Document vr092863-13, current version — Adoption on October 1, 2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

01.10.2013  № 2092

Щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію цінних паперів та надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих ПАТ «Національний депозитарій України» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 10.09.2013 вих. № 1337/09 (вх. № 7277-з від 11.09.2013) на реєстрацію Правил Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 16.04.2013 № 597, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.04.2013 за № 688/23220, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Зареєструвати Правила Центрального депозитарію цінних паперів, поданих ПАТ «Національний депозитарій України».

2. Надати Публічному акціонерному товариству "Національний депозитарій України" статус Центрального депозитарію.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення відповідно до законодавства;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарасенка О.О.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 01.10.2013 р. № 51ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Наглядової ради
Публічного акціонерного
товариства «Національний
депозитарій України»
(протокол від 04.09.13 № 4)
Голова Наглядової ради
____________ К.Є. Кривенко


ЗАРЕЄСТРОВАНО
Національною комісією
з цінних паперів
та фондового ринку
(Рішення 01.10.2013 № 2092)

ПРАВИЛА
Центрального депозитарію цінних паперів

Розділ І
Загальні положення

1. Застосування і предмет регулювання Правил

Ці Правила визначають загальний порядок надання Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», який набуває статусу Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) послуг, пов’язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведення ним операцій у системі депозитарного обліку, здійснення Центральним депозитарієм контролю за депозитарними установами та регулюють відносини, що виникають в процесі провадження депозитарної діяльності між Центральним депозитарієм та його клієнтами - емітентами, депозитарними установами, Національним банком України, депозитаріями-кореспондентами, Розрахунковим центром, кліринговими установами та іншими особами відповідно до законодавства України.

При провадженні депозитарної діяльності Центральний депозитарій керується законодавством про депозитарну систему України, в тому числі, але не обмежуючись, Цивільним кодексом України, Законом України "Про депозитарну систему України", Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", іншими законами України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) та Національного банку України, а також цими Правилами, Регламентом провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – Регламент) та Положенням про інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Положення про СОІ).

Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України".

Центральний депозитарій провадить депозитарну діяльність лише стосовно емісійних цінних паперів, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (далі – код цінних паперів).

Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:

депозитарний облік цінних паперів – облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;

зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами;

здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм;

ведення реєстру кодів цінних паперів

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію може поєднуватися з кліринговою діяльністю у випадках, встановлених Комісією.

Центральний депозитарій при здійсненні депозитарної діяльності може надавати такі додаткові послуги:

зі створення, впровадження, та модернізації, підтримки інформаційно-телекомункаційних систем (далі - ІТС), в рамках яких здійснюється обслуговування рахунків у цінних паперах;

інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;

інші послуги, надання яких передбачено Законом України "Про депозитарну систему України".

Центральний депозитарій забезпечує постійний вільний доступ до Правил, Регламенту, Положення про СОІ шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua.

Про зміни до Регламенту та Положення про СОІ Центральний депозитарій повідомляє клієнтів шляхом оприлюднення їх на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua в термін не пізніше, як за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до дати набрання чинності цих змін. Клієнти Центрального депозитарію, що є учасниками СОІ, повідомляються про такі зміни шляхом їх безпосереднього повідомлення засобами СОІ з одночасним оприлюдненням таких змін на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua.

Центральний депозитарій повідомляє Комісію про зміни до Регламенту та Положення про СОІ в термін не пізніше, як за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до дати набрання чинності цих змін.

Всі терміни, що використовуються в цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у законодавстві про депозитарну систему України.

Під час здійснення своєї професійної діяльності та для взаємодії зі своїми клієнтами Центральний депозитарій використовує інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації Центрального депозитарію (далі - СОІ).

Організація системи обробки і захисту інформації депозитарного обліку, перелік, опис та порядок використання програмного забезпечення, яке Центральним депозитарієм використовується у правовідносинах, що виникають під час провадження ним професійної діяльності, а також вимоги до програмного та технічного обладнання суб’єктів цих правовідносин, встановлюються Положенням про СОІ.

Терміни, що використовуються в цих Правилах та стосуються взаємодії Центрального депозитарію з клієнтами за допомогою компонентів СОІ, розуміються у значеннях, наведених у Положенні про СОІ.

2. Порядок затвердження, внесення змін до Правил

Правила, а також зміни до них затверджуються Наглядовою радою Центрального депозитарію та реєструються Комісією в порядку та строки, встановлені Комісією. Зміни до Правил набирають чинності через 10 (десять) днів з дня прийняття Комісією рішення про їх реєстрацію.

У разі змін у законодавстві України, до приведення Правил у відповідність із законодавством, Правила застосовуються у частині, що не суперечить законодавству.

Центральний депозитарій повідомляє клієнтів про реєстрацію Комісією Правил (змін до Правил) наступного дня з дня прийняття відповідного рішення Комісії шляхом розміщення цих Правил або змін до Правил на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua. Датою повідомлення вважається дата розміщення інформації на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua. Відповідальність за отримання цієї інформації покладається на клієнта. Клієнти Центрального депозитарію, що є учасниками СОІ повідомляються про такі зміни шляхом їх безпосереднього повідомлення засобами СОІ з одночасним оприлюдненням таких змін на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua.

3. Порядок встановлення та припинення правовідносин з Центральним депозитарієм

Правовідносини Центрального депозитарію з емітентами, депозитарними установами, депозитаріями іноземних держав або міжнародними депозитарно-кліринговими організаціями та іншими особами при провадженні ним депозитарної діяльності виникають на підставі відповідних договорів та/або на підставі прямих норм законодавства України.

При встановленні правовідносин Центральний депозитарій, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу проводить відповідно до законодавства заходи, спрямовані на недопущення використання Центрального депозитарію для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Порядок та умови проведення цих заходів встановлюються Правилами проведення фінансового моніторингу в Центральному депозитарії.

Правила проведення фінансового моніторингу в Центральному депозитарії є документом з обмеженим доступом. Перелік інформації та документів, що подаються юридичними особами з метою встановлення правовідносини з Центральним депозитарієм, визначені цими Правилами та Регламентом.

Після набуття статусу клієнта, клієнт повинен регулярно оновлювати інформацію щодо ідентифікації юридичної особи згідно вимог цих Правил та Регламенту. Клієнт зобов’язаний надати документи щодо ідентифікації юридичної особи згідно вимог цих Правил та Регламенту на першу вимогу Центрального депозитарію.

Якщо клієнтом не надано інформацію щодо ідентифікації на вимогу Центрального депозитарію, Центральний депозитарій має право призупинити проведення депозитарних операцій за розпорядженнями клієнта.

З метою проведення ідентифікації та вивчення клієнта Центральний депозитарій з'ясовує мету та характер майбутніх ділових відносин з клієнтами відповідно до вимог чинного законодавства, цих Правил, Правил проведення фінансового моніторингу в Центральному депозитарії та Регламенту.

Центральний депозитарій має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати інформацію стосовно ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану, необхідну для виконання Центральним депозитарієм вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Центральний депозитарій відмовляє у встановленні ділових відносин (відкриття рахунку) або проведенні фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим.

Ділові відносини вважаються встановленими після укладання договору та відкриття рахунку.

В разі, якщо у клієнта відбулися будь-які зміни (в тому числі зміна розпорядника або інформація про нього), клієнт подає до Центрального депозитарію відповідні документи для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах з урахуванням вимог цих Правил та Регламенту.

Під час здійснення ідентифікації та вивчення Центральний депозитарій враховує переліки країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Відносно депозитаріїв іноземних держав або міжнародних депозитарно-клірингових організацій, з якими Центральний депозитарій встановлює кореспондентські відносини, Центральний депозитарій проводить ідентифікацію та вивчення клієнта відповідно до Правил проведення фінансового моніторингу в Центральному депозитарії, цих Правил та Регламенту та додатково проводить наступні заходи:

збирання загальнодоступної інформації про установу-кореспондента для повного розуміння характеру її діяльності, фінансового стану і визначення її репутації, наявність заходів впливу з боку відповідного регулятора за порушення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

встановлення та оцінювання достатності та ефективності заходів, які вживаються установою-кореспондентом для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

отримання дозволу Голови Правління НДУ на встановлення кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн;

документує відповідні обов'язки іноземної установи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму згідно Правил проведення фінансового моніторингу в Центральному депозитарії.

Порядок класифікації клієнтів здійснюється з урахуванням критеріїв, визначених Держфінмоніторингом України та Комісією. Оцінювання ризику клієнта в Центральному депозитарії здійснюється за критеріями, визначеними Правилами проведення фінансового моніторингу в Центральному депозитарії. З метою управління ризиками, зафіксованими при встановленні правовідносин, Центральним депозитарієм здійснюються заходи з визначення, оцінки, моніторингу, контролю ризиків, що спрямовані на їх зменшення до прийнятного рівня. Порядок здійснення таких заходів визначено Правилами проведення фінансового моніторингу в Центральному депозитарії.

Центральний депозитарій укладає наступні види договорів з клієнтами:

договір про обслуговування випусків цінних паперів;

депозитарний договір;

  договір про кореспондентські відносини;

договір про обслуговування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках;

договір про обслуговування клірингової установи.

Між емітентом та Центральним депозитарієм укладається договір про обслуговування випусків цінних паперів, згідно з яким Центральний депозитарій відкриває рахунок у цінних паперах емітенту та здійснює обслуговування корпоративних операцій емітента відповідно до цих Правил, Регламенту та Положення про СОІ.

Договір може укладатися шляхом приєднання емітента до запропонованого Центральним депозитарієм договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.  В такому випадку договір про обслуговування випусків цінних паперів вважається укладеним з дня отримання Центральним депозитарієм від емітента заяви про приєднання до встановлених Центральним депозитарієм умов договору про обслуговування випусків цінних паперів, що укладається у формі приєднання. Внесення змін до договору, укладеного у формі приєднання, відбувається в тому ж порядку, що й його укладення.

Договір про обслуговування випусків цінних паперів, укладений у формі приєднання, вважається припиненим з дня отримання Центральним депозитарієм від емітента заяви про припинення дії договору, але не раніше дня погашення всіх глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів випусків цінних паперів, що обслуговуються за таким договором, та закриття рахунку емітента.

Договір про обслуговування випусків цінних паперів складається також у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».

Між депозитарною установою та Центральним депозитарієм укладається депозитарний договір або між Національним банком України та Центральним депозитарієм укладається депозитарний договір про відкриття рахунку, на підставі якого Центральний депозитарій відповідно до цих Правил, Регламенту та Положення про СОІ веде на рахунку у цінних паперах депозитарної установи або Національного банку України зберігання та облік цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі за цінними паперами, що належать такій депозитарній установі.

Депозитарний договір укладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого їх печатками.

Між депозитарієм-кореспондентом та Центральним депозитарієм укладається договір про кореспондентські відносини, за яким депозитарію-кореспонденту відкривається рахунок у цінних паперах , на якому в порядку, встановленому Комісією, обліковуються цінні папери, права за якими та права на які належать клієнтам (депонентам) депозитарію-кореспондента.

Договір про обслуговування клірингової установи та договір про обслуговування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках укладаються між такими особами і Центральним депозитарієм. Відповідно до зазначених договорів Центральний депозитарій веде в установленому Комісією порядку на рахунках у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) облік цінних паперів, які використовуються такою особою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів (клірингового забезпечення), цінних паперів, права на які та права за якими перейшли до клірингової установи або Розрахункового центру при виконанні кліринговою установою або Розрахунковим центром функцій центрального контрагента, цінних паперів, права на які та права за якими належать кліринговій установі або Розрахунковому центру, відповідно до встановленої законодавством компетенції.

Договори, укладені Центральним депозитарієм з клієнтами до набуття ним статусу Центрального депозитарію, зберігають чинність до моменту їх переукладення відповідно до цих Правил та законодавства з урахуванням встановлених нормативно – правовим актом Комісії вимог щодо порядку та строків їх переукладання.

4. Вимоги до клієнтів Центрального депозитарію

Клієнтами Центрального депозитарію є емітенти, депозитарні установи, Національний банк України, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи, Розрахунковий центр.

Для набуття статусу клієнта Центрального депозитарію юридична особа повинна укласти один з видів договорів зазначених у пункті 3 Розділу І Правил, надати документи для відкриття рахунку у цінних паперах та надати документи, необхiднi для проведення Центральним депозитарієм iдентифiкацiї такої особи, як клiєнта Центрального депозитарію вiдповiдно до вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму.

Клієнти повинні дотримуватись вимог законодавства, цих Правил, Регламенту та Положення про СОІ, якими встановлено порядок взаємодії клієнта і Центрального депозитарію.

Депозитарна установа для взаємодії з Центральним депозитарієм в межах депозитарного договору зобов’язана використовувати програмне та технічне забезпечення, засоби електронного цифрового підпису та шифрування, які відповідають вимогам, зазначеним у Положенні про СОІ..

Програмне та технічне забезпечення депозитарної установи, що використовується під час взаємодії з Центральним депозитарієм, повинно відповідати вимогам, зазначеним у Положенні про СОІ.

Депозитарні установи повинні забезпечувати резервування програмного забезпечення та технічних засобів, а також здійснювати резервне збереження інформації, що обробляється в ІТС депозитарної установи. Резервне збереження інформації депозитарна установа виконує кожного операційного дня.

У випадку виявлення факту несанкціонованого доступу або пошкодження інформації, що міститься в системі депозитарного обліку депозитарної установи, наслідком чого стала втрата або викривлення такої інформації, а також некоректна робота ППЗ СОІ, депозитарна установа повинна протягом того ж операційного дня або не пізніше початку наступного операційного дня здійснити такі дії:

повідомити Центральний депозитарій про такий факт;

здійснити звірку депозитарного балансу депозитарної установи зі станом її рахунку в цінних паперах, що відкритий у Центральному депозитарії;

вжити заходів щодо виправлення ситуації з вищенаведеного переліку, а також виявлення та усунення причин, що призвели до такої ситуації.

Емітент для взаємодії з Центральним депозитарієм в межах договору про обслуговування випусків цінних паперів може використовувати відповідне ППЗ СОІ, за умови активації відповідної послуги. При цьому, обмін документами між Центральним депозитарієм та емітентом здійснюється відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». У такому випадку, емітент зобов’язаний дотримуватись вимог, встановлених Положенням про СОІ, у тому числі і щодо використання засобів електронного цифрового підпису та шифрування..

5. Повноваження контролю Центрального депозитарію

Центральний депозитарій з метою забезпечення формування та функціонування системи депозитарного обліку здійснює такі повноваження контролю:

1) встановлює форму, зміст, строки та порядок надання депозитарними установами та іншими клієнтами інформації про свою діяльність Центральному депозитарію;

2) вимагає дотримання депозитарними установами співвідношення між їх депозитарними активами та правами на цінні папери, зарахованими на рахунки у цінних паперах депонентів (депозитарного балансу);

3) зупиняє проведення операцій депозитарною установою з цінними паперами певного випуску цінних паперів, щодо якого виявлено порушення депозитарною установою депозитарного балансу;

4) дає депозитарній установі розпорядження про усунення порушення депозитарного балансу;

5) періодично здійснює контроль відповідності ІТС клієнтів щодо провадження депозитарної діяльності та/або взаємодії з Центральним депозитарієм з метою встановлення їх відповідності вимогам цих Правил, Регламенту та Положення про СОІ.

Клієнт зобов’язаний надати документи щодо ідентифікації юридичної особи згідно вимог цих Правил та Регламенту на першу вимогу Центрального депозитарію у вказаний у вимозі строк.

Якщо клієнтом не надано інформацію щодо ідентифікації на вимогу Центрального депозитарію, Центральний депозитарій має право призупинити проведення депозитарних операцій за розпорядженнями клієнта.

Центральний депозитарій має право тимчасово припинити виконання розпоряджень клієнта, наданих засобами СОІ, у випадку виявлення порушення таким клієнтом вимог Положення про СОІ та Регламенту.

Особливості взаємовідносин Національного банку України та Центрального депозитарію в частині забезпечення останнім контролю визначаються відповідним договором.

6. Відповідальність Центрального депозитарію та конфіденційність інформації

Центральний депозитарій провадить депозитарну діяльність на умовах гарантованої конфіденційності інформації системи депозитарного обліку. Інформація системи депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов договору та вимог законодавства. Клієнт має право додатково визначити особу, якій Центральний депозитарій має право надавати визначену клієнтом інформацію про нього.

Центральний депозитарій розкриває інформацію системи депозитарного обліку, стосовно кількості цінних паперів певного випуску конкретного емітента на рахунку конкретного клієнта Центрального депозитарію станом на визначену дату, стосовно операцій з цінними паперами певного випуску конкретного емітента на рахунках клієнтів Центрального депозитарію за визначений період та стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких містилися цінні папери певного випуску конкретного емітента станом на визначену дату, в таких випадках:

1) за рішенням суду;

2) на письмову вимогу державного органу, одержану з урахуванням вимог встановлених законом.

Є відкритою та може бути розповсюджена Центральним депозитарієм для загального користування така інформація:

1) найменування клієнта;

2) код за ЄДРПОУ клієнта;

3) депозитарний код рахунку в цінних паперах клієнта;

4) код цінних паперів та інша інформація про цінні папери випуску, крім інформації, поширення якої серед широкого кола прямо заборонено умовами розміщення таких цінних паперів.

У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов'язань перед клієнтом, а саме: за невиконання розпорядження (запиту) клієнта, яке прямо передбачено законодавством, Правилами, Регламентом, Положенням про СОІ та/або відповідним договором; за порушення правил обліку при виконанні своїх зобов`язань, за відсутність записів або наявність невірних записів на рахунку у цінних паперах клієнта, Центральний депозитарій несе цивільно-правову відповідальність. Відшкодуванню підлягають реальні збитки, підтверджені документально.

7. Телекомунікації (типи зв’язку) Центрального депозитарію

Обмін інформацією між Центральним депозитарієм та клієнтами здійснюється в електронному вигляді (за допомогою засобів СОІ), поштового зв’язку, телефонного зв’язку (у т.ч. факсимільного), фельд’єгерського зв'язку, доставки документів кур’єром або особисто уповноваженим представником клієнта.

Центральний депозитарій приймає до опрацювання документи в електронному або паперовому вигляді, оформлені відповідно до цих Правил, Регламенту та Положення про СОІ.

Розпорядження у формі електронного документу надаються клієнтами Центрального депозитарію виключно засобами СОІ та після підписання акту функціональної та технічної готовності клієнта до роботи в СОІ.

У випадках, визначених договором, обмін інформацією між Центральним депозитарієм та клієнтом може здійснюватися шляхом обміну електронними документами у формі S.W.I.F.T.-повідомлення.

Використання засобів факсимільного зв’язку при обміні інформацією між Центральним депозитарієм та клієнтами здійснюється виключно у випадках, передбачених Договором та/або Регламентом.

При здійснені обміну інформацією між Центральним депозитарієм та клієнтом за допомогою поштового зв’язку може використовується адреса клієнта, яка безпосередньо вказана ним у анкеті рахунку як адреса для поштових відправлень. При цьому, документи вважаються надісланими Центральним депозитарієм, якщо вони направлені клієнту на таку адресу. У випадку, якщо така адреса не визначена клієнтом, Центральний депозитарій направляє всю кореспонденцію на адресу місцезнаходження клієнта.

Центральний депозитарій може впроваджувати додаткові он-лайн сервіси для прискорення та оптимізації зв’язку та взаємодії між Центральним депозитарієм та клієнтом.

8. Порядок оплати послуг Центрального депозитарію

Оплата клієнтами послуг Центрального депозитарію здійснюється відповідно до затверджених Центральним депозитарієм тарифів на депозитарні послуги (переліку та вартості послуг), що діють на момент надання послуг клієнту.

Тарифи (перелік та вартість послуг) Центрального депозитарію та зміни до них розміщується на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua. Клієнти Центрального депозитарію, що є учасниками СОІ, повідомляються про такі зміни шляхом їх безпосереднього повідомлення засобами СОІ з одночасним оприлюдненням таких змін на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua.

