Про регіональні відділення Аудиторської палати України
Аудиторська палата; Decision, Regulation on June 26, 2008191/4
Document vr1_4230-08, current version — Revision on May 30, 2013, on the basis - vr270230-13

                    АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
Р І Ш Е Н Н Я
26.06.2008 N 191/4

Про регіональні відділення
Аудиторської палати України
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Аудиторської
палати
N 210/6 ( vr0_6230-10 ) від 28.01.2010
N 229/12 ( vr9_1230-11 ) від 31.03.2011
N 270/1 ( vr270230-13 ) від 30.05.2013 }

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від
22 квітня 1993 року N 3125-XII ( 3125-12 ) (в редакції Закону від
14.09.2006 N 140-V) ( 140-16 ), Статутом Аудиторської палати
України ( vr180230-07 ), з метою організаційного забезпечення
роботи Аудиторська палата України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про регіональні відділення
Аудиторської палати України (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Типове положення про
регіональні відділення Аудиторської палати України, затверджене
Аудиторською палатою України 25.11.93 (протокол засідання N 6).
3. Ліквідувати регіональні відділення Аудиторської палати
України (далі - РВ АПУ), які створені та діють на підставі
Типового положення про РВ АПУ, затвердженого Аудиторською палатою
України 25.11.93 (протокол засідання N 6), а саме:
Дніпропетровське РВ АПУ, Донецьке РВ АПУ, Житомирське РВ АПУ,
Запорізьке РВ АПУ, Західне РВ АПУ, Київське РВ АПУ, Кримське РВ
АПУ, Луганське РВ АПУ, Миколаївське РВ АПУ, Одеське РВ АПУ,
Полтавське РВ АПУ, Рівненське РВ АПУ, Сумське РВ АПУ, Херсонське
РВ АПУ та Харківське РВ АПУ. Відповідальними за ліквідацію вказаних РВ АПУ призначити
секретарів відповідних РВ АПУ та уповноважити їх здійснити усі
необхідні заходи для ліквідації регіональних відділень.
4. У зв'язку з ліквідацією РВ АПУ внести відповідні зміни до
кошторису АПУ, затвердженого рішенням АПУ від 14.02.2008
N 187/9.1 ( vr7_9230-08 ).
5. Голові АПУ до 1 вересня 2008 року забезпечити проведення
організаційних заходів щодо визначення уповноважених представників
АПУ в регіонах згідно вимог Положення про регіональні відділення
Аудиторської палати України.
6. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.
7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Голова Аудиторської
палати України С.О.Столярова

Додаток
до рішення Аудиторської
палати України
26.06.2008 N 191/4

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональні відділення
Аудиторської палати України

1. Загальні положення
1.1. Це Положення відповідно до Закону України "Про
аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) та Статуту Аудиторської палати
України ( vr180230-07 ) (далі - АПУ) визначає порядок створення та
діяльності регіональних відділень Аудиторської палати України
(далі - РВ).
1.2. РВ створюються за рішенням АПУ на правах уповноважених
представництв АПУ на базі однієї або кількох
адміністративно-територіальних одиниць.
1.3. РВ здійснюють свою діяльність на підставі Закону України
"Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), інших законодавчих
актів, Статуту АПУ ( vr180230-07 ) та цього Положення.
1.4. РВ є структурним підрозділом АПУ без прав юридичної
особи, підзвітне АПУ.
1.5. За рішенням АПУ РВ може бути надане право мати штамп зі
своєю назвою.
1.6. Облік діяльності РВ ведеться централізовано бухгалтерією
АПУ без виділення його на окремий баланс.
2. Порядок створення РВ
2.1. Створення РВ на правах уповноважених представництв АПУ
здійснюється за рішенням АПУ.
2.2. АПУ призначає Уповноваженого представника АПУ в регіоні
із числа практикуючих аудиторів даного регіону (за його згодою) за
поданням Голови АПУ. { Пункт 2.2 розділу 2 в редакції Рішення Аудиторської палати
N 229/12 ( vr9_1230-11 ) від 31.03.2011 }
2.3. Уповноважені представники АПУ виконують свої обов'язки
на громадських засадах. Відшкодування витрат Уповноваженого
представника, понесених ним у зв'язку з виконанням доручень,
здійснюється у порядку, визначеним угодою, укладеною між АПУ та
Уповноваженим представником. { Пункт 2.3 в редакції Рішення Аудиторської палати N 210/6
( vr0_6230-10 ) від 28.01.2010 }
2.4. За клопотанням аудиторів регіону чи Уповноваженого
представника за рішенням АПУ при регіональному відділенні може
створюватися Консультативно-методологічна рада з питань
аудиторської діяльності (далі - Рада) у складі від 5 до 10
аудиторів та фахівців від наукових закладів. { Розділ 2 доповнено новим підпунктом 2.4 згідно з Рішенням
Аудиторської палати N 270/1 ( vr270230-13 ) від 30.05.2013 }
3. Повноваження РВ
3.1. Повноваження РВ визначаються цим Положенням.
3.2. Завданням РВ є впровадження в аудиторську практику
документів, затверджених АПУ по методологічному і нормативному
забезпеченню аудиту в Україні, популяризація аудиторської
діяльності, сприяння розвитку аудиту у регіоні.
3.3. Повноваження РВ АПУ:
- сприяє впровадженню єдиної методологічної бази аудиту в
Україні;
- приймає участь у розробці та обговоренні проектів
законодавчих та нормативно-правових актів у сфері аудиторської
діяльності, рішень АПУ, програм підготовки та перепідготовки
аудиторів, встановленні вимог до кваліфікаційного рівня аудиторів;
- доводить до відома аудиторів регіону нормативні акти,
прийняті АПУ з метою регулювання аудиторської діяльності, норми та
стандарти аудиту, затверджені АПУ та інші рішення АПУ;
- організує обговорення коментарів до стандартів аудиту,
Положень з національної практики аудиту з аудиторами, науковцями
учбових закладів регіону, регіональними відділеннями професійних
організацій;
- інформує державні та регуляторні органи регіону, а також
аудиторів регіону про стан та розвиток аудиту в регіоні, про роль
та завдання аудиторської діяльності як системи незалежного
фінансового контролю;
- сприяє проведенню в регіоні щорічного удосконалення
професійних знань аудиторів по затверджених АПУ Програмах;
- сприяє роботі Комітету з контролю за якістю аудиторських
послуг при здійсненні ним своїх повноважень в регіоні;
- сприяє своєчасному поданню аудиторськими фірмами та
аудиторами регіону до АПУ щорічних звітів про виконані ними роботи
за формою N 1-аудит ( va210230-10 ) та отримує від АПУ зведену
інформацію по звіту за формою N 1-аудит по регіону;
- за дорученням АПУ здійснює організаційні заходи щодо
скликання та проведення загальних зборів аудиторів регіону за
участю представників АПУ. { Пункт 3.3 розділу 3 в редакції Рішення Аудиторської палати
N 270/1 ( vr270230-13 ) від 30.05.2013 }
3.4. Уповноважений представник АПУ в регіоні може мати інші
повноваження на підставі відповідних рішень АПУ.
4. Фінансове забезпечення РВ
4.1. Фінансування РВ здійснює АПУ згідно кошторису АПУ.
4.2. Правонаступником майнових прав РВ є АПУ.
5. Заключні положення
5.1. Припинення діяльності РВ здійснюється за рішенням АПУ.on top