Document vr795863-12, current version — Adoption on June 7, 2012

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

07.06.2012  № 795

Про схвалення Концепції консолідованого нагляду за діяльністю учасників небанківських фінансових груп

Відповідно до пункту 1 статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою забезпечити регулювання питань функціонування небанківських фінансових груп Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Схвалити Концепцію консолідованого нагляду за діяльністю учасників небанківських фінансових груп (додається).

2. Розробити план заходів з формування консолідованого нагляду за діяльністю учасників небанківських фінансових груп.

3. Управлінню інформаційних технологій (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Жулій Ю.О.) забезпечити опублікування цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 7 червня 2012 р. № 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
07.06.2012 № 795

КОНЦЕПЦІЯ
консолідованого нагляду за діяльністю учасників небанківських фінансових груп

I. Загальні положення

Дана Концепція консолідованого нагляду за діяльністю учасників небанківських фінансових групи розроблена виходячи з потреби створення належних умов для діяльності небанківських фінансових груп на території України в межах Конституції України та законів України, визначає загальну стратегію і пріоритетні напрями державної політики щодо забезпечення функціонування ефективної системи консолідованого та субконсолідованого нагляду, передбачає здійснення цілісної системи заходів з максимальним врахуванням реалій діяльності учасників ринку цінних паперів, необхідності мінімізації системних ризиків діяльності на фондовому ринку.

Розроблена Концепція має забезпечити мету регулювання питань функціонування небанківських фінансових груп та мінімізації ризиків діяльності як окремих учасників небанківських фінансових груп, так і ризиків самих груп.

Нагляд на консолідованій основі - це нагляд за фінансовими групами з метою забезпечення стабільності фінансової системи та обмеження ризиків, на які наражається фінансова установа внаслідок участі у фінансовій групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків фінансової групи.

Система забезпечення нагляду на консолідованій основі може характеризуватися наступними складовими:

отримання відомостей про склад фінансової групи, правовий статус та фінансовий стан учасників;

отримання безпосередньо через уповноважену особу фінансової групи чи від учасників фінансової групи фінансової звітності;

аналіз структури фінансової групи, її учасників, системи управління всередині групи, системи управління ризиками в діяльності її учасників;

встановлення додаткових пруденційних нормативів, обов'язкових до виконання як фінансовою групою в цілому так і окремими її учасниками;

проведення планових та позапланових перевірок діяльності учасників небанківської фінансової групи;

отримання в установленому порядку та строки, фінансової звітності учасників небанківської фінансової групи та/або консолідованої фінансової звітності;

отримання інших відомостей та документів, відповідно до повноважень органу державної влади, необхідні для виконання органом державної влади покладених на нього функцій;

застосування до небанківської фінансової групи та її членів санкції, в порядку передбаченому законодавством України, за порушення встановлених обмежень.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює нагляд на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Діяльність у небанківській фінансовій групі вважається переважною, якщо середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали фінансових установ, нагляд за якими здійснює відповідно Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх небанківських фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з метою здійснення нагляду на консолідованій основі має право визначати в межах фінансової групи підгрупи, що складаються принаймні з двох фінансових установ, які здійснюють діяльність на фондовому ринку, та здійснювати за ними нагляд на субконсолідованій основі.

Склад небанківської фінансової групи або її підгруп передбачає існування як мінімум двох фінансових установ, які мають спільного контролера (крім банку).

Фінансова група, її підгрупи, учасники груп зобов'язані дотримуватися вимог, установлених державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг.

Інші терміни, які вживаються у цій Концепції, застосовуються у значенні законів України та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

II. Мета Концепції та основні напрямки розвитку законодавства

Метою даної концепції є встановлення основних методів та заходів, які мають використовуватись Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, небанківськими фінансовими групами та їх відповідальними особами для цілей мінімізації ризиків діяльності учасників фінансового сектору економіки України.

Основні напрямки розвитку законодавства для функціонування системи консолідованого нагляду мають полягати у розробці вимог до небанківських фінансових груп та їх членів в частині:

1) удосконалення систем корпоративного управління;

2) запровадження ефективної системи управління ризиками;

3) встановлення ефективної системи внутрішнього контролю;

4) встановлення та адаптації облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання вимог нагляду на консолідованій основі;

5) визначення порядку складання та подання консолідованої та субконсолідованої звітності, інформації про діяльність небанківських фінансових груп;

6) встановлення вимог щодо достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів, лімітів та обмежень щодо певних видів діяльності, у тому числі щодо діяльності на території інших держав.

