97 N 363 ( z0128-98 ) (додаються).
2. Державному департаменту автомобільного транспорту України
(Докіль Л.П.): 2.1. Довести цей наказ до відома міністерств, відомств, Уряду
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, об'єднань,
підприємств, установ i організацій автомобільного транспорту, що
входять до сфери управління Мінтрансу України. 2.2. Разом із Головним управлінням правового забезпечення
діяльності транспорту (Логінова Л.М.) в установленому порядку
подати цей наказ на державну реєстрацію в Міністерство юстиції
України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Костюченка Л.М.
Затверджено
наказом Мінтрансу України
2З.0З.98 N 90
Зміни i доповнення до Правил перевезень
вантажів автомобільним транспортом в Україні
( z0128-98 )
1. У пункті З.1 i далі в тексті Правил слова "типовий договір
про перевезення вантажів автомобільним транспортом" замінити на
слова "примірний договір про перевезення вантажів автомобільним
транспортом" у відповідних відмінках. 2. У пункті З.4 слово "печатками" замінити словами "печаткою
Перевізника". З. Пункт З.5.4 виключити. 4. У пункті З.7 із слів "типової форми" слово "типової"
виключити. 5. Пункт З.9 викласти в такій редакції: "З.9. Перевізники можуть перевозити вантажі за разовим
договором, примірна форма якого наведена в додатку 2". 6. У пункті 10.1 i далі в тексті Правил слова "разове
замовлення" замінити словами "разовий договір" у відповідних
відмінках. 7. Пункт 10.З викласти в такій редакції: " 10.З. Разові договори повинні бути укладені в письмовій
формі". 8. У пункті 10.6 слова "прийняття разового замовлення"
замінити на слова "разового договору". 9. Пункт 11.6 виключити. У зв'язку з цим пункти 11.7-11.11 вважати відповідно пунктами
11.6-11.10. 10. Пункт 1З.6 викласти в такій редакції: "1З.6. В разі, якщо при виявленні недостачі, ушкодження або
зіпсування вантажів, Перевізник i вантажовідправник або
вантажоодержувач не дійшли згоди у визначенні їх причин i суми, на
яку зменшилась вартість вантажу, на вимогу Перевізника,
вантажовідправника чи вантажоодержувача проводиться експертиза в
бюро товарних експертиз або іншими компетентними організаціями чи
фізичними особами". 11. Пункт 16.10 після слів "подаються в оригіналі" доповнити
словами "або в належним чином засвідчених копіях". 12. Додаток 2 до Правил перевезень вантажів автомобільним
транспортом в Україні викласти в такій редакції:
Разовий договір N ________
на перевезення вантажів автомобільним транспортом ____________________________ "___"_____________ 199_р.
(місто, село, селище) _________________________________________________________________,
(повне найменування перевізника) надалі-Перевізник, в особі ______________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________, (найменування документа, що дає право на укладення договору)
з однієї сторони, та ____________________________________________,
(повне найменування замовника)
надалі - Замовник, в особі ______________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________,
(найменування документа, що дає право на укладення договору) уклали цей договір про таке:
Перевізник зобов'язується виконати для Замовника перевезення _________________________________________________________________,
(найменування вантажу, маса брутто, кількість місць, рід упаковки)
а Замовник зобов'язується сплатити Перевізнику за перевезення
обумовлену платню. Дата i години подачі автотранспорту: ________________________ __________________________________________________________________
Адреса вантаження (подачі): ________________________________ __________________________________________________________________
Адреса розвантаження (закінчення роботи):____________________ __________________________________________________________________
Відстань перевезення: _______________________________________ Використання автотранспорту з оплатою за авт.-годину у
загальній кількості _____________________________ автомобілегодин. Додаткові умови: ____________________________________________ __________________________________________________________________
Порядок, форма i строки оплати: _____________________________ __________________________________________________________________
Юридичні адреси сторін: _____________________________________ Перевізник: _________________________________________________
телефон __________ факс _______ телекс _________ телетайп ________
Розрахунковий рахунок N _________________ у ______________________ Замовник: ___________________________________________________
телефон __________ факс _______ телекс _________ телетайп ________
Розрахунковий рахунок N _________________ у ______________________
Перевізник Замовник ____________________ _____________________
(підпис i печатка) (підпис і печатка)on top