Оплата послуг здійснюється на підставі Актів про надання послуг або Рахунків-фактур, які Центральний депозитарій надсилає на адресу клієнта безпосередньо вказану ним у анкеті рахунку як адреса для поштових відправлень, а у випадку, якщо така адреса не визначена клієнтом, зазначені документи направляються на адресу місцезнаходження клієнта. Також, зазначені документи можуть надаватися клієнту у інший спосіб, встановлений за домовленістю сторін.

Центральний депозитарій має право в односторонньому порядку змінити порядок оплати, вартість послуг та порядок надання клієнту Рахунків-фактур або Актів про надання послуг, повідомивши про це клієнта шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до початку застосування таких змін. Клієнти Центрального депозитарію, що є учасниками СОІ, повідомляються про такі зміни шляхом їх безпосереднього повідомлення засобами СОІ з одночасним оприлюдненням таких змін на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua. При цьому, зміна розміру вартості послуг Центрального депозитарію може відбуватись не частіше, ніж один раз на рік. У договорах з клієнтами обов’язково зазначається право Центрального депозитарію в односторонньому порядку змінити порядок оплати, вартість послуг.

Порядок оплати послуг Центрального депозитарію встановлюється договором з урахуванням вимог цих Правил. Клієнт зобов’язаний дотримуватись вимог Центрального депозитарію щодо розміру та порядку оплати послуг Центрального депозитарію. У випадку порушення клієнтом умов оплати послуг, Центральний депозитарій застосовує до клієнта штрафні санкції у розмірі та порядку, визначених договором, та/або припиняє проведення будь-яких операцій за розпорядженнями клієнта.

Клієнт зобов’язаний сплачувати вартість наданих Центральним депозитарієм послуг відповідно до тарифів та вимог законодавства.

На підставі окремих угод Центральний депозитарій може надавати інші послуги, крім визначених Правилами, що не суперечать законодавству. Розмір та порядок оплати таких послуг встановлюється за взаємною згодою сторін.

Розділ ІІ
Спеціальні положення

1. Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

1.1. Загальні засади здійснення депозитарного обліку Центральним депозитарієм та його клієнтами, які провадять депозитарну діяльність депозитарної установи

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію та депозитарна діяльність депозитарної установи, Розрахункового центру, клірингової установи - у разі провадження ними депозитарної діяльності депозитарної установи (далі – депозитарна установа), Національного банку України, здійснюється юридичними особами відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів України.

Особливості обліку цінних паперів на рахунку в цінних паперах Національного банку України у Центральному депозитарії, функціонування цього рахунку та проведення операцій за ним встановлюються Комісією за погодженням з Національним банком України.

Центральний депозитарій та депозитарні установи обслуговують депозитарні операції на рахунках у цінних паперах шляхом виконання адміністративних, облікових та інформаційних операцій відповідно до вимог Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Комісії, з урахуванням вимог цих Правил, Регламенту та Стандарту (Правил) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

Адміністративні операції щодо відкриття рахунків у цінних паперах здійснюються:

депозитарними установами – для власників цінних паперів, а також для нотаріусів;

Центральним депозитарієм – для емітентів, депозитарних установ, Розрахункового центру, клірингових установ та іноземних депозитаріїв-кореспондентів, які після відкриття рахунку набувають статусу клієнтів Центрального депозитарію.

Відкриття рахунку у цінних паперах здійснюється депозитарною установою та Центральним депозитарієм шляхом присвоєння депозитарного коду рахунку у цінних паперах згідно цих Правил та Стандарту (Правил) депозитарного обліку , що є частиною Регламенту.

Депозитарний код рахунку у цінних паперах, що присвоюється депозитарною установою при відкритті рахунку у цінних паперах (далі – депозитарний код рахунку у цінних паперах депонента депозитарної установи) включає:

код депозитарної установи, як клієнта Центрального депозитарію, в якій обліковуються цінні папери/права на цінні папери;

код власника цінних паперів / нотаріуса, у разі  внесення цінних паперів на депозит нотаріуса.

Код депозитарної установи (код міждепозитарного обліку, далі - код МДО) призначається депозитарній установі Центральним депозитарієм у порядку, встановленому Центральним депозитарієм, при відкритті рахунку у цінних паперах депозитарній установі на підставі документів, наданих для відкриття рахунку у цінних паперах відповідно до законодавства, Правил та Регламенту.

Код власника цінних паперів/ нотаріуса в структурі депозитарного коду рахунку у цінних паперах визначає належність цінних паперів окремим групам власників відповідно до Стандарту (Правил) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

Код власника цінних паперів у системі депозитарного обліку визначається відповідно до Стандарту (Правил) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту, і забезпечує однозначну ідентифікацію певного власника цінних паперів, нотаріуса у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію і депозитарних установ.

Порядок призначення коду власникам цінних паперів – нерезидентам установлюється Центральним депозитарієм і визначається пунктом 1.3. Розділу ІІ цих Правил.

Депозитарні установи забезпечують облік належності власника до окремих груп професійних учасників (торговців цінними паперами, компаній з управління активами тощо) шляхом ведення відповідних довідників.

Депозитарні установи забезпечують у системі депозитарного обліку чітку ідентифікацію власників цінних паперів за певним набором реквізитів, що встановлюється Стандартом (Правилами) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

Депозитарний код рахунку у цінних паперах клієнта Центрального депозитарію включає:

код Центрального депозитарію, в якому зберігаються та обліковуються цінні папери;

код клієнта Центрального депозитарію.

Код Центрального депозитарію та код іноземного депозитарію-кореспондента, як клієнта Центрального депозитарію, (коди МДО) присвоюються Центральним депозитарієм у порядку, встановленому Центральним депозитарієм.

Код клієнта Центрального депозитарію присвоюється Центральним депозитарієм і додатково визначає належність клієнта Центрального депозитарію до певної категорії відповідно до Стандарту (Правил) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

Центральний депозитарій та його клієнти, що провадять депозитарну діяльність депозитарної установи, здійснюють взаємопов’язаний депозитарний облік, що відповідає один одному. Кількість прав на цінні папери певного випуску на рахунках у цінних паперах депонентів депозитарної установи відповідає кількості цінних паперів цього випуску на рахунку цієї депозитарної установи в Центральному депозитарії.

Депозитарний облік цінних паперів/прав на цінні папери здійснюється Центральним депозитарієм і депозитарними установами – клієнтами Центрального депозитарію з використанням синтетичних (балансових) та аналітичних рахунків депозитарного обліку, на яких відображається обіг цінних паперів, обслуговування корпоративних операцій емітента, набуття, припинення та перехід прав на цінні папери та обмеження таких прав.

Кожна облікова операція відображається у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію та/або депозитарної установи подвійним обліковим записом - за дебетом одного балансового рахунку та за кредитом іншого балансового рахунку депозитарного обліку.

За активними балансовими рахунками у дебеті фіксуються операції з цінними паперами, які приводять до збільшення залишку на рахунку, у кредиті відображаються операції з цінними паперами, що приводять до зменшення залишку на рахунку. За пасивними балансовими рахунками – в кредиті – збільшення, у дебеті – зменшення. Сальдо за активними балансовими рахунками дебетове. Сальдо за пасивними балансовими рахунками кредитове.

За результатами проведення депозитарних операцій на кінець кожного операційного дня Центральним депозитарієм та депозитарною установою складається баланс у межах балансових рахунків за кожним випуском цінних паперів: відповідність обсягу розміщених в Центральному депозитарії та депозитарних установах депозитарних активів до розподілу цінних паперів / прав на цінні папери, що становлять ці депозитарні активи, між клієнтами/депонентами Центрального депозитарію/депозитарної установи та консолідований баланс - баланс Центрального депозитарію та депозитарних установ в межах балансових рахунків, сумарний за всіма випусками цінних паперів, що обліковуються у системі депозитарного обліку.

Центральний депозитарій та його клієнти, що провадять депозитарну діяльність, застосовують єдиний план балансових рахунків депозитарного обліку, який встановлюється Стандартом (Правилами) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

Балансові рахунки депозитарного обліку (далі - балансові рахунки) розподіляються на активні балансові рахунки депозитарного обліку (далі – активні балансові рахунки) і пасивні балансові рахунки депозитарного обліку (далі – пасивні балансові рахунки).

Активні балансові рахунки застосовуються для:

обліку місцезнаходження (зберігання) цінних паперів;

обліку стану випуску цінних паперів.

Пасивні балансові рахунки застосовуються для:

обліку цінних паперів/ прав на цінні папери на рахунках депонентів в депозитарних установах;

обліку цінних паперів на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів в Центральному депозитарії;

обліку режиму обтяження зобов’язаннями (обмеження обігу) цінних паперів/ прав на цінні папери;

відокремленого обліку прав на цінні папери, що належать депозитарній установі як юридичній особі, від обліку прав на цінні папери, що належать її депонентам, кредиторам - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса;

обліку в Центральному депозитарії цінних паперів, що викуплені емітентом або тимчасово зараховані на рахунок емітента внаслідок проведення операції емітента щодо розміщених ним цінних паперів.

Балансові рахунки ідентифікуються шестизначним номером, який включає:

розділ (перший символ);

підрозділ (другий символ);

група (третій символ);

підгрупа (четвертий, п’ятий та шостий символи).

Класифікація активних та пасивних балансових рахунків за розділом, підрозділом, групою та підгрупою, опис балансових рахунків та план балансових рахунків депозитарного обліку встановлюється Стандартом (Правилами) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

Наявність цінних паперів / прав на цінні папери відображається у системі депозитарного обліку шляхом відкриття та ведення активних аналітичних рахунків депозитарного обліку в розрізі коду установи, де зберігаються цінні папери, та пасивних аналітичних рахунків депозитарного обліку в розрізі депозитарного коду рахунку в цінних паперах клієнта Центрального депозитарію або депонента депозитарної установи.

Депозитарний облік цінних паперів / прав на цінні папери на аналітичних рахунках депозитарного обліку здійснюється у кількісному виразі.

Структура аналітичного рахунку депозитарного обліку в Центральному депозитарії або в депозитарній установі складається із сегментів.

Перелік та зміст обов’язкових сегментів для активного аналітичного рахунку депозитарного обліку та пасивного аналітичного рахунку депозитарного обліку в Центральному депозитарії та в депозитарній установі встановлюються Стандартом (Правилами) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

Центральний депозитарій та його клієнти, що провадять депозитарну діяльність, забезпечують групування аналітичних рахунків депозитарного обліку за їх обов’язковими сегментами, встановленими Стандартом (Правилами) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

Рахунком у цінних паперах депонента депозитарної установи є згрупована за кодом депонента сукупність пасивних аналітичних рахунків усіх випусків цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку депонента. Рахунком у цінних паперах клієнта Центрального депозитарію є згрупована за кодом клієнта Центрального депозитарію сукупність пасивних аналітичних рахунків усіх випусків цінних паперів, які обліковуються на рахунку клієнта.

Центральний депозитарій та депозитарні установи забезпечують в будь-який момент часу групування пасивних аналітичних рахунків за депонентом (клієнтом) для надання цьому депоненту (клієнту) виписки / довідки з його рахунку у цінних паперах.

Центральний депозитарій та його клієнти - депозитарні установи забезпечують в будь-який момент часу групування активних та пасивних аналітичних рахунків за кодом цінних паперів для формування депозитарного балансу.

1.2. Порядок подання депозитарними установами інформації про призначені індивідуальні ідентифікаційні коди власникам цінних паперів – нерезидентам до Центрального депозитарію

Інформація про призначені депозитарними установами індивідуальні ідентифікаційні коди власників цінних паперів – нерезидентів (далі – код нерезидента) подається до Центрального депозитарію у порядку, встановленому цими Правилами. Код нерезидента формується відповідно до вимог, встановлених Центральним депозитарієм. Перелік кодів нерезидентів, які призначені власникам цінних паперів – нерезидентам, оприлюднюється на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua. Депозитарні установи до надання Центральному депозитарію документів щодо призначення коду нерезидента, визначених цим пунктом зобов’язані перевірити наявність призначення/непризначення такого коду нерезиденту.

Сутність:

перевірка індивідуального ідентифікаційного коду власника цінних паперів – нерезидента (далі – код нерезидента) для ідентифікації певного нерезидента – юридичної або фізичної особи і забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку.

Підстави для виконання:

інформація депозитарної установи про призначені коди нерезидентам, що надається в електронному та паперовому вигляді оформлена відповідно до вимог, встановлених Центральним депозитарієм;

копії документів, що підтверджують реєстрацію нерезидента (юридичної особи) у відповідній країні (витяг з торговельного, судового або банківського реєстру), мовою оригіналу та переклад цього документа українською мовою, засвідчений нотаріально, або копія анкети рахунку у цінних паперах для нерезидента (фізичної особи), засвідчена підписом керівника та печаткою депозитарної установи, або уповноваженою особою, що має право діяти на підставі довіреності.

Порядок виконання:

1) перевірка та реєстрація наданих документів;

2) перевірка призначеного коду нерезидента;

3) у разі збігу призначеного коду з кодом іншого нерезидента або наявності призначеного іншого коду цьому нерезиденту, надання депозитарній установі повідомлення про необхідність зміни призначеного нею коду;

4) внесення інформації про призначені коди власників цінних паперів – нерезидентів до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів – нерезидентів та оприлюднення на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua.

Термін виконання:

Код власника цінних паперів – нерезидента перевіряється протягом двох робочих днів з дати отримання Центральним депозитарієм всіх необхідних документів.

Звітні документи:

Спосіб надання звітних документів узгоджується з депозитарною установою. Видача звітних документів представнику депозитарної установи здійснюється особі, що діє на підставі довіреності, якщо такою особою не є особа, що має право діяти без довіреності.

У разі подання депозитарною установою неповного пакету документів Центральний депозитарій може відмовити у реєстрації інформації про призначений код нерезиденту.

Депозитарна установа повинна своєчасно письмово повідомляти Центральний депозитарій про зміни, які відбулися в документах, що були надані для внесення до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів – нерезидентів, та надавати необхідні документи для внесення відповідних змін.

Використання інформації з Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів – нерезидентів здійснюється відповідно до законодавства.

1.3. Порядок здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів та інших фінансових інструментів

Технологія призначення коду цінних паперів, коду класифікації фінансових інструментів, інших кодів, що можуть призначатись цінним паперам та іншим фінансовим інструментам відповідно до міжнародних стандартів, визначається Інструкцією про порядок ведення бази даних реєстру кодів цінних паперів та інших фінансових інструментів, що затверджується Центральним депозитарієм.

Кодифікація здійснюєтьcя за умови наявності всієї інформації, яка необхідна для внесення до бази даних реєстру кодів цінних паперів та інших фінансових інструментів (далі – Реєстр кодів).

Інформація, що необхідна для кодифікації, надходить до Центрального депозитарію згідно з вимогами Регламенту. Відповідальність за достовірність інформації несе заявник.

Інформація, що необхідна для здійснення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків емітента (прав за цінними паперами) вноситься до Реєстру кодів стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального/тимчасового глобального сертифіката шляхом внесення прав за цінними паперами, що зазначені у документах, наданих емітентом для депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату, до відповідного розділу Реєстру кодів у розрізі міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів.

За результатами кодифікації відбувається внесення відповідної інформації до Реєстру кодів, обробка цієї інформації за допомогою спеціальних програмних засобів та призначення відповідних кодів.

Кодифікація відбувається у технологічно обґрунтовані строки, але не довше ніж протягом двох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм необхідної інформації та оплати послуг Центрального депозитарію за кодифікацію.

На підтвердження здійснення кодифікації заявникові надається виписка з Реєстру кодів.

Тарифи за здійснення робіт щодо кодифікації встановлюються Центральним депозитарієм.

Центральний депозитарій у встановленому наглядовою радою Центрального депозитарію порядку забезпечує розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів) на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Розкриттю підлягає інформація про:

1) призначені коди цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів);

2) коди ЄДРПОУ емітентів цінних паперів;

3) назви емітентів цінних паперів;

4) права за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката;

5) інша інформація, визначена Комісією.

1.4. Підстави для проведення операції

Обслуговування операцій щодо цінних паперів, у тому числі, обслуговування обігу цінних паперів, проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, здійснюється Центральним депозитарієм згідно з вимогами законодавства, Правил, Регламенту та Положення про СОІ шляхом проведення на рахунках у цінних паперах облікових операцій:

у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати" - за розпорядженнями клієнтів чи керуючих рахунками клієнтів;

у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" - на підставі клірингової відомості, що подається Розрахунковим центром чи кліринговою установою, або на підставі клірингової відомості, що сформована Центральним депозитарієм (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм), на підставі реєстру укладених договорів, що подається фондовою біржею;

унаслідок виконання безумовної операції з управління рахунком у цінних паперах щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (рішення суду чи уповноваженого законом органу державної влади або його посадової особи тощо) - на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, засвідчених у встановленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;

у разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери відносно прав депонентів - за розпорядженнями клієнтів чи керуючих рахунками клієнтів.

Розпорядження від клієнтів надаються до Центрального депозитарію в формі електронного (крім випадків, визначених Регламентом) або паперового документу відповідно до Регламенту та Положення про СОІ і оформлюються відповідно до вимог цих Правил та Регламенту.

Розпорядження від клієнтів Центрального депозитарію у формі паперового документа надаються у 2-х примірниках, підписуються розпорядником (у випадках, визначених договором, - розпорядниками) рахунком та засвідчуються печаткою клієнта/керуючого рахунком клієнта.

Документи, які підтверджують наявність підстав для здійснення операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах клієнтів, повинні надаватися у випадках, визначених цими Правилами та Регламентом.

Якщо подані до Центрального депозитарію документи не містять усіх необхідних даних чи не повністю розкривають зміст виконання депозитарної операції, Центральний депозитарій має право вимагати подання йому додаткових документів, які містять необхідну інформацію.

Безумовні операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами окремого випуску окремого емітента (далі - безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій) здійснюються Центральним депозитарієм на підставі наданих Центральному депозитарію оригіналів або засвідчених відповідно до вимог законодавства копій документів, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Комісії від 23.04.13 № 735.

1.5. Підстави для відмови у проведенні операції

Центральний депозитарій може відмовити клієнту у виконанні його розпорядження з наступних підстав:

розпорядження та/або супровідні документи до розпорядження не відповідає(-ють) вимогам законодавства щодо його(-їх) складання та Регламенту;

у розпорядженні кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах клієнта Центрального депозитарію, скоригований на кількість цінних паперів, прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень;

вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених цими Правилами);

вказана у розпорядженні кількість цінних паперів, прав на цінні папери українських емітентів, обіг яких планується здійснювати за межами України, які призначені для переказу/списання з рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, у разі їх переказу на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії перевищить межі кількості цінних паперів відповідного випуску, зазначеної у відповідному дозволі Комісії, з урахуванням загальної кількості цінних паперів відповідного випуску, які обліковуються на рахунках у цінних паперах усіх депозитаріїв-кореспондентів, відкритих у Центральному депозитарії;

вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, не допущені до обігу на території України (крім випадків, передбачених пунктом 4 глави 2 цього розділу);

вказані у розпорядженні на блокування цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі не допущені до обігу на території України;

ненадання документів та нездійснення дій, визначених цим Положенням, Регламентом та Положенням про СОІ, що необхідні для проведення депозитарної операції;

укладення правочину щодо переходу прав на цінні папери іноземного емітента на території України поза межами фондової біржі;

невідповідність розпорядження та/або супровідних документів  вимогам законодавства та/або Регламенту;

розпорядження оформлено з помилками або виправленнями;

неможливість здійснити ідентифікацію клієнта та у випадку ненадання на вимогу Центрального депозитарію документів та/або інформації, необхідних(ої) для виконання Центральним депозитарієм вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму щодо проведення ідентифікації клієнтів згідно вимог законодавства;

наявність у розпорядженні та/або супровідних документах ознак підробки;

наявність у розпорядженні інформації, яка не співпадає з даними Центрального депозитарію;

надання розпорядження на виконання облікової депозитарної операції з цінними паперами, код цінних паперів яких на момент подання розпорядження не відповідає вимогам міжнародних норм;

розпорядження підписано особою, яка не має у відповідності до законодавства, цих Правил та Регламенту відповідних повноважень, у тому числі, строк дії повноважень якої закінчився;

відбиток печатки на розпорядженні не співпадає зі зразком відбитку печатки в картці зразків підписів та печатки;

підпис особи, що підписала розпорядження, не співпадає зі зразком підпису в картці зразків підпису та печатки або існують сумніви щодо його достовірності;

надання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням Комісії щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень (крім випадків, передбачених цими Правилами);

несплата клієнтом вартості послуг Центрального депозитарію згідно з умовами відповідного договору (договору про обслуговування випусків цінних паперів, депозитарного договору, договору про обслуговування Розрахункового центру, договору про обслуговування клірингової установи, договору про кореспондентські відносини);

ненадання клієнтом документів та нездійснення дій, визначених цими Правилами, Регламентом та Положенням про СОІ, що необхідні для проведення депозитарної операції;

інші причини, що визначені законодавством та Регламентом.

