Document vb375609-05, invalid, current version — Abolition on November 1, 2010, on the basis - v0327609-10

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту
України
26.12.2005 N 375
( v0375609-05 )
{ Класифікатор скасовано на підставі Наказу Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 327 ( v0327609-10 ) від 28.07.2010 }
НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ
ДК 003:2005
(На заміну ДК 003-95)
( v0257217-95 ),
( v257a217-95 ),
( v257b217-95 ),
( v257u217-95 ),
( va257217-95 ),
( vb257217-95 )
{ Щодо змін додатково див. Накази Державного комітету
з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 242 ( v0242609-06, va242609-06 ) від 15.08.2006
N 4 ( va004609-07 ) від 29.01.2007
N 270 ( va270609-08 ) від 04.08.2008 }
Чинний від 01.04.2006 р.
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Національний класифікатор України "Класифікатор професій"
(далі - КП) розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 04.05.93 року N 326 ( 326-93-п ) "Про Концепцію
побудови національної статистики України та Державну програму
переходу на міжнародну систему обліку і статистики".
1.2 Цей Класифікатор призначений для застосування
центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами
господарювання під час запису про роботу у трудові книжки
працівників.
1.3 Професійні назви робіт, які наведені у цьому
класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових
назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів
економічної діяльності та технологій.
1.4 КП забезпечує інформаційну підтримку щодо вирішення таких
завдань: - розрахунків чисельності працівників, обліку складу і
розподілу кадрів за професійними угрупованнями різних рівнів
класифікації, планування додаткової потреби в кадрах тощо; - систематизації статистичних даних з праці за професійними
ознаками; - аналізу та підготовки до публікації статистичних даних, а
також розроблення відповідних прогнозів стосовно зайнятості,
доходів, охорони праці, освіти, перепідготовки кадрів, що
вивільняються, тощо; - підготовки статистичних даних для періодичних оглядів із
статистики праці, що розробляються Міжнародною організацією праці
(МОП); - вирішення питань контролю та аналізу міжнародної міграції,
міжнародного набору та працевлаштування працюючих.
2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1 За основу розроблення КП було прийнято Міжнародну
стандартну класифікацію професій (ISCO-88: International Standard
Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку Міжнародна
конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала
для переведення національних даних у систему, що полегшує
міжнародний обмін професійною інформацією.
2.2 КП побудовано за методологічними засадами ISCO-88
стосовно положень щодо роботи та кваліфікації, структурної
побудови та головних характеристик професійних угруповань.
2.3 У КП, на відміну від ISCO-88, використовується додаткова
ознака, яку введено у розділи 4.5, 4.7, 4.8, а саме -
кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються. Кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються, визначається
залежно від вимог до освіти, професійного навчання та практичного
досвіду працівників, здатних виконувати відповідні завдання та
обов'язки. У розділах 4.5, 4.7 та 4.8 ця ознака використовується
для виділення груп професій, пов'язаних з виконанням робіт
високої, середньої та низької кваліфікації. Професії, пов'язані з
виконанням робіт високої кваліфікації, вимагають від особи
кваліфікації на рівні молодшого спеціаліста. До професій,
пов'язаних із виконанням робіт низької кваліфікації, належать
професії з діапазоном тарифних розрядів, верхня межа якого не
перевищує третього розряду. Інші професії у розділах 4.5, 4.7 та
4.8 належать до таких, що пов'язані із виконанням робіт середньої
кваліфікації.
2.4 Об'єктами класифікації в КП є професії.
2.5 Кодування об'єктів класифікації здійснено за фасетним
методом.
3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
У КП застосовано такі поняття: Робота - певні завдання та обов'язки, що виконані,
виконуються чи повинні бути виконані однією особою. Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов'язки
відповідної роботи. У дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста) чи іншому
документі про професійну підготовку кваліфікація визначається
через назву професії (інженер-механік, економіст, токар,
секретар-стенографістка тощо). Професія - здатність виконувати подібні роботи, які вимагають
від особи певної кваліфікації. Робота є статистичною одиницею, що класифікується відповідно
до кваліфікації, необхідної для її виконання. Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації
освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм
підготовки і має в цілому відповідати колу та складності
професійних завдань та обов'язків. Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань,
використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з
продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами і
відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та
обов'язків. Структурно КП складається із кодів та назв класифікаційних
угруповань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп
професій). Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки. Схему ієрархічної структури кодових позначень наведено на
рисунку 1.
Х ------------------- | Х Х | ------------------ | | Х Х Х | | ------------------ | | | Х Х Х Х | | | ----------------- | | | | Х Х Х Х Х | | | | ------------------ код групи | | | | ---------------------------------- | | | | код підкласу | | | ------------------------------------- | | | код класу | | ----------------------------------------- | | код підрозділу | --------------------------------------------- | код розділу -------------------------------------------------
Рис. 1
Ознаки класифікації розташовано в такій послідовності: - рівень освіти (перший рівень класифікації - розділи
професій); - спеціалізація (другий, третій, четвертий рівні класифікації
- підрозділи, класи та підкласи професій); - кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються (п'ятий рівень
класифікації - групи професій). Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом. Код підрозділу складається із коду розділу та однозначного
коду підрозділу. Код класу складається із коду підрозділу та однозначного коду
класу. Код підкласу складається із коду класу та однозначного коду
підкласу. Частка підкласів поділяється на групи. Код групи складається з коду підкласу та відокремленого від
нього крапкою коду групи. Утворення класифікаційних угруповань наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | Класифікаційне | Код | Назва класифікаційного угруповання | | угруповання | | | |----------------+--------+--------------------------------------| | Розділ |7 |Кваліфіковані робітники з інструментом| |----------------+--------+--------------------------------------| |Підрозділ |72 |Робітники металургійних та | | | |машинобудівних професій | |----------------+--------+--------------------------------------| |Клас |722 |Ковалі ручного кування та | | | |інструментальники | |----------------+--------+--------------------------------------| |Підклас |7222 |Інструментальники | |----------------+--------+--------------------------------------| |Група |7222.1 |Інструментальники (на роботах високої | | | |кваліфікації) | ------------------------------------------------------------------
У додатках А і Б ( vc375609-05 ) відповідно наводяться
покажчики професійних назв робіт за класифікаційними угрупованнями
та абетковий покажчик професійних назв робіт.
Для зручності у користуванні КП у додатках А і Б
( vc375609-05 ) наводяться також коди ОКПДТР (Общесоюзного
классификатора профессий, должностей и тарифных разрядов. 186016.
- М.: Экономика, 1991; Загальносоюзний класифікатор професій,
посад та тарифних розрядів. 186016. - М.: Економіка, 1991), номери
випусків ЕТКС (Единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих; Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника
робіт та професій робітників) та ДКХП (Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників).
На підприємствах, в установах та організаціях записи про
роботу вносять в установленому порядку до трудових книжок
працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у
додатках А і Б ( vc375609-05 ). Від назв, зазначених у додатках
А і Б, можуть утворюватися похідні назви робіт та посад доданням
похідних слів (провідний, головний, молодший, змінний, гірничий,
третій та ін.), наведених у додатку В.
Окремі професійні назви робіт у КП записано з використанням
дужок. У дужках, відповідно до прийнятої структури КП, може
визначатися: - складова професійної назви роботи, наприклад, директор
установи (підприємства, організації) культури, начальник центру
(головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним
рухом, навчально-авіаційного, електрозв'язку та ін.), керівник
художній цеху (майстерні), інженер станції насосної (групи
станцій); - вид економічної діяльності або напрям використання
професійної назви роботи, наприклад, науковий співробітник
(інтелектуальна власність), інженер-технолог (металургія),
машиніст бульдозера (гірничі роботи), інженер-проектувальник
(водне господарство); - загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви
роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах
інших країн, що може використовуватися як самостійна або
альтернативна професійна назва роботи, наприклад, менеджер
(управитель) з персоналу, фахівець з методів розширення ринку
збуту (маркетолог), начальник доку (докмейстер), повірений
морський (супервайзер); - споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може
застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи,
наприклад, ювелір (ювелір-модельєр), кінооператор (фотооператор)
бортовий, молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця,
санітарка-буфетниця та ін.), моторист (машиніст).
У більшості випадків професійна назва роботи, яка містить
запис у дужках, у разі застосування на практиці потребує
конкретного визначення, наприклад, начальник центру управління
повітряним рухом, маркетолог, кінооператор бортовий, докмейстер.
Ведення КП здійснює ДУ НДІ соціально-трудових відносин згідно
з вимогами ДСТУ-3739 "Положення про ведення національного
класифікатора ДК 003 "Класифікатор професій".
4 ОПИСАННЯ РОЗДІЛІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙ
4.1 ЗАКОНОДАВЦІ, ВИЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, КЕРІВНИКИ,
МЕНЕДЖЕРИ (УПРАВИТЕЛІ)
Цей розділ вміщує професії, що пов'язані з: - визначенням та формуванням державної політики, законодавчим
регулюванням; - вищим державним управлінням; - правосуддям та прокурорським наглядом; - керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами,
установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від
форм власності та видів діяльності. Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є
змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло
професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій
управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за
своєю складністю та відповідальністю.
4.2 ПРОФЕСІОНАЛИ
Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень
знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних,
агрономічних, медичних чи гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду
(обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів
для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні
відповідних дисциплін у повному обсязі. До цього розділу належать професії, що вимагають від
працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних
завдань та обов'язків) кваліфікації за: 1) дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста,
магістра; 2) дипломом про присудження наукового ступеня: - кандидата наук; - доктора наук; 3) атестатом про затвердження вченого звання: - старшого наукового співробітника; - доцента; - професора.
4.3 ФАХІВЦІ
Цей розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи
більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт,
пов'язаних із застосуванням положень та використанням методів
відповідних наук. До цього розділу належать професії, яким відповідає
кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом: - молодшого спеціаліста; - бакалавра; - спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку
(стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо); - спеціаліста (на роботах з керування складними технічними
комплексами чи їх обслуговування).
