Про Статут Аудиторської палати України
Аудиторська палата; Decision, Statute on June 21, 2007180
Document vr180230-07, current version — Adoption on June 21, 2007

                                                          
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
21.06.2007 N 180

Про Статут Аудиторської палати України

З метою приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства України Статуту Аудиторської палати України
Аудиторська палата України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Статут Аудиторської палати України в новій
редакції.
2. Відмінити рішення АПУ від 07.05.2007 N 177 та від
21.12.2006 N 169/7 "Про Статут Аудиторської палати України".
3. Завідувачу секретаріату Аудиторської палати України
Довгоруку П.Г. забезпечити державну реєстрацію Статуту
Аудиторської палати України в установленому чинним законодавством
України порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Голова Аудиторської
палати України С.О.Столярова

Додаток 1

СТАТУТ
Аудиторської палати України

1. Загальні положення
1.1. Аудиторська палата України (далі - АПУ) є незалежним
органом, створеним згідно з Законом України "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ) для забезпечення регулювання і
вдосконалення аудиторської діяльності в Україні як системи
незалежного фінансового контролю.
1.2. АПУ функціонує на засадах самоврядування і здійснює свою
діяльність на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність"
( 3125-12 ), інших законодавчих актів та цього Статуту.
1.3. АПУ є юридичною особою, веде відповідний облік та
звітність, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в
банках, наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю, може
набувати майнові та немайнові права, виступати засновником та
учасником інших юридичних осіб, бути позивачем та відповідачем у
суді, мати у власності рухоме та нерухоме майно, що необхідне їй
для виконання статутних завдань та організації своєї діяльності.
1.4. АПУ набуває повноважень юридичної особи з дня реєстрації
її у Міністерстві юстиції України на підставі заяви та цього
Статуту.
1.5. АПУ є неприбутковою організацією. У своїй діяльності АПУ
не переслідує комерційних цілей і не має на меті отримання
прибутку.
1.6. Найменування: українською мовою: повне - Аудиторська палата України; скорочене - АПУ; російською мовою: повне - Аудиторская палата Украины; скорочене - АПУ; англійською мовою: повне - The Auditors' Chamber of Ukraine; скорочене - The AChU.
1.8. Місцезнаходження АПУ - м. Київ.
2. Повноваження АПУ
2.1. Повноваження АПУ визначаються Господарським кодексом
України ( 436-15 ), Законом України "Про аудиторську діяльність"
( 3125-12 ), цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами
України.
2.2. Завданням АПУ є методологічне і нормативно-правове
забезпечення аудиту в Україні, регулювання та контроль
аудиторської діяльності.
2.3. Для виконання статутних завдань АПУ здійснює такі
повноваження: 2.3.1. затверджує стандарти аудиту та визначає перелік
послуг, які можуть надавати аудитори відповідно до стандартів
аудиту; 2.3.2. здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами
та аудиторами вимог Закону України "Про аудиторську діяльність"
( 3125-12 ), стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів; 2.3.3. здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів
при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю
за якістю аудиторських послуг; 2.3.4. регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими
фірмами) у процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі
необхідності застосовує до них стягнення; 2.3.5. розглядає скарги на діяльність окремих аудиторів
(аудиторських фірм) з питань її компетенції; 2.3.6. визначає порядок застосування до аудиторів
(аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних
обов'язків у вигляді попередження, зупинення чинності сертифіката
на строк до одного року або анулювання сертифіката, виключення з
Реєстру ( n0001230-07 ); 2.3.7. здійснює організацію взаємодії між суб'єктами
аудиторської діяльності, координацію їх взаємовідносин з державою
в особі її органів; 2.3.8. бере участь у розробці проектів нормативно-правових
актів у сфері аудиторської діяльності відповідно до чинного
законодавства України; 2.3.9. готує пропозиції з питань регулювання аудиторської
