Document vr284486-11, current version — Adoption on May 19, 2011

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
19.05.2011 N 284

Про внесення змін до Плану роботи
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України на 2011 рік

Відповідно до підпункту 10 пункту 10 Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2010 року N 157 ( 157-2010-п ), статті 7 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) та враховуючи пропозиції керівників
самостійних структурних підрозділів щодо внесення змін до Плану
роботи Держфінпослуг на 2011 рік ( vr939486-10 ), Державна комісія
з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Внести зміни до Плану роботи Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України на 2011 рік,
затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 09.12.2010 N 939
( vr939486-10 ) (із змінами та доповненнями), згідно з додатком.
2. Директорам департаментів, керівникам інших структурних
підрозділів забезпечити виконання планових завдань у встановлені
терміни.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника Голови Держфінпослуг.
В.о. Голови Комісії А.Литвин
Протокол засідання Комісії
від 19 травня 2011 р. N 635

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання
ринків фінансових
послуг України
19.05.2011 N 284

ЗМІНИ
до Плану роботи Державної комісії
з регулювання ринків фінансових
послуг України на 2011 рік, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг
від 09.12.2010 N 939
( vr939486-10 )

--------------------------------------------------------------------------------------------- | N з/п| Найменування завдань | Підстава | Відповідальні за | Термін | | | (робіт, заходів, | (мета, обґрунтування) | підготовку | виконання | | | питань) | | | (місяць) | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Зміни, що стосуються внесення нових завдань до Плану | | ( vr939486-10 ) | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Проекти нормативно-правових актів Державної комісії | | з регулювання ринків фінансових послуг України | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | травень | | |до Положення про |прийняттям |стандартів | | | |особливості |Закону України |регулювання | | | |укладення |"Про внесення |та нагляду за | | | |договорів |змін до деяких |фінансовими | | | |обов'язкового |законодавчих |установами | | | |страхування |актів України | | | | |цивільно-правової |щодо дорожньо- | | | | |відповідальності |транспортних | | | | |власників |пригод та | | | | |наземних |виплати | | | | |транспортних |страхового | | | | |засобів, |відшкодування" | | | | |затвердженого |( 3045-17 ) | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |11.04.2006 N 5619 | | | | | |( z0515-06 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 2. |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | травень | | |до Ліцензійних |прийняттям |реєстрації, | | | |умов провадження |Закону України |ліцензування | | | |діяльності із |"Про регулювання |та дозвільних | | | |залучення коштів |містобудівної |процедур | | | |установників |діяльності" | | | | |управління майном |( 3038-17 ) | | | | |для фінансування | | | | | |об'єктів | | | | | |будівництва | | | | | |та/або здійснення | | | | | |операцій з | | | | | |нерухомістю, | | | | | |затверджених | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |24.06.2004 N 1225 | | | | | |( z0927-04 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 3. |Про затвердження |У зв'язку з |Департамент | травень | | |максимальних |прийняттям |стандартів | | | |розмірів |Закону України |регулювання | | | |страхової виплати |"Про внесення |та нагляду за | | | |за шкоду, |змін до деяких |фінансовими | | | |заподіяну майну |законодавчих |установами | | | |потерпілих у разі |актів України | | | | |оформлення |щодо дорожньо- | | | | |документів про |транспортних | | | | |дорожньо- |пригод та | | | | |транспортну |виплати | | | | |пригоду без |страхового | | | | |участі |відшкодування" | | | | |працівників |( 3045-17 ) | | | | |Державтоінспекції | | | | | |МВС України | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 4. |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | травень | | |до деяких |прийняттям |реєстрації, | | | |нормативно- |Закону України |ліцензування | | | |правових актів |"Про внесення |та дозвільних | | | |Державної комісії |змін до деяких |процедур | | | |з регулювання |законодавчих | | | | |ринків фінансових |актів України | | | | |послуг України |щодо скасування | | | | | |свідоцтва про | | | | | |державну | | | | | |реєстрацію | | | | | |юридичної особи | | | | | |та фізичної | | | | | |особи - підприємця" | | | | | |( 3205-17 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 5. |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | червень | | |до Порядку та |прийняттям |стандартів | | | |вимог щодо |Закону України |регулювання | | | |здійснення |"Про внесення |та нагляду за | | | |посередницької |змін до статті 2 |фінансовими | | | |діяльності на |Закону України |установами | | | |території України |"Про страхування" | | | | |з укладання |( 3138-17 ) | | | | |договорів | | | | | |страхування зі | | | | | |страховиками- | | | | | |нерезидентами, | | | | | |затверджених | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |25.10.2007 N 8170 | | | | | |( z1288-07 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 6. |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | червень | | |до Вимог до |прийняттям |стандартів | | | |порядку укладання |Закону України |регулювання | | | |договорів із |"Про внесення |та нагляду за | | | |страховиками- |змін до статті 2 |фінансовими | | | |нерезидентами, |Закону України |установами | | | |затверджених |"Про страхування" | | | | |розпорядженням |( 3138-17 ) | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |01.11.2007 N 8197 | | | | | |( z1294-07 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 7. |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | червень | | |до Порядку |прийняттям |стандартів | | | |ведення реєстру |Закону України |регулювання | | | |аудиторів, які |"Про внесення |та нагляду за | | | |можуть проводити |змін до деяких |фінансовими | | | |аудиторські |законів щодо |установами | | | |перевірки |регулювання | | | | |фінансових |діяльності | | | | |установ, |банків" | | | | |затвердженого |( 3024-17 ) | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |19.02.2004 N 86 | | | | | |( z0489-04 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 8. |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | липень | | |до розпорядження |прийняттям |стандартів | | | |Держфінпослуг від |Закону України |регулювання | | | |09.07.2010 N 566 |"Про внесення |та нагляду за | | | |( z0689-10 ) "Про |змін до деяких |фінансовими | | | |деякі питання |законодавчих |установами | | | |здійснення |актів України |Департамент | | | |обов'язкового |щодо дорожньо- |пруденційного | | | |страхування |транспортних |нагляду | | | |цивільно-правової |пригод та | | | | |відповідальності |виплати | | | | |власників |страхового | | | | |наземних |відшкодування" | | | | |транспортних |( 3045-17 ) | | | | |засобів" (щодо | | | | | |коригуючих | | | | | |коефіцієнтів) та | | | | | |Положення про | | | | | |єдину | | | | | |централізовану | | | | | |базу даних щодо | | | | | |обов'язкового | | | | | |страхування | | | | | |цивільно-правової | | | | | |відповідальності | | | | | |власників | | | | | |наземних | | | | | |транспортних | | | | | |засобів | | | | | |( z0691-10 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 9. |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | липень | | |до розпорядження |прийняттям |стандартів | | | |Держфінпослуг від |Закону України |регулювання | | | |01.07.2010 N 530 |"Про внесення |та нагляду за | | | |( vr530486-10 ) |змін до деяких |фінансовими | | | |"Про затвердження |законодавчих |установами | | | |зразка типового |актів України | | | | |поліса |щодо дорожньо- | | | | |обов'язкового |транспортних | | | | |страхування |пригод та | | | | |цивільно-правової |виплати | | | | |відповідальності |страхового | | | | |власників |відшкодування" | | | | |наземних |( 3045-17 ) | | | | |транспортних | | | | | |засобів" | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 10. |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | липень | | |до Порядку |прийняттям |стандартів | | | |залучення |Закону України |регулювання | | | |Моторним |"Про внесення |та нагляду за | | | |(транспортним) |змін до деяких |фінансовими | | | |страховим бюро |законодавчих |установами | | | |України аварійних |актів України | | | | |комісарів для |щодо дорожньо- | | | | |визначення причин |транспортних | | | | |настання |пригод та | | | | |страхових |виплати | | | | |випадків, розміру |страхового | | | | |збитків та |відшкодування" | | | | |перевірки дій |( 3045-17 ) | | | | |страховика, | | | | | |затвердженого | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |23.02.2006 N 5417 | | | | | |( z0259-06 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 11. |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | грудень | | |до Порядку |прийняттям |реєстрації, | | | |реєстрації філій |Закону України |ліцензування | | | |страховиків- |"Про внесення |та дозвільних | | | |нерезидентів, |змін до статті 2 |процедур | | | |затвердженого |Закону України | | | | |розпорядженням |"Про страхування" | | | | |Держфінпослуг від |( 3138-17 ) | | | | |19.07.2006 N 6021 | | | | | |( z1050-06 ) | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.Литвинon top