4.4 ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні
для підготовки, збереження, відновлення інформації та проведення
обчислень. Професійні завдання пов'язані з виконанням секретарських
обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських
машинах, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням
клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу,
надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо). До цього розділу належать професії, до яких може бути
застосований рівень кваліфікації "молодший спеціаліст", а також
професії, що вимагають повної загальної середньої та
професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти
та професійної підготовки на виробництві.
4.5 ПРАЦІВНИКИ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ
До цього розділу належать професії, що передбачають знання,
необхідні для надання послуг. Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами,
пов'язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням,
охороною, підтриманням правопорядку, торгівлею тощо. Більшість професій, вміщених до цього розділу, вимагає повної
загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної
загальної середньої освіти та професійної підготовки на
виробництві. Ряд професій можуть мати освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста. Для деяких професій, пов'язаних з
виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація
молодшого спеціаліста.
4.6 КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВ, РИБОРОЗВЕДЕННЯ ТА РИБАЛЬСТВА
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні
для сільськогосподарського виробництва, лісового господарства,
риборозведення та рибного промислу. Професійні завдання полягають у вирощуванні урожаю,
розведенні тварин, полюванні, добуванні риби, її розведенні,
збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином, на
ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним
підприємствам чи окремим покупцям. До цього розділу належать професії, що вимагають повної
загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної
загальної середньої освіти та професійної підготовки на
виробництві.
4.7 КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ З ІНСТРУМЕНТОМ
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні
для вибирання способів використання матеріалів та інструментів,
визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення
кінцевої продукції. До цього розділу належать професії, пов'язані з видобутком
корисних копалин, будівництвом і виробленням різної продукції. Ці професії вимагають повної загальної середньої та
професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти
та професійної підготовки на виробництві. Для деяких професій, пов'язаних з виконанням робіт високої
кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.
4.8 РОБІТНИКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ЗА РОБОТОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
УСТАТКУВАННЯ, СКЛАДАННЯ УСТАТКУВАННЯ
ТА МАШИН
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні
для експлуатації та нагляду за роботою устаткування, машин, у тому
числі високоавтоматизованих, а також для їх складання. Професійні завдання охоплюють розроблення корисних копалин,
нагляд за їх видобутком, ведення робочого процесу та виробництво
продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними
засобами, пересувними установками, складання виробів із деталей та
вузлів. Для деяких професій, пов'язаних із виконанням робіт високої
кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста. Професії, пов'язані з виконанням робіт середньої
кваліфікації, вимагають повної загальної середньої та
професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти
та професійної підготовки на виробництві. Для професій, пов'язаних із виконанням робіт низької
кваліфікації, досить базової загальної середньої освіти та
мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.
4.9 НАЙПРОСТІШІ ПРОФЕСІЇ
Цей розділ охоплює найпростіші професії (роботи), що
потребують знань для виконання простих завдань із використанням
ручних інструментів, у деяких випадках із значними фізичними
зусиллями. Професійні завдання, пов'язані з продажем товарів на вулиці,
збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням,
прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у видобувній,
сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій
галузях, тощо. Для виконання професійних завдань досить неповної базової
загальної середньої освіти або початкової загальної освіти та
мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.
5 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ
------------------------------------------------------------------ |1 |Законодавці, вищі державні службовці, керівники, | | |менеджери (управителі) | |--------+-------------------------------------------------------| |11 |Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові | | |особи громадських і самоврядувальних організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |111 |Законодавці | |--------+-------------------------------------------------------| |1110 |Законодавці | |--------+-------------------------------------------------------| |112 |Вищі державні службовці | |--------+-------------------------------------------------------| |1120 |Вищі державні службовці | |--------+-------------------------------------------------------| |1120.1 |Вищі державні службовці органів державної виконавчої | | |влади | |--------+-------------------------------------------------------| |1120.2 |Вищі державні службовці місцевих органів державної | | |влади | |--------+-------------------------------------------------------| |1120.3 |Дипломатичні представники | |--------+-------------------------------------------------------| |1120.4 |Вищі державні службовці органів судової влади | |--------+-------------------------------------------------------| |114 |Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних | | |організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |1141 |Вищі посадові особи політичних організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |1141.1 |Вищі посадові особи політичних партій | |--------+-------------------------------------------------------| |1142 |Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних | | |спілок | |--------+-------------------------------------------------------| |1142.1 |Вищі посадові особи професійних спілок | |--------+-------------------------------------------------------| |1143 |Вищі посадові особи академій наук і громадських | | |організацій в соціально-культурній сфері | |--------+-------------------------------------------------------| |1143.1 |Вищі посадові особи національних академій, що діють на | | |засадах самоврядування | |--------+-------------------------------------------------------| |1143.2 |Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |1143.3 |Вищі посадові особи академій, що діють на громадських | | |засадах | |--------+-------------------------------------------------------| |1143.4 |Вищі посадові особи інших громадських організацій в | | |соціально-культурній сфері | |--------+-------------------------------------------------------| |12 |Керівники підприємств, установ та організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |121 |Керівники підприємств, установ та організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |1210 |Керівники підприємств, установ та організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |1210.1 |Керівники підприємств, установ та організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |122 |Керівники виробничих та інших основних підрозділів | |--------+-------------------------------------------------------| |1221 |Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому| | |та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві | | |та природно-заповідній справі | |--------+-------------------------------------------------------| |1221.1 |Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у | | |сільському, лісовому та водному господарствах, у | | |риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній | | |справі | |--------+-------------------------------------------------------| |1221.2 |Начальники (інші керівники) та майстри виробничих | | |підрозділів у сільському, лісовому та водному | | |господарствах, у риборозведенні, рибальстві та | | |природно-заповідній справі | |--------+-------------------------------------------------------| |1222 |Керівники виробничих підрозділів у промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |1222.1 |Головні фахівці - керівники та технічні керівники | | |виробничих підрозділів у промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |1222.2 |Начальники (інші керівники) та майстри виробничих | | |дільниць (підрозділів) у промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |1223 |Керівники виробничих підрозділів у будівництві | |--------+-------------------------------------------------------| |1223.1 |Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у | | |будівництві | |--------+-------------------------------------------------------| |1223.2 |Начальники (інші керівники) та майстри дільниць | | |(підрозділів) у будівництві | |--------+-------------------------------------------------------| |1224 |Керівники виробничих підрозділів в оптовій та | | |роздрібній торгівлі | |--------+-------------------------------------------------------| |1225 |Керівники виробничих підрозділів у закладах | | |ресторанного господарства та інших засобах розміщення | |--------+-------------------------------------------------------| |1226 |Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в | | |складському господарстві та зв'язку | |--------+-------------------------------------------------------| |1226.1 |Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів на | | |транспорті, в складському господарстві та зв'язку | |--------+-------------------------------------------------------| |1226.2 |Начальники (інші керівники) та майстри виробничих | | |підрозділів на транспорті, в складському господарстві | | |та зв'язку | |--------+-------------------------------------------------------| |1227 |Керівники виробничих підрозділів у комерційному | | |обслуговуванні | |--------+-------------------------------------------------------| |1228 |Керівники виробничих підрозділів у побутовому | | |обслуговуванні | |--------+-------------------------------------------------------| |1229 |Керівники інших основних підрозділів | |--------+-------------------------------------------------------| |1229.1 |Керівні працівники апарату центральних органів | | |державної влади | |--------+-------------------------------------------------------| |1229.2 |Керівні працівники апарату органів судової влади | |--------+-------------------------------------------------------| |1229.3 |Керівні працівники апарату місцевих органів державної | | |влади | |--------+-------------------------------------------------------| |1229.4 |Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого | | |навчання | |--------+-------------------------------------------------------| |1229.5 |Керівники підрозділів в охороні здоров'я | |--------+-------------------------------------------------------| |1229.6 |Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та | | |спорту | |--------+-------------------------------------------------------| |1229.7 |Керівники інших основних підрозділів в інших сферах | | |діяльності | |--------+-------------------------------------------------------| |123 |Керівники функціональних підрозділів | |--------+-------------------------------------------------------| |1231 |Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, | | |юридичних та адміністративних підрозділів | |--------+-------------------------------------------------------| |1232 |Керівники підрозділів кадрів і трудових відносин | |--------+-------------------------------------------------------| |1233 |Керівники підрозділів маркетингу | |--------+-------------------------------------------------------| |1234 |Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з | | |громадськістю | |--------+-------------------------------------------------------| |1235 |Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання| |--------+-------------------------------------------------------| |1236 |Керівники підрозділів комп'ютерних послуг | |--------+-------------------------------------------------------| |1237 |Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів | | |з науково-технічної підготовки виробництва | |--------+-------------------------------------------------------| |1237.1 |Головні фахівці - керівники науково-дослідних | | |підрозділів та підрозділів з науково-технічної | | |підготовки виробництва | |--------+-------------------------------------------------------| |1237.2 |Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів | | |та підрозділів з науково-технічної підготовки | | |виробництва | |--------+-------------------------------------------------------| |1238 |Керівники проектів та програм | |--------+-------------------------------------------------------| |1239 |Керівники інших функціональних підрозділів | |--------+-------------------------------------------------------| |13 |Керівники малих підприємств без апарату управління | |--------+-------------------------------------------------------| |131 |Керівники малих підприємств без апарату управління | |--------+-------------------------------------------------------| |1311 |Керівники малих підприємств без апарату управління в | | |сільському, мисливському, водному господарствах, | | |лісівництві, рибному промислі | |--------+-------------------------------------------------------| |1312 |Керівники малих підприємств без апарату управління в | | |промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |1313 |Керівники малих підприємств без апарату управління в | | |будівництві | |--------+-------------------------------------------------------| |1314 |Керівники малих підприємств без апарату управління в | | |оптовій та роздрібній торгівлі | |--------+-------------------------------------------------------| |1315 |Керівники малих підприємств - готелів та закладів | | |ресторанного господарства без апарату управління | |--------+-------------------------------------------------------| |1316 |Керівники малих підприємств без апарату управління на | | |транспорті, у складському господарстві та зв'язку | |--------+-------------------------------------------------------| |1317 |Керівники малих підприємств без апарату управління в | | |комерційному обслуговуванні | |--------+-------------------------------------------------------| |1318 |Керівники малих підприємств без апарату управління в | | |побутовому обслуговуванні | |--------+-------------------------------------------------------| |1319 |Керівники інших малих підприємств без апарату | | |управління | |--------+-------------------------------------------------------| |14 |Менеджери (управителі) підприємств, установ, | | |організацій та їх підрозділів | |--------+-------------------------------------------------------| |141 |Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, | | |лісовому та рибному господарствах | |--------+-------------------------------------------------------| |142 |Менеджери (управителі) у добувній промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |143 |Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у | | |виробництві електроенергії, газу та води | |--------+-------------------------------------------------------| |1439 |Менеджери (управителі) в інших сферах обробної | | |промисловості та у виробництві електроенергії, газу та | | |води | |--------+-------------------------------------------------------| |1439.8 |Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні | | |електроенергії | |--------+-------------------------------------------------------| |144 |Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, | | |пошті та зв'язку | |--------+-------------------------------------------------------| |1443 |Менеджери (управителі) на транспорті | |--------+-------------------------------------------------------| |1448 |Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро | | |подорожей | |--------+-------------------------------------------------------| |1448.1 |Менеджери (управителі) з організації діяльності | | |туристичних агентств та бюро подорожей | |--------+-------------------------------------------------------| |145 |Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах | | |ресторанного господарства | |--------+-------------------------------------------------------| |1451 |Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними | | |засобами та їх ремонті | |--------+-------------------------------------------------------| |1452 |Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та | | |посередництві у торгівлі | |--------+-------------------------------------------------------| |1453 |Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими| | |та непродовольчими товарами та їх ремонті | |--------+-------------------------------------------------------| |1453.1 |Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими| | |товарами | |--------+-------------------------------------------------------| |1453.2 |Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі | | |непродовольчими товарами | |--------+-------------------------------------------------------| |1454 |Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі | | |продовольчими товарами | |--------+-------------------------------------------------------| |1455 |Менеджери (управителі) в готелях та інших засобах | | |розміщення | |--------+-------------------------------------------------------| |1455.1 |Менеджери (управителі) в готельному господарстві | |--------+-------------------------------------------------------| |1456 |Менеджери (управителі) в закладах ресторанного | | |господарства | |--------+-------------------------------------------------------| |1456.1 |Менеджери (управителі) в ресторанах | |--------+-------------------------------------------------------| |1456.2 |Менеджери (управителі) в кафе, барах, їдальнях | |--------+-------------------------------------------------------| |1456.3 |Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та| | |постачають готові страви | |--------+-------------------------------------------------------| |146 |Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності | |--------+-------------------------------------------------------| |1461 |Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва | |--------+-------------------------------------------------------| |1462 |Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу | |--------+-------------------------------------------------------| |1463 |Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів | |--------+-------------------------------------------------------| |1464 |Менеджери (управителі) в інших видах фінансового | | |посередництва | |--------+-------------------------------------------------------| |1465 |Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та | | |накопичення | |--------+-------------------------------------------------------| |1466 |Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування | |--------+-------------------------------------------------------| |1467 |Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері | | |фінансів | |--------+-------------------------------------------------------| |1468 |Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері | | |страхування | |--------+-------------------------------------------------------| |147 |Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, | | |здавання під найом та послуг юридичним особам | |--------+-------------------------------------------------------| |1471 |Менеджери (управителі) у сферах операцій з нерухомістю | | |за дорученням третіх осіб | |--------+-------------------------------------------------------| |1472 |Менеджери (управителі) у сфері здавання під найом без | | |обслуговуючого персоналу | |--------+-------------------------------------------------------| |1473 |Менеджери (управителі) у сфері надання інформації | |--------+-------------------------------------------------------| |1474 |Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок | |--------+-------------------------------------------------------| |1475 |Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку,| | |досліджень ринку, вивчення суспільної думки, | | |консультацій з питань комерційної діяльності та | | |управління | |--------+-------------------------------------------------------| |1475.1 |Менеджери (управителі) з права | |--------+-------------------------------------------------------| |1475.2 |Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку | |--------+-------------------------------------------------------| |1475.3 |Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення | | |суспільної думки | |--------+-------------------------------------------------------| |1475.4 |Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності | | |та управління | |--------+-------------------------------------------------------| |1476 |Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, | | |технічного контролю, аналізу та реклами | |--------+-------------------------------------------------------| |1476.1 |Менеджери (управителі) з реклами | |--------+-------------------------------------------------------| |1477 |Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та | | |використання персоналу | |--------+-------------------------------------------------------| |1477.1 |Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та | | |використання персоналу | |--------+-------------------------------------------------------| |1478 |Менеджери (управителі) у слідчій діяльності | |--------+-------------------------------------------------------| |1479 |Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним| | |особам | |--------+-------------------------------------------------------| |148 |Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та | | |соціальній допомозі | |--------+-------------------------------------------------------| |149 |Менеджери (управителі) в інших видах економічної | | |діяльності | |--------+-------------------------------------------------------| |1491 |Менеджери (управителі) у житлово-комунальному | | |господарстві | |--------+-------------------------------------------------------| |1492 |Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та | | |спорту | |--------+-------------------------------------------------------| |2 |Професіонали | |--------+-------------------------------------------------------| |21 |Професіонали в галузі фізичних, математичних та | | |технічних наук | |--------+-------------------------------------------------------| |211 |Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології | | |та хімії | |--------+-------------------------------------------------------| |2111 |Професіонали в галузі фізики та астрономії | |--------+-------------------------------------------------------| |2111.1 |Наукові співробітники (фізика, астрономія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2111.2 |Фізики та астрономи | |--------+-------------------------------------------------------| |2112 |Професіонали в галузі метеорології | |--------+-------------------------------------------------------| |2112.1 |Наукові співробітники (метеорологія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2112.2 |Метеорологи | |--------+-------------------------------------------------------| |2113 |Професіонали в галузі хімії | |--------+-------------------------------------------------------| |2113.1 |Наукові співробітники (хімія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2113.2 |Хіміки | |--------+-------------------------------------------------------| |2114 |Професіонали в галузі геології та геофізики | |--------+-------------------------------------------------------| |2114.1 |Наукові співробітники (геологія, геофізика) | |--------+-------------------------------------------------------| |2114.2 |Геологи та геофізики | |--------+-------------------------------------------------------| |212 |Професіонали в галузі математики та статистики | |--------+-------------------------------------------------------| |2121 |Професіонали в галузі математики | |--------+-------------------------------------------------------| |2121.1 |Наукові співробітники (математика) | |--------+-------------------------------------------------------| |2121.2 |Математики | |--------+-------------------------------------------------------| |2122 |Професіонали в галузі статистики | |--------+-------------------------------------------------------| |2122.1 |Наукові співробітники (статистика) | |--------+-------------------------------------------------------| |2122.2 |Професіонали-статистики | |--------+-------------------------------------------------------| |213 |Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації) | |--------+-------------------------------------------------------| |2131 |Професіонали в галузі обчислювальних систем | |--------+-------------------------------------------------------| |2131.1 |Наукові співробітники (обчислювальні системи) | |--------+-------------------------------------------------------| |2131.2 |Розробники обчислювальних систем | |--------+-------------------------------------------------------| |2132 |Професіонали в галузі програмування | |--------+-------------------------------------------------------| |2132.1 |Наукові співробітники (програмування) | |--------+-------------------------------------------------------| |2132.2 |Розробники комп'ютерних програм | |--------+-------------------------------------------------------| |2139 |Професіонали в інших галузях обчислень | | |(комп'ютеризації) | |--------+-------------------------------------------------------| |2139.1 |Наукові співробітники (інші галузі обчислень) | |--------+-------------------------------------------------------| |2139.2 |Професіонали в інших галузях обчислень | |--------+-------------------------------------------------------| |214 |Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2141 |Професіонали в галузі архітектури та планування міст | |--------+-------------------------------------------------------| |2141.1 |Наукові співробітники (архітектура, планування міст) | |--------+-------------------------------------------------------| |2141.2 |Архітектори та планувальники міст | |--------+-------------------------------------------------------| |2142 |Професіонали в галузі цивільного будівництва | |--------+-------------------------------------------------------| |2142.1 |Наукові співробітники (цивільне будівництво) | |--------+-------------------------------------------------------| |2142.2 |Інженери в галузі цивільного будівництва | |--------+-------------------------------------------------------| |2143 |Професіонали в галузі електротехніки | |--------+-------------------------------------------------------| |2143.1 |Наукові співробітники (електротехніка) | |--------+-------------------------------------------------------| |2143.2 |Інженери-електрики | |--------+-------------------------------------------------------| |2144 |Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій | |--------+-------------------------------------------------------| |2144.1 |Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |2144.2 |Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій | |--------+-------------------------------------------------------| |2145 |Професіонали в галузі інженерної механіки | |--------+-------------------------------------------------------| |2145.1 |Наукові співробітники (інженерна механіка) | |--------+-------------------------------------------------------| |2145.2 |Інженери-механіки | |--------+-------------------------------------------------------| |2146 |Професіонали в галузі хімічних технологій | |--------+-------------------------------------------------------| |2146.1 |Наукові співробітники (хімічні технології) | |--------+-------------------------------------------------------| |2146.2 |Інженери-хіміки | |--------+-------------------------------------------------------| |2147 |Професіонали в галузі гірництва та металургії | |--------+-------------------------------------------------------| |2147.1 |Наукові співробітники (гірництво, металургія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2147.2 |Гірничі інженери та інженери-металурги | |--------+-------------------------------------------------------| |2148 |Професіонали в галузі картографії та топографії | |--------+-------------------------------------------------------| |2148.1 |Наукові співробітники (картографія, топографія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2148.2 |Картографи та топографи | |--------+-------------------------------------------------------| |2149 |Професіонали в інших галузях інженерної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2149.1 |Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи) | |--------+-------------------------------------------------------| |2149.2 |Інженери (інші галузі інженерної