діяльності в Україні та вносить їх до органів державної влади та
місцевого самоврядування, суб'єктів законодавчої ініціативи, інших
суб'єктів владних повноважень, аудиторського та наукового загалу; 2.3.10. сприяє виданню нормативних, методологічних та інших
матеріалів з питань аудиторської діяльності; 2.3.11. розробляє та затверджує локальні нормативні акти АПУ; 2.3.12. затверджує порядок сертифікації аудиторів, порядок
продовження терміну чинності сертифікатів аудиторам України та, за
погодженням з Національним банком України, порядок сертифікації та
порядок продовження терміну чинності сертифікатів аудиторам, які
здійснюватимуть аудит банків; 2.3.13. здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися
аудиторською діяльністю, та продовження терміну чинності
сертифікатів аудиторам України; 2.3.14. встановлює та затверджує розмір плати за проведення
сертифікації осіб, які мають намір займатися аудиторською
діяльністю, за продовження терміну чинності сертифікатів аудиторам
України, за включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
( n0001230-07 ); 2.3.15. затверджує програми підготовки аудиторів та, за
погодженням з Національним банком України, програми підготовки
аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків; 2.3.16. здійснює програмне та методичне забезпечення
удосконалення професійних знань аудиторів України; 2.3.17. затверджує програми науково-методологічної,
інформаційно-методичної, експертної роботи і викладацької
діяльності членів АПУ та кошториси програм; 2.3.18. затверджує Регламент АПУ; 2.3.19. створює на території України регіональні відділення
АПУ, визначає їх повноваження і контролює їх діяльність; 2.3.20. веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів
( n0001230-07 ), визначає порядок його ведення та забезпечення; 2.3.21. бере участь у роботі національних та міжнародних
організацій з питань аудиту; 2.3.22. здійснює організаційні заходи щодо скликання та
проведення з'їзду аудиторів України; 2.3.23. здійснює інші повноваження, передбачені Законом
України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) та цим Статутом.
2.4. Перелік повноважень АПУ, визначений пунктом 2.3 цього
Статуту, не є вичерпним.
2.5. АПУ щорічно отримує від аудиторських фірм та аудиторів
звіти про виконані ними роботи за формою, затвердженою АПУ,
здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України
узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.
2.6. АПУ для реалізації повноважень організовує: 2.6.1. за погодженням з Міжнародною федерацією бухгалтерів
переклад на державну мову, експертизу, редагування та видання
стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів; 2.6.2. переклад матеріалів з питань бухгалтерського обліку та
аудиту, що надходять до АПУ від Міжнародної федерації бухгалтерів,
Європейської федерації бухгалтерів малого та середнього бізнесу,
інших міжнародних організацій та міжнародних науково-практичних
конференцій; 2.6.3. розробку, затвердження та оприлюднення програм
підготовки аудиторів, програм кваліфікаційних іспитів для
отримання сертифікату аудитора, програм сертифікації аудиторів в
Україні, програм постійного обов'язкового підвищення кваліфікації
аудиторів в Україні, програм удосконалення професійних знань
аудиторів, тестів та ситуаційних завдань, науково-методичних
роз'яснень з питань аудиту, форм річної звітності аудиторів про
виконані ними роботи та інших документів з питань організації та
діяльності аудиторів та аудиторських фірм; 2.6.4. розробку, впровадження та супроводження програмного
забезпечення для ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
( n0001230-07 ), бази даних сертифікованих аудиторів України,
прийняття, перевірки, аналізу та узагальнення звітів аудиторських
фірм та аудиторів про виконані ними роботи.
2.7. АПУ забезпечує розробку, затвердження, видання та
впровадження в практику аудиторської діяльності стандартів аудиту.
2.8. АПУ вирішує питання методичного та фінансового
забезпечення, організації та проведення контролю якості
аудиторських послуг, дотримання аудиторськими фірмами та
аудиторами вимог чинного законодавства, стандартів аудиту, норм
професійної етики та рішень АПУ, а також заходів по забезпеченню
незалежності аудиторів.
2.9. АПУ надає, у окремо визначеному АПУ порядку, суб'єктам
аудиторської діяльності офіційну інформацію щодо дотримання ними
професійних стандартів.