Зазначені підстави для відмови Центральним депозитарієм у прийнятті до виконання розпорядження, наведені у абзацах 5, 20 цього пункту Правил, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень клієнтів:

на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи;

щодо списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, нотаріуса в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника, нотаріуса в іншій депозитарній установі, крім випадку, коли рішенням Комісії зупинено внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів цього власника на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення.

У випадку неприйняття до виконання розпорядження клієнта, наданого у формі паперового документа, на всіх примірниках розпорядження ставляться відмітки про відмову у виконанні із зазначенням причин відмови. У випадку невиконання розпорядження клієнта, наданого на паперовому носії на всіх примірниках розпорядження ставляться відмітки про невиконання операції.

У випадку неприйняття до виконання розпорядження клієнта, наданого у формі електронного документа у відповідності до Правил, Регламенту та Положення про СОІ, клієнту надається електронний документ-повідомлення про неприйняття розпорядження до виконання із зазначенням причин відмови у прийнятті. У випадку невиконання операції згідно розпорядження, наданого у формі електронного документа, клієнт отримує звіт про невиконання із зазначенням причин невиконання.

В окремих випадках причини відмови/невиконання можуть бути конкретизовані з метою більш детального роз’яснення клієнту причин відмови. При цьому, зобов’язання Центрального депозитарію стосовно такого розпорядження клієнта вважаються виконаними. Після усунення причин, що стали підставою для відмови у виконанні операції, клієнт повинен подати до Центрального депозитарію нове розпорядження.

1.6. Порядок виконання розпоряджень клієнтів

Всі дії, що регулюються цими Правилами, здійснюються за київським часом.

Розпорядження у формі паперового документа та супроводжувальні до них документи подаються за місцезнаходженням Центрального депозитарію. Такі розпорядження надаються до Центрального депозитарію у двох примірниках.

Розпорядження у формі електронного документа приймаються від клієнтів та надаються клієнту відповідно до цих Правил, Регламенту та Положення про СОІ.

Основні етапи виконання розпоряджень клієнтів:

1) прийом та реєстрація розпорядження, наданого клієнтом. Розпорядження та документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством, цими Правилами та Регламентом порядку, що підтверджують правомірність виконання операцій, реєструються Центральним депозитарієм у хронологічному порядку.

2) перевірка відповідності оформлених у формі паперового документа розпоряджень клієнтів на здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах та супровідних до них документів, у випадках, визначених законодавством, вимогам законодавства, Правилам, Регламенту. Перевірка розпоряджень, наданих клієнтами, здійснюється у терміни, визначені Правилами. Після перевірки на розпорядженні ставляться відмітки про прийняття такого розпорядження до виконання або про відмову у виконанні розпорядження з обґрунтуванням причини відмови. У випадку відмови клієнту у виконанні розпорядження, другий примірник розпорядження з обґрунтуванням причин відмови надається клієнту у терміни та у спосіб, визначені Правилами, Регламентом. В разі надання розпорядження у формі електронного документа, після перевірки цього розпорядження клієнту відправляється відповідне електронне повідомлення про приймання розпорядження до виконання або про відмову у прийманні до виконання згідно цих Правил, Регламенту та Положення про СОІ.

3) Виконання розпорядження у терміни, визначені законодавством, Правилами, Регламентом для даного виду операцій.

4) Надання клієнту звітних документів про виконання наданого ним розпорядження. У випадку надання розпорядження у формі паперового документа, клієнту надається другий примірник відповідного розпорядження (для облікових та адміністративних операцій) з відмітками Центрального депозитарію про виконання або відповідний документ, що формується на підставі відповідного розпорядження клієнта (для інформаційних операцій), які надаються клієнту у спосіб та терміни, визначені Правилами, Регламентом. У випадку надання розпорядження у формі електронного документу, клієнту надається електронне повідомлення про виконання розпорядження.

1.7. Порядок відміни виконання розпорядження клієнтом

Клієнт Центрального депозитарію може відмінити виконання наданого ним розпорядження за умови надання розпорядження про відміну відповідно до Регламенту з урахуванням вимог, встановлених цим пунктом Правил.

Відміна виконання розпорядження клієнта може бути виконана Центральним депозитарієм виключно до початку виконання Центральним депозитарієм розпорядження, виконання за яким відміняється.

Розпорядження на відміну розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами, або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства може бути надано не пізніше, ніж за 3 робочі дні до дати обліку, визначеної у розпорядженні, виконання за яким відміняється.

1.8. Операційний день Центрального депозитарію та строки і терміни виконання операцій.

Порядок та строки і терміни надання клієнтам документів, що є наслідком виконання їх розпоряджень.

Операційний день Центрального депозитарію (далі – операційний день) – проміжок часу, протягом якого Центральним депозитарієм приймаються до виконання та виконуються (обробляються) розпорядження (запити) клієнтів.

Центральний депозитарій працює:
- кожного робочого дня
- у п'ятницю та передсвяткові дні
- обідня перерва
Для проведення Центральним депозитарієм розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на біржі, Центральний депозитарій працює з урахуванням відповідного договору з Розрахунковим центром:
Робота Центрального депозитарію в час, що перевищує регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України, у тому числі продовження роботи Центрального депозитарію на запит клієнтів, припускається тільки для виконання тих операцій, які не потребують здійснення переказу коштів через систему електронних платежів Національного банку України цього самого банківського дня.
Інформація про екстренні зміни у режимі роботи Центрального депозитарію розміщується на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua.
Клієнти, що є учасниками СОІ, про екстренні зміни у режимі роботи повідомляються засобами СОІ шляхом направлення відповідного повідомлення.

з 9:00 до 18:00
з 9:00 до 17:00
з 13:00 до 14:00
з 9:00 до 20:00

Прийом клієнтів у Центральному депозитарії проводиться:
- кожного робочого дня
- у п'ятницю та передсвяткові дні

з 9:00 до 17:30
з 9:00 до 16:30

Прийом вхідних документів проводиться:
- кожного робочого дня
- у п'ятницю та передсвяткові дні

з 9:00 до 17:30
з 9:00 до 16:30

Прийом клієнтів з питань депонування цінних паперів на пред'явника проводиться:
- кожного робочого дня (за попереднім погодженням з відповідним підрозділом Центрального депозитарію)

з 09:30 до 12:00

Прийом та опрацювання розпоряджень(повідомлень) у формі електронного документу від клієнтів, що є учасниками СОІ, проводиться протягом операційного дня:
- кожного робочого дня
- у п'ятницю та передсвяткові дні

з 9:00 до 17:30
з 9:00 до 16:30

У разі необхідності Центральний депозитарій може продовжити операційний день за розпорядженням (запит) клієнта.
Рішення про продовження або скорочення операційного дня Центрального депозитарію приймається уповноваженою особою Центрального депозитарію.
Операційний день не продовжується у випадку необхідності оновлення (модернізації) програмно-технічного забезпечення СОІ.
Розпорядження (запит) на продовження операційного дня надається клієнтом у вигляді листа за підписом розпорядника рахунку, скріпленого печаткою клієнта.
У розпорядженні (запиті) на продовження операційного дня має бути зазначено термін продовження операційного дня. Якщо розпорядження (запит) на продовження операційного дня надійшло від емітента, додатково зазначається(-ються) код(-и) МДО та найменування депозитарної установи(депозитарних установ))-контрагента(-ів), які задіяні в проведенні операції (у разі необхідності).
Для клієнтів, що є учасниками СОІ, розпорядження (запит) на продовження операційного дня подається у формі електронного документа засобами СОІ.
Розпорядження (запит) на продовження операційного дня подають всі клієнти, які задіяні в проведенні операції.
Розпорядження (запит) на продовження операційного дня має бути надано до Центрального депозитарію не пізніше, ніж:
- у робочі дні
- у п’ятницю та у передсвяткові дні
Продовження операційного дня за розпорядженням (запитом) клієнта можливе не пізніше, ніж

до 17:00
до 16:00
до 22:00

Звітні документи по операціях з рахунком у цінних паперах у паперовому вигляді видаються клієнтам в офісі Центрального депозитарію:
- кожного робочого дня
- у п'ятницю та передсвяткові дні
але не раніше робочого дня, наступного за днем виконання операції.

з 9:00 до 17:30
з 9:00 до 16:30

Звітні документи по операціях з рахунками у цінних паперах надаються клієнтам способом, визначеним у договорі з клієнтом або в анкеті рахунку у цінних паперах.

Протягом місяця, наступного за звітним місяцем виконання операції.

Реєстрація розпоряджень, що надійшли від клієнтів, здійснюється Центральним депозитарієм не пізніше дня отримання такого розпорядження.

Розпорядження у формі паперового документа, отримані Центральним депозитарієм після закінчення часу прийому таких розпоряджень, можуть бути зареєстровані наступного операційного дня.

Перевірка правильності оформлення розпоряджень клієнтів та супровідних до них документів (у випадках, визначених законодавством, Правилами та/або Регламентом), наданих клієнтами до Центрального депозитарію, здійснюється не пізніше кінця робочого дня, наступного за датою їх реєстрації.

Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються Центральним депозитарієм не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, якщо у розпорядженні або у відповідному договорі не встановлений інший (пізніший) строк його виконання.

Відкриття рахунку в цінних паперах Центральним депозитарієм здійснюється після укладання відповідного договору з клієнтом на підставі наданих Центральному депозитарію документів не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття документів, передбачених цими Правилами, Регламентом та Положенням про СОІ для відкриття рахунку в цінних паперах, якщо інший (пізніший) строк не передбачено договором з клієнтом.

Виконання розпоряджень клієнтів (стосовно інформаційних операцій) здійснюється Центральним депозитарієм:

у випадку, якщо в розпорядженні клієнта міститься запит щодо інформації по рахунках в цінних паперах станом на минулу дату - протягом трьох робочих днів з дня реєстрації такого розпорядження;

у випадку, якщо в розпорядженні клієнта міститься запит щодо інформації по рахунках в цінних паперах станом на майбутню дату - протягом трьох робочих днів з дня настання дати обліку.

Звітні документи, що є наслідками виконання розпоряджень клієнтів, надаються у спосіб, визначений клієнтом з урахуванням вимог, визначених цими Правилами, Регламентом та Положенням про СОІ:

засобами СОІ

особисто представнику клієнта

кур’єрською службою (за домовленістю)

поштою

попередньо по факсу (у випадках, визначених цими Правилами та Регламентом).

Надання звітних документів по операціях з рахунками у цінних паперах для клієнтів, що надали відповідне розпорядження у формі електронного документа, здійснюється засобами СОІ шляхом направлення відповідного електронного документа, якщо інше не встановлено розпорядженням клієнта. Строк надання залежить від термінів та технології проведення операцій з використанням засобів СОІ.

Видача звітних документів за результатами проведення депозитарних операцій у Центральному депозитарії особисто представнику клієнта здійснюється лише розпоряднику рахунку клієнта, строк/термін дії повноважень якого не закінчились, або представнику клієнта, які надали до Центрального депозитарію відповідні довіреності (за визначеною Регламентом формою) та пред’явили документ, який посвідчує особу.

У випадку дострокового закінчення повноважень представника клієнта, клієнт зобов'язаний до дати закінчення повноважень представника клієнта повідомити Центральний депозитарій письмово про скасування довіреності на свого представника із зазначенням дати припинення повноважень представника клієнта. Повноваження представника діють до моменту отримання Центральним депозитарієм письмового повідомлення клієнта про скасування відповідної довіреності.

Для одержання документів (договорів, додаткових угод, довідок, актів тощо) уповноважений представник клієнта повинен заповнити відповідну заяву за визначеною Регламентом формою).

Видача реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Центральним депозитарієм, та інформаційних довідок, складених на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, здійснюється в порядку та строки, визначені цими Правилами.

1.9. Порядок прийому/зберігання глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів випусків цінних паперів

Депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату в Центральному депозитарії здійснюється згідно з договором про обслуговування випусків цінних паперів.

Тимчасовий глобальний сертифікат оформляється на випуск цінних паперів, що розміщуються у бездокументарній формі, після отримання емітентом тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, виданого Комісією, та до початку строку укладання договорів з першими власниками (розміщення цінних паперів). Тимчасовий глобальний сертифікат не оформляється при емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування, що здійснюється з метою спільного інвестування.

Глобальний сертифікат оформляється після отримання емітентом свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, виданого Комісією.

В термін, передбачений законодавством, емітент депонує глобальний/тимчасовий глобальний сертифікат в Центральному депозитарії.

Депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату в Центральному депозитарії передбачає зарахування (у відповідних випадках списання) цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента та супроводжується оформленням акта приймання-передавання або заміну глобального сертифікату на новий, що не супроводжується зарахуванням або списанням цінних паперів.

Центральний депозитарій забезпечує зберігання глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів в сховищі Центрального депозитарію протягом всього строку дії свідоцтва / тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів у бездокументарній формі, на який оформлено глобальний/тимчасовий глобальний сертифікат. Облік прийнятих Центральним депозитарієм глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів здійснюється відповідно до Положення про глобальний та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого Комісією, Правил, Регламенту та Положення про СОІ. Центральний депозитарій не рідше одного разу на рік та в інших випадках, передбачених законодавством, здійснює інвентаризацію глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів відповідно до законодавства та Порядку проведення інвентаризації.

1.10. Порядок приймання/зберігання цінних паперів на пред’явника

Сутність:

Знерухомлення документарних цінних паперів на пред’явника певного випуску в Центральному депозитарії передбачає зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах клієнта з наступним зарахуванням та обліком цінних паперів/прав на цінні папери на рахунках в цінних паперах власників у депозитарній установі, та зберіганням сертифікатів цінних паперів в сховищі Центрального депозитарію.

Підстави для виконання:

Знерухомлення документарних цінних паперів на пред’явника певного випуску в Центральному депозитарії здійснюється лише за умови надання до Центрального депозитарію оригіналу або копії сертифікату якості на цінні папери, що депонуються. Копія сертифікату якості має бути засвідчена нотаріально, емітентом або органом, який видав оригінал сертифікату якості.

Порядок виконання:

1) перевірка та внесення інформації до довідників СОІ інформації про випуск цінних паперів;

2) прийом розпорядження на знерухомлення та зарахування цінних паперів;

3) перевірка сертифікатів цінних паперів на пред'явника на справжність (автентичність) відповідно до сертифікату якості цінних паперів. У разі виявлення ознак підробки сертифікатів цінних паперів на пред'явника Центральний депозитарій повідомляє про це відповідні правоохоронні органи та відмовляє депозитарній установі в знерухомленні документарних цінних паперів на пред’явника.

4) приймання сертифікатів цінних паперів на пред'явника та оформлення акту приймання-передавання цінних паперів на пред'явника.

5) зарахування цінних паперів на пред'явника на рахунок в цінних паперах клієнта.

Термін виконання:

Зарахування цінних паперів на пред'явника на рахунок в цінних паперах клієнта здійснюється протягом одного операційного дня з моменту підписання акту приймання-передавання. Строк перевірки сертифікатів цінних паперів на пред'явника на справжність (автентичність) залежить від строку виконання таких робіт організацією, що наділена повноваженнями щодо проведення відповідної експертизи.

Звітні документи:

Другий примірник акту приймання-передавання цінних паперів на пред’явника та підтвердження виконання зарахування цінних паперів на рахунок клієнта надаються клієнту.

Облік прийнятих Центральним депозитарієм цінних паперів на пред'явника здійснюється відповідно до Правил та Регламенту. Центральний депозитарій не рідше одного разу на рік та в інших випадках, передбачених законодавством, здійснює інвентаризацію сертифікатів цінних паперів на пред'явника.

1.11. Порядок обслуговування цінних паперів, що обліковуються на рахунках Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі

На підставі договору про кореспондентські відносини Центральний депозитарій, як клієнт депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової організації, набуває можливості здійснювати депозитарний облік цінних паперів, що зберігаються в та/або обліковуються в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій організації.

Центральний депозитарій надає депозитарній установі послуги щодо зберігання належних депозитарній установі та його депонентам цінних паперів, розміщених в іноземній країні, обслуговування операцій з цими цінними паперами по рахунку депозитарної установи, отримання доходів за цінними паперами, за умови, що такі цінні папери обліковуються або можуть бути зараховані на один з рахунків у цінних паперах, відкритих Центральному депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій організації з урахуванням вимог законодавства щодо допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.

Центральний депозитарій надає депозитарній установі відповідні послуги щодо цінних паперів, розміщених в іноземній країні, у повному обсязі за умови, якщо їх надання не суперечить нормам та вимогам, встановленим законодавством країни, в якій знаходиться та провадить свою діяльність депозитарій іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова організація, законодавством країн, де були розміщені відповідні цінні папери, проспектами емісій відповідних випусків цінних паперів, а також законодавству України.

Центральний депозитарій виконує транскордонні операції з цінними паперами за принципом «поставка/отримання цінних паперів без оплати» та «поставка/отримання цінних паперів проти оплати».

При здійсненні розрахунків за цінними паперами, що обліковуються (зараховуються) на рахунку (рахунок) Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій організації, Центральний депозитарій виконує функції агента валютного контролю відповідно до законодавства України.

Для забезпечення виконання корпоративних дій емітента (виплати доходів, погашення, викуп тощо) за цінними паперами, які розміщені або обертаються за межами України, Центральний депозитарій відкриває грошовий рахунок у Розрахунковому центрі.

1.12. Порядок обслуговування депозитарія-кореспондента

Депозитарій-кореспондент – депозитарій іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа, що є клієнтом Центрального депозитарію на підставі встановлених кореспондентських відносин щодо цінних паперів.

Центральний депозитарій відкриває депозитарію-кореспонденту рахунок у цінних паперах на підставі договору про кореспондентські відносини (далі – Договір) протягом строку, встановленого Договором, після подання депозитарієм-кореспондентом документів, зазначених у Правилах та Регламенті.

Центральний депозитарій відкриває депозитарію-кореспонденту рахунок у цінних паперах для зберігання та обліку цінних паперів, що обслуговуються Центральним депозитарієм.

Центральний депозитарій веде на рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспондента облік цінних паперів, права на які та права за якими належать клієнтам (депонентам) депозитарію-кореспондента.

Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунку у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії, повинна дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються у такому депозитарії-кореспонденті на рахунках у цінних паперах його клієнтів.

Порядок обліку цінних паперів депозитарієм-кореспондентом та підтвердження прав на цінні папери, зараховані Центральним депозитарієм на рахунок депозитарію-кореспондента, встановлюється законодавством країни місцезнаходження депозитарію-кореспондента.

Центральний депозитарій закриває рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента на підставі відповідного розпорядження депозитарію-кореспондента у порядку, визначеному Договором.

Рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента може бути закритим лише за умови відсутності на ньому цінних паперів.

2. Проведення Центральним депозитарієм розрахунків за правочинами щодо цінних паперів

Для забезпечення виконання розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», Центральний депозитарій укладає договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з особою, що здійснює кліринг. Договором визначається порядок обміну інформацією між особою, що здійснює кліринг, та Центральним депозитарієм, реквізитний склад електронних документів, формати електронних документів, терміни та інші умови організації розрахунків за правочинами щодо цінних паперів вчиненими на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», за результатами клірингу на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію та депонентів клієнтів Центрального депозитарію.