III. Принципи та методи консолідованого нагляду

Принципами консолідованого нагляду визначаються основоположні системи та закономірності аналізу діяльності небанківської фінансової групи, які забезпечують реалізацію мети консолідованого нагляду.

До основних принципів консолідованого нагляду можна віднести:

- проведення аналізу операцій між учасниками небанківської фінансової групи з огляду на надання переваги економічному сенсу таких операцій над формою їх юридичного оформлення;

- аналіз консолідованої фінансової звітності та встановлення ефективних методів мінімізації ризиків діяльності небанківської фінансової групи здійснюється уповноваженою небанківською фінансовою групою особою;

- консолідований нагляд НКЦПФР за діяльністю небанківських фінансових груп ґрунтується на аналізі поданої уповноваженою особою небанківської фінансової групи, консолідованої звітності та економічних нормативів, визначених та розрахованих на основі інформації про операції учасників групи в межах відповідної групи, операції учасників групи з компаніями, які є учасниками інших небанківських фінансових груп, а також на основі звітності та економічних нормативів, які подаються безпосередньо учасниками групи як емітентами та професійними учасниками фондового ринку;

- наявність та ефективне застосування уповноваженою особою групи заходів мінімізації негативного впливу неплатоспроможності учасників небанківської фінансової групи на діяльність інших учасників групи.

Консолідована звітність небанківської фінансової групи подається уповноваженою особою до відповідного профільного структурного підрозділу НКЦПФР на регулярній основі з урахуванням виду професійної діяльності на фондовому ринку, яку здійснює така особа небанківської фінансової групи, що здійснює у такій групі переважну діяльність.

Основними методиками, які можуть бути застосовані для запровадження системи консолідованого нагляду вважати:

1. Порівняльний аналіз загальної суми капіталу небанківської фінансової групи із сумою розмірів обов'язкових законодавчих вимог до мінімальних капіталів кожного із учасників групи на підставі наявної інформації за результатами подання такої інформації про діяльність небанківської фінансової групи у консолідованому вигляді.

Аналіз здійснюється на підставі групування сум капіталів учасників групи за секторами економіки, видами професійної діяльності.

Консолідований баланс фінансової групи також має включати статті позабалансової звітності кожного із учасників групи.

Різниця обсягів капіталів групи із сумами законодавчих вимог до капіталів її учасників є підставою для подальшого виявлення причин виникнення розбіжностей, підстав та можливих наслідків, в тому числі й ризиків діяльності групи та окремих її членів.

2. Порівняльний аналіз загальної суми капіталу небанківської фінансової групи із сумою розмірів обов'язкових законодавчих вимог до мінімальних капіталів кожного із учасників групи на підстав наявної інформації за результатами подання такої інформації про діяльність небанківської фінансової групи у неконсолідованому вигляді.

Аналіз здійснюється на підставі наявної інформації, поданої до НКЦПФР кожним окремим учасником небанківської фінансової групи шляхом групування сум капіталів учасників групи за секторами економіки, видами професійної діяльності.

Даний підхід передбачає необхідність опрацювання інформації стосовно обсягів руху капіталів від материнської компанії до дочірніх, асоційованих компаній та у зворотному напрямку.

Різниця обсягів капіталів групи із сумами законодавчих вимог до капіталів її учасників є підставою для подальшого виявлення причин виникнення розбіжностей, підстав та можливих наслідків, в тому числі й ризиків діяльності групи та окремих її членів.

3. Визначення учасників небанківської фінансової групи, операції та угоди яких призвели до виникнення негативних наслідків та змін, зокрема, у сумарному регуляторному капіталі небанківської фінансової групи, підвищення рівнів ризику у діяльності як окремих учасників небанківської фінансової групи, так і самої групи.

Вищевказане визначення таких учасників небанківських фінансових групи передбачає визначення економічної доцільності операцій та угод, які негативно вплинули на показники консолідованого нагляду у групі, застосування відповідальною особою небанківської фінансової групи методів та механізмів мінімізації ризиків діяльності суб'єкта групи та групи вцілому, виконання заходів щодо повернення показників діяльності небанківської фінансової групи в межі нормативів, запровадження внутрішніх процедур для унеможливлення виникнення у майбутньому подібних ситуацій.

4. Здійснення аналізу зв'язків та діяльності учасників небанківської фінансової групи в частині співставлення обсягів та періодичності участі учасників небанківської фінансової групи у правовідносинах із іншими учасниками такої небанківської фінансової групи до обсягів та періодичності участі учасників небанківської фінансової групи із особами, які не є учасниками такої небанківської фінансової групи.