2.10. Для виконання своїх функцій, здійснення контролю якості
аудиторських послуг, дотримання аудиторськими фірмами та
аудиторами вимог чинного законодавства, стандартів аудиту, норм
професійної етики, заходів по забезпеченню незалежності аудиторів,
забезпечення якості документів або прийнятих АПУ рішень, АПУ може
створювати експертні ради, комісії, робочі групи із числа членів
АПУ та залучених фахівців, які не є членами АПУ.
2.11. За виконання робіт, перелік яких затверджує АПУ,
фахівцям відшкодовуються витрати згідно з кошторисом та/або
виплачується винагорода в розмірах, затверджених АПУ, в межах
чинного законодавства.
2.12. Для забезпечення прозорості фінансової сторони своєї
діяльності АПУ оприлюднює на власному сайті річний кошторис та
звіти про його виконання не рідше одного разу на рік.
3. Порядок формування АПУ
3.1. АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування
до її складу аудиторів та представників державних органів.
3.2. Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб.
3.3. Від державних органів делегують по одному представнику
Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України,
Міністерство економіки України, Державна податкова адміністрація
України, Національний банк України, Державний комітет статистики
України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
України, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України, Рахункова палата України та Головне контрольно-ревізійне
управління України.
3.4. До складу АПУ від аудиторів делегуються в кількості
десяти осіб висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем
аудиторської діяльності не менше п'яти років, представники фахових
навчальних закладів та наукових організацій.
3.5. Право аудиторів обирати представників до складу АПУ і
бути обраними реалізується через рішення, які приймаються на
з'їзді аудиторів України.
3.6. Порядок делегування представників до АПУ визначається
відповідно з'їздом аудиторів України, колегією державних органів
або іншим вищим керівним органом.
3.7. Призначення нових членів АПУ замість вибулих
здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про
аудиторську діяльність" ( 3125-12 ).
3.8. Повноваження члена АПУ можуть бути припинені достроково
за рішенням органу, який його делегував.
4. Члени АПУ, їх права та обов'язки
4.1. Члени АПУ набувають відповідних повноважень з дня їх
делегування до АПУ в порядку і на умовах, визначених Законом
України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) та цим Статутом.
4.2. Повноваження члена АПУ не можуть передаватися іншим
особам.
4.3. Термін повноважень члена АПУ становить п'ять років. Одна
і та ж особа не може бути делегована до АПУ більше двох термінів
підряд.
4.4. Члени АПУ мають право: - вносити питання на порядок денний засідань АПУ, пропозиції
та проекти рішень для розгляду на засіданнях АПУ; - приймати участь в обговоренні питань, що розглядаються на
засіданнях АПУ; - брати участь у прийнятті рішень АПУ шляхом голосування; - одержувати від Голови АПУ та працівників Секретаріату АПУ
інформацію про діяльність АПУ, в тому числі про витрачання коштів
за кошторисом; - користуватися матеріально-технічною базою АПУ для виконання
своїх функціональних обов'язків члена АПУ; - здійснювати науково-методологічні розробки з аудиту за
програмою АПУ; - брати участь у підготовці та сертифікації аудиторів,
розробці інформаційно-методичних матеріалів, експертизі проектів
нормативно-правових актів; - брати участь у здійсненні контролю якості аудиту та
аудиторських послуг, здійснювати за дорученням АПУ перевірку
аудиторських фірм та аудиторів з питань дотримання ними вимог
чинного законодавства, стандартів аудиту, норм професійної етики
та рішень АПУ, а також заходів по забезпеченню незалежності
аудиторів; - отримувати відшкодування витрат згідно із затвердженими АПУ
кошторисами та винагороду в межах чинного законодавства за
науково-методологічну, викладацьку, інформаційно-методичну,
експертну роботу, виконану за затвердженими АПУ програмами; - звертатися до суб'єктів аудиту в Україні із запитами та за
роз'ясненнями щодо їх професійної діяльності. Члени АПУ мають інші права на підставі відповідних рішень
АПУ.