Договір про обслуговування клірингової установи та/або договір про обслуговування Розрахункового центру укладаються між такими особами і Центральним депозитарієм. На підставі договору про обслуговування клірингової установи та/або Розрахункового центру Центральний депозитарій відкриває такій особі рахунок у цінних паперах. Відповідно до такого договору Центральний депозитарій веде в установленому порядку на рахунках у цінних паперах клірингової установи та/або Розрахункового центру облік цінних паперів, які використовуються такою особою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів. Крім того, рахунок в цінних паперах особи, що здійснює кліринг використовується під час розрахунків у цінних паперах при виконанні нею функції центрального контрагенту.

Центральний депозитарій здійснює розрахунки у цінних паперах виключно для тих депозитарних установ, які мають чинний депозитарний договір з Центральним депозитарієм. В депозитарних договорах визначаються, в тому числі, повноваження Центрального депозитарію за правочинами щодо цінних паперів, що укладаються на біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснювати переказ/списання/зарахування цінних паперів з рахунків (на рахунки) у цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі, у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм, а також здійснювати розблокування цінних паперів, що були заблоковані депозитарними установами для участі у торгах на біржі, на підставі розпоряджень від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі, у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм. Депозитарні договори також визначають порядок взаємодії між Центральним депозитарієм та депозитарними установами під час проведення розрахунків за правочинами, укладеними на біржі, та позабіржовими правочинами, розрахунки за якими здійснюються з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Центральний депозитарій здійснює розрахунки у цінних паперах для тих депозитаріїв-кореспондентів, які мають чинний договір про кореспондентські відносини з Центральним депозитарієм. В договорах про кореспондентські відносини визначаються, в тому числі, повноваження Центрального депозитарію за правочинами щодо цінних паперів, що укладаються на біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснювати списання/зарахування цінних паперів з рахунків (на рахунки) у цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі, у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм, а також здійснювати розблокування цінних паперів, що були заблоковані депозитаріями-кореспондентами для участі у торгах на біржі, на підставі розпоряджень від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі, у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм. Договори про кореспондентські відносини також визначають порядок взаємодії між Центральним депозитарієм та депозитаріями-кореспондентами під час проведення розрахунків за правочинами, укладеними на біржі, та позабіржовими правочинами, розрахунки за якими здійснюються з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Договір про кореспондентські відносини може також передбачати порядок переказу коштів між Центральним депозитарієм та депозитарієм-кореспондентом у разі проведення корпоративних операцій емітента та в інших випадках, передбачених законодавством.

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, проводяться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» не пізніше третього робочого дня з дня вчинення відповідного правочину, якщо правочином не встановлений інший (більший) строк його виконання.

Розрахунки у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюються Центральним депозитарієм на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі, у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм (на підставі реєстру укладених договорів, що подається фондовою біржею).

Одиночні розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» та розрахунки за результатом неттінгу здійснюються Центральним депозитарієм шляхом переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію, після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація про правочин від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм).

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», вважаються завершеними виключно після отримання Центральним депозитарієм повідомлень від депозитарних установ про здійснення ними переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів.

Центральний депозитарій повідомляє Розрахунковому центру, кліринговій установі або фондовій біржі (у випадку здійснення клірингової діяльності Центральним депозитарієм) про факт завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів у порядку та строки, встановлені договором про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу.

Розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» здійснюються Центральним депозитарієм виключно за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовою біржею, та договорами щодо розміщення емітентом цінних паперів на фондовій біржі.

Конкретний порядок та умови проведення розрахунків за правочином щодо цінних паперів, вчиненим поза фондовою біржею, визначаються умовами такого правочину.

Порядок розрахунків без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за договорами щодо розміщення емітентом цінних паперів на фондовій біржі та порядок обміну інформацією визначаються умовами договору між Центральним депозитарієм та фондовою біржею.

У разі вчинення правочинів щодо розміщення/викупу/продажу викуплених емітентом розміщених ним цінних паперів на фондовій біржі Центральний депозитарій отримує зазначену інформацію від фондової біржі або особи, що здійснює кліринг.

Договір про обслуговування випусків цінних паперів передбачає, зокрема, право Центрального депозитарію проводити операції блокування, зарахування/списання та розблокування цінних паперів по рахунку у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії, необхідні для забезпечення укладання на біржі правочинів щодо цінних паперів, а також для виконання інших обов’язків Центрального депозитарію за цим договором; право надавати біржі (або особі, що здійснює кліринг) інформацію, необхідну для укладання правочинів щодо цінних паперів, передбачену договором між біржею (або особою, що здійснює кліринг) та Центральним депозитарієм; право здійснювати розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на біржі, в тому числі, на рахунку в цінних паперах Емітента, на підставі інформації, яку Центральний депозитарій отримує від біржі (або особи, що здійснює кліринг) на підставі договору між ними.

Центральний депозитарій на підставі укладеного з емітентом договору може забезпечувати здійснення емітентом погашення боргових цінних паперів, а також виплати доходів за цінними паперами, шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, для подальшого переказу коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру та депозитаріїв-кореспондентів.

3. Інші послуги Центрального депозитарію

3.1. Виплата доходів/сум погашення грошовими коштами

Для забезпечення виплати доходів за цінними паперами, при погашенні боргових цінних паперів грошовими коштами, у тому числі, за тими цінними паперами, які розміщені та обертаються за межами України, чи при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій Центральний депозитарій відкриває грошовий рахунок у Розрахунковому центрі.

Для забезпечення розрахунків за цінними паперами, що обліковуються на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, або для забезпечення розрахунків за цінними паперами, що обліковуються на рахунках у цінних паперах депозитаріїв - кореспондентів в Центральному депозитарії, Центральний депозитарій може відкривати рахунки в іноземних фінансових установах на підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій. У таких випадках Центральний депозитарій виконує функції агента валютного контролю відповідно до законодавства України.

Сутність операції:

забезпечення Центральним депозитарієм здійснення емітентом погашення боргових цінних паперів, а також виплати доходів за цінними паперами з урахуванням вимог, що встановлюються відповідним рішенням про розміщення цінних паперів, проспектом емісії цінних паперів, іншими документами, що регулюють випуск та обіг цінних паперів.

Підстава для виконання:

договір, укладений з емітентом та/або депозитарною установою, та відповідне розпорядження згідно з Регламентом.

Порядок виконання:

1) переказ емітентом на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення даної операції. У випадку здійснення виплат/сум погашення за цінними паперами, що обліковуються на рахунку Центрального депозитарію у в депозитаріях іноземної держави або у міжнародних депозитарно-клірингових установах, зарахування грошових коштів депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою на грошовий рахунок, відкритий Центральному депозитарію в іноземній фінансовій установі/депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі.

2) складання Центральним депозитарієм реєстру власників цінних паперів станом на дату початку виплати доходів або сум погашення;

3) надання Центральним депозитарієм до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в Розрахунковому центрі, на рахунки депозитарних установ відповідно до даних реєстру, складеного на дату початку виплати доходів/сум погашення. У випадку здійснення виплат/сум погашення за цінними паперами, що обліковуються на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, виконання дій щодо переказу коштів з рахунку Центрального депозитарію в іноземній фінансовій установі на рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі;

4) здійснення Розрахунковим центром переказу коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ відповідно до розпорядження Центрального депозитарію. У випадку здійснення виплат/сум погашення за цінними паперами, що обліковуються на рахунку Центрального депозитарію у депозитаріях іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, надання Центральним депозитарієм відповідного розпорядження Розрахунковому центру про переказ коштів на відповідні рахунки.

Термін виконання:

Дії щодо забезпечення виплати доходів за цінними паперами, при погашенні боргових цінних паперів, у тому числі, за тими цінними паперами, які розміщені та обертаються за межами України, чи при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій здійснюються в порядку та у строки, встановлені законодавством та відповідним договором.

Звітні документи:

другий примірник розпорядження емітента з відмітками Центрального депозитарію про виконання.

Акт виконаних робіт та інші документи відповідно до договору та Регламенту.

3.2. Засвідчення звіту(-ів) емітента щодо розміщених ним цінних паперів

Сутність операції:

засвідчення Центральним депозитарієм факту:

розміщення (нерозміщення) цінних паперів;

розміщення цінних паперів на біржі;

погашення цінних паперів;

шляхом підписання та засвідчення печаткою Центрального депозитарію всіх примірників звітів, наданих емітентом.

Підстава для виконання:

розпорядження емітента на засвідчення звіту з доданими до нього примірниками звіту(-ів), складені та оформлені відповідно до вимог законодавства та Регламенту.

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка відповідного розпорядження;

2) перевірка та засвідчення звіту емітента.

Звітні документи:

засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію примірники звіту(-ів) емітента, або лист-відмова у виконанні операції (у випадку відмови).

Термін виконання:

протягом одного робочого дня з дати реєстрації розпорядження на засвідчення звіту за умови, що інформація у звіті співпадає з даними системи депозитарного обліку Центрального депозитарію.

3.3. Засвідчення проспекту емісії цінних паперів

Сутність операції:

засвідчення Центральним депозитарієм відповідно до вимог чинного законодавства проспекту емісії цінних паперів шляхом підписання та засвідчення печаткою Центрального депозитарію всіх примірників проспекту емісії, наданих емітентом.

Підстава для виконання:

розпорядження емітента на засвідчення проспекту емісії з доданими до нього примірниками проспекту, складені та оформлені відповідно до вимог законодавства та Регламенту.

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка відповідного розпорядження;

2) перевірка та засвідчення проспекту емісії цінних паперів.

Звітні документи:

засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію примірники проспекту емісії цінних паперів, або лист-відмова у виконанні операції (у випадку відмови).

Терміни виконання:

протягом трьох робочих дня з дати реєстрації розпорядження на засвідчення проспекту емісії.

4. Порядок ведення Центральним депозитарієм рахунку в цінних паперах депозитарної установи, що припинила свою діяльність або якій анульовано відповідну ліцензію

Правила встановлюють порядок дій Центрального депозитарію відповідно до нормативно-правових актів Комісії, з:

депонентами, які в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у депозитарній установі, що припинила провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи цінних паперів, і передали до Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання документи, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних (далі – ліквідована депозитарна установа), а також з правонаступниками, спадкоємцями та уповноваженими представниками таких депонентів (далі – депоненти);

емітентами, які уклали з ліквідованою депозитарною установою договір про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій, у випадку, встановленому законодавством.

Умови, визначені цим пунктом Правил, поширюються в тому числі на ведення Центральним депозитарієм рахунків у цінних паперах зберігачів, що припинили провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

4.1. Загальні положення:

Приймання документів, копій баз даних, баз даних та архівів баз даних від депозитарної установи здійснюється працівниками Центрального депозитарію на підставі письмової заяви депозитарної установи та документів, що є підставою для їх приймання, зокрема:

рішення уповноваженого органу депозитарної установи про припинення ним провадження діяльності депозитарної установи або припинення депозитарної установи як юридичної особи;

постанова господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії депозитарної установи на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи.

Заява та копії зазначених документів подаються до Центрального депозитарію уповноваженою особою депозитарної установи особисто або надсилаються рекомендованим листом.

Центральний депозитарій письмово повідомляє депозитарну установу про дату і час початку приймання документів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних, тип носіїв інформації та рекомендований формат інформації в електронному вигляді.

Вимоги до оформлення документів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних, що передаються депозитарною установою, встановлюються Правилами та Регламентом.

4.2. Порядок дій депозитарної установи при переданні документів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних

Депозитарна установа у разі прийняття її уповноваженим органом рішення про припинення провадження діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи повинна до дати закінчення строку дії ліцензії та до дати подання органу ліцензування заяви про її анулювання здійснити всі необхідні дії щодо завершення зазначеного виду професійної діяльності відповідно до укладених договорів та вимог законодавства.

Протягом 3 робочих днів з дати припинення діяльності депозитарна установа повинна письмово (в довільній формі) повідомити Центральний депозитарій про початок процедури припинення діяльності депозитарної установи.

Центральний депозитарій на підставі письмового звернення депозитарної установи повинен прийняти від нього:

1) копію баз даних за станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, на електронних носіях у форматі, визначеному Центральним депозитарієм, у разі:

визнання депозитарної установи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

прийняття органом ліцензування рішення про анулювання у депозитарної установи ліцензії у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або неможливості депозитарної установи забезпечити виконання ліцензійних умов діяльності депозитарної установи, за винятком відкриття ліквідаційної процедури;

2) бази даних, архіви баз даних (на електронних носіях у форматі, визначеному уповноваженим на зберігання) та документи, визначені відповідним нормативно-правовим актом, у разі:

припинення депозитарної діяльності депозитарною установою у разі визнання її банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або неможливості депозитарною установою забезпечити виконання ліцензійних умов діяльності депозитарної установи;

прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення провадження діяльності депозитарної установи або припинення депозитарної установи як юридичної особи (у випадку, якщо особою, що забезпечуватиме подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у депозитарній установі, визначено Центральний депозитарій).

Депозитарна установа повинна передати на відповідальне довгострокове зберігання до Центрального депозитарію станом на кінець операційного дня, що передує даті передачі документів депозитарної установи, на електронному носії (оптичному диску)

для системи керування базами даних Microsoft SQL Server:

відокремлену (detached) базу даних;

резервну копію бази даних (backup);

для системи керування базами даних Oracle:

базу даних (exp);

резервну копію бази даних (expdp);

а також архів резервних копій баз даних за останні 5 років.

Передавання резервної копії баз даних повинно бути виконано депозитарною установою не пізніше 3 робочих днів від дати припинення діяльності у разі визнання депозитарної установи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії (у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або неможливості депозитарної установи забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для діяльності депозитарної установи, (крім випадку відкриття ліквідаційної процедури), на підставі письмової заяви та документів, що є підставою для їх приймання уповноваженим на зберігання, а саме:

постанова господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії депозитарної установи.

Передавання оформлюється актом приймання-передавання, який підписується посадовою особою депозитарної установи (або ліквідатором - в разі відкриття ліквідаційної процедури) та посадовою особою Центрального депозитарію.

Заява та копії зазначених документів, засвідчених підписом керівника депозитарної установи або уповноваженої ним особи (ліквідатором - у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи, подаються до Центрального депозитарію уповноваженою особою депозитарної установи особисто або надсилаються рекомендованим листом.

Депозитарна установа протягом 20 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем строку, установленого для здійснення процедури закриття депонентами рахунків у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі, повинен підготувати і передати уповноваженому на зберігання документи, визначені відповідним нормативно-правовим актом.

Передавання документів, передбачених відповідним нормативно-правовим актом, від депозитарної установи до уповноваженого на зберігання повинно бути виконано депозитарної установи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) не пізніше 20 робочих днів з дати завершення процедури закриття рахунків у цінних паперах його депонентів та оформлено актом приймання-передавання, який підписується посадовими особами депозитарної установи (або ліквідатора у разі відкриття ліквідаційної процедури) та уповноваженого на зберігання та скріплений їх печатками, складеним не менше ніж у двох примірниках.

Після підписання цього акта депозитарна установа вважається такою, що припинила свою діяльність депозитарної установи, та може подати до органу ліцензування заяву на анулювання ліцензії, якщо депозитарна установа припинила діяльність депозитарної установи не у зв'язку з прийняттям органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії.

Уповноважений на зберігання після підписання акта приймання-передавання здійснює управління рахунком депозитарної установи, який залишається в системі депозитарного обліку депозитарію після припинення депозитарної установи діяльності депозитарної установи для обліку цінних паперів тих його депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку відповідно до Положення.

4.3. Порядок прийому на зберігання документів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних Центральним депозитарієм від депозитарної установи

Приймання документів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних від депозитарної установи здійснюється за умови пред'явлення уповноваженим представником депозитарної установи паспорта або документа, що посвідчує особу, відповідно до вимог законодавства та надання таких документів:

довіреності, виданої уповноваженому представнику депозитарної установи та підписаної керівником депозитарної установи (ліквідатором - у разі відкриття ліквідаційної процедури) та засвідченої печаткою юридичної особи, на здійснення відповідних дій щодо передання уповноваженому на зберігання документів, копії баз даних, баз даних та архівів баз даних;

двох примірників акта приймання-передавання документів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних, засвідчених підписом керівника депозитарної установи або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи;

опису документів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних, що передаються уповноваженому на зберігання у формі паперового документа, який повинен бути пронумерований, прошитий та завірений підписом керівника депозитарної установи або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи та у формі електронного документа складеного в текстовому редакторі, на електронному носії.

Приймання документів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних здійснюється уповноваженим працівником Центрального депозитарію у приміщенні Центрального депозитарію.

При прийманні баз даних, копії баз даних та архівів баз даних виконуються дії:

уповноважений працівник перевіряє відсутність комп'ютерних вірусів на наданих носіях електронної інформації та відповідність форматів інформації на цих носіях форматам, узгодженим з уповноваженим на зберігання;

уповноважений працівник Центрального депозитарію перевіряє наявність баз даних, копії баз даних та архівів баз даних на відповідних носіях інформації відповідно до наданого опису;

уповноважений працівник Центрального депозитарію перевіряє працездатність баз даних, копії баз даних та архівів баз даних, що приймаються на зберігання, у присутності уповноваженого представника депозитарної установи шляхом співставлення залишків на рахунках власників у базі даних з документами, що передаються у паперовому вигляді.

При прийманні документів уповноважений працівник Центрального депозитарію повинен:

перевірити наявність усіх документів і папок з документами відповідно до опису наданих документів;

перевірити відповідність оформлення наданих документів вимогам нормативно-правових актів та вимогам, встановленим Центральним депозитарієм, як уповноваженим на зберігання;

шляхом вибіркового порівняння здійснити перевірку документів у наданих папках на відповідність опису документів у цих папках.

У разі невідповідності наданих документів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних, консолідованого балансу встановленим вимогам уповноважений працівник Центрального депозитарію повертає їх та надає уповноваженому представнику депозитарної установи письмові пояснення з обґрунтуванням причин відмови в їх прийманні. Депозитарна установа повинна виправити вказані помилки та повторно надати документи, бази даних, копію баз даних, архіви баз даних, консолідований баланс протягом 3-х робочих днів з дати вручення пояснення про причини відмови у прийманні документів, баз даних, копії баз даних, консолідованого балансу та архівів баз даних.

Факт отримання письмової відмови уповноваженого на зберігання у прийманні документів, копії баз даних, баз даних та архівів баз даних уповноважений представник депозитарної установи підтверджує підписом на копії цієї відмови, що залишається в уповноваженого на зберігання.

Якщо протягом 3-х робочих днів з дати отримання письмової відмови уповноваженим представником депозитарної установи не були надані необхідні документи, бази даних, копія баз даних, консолідований баланс та архіви баз даних, уповноважений на зберігання зобов’язаний після закінчення цього строку повідомити Комісію про факт відмови у прийманні документів, баз даних, копії баз даних, консолідованого балансу та архівів баз даних з наданням копії отриманої уповноваженим представником депозитарної установи письмової відмови у прийманні.

У разі відповідності наданих документів, баз даних, копії баз даних, консолідованого балансу та архівів баз даних відбувається їх передання уповноваженому на зберігання, що оформлюється актом приймання - передавання, який складається у двох примірниках. Один примірник цього акта залишається в уповноваженого на зберігання, другий примірник надається уповноваженому представнику депозитарної установи, що підтверджується його підписом на зворотному боці акта приймання-передавання, який залишається в уповноваженого на зберігання.

Депозитарна установа несе відповідальність за достовірність документів, баз даних та архівів баз даних, відповідність документів опису цих документів, що передаються уповноваженому на зберігання, відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Порядок виконання облікової операції списання цінних паперів, що обліковуються на незакритих власниками рахунках у цінних паперах у депозитарної установи

4.4.1. Порядок дій Центрального депозитарію при зверненні власника(-ів) цінних паперів

Сутність операції:

переказ цінних паперів з незакритого власником рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах в обраній власником або особою, яка отримала цінні папери внаслідок спадкування, правонаступництва чи за рішенням суду або уповноваженої ними особи документів, депозитарній установі (для подальшого зарахування нею прав на ці цінні папери на рахунок в цінних паперах власника) з одночасним списанням цінних паперів з рахунку у цінних паперах власника, який знаходиться в базі даних, що передана уповноваженому на зберігання депозитарною установою.