5. Здійснення як НКЦПФР на рівні відповідних актів законодавства так і уповноваженою особою небанківської фінансової групи на рівні внутрішніх документів небанківської фінансової групи розробки на підставі даних моніторингу діяльності окремих учасників небанківської фінансової групи, групи вцілому, консолідованих показників діяльності групи.

6. Визначення обсягів впливу операцій та угод учасників небанківської фінансової групи, які не були прийняті до уваги при опрацюванні результатів діяльності та формуванні консолідованої звітності небанківської фінансової групи, та негативно вплинули на стан її показників.

7. Опрацювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та особою, яка надає консолідовану звітність результатів діяльності небанківської фінансової групи, з виокремленням та подальшим наданням особою, яка надає консолідовану звітність про результати діяльності небанківської фінансової групи, пояснень, з'ясування причин невідповідності показників діяльності небанківської фінансової групи стандартам та правилам, заходів (планів дій), які можуть бути спрямовані на усунення негативних наслідків невідповідності показників діяльності небанківської фінансової групи та механізмів їх попередження у майбутньому.

8. Застосування до небанківської фінансової групи механізмів аналогічних із механізмами впливу на діяльність окремих суб'єктів фондового ринку санкцій та інших заходів (застосування санкцій та заходів індивідуальної дії) відповідно до Закону.

9. Розробка уповноваженою особою небанківської фінансової групи системи управління ризиками групи з урахуванням специфіки складу учасників групи, притаманних ризиків, емпіричного досвіду роботи учасників групи та вимог законодавчих актів.

IV. Ризики діяльності учасників небанківської фінансової групи, які підлягають нагляду та мінімізації

Облік, контроль та мінімізація ризиків є невід'ємною частиною обов'язків уповноваженої особи небанківської фінансової групи. Перелік видів ризиків, нагляд та контроль за якими здійснюється у небанківській фінансовій групі безпосередньо уповноваженою особою такої групи, може містити наступні види ризиків:

- ризик настання неплатоспроможності та банкрутства підприємства-учасника небанківської фінансової групи;

- технічний ризик, що передбачає, зокрема, ризик технічного збою у роботі програмного забезпечення учасника групи, ризик повної або часткової втрати або викривлення даних, у тому числі несанкціонованого доступу до інформації сторонніх осіб та інші ризики, пов'язані з недосконалою роботою процесів та систем або їх недостатнім захистом;

- операційний ризик, пов'язаний з "людським фактором", який включає ризик допущення помилки при проведенні операції, здійснення неправомірних операцій, пов'язане з недостатньою кваліфікацією або із зловживанням персоналу, ризик розголошення інсайдерської інформації та інші ризики, пов'язані з умисними або неумисними діями персоналу суб'єктів нагляду;

- правовий (юридичний) ризик, який включає ризик порушення прав інвесторів, що виникає в результаті змін законодавства, порушення та недотримання суб'єктом нагляду вимог законодавства про цінні папери, у тому числі пов'язаний з "людським фактором" - недотримання строків подання або неподання інформації відповідно встановлених вимог, які визначені законодавчими та нормативно-правовими актами Комісії з питань ліцензування;

- ризик втрати ділової репутації, який, зокрема, є наслідком реалізації технічного, операційного та правового ризику;

- ризик настання непередбачуваних подій внаслідок форс-мажорних обставин, що унеможливлюють здійснення суб'єктами нагляду їх діяльності та загрожують збитками як самим суб'єктам нагляду, так і клієнтам цих установ та власникам цінних паперів.

Перелік видів ризиків, нагляд та контроль за якими в рамках нагляду за діяльністю небанківської фінансової групи здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та який включений до переліку ризиків, які потребують обліку, контролю та мінімізації з боку уповноваженої особи небанківської фінансової групи, має містити наступні види ризиків:

- ризик достатності капіталу небанківської фінансової групи - ризик, пов'язаний із діяльністю учасників небанківської фінансової групи та який передбачає визначення можливостей учасників небанківської фінансової групи покривати шляхом використання акціонерного капіталу, нерозподіленого прибутку, додаткового капіталу та запозичень для покриття неочікуваних збитків;

- ринковий ризик - ризик, пов'язаний з коливаннями цін на фінансовому ринку, зокрема, через несприятливі коливання вартості цінних паперів, зміни ставки банківського відсотка тощо;

- кредитний ризик - ризик, пов'язаний з ймовірністю невиконання або несвоєчасного виконання фінансових зобов'язань сторонами зобов'язань в повному обсязі в певні строки або у майбутньому;

- ризик ліквідності - ризик, пов'язаний з ймовірністю відсутності в учасника правовідносин достатнього обсягу активів для виконання своїх фінансових зобов'язань в установлені строки, хоча існує можливість виконання таких зобов'язань у майбутньому;

- системний ризик - ризик, пов'язаний з нездатністю учасника процесу клірингу та розрахунків виконати свої фінансові зобов'язання, що викликає ефект каскаду, і як наслідок - неможливість виконання іншими учасниками цього процесу своїх зобов'язань, що, зрештою, призводить до загрози негативних наслідків для ринку в цілому.