4.5. Члени АПУ зобов'язані: - додержуватися Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Господарського ( 436-15 ) та інших кодексів України, Закону
України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), інших законів
України, а також інших законодавчих та нормативно-правових актів,
виданих відповідно до чинного законодавства України, положень
цього Статуту, стандартів аудиту та Кодексу професійної етики
( 995_760 ), рішень АПУ; - бути чесними, об'єктивними та неупередженими при
розв'язанні професійних конфліктів інтересів, прилюдно захищати
імідж професійного аудитора та пропагувати його перед
суспільством; - бути присутніми на засіданнях АПУ та приймати активну
участь у роботі АПУ; - періодично звітувати перед АПУ про виконання своїх
повноважень; - члени АПУ мають інші обов'язки на підставі відповідних
рішень АПУ.
4.6. Члени АПУ несуть відповідальність за здійснення
повноважень, визначених Законом України "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ), цим Статутом, Регламентом АПУ,
Положеннями про комісії АПУ.
4.7. АПУ на своїх засіданнях у разі необхідності може
заслуховувати члена АПУ про виконання ним своїх повноважень та
окремих доручень АПУ.
4.8. Члени АПУ, за винятком Голови АПУ, виконують свої
обов'язки на громадських засадах. Витрати членів АПУ на службові
відрядження за рішенням АПУ відшкодовуються за рахунок коштів АПУ
в межах чинного законодавства та затверджених АПУ кошторисів.
5. Засідання та прийняття рішень АПУ
5.1. Рішення АПУ приймаються на її засіданнях простою
більшістю голосів за наявності більш як половини її членів, за
винятком випадків, передбачених Законом України "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ) та цим Статутом.
5.2. Рішення з питань затвердження Статуту, внесення змін та
доповнень до нього приймається двома третинами голосів від
загальної кількості членів АПУ.
5.3. При рівності голосів перевага надається рішенню, за яке
проголосував Голова АПУ, а при відсутності Голови АПУ на черговому
засіданні - головуючий на цьому засіданні.
5.4. Головує на засіданнях АПУ Голова АПУ, а за його
відсутності на черговому засіданні - один із членів АПУ. Порядок
обрання головуючого, за відсутності голови АПУ, визначається
Регламентом АПУ.
5.5. Порядок проведення засідань АПУ, підготовки питань до
розгляду та прийняття рішень визначаються Регламентом АПУ, який
затверджується АПУ.
5.6. В окремих випадках, на підставі письмової пропозиції не
менше п'яти членів АПУ, рішення можуть прийматись шляхом
письмового опитування всіх членів АПУ.
5.7. Порядок проведення письмового опитування членів АПУ з
метою прийняття відповідних рішень визначається Регламентом АПУ.
5.8. Рішення АПУ набувають чинності та підлягають
оприлюдненню в журналі "Аудитор України" чи іншому виданні та на
офіційному сайті АПУ в порядку, визначеному Регламентом АПУ.
5.9. Рішення АПУ може бути оскаржене у порядку, встановленому
законодавством України. Порядок оскарження визначається
Регламентом АПУ та чинним законодавством України.
5.10. Порядок роботи, засади формування і організації
діяльності методологічних та експертних рад, комісій, робочих груп
із числа членів АПУ та залучених фахівців, які не є членами АПУ,
та інших аналогічних формувань визначається Регламентом АПУ.
6. Голова АПУ
6.1. Голова АПУ обирається із числа її членів на термін
здійснення своїх повноважень члена АПУ більшістю голосів від
загальної кількості членів АПУ.
6.2. Голова АПУ виконує свої повноваження на професійній
основі.
