Про стан кадрової роботи Мінрегіону
Мінрегіон України; Decision on April 19, 201210
Document vr_10858-12, valid, current version — Coming into effect on May 11, 2012, on the basis - v0220858-12

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

19.04.2012  № 10

Про стан кадрової роботи Мінрегіону

{Рішення введено в дію Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 220 від 11.05.2012}

Реалізація кадрової політики в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство) здійснювалась відповідно до Конституції України, законодавства України, Стратегії державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 01.02.2012 № 45, Стратегії реформування системи державної служби в Україні, затвердженої Указом Президента України від 14.04.2000 № 599, спрямована на забезпечення ефективної діяльності Мінрегіону, добору висококваліфікованих кадрів та стимулювання їх професійного зростання.

На цей час в апараті Міністерства працює 384 особи, із них 274 жінки (71% від загальної чисельності працюючих) та 110 чоловіків (29% від загальної чисельності працюючих).

Середній вік працюючих - 41 рік, середній стаж державної служби працівників апарату Міністерства - 7 років. 368 працівників мають повну вищу освіту, 7 - базову вищу освіту, 8 - неповну вищу освіту, 1 - середню освіту.

Серед працівників апарату Міністерства 16 осіб мають науковий ступінь, з них 1 особа доктор наук та 1 особа має 2 наукових ступеня, 9 осіб мають почесні звання України, 56 осіб здобули післядипломну освіту за напрямками підготовки "Державне управління" та "Державна служба".

Формування дієздатного кадрового потенціалу апарату Міністерства здійснювалося шляхом залучення до державної служби висококваліфікованих спеціалістів.

На виконання Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" організовано проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Міністерства. За I квартал 2012 року організовано спеціальні перевірки відомостей щодо 12 кандидатів на посади в апараті Міністерства. Отримано позитивні висновки за результатами проведення спеціальної перевірки 6 кандидатів, щодо 1 кандидата отримано негативний висновок у зв'язку із повідомленням ним неправдивих відомостей щодо себе, по іншим кандидатам перевірка ще триває.

Сформовано та затверджено відповідними наказами кадровий резерв на посади працівників апарату Міністерства, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону.

Ведеться робота з підвищення кваліфікації державних службовців. Розроблено та затверджено План-графік підвищення кваліфікації державних службовців, керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, на 2012 рік.

Державні службовці апарату Міністерства приймають участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі "Кращий державний службовець".

З метою набуття професійного досвіду проводиться періодична ротація державних службовців у межах структурних підрозділів з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи працівників.

Міністерством забезпечується погодження призначення на посади та звільнення з посад керівного складу підрозділів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, сфера діяльності яких належить до повноважень Мінрегіону.

Протягом 2011 року та I кварталу 2012 року до Міністерства для погодження кандидатів на посади керівників та заступників керівників структурних підрозділів регіонального розвитку, містобудування та архітектури, капітального будівництва, житлово-комунального господарства обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій надійшли матеріали на 68 осіб. Всі кандидати були погоджені.

Належним чином проводиться робота щодо відзначення кращих працівників будівельної галузі, сфери містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства з усіх регіонів нашої держави.

Протягом 2011 року та I кварталу 2012 року до Міністерства надійшло від Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і було розглянуто 134 клопотання щодо нагородження 181 працівника галузей державними нагородами та 94 працівників урядовими нагородами.

Відомчими відзнаками Мінрегіонбуду нагороджено 784 особи.

В той же час в кадровій роботі мають місце недоліки.

Так, керівники структурних підрозділів апарату Міністерства приділяють недостатньо уваги питанням щодо підвищення кваліфікації державних службовців підпорядкованих структурних підрозділів.

Деякі керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, надають пропозиції стосовно кандидатур для зарахування до кадрового резерву з недотриманням встановлених вимог. Зокрема, нехтуються вимоги щодо погодження запропонованих до кадрового резерву кандидатур з відповідною місцевою державною адміністрацією, не дотримуються рекомендації щодо вікового цензу кандидатів, стажу роботи та пропорційного представництва в кадровому резерві чоловіків та жінок. Це стосується таких підприємств як Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний інститут по цивільному будівництву", державне підприємство "Торговий дім "Квіти", державне підприємство "Центр розвитку державно-приватного партнерства", державне підприємство "Український карантинний розсадник".