V. Основні вимоги, які мають бути встановлені до консолідованої звітності небанківської фінансової групи

Взаємодія між учасниками небанківської фінансової групи здійснюється відповідно до встановлених у групі єдиних облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання уповноваженою особою групи вимог зі складання та подання до Комісії консолідованої фінансової звітності.

Масштаби консолідації уповноваженою особою небанківської фінансової групи звітності про діяльність учасників групи забезпечує облік інформації про діяльність:

- особи, що здійснює переважну діяльність в межах небанківської фінансової групи;

- усіх локальних та зарубіжних відділень, філій особи, що здійснює переважну діяльність в межах небанківської фінансової групи;

- усіх дочірніх компаній та підприємств особи, що здійснює переважну діяльність в межах небанківської фінансової групи;

- усіх компаній та підприємств, щодо яких у дочірніх компаній та підприємств особи, що здійснює переважну діяльність в межах небанківської фінансової групи, виникають відносини пов'язаності.

Уповноважена особа небанківської фінансової групи:

- впорядковує єдину облікову політику;

- веде єдину класифікацію статей активів, зобов'язань, капіталу, прибутків та збитків;

Складання консолідованої фінансової звітності здійснюється учасниками небанківської фінансової групи на засадах:

- повноти;

- збереження власного капіталу;

- справедливої та достовірної оцінки;

- єдності у підходах з використання методів консолідації та оцінки, а також, принципів функціонування підприємств-учасників небанківської фінансової групи.

Учасник небанківської фінансової групи складає та подає уповноваженій особі небанківської фінансової групи фінансову звітність (субконсолідовану фінансову звітність як уповноважена особа небанківської фінансової підгрупи небанківської фінансової групи), а також інформацію необхідну для підготовки консолідованої фінансової звітності.

Уповноважена особа небанківської фінансової групи складає консолідовану фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Разом з консолідованою фінансовою звітністю уповноважена особа небанківської фінансової групи подає аудиторській звіт щодо такої фінансової звітності, складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту аудиторською фірмою, яка включена до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

VI. Етапи впровадження Концепції

Основними етапами впровадження Концепції необхідно вважати:

1. Розробка НКЦПФР вимог стосовно порядку визначення та призначення уповноваженої особи небанківської фінансової групи.

2. Встановлення НКЦПФР порядків подання необхідної звітності та інформації про діяльність небанківської фінансової групи.

3. Встановлення НКЦПФР вимог до запровадження уповноваженою особою небанківської фінансової групи внутрішньо групових систем обліку, аудиту, контролю, інформаційних систем діяльності учасників групи, мінімізації ризиків діяльності учасників групи.

4. Розробка НКЦПФР рекомендацій стосовно удосконалення систем корпоративного управління та управління ризиками учасників небанківської фінансової групи.

5. Визначення НКЦПФР вимог стосовно достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів, лімітів та обмежень щодо певних видів діяльності (в тому числі й щодо діяльності на території інших держав).

VII. Очікувані результати реалізації Концепції

Результатами запровадження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку а також учасниками небанківської фінансової групи систем обліку діяльності небанківської фінансової групи на консолідованій та субконсолідовані основі необхідно вважати:

1) запровадження небанківськими фінансовими групами ефективних систем корпоративного управління, управління ризиками, внутрішнього контролю та аудиту;

2) створення на фондовому ринку та небанківськими фінансовими групами, зокрема, адекватних особливостям правовідносин на фондовому ринку облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання вимог консолідованого та субконсолідованого нагляду;

3) удосконалення вимог стосовно регулятивного капіталу небанківських фінансових груп та їх окремих учасників;

4) мінімізація ризиків здійснення професійної діяльності на фондовому ринку особами, які є учасниками небанківських фінансових групи разом з підвищенням якості захисту прав та законних інтересів інвесторів та контрагентів таких осіб.on top