6.3. Голова АПУ: 6.3.1. здійснює керівництво АПУ у відповідності з вимогами
чинного законодавства України в порядку, визначеному цим Статутом,
Регламентом АПУ та іншими локальними нормативними актами АПУ, несе
відповідальність за організацію виконання рішень АПУ; 6.3.2. організовує розробку та затвердження Концепції
діяльності АПУ, Програми діяльності АПУ, Регламенту АПУ,
кошторисів АПУ, програм науково-методологічної, викладацької,
інформаційно-методичної, експертної роботи, положень про
структурні підрозділи і Регіональні відділення АПУ та інших
аналогічних документів; 6.3.3. координує діяльність членів АПУ при здійсненні ними
своїх повноважень згідно з вимогами чинного законодавства та цього
Статуту; 6.3.4. представляє АПУ у взаємовідносинах з органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими
суб'єктами, а також із національними та міжнародними
організаціями; 6.3.5. здійснює поточний контроль за діяльністю Секретаріату
АПУ; 6.3.6. готує пропозиції по забезпеченню ефективної роботи
АПУ; 6.3.7. розглядає проекти матеріалів, підготовлених на
засідання АПУ, і складає, на підставі отриманих від членів АПУ та
власних пропозицій, проект порядку денного засідання АПУ; 6.3.8. головує на засіданнях АПУ; 6.3.9. підписує протоколи, рішення АПУ, документи та листи
від імені АПУ, фінансові та банківські документи АПУ, якщо інше не
буде визначено відповідними Рішеннями та Регламентом АПУ; 6.3.10. забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень
АПУ; 6.3.11. забезпечує організаційні заходи щодо формування
нового складу АПУ; 6.3.12. періодично звітує АПУ про виконання своїх
повноважень; 6.3.13. здійснює інші повноваження, передбачені
законодавством та цим Статутом.
6.4. Голова АПУ несе відповідальність за забезпечення
організаційних заходів щодо виконання плану роботи АПУ, кошторису
АПУ та концепції розвитку аудиту в Україні і регулярно інформує
членів АПУ про стан виконання прийнятих рішень.
6.5. Голова АПУ може мати заступників, які обираються АПУ зі
складу її членів.
6.6. Голова АПУ може бути достроково звільнений з посади за
рішенням АПУ прийнятим більшістю голосів від загальної кількості
членів АПУ та в інших випадках, передбачених законодавством
України. Порядок прийняття рішення про дострокове звільнення
Голови АПУ з посади (відкликання) та підстави для його прийняття
визначаються Регламентом АПУ.
7. Секретаріат АПУ
7.1. Ведення поточних справ та своєчасне інформаційне
забезпечення роботи членів АПУ здійснює Секретаріат, який очолює
завідувач.
7.2. Завідувач Секретаріату АПУ призначається і звільняється
рішенням АПУ за поданням Голови АПУ. Порядок призначення і
звільнення завідувача Секретаріату АПУ визначається Регламентом
АПУ. Завідувач Секретаріату підпорядковується Голові АПУ.
7.3. Повноваження завідувача Секретаріату АПУ, його права та
обов'язки визначаються Положенням про Секретаріат АПУ, яке
затверджується АПУ.
7.4. Завідувач Секретаріату несе персональну відповідальність
за ефективне використання майна та коштів АПУ і створення належних
умов для виконання членами АПУ своїх обов'язків, визначених чинним
законодавством України, цим Статутом, Регламентом АПУ та іншими
локальними нормативними актами АПУ.
7.5. Завідувач Секретаріату АПУ має право без доручення діяти
від імені АПУ в межах своїх обов'язків, визначених чинним
законодавством України, цим Статутом, Регламентом АПУ, Положенням
про Секретаріат АПУ та іншими локальними нормативними актами АПУ,
у тому числі укладати господарські договори та інші угоди,
необхідні для забезпечення діяльності АПУ, представляти АПУ в
стосунках з юридичними та фізичними особами з питань забезпечення
діяльності та рішень АПУ.
7.6. Діловодство, бухгалтерський облік та інші види робіт із
забезпечення діяльності АПУ виконують окремі фізичні (наймані
працівники) або юридичні особи на договірних умовах.
7.7. Тривалість та розпорядок робочого дня визначаються
внутрішнім розпорядком, затвердженим Головою АПУ. Порядок надання
відпусток, враховуючи додаткові, та інші умови праці визначаються
трудовим законодавством України.
7.8. Штатний розпис, вимоги до професійного і
кваліфікаційного складу працівників, форми, системи, порядок і
розміри оплати праці, призначення додаткових пільг визначається
АПУ і передбачається кошторисом надходжень і витрат АПУ, який
затверджується в порядку, визначеному Регламентом АПУ.