Підстава для виконання:

Для проведення операції списання цінних паперів, зазначених у виписці, зі свого рахунку у цінних паперах, який знаходиться в базі даних депозитарної установи, та з метою подальшого їх зарахування на рахунок у цінних паперах, відкритий депонентом у обраної депозитарної установи, депонент або уповноважений представник депонента після отримання виписки надає:

Центральному депозитарію - розпорядження на виконання облікової операції списання цінних паперів, зазначених у виписці, у 2-х примірниках, за формою, встановленою Регламентом;

обраній ним депозитарній установі - розпорядження про зарахування цінних паперів, зазначених у виписці, за формою, встановленою внутрішніми документами депозитарної установи.

Якщо у виписці зазначені цінні папери різних випусків, то розпорядження, надається окремо за кожним випуском. При цьому, всі розпорядження повинні надаватися Центральному депозитарію депонентом одночасно.

Порядок виконання:

1) надання власником або особою, яка отримала цінні папери внаслідок спадкування, правонаступництва чи за рішенням суду або уповноваженої ними особи документів, що дають можливість її ідентифікувати та підтверджують відповідні права на цінні папери;

2) перевірка повноважень особи, що звернулась;

3) надання власнику виписки про стан рахунку в цінних паперах;

4) надання власником розпорядження, встановленого Правилами та Регламентом;

5) надання депозитарною установою, обраною власником, розпорядження засобами СОІ;

6) квитування отриманих розпоряджень шляхом порівняння даних відповідних реквізитів, зазначених у розпорядженнях власника та депозитарної установи;

7) виконання Центральним депозитарієм операції переказу цінних паперів з рахунку депозитарної установи, що припинила свою діяльність, на рахунок депозитарної установи, , у якої відкрито рахунок власника;

8) списання цінних паперів з рахунку власника, який знаходиться в базі даних, що передана уповноваженому на зберігання депозитарною установою, з одночасним відображенням цієї операції на рахунку;

9) виконання депозитарною установою операції зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня  реєстрації розпоряджень власника та депозитарної установи.

Звітні документи:

другий примірник розпорядження власника з відмітками Центрального депозитарію про виконання або відмову;

електронне повідомлення депозитарній установі про виконання або відмову у виконанні операції.

Повноваження уповноваженого представника депонента підтверджуються наданою в установленому порядку довіреністю на представництво інтересів депонента у Центральному депозитарії як уповноваженому на зберігання.

4.4.2. Порядок дій Центрального депозитарію при зверненні емітента цінних паперів

Сутність операції:

переказ цінних паперів з незакритих емітентом рахунків власників на рахунки у цінних паперах в обраній емітентом депозитарній установі (для подальшого зарахування нею прав на ці цінні папери на рахунки в цінних паперах власників, які вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі з урахуванням здійснених операцій переведення належних власникам акцій до обраних ними депозитарних установ) з одночасним списанням цінних паперів з рахунків у цінних паперах цих власників, які знаходяться в базі даних, що передана уповноваженому на зберігання депозитарною установою.

Підстава для виконання:

У разі звернення до Центрального депозитарію емітента операція списання цінних паперів, які обліковувались на рахунках, відкритих депозитарною установою, здійснюється у наступному порядку:

1) Емітент після обрання нової депозитарної установи, яка має рахунок у цінних паперах, відкритий у Центральному депозитарії і укладання з цією депозитарною установою договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, повинен надати до Центрального депозитарію:

копію рішення уповноваженого органу емітента про обрання нової депозитарної установи, засвідчену підписом керівника або уповноваженим представником емітента та печаткою емітента;

копію договору про відкриття рахунків в цінних паперах власникам, укладеного емітентом з депозитарною установою, засвідчену підписом керівника або уповноваженим представником емітента та печаткою емітента;

документи для проведення ідентифікації емітента.

Документи для ідентифікації емітента не надаються Центральному депозитарію, якщо в документах, які надавалися емітентом при відкритті рахунку у цінних паперах у Центральному депозитарії, не відбулося змін або з дня надання таких документів минуло менше, ніж 3 роки.

Порядок виконання:

1) надання емітентом заяви та документів;

2) надання Центральним депозитарієм емітенту реєстру, копій документів, на підставі яких було здійснено операції переведення належних власникам акцій до обраних ними депозитарних установ (у разі наявності) та у разі обтяження акцій власників зобов'язаннями – засвідчені реєстроутримувачем копії документів, що були підставою для такого обтяження, які при дематеріалізації випуску акцій були передані цим реєстроутримувачем депозитарній установі;

3) надання емітентом розпорядження;

4) надання депозитарною установою, обраною емітентом та з якою емітентом укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, розпорядження засобами СОІ;

5) квитування отриманих розпоряджень шляхом порівняння даних відповідних реквізитів, зазначених у розпорядженнях емітента та депозитарної установи;

6) виконання Центральним депозитарієм операції переказу цінних паперів з рахунку депозитарної установи, що припинила свою діяльність, на рахунок депозитарної установи, з якою емітентом укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, з одночасним списанням Центральним депозитарієм цінних паперів з рахунків власників, які знаходяться в базі даних, що передана уповноваженому на зберігання депозитарною установою;

7) виконання депозитарною установою операції зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах власників.

Терміни виконання:

Протягом трьох робочих днів з дня  реєстрації розпоряджень емітента та депозитарної установи.

Звітні документи:

Центральний депозитарій протягом 3 робочих днів з дня отримання від емітента заяви та документів, надає емітенту:

отриманий від депозитарної установи обліковий реєстр власників іменних цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися депозитарною установою відповідно до договору, укладеного з емітентом, у формі паперового документа у 2 примірниках та в електронному вигляді на електронному носії (оптичному диску). Якщо у період з дня передачі депозитарною установою до Центрального депозитарію облікового реєстру до дня звернення емітента Центральний депозитарій здійснив (операції) переведення належних власникам акцій до обраної ними депозитарної установи, то Центральний депозитарій додає до отриманого від депозитарної установи облікового реєстру власників цінних паперів засвідчені Центральним депозитарієм копії документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення належних власникам акцій до обраної ними депозитарної установи;

у разі обтяження акцій власників зобов'язаннями - засвідчені реєстроутримувачем копії документів, що були підставою для такого обтяження, які при дематеріалізації випуску акцій були передані цим реєстроутримувачем депозитарній установі.

Передача зазначених у цьому пункті документів оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками (уповноваженими представниками) та засвідчується печатками емітента та Центрального депозитарію.

Повноваження уповноваженого представника емітента підтверджуються довіреністю на представництво інтересів емітента у Центральному депозитарії як уповноваженому на зберігання.

Емітент не пізніше 5 робочих днів після отримання від Центрального депозитарію передбачених цим пунктом документів повинен надати Центральному депозитарію розпорядження на списання акцій з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі та знаходяться у базі даних, що була передана Центральному депозитарію депозитарною установою, з урахуванням здійснених операцій переведення належних власникам акцій до обраної ними депозитарної установи, з метою подальшого їх зарахування на рахунки цих власників у депозитарній установі.

Переказ цінних паперів з рахунку депозитарної установи, що припинила свою діяльність, на рахунок депозитарної установи, з якою емітентом укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, з одночасним списанням Центральним депозитарієм цінних паперів з рахунків власників, які знаходяться в базі даних, що передана уповноваженому на зберігання депозитарною установою, здійснюється Центральним депозитарієм протягом 3 робочих днів з дня отримання розпорядження емітента, визначеного цим пунктом Правил, та за умови:

отримання від депозитарної установи розпорядження на переказ таких цінних паперів з рахунку у цінних паперах депозитарної установи на його рахунок, відкритий у Центральному депозитарії;

оплати емітентом послуг Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій виконує операції списання вказаних в розпорядженнях цінних паперів з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі та знаходяться у базі даних, що була передана депозитарною установою, з одночасним відображенням цих операцій на рахунку депозитарної установи, відкритому у Центральному депозитарії, що супроводжується переказом цих цінних паперів на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, та складанням звіту про її виконання.

Якщо цінні папери були заблоковані, їх переказ на рахунок у цінних паперах нової депозитарної установи здійснюється із забезпеченням того ж самого режиму обтяження.

Кожне прийняте розпорядження, надане відповідно до цього розділу:

реєструється у Журналі розпоряджень, який ведеться Центральним депозитарієм в електронному вигляді;

разом зі звітними документами про виконання надається особі, що надала таке розпорядження, за фактом його обробки та з відміткою Центрального депозитарію про виконання/невиконання в одному примірнику.

Центральний депозитарій відмовляє у виконанні розпорядження на виконання облікової операції, передбаченого цим розділом, за наявності однієї з наступних підстав:

розпорядження підписане особою, яка не має відповідно до законодавства та Правил повноважень на здійснення даної облікової операції;

відсутність у розпорядженні необхідних даних або невірне оформлення розпорядження відповідно до Правил та Регламенту;

розпорядження оформлено з помарками, виправленнями;

розпорядження містить інформацію, яка за змістом не відповідає даним Центрального депозитарію;

у розпорядженні не вказана дата його заповнення;

у розпорядженні не вказаний вихідний номер (якщо розпорядження надається юридичною особою);

несплата емітентом/депонентом вартості послуг Центрального депозитарію;

якщо у виписці зазначені цінні папери різних випусків - подання не всіх розпоряджень (за кожним випуском);

надання депонентом (його уповноваженою особою) розпорядження на виконання облікової операції після отримання Центральним депозитарієм від емітента документів визначених цим розділом Правил;

відсутність будь-якого з документів, подання яких передбачено Правилами.

Оплата послуг здійснюється відповідно до тарифів Центрального депозитарію.

Розділ ІІІ
Перелік та порядок проведення депозитарних операцій у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію

Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Центральний депозитарій здійснює наступні депозитарні операції:

адміністративні операції;

облікові операції;

інформаційні операції.

1. Адміністративні операції

Адміністративні операції – депозитарні операції, що не пов’язані зі зміною залишків цінних паперів, зміною прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, а саме з:

1) відкриття рахунків у цінних паперах;

2) внесення змін до анкети рахунку;

3) закриття рахунків у цінних паперах.

1.1. Відкриття рахунків у цінних паперах

Відкриття рахунку в цінних паперах здійснюється Центральним депозитарієм емітентам, депозитарним установам, депозитаріям - кореспондентам, Розрахунковому центру, кліринговій установі, Національному банку України на підставі відповідного договору та подання клієнтом до Центрального депозитарію визначених цими Правилами та Регламентом документів.

В Центральному депозитарії одному клієнту може бути відкритий лише один рахунок у цінних паперах.

При відкритті клієнту рахунку в цінних паперах, йому присвоюється унікальний депозитарний код рахунку у відповідності до вимог, встановлених цими Правилами.

Відкриття рахунку у цінних паперах не обов’язково супроводжується зарахуванням на нього цінних паперів, або прав на цінні папери.

Всі документи для відкриття рахунку в цінних паперах повинні бути надані до Центрального депозитарію у формі паперового документу.

Клієнт зобов’язаний вчасно повідомляти Центральний депозитарій про зміни та доповнення до документів, що були надані при відкритті рахунку в цінних паперах в Центральному депозитарії, надавати відповідні документи, що підтверджують такі зміни та доповнення, вносити відповідні зміни до анкети рахунку в цінних паперах.

У випадку ненадання клієнтом інформації про зміни в документи або надання клієнтом неповної або недостовірної інформації про зміни та доповнення в документи Центральний депозитарій не несе відповідальності за завдані в зв’язку з цим збитки клієнту.

1.1.1. Відкриття рахунків у цінних паперах емітентам

Сутність операції:

відкриття емітенту в Центральному депозитарії рахунку у цінних паперах на підставі укладеного договору про обслуговування випусків цінних паперів для зберігання та обслуговування цінних паперів власних випусків емітента та обмеження прав за ними.

Підстава для виконання:

заява емітента на відкриття рахунку в цінних паперах та супроводжувальні до неї документи, складені та оформлені відповідно до вимог законодавства та Регламенту, зокрема:

анкета рахунку в цінних паперах, оформлена згідно з вимогами Регламенту;

копії установчих документів емітента, засвідчені відповідно до вимог Регламенту;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу-емітента, або її копія, засвідчена згідно до вимог Регламенту;

Копія паспорту розпорядника рахунку, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків розпорядника рахунку у цінних паперах/ облікова картка платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або її копія, засвідчена згідно до вимог Регламенту;

картка зразків підпису та відбитку печатки, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

довіреність розпорядника рахунку, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені емітента без довіреності, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені емітента без довіреності, оформлені відповідно до вимог Регламенту;

документ, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок емітента, або копія цього документу, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

опитувальний лист клієнта Центрального депозитарію -юридичної особи резидента, оформлений відповідно до вимог Регламенту.

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка наданих емітентом документів;

2) здійснення дій щодо відкриття рахунку.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня  надання всіх необхідних документів та виконання всіх умов, що необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах відповідно до вимог цих Правил та Регламенту, за умові наявності підписаного з обох сторін відповідного договору.

Звітні документи:

анкета рахунку у цінних паперах, сформована Центральним депозитарієм, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію або відповідний лист-відмова.

1.1.2. Відкриття рахунків у цінних паперах емітентам, що знаходяться на стадії створення

Сутність операції:

відкриття емітенту, що знаходиться на стадії створення, в Центральному депозитарії рахунку у цінних паперах на підставі укладеного договору про обслуговування випусків цінних паперів з засновником/уповноваженою особою засновників для зберігання та обслуговування першого випуску акцій емітента до моменту державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку.

Підстава для виконання:

заява засновника/уповноваженої особи засновників та супроводжувальні до неї документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту, зокрема:

анкета рахунку у цінних паперах, оформлена згідно до вимог Регламенту;

оригінал рішення засновника (засновників) про створення акціонерного товариства /протокол зборів засновників або його копія, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

оригінал рішення засновників (засновника) про визначення осіб (особи), яким надається право вчиняти дії, пов’язані зі створенням акціонерного товариства та право підпису при проведенні операцій за рахунком у цінних паперах (бути розпорядником рахунку) або його копія засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копія паспорту розпорядника рахунку, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків розпорядників рахунку у цінних паперах/ облікова картка платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або її копія, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

картка зразків підпису та відбитку печатки, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

документ, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок емітента, що створюється, або копія цього документу, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

відомості про засновників юридичної особи, що створюється, оформлені відповідно до вимог Регламенту;

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка наданих засновником/уповноваженою особою засновників документів;

2) здійснення дій щодо відкриття рахунку.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня  надання всіх необхідних документів та виконання всіх умов, що необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах відповідно до вимог цих Правил та Регламенту, за умові наявності підписаного з обох сторін відповідного договору.

Звітні документи:

анкета рахунку у цінних паперах, сформована Центральним депозитарієм, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію або відповідний лист-відмова.

1.1.3. Відкриття рахунків у цінних паперах компанією з управління активами для пайового інвестиційного фонду (далі - ПІФ)

Сутність операції:

Відкриття компанією з управління активами для ПІФу в Центральному депозитарії рахунку у цінних паперах на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного з компанією з управління активами, для зберігання та обслуговування цінних паперів власних випусків емітента.

Підстава для виконання:

заява компанії з управління активами (далі – КУА) ПІФ на відкриття рахунку в цінних паперах та супроводжувальні до неї документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту, зокрема:

анкета рахунку у цінних паперах, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

копія свідоцтва про внесення ПІФ в Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу - КУА або її копія засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копії установчих документів КУА, засвідчені відповідно до вимог Регламенту;

копія паспорту розпорядника рахунку, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків розпорядника рахунку у цінних паперах/ облікова картка платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або її копія, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

картка зразків підпису та відбитку печатки, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

довіреність розпорядника рахунку, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені КУА без довіреності, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені КУА без довіреності, оформлені відповідно до вимог Регламенту;

документ, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок КУА, або копія цього документу, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копію ліцензії НКЦПФР (ДКЦПФР) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, засвічену відповідно до вимог Регламенту;

опитувальний лист клієнта в Центрального депозитарію -юридичної особи резидента, оформлений відповідно до вимог Регламенту;

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка наданих документів;

2) здійснення дій щодо відкриття рахунку.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня  надання всіх необхідних документів та виконання всіх умов, що необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах відповідно до вимог цих Правил та Регламенту, за умові наявності підписаного з обох сторін відповідного договору.

Звітні документи:

анкета рахунку у цінних паперах, сформована Центральним депозитарієм, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію або відповідний лист-відмова.

1.1.4. Відкриття рахунків у цінних паперах корпоративному інвестиційному фонду (далі - КІФ) та внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах КІФу після його державної реєстрації

Сутність операції:

відкриття КІФу, що знаходиться на стадії створення, в Центральному депозитарії рахунку у цінних паперах на підставі укладеного договору про обслуговування випусків цінних паперів з засновником/уповноваженою особою засновників для зберігання та обслуговування першого випуску акцій КІФу до моменту державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку згідно п.1.1.2 цих Правил;

після державної реєстрації КІФу та внесення його до єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ) в установленому порядку та укладання Наглядовою радою КІФу договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з КУА здійснюється внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах та призначення КУА керуючим рахунком у цінних паперах.

Керуючим рахунком у цінних паперах емітента-КІФ може бути тільки та КУА, з якою цим фондом укладений договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.

Підстава для виконання:

Розпорядження на внесення змін в анкету рахунку в цінних паперах КІФу та супроводжувальні до неї документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту, зокрема:

анкета рахунку у цінних паперах, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

анкета керуючого рахунком у цінних паперах, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

оригінал або нотаріально засвідчена копія договору про управління активами, укладеного між КІФ та КУА;

копія зареєстрованого регламенту КІФ, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копія свідоцтва про внесення КІФ в Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу - КІФ або її копія, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу - КУА або її копія, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копії установчих документів КІФ, засвідчені відповідно до вимог Регламенту;

копії установчих документів КУА, засвідчені відповідно до вимог Регламенту;

копія паспорту розпорядника рахунку, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків розпорядника рахунку у цінних паперах/ облікова картка платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або її копія, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

картка зразків підпису та відбитку печатки, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

довіреність розпорядника рахунку, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені емітента без довіреності, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені КІФ без довіреності, оформлені відповідно до вимог Регламенту;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені КУА без довіреності, оформлені відповідно до вимог Регламенту;

документ, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок КІФ, або копія цього документу, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

документ, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок КУА, або копія цього документу, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копію ліцензії НКЦПФР (ДКЦПФР) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, засвічену відповідно до вимог Регламенту;

опитувальний лист клієнта Центрального депозитарію-юридичної особи резидента (для КІФ), оформлений відповідно до вимог Регламенту;

опитувальний лист клієнта Центрального депозитарію-юридичної особи резидента (для КУА), оформлений відповідно до вимог Регламенту.

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка наданих документів;

2) здійснення дій щодо відкриття рахунку.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня  надання всіх необхідних документів та виконання всіх умов, що необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах відповідно до вимог цих Правил та Регламенту, за умови наявності підписаного з обох сторін відповідного договору.

Звітні документи:

анкета рахунку у цінних паперах, сформована Центральним депозитарієм, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію або відповідний лист-відмова.

1.1.5. Відкриття рахунків у цінних паперах депозитарним установам

Сутність операції:

відкриття на ім’я депозитарної установи Центральним депозитарієм рахунку у цінних паперах на підставі укладеного депозитарного договору, на якому відокремлено зберігаються та обліковуються цінні папери, права на які належать депонентам цієї депозитарної установи – власникам цінних паперів, відповідним кредиторам на рахунках нотаріусів, власникам цінних паперів, рахунки яким відкриті емітетом при дематеріалізації та самій депозитарній установі як юридичній особі.

Підстава для виконання:

заява депозитарної установи на відкриття рахунку в цінних паперах та супроводжувальні до неї документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту, зокрема:

анкета рахунку у цінних паперах, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

копії установчих документів депозитарної установи, засвідчені відповідно до вимог Регламенту;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу-депозитарну установу, або її копія, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копія паспорту розпорядника рахунку, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків розпорядника рахунку у цінних паперах/ облікова картка платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або її копія, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

картка зразків підпису та відбитку печатки, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

довіреність розпорядника рахунку, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені депозитарної установи без довіреності, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені депозитарної установи без довіреності, оформлені відповідно до вимог Регламенту;

документ, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок депозитарної установи, або копія цього документу, оформлені та засвідчені відповідно до вимог Регламенту;

копія ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності депозитарної установи;

опитувальний лист клієнта Центрального депозитарію-юридичної особи резидента, оформлений відповідно до вимог Регламенту.