справи) | |--------+-------------------------------------------------------| |22 |Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук | |--------+-------------------------------------------------------| |221 |Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук | |--------+-------------------------------------------------------| |2211 |Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених | | |професій | |--------+-------------------------------------------------------| |2211.1 |Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та | | |ін.) | |--------+-------------------------------------------------------| |2211.2 |Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених | | |професій | |--------+-------------------------------------------------------| |2212 |Професіонали в галузі патології, токсикології, | | |фармакології, фізіології та епідеміології | |--------+-------------------------------------------------------| |2212.1 |Наукові співробітники (патологія, токсикологія, | | |фармакологія, фізіологія, епідеміологія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2212.2 |Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та | | |епідеміологи | |--------+-------------------------------------------------------| |2213 |Професіонали в агрономії, водному господарстві, | | |зооінженерії, лісівництві, меліорації та | | |природно-заповідній справі | |--------+-------------------------------------------------------| |2213.1 |Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, | | |зооінженерія, лісівництво, меліорація та | | |природно-заповідна справа) | |--------+-------------------------------------------------------| |2213.2 |Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та | | |професіонали споріднених професій | |--------+-------------------------------------------------------| |222 |Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер) | |--------+-------------------------------------------------------| |2221 |Професіонали в галузі лікувальної справи (крім | | |стоматології) | |--------+-------------------------------------------------------| |2221.1 |Наукові співробітники (лікувальна справа, крім | | |стоматології) | |--------+-------------------------------------------------------| |2221.2 |Лікарі | |--------+-------------------------------------------------------| |2222 |Професіонали в галузі стоматології | |--------+-------------------------------------------------------| |2222.1 |Наукові співробітники (стоматологія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2222.2 |Стоматологи | |--------+-------------------------------------------------------| |2223 |Професіонали в галузі ветеринарної медицини | |--------+-------------------------------------------------------| |2223.1 |Наукові співробітники (ветеринарна медицина) | |--------+-------------------------------------------------------| |2223.2 |Ветеринари | |--------+-------------------------------------------------------| |2224 |Професіонали в галузі фармації | |--------+-------------------------------------------------------| |2224.1 |Наукові співробітники (фармація) | |--------+-------------------------------------------------------| |2224.2 |Провізори | |--------+-------------------------------------------------------| |2225 |Професіонали в галузі медико-профілактичної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2225.1 |Наукові співробітники в галузі медико-профілактичної | | |справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2225.2 |Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2229 |Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської | | |справи та акушерства) | |--------+-------------------------------------------------------| |2229.1 |Наукові співробітники в галузі медицини (крім | | |сестринської справи та акушерства) | |--------+-------------------------------------------------------| |2229.2 |Професіонали в галузі медицини (крім сестринської | | |справи та акушерства) | |--------+-------------------------------------------------------| |223 |Професійні медичні сестри та акушерки | |--------+-------------------------------------------------------| |2230 |Професіонали в галузі сестринської справи та акушерства| |--------+-------------------------------------------------------| |2230.1 |Наукові співробітники (сестринська справа, акушерство) | |--------+-------------------------------------------------------| |2230.2 |Медичні сестри та акушерки | |--------+-------------------------------------------------------| |23 |Викладачі | |--------+-------------------------------------------------------| |231 |Викладачі університетів та вищих навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |2310 |Викладачі університетів та вищих навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |2310.1 |Професори та доценти | |--------+-------------------------------------------------------| |2310.2 |Інші викладачі університетів та вищих навчальних | | |закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |232 |Викладачі середніх навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |2320 |Викладачі середніх навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |233 |Вчителі початкової школи та працівники дошкільних | | |закладів (з дипломом про вищу освіту, що відповідає | | |рівню спеціаліста) | |--------+-------------------------------------------------------| |2331 |Вчителі початкової школи | |--------+-------------------------------------------------------| |2332 |Вихователі дошкільних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |234 |Вчителі спеціалізованих навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |2340 |Вчителі спеціалізованих навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |235 |Інші професіонали в галузі навчання | |--------+-------------------------------------------------------| |2351 |Професіонали в галузі методів навчання | |--------+-------------------------------------------------------| |2351.1 |Наукові співробітники (методи навчання) | |--------+-------------------------------------------------------| |2351.2 |Інші професіонали в галузі методів навчання | |--------+-------------------------------------------------------| |2352 |Інспектори навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |2359 |Інші професіонали в галузі навчання | |--------+-------------------------------------------------------| |2359.1 |Інші наукові співробітники в галузі навчання | |--------+-------------------------------------------------------| |2359.2 |Інші професіонали в галузі навчання | |--------+-------------------------------------------------------| |24 |Інші професіонали | |--------+-------------------------------------------------------| |241 |Професіонали в сфері державної служби, аудиту, | | |бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, | | |маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації| | |виробництва та інтелектуальної власності | |--------+-------------------------------------------------------| |2411 |Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку | |--------+-------------------------------------------------------| |2411.1 |Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік) | |--------+-------------------------------------------------------| |2411.2 |Аудитори та кваліфіковані бухгалтери | |--------+-------------------------------------------------------| |2412 |Професіонали в галузі праці та зайнятості | |--------+-------------------------------------------------------| |2412.1 |Наукові співробітники (праця, зайнятість) | |--------+-------------------------------------------------------| |2412.2 |Професіонали в галузі праці та зайнятості | |--------+-------------------------------------------------------| |2413 |Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами | |--------+-------------------------------------------------------| |2413.1 |Наукові співробітники (біржові операції) | |--------+-------------------------------------------------------| |2413.2 |Професіонали у сфері біржової діяльності | |--------+-------------------------------------------------------| |2414 |Професіонали з питань безпеки підприємств, установ та | | |організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |2414.1 |Наукові співробітники (безпека підприємств, установ та | | |організацій) | |--------+-------------------------------------------------------| |2414.2 |Професіонали з фінансово-економічної безпеки | |--------+-------------------------------------------------------| |2419 |Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, | | |ефективності підприємництва, фінансової діяльності, | | |раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності| |--------+-------------------------------------------------------| |2419.1 |Наукові співробітники (маркетинг, ефективність | | |підприємництва, фінансова діяльність, раціоналізація | | |виробництва, інтелектуальна власність) | |--------+-------------------------------------------------------| |2419.2 |Професіонали у сфері маркетингу, ефективності | | |підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації | | |виробництва та інтелектуальної власності | |--------+-------------------------------------------------------| |2419.3 |Професіонали державної служби | |--------+-------------------------------------------------------| |242 |Професіонали в галузі правознавства, прокурорського | | |нагляду та правосуддя | |--------+-------------------------------------------------------| |2421 |Професіонали в галузі правознавства та прокурорського | | |нагляду | |--------+-------------------------------------------------------| |2421.1 |Наукові співробітники (правознавство) | |--------+-------------------------------------------------------| |2421.2 |Адвокати та прокурори | |--------+-------------------------------------------------------| |2422 |Судді | |--------+-------------------------------------------------------| |2429 |Інші професіонали в галузі правознавства | |--------+-------------------------------------------------------| |243 |Професіонали у сфері архівної справи, музеєзнавства, | | |бібліотечної справи, інформації та кінопрограм | |--------+-------------------------------------------------------| |2431 |Професіонали в галузі архівної справи, зберігання | | |музейних та бібліотечних фондів | |--------+-------------------------------------------------------| |2431.1 |Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство) | |--------+-------------------------------------------------------| |2431.2 |Архіваріуси та зберігачі музеїв та бібліотек | |--------+-------------------------------------------------------| |2432 |Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм| |--------+-------------------------------------------------------| |2432.1 |Наукові співробітники (бібліотечна справа, | | |кінопрограми) | |--------+-------------------------------------------------------| |2432.2 |Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм | |--------+-------------------------------------------------------| |2433 |Професіонали в галузі інформації та інформаційного | | |аналізу | |--------+-------------------------------------------------------| |2433.1 |Наукові співробітники (інформаційна аналітика) | |--------+-------------------------------------------------------| |2433.2 |Професіонали в галузі інформації та інформаційні | | |аналітики | |--------+-------------------------------------------------------| |244 |Професіонали в галузі економіки, соціології, | | |археографії, археології, географії, кримінології та | | |палеографії | |--------+-------------------------------------------------------| |2441 |Професіонали в галузі економіки | |--------+-------------------------------------------------------| |2441.1 |Наукові співробітники (економіка) | |--------+-------------------------------------------------------| |2441.2 |Економісти | |--------+-------------------------------------------------------| |2442 |Професіонали в галузі археографії, археології, | | |географії, кримінології, палеографії та соціології | |--------+-------------------------------------------------------| |2442.1 |Наукові співробітники (археографія, археологія, | | |географія, кримінологія, палеографія, соціологія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2442.2 |Археографи, археологи, географи, кримінологи, | | |палеографи та соціологи | |--------+-------------------------------------------------------| |2443 |Професіонали в галузі філософії, історії та політології| |--------+-------------------------------------------------------| |2443.1 |Наукові співробітники (філософія, історія, політологія)| |--------+-------------------------------------------------------| |2443.2 |Філософи, історики та політологи | |--------+-------------------------------------------------------| |2444 |Професіонали в галузі філології, лінгвістики та | | |перекладів | |--------+-------------------------------------------------------| |2444.1 |Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, | | |переклади) | |--------+-------------------------------------------------------| |2444.2 |Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі | |--------+-------------------------------------------------------| |2445 |Професіонали в галузі психології | |--------+-------------------------------------------------------| |2445.1 |Наукові співробітники (психологія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2445.2 |Психологи | |--------+-------------------------------------------------------| |2446 |Професіонали в галузі соціального захисту населення | |--------+-------------------------------------------------------| |2446.1 |Наукові співробітники (соціальний захист населення) | |--------+-------------------------------------------------------| |2446.2 |Професіонали в галузі соціального захисту населення | |--------+-------------------------------------------------------| |2447 |Професіонали у сфері управління проектами та програмами| |--------+-------------------------------------------------------| |2447.1 |Наукові співробітники (проекти та програми) | |--------+-------------------------------------------------------| |2447.2 |Професіонали з управління проектами та програмами | |--------+-------------------------------------------------------| |245 |Професіонали в галузі художньої творчості | |--------+-------------------------------------------------------| |2451 |Професіонали в галузі літератури | |--------+-------------------------------------------------------| |2451.1 |Літературознавці | |--------+-------------------------------------------------------| |2451.2 |Письменники, редактори та журналісти | |--------+-------------------------------------------------------| |2452 |Професіонали в галузі образотворчого та | | |декоративно-прикладного мистецтва | |--------+-------------------------------------------------------| |2452.1 |Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне | | |мистецтво) | |--------+-------------------------------------------------------| |2452.2 |Скульптори, художники та модельєри | |--------+-------------------------------------------------------| |2453 |Професіонали в галузі музики | |--------+-------------------------------------------------------| |2453.1 |Мистецтвознавці (музикознавство) | |--------+-------------------------------------------------------| |2453.2 |Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та | | |співаки | |--------+-------------------------------------------------------| |2454 |Професіонали в галузі хореографії | |--------+-------------------------------------------------------| |2454.1 |Мистецтвознавці (хореографія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2454.2 |Хореографи і танцюристи | |--------+-------------------------------------------------------| |2455 |Професіонали в галузі кіно, театру та естради | |--------+-------------------------------------------------------| |2455.1 |Мистецтвознавці (кіномистецтво, театр, естрада) | |--------+-------------------------------------------------------| |2455.2 |Кіно-, театральні (естрадні та інші) актори та режисери| |--------+-------------------------------------------------------| |246 |Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної | | |та санаторно-курортної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2461 |Професіонали в галузі туризму | |--------+-------------------------------------------------------| |2461.1 |Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство) | |--------+-------------------------------------------------------| |2461.2 |Туризмознавці | |--------+-------------------------------------------------------| |2462 |Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2462.2 |Професіонали із готельної та ресторанної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2463 |Професіонали в галузі санаторно-курортної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2463.1 |Наукові співробітники (рекреологія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2463.2 |Професіонали із санаторно-курортної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |247 |Професіонали з безпеки та якості | |--------+-------------------------------------------------------| |2471 |Професіонали з контролю за якістю | |--------+-------------------------------------------------------| |3 |Фахівці | |--------+-------------------------------------------------------| |31 |Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки | |--------+-------------------------------------------------------| |311 |Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки | |--------+-------------------------------------------------------| |3111 |Лаборанти та техніки, пов'язані з хімічними та | | |фізичними дослідженнями | |--------+-------------------------------------------------------| |3112 |Техніки-будівельники | |--------+-------------------------------------------------------| |3113 |Технічні фахівці-електрики | |--------+-------------------------------------------------------| |3114 |Технічні фахівці в галузі електроніки та | | |телекомунікацій | |--------+-------------------------------------------------------| |3115 |Технічні фахівці-механіки | |--------+-------------------------------------------------------| |3116 |Лаборанти та техніки в хімічному виробництві | |--------+-------------------------------------------------------| |3117 |Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та | | |металургії | |--------+-------------------------------------------------------| |3118 |Креслярі | |--------+-------------------------------------------------------| |3119 |Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки| |--------+-------------------------------------------------------| |312 |Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки | |--------+-------------------------------------------------------| |3121 |Техніки-програмісти | |--------+-------------------------------------------------------| |3123 |Контролери та регулювальники промислових роботів | |--------+-------------------------------------------------------| |313 |Оператори оптичного та електронного устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |3131 |Фотографи та оператори устаткування для реєстрації | | |зображення та звуку | |--------+-------------------------------------------------------| |3132 |Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |3133 |Оператори медичного устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |3139 |Інші оператори оптичного та електронного устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |314 |Фахівці, що керують кораблями та літальними апаратами і| | |забезпечують судноплавство та польоти | |--------+-------------------------------------------------------| |3141 |Корабельні фахівці | |--------+-------------------------------------------------------| |3142 |Вахтові офіцери та лоцмани | |--------+-------------------------------------------------------| |3143 |Льотні фахівці | |--------+-------------------------------------------------------| |3144 |Авіадиспетчери | |--------+-------------------------------------------------------| |3145 |Технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух | |--------+-------------------------------------------------------| |315 |Інспектори з безпеки та якості | |--------+-------------------------------------------------------| |3151 |Інспектори з будівництва та пожежної безпеки | |--------+-------------------------------------------------------| |3152 |Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості | |--------+-------------------------------------------------------| |32 |Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини | |--------+-------------------------------------------------------| |321 |Фахівці в галузі біології та агрономії | |--------+-------------------------------------------------------| |3211 |Лаборанти в галузі біологічних досліджень | |--------+-------------------------------------------------------| |3212 |Молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному | | |господарствах та в природно-заповідній справі | |--------+-------------------------------------------------------| |3213 |Консультанти в сільському, лісовому, водному | | |господарствах та в природно-заповідній справі | |--------+-------------------------------------------------------| |322 |Асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини | | |(крім медичних сестер) | |--------+-------------------------------------------------------| |3221 |Медичні асистенти | |--------+-------------------------------------------------------| |3222 |Гігієністи | |--------+-------------------------------------------------------| |3224 |Окулісти та оптики | |--------+-------------------------------------------------------| |3225 |Дантисти-асистенти | |--------+-------------------------------------------------------| |3226 |Фізіотерапевти та масажисти | |--------+-------------------------------------------------------| |3227 |Асистенти ветеринарів | |--------+-------------------------------------------------------| |3228 |Фармацевти | |--------+-------------------------------------------------------| |3229 |Інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини| | |(крім медичних сестер) | |--------+-------------------------------------------------------| |323 |Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам | |--------+-------------------------------------------------------| |3231 |Медичні сестри, що асистують професіоналам | |--------+-------------------------------------------------------| |3232 |Помічники професіоналів-акушерів | |--------+-------------------------------------------------------| |324 |Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини| |--------+-------------------------------------------------------| |3241 |Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини| |--------+-------------------------------------------------------| |33 |Молодші фахівці в галузі освіти | |--------+-------------------------------------------------------| |331 |Молодші фахівці з початкової освіти | |--------+-------------------------------------------------------| |3310 |Молодші фахівці з початкової освіти | |--------+-------------------------------------------------------| |332 |Молодші фахівці з дошкільного виховання | |--------+-------------------------------------------------------| |3320 |Молодші фахівці з дошкільного виховання | |--------+-------------------------------------------------------| |333 |Молодші фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) | | |освіти | |--------+-------------------------------------------------------| |3330 |Молодші фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) | | |освіти | |--------+-------------------------------------------------------| |334 |Інші молодші фахівці в галузі освіти | |--------+-------------------------------------------------------| |3340 |Інші молодші фахівці в галузі освіти | |--------+-------------------------------------------------------| |34 |Інші фахівці | |--------+-------------------------------------------------------| |341 |Молодші фахівці в галузі фінансів та торгівлі | |--------+-------------------------------------------------------| |3411 |Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери | | |(посередники) із заставних та фінансових операцій | |--------+-------------------------------------------------------| |3412 |Страхові агенти | |--------+-------------------------------------------------------| |3413 |Агенти з торгівлі майном | |--------+-------------------------------------------------------| |3414 |Консультанти з подорожей та організатори подорожей | |--------+-------------------------------------------------------| |3415 |Технічні та торговельні представники | |--------+-------------------------------------------------------| |3416 |Закупники | |--------+-------------------------------------------------------| |3417 |Оцінювачі та аукціоністи | |--------+-------------------------------------------------------| |3419 |Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі | |--------+-------------------------------------------------------| |342 |Агенти з комерційного обслуговування та торговельні | | |брокери | |--------+-------------------------------------------------------| |3421 |Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів | |--------+-------------------------------------------------------| |3422 |Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та | | |експедиції | |--------+-------------------------------------------------------| |3423 |Агенти із зайнятості й трудових контрактів | |--------+-------------------------------------------------------| |3429 |Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери | |--------+-------------------------------------------------------| |343 |Технічні фахівці в галузі управління | |--------+-------------------------------------------------------| |3431 |Секретарі адміністративних органів | |--------+-------------------------------------------------------| |3432 |Судові секретарі, виконавці та розпорядники | |--------+-------------------------------------------------------| |3433 |Бухгалтери та касири-експерти | |--------+-------------------------------------------------------| |3434 |Помічники керівників | |--------+-------------------------------------------------------| |3434.1 |Помічники керівників підприємств, установ та | | |організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |3434.2 |Помічники керівників виробничих та інших основних | | |підрозділів | |--------+-------------------------------------------------------| |3434.3 |Помічники керівників малих підприємств без апарату | | |управління | |--------+-------------------------------------------------------| |3434.9 |Інші помічники | |--------+-------------------------------------------------------| |3435 |Організатори діловодства | |--------+-------------------------------------------------------| |3435.1 |Організатори діловодства (державні установи) | |--------+-------------------------------------------------------| |3435.2 |Організатори діловодства (види економічної діяльності) | |--------+-------------------------------------------------------| |3435.3 |Організатори діловодства (система судочинства) | |--------+-------------------------------------------------------| |3439 |Інші технічні фахівці в галузі управління | |--------+-------------------------------------------------------| |344 |Державні інспектори | |--------+-------------------------------------------------------| |3441 |Інспектори митної служби | |--------+-------------------------------------------------------| |3442 |Інспектори податкової служби | |--------+-------------------------------------------------------| |3443 |Інспектори із соціальної допомоги | |--------+-------------------------------------------------------| |3444 |Інспектори з ліцензій | |--------+-------------------------------------------------------| |3449 |Інші державні інспектори | |--------+-------------------------------------------------------| |345 |Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи | |--------+-------------------------------------------------------| |3450 |Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи | |--------+-------------------------------------------------------| |346 |Соціальні працівники | |--------+-------------------------------------------------------| |3460 |Соціальні працівники | |--------+-------------------------------------------------------| |347 |Декоратори, артисти та спортсмени | |--------+-------------------------------------------------------| |3471 |Декоратори та комерційні дизайнери | |--------+-------------------------------------------------------| |3472 |Радіо-, теле- та інші ведучі | |--------+-------------------------------------------------------| |3473 |Музиканти, співаки, танцюристи, які працюють на вулиці | | |та в нічних клубах | |--------+-------------------------------------------------------| |3474 |Клоуни, ілюзіоністи, акробати та прирівняні до них | | |естрадно-циркові артисти | |--------+-------------------------------------------------------| |3475 |Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні | | |спортсмени | |--------+-------------------------------------------------------| |348 |Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має| | |духовного сану | |--------+-------------------------------------------------------| |3480 |Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має| | |духовного сану | |--------+-------------------------------------------------------| |349 |Лаборанти та техніки в інших видах економічної | | |діяльності | |--------+-------------------------------------------------------| |3491 |Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень| |--------+-------------------------------------------------------| |35 |Молодші фахівці в галузі харчової та переробної | | |промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |351 |Молодші фахівці з переробки плодоовочевої продукції | |--------+-------------------------------------------------------| |3510 |Молодші фахівці з переробки плодоовочевої продукції | |--------+-------------------------------------------------------| |352 |Молодші фахівці з бродильного виробництва та | | |виноробства | |--------+-------------------------------------------------------| |3520 |Молодші фахівці з бродильного виробництва та | | |виноробства | |--------+-------------------------------------------------------| |353 |Молодші фахівці з виробництва молочних продуктів | |--------+-------------------------------------------------------| |3530 |Молодші фахівці з виробництва молочних продуктів | |--------+-------------------------------------------------------| |354 |Молодші фахівці з виробництва м'ясних продуктів | |--------+-------------------------------------------------------| |3540 |Молодші фахівці з виробництва м'ясних продуктів | |--------+-------------------------------------------------------| |355 |Молодші фахівці з виробництва борошняних, кондитерських| | |виробів та харчоконцентратів | |--------+-------------------------------------------------------| |3550 |Молодші фахівці з виробництва борошняних, кондитерських| | |виробів та харчоконцентратів | |--------+-------------------------------------------------------| |356 |Молодші фахівці зі зберігання та переробки зерна | |--------+-------------------------------------------------------| |3560 |Молодші фахівці зі зберігання та переробки зерна | |--------+-------------------------------------------------------| |357 |Молодші фахівці з технології харчування | |--------+-------------------------------------------------------| |3570 |Молодші фахівці з технології харчування | |--------+-------------------------------------------------------| |4 |Технічні службовці | |--------+-------------------------------------------------------| |41 |Службовці, пов'язані з інформацією | |--------+-------------------------------------------------------| |411 |Секретарі та службовці, що виконують операції за | | |допомогою клавіатури | |--------+-------------------------------------------------------| |4111 |Стенографістки та друкарки | |--------+-------------------------------------------------------| |4112 |Оператори машин для оброблення текстів і подібні | | |професії | |--------+-------------------------------------------------------| |4113 |Оператори із збору даних | |--------+-------------------------------------------------------| |4114 |Оператори лічильних машин | |--------+-------------------------------------------------------| |4115 |Секретарі | |--------+-------------------------------------------------------| |412 |Службовці, зайняті з цифровими даними | |--------+-------------------------------------------------------| |4121 |Реєстратори бухгалтерських даних | |--------+-------------------------------------------------------| |4122 |Статистики-обліковці та конторські службовці, що | | |займаються фінансовими операціями | |--------+-------------------------------------------------------| |413 |Службовці, що займаються реєстрацією матеріальних | | |цінностей та транспортуванням | |--------+-------------------------------------------------------| |4131 |Службовці на складах | |--------+-------------------------------------------------------| |4132 |Приймальники замовлень | |--------+-------------------------------------------------------| |4133 |Службовці з транспортних операцій | |--------+-------------------------------------------------------| |414 |Службовці, що зайняті в бібліотеці, на пошті та | | |подібними роботами | |--------+-------------------------------------------------------| |4141 |Службовці, що зайняті в бібліотеці чи роботою з | | |картотекою | |--------+-------------------------------------------------------| |4142 |Службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти| |--------+-------------------------------------------------------| |4143 |Службовці, що займаються кодуванням, коректурою та | | |подібними роботами | |--------+-------------------------------------------------------| |4144 |Переписувачі та діловоди | |--------+-------------------------------------------------------| |419 |Інші службовці, пов'язані з інформацією | |--------+-------------------------------------------------------| |4190 |Інші службовці, пов'язані з інформацією | |--------+-------------------------------------------------------| |42 |Службовці, що обслуговують клієнтів | |--------+-------------------------------------------------------| |421 |Касири, касири в банках та білетери | |--------+-------------------------------------------------------| |4211 |Касири та білетери | |--------+-------------------------------------------------------| |4212 |Касири в банках та інкасатори | |--------+-------------------------------------------------------| |4213 |Букмекери (на перегонах) та круп'є (банківники) | |--------+-------------------------------------------------------| |4214 |Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в | | |борг) | |--------+-------------------------------------------------------| |4215 |Збирачі податків | |--------+-------------------------------------------------------| |422 |Агенти з інформації клієнтів | |--------+-------------------------------------------------------| |4221 |Агенти з туризму | |--------+-------------------------------------------------------| |4222 |Службовці з інформування (довідок) | |--------+-------------------------------------------------------| |4223 |Телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери | | |зв'язку | |--------+-------------------------------------------------------| |5 |Працівники сфери торгівлі та послуг | |--------+-------------------------------------------------------| |51 |Працівники, що надають персональні та захисні послуги | |--------+-------------------------------------------------------| |511 |Працівники, що надають послуги в дорозі | |--------+-------------------------------------------------------| |5111 |Працівники, що надають послуги в дорозі | |--------+-------------------------------------------------------| |5112 |Провідники та кондуктори на транспорті | |--------+-------------------------------------------------------| |5113 |Гіди в подорожах | |--------+-------------------------------------------------------| |512 |Доглядачі будинків та працівники закладів ресторанного | | |господарства | |--------+-------------------------------------------------------| |5121 |Доглядачі будинків та чергові в готелях та гуртожитках | |--------+-------------------------------------------------------| |5122 |Кухарі | |--------+-------------------------------------------------------| |5123 |Офіціанти, офіціантки й буфетники | |--------+-------------------------------------------------------| |513 |Працівники, що здійснюють догляд за окремими особами | |--------+-------------------------------------------------------| |5131 |Працівники, що забезпечують піклування та догляд за | | |дітьми | |--------+-------------------------------------------------------| |5132 |Основні наймані працівники з догляду за хворими | |--------+-------------------------------------------------------| |5133 |Працівники, що надають індивідуальні послуги на дому, в| | |організаціях соціального обслуговування | |--------+-------------------------------------------------------| |5139 |Виконавці побутових доручень | |--------+-------------------------------------------------------| |514 |Інші працівники, пов'язані з наданням послуг окремим | | |особам | |--------+-------------------------------------------------------| |5141 |Перукарі, гримери-пастижери та косметички | |--------+-------------------------------------------------------| |5141.1 |Гримери-пастижери (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |5141.2 |Перукарі, гримери-пастижери та косметички (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |5142 |Компаньйони та слуги | |--------+-------------------------------------------------------| |5143 |Утримувачі похоронних контор, трунарі та | | |бальзамувальники | |--------+-------------------------------------------------------| |5149 |Інші працівники, пов'язані з наданням послуг окремим | | |особам | |--------+-------------------------------------------------------| |515 |Астрологи та ворожки | |--------+-------------------------------------------------------| |5151 |Астрологи | |--------+-------------------------------------------------------| |5152 |Ворожки та хіроманти | |--------+-------------------------------------------------------| |516 |Працівники служб захисту громадян та власності | |--------+-------------------------------------------------------| |5161 |Пожежники | |--------+-------------------------------------------------------| |5162 |Працівники служб, що надають послуги підприємствам, | | |установам та організаціям | |--------+-------------------------------------------------------| |5169 |Працівники захисних та охоронних служб | |--------+-------------------------------------------------------| |52 |Живі моделі (натурниці, натурники), продавці та | | |демонстратори | |--------+-------------------------------------------------------| |521 |Манекенниці та інші живі моделі (натурниці, натурники) | |--------+-------------------------------------------------------| |5210 |Манекенниці та інші живі моделі (натурниці, натурники) | |--------+-------------------------------------------------------| |522 |Продавці в магазинах | |--------+-------------------------------------------------------| |5220 |Продавці в магазинах | |--------+-------------------------------------------------------| |523 |Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках | |--------+-------------------------------------------------------| |5230 |Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках | |--------+-------------------------------------------------------| |53 |Працівники, що надають інші послуги юридичним та | | |фізичним особам | |--------+-------------------------------------------------------| |531 |Працівники з надання послуг у сфері мистецтва | |--------+-------------------------------------------------------| |5311 |Працівники фільмо-, фоно-, фототек | |--------+-------------------------------------------------------| |5312 |Працівники, зайняті на декоративних, художніх | | |(дизайнерських) допоміжних роботах у сфері мистецтва | |--------+-------------------------------------------------------| |6 |Кваліфіковані робітники сільського та лісового | | |господарств, риборозведення та рибальства | |--------+-------------------------------------------------------| |61 |Кваліфіковані сільськогосподарські робітники та рибалки| |--------+-------------------------------------------------------| |611 |Садівники та землероби | |--------+-------------------------------------------------------| |6111 |Рільники та овочівники | |--------+-------------------------------------------------------| |6112 |Землероби, що займаються вирощуванням фруктових дерев | | |та плодово-ягідних культур | |--------+-------------------------------------------------------| |6113 |Садівники та землероби, що займаються вирощуванням | | |садових саджанців та вирощуванням культур у теплицях та| | |оранжереях | |--------+-------------------------------------------------------| |6114 |Землероби та сільськогосподарські робітники, що | | |займаються вирощуванням змішаних культур | |--------+-------------------------------------------------------| |612 |Тваринники | |--------+-------------------------------------------------------| |6121 |Виробники, що здійснюють щодобовий догляд за домашньою | | |худобою та її поставку | |--------+-------------------------------------------------------| |6122 |Виробники свійської птиці | |--------+-------------------------------------------------------| |6123 |Бджолярі та шовківники | |--------+-------------------------------------------------------| |6124 |Виробники, зайняті вирощуванням собак, котів, гризунів,| | |неодомашнених тварин і птиці, плазунів | |--------+-------------------------------------------------------| |6129 |Інші тваринники | |--------+-------------------------------------------------------| |613 |Робітники сільського господарства, що займаються як | | |землеробством, так і тваринництвом | |--------+-------------------------------------------------------| |6131 |Робітники сільського господарства, що займаються як | | |землеробством, так і тваринництвом | |--------+-------------------------------------------------------| |614 |Робітники, зайняті в лісовому господарстві | |--------+-------------------------------------------------------| |6141 |Робітники, зайняті в лісовому господарстві, та лісоруби| |--------+-------------------------------------------------------| |6142 |Здіймальники | |--------+-------------------------------------------------------| |615 |Робітники рибного промислу, мисливці та мисливці, що | | |ставлять капкани | |--------+-------------------------------------------------------| |6151 |Робітники, що культивують водні живі організми | |--------+-------------------------------------------------------| |6152 |Робітники, що займаються рибним промислом у внутрішніх | | |та прибережних водах | |--------+-------------------------------------------------------| |6153 |Робітники, що займаються рибним промислом у відкритому | | |морі | |--------+-------------------------------------------------------| |6154 |Мисливці та мисливці, що ставлять капкани | |--------+-------------------------------------------------------| |7 |Кваліфіковані робітники з інструментом | |--------+-------------------------------------------------------| |71 |Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві| |--------+-------------------------------------------------------| |711 |Гірники, вибуховики, різальники каменю та каменотеси | |--------+-------------------------------------------------------| |7111 |Гірники та кар'єрні робітники | |--------+-------------------------------------------------------| |7111.1 |Гірники (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7111.2 |Гірники та кар'єрні робітники (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7112 |Вибуховики | |--------+-------------------------------------------------------| |7112.1 |Вибуховики (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7112.2 |Вибуховики (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7113 |Колії, різальники каменю та каменотеси | |--------+-------------------------------------------------------| |7113.2 |Колії, різальники каменю та каменотеси (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7115 |Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих | | |робітників на транспорті | |--------+-------------------------------------------------------| |7116 |Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих | | |робітників у житлово-комунальному господарстві | |--------+-------------------------------------------------------| |712 |Будівельники будівель та споруд | |--------+-------------------------------------------------------| |7122 |Муляри | |--------+-------------------------------------------------------| |7122.2 |Муляри (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7123 |Укладальники бетонної суміші | |--------+-------------------------------------------------------| |7123.2 |Укладальники бетонної суміші (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7124 |Теслярі та столяри | |--------+-------------------------------------------------------| |7124.2 |Теслярі та столяри (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7129 |Будівельники та ремонтники споруд | |--------+-------------------------------------------------------| |7129.1 |Будівельники, ремонтники споруд та верхолази (на | | |роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7129.2 |Будівельники та ремонтники споруд (на роботах середньої| | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |713 |Будівельники-покрівельники, лицювальники, штукатури та | | |ізолювальники | |--------+-------------------------------------------------------| |7131 |Покрівельники | |--------+-------------------------------------------------------| |7131.2 |Покрівельники (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7132 |Лицювальники та паркетники | |--------+-------------------------------------------------------| |7132.2 |Лицювальники та паркетники (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7133 |Штукатури | |--------+-------------------------------------------------------| |7133.2 |Штукатури (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7134 |Ізолювальники | |--------+-------------------------------------------------------| |7134.2 |Ізолювальники (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7135 |Склярі | |--------+-------------------------------------------------------| |7135.1 |Склярі (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7135.2 |Склярі (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7136 |Водопровідники та трубопровідники | |--------+-------------------------------------------------------| |7136.1 |Водопровідники та трубопровідники (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7136.2 |Водопровідники та трубопровідники (на роботах середньої| | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7137 |Будівельні та подібні до них електрики | |--------+-------------------------------------------------------| |7137.2 |Будівельні та подібні до них електрики (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |714 |Маляри та чистильники структурних частин будівель | |--------+-------------------------------------------------------| |7141 |Маляри | |--------+-------------------------------------------------------| |7141.2 |Маляри (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7142 |Лакувальники | |--------+-------------------------------------------------------| |7142.2 |Лакувальники (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7143 |Чистильники структурних частин будинків | |--------+-------------------------------------------------------| |7143.2 |Чистильники структурних частин будинків (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |72 |Робітники металургійних та машинобудівних професій | |--------+-------------------------------------------------------| |721 |Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та | | |монтажники металоконструкцій | |--------+-------------------------------------------------------| |7211 |Формувальники та стрижневики | |--------+-------------------------------------------------------| |7211.2 |Формувальники та стрижневики (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7212 |Зварники та газорізальники | |--------+-------------------------------------------------------| |7212.1 |Зварники та газорізальники (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7212.2 |Зварники та газорізальники (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7213 |Робітники, що працюють з тонколистовим металом | |--------+-------------------------------------------------------| |7213.2 |Робітники, що працюють з тонколистовим металом (на | | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7214 |Заготівники та монтажники металоконструкцій | |--------+-------------------------------------------------------| |7214.1 |Заготівники та монтажники металоконструкцій (на роботах| | |високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7214.2 |Заготівники та монтажники металоконструкцій (на роботах| | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7215 |Такелажники та робітники, що зрощують канати | |--------+-------------------------------------------------------| |7215.2 |Такелажники та робітники, що зрощують канати (на | | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7216 |Робітники, що працюють під водою | |--------+-------------------------------------------------------| |7216.2 |Робітники, що працюють під водою (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |722 |Ковалі ручного кування та інструментальники | |--------+-------------------------------------------------------| |7221 |Ковалі ручного кування, ковалі на молотах та | | |пресувальники | |--------+-------------------------------------------------------| |7221.2 |Ковалі ручного кування, ковалі на молотах та | | |пресувальники (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7222 |Інструментальники | |--------+-------------------------------------------------------| |7222.1 |Інструментальники (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7222.2 |Інструментальники (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7223 |Налагоджувальники верстатів та | | |налагоджувальники-оператори | |--------+-------------------------------------------------------| |7223.1 |Налагоджувальники верстатів та | | |налагоджувальники-оператори (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7223.2 |Налагоджувальники верстатів та | | |налагоджувальники-оператори (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7224 |Шліфувальники, полірувальники та точильники по металу | |--------+-------------------------------------------------------| |7224.2 |Шліфувальники, полірувальники та точильники по металу | | |(на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |723 |Механіки та монтажники механічного устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |7231 |Механіки та монтажники моторних транспортних засобів | |--------+-------------------------------------------------------| |7231.1 |Механіки та монтажники моторних транспортних засобів | | |(на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7231.2 |Механіки та монтажники моторних транспортних засобів | | |(на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7232 |Механіки та монтажники авіаційних машин | |--------+-------------------------------------------------------| |7232.1 |Механіки та монтажники авіаційних машин (на роботах | | |високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7232.2 |Механіки та монтажники авіаційних машин (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7233 |Механіки та монтажники сільськогосподарських та | | |промислових машин | |--------+-------------------------------------------------------| |7233.1 |Механіки та монтажники сільськогосподарських та | | |промислових машин (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7233.2 |Механіки та монтажники сільськогосподарських та | | |промислових машин (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |724 |Механіки та монтажники електричного та електронного | | |устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |7241 |Електромеханіки та електромонтажники | |--------+-------------------------------------------------------| |7241.1 |Електромеханіки та електромонтажники (на роботах | | |високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7241.2 |Електромеханіки та електромонтажники (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7242 |Монтажники електронного устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |7242.1 |Монтажники електронного устаткування (на роботах | | |високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7242.2 |Монтажники електронного устаткування (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7243 |Механіки та експлуатаційники електронного устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |7243.1 |Механіки та експлуатаційники електронного устаткування | | |(на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7243.2 |Механіки та експлуатаційники електронного устаткування | | |(на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7244 |Установники та експлуатаційники телеграфного та | | |телефонного устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |7244.1 |Установники та експлуатаційники телеграфного та | | |телефонного устаткування (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7244.2 |Установники та експлуатаційники телеграфного та | | |телефонного устаткування (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7245 |Установники, ремонтники й монтажники ліній | | |електропередач | |--------+-------------------------------------------------------| |7245.1 |Установники, ремонтники й монтажники ліній | | |електропередач (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7245.2 |Установники, ремонтники й монтажники ліній | | |електропередач (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |73 |Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та | | |друкування | |--------+-------------------------------------------------------| |731 |Робітники, що виконують високоточні роботи в металі та | | |подібних матеріалах | |--------+-------------------------------------------------------| |7311 |Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та | | |приладів | |--------+-------------------------------------------------------| |7311.1 |Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та | | |приладів (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7311.2 |Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та | | |приладів (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7312 |Виробники та настроювачі музичних інструментів | |--------+-------------------------------------------------------| |7312.1 |Виробники та настроювачі музичних інструментів (на | | |роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7312.2 |Виробники та настроювачі музичних інструментів (на | | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7313 |Ювеліри та робітники, що працюють з дорогоцінними | | |металами | |--------+-------------------------------------------------------| |7313.2 |Ювеліри та робітники, що працюють з дорогоцінними | | |металами (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |732 |Гончарі та виробники скляних виробів | |--------+-------------------------------------------------------| |7321 |Виробники керамічних виробів та гончарі | |--------+-------------------------------------------------------| |7321.2 |Виробники керамічних виробів та гончарі (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7322 |Виробники скляних виробів, формувальники, | | |гранувальники, шліфувальники та полірувальники скла | |--------+-------------------------------------------------------| |7322.2 |Виробники скляних виробів, формувальники, | | |гранувальники, шліфувальники та полірувальники скла (на| | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7323 |Гравери-різальники по склу та гравери | |--------+-------------------------------------------------------| |7323.2 |Гравери-різальники по склу та гравери (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7324 |Художники (дизайнери) із скла, кераміки та подібних | | |матеріалів | |--------+-------------------------------------------------------| |7324.1 |Художники (дизайнери) із скла, кераміки та подібних | | |матеріалів (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7324.2 |Художники (дизайнери) із скла, кераміки та подібних | | |матеріалів (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |733 |Ремісники з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри | | |та подібних матеріалів | |--------+-------------------------------------------------------| |7331 |Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних | | |матеріалів | |--------+-------------------------------------------------------| |7331.1 |Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних | | |матеріалів (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7331.2 |Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних | | |матеріалів (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7332 |Ремісники з ручного оброблення тканини, шкіри та | | |подібних матеріалів | |--------+-------------------------------------------------------| |7332.2 |Ремісники з ручного оброблення тканини, шкіри та | | |подібних матеріалів (на роботах середньої кваліфікації)| |--------+-------------------------------------------------------| |734 |Друкарі та робітники подібних професій | |--------+-------------------------------------------------------| |7341 |Складачі та друкарі | |--------+-------------------------------------------------------| |7341.1 |Складачі та друкарі (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7341.2 |Складачі та друкарі (на роботах середньої кваліфікації)| |--------+-------------------------------------------------------| |7342 |Стереотипісти та електротипісти | |--------+-------------------------------------------------------| |7342.2 |Стереотипісти та електротипісти (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7343 |Цинкографи та гальваностереотипери | |--------+-------------------------------------------------------| |7343.1 |Цинкографи та гальваностереотипери (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7343.2 |Цинкографи та гальваностереотипери (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7344 |Фотогравери | |--------+-------------------------------------------------------| |7344.1 |Фотогравери (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7344.2 |Фотогравери (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7345 |Палітурники | |--------+-------------------------------------------------------| |7345.2 |Палітурники (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7346 |Друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на | | |тканині | |--------+-------------------------------------------------------| |7346.2 |Друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на | | |тканині (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |74 |Інші кваліфіковані робітники з інструментом | |--------+-------------------------------------------------------| |741 |Робітники з приготування харчових продуктів | |--------+-------------------------------------------------------| |7411 |М'ясники та постачальники риби | |--------+-------------------------------------------------------| |7411.1 |М'ясники (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7411.2 |М'ясники (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7412 |Булочники, кондитери та майстри з приготування | | |кондитерських виробів | |--------+-------------------------------------------------------| |7412.2 |Булочники, кондитери та майстри з приготування | | |кондитерських виробів (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7413 |Виробники молочних продуктів | |--------+-------------------------------------------------------| |7413.1 |Виробники молочних продуктів (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7413.2 |Виробники молочних продуктів (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7414 |Заготівельники плодів, овочів та подібних продуктів | |--------+-------------------------------------------------------| |7414.2 |Заготівельники плодів, овочів та подібних продуктів (на| | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7415 |Дегустатори, купажисти | |--------+-------------------------------------------------------| |7415.1 |Дегустатори, купажисти (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7415.2 |Дегустатори, купажисти (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7416 |Робітники з перероблення тютюну | |--------+-------------------------------------------------------| |7416.2 |Робітники з перероблення тютюну (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |742 |Деревообробники та столяри-червонодеревники | |--------+-------------------------------------------------------| |7421 |Робітники з оброблення дерева | |--------+-------------------------------------------------------| |7421.2 |Робітники з оброблення дерева (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7422 |Столяри | |--------+-------------------------------------------------------| |7422.1 |Столяри (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7422.2 |Столяри (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7423 |Налагоджувальники та налагоджувальники-оператори | | |деревообробних верстатів | |--------+-------------------------------------------------------| |7423.1 |Налагоджувальники деревообробних верстатів (на роботах | | |високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7423.2 |Налагоджувальники та налагоджувальники-оператори | | |деревообробних верстатів (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7424 |Кошикарі та виробники щіток | |--------+-------------------------------------------------------| |7424.2 |Кошикарі та виробники щіток (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |743 |Робітники-текстильники та швейники | |--------+-------------------------------------------------------| |7431 |Готувачі волокон | |--------+-------------------------------------------------------| |7431.1 |Готувачі волокон (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7431.2 |Готувачі волокон (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7432 |Ткачі та в'язальники | |--------+-------------------------------------------------------| |7432.1 |Ткачі та в'язальники (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7432.2 |Ткачі та в'язальники (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7433 |Кравці, майстри - виробники одягу та капелюшники | |--------+-------------------------------------------------------| |7433.2 |Кравці, майстри - виробники одягу та капелюшники (на | | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7434 |Кушніри | |--------+-------------------------------------------------------| |7434.1 |Кушніри (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7434.2 |Кушніри (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7435 |Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів, | | |закрійники | |--------+-------------------------------------------------------| |7435.1 |Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів, | | |закрійники (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7435.2 |Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів, | | |закрійники (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7436 |Швачки та вишивальниці | |--------+-------------------------------------------------------| |7436.2 |Швачки та вишивальниці (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7437 |Оббивальники | |--------+-------------------------------------------------------| |7437.2 |Оббивальники (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |744 |Робітники-шкіряники та взуттьовики | |--------+-------------------------------------------------------| |7441 |Оброблювачі шкур, дубильники та хутровики (кушніри) | |--------+-------------------------------------------------------| |7441.1 |Оброблювачі шкур, дубильники та хутровики (кушніри) (на| | |роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7441.2 |Оброблювачі шкур, дубильники та хутровики (кушніри) (на| | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7442 |Виробники взуття | |--------+-------------------------------------------------------| |7442.1 |Виробники взуття (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |7442.2 |Виробники взуття (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |75 |Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих | | |робітників з інструментом | |--------+-------------------------------------------------------| |751 |Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих | | |робітників з інструментом | |--------+-------------------------------------------------------| |7511 |Професійні назви робіт кваліфікованих робітників у | | |добувній промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |7512 |Професійні назви робіт кваліфікованих робітників в | | |обробній промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |7513 |Професійні назви робіт кваліфікованих робітників у | | |виробництві та розподілі електроенергії, газу та води | |--------+-------------------------------------------------------| |7514 |Професійні назви робіт кваліфікованих робітників у | | |будівництві | |--------+-------------------------------------------------------| |8 |Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за| | |роботою технологічного устаткування, складання | | |устаткування та машин | |--------+-------------------------------------------------------| |81 |Робітники, що обслуговують промислове устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |811 |Робітники, що обслуговують гірниче устаткування та | | |устаткування для перероблення корисних копалин | |--------+-------------------------------------------------------| |8111 |Робітники, що обслуговують гірниче устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |8111.1 |Робітники, що обслуговують гірниче устаткування (на | | |роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8111.2 |Робітники, що обслуговують гірниче устаткування (на | | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8112 |Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення | | |руди та породи | |--------+-------------------------------------------------------| |8112.1 |Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення | | |руди та породи (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8112.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення | | |руди та породи (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8113 |Бурильники | |--------+-------------------------------------------------------| |8113.1 |Бурильники (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8113.2 |Бурильники (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |812 |Робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне | | |устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |8121 |Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні | | |печі | |--------+-------------------------------------------------------| |8121.1 |Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні | | |печі (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8121.2 |Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні | | |печі (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8121.3 |Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні | | |печі (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8122 |Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та | | |прокатники | |--------+-------------------------------------------------------| |8122.1 |Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та | | |прокатники (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8122.2 |Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та | | |прокатники (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8122.3 |Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та | | |прокатники (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8123 |Робітники, що обслуговують установки з термічного | | |оброблення металу | |--------+-------------------------------------------------------| |8123.1 |Робітники, що обслуговують установки з термічного | | |оброблення металу (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8123.2 |Робітники, що обслуговують установки з термічного | | |оброблення металу (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8123.3 |Робітники, що обслуговують установки з термічного | | |оброблення металу (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8124 |Робітники, що обслуговують трубне устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |8124.1 |Робітники, що обслуговують трубне устаткування (на | | |роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8124.2 |Робітники, що обслуговують трубне устаткування (на | | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8124.3 |Робітники, що обслуговують трубне устаткування (на | | |роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |813 |Робітники, що обслуговують установки скляного, | | |керамічного виробництва, та робітники на подібному | | |устаткуванні | |--------+-------------------------------------------------------| |8131 |Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та | | |кераміки, та робітники на подібному устаткуванні | |--------+-------------------------------------------------------| |8131.1 |Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та | | |кераміки (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8131.2 |Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та | | |кераміки (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8131.3 |Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та | | |кераміки (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8139 |Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла| | |та кераміки | |--------+-------------------------------------------------------| |8139.1 |Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла| | |та кераміки (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8139.2 |Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла| | |та кераміки (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8139.3 |Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла| | |та кераміки (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |814 |Робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні| | |установки | |--------+-------------------------------------------------------| |8141 |Робітники, що обслуговують установки з перероблення | | |лісу | |--------+-------------------------------------------------------| |8141.1 |Робітники, що обслуговують установки з перероблення | | |лісу (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8141.2 |Робітники, що обслуговують установки з перероблення | | |лісу (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8141.3 |Робітники, що обслуговують установки з перероблення | | |лісу (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8142 |Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки| |--------+-------------------------------------------------------| |8142.1 |Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки| | |(на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8142.2 |Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки| | |(на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8142.3 |Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки| | |(на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8143 |Робітники, що обслуговують папероробні установки | |--------+-------------------------------------------------------| |8143.1 |Робітники, що обслуговують папероробні установки (на | | |роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8143.2 |Робітники, що обслуговують папероробні установки (на | | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8143.3 |Робітники, що обслуговують папероробні установки (на | | |роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |815 |Робітники, що обслуговують хімічні установки | |--------+-------------------------------------------------------| |8151 |Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та | | |змішувальне хімічне устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |8151.1 |Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та | | |змішувальне хімічне устаткування (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8151.2 |Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та | | |змішувальне хімічне устаткування (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8151.3 |Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та | | |змішувальне хімічне устаткування (на