7.9. АПУ здійснює контроль за діяльністю Секретаріату АПУ, а
також виконання ним своїх функцій відповідно до Положення про
Секретаріат АПУ згідно із Регламентом АПУ.
8. Регіональні відділення АПУ
8.1. Регіональні відділення АПУ створюються на території
України рішенням АПУ і є підрозділами АПУ.
8.2. Порядок створення та діяльності регіональних відділень
визначається Регламентом АПУ.
8.3. Порядок формування, фінансування та повноваження
регіонального відділення АПУ визначається Положенням про
регіональне відділення, яке затверджується АПУ.
8.4. АПУ здійснює контроль за діяльністю Регіональних
відділень згідно із Регламентом АПУ.
9. Фінансово-матеріальне забезпечення АПУ
9.1. Джерелами фінансування діяльності АПУ можуть бути: - плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право
зайняття аудиторською діяльністю та за продовження терміну
чинності сертифікатів аудиторам України; - плата за включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів ( n0001230-07 ), а також плата за продовження терміну
дії Свідоцтва; - добровільні внески, що надходять від професійних
організацій аудиторів України; - надходження у вигляді дивідендів та інших пасивних доходів
від господарської діяльності юридичних осіб, створених за участю
АПУ; - інші джерела, не заборонені законодавством України.
9.2. Майно АПУ формується за рахунок власних коштів і
становить її власність. АПУ може мати у своїй власності будівлі,
споруди, устаткування, комп'ютерну та офісну техніку, транспортні
засоби, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, цінні
папери та інше майно.
9.3. Кошти і майно АПУ використовуються виключно для
здійснення статутних завдань АПУ, на оплату праці працівників АПУ
та залучених осіб і не підлягають розподілу між членами АПУ та
аудиторами.
9.4. Законне та ефективне використання коштів і майна АПУ
забезпечує Секретаріат.
9.5. Напрямки та обсяги використання майна і коштів АПУ
визначаються кошторисами, затвердженими в установленому порядку.
Завідувач Секретаріату АПУ до першого листопада кожного року надає
членам АПУ проект кошторису на наступний рік у термін визначений
АПУ та доповідає на засіданні АПУ про виконання кошторису за
звітний період.
9.6. Перевірки використання коштів відповідно до кошторису
АПУ, а також виконання Секретаріатом АПУ своїх функцій відповідно
до Положення про Секретаріат АПУ здійснюються щорічно. У разі
необхідності до такої перевірки, окрім членів АПУ, за рішенням АПУ
можуть залучатися незалежні аудиторські фірми, окремі експерти.
9.7. Майно АПУ у разі її реорганізації чи ліквідації має бути
передано в установленому законом порядку іншій неприбутковій
організації відповідного виду.
10. Облік та звітність
10.1. Фінансово-господарська діяльність АПУ здійснюється
відповідно до планів та кошторисів, які затверджуються АПУ.
10.3. АПУ здійснює оперативний та бухгалтерський облік
результатів своєї діяльності, а також складає фінансову та
статистичну звітність і подає її у встановленому порядку та обсязі
уповноваженим державним органам.
10.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності АПУ
здійснюються державними органами відповідно до законодавства
України.
11. Порядок внесення змін до Статуту АПУ
11.1. Внесення змін до Статуту є компетенцією АПУ. Порядок
прийняття рішення про внесення змін до Статуту АПУ визначається
Регламентом АПУ.
11.2. Рішення АПУ з питань змін у Статуті АПУ підлягають
реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
12. Заключні положення
12.1. АПУ припиняє свою діяльність у випадках, визначених
чинним законодавством.
12.2. Спори, що виникають між АПУ і українськими та
іноземними юридичними особами, а також громадянами, вирішуються у
відповідності із чинним законодавством у судовому порядку.
12.3. На період до погодження та затвердження цього Статуту,
Регламенту АПУ, локальних нормативних актів АПУ і внутрішніх
документів діють раніше затверджені Статут та інші документи в
частині, що не суперечить Закону України "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ).on top