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка наданих документів;

2) здійснення дій щодо відкриття рахунку.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня  надання всіх необхідних документів та виконання всіх умов, що необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах відповідно до вимог цих Правил та Регламенту, за умови наявності підписаного з обох сторін відповідного договору.

Звітні документи:

анкета рахунку у цінних паперах, сформована Центральним депозитарієм, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію або відповідний лист-відмова.

1.1.6. Відкриття рахунку у цінних паперах Національному банку України

Сутність операції:

відкриття Національному банку України (далі – НБУ) у Центральному депозитарії рахунку у цінних паперах на підставі укладеного депозитарного договору про відкриття рахунку.

Підстава для виконання:

заява НБУ на відкриття рахунку в цінних паперах та супроводжувальні до неї документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту, зокрема:

анкета рахунку у цінних паперах, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

копія паспорту розпорядника рахунку, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків розпорядника рахунку у цінних паперах/ облікова картка платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або її копія, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

картка зразків підпису та відбитку печатки, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

довіреність розпорядника рахунку, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені НБУ без довіреності, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

Довідку про рахунок, який використовується для здійснення розрахунків з цінними паперами, відкритий  в балансі НБУ;

опитувальний лист клієнта Центрального депозитарію-юридичної особи резидента, оформлений відповідно до вимог Регламенту.

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка наданих документів;

2) здійснення дій щодо відкриття рахунку.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня  надання всіх необхідних документів та виконання всіх умов, що необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах відповідно до вимог цих Правил та Регламенту, за умови наявності підписаного з обох сторін відповідного договору.

Звітні документи:

анкета рахунку у цінних паперах, сформована Центральним депозитарієм, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію або відповідний лист-відмова.

1.1.7. Відкриття рахунків у цінних паперах кліринговим установам та Розрахунковому центру

Сутність операції:

відкриття кліринговій установі/Розрахунковому центру у Центральному депозитарії рахунку у цінних паперах на підставі укладеного договору про обслуговування клірингової установи/договору про обслуговування Розрахункового центру. На цьому рахунку Центральний депозитарій веде облік цінних паперів, які використовуються кліринговою установою або Розрахунковим центром для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів (клірингового забезпечення), та цінних паперів, права на які та права за якими перейшли до клірингової установи або Розрахункового центру при виконанні кліринговою установою або Розрахунковим центром функцій центрального контрагента.

Підстава для виконання:

заява клірингової установи/Розрахункового центру на відкриття рахунку в цінних паперах та супроводжувальні до неї документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту, зокрема:

анкета рахунку у цінних паперах, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

копії установчих документів клірингової установи/Розрахункового центру, засвідчені відповідно до вимог Регламенту;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу, або її копія, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копія паспорту розпорядника рахунку, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків розпорядника рахунку у цінних паперах/ облікова картка платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або її копія, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

картка зразків підпису та відбитку печатки, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

довіреність розпорядника рахунку, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені депозитарної установи без довіреності, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені депозитарної установи без довіреності, оформлені відповідно до вимог Регламенту;

документ, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок депозитарної установи, або копія цього документу, оформлені та засвідчені відповідно до вимог Регламенту;

ліцензія на провадження клірингової діяльності;

опитувальний лист клієнта Центрального депозитарію-юридичної особи резидента, оформлений відповідно до вимог Регламенту.

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка наданих документів;

2) здійснення дій щодо відкриття рахунку.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня  надання всіх необхідних документів та виконання всіх умов, що необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах відповідно до вимог цих Правил та Регламенту, за умови наявності підписаного з обох сторін відповідного договору.

Звітні документи:

анкета рахунку у цінних паперах, сформована Центральним депозитарієм, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію або відповідний лист-відмова.

1.2. Призначення/припинення повноважень  керуючогорахунком у цінних паперах

На підставах, визначених законодавством, емітент цінних паперів може передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку у цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що випливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

Керуючий рахунком у цінних паперах (далі – керуючий) – юридична особа, якій емітентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або суб'єкт управління об'єктами державної власності, який відповідно до законодавства виконує функції з управління цінними паперами, що є об'єктами державної власності.

Повноваження керуючого рахунком (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та власника щодо управління рахунком у цінних паперах цього власника) визначаються у довіреності, у договорі доручення, договорі комісії, договорі про управління цінними паперами, договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно-правових договорах або визначаються чинним законодавством.

Повноваження керуючого рахунком вважаються дійсними з моменту надання цих повноважень емітентом цінних паперів та до моменту закінчення дії відповідного правочину, акта цивільного законодавства чи до письмового розпорядження власника про припинення (відміну) усіх чи окремих повноважень керуючого рахунком згідно з законодавством.

Центральний депозитарій не несе відповідальність перед емітентом за збитки, що заподіяні діями керуючого його рахунком.

Порядок призначення керуючим рахунком у цінних паперах емітента суб’єкта управління об’єктами державної власності, зокрема Фонду державного майна України, встановлюється Регламентом.

1.2.1. Призначення керуючого рахунком у цінних паперах

Сутність операції:

внесення змін до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, а саме внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах з метою призначення керуючого рахунку та, відповідно, розпорядників рахунку від керуючого.

Підстава для виконання:

розпорядження на внесення змін до анкети рахунку емітента та супроводжувальні до неї документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту, а саме:

заява емітента про призначення керуючого рахунком, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

анкета рахунку у цінних паперах, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

анкета керуючого рахунком у цінних паперах, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

оригінал або нотаріально засвідчену копію документа, який підтверджує повноваження керуючого рахунком діяти від імені емітента;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу - керуючого або її копія засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копії установчих документів керуючого, засвідчені відповідно до вимог Регламенту;

копія паспорту розпорядника рахунку, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків розпорядника рахунку у цінних паперах/ облікова картка платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або її копія, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

картка зразків підпису та відбитку печатки, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

довіреність розпорядника рахунку, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого без довіреності, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені керуючого без довіреності, оформлені відповідно до вимог Регламенту;

документ, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок керуючого, або копія цього документу, засвідчена відповідно до вимог Регламенту;

опитувальний лист клієнта Національного депозитарію-юридичної особи резидента (для керуючого), оформлений відповідно до вимог Регламенту.

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка наданих документів;

2) здійснення дій, пов’язаних з призначенням керуючого рахунком.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня надання всіх необхідних документів та виконання всіх умов, що необхідні для внесення відповідних змін до анкети рахунку в цінних паперах відповідно до вимог цих Правил та Регламенту.

Звітні документи:

Анкета рахунку у цінних паперах, сформована Центральним депозитарієм, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію або відповідний лист-відмова.

Другий примірник розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах з відмітками Центрального депозитарію про виконання операції.

У випадку відмови у проведенні операції - другий примірник розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах з відмітками Центрального депозитарію про відмову із зазначенням причин відмови.

1.2.2. Припинення повноважень керуючого рахунком у цінних паперах

Сутність операції:

внесення змін до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, а саме внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, з метою відміни повноважень керуючого рахунку та, відповідно, розпорядників рахунку від такого керуючого.

Підстава для виконання:

розпорядження на внесення змін до анкети рахунку емітента та супроводжувальні до неї документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту, а саме:

заява емітента про припинення повноважень керуючого рахунком, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

анкета рахунку у цінних паперах, оформлена згідно з вимогами Регламенту.

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка наданих документів;

2) здійснення дій, пов’язаних з припиненням повноважень керуючого рахунку.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розпорядження на внесення змін до анкети рахунку.

Звітні документи:

Анкета рахунку у цінних паперах емітента, сформована Центральним депозитарієм, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію або відповідний лист-відмова.

Другий примірник розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах з відмітками Центрального депозитарію про виконання операції.

У випадку відмови у проведенні операції - другий примірник розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах з відмітками Центрального депозитарію про відмову із зазначенням причин відмови.

1.3. Внесення та зберігання інформації про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів

Емітент цінних паперів зобов’язаний укласти з визначеною ним особою договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів (крім випадку, якщо визначеною ним особою є Центральний депозитарій і умови та порядок надання реєстру передбачені в договорі про обслуговування випусків цінних паперів).

Визначеною особою може бути Центральний депозитарій або депозитарна установа.

У випадку, якщо емітент не призначив депозитарну установу відповідно до вимог законодавства визначеною особою на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, такою особою вважається Центральний депозитарій.

Сутність операції:

внесення змін до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, шляхом внесення змін до анкети рахунку.

Підстава для виконання:

розпорядження на внесення змін до анкети рахунку емітента та супроводжувальні до неї документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту, а саме:

заява емітента про призначення особи, визначеної на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

анкета рахунку у цінних паперах, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

копія договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, засвідчена відповідно до вимог Регламенту (якщо визначеною особою на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів є не Центральний депозитарій).

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка наданих документів;

2) здійснення дій, пов’язаних із внесенням інформації про визначену особу.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня реєстрації визначених цим пунктом документів.

Звітні документи:

Анкета рахунку у цінних паперах емітента, сформована Центральним депозитарієм, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію або відповідний лист-відмова.

Другий примірник розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах з відмітками Центрального депозитарію про виконання операції.

У випадку відмови у проведенні операції - другий примірник розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах з відмітками Центрального депозитарію про відмову із зазначенням причин відмови.

1.4. Порядок заміни особи, визначеної на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів

Емітент цінних паперів має право змінити визначену ним на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів особу.

Сутність операції:

внесення змін до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, а саме внесення інформації до анкети рахунку в цінних паперах емітента щодо заміни інформації про визначену особу.

Підстава для виконання:

розпорядження на внесення змін до анкети рахунку емітента та супроводжувальні до неї документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту, а саме:

заява емітента про призначення особи, визначеної на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

анкета рахунку у цінних паперах, оформлена відповідно до вимог Регламенту;

копія договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, засвідчена відповідно до вимог Регламенту (якщо визначеною особою на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів є не Центральний депозитарій).

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка наданих документів;

2) здійснення дій, пов’язаних з внесенням інформації про зміну визначеної особи.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня реєстрації передбачених цим пунктом документів.

Повноваження вважаються переданими від однієї визначеної особи іншій з дати подання такої інформації Центральному депозитарію. При цьому, така інформація вважається поданою до Центрального депозитарію з дня реєстрації Центральним депозитарієм документів, що передбачені цим пунктом.

Звітні документи:

Анкета рахунку у цінних паперах емітента, сформована Центральним депозитарієм, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію або відповідний лист-відмова.

Другий примірник розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах з відмітками Центрального депозитарію про виконання операції.

У випадку відмови у проведенні операції - другий примірник розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах з відмітками Центрального депозитарію про відмову із зазначенням причин відмови.

1.5. Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах

Сутність операції:

внесення змін до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, а саме внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах.

Підстава для виконання:

розпорядження на внесення змін до анкети рахунку клієнта та супроводжувальні до неї документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту, а саме:

анкета рахунку у цінних паперах, оформлена відповідно до  вимог Регламенту;

оригінали або засвідчені відповідно до Регламенту копії документів, передбачені Правилами та Регламентом, які підтверджують відповідні зміни;

опитувальний лист клієнта Центрального депозитарію-юридичної особи резидента, оформлений відповідно до вимог Регламенту.

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка наданих документів;

2) здійснення дій, пов’язаних з внесенням змін до анкети рахунку.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня надання всіх необхідних документів та виконання умов, що необхідні для внесення відповідних змін до анкети рахунку в цінних паперах відповідно до вимог цих Правил та Регламенту.

Звітні документи:

Анкета рахунку у цінних паперах, сформована Центральним депозитарієм, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію або відповідний лист-відмова.

Другий примірник розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах з відмітками Центрального депозитарію про виконання операції.

У випадку відмови у проведенні операції - другий примірник розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах з відмітками Центрального депозитарію про відмову із зазначенням причин відмови.

1.6. Закриття рахунку в цінних паперах та припинення правовідносин

Закриття рахунку в цінних паперах здійснюється у порядку, передбаченому відповідним договором та вимогами Правил та Регламенту.

Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються цінні папери.

Сутність операції:

внесення змін до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, а саме закриття рахунку у цінних паперах.

Підстава для виконання:

розпорядження на закриття рахунку, складене та оформлене відповідно до законодавства та Регламенту.

У випадку припинення клієнта як юридичної особи рахунок в цінних паперах (за умови відсутності цінних паперів на такому рахунку та погашення глобального/тимчасового глобального сертифікату) може бути закритий Центральним депозитарієм без будь-яких розпоряджень.

Порядок виконання:

1) реєстрація розпорядження на закриття рахунку;

2) здійснення дій, пов’язаних із закриттям рахунку.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розпорядження на закриття рахунку за умови виконання клієнтом всіх вимог, необхідних для закриття рахунку відповідно до вимог відповідного договору.

Звітні документи:

Другий примірник розпорядження на закриття рахунку з відмітками Центрального депозитарію про виконання операції.

У випадку відмови у проведенні операції - другий примірник розпорядження на закриття рахунку з відмітками Центрального депозитарію про відмову із зазначенням причин відмови.

2. Облікові операції

2.1. Зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента внаслідок депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату

Сутність операції:

зарахування на рахунок у цінних паперах емітента вказаної в глобальному/тимчасовому глобальному сертифікаті кількості цінних паперів внаслідок його депонування.

Підстава для виконання:

глобальний/тимчасовий глобальний сертифікат випуску цінних паперів, оформлений відповідно до вимог законодавства;

розпорядження емітента, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту;

супроводжувальні документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту.

Порядок виконання:

1) реєстрація та перевірка наданих документів;

2) зарахування на рахунок у цінних паперах емітента вказаної в глобальному/тимчасовому глобальному сертифікаті кількості цінних паперів.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розпорядження емітента.

Звітні документи:

другі примірник розпорядження емітента з відмітками Центрального депозитарію про виконання або відмову.

Підписаний уповноваженою особою Центрального депозитарію та засвідчений печаткою другий примірник акту приймання-передавання.

2.2. Заміна глобального/тимчасового глобального сертифікату на новий глобальний сертифікат при отриманні нового свідоцтва про реєстрацію випуску

Сутність операції:

відображення на рахунку у цінних паперах емітента операції депонування в Центральному депозитарії нового глобального сертифікату.

Підстава для виконання:

новий глобальний сертифікат випуску цінних паперів, оформлений відповідно до вимог законодавства;

розпорядження емітента, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту;

супроводжувальні документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту.

У випадку депонування глобального сертифікату внаслідок збільшення або зменшення статутного капіталу емітента додатково додається:

нова анкета рахунку емітента, складена та оформлена відповідно до Регламенту.

Порядок виконання:

1) вилучення зі сховища Центрального депозитарію та погашення попереднього глобального сертифікату;

2) депонування нового глобального сертифікату.

У випадку депонування глобального сертифікату внаслідок збільшення статутного капіталу емітента:

1) вилучення із сховища та погашення попередніх глобального та тимчасового глобального сертифікатів;

2) депонування нового глобального сертифікату.

У випадку депонування глобального сертифікату внаслідок зменшення статутного капіталу емітента:

1) вилучення із сховища та погашення попереднього глобального сертифікату;

2) депонування нового глобального сертифікату;

3) списання з рахунку емітента цінних паперів у кількості, на яку зменшено статутний капітал.

У випадку депонування глобального сертифікату випуску цінних паперів ІСІ, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами:

1) вилучення із сховища та погашення попереднього глобального сертифікату;

2) депонування нового глобального сертифікату;

3) зарахування або списання цінних паперів у кількості, що перевищує попередній випуск або на яку зменшено обсяг попереднього випуску, складене та оформлене відповідно до законодавства та Регламенту.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розпорядження емітента.

Звітні документи:

другий примірник розпорядження емітента з відмітками Центрального депозитарію про виконання або відмову.

Підписаний уповноваженою особою Центрального депозитарію другий примірник акту приймання-передавання.

2.3. Обслуговування погашення випуску цінних паперів емітента

Сутність операції:

погашення цінних паперів відповідно до умов випуску/рішення про дострокове погашення;

списання цінних паперів випуску, що погашається відповідно до умов випуску, або достроково погашених після реєстрації Комісією в установленому порядку звіту про погашення випуску.

Підстава для виконання:

розпорядження емітента, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту;

розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

Порядок виконання:

1) повідомлення Центральним депозитарієм депозитарних установ про проведення погашення;

2) складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів на підставі наданих депозитарними установами облікових реєстрів;

3) на дату погашення припинення Центральним депозитарієм та депозитарними установами всіх операції щодо обігу цінних паперів випуску, що погашається;

4) здійснення депозитарними установами списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах депонентів;

5) здійснення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів з рахунків депозитарних установ на рахунок емітента для анулювання;

6) списання Центральним депозитарієм з рахунку у цінних паперах емітента цінних паперів випуску, що погашається;

7) вилучення зі сховища та переміщення до архіву глобального сертифікату випуску, що погашається.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розпорядження емітента.

Звітні документи:

другий примірник розпорядження емітента з відмітками Центрального депозитарію про виконання.

Реєстр власників цінних паперів, складений на дату початку погашення (дату обліку).

2.4. Анулювання випуску цінних паперів емітента

Сутність операції:

списання цінних паперів, реєстрацію випуску яких скасовано Комісією у зв’язку з припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо.

Підстава для виконання:

розпорядження емітента, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту;

та/або копія розпорядження уповноваженої особи Комісії чи територіального управління Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

Порядок виконання:

1) повідомлення Центральним депозитарієм депозитарних установ про анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована;

2) здійснення депозитарними установами списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах депонентів;

3) здійснення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів з рахунків депозитарних установ на рахунок емітента для анулювання;

4) списання Центральним депозитарієм з рахунку у цінних паперах емітента цінних паперів, що анулюються;

5) вилучення зі сховища та переміщення до архіву глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску, реєстрацію якого скасовано.

Терміни виконання:

виконується у строки, визначені Регламентом.

2.5. Погашення глобального/тимчасового глобального сертифікату внаслідок того, що випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся

Сутність операції:

списання цінних паперів з рахунку у цінних паперах емітента випуску, що не відбувся.

Підстава для виконання:

розпорядження емітента, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту;

супроводжувальні документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту;

копія розпорядження уповноваженої особи Комісії чи територіального управління Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

Порядок виконання:

1) списання Центральним депозитарієм з рахунку у цінних паперах емітента цінних паперів, що анулюються;

2) вилучення зі сховища та переміщення до архіву глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску, реєстрацію якого скасовано.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дати реєстрації розпорядження.

Звітні документи:

другий примірник розпорядження емітента з відмітками Центрального депозитарію про виконання.

2.6. Переказ цінних паперів з рахунку емітента при розміщенні випуску цінних паперів поза біржею

Сутність операції:

переказ цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунок в цінних паперах депозитарної установи для подальшого зарахування нею прав на ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депонентів, що придбали зазначені цінні папери під час розміщення.

Підстава для виконання:

розпорядження емітента, складене та оформлене відповідно до законодавства та Регламенту.

Порядок виконання:

1) виконання Центральним депозитарієм операції переказу цінних паперів з рахунку емітента на рахунок депозитарної установи, у якої відкрито рахунок власника;

2) виконання депозитарною установою операції зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента.

У випадку розміщення випуску сертифікатів ФОН:

1) здійснення Центральним депозитарієм переказу всіх сертифікатів ФОН випуску на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, обраної емітентом;

2) надання депозитарною установою після зарахування прав на сертифікати ФОН за всім випуском на рахунки в цінних паперах їх власників у системі депозитарного обліку Центральному депозитарію відповідного повідомлення.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розпорядження емітента.

Звітні документи:

другий примірник розпорядження емітента з відмітками Центрального депозитарію про виконання або відмову.

2.7. Обслуговування викупу цінних паперів емітентом у власників поза біржею

Сутність операції:

переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента з рахунку у цінних паперах депозитарної установи внаслідок придбання емітентом у власників розміщених ним цінних паперів.

