Document z0050-16, valid, current version — Adoption on December 25, 2015
( Last event — Entry into force, gone January 29, 2016. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
25.12.2015 № 1631


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2016 р.
за № 50/28180

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК
проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади

І. Загальні положення

1. Цей Типовий порядок визначає умови і порядок проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади.

2. Конкурс на службу в поліції та/або на зайняття вакантної посади  (далі - конкурс) проводиться в апараті центрального органу управління поліції (далі - апарат Національної поліції України) та в її територіальних (у тому числі міжрегіональних) органах (закладах, установах) (далі - органи поліції) з метою добору осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов’язки за відповідною вакантною посадою.

Конкурс оголошується наказом Національної поліції України або керівника відповідного органу поліції, якому надано право приймати громадян на службу в поліції та/або призначати на відповідну вакантну посаду, і проводиться відповідною поліцейською комісією.

3. Конкурс проводиться серед осіб:

1) які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції;

2) які вперше приймаються на службу в поліцію з призначенням на посади середнього та вищого складу поліції, за рішенням керівника, уповноваженого призначати на такі посади відповідно до Закону України «Про Національну поліцію»;

3) які призначаються на посади молодшого, середнього та вищого складу поліції в порядку просування по службі за рішенням керівника уповноваженого призначати на такі посади, через конкурс.

II. Оприлюднення інформації про проведення конкурсу

1. Інформація (оголошення) про вакантні посади в поліції і про проведення конкурсу оприлюднюється відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» і цього Типового порядку на офіційному веб-порталі центрального органу управління поліції, відповідного територіального органу (закладу, установи) поліції.

2. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

1) місцезнаходження поліцейської комісії, яка проводить конкурс;

2) назва вакантної посади;

3) стислий зміст службових обов’язків;

4) умови грошового забезпечення;

5) вимоги щодо освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи, у тому числі в поліції, та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог до цієї посади, а також вимог до осіб, що приймаються на службу в поліції;

6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду;

7) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;

8) дата і місце проведення конкурсу (етапів конкурсу);

9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

ІІІ. Приймання документів, що подаються для участі в конкурсі

1. Приймання документів здійснюється в строки, визначені в оголошенні про проведення конкурсу. Строк приймання документів не може становити менше 10 та більше 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи, які подають для участі в конкурсі, визначені статтею 54 Закону України «Про Національну поліцію».

3. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі та подала документи до поліцейської комісії у визначені строки, вважається кандидатом на зайняття вакантної посади (далі - кандидат).

ІV. Організація проведення конкурсу

1. Служба персоналу (кадрового забезпечення) органу поліції, де проходить конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність загальним вимогам, визначеним в оголошенні про проведення конкурсу, та інформує про це поліцейську комісію.

2. Кандидати, які відповідають вимогам частин першої, третьої статті 49 Закону України «Про Національну поліцію», допускаються до конкурсу.

3. Конкурс проходить в декілька етапів:

1) тестування:

на знання законодавчої бази (професійний тест);

на загальні здібності і навички (тест загальних навичок);

особистісних характеристик (психологічний тест);

2) перевірка рівня фізичної підготовки;

3) співбесіда.

4. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє поліцейській комісії паспорт громадянина України.

5. Повноваження поліцейської комісії визначаються Законом України «Про Національну поліцію».

6. Забезпечення діяльності і проведення засідань поліцейських комісій здійснює відповідний орган поліції, в якому проводиться конкурс.

З метою організації проведення конкурсу або його окремих етапів поліцейськими комісіями можуть створюватися робочі групи (консультативно-дорадчі органи). Кількісний і персональний склад робочої групи затверджується головою комісії, про що складається окремий протокол, який підписується головою комісії.

До складу робочих груп можуть входити:

працівники поліції;

представники вищих навчальних закладів, інших установ, організацій, на базі яких проводитиметься конкурс (етапи конкурсу) (за згодою їх керівництва);

представники громадськості (за згодою);

представники проектів міжнародної технічної допомоги (за згодою).

У разі якщо кандидатів 5 і менше, повноваження робочої групи можуть бути покладені поліцейською комісією на окремих осіб з числа:

працівників поліції;

представників вищих навчальних закладів, інших установ, організацій, на базі яких проводитиметься конкурс (етапи конкурсу) (за згодою їх керівництва);

представників громадськості (за згодою);

представників проектів міжнародної технічної допомоги (за згодою).

До повноважень робочої групи належать:

участь у формуванні груп для проходження конкурсу (етапів конкурсу);

участь у забезпеченні додержання кандидатами умов проведення конкурсу (етапів конкурсу);

організаційне забезпечення діяльності поліцейської комісії.

V. Тестування

1. Тестування проводиться з метою об’єктивного і неупередженого з’ясування спроможності кандидатів за своїми професійними та особистісними якостями виконувати службові обов’язки на посадах у поліції.

2. Інформація (оголошення) про проведення тестування оприлюднюється на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України або відповідного органу поліції, де проводитиметься конкурс.

Крім того, кандидати інформуються про дату, час та місце проведення тестування особисто чи за допомогою засобів зв’язку (електронна пошта, телефон або оголошення на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України або відповідного органу поліції, де проходитиме конкурс).

В оголошенні про проведення тестування зазначаються такі відомості:

персональний склад осіб, які мають пройти тестування;

дата, час та місце проведення тестування;

умови та правила проведення тестування;

перелік нормативно-правових актів, які є предметом питань, винесених на тестування (для професійного тесту).

3. Тестові завдання розробляються МВС, апаратом Національної поліції України, органами поліції, навчальними закладами, міжнародними організаціями та представниками проектів міжнародної технічної допомоги.

4. Залежно від кількості кандидатів робочою групою формуються групи кандидатів для проходження тестування.

5. Перед початком проведення тестування члени робочої групи встановлюють за паспортом громадянина України особу, яка прибула для проходження тестування.

6. Тестування здійснюється з використанням комп’ютерної техніки. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися один з одним.

Кандидат, який допустив порушення, відсторонюється від подальшої участі в тестуванні, про що робочою групою складається акт у довільній формі.

Зазначений акт складається у двох примірниках, які підписуються членом поліцейської комісії, уповноваженим на це рішенням відповідної поліцейської комісії. Один примірник акта надається відстороненій особі під підпис.

Про відсторонення від тестування вноситься відповідний запис у відомість про результати проведення тестування, форма якої наведена у додатку до цього Типового порядку.

Повторне тестування не допускається.

7. Кандидати, які без поважних причин своєчасно не з’явилися на тестування або були відсторонені від подальшої участі в тестуванні, до наступних етапів конкурсу не допускаються.

У разі документального підтвердження (до завершення конкурсу) поважних причин неявки на тестування за рішенням поліцейської комісії кандидат допускається до відповідного тестування у складі інших груп (за їх наявності).

8. Для професійного тесту та тесту загальних навичок установлюється тривалість, що не перевищує однієї години для кожного.

Комп’ютерна програма тестування генерує унікальний набір тестових завдань для кожного кандидата.

Результати тестування (кількість набраних балів) кандидатам висвітлюються безпосередньо після його завершення.

9. Професійний тест складається з 60 тестових питань або з 50 тестових питань та 2 ситуативних задач. Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 1 балом, а правильне розв’язання ситуативної задачі - 5 балами. Максимальна кількість можливих балів дорівнює 60.

10. Тест загальних навичок складається з 60 тестових питань з визначення рівня логічних, вербальних та математичних здібностей кандидата. Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 1 балом. Максимальна кількість балів дорівнює 60.

11. Кандидати з числа осіб, визначених підпунктами 1, 2 пункту 3 розділу I цього Типового порядку, які набрали за результатами тестування (крім психологічного тесту) менше 25 балів, до наступних етапів конкурсу не допускаються.

12. Результати тестування зберігаються в електронному вигляді на сервері МВС, Національної поліції України або відповідного органу поліції, де проводився конкурс. Відомості про результати тестування передаються до відповідної поліцейської комісії.

VІ. Тестування особистісних характеристик (психологічний тест)

1. Тестування особистісних характеристик (психологічний тест) проводиться з метою виявлення рис, типів характеру, стилю поведінки кандидата, визначення його емоційного стану, придатності кандидата до служби в умовах підвищеного психологічного навантаження.

2. Результати тестування особистісних характеристик кандидата (психологічний тест) не впливають на його рейтинг та мають рекомендаційний характер і враховуються поліцейською комісією при прийнятті рішення за результатами всіх етапів конкурсу.

VІІ. Перевірка рівня фізичної підготовки

1. Перевірку рівня фізичної підготовки, передбачену в оголошенні про проведення конкурсу, поліцейська комісія організовує на об’єктах спортивної інфраструктури із забезпеченням належних санітарно-гігієнічних умов та в присутності медичних працівників.

2. Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для кандидатів, які вступають на службу в поліції, затверджуються наказом Міністерства внутрішніх справ України відповідно до вимог законодавства.

VІІІ. Співбесіда

1. Співбесіда з кандидатом проводиться поліцейською комісією.

2. Під час співбесіди поліцейська комісія вивчає результати тестувань, рівня фізичної підготовки та документи кандидата, які подані ним особисто та надані службою персоналу (кадрового забезпечення).

3. При проведенні співбесіди з кандидатом поліцейська комісія з’ясовує його професійні, морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності.

ІХ. Прийняття рішення поліцейською комісією за результатами конкурсу

1. За результатами обговорення кандидата поліцейська комісія приймає одне з таких рішень:

рекомендований до проходження служби в поліції та/або на зайняття вакантної посади;

не рекомендований до проходження служби в поліції та/або на зайняття вакантної посади.

2. Голосування поліцейської комісії за результатами співбесіди та обговорення членами поліцейської комісії результатів тестувань (перевірок) і документів кандидата проводяться за відсутності кандидата і запрошених осіб.

3. Рішення поліцейської комісії приймаються відповідно до статті 55 Закону України «Про Національну поліцію». У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови поліцейської комісії.

Рішення поліцейської комісії оформлюється протоколом.  У протоколі зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення. Протокол підписують голова, секретар і члени комісії, які брали участь у прийнятті рішення, не пізніше наступного дня після проведення засідання.

Окрема думка члена поліцейської комісії викладається в письмовій формі і додається до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні.

Х. Складання рейтингу кандидатів та оформлення результатів конкурсу

1. За результатами всіх етапів конкурсу поліцейська комісія складає рейтинг кандидатів, рекомендованих до служби в поліції.

2. Рейтинг складається, виходячи із загальної кількості балів, отриманих кандидатами в результаті проходження всіх етапів конкурсу.

3. За результатами складання загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу.

4. Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного дня після підписання протоколу засідання поліцейської комісії в тому порядку, в якому він був оголошений.

5. Переможці конкурсу надають кадровій службі передбачені законодавством документи, необхідні для проведення спеціальної перевірки згідно з Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33 «Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», та документи для оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання службових обов’язків потрібен такий допуск.

ХІ. Підстави для відмови в призначенні переможця конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади

Переможцю конкурсу відмовляється в призначенні на посаду в поліції в разі:

ненадання переможцем конкурсу у визначений строк документів, передбачених законодавством для спеціальної перевірки при прийомі на службу в поліції, та документів для оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання службових обов’язків потрібен такий допуск;

виявлення, у тому числі за результатами спеціальної перевірки, обмежень, пов’язаних зі службою в поліції, визначених Законами України  «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції» та іншими законами України;

відмови переможця конкурсу взяти на себе зобов’язання дотримуватися обмежень та/або від складання Присяги поліцейського, що визначено законом;

наявності щодо переможця конкурсу заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади».

Т.в.о. директора
Департаменту юридичного
забезпечення МВСО.М. Губарева


Додаток
до Типового порядку проведення
конкурсу на службу до поліції
та/або зайняття вакантної посади
(пункт 6 розділу V)

ВІДОМІСТЬ
про результати проведення тестування

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Результат тестування загальних здібностей та навичок

Підпис

Результат тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

Підпис

1


_________________________
(дата ознайомлення)
on top