У процесі організації спеціальної перевірки виникли певні проблеми, які пов'язані у першу чергу із несвоєчасним наданням органами державної влади результатів перевірки, зокрема Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, у другу чергу з нечіткою формою та змістом результатів проведення спеціальної перевірки, що надаються територіальними органами Державної податкової служби України.

Слід зазначити, що не всі державні адміністрації після фактичного призначення кандидата на посаду або звільнення з посади своєчасно надають до Міністерства копії відповідних розпорядчих документів.

Досить частими є випадки подання неякісно підготовлених нагородних матеріалів з порушенням вимог діючих нормативно-правових актів. Часто вносяться пропозиції про відзначення осіб, які не мають конкретних та вагомих заслуг. Чимало клопотань, приурочених до незначних дат та подій. Такі недоліки характерні майже для всіх облдержадміністрацій та підприємств галузей.

З метою забезпечення реалізації основних напрямків кадрової політики колегія Мінрегіону ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника начальника Управління роботи з персоналом - начальника відділу державної служби Губіна О.Г. про стан кадрової роботи Мінрегіону взяти до відома.

2. Управлінню роботи з персоналом (Губін О.Г.), керівникам структурних підрозділів:

продовжувати роботу щодо укомплектування Міністерства висококваліфікованими кадрами;

Термін: постійно

покращити роботу щодо підвищення кваліфікації державних службовців, керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, та їх кадрового резерву;

Термін: до кінця 2012 року

проаналізувати кількісний та якісний склад підрозділів місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій сфери житлово-комунального господарства;

Термін: до 01.09.2012

забезпечити участь Мінрегіону у формуванні кадрової політики в регіонах держави.

Термін: протягом року

3. Управлінню роботи з персоналом (Губін О.Г.) продовжити роботу щодо співпраці з профільними навчальними закладами щодо залучення кращих студентів для проходження практики в Міністерстві з метою зарахування їх до кадрового резерву і подальшого залучення до роботи на посадах державних службовців та працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

Термін: постійно

4. Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, забезпечити неухильне дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.10.99 № 1912 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій" під час формування дієвого кадрового резерву на керівні посади та уникати формального підходу у цьому питанні.

Термін: грудень 2012 року

5. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (Арсененко Д.Г.) провести аналіз стану дотримання порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів на посади в апараті Міністерства та за його результатами з метою покращення роботи у даному напрямку підготувати відповідні листи до органів державної влади, які проводять спеціальну перевірку.

Термін: до 30.04.2012

6. Комісії з розгляду матеріалів щодо представлення до нагородження державними, урядовими нагородами України та відомчими відзнаками Мінрегіону працівників галузей (Семчук Г.М.) більш ретельніше здійснювати розгляд нагородних матеріалів.

Термін: постійно

7. Звернути увагу керівників будівельних корпорацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, на необхідність неухильного дотримання встановленого порядку представлення до державних та урядових нагород, відзнак Мінрегіону відповідно до чинного законодавства.

Термін: постійно

8. Рекомендувати головам обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій звернути увагу на:

безумовне дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 року № 1374 "Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій" під час підготовки матеріалів на погодження призначення на посади керівного складу підрозділів регіонального розвитку, містобудування та архітектури, капітального будівництва, житлово-комунального господарства;

поліпшення роботи з добору кадрів на посади керівного складу підрозділів регіонального розвитку, містобудування та архітектури, капітального будівництва, житлово-комунального господарства з урахуванням фахової освіти та досвіду роботи у відповідній галузі;

неухильне дотримання встановленого порядку представлення до державних і урядових нагород, відзнак Мінрегіону відповідно до чинного законодавства, забезпечивши при доборі кандидатур для нагородження дотримання таких критеріїв як наявність достатніх заслуг перед народом і державою, високих здобутків у професійній, громадській діяльності.

Термін: постійно.

Голова колегії

А.М. Близнюк

{Текст взято з сайту Мінрегіону України http://www.minregion.gov.ua/}on top