Підстава для виконання:

розпорядження емітента, складене та оформлене відповідно до законодавства та Регламенту;

розпорядження депозитарної установи, отримане засобами СОІ.

Порядок виконання:

1) квитування отриманих розпоряджень шляхом порівняння даних відповідних реквізитів, зазначених у розпорядженнях емітента та депозитарної установи;

2) виконання операції переказу згідно зі зквитованими розпорядженнями емітента та депозитарної установи або відмова у виконанні незкитованих розпоряджень.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня  реєстрації розпоряджень емітента та депозитарної установи.

Звітні документи:

другий примірник розпорядження емітента з відмітками Центрального депозитарію про виконання або відмову;

електронне повідомлення депозитарній установі про виконання або відмову у виконанні операції.

2.8. Переказ раніше викуплених цінних паперів з рахунку емітента

Сутність операції:

переказ цінних паперів з рахунку у цінних паперах емітента на рахунок в цінних паперах депозитарної установи для подальшого зарахування нею прав на ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депонентів внаслідок продажу емітентом раніше викуплених ним цінних паперів.

Підстава для виконання:

розпорядження емітента, складене та оформлене відповідно до законодавства та Регламенту;

розпорядження депозитарної установи, отримане засобами СОІ.

Порядок виконання:

1) квитування отриманих розпоряджень шляхом порівняння даних відповідних реквізитів, зазначених у розпорядженнях емітента та депозитарної установи;

2) виконання операції переказу згідно зі зквитованими розпорядженнями емітента та депозитарної установи або відмова у виконанні незкитованих розпоряджень.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня  реєстрації розпоряджень емітента та депозитарної установи.

Звітні документи:

другий примірник розпорядження емітента з відмітками Центрального депозитарію про виконання або відмову;

електронне повідомлення депозитарній установі про виконання або відмову у виконанні операції.

2.9. Деномінація (дроблення/консолідація) випуску цінних паперів емітента

Сутність операції:

відображення в системі депозитарного обліку корпоративної операцій емітента – деномінації (дроблення – зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску або консолідація – збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску).

Підстава для виконання:

глобальний/тимчасовий глобальний сертифікат нового випуску цінних паперів;

розпорядження емітента, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту;

супроводжувальні документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту.

Порядок виконання:

1) повідомлення Центральним депозитарієм депозитарних установ про підготовку до проведення деномінації;

2) У разі проведення консолідації:

складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів на підставі наданих депозитарними установами облікових реєстрів;

перевірка Центральним депозитарієм на підставі сформованого реєстру власників іменних цінних паперів можливості здійснення обміну цінних паперів старої номінальної вартості на цілу кількість цінних паперів нової номінальної вартості для кожного власника (можливість проведення консолідації);

у разі виявлення Депозитарієм неможливості проведення деномінації:

відмова емітенту в депонуванні нового глобального сертифікату та проведенні деномінації у разі виявлення неможливості проведення деномінації;

повідомлення депозитарних установ про припинення проведення деномінації;

у разі можливості проведення деномінації:

повідомлення Депозитарієм депозитарних установ про проведення деномінації;

3) приймання на зберігання нового глобального сертифікату;

4) зарахування відповідної кількості цінних паперів нового випуску на рахунок емітента;

5) здійснення переказу цінних паперів з рахунку емітента на рахунки у цінних паперах депозитарних установ для розповсюдження у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта деномінації на кількість цінних паперів старої номінальної вартості, що обліковуються на рахунку у цінних паперах відповідної депозитарної установи;

6) здійснення депозитарною установою зарахування прав на цінні папери нової номінальної вартості на рахунки у цінних паперах депонентів у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта деномінації на кількість цінних паперів відповідного випуску старої номінальної вартості, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента;

7) здійснення депозитарною установою списання прав на цінні папери старої номінальної вартості з рахунків у цінних паперах депонентів;

8) здійснення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів старої номінальної вартості з рахунків депозитарних установ на рахунок емітента для анулювання;

9) вилучення Центральним депозитарієм із сховища та погашення попереднього глобального сертифікату випуску старої номінальної вартості;

10) списання Центральним депозитарієм з рахунку у цінних паперах емітента цінних паперів старої номінальної вартості;

11) повідомлення Центральним депозитарієм емітента та депозитарних установ про завершення проведення деномінації.

Терміни виконання:

виконується у строки, визначені Регламентом.

Звітні документи:

другий примірник розпорядження емітента з відмітками Центрального депозитарію про виконання або відмову;

підписаний уповноваженою особою Центрального депозитарію другий примірник акту приймання-передавання глобального сертифікату;

електронні повідомлення депозитарним установам про проведення та про закінчення або припинення проведення деномінації.

2.10. Зміна номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією

Сутність операції:

відображення в системі депозитарного обліку  корпоративної операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента шляхом зміни номінальної вартості цінних паперів, яка не супроводжується зміною кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах депозитарних установ та прав на цінні папери на рахунках депонентів.

Підстава для виконання:

новий глобальний сертифікат випуску цінних паперів;

нова анкета рахунку емітента, складена та оформлена відповідно до Регламенту;

розпорядження емітента, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту;

супроводжувальні документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту.

Порядок виконання:

1) внесення відповідних змін до даних системи депозитарного обліку про зміну номінальної вартості цінних паперів;

2) депонування нового глобального сертифікату;

3) вилучення із сховища та погашення попереднього глобального сертифікату випуску цінних паперів старої номінальної вартості;

4) повідомлення депозитарних установ, на рахунках яких обліковуються цінні папери випуску, про проведення корпоративної операції емітента.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розпорядження емітента.

Звітні документи:

другий примірник розпорядження емітента з відмітками Центрального депозитарію про виконання або відмову;

підписаний уповноваженою особою Центрального депозитарію другий примірник акту приймання-передавання глобального сертифікату;

електронні повідомлення депозитарним установам про проведення корпоративної операції емітента.

2.11. Конвертація

2.11.1. Конвертація внаслідок злиття акціонерних товариств

Сутність операції:

відображення в системі депозитарного обліку  корпоративних операцій емітентів щодо конвертації акцій акціонерного(их) товариства(в) – емітентів, що припиняються внаслідок злиття, в акції товариства-правонаступника, що створюється.

Підстава для виконання:

тимчасовий глобальний сертифікат випуску цінних паперів товариства, що створюється внаслідок злиття;

розпорядження емітентів, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту;

супроводжувальні документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту.

Порядок виконання:

1) укладення уповноваженою особою акціонерного товариства, що створюється внаслідок злиття, з Центральним депозитарієм договору про обслуговування випуску;

2) відкриття акціонерним товариством, що створюється внаслідок злиття, рахунку у цінних паперах;

3) депонування тимчасового глобального сертифікату випуску цінних паперів товариства, що створюється;

4) повідомлення Центральним депозитарієм депозитарних установ про конвертацію;

5) здійснення депозитарною установою операції списання акцій (у разі наявності) з рахунку депонента – акціонерного товариства, що бере участь у злитті, прав на цінні папери будь-якого іншого товариства, що бере участь у злитті;

6) здійснення Центральним депозитарієм переказу акцій (у разі наявності), з рахунку депозитарної установи, в якої на рахунку у цінних паперах товариства, що бере участь у злитті, обліковуються права на цінні папери будь-якого іншого товариства що бере участь у злитті, на рахунок у цінних паперах емітента, як такі, що не підлягають конвертації;

7) на дату проведення конвертації здійснення Центральним депозитарієм переказу акцій з рахунку в цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, на рахунки в цінних паперах депозитарних установ, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідного випуску акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, що обліковуються на рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії, для подальшого зарахування ними прав на ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депонентів;

8) здійснення депозитарними установами операцій зарахування на рахунки депонентів прав на цінні папери емітента - акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, та списання з рахунків депонентів прав на цінні папери емітентів – акціонерних товариств, що припиняються внаслідок злиття;

9) здійснення депозитарними установами списання з рахунків депонентів прав на цінні папери емітентів – акціонерних товариств, що припиняються внаслідок злиття;

10) переказ Центральним депозитарієм цінних паперів акціонерних товариств, що припиняються внаслідок злиття, з рахунків в цінних паперах депозитарних установ на рахунки емітентів - акціонерних товариств, що припиняються в результаті злиття;

11) повідомлення Центральним депозитарієм емітентів та депозитарних установ про завершення конвертації;

12) вилучення Центральним депозитарієм із сховища та погашення глобальних сертифікатів випусків цінних паперів акціонерних товариств, що припиняються внаслідок злиття;

13) списання Центральним депозитарієм з рахунків у цінних паперах емітентів - акціонерних товариств, що припиняються внаслідок злиття, акцій.

Терміни виконання:

виконується у строки, визначені Регламентом.

Звітні документи:

другий примірник розпорядження емітента з відмітками Центрального депозитарію про виконання або відмову;

підписаний уповноваженою особою Центрального депозитарію другий примірник акту приймання-передавання глобального сертифікату;

електронні повідомлення депозитарним установам про проведення корпоративної операції емітента;

лист емітенту про завершення конвертації.

2.11.2. Конвертація внаслідок приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства

Сутність операції:

відображення в системі депозитарного обліку корпоративних операцій емітентів щодо конвертації акцій акціонерного(их) товариства(в) – емітентів, що припиняються внаслідок приєднання, в акції товариства, до якого здійснюється приєднання.

Підстава для виконання:

тимчасовий глобальний сертифікат випуску цінних паперів товариства, до якого здійснюється приєднання;

розпорядження емітентів, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту;

супроводжувальні документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту.

Порядок виконання:

1) депонування тимчасового глобального сертифікату випуску цінних паперів товариства, до якого здійснюється приєднання, та зарахування на рахунок у цінних паперах емітента вказаної в тимчасовому глобальному сертифікату кількості акцій;

2) повідомлення депозитарних установ про конвертацію;

3) здійснення депозитарною установою операції списання акцій (у разі наявності) з рахунку депонента – акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, прав на цінні папери будь-якого іншого товариства, що бере участь у приєднанні;

4) здійснення Центральним депозитарієм переказу акцій (у разі наявності), з рахунку депозитарної установи, в якої на рахунку у цінних паперах товариства, що бере участь у приєднанні, обліковуються права на цінні папери будь-якого іншого товариства що бере участь у приєднанні, на рахунок у цінних паперах емітента, як такі, що не підлягають конвертації;

5) на дату проведення конвертації здійснення Центральним депозитарієм переказу акцій з рахунку в цінних паперах емітента - акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, на рахунки в цінних паперах депозитарних установ, на яких обліковуються акції акціонерних товариств, що беруть участь у приєднанні, у кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідних випусків акціонерних товариств, що беруть участь у приєднанні, які обліковуються на рахунку депозитарної установи, для подальшого зарахування ними прав на ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депонентів.

6) здійснення депозитарними установами зарахування на рахунки депонентів прав на цінні папери емітента - акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, у кількості, яка визначається як добуток відповідного коефіцієнта конвертації на кількість акцій відповідних випусків акціонерних товариств, що беруть участь у приєднанні, права на які обліковуються на рахунках депонентів;

7) здійснення депозитарними установами списання з рахунків депонентів прав на цінні папери емітентів – акціонерних товариств, що припиняються внаслідок приєднання;

8) здійснення Центральним депозитарієм переказу акцій акціонерних товариств, що припиняються внаслідок приєднання, з рахунків в цінних паперах депозитарних установ на рахунки емітентів - акціонерних товариств, що припиняються в результаті приєднання;

9) повідомлення емітентів та депозитарних установ про завершення конвертації;

10) вилучення Центральним депозитарієм із сховища та погашення глобальних сертифікатів випусків цінних паперів акціонерних товариств, що припиняються внаслідок приєднання;

11) здійснення Центральним депозитарієм операції списання з рахунків у цінних паперах емітентів - акціонерних товариств, що припиняються внаслідок приєднання, акцій.

Терміни виконання:

виконується у строки, визначені Регламентом.

Звітні документи:

другий примірник розпоряджень емітентів з відмітками Центрального депозитарію про виконання або відмову;

підписаний уповноваженою особою Центрального депозитарію другий примірник акту приймання-передавання тимчасового глобального сертифікату;

електронні повідомлення депозитарним установам про проведення корпоративної операції емітента;

листи емітентам про завершення конвертації.

2.11.3. Конвертація внаслідок поділу акціонерного товариства

Сутність операції:

відображення в системі депозитарного обліку  корпоративних операцій емітентів щодо конвертації акцій акціонерного товариства – емітента, що припиняються внаслідок поділу, в акції створюваних товариств-правонаступників.

Підстава для виконання:

тимчасові глобальні сертифікати випусків цінних паперів товариств, що створюються внаслідок поділу;

розпорядження емітентів, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту;

супроводжувальні документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту.

Порядок виконання:

1) укладення уповноваженими особами акціонерних товариств, що створюються внаслідок поділу, з Центральним депозитарієм договорів про обслуговування випусків;

2) відкриття акціонерними товариствами, що створюються внаслідок поділу, рахунків у цінних паперах;

3) депонування тимчасових глобальних сертифікатів випусків цінних паперів товариств, що створюються, та зарахування на рахунки у цінних паперах емітентів вказаної в тимчасовому глобальному сертифікаті кількості цінних паперів;

4) повідомлення депозитарних установ про конвертацію;

5) на дату проведення конвертації здійснення переказу цінних паперів з рахунків в цінних паперах емітентів - акціонерних товариств, що створюються в результаті поділу, на рахунки в цінних паперах депозитарних установ, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що припиняється внаслідок поділу, у кількості, яка визначається як добуток відповідного коефіцієнта конвертації на кількість акцій випуску акціонерного товариства, що припиняється внаслідок поділу, які обліковуються на рахунку відповідної депозитарної установи, для подальшого зарахування ними прав на ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депонентів;

6) здійснення депозитарними установами зарахування на рахунки депонентів прав на цінні папери емітентів - акціонерних товариств, що створюються в результаті поділу, у кількості, яка визначається як добуток відповідного коефіцієнта конвертації на кількість акцій випуску акціонерного товариства, що припиняється в результаті поділу, права на які обліковуються на рахунках депонентів;

7) здійснення депозитарними установами списання з рахунків депонентів прав на цінні папери емітента – акціонерного товариства, що припиняється внаслідок поділу;

8) здійснення переказу цінних паперів акціонерного товариства, що припиняється внаслідок поділу, з рахунків в цінних паперах депозитарних установ на рахунок емітента - акціонерного товариства, що припиняється в результаті поділу;

9) повідомлення емітентів та депозитарних установ про завершення конвертації;

10) вилучення Центральним депозитарієм із сховища та погашення глобального сертифікату випуску цінних паперів акціонерного товариства, що припиняється внаслідок поділу;

11) списання Центральним депозитарієм з рахунку у цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що припиняється внаслідок поділу, цінних паперів.

Терміни виконання:

виконується у строки, визначені Регламентом.

Звітні документи:

другі примірники розпоряджень емітентів з відмітками Центрального депозитарію про виконання або відмову;

підписані уповноваженою особою Центрального депозитарію другі примірники актів приймання-передавання тимчасових глобальних сертифікатів;

електронні повідомлення депозитарним установам про проведення корпоративної операції емітента;

листи емітентам про завершення конвертації.

2.11.4. Конвертація внаслідок виділу

Сутність операції:

відображення в системі депозитарного обліку  корпоративних операцій емітентів щодо конвертації акцій акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ, в акції цього акціонерного товариства та акціонерного(их) товариства(в), що виділилося(ися).

Підстава для виконання:

тимчасові глобальні сертифікати випусків цінних паперів товариств, що створюються внаслідок виділу;

новий глобальний сертифікат емітента - акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу;

нова анкета рахунку емітента - акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, складена та оформлена відповідно до  Регламенту;

розпорядження емітентів, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту;

супроводжувальні документи, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту.

Порядок виконання:

1) укладення уповноваженою(ими) особою(ами) акціонерного(их) товариства(в), що створюється(ються) внаслідок виділу, з Центральним депозитарієм договору(ів) про обслуговування випуску(ів);

2) відкриття акціонерним(и) товариством(ами), що створюється(ються) внаслідок виділу, рахунку(ів) у цінних паперах;

3) депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифікату(ів) випуску(ів) цінних паперів товариства(в), що створюється(ються), та зарахування на рахунок(ки) у цінних паперах емітента(ів) вказаної в тимчасовому глобальному сертифікаті кількості цінних паперів;

4) повідомлення депозитарних установ про конвертацію;

5) на дату проведення конвертації здійснення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів з рахунку(ів) в цінних паперах емітенту(ів) – акціонерного(их) товариства(в), що створюється(ються) в результаті виділу, на рахунки в цінних паперах депозитарних установ, на яких обліковуються акції акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у кількості, яка визначається як добуток відповідного коефіцієнта конвертації на кількість акцій випуску акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, які обліковуються на рахунку відповідної депозитарної установи, для подальшого зарахування ними прав на ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депонентів;

6) здійснення депозитарними установами зарахування на рахунки депонентів прав на цінні папери емітента(ів) – акціонерного(их) товариства(в), що створюється(ються) в результаті виділу, у кількості, яка визначається як добуток відповідного коефіцієнта конвертації на кількість акцій випуску акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, права на які обліковуються на рахунках депонентів;

7) здійснення депозитарними установами списання з рахунків депонентів прав на цінні папери емітента – акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, у кількості, що сумарно дорівнює кількості зарахованих прав на цінні папери емітента(ів) – акціонерного(их) товариства(в), що створюється(ються) в результаті виділу;

8) здійснення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, з рахунків в цінних паперах депозитарних установ на рахунок емітента - акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу;

9) у разі затвердження загальними зборами емітента - акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, рішення про придбання ним акцій створюваного(их) товариства(в):

здійснення переказу цінних паперів з рахунку(ів) в цінних паперах емітента(ів) – акціонерного(их) товариства(в), що створюється(ються) в результаті виділу, на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, депонентом якого є акціонерне товариство, з якого здійснюється виділ;

здійснення депозитарною установою зарахування прав на цінні папери емітента(ів) акціонерного(их) товариства(в), що створюється(ються) в результаті виділу, на рахунок у цінних паперах депонента - акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ;

10) повідомлення емітентів та депозитарних установ про завершення конвертації;

11) здійснення Центральним депозитарієм заміни (депонування) глобального сертифікату емітента - акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу;

12) внесення Центральним депозитарієм змін до анкети рахунку емітента - акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу;

13) списання Центральним депозитарієм з рахунку у цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що реорганізується шляхом виділу, відповідної кількості цінних паперів.

Терміни виконання:

виконується у строки, визначені Регламентом.

Звітні документи за наслідками проведення операції:

другі примірники розпоряджень емітентів з відмітками Центрального депозитарію про виконання або відмову.

підписані уповноваженою особою Центрального депозитарію другі примірники актів приймання-передавання тимчасових глобальних сертифікатів;

електронні повідомлення депозитарним установам про проведення корпоративної операції емітента;

листи емітентам про завершення конвертації.

2.12. Переказ цінних паперів без оплати між рахунками клієнтів

Сутність операції:

переказ цінних паперів з рахунку у цінних паперах депозитарної установи на рахунок у цінних паперах іншої депозитарної установи.

Підстава для виконання:

розпорядження депозитарних установ, отримані засобами СОІ.

Звітні документи:

підтвердження проведення операції, відправлені засобами СОІ;

довідка про стан/операції на рахунку депозитарної установи.

2.13. Операції з цінними паперами, що пропонуються як забезпечення зобов’язань за кредитами рефінансування

Сутність операції:

обслуговування операцій, пов’язаних з отриманням депозитарною установою та/або її депонентами - банками, які відповідають вимогам встановленим Національним банком України, кредитів рефінансування від Національного банку України.

Підстава для виконання операції:

розпорядження депозитарних установ, отримані засобами СОІ;

розпорядження/повідомлення Національного банку України.

Порядок виконання:

1) надання інформації Національному банку України та його територіальним управлінням про наявність цінних паперів у власності банків, які пропонуються банками як забезпечення за кредитами рефінансування;

2) надання інформації Національному банку України про блокування банками на своїх рахунках цінних паперів для отримання кредитів рефінансування;

3) розблокування цінних паперів на підставі розпорядження Національного банку України;

4) переказ Центральним депозитарієм за розпорядженням Національного банку України з рахунку депозитарної установи цінних паперів депонентів, що заблоковані під забезпечення кредитів рефінансування, на рахунок Національного банку України у разі невиконання банком умов договору.

Терміни виконання:

Здійснюється в терміни, встановлені відповідними договорами.

Звітні документи:

електронні повідомлення/підтвердження депозитарним установам.

електронні повідомлення/підтвердження Національному банку України.

2.14. Безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами окремого випуску окремого емітента

Сутність операції:

встановлення обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами окремого випуску, наявними у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію та його клієнтів, яке здійснюється на визначений строк або до настання певної події.

Підстава для виконання:

рішення суду;

рішення Комісії;

розпорядження/постанова уповноваженої особи Комісії;

інші підстави, встановлені законом.

Порядок виконання:

1) встановлення Центральним депозитарієм обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами окремого випуску, наявними у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію та його клієнтів, шляхом зміни стану випуску в системі депозитарного обліку;

2) повідомлення Центральним депозитарієм депозитарних установ про встановлення обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами окремого випуску;

3) надання Центральним депозитарієм депозитарним установам розпорядження про встановлення обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами випуску.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня отримання документів, що є підставою для здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій.

Звітні документи:

направлення засобами СОІ повідомлення депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються цінні папери відповідного випуску.

3. Інформаційні операції

Інформаційні операції – депозитарні операції, наслідком яких є видача довідок з рахунку у цінних паперах та іншої інформації щодо операцій клієнтів за рахунками у цінних паперах, а саме:

довідки з рахунку у цінних паперах;

інформаційні довідки;

інформація щодо корпоративних дій емітента;

надання емітенту або депозитарній установі, визначеній емітентом, реєстру власників іменних цінних паперів

надання емітенту або депозитарній установі, визначеній емітентом, інформаційних довідок, складених на підставі реєстру власників іменних цінних паперів;

передання клієнтам отриманої від біржі інформації щодо цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу на біржі (у разі отримання такої інформації від біржі).

3.1. Надання довідки з рахунку у цінних паперах

Центральний депозитарій за відповідним запитом клієнта надає наступні довідки з рахунку у цінних паперах:

довідка про стан рахунку у цінних паперах;

довідка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах;

довідка про незавершені операції з цінними паперам на рахунку у цінних паперах.

3.1.1. Надання довідок з рахунку у цінних паперах клієнтам

Сутність операції:

формування Центральним депозитарієм інформаційної довідки щодо цінних паперів.

Підстава для виконання:

розпорядження на складання відповідної довідки, складене та оформлене відповідно до законодавства та Регламенту або інші підстави, встановлені відповідним договором з клієнтом.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розпорядження на складання довідки або відповідно до умов відповідного договору.

Звітні документи:

відповідна довідка з рахунку у цінних паперах, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію або відповідний лист-відмова.

3.2. Надання інформаційних довідок

Центральний депозитарій за відповідним запитом клієнта надає наступні інформаційні довідки:

довідка про укладання договору про обслуговування випусків цінних паперів;

довідка про укладання договору про обслуговування випусків цінних паперів та депонування глобального сертифікату;

інші довідки, передбачені законодавством та Регламентом.

3.2.1. Надання інформаційних довідок клієнтам

Сутність операції:

формування Центральним депозитарію інформаційної довідки.

Підстава для виконання:

розпорядження на складання відповідної довідки, складене та оформлене відповідно до законодавства та Регламенту.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розпорядження на складання інформаційної довідки.

Звітні документи:

відповідна інформаційна довідка, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію або відповідний лист-відмова.

3.3. Надання інформації щодо корпоративних дій емітента

Емітент зобов'язаний завчасно повідомляти Центральний депозитарій про кожну корпоративну дію щодо цінних паперів власного випуску, облік яких відповідно до законодавства здійснює Центральний депозитарій. У разі прийняття рішення уповноваженим органом емітента про здійснення корпоративної дії, емітент повинен надати Центральному депозитарію відповідне розпорядження у найкоротший термін.

Передача Центральним депозитарієм за відповідним розпорядженням емітента інформації щодо корпоративних дій емітента відповідно до законодавства та відповідного договору з емітентом.

3.3.1. Повідомлення клієнтів про корпоративні дії емітентів, цінні папери яких обслуговуються Центральним депозитарієм

Сутність операції:

надання клієнтам повідомлення про корпоративні дії емітентів цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства здійснює Центральний депозитарій.

Підстава для виконання:

розпорядження емітента на надання інформаційного повідомлення та  текст повідомлення щодо корпоративних дій емітента, складені та оформлені відповідно до законодавства та Регламенту.

Порядок виконання:

1) направлення інформаційного повідомлення в системі депозитарного обліку депозитарним установам, на рахунках яких в Центральному депозитарії, обліковуються цінні папери емітента;

2) оприлюднення інформації щодо корпоративних дій емітента на web-сторінці Центрального депозитарію www.csd.ua.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дня реєстрації розпорядження на надання інформаційного повідомлення.

Звітні документи:

другий примірник розпорядження емітента з відмітками Центрального депозитарію про виконання;

відповідне повідомлення, направлене депозитарним установам.

3.4. Надання емітенту або визначеній особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, реєстру власників іменних цінних паперів

Центральний депозитарій за розпорядженням емітента надає реєстр власників іменних цінних паперів, відповідно до законодавства та відповідного договору з емітентом.

Сутність операції:

складання та надання реєстру власників іменних цінних паперів емітента, облік цінних паперів якого, відповідно до законодавства, здійснює Центральний депозитарій.

Підстава для виконання:

розпорядження емітента або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, на складання реєстру власників іменних цінних паперів, складене та оформлене відповідно до законодавства та Регламенту, підписане уповноваженою особою емітента та засвідчене печаткою.

Порядок виконання:

1) надання розпорядження на складання облікового реєстру власників цінних паперів в системі депозитарного обліку депозитарним установам/депозитарію-кореспонденту, на рахунках яких в Центральному депозитарії обліковуються цінні папери емітента;

2) складання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до законодавства на підставі інформації, отриманої від депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів, клієнтів станом на 24 годину дня дати обліку, та записів на рахунку в цінних паперах емітента станом на 24 годину дня дати обліку

Терміни виконання:

якщо дата обліку є датою у майбутньому, Центральний депозитарій здійснює надання реєстру власників іменних цінних паперів емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, не пізніше двох робочих днів від дати обліку;

у випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів на дату у минулому Центральний депозитарій надає сформований ним реєстр власників іменних цінних паперів протягом трьох робочих днів від дати отримання розпорядження від емітента або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Звітні документи:

реєстр власників іменних цінних паперів;

або лист відмова.

3.5. Надання емітенту або депозитарній установі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, інформаційних довідок, складених на підставі реєстру власників іменних цінних паперів

Сутність операції:

надання емітенту, облік цінних паперів якого відповідно до законодавства здійснює Центральний депозитарій, або депозитарній установі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, інформаційних довідок.

Підстава для виконання:

розпорядження емітента або депозитарної установи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, на складання реєстру власників цінних паперів для отримання інформаційної довідки, складене та оформлене відповідно до законодавства та Регламенту, підписане уповноваженою особою емітента або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, та засвідчене печаткою.

Порядок виконання:

1) направлення розпорядження на складання облікового реєстру власників цінних паперів в системі депозитарного обліку депозитарним установам/депозитарію-кореспонденту, на рахунках яких в Центральному депозитарії обліковуються цінні папери емітента;

2) складання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до законодавства на підставі інформації, отриманої від депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів, клієнтів станом на 24 годину дня дати обліку, та записів на рахунку в цінних паперах емітента станом на 24 годину дня дати обліку;

3) формування інформаційної довідки на підставі сформованого реєстру власників іменних цінних паперів.

Терміни виконання:

протягом трьох робочих днів з дати складання реєстру власників іменних цінних паперів.

Звітні документи:

інформаційна довідка або лист - відмова.

Розділ IV
Порядок здійснення Центральним депозитарієм контролю за клієнтами в частині провадження ними депозитарної діяльності

1. Порядок інформаційного обміну депозитарних установ з Центральним депозитарієм

Депозитарні установи зобов'язані виходити на зв'язок з СОІ Центрального депозитарію не рідше, ніж кожні дві години протягом кожного операційного дня Центрального депозитарію.

Операційний день депозитарної установи повинен відкриватись кожного операційного дня Центрального депозитарію.

Операційний день депозитарної установи повинен закриватись не раніше часу закриття операційного дня Центрального депозитарію виключно після виконання процедури звірки балансу.

Перед закриттям операційного дня Центральний депозитарій надсилає всім депозитарним установам, на рахунках яких протягом операційного дня здійснювались операції, електронну довідку про стан рахунку в цінних паперах депозитарної установи у Центральному депозитарії. Після отримання електронної довідки депозитарна установа припиняє проведення операцій, що можуть призвести до зміни кількості цінних паперів на пасивних аналітичних рахунках депозитарної установи в Центральному депозитарії, та здійснює звірку даних депозитарного балансу депозитарної установи з даними його рахунку у Центральному депозитарії. У разі виявлення розбіжностей депозитарна установа повинна протягом цього ж робочого дня повідомити про це Центральний депозитарій та здійснити всі відповідні дії щодо їх усунення.

У випадку, якщо після отримання електронної довідки від Центрального депозитарію, відбулися зміни кількості цінних паперів по пасивним аналітичним рахункам в депозитарній установі, депозитарна установа зобов'язана відправити Центральному депозитарії запит на електронну довідку та повторно здійснити звірку балансу.

2. Контроль Центрального депозитарію за цілісністю компонентів СОІ та станом захисту інформації депозитарного обліку

Центральний депозитарій з періодичністю, яка визначена Правилами, Регламентом та Положенням про СОІ, здійснює контроль за актуальністю та цілісністю інформаційного, лінгвістичного, а також програмного забезпечення СОІ.

Центральний депозитарій у строки, визначені Положенням СОІ, здійснює контроль за дотриманням депозитарними установами вимог Правил, Регламенту та Положення про СОІ щодо захисту інформації депозитарного обліку.

Обмін інформацією депозитарного обліку між Центральним депозитарієм та депозитарною установою, а також надання послуг Центральним депозитарієм депозитарній установі можливий лише за позитивними результатами наведеного вище контролю.

3. Вирішення суперечок та порядок і підстави застосування санкцій при порушенні клієнтом Правил Центрального депозитарію

Будь-які спори та розбіжності, що виникнуть між Центральним депозитарієм та клієнтами в процесі реалізації своїх прав та виконання обов’язків, передбачених Правилами, Регламентом, законодавством України чи договором, або у зв`язку з тлумаченням норм чинного законодавства, що регулює правовідносини між клієнтом та Центральним депозитарієм, вирішуються шляхом переговорів.

Сторони мають право звернутися до Комісії за роз'ясненням порядку застосування чинного законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства. При вирішенні спорів та розбіжностей використовуються журнали реєстрації подій (протоколи роботи ППЗ, технологічні протоколи, log-файли тощо), а також, за необхідності, резервні копії даних, що циркулюють на вузлах обробки даних Центрального депозитарію та клієнта СОІ. Резервне копіювання цих даних, відповідно до Положення про СОІ є обов’язковим. Спори та розбіжності, що залишилися неврегульованими, передаються на розгляд суду.

Центральний депозитарій вправі застосовувати санкції при порушенні клієнтом Правил Центрального депозитарію, а саме, при:

порушенні клієнтом Центрального депозитарію строку та порядку оплати послуг;

наданні документів, що оформлені з порушенням вимог законодавства та/або цих Правил та/або Регламенту та/або Положення про СОІ;

наданні документів, що мають явні ознаки підроблення, в тому числі, стосовно достовірності підпису уповноваженої особи та відбитка печатки юридичної особи, наявності виправлень, інформації, яка не співпадає з даними Центрального депозитарію (інформація про клієнта, контрагента, відомості про цінні папери, відсутність на рахунку у цінних паперах клієнта кількості цінних паперів, необхідної для проведення операції) та інших ознак підроблення;

інші порушення Правил та/або Регламенту та/або Положення про СОІ  та/або договору чи законодавства України.

Для забезпечення виконання Правил Центральний депозитарій може застосовувати такі санкції:

штрафні санкції, у розмірі та порядку, передбаченому договором;

не виконання розпоряджень клієнта, у порядку передбаченому Регламентом;

зупинення виконання операцій за рахунком у цінних паперах клієнта з наступним його відновленням у порядку та за умов, встановленими Центральним депозитарієм;

інші санкції, визначені відповідним договором.

Розділ V
Система управління ризиками та внутрішнього контролю Центрального депозитарію

При провадженні депозитарної діяльності Центрального депозитарію можуть виникати наступні ризики.

Ризик настання неплатоспроможності та банкрутства (фінансовий ризик) - може виникнути при погіршенні фінансового стану Центрального депозитарію, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його діяльності. Для мінімізації впливу фінансового ризику Центральний депозитарій здійснює постійний контроль свого фінансового стану, якості активів, структури капіталу й відповідне коригування у разі появи ознак їх погіршення.

Технічний ризик - ризик виникнення збитків, пов'язаний з ймовірним збоєм у роботі програмного забезпечення або технічного обладнання інформаційно-телекомунікайних систем, порушенням цілісності даних на носіях інформації чи в каналі зв’язку, а також ймовірністю несанкціонованого доступу до інформації сторонніх осіб. Для мінімізації впливу технічного ризику Центральний депозитарій:

використовує надійні технічні, програмні, інформаційні, технологічні системи і засоби комунікації та зв'язку, які відповідають кількості, складності та обсягу операцій Центрального депозитарію;

забезпечує безперебійне функціонування програмно-технічних засобів та обладнання, за допомогою яких здійснюється операційна діяльність Центрального депозитарію, у тому числі безперебійне електроживлення;

застосовує засоби захисту інформації на всіх етапах її обробки та зберігання;

забезпечує резервування програмно-технічних засобів та інформації системи депозитарного обліку;

забезпечує контроль доступу до інформації з обмеженим доступом та приміщень, в яких обробляється така інформація.

Ризики загрози доступності інформації (відмови в обслуговувані), цілісності та конфіденційності інформації мінімізуються у Центральному депозитарії шляхом використання атестованої комплексної системи захисту інформації, в рамках якої, зокрема, застосовуються:

засоби захисту від несанкціонованого доступу;

надійні засоби електронного цифрового підпису;

сертифіковані засоби криптографічного захисту інформації;

засоби контролю доступу до інформації з обмеженим доступом та приміщень, в яких обробляється така інформація.

Для запобігання ризиків збою програмного забезпечення у Центральному депозитарії застосовується резервування загальносистемного та прикладного програмного забезпечення та механізми резервного копіювання даних.

Для запобігання ризику збою технічного обладнання, зокрема внаслідок впливу зовнішніх обставин (техногенні катастрофи, надзвичайні ситуації тощо) Центральний депозитарій:

використовує основний та резервний територіально відокремлений обчислювальні центри, в складі яких  забезпечується резервування технічного обладнання та програмного забезпечення;

забезпечує наявність декількох незалежних каналів зв’язку клієнтів та контрагентів з Центральним депозитарієм;

використовує резервні джерела електроживлення.

Операційний ризик - ризик виникнення збитків, пов'язаний з діями або бездіяльністю фахівців Центрального депозитарію (людським фактором), обумовлений недоліками у внутрішніх системах та процедурах управління, організації та контролю в Центральному депозитарії, який включає ризик допущення помилки при проведенні операції, здійснення неправомірних операцій, пов'язане з недостатньою кваліфікацією або із зловживанням фахівців, ризик розголошення інсайдерської інформації та інші ризики. Для запобігання та мінімізації впливу операційного ризику Центральний депозитарій:

провадить виважену політику підбору кваліфікованих кадрів, зокрема встановлює жорсткі критерії відбору фахівців, в тому числі вимог до їх  кваліфікації;

постійно забезпечує навчання та підвищення кваліфікації фахівців;

контролює, в тому числі із використанням програмно-технічних засобів, доступ до інформації з обмеженим доступом;

впроваджує у прикладному програмному забезпеченні функції контролю за коректністю вводу інформації, її коригування;

здійснює постійний контроль та періодичну перевірку правомірності та безпомилковості проведених операцій;

забезпечує розмежування повноважень та обов'язків окремих структурних підрозділів, а також окремих працівників у складі підрозділів, регламентування їх повноважень та обов'язків відповідними положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями працівників;

провадить контроль за дотриманням визначених відповідними положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями працівників повноважень та обов'язків, зокрема шляхом створення системи внутрішнього контролю та аудиту.

Ризик втрати ділової репутації - ризик виникнення збитків, пов'язаний зі зменшенням кількості клієнтів або контрагентів Центрального депозитарію через виникнення у суспільстві несприятливого сприйняття Центрального депозитарію, зокрема його фінансової стійкості, якості послуг, що надаються Центральним депозитарієм, або його діяльності в цілому, який є наслідком реалізації фінансового, операційного та технічного ризиків. Для мінімізації впливу ризику втрати ділової репутації Центральний депозитарій забезпечує:

постійне співпрацювання фахівців Центрального депозитарію з представниками Комісії, Національного банку України, саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників фондового ринку при розробці проектів нормативно-правових актів щодо депозитарної діяльності, участь представників Центрального депозитарію у роботі відповідних комітетів та робочих груп з розробки та впровадження нормативно-правових актів;

аналіз скарг та претензій щодо діяльності Центрального депозитарію з боку клієнтів та контрагентів;

своєчасне інформування структурних підрозділів та працівників Центрального депозитарію, а також клієнтів про зміни у законодавстві, а також у Правилах та інших внутрішніх документах Центрального депозитарію, зокрема шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті у мережі Інтернет;

чітке розмежування повноважень та відповідальності між органами управління, посадовими особами, окремими структурними підрозділами та працівниками, регламентування їх повноважень та обов'язків відповідними положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями працівників;

попередження порушень вимог нормативно-правових актів, зокрема шляхом створення системи внутрішнього контролю.

Ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збоїв у роботі Центрального депозитарію через обставини непереборної сили, які безпосередньо перешкоджають його нормальному функціонуванню. Для мінімізації впливу ризику технічного збою Центральний депозитарій застосовує комплекс заходів, наведений вище.

Для забезпечення ефективності роботи Центральний депозитарій здійснює планомірну роботу із створення та забезпечення функціонування системи управління ризиками.

Cистема управління ризиками у Центральному депозитарії базується на комплексі правил, документів і заходів щодо ідентифікації та оцінки ризиків, а також моніторингу та контролю рівня ризиків.

У своєї діяльності Центральний депозитарій використовує міжнародні принципи для інфраструктур фінансового ринку (CPSS IOSCO).

Головні принципи системи управління ризиками у Центральному депозитарії:

управління ризиками здійснюється відповідно до законодавства, а також з врахуванням міжнародних передових практик;

безперервність процесу управління ризиками: проведення заходів щодо управління ризиками безперервно в часі і від початку до кінця кожного бізнес-процесу на всіх його етапах;

залучення відповідальних співробітників Центрального депозитарію у процес управління ризиками;

забезпечення регулярної та незалежної оцінки достатності і ефективності вживаних інструментів і методів управління ризиками внутрішнім і зовнішнім аудитом.

Для забезпечення належного функціонування засобів контролю ризиків у Центральному депозитарії функціонує надійна систему внутрішнього контролю, яка надає можливість здійснювати контроль за дотриманням працівниками структурних підрозділів законодавства, нормативних актів і посадових інструкцій, оцінювати розмір, напрям та розподіл ризиків при проведенні операцій та надавати рекомендації щодо їх мінімізації, сприяти збереженню активів та ефективному використанню ресурсів, підвищувати ефективність системи внутрішнього контролю.

Комісія здійснює державний контроль за системою управління ризиками та внутрішнього контролю Центрального депозитарію у процесі здійснення нею пруденційного нагляду за депозитарною діяльністю Центрального депозитарію, що базується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового стану Центрального депозитарію, контролі дотримання обов'язкових нормативів та інших показників та вимог, що обмежують ризики за операціями (зокрема на підставі отриманих від Центрального депозитарію адміністративних даних), а також на оцінці якості елементів внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків Центрального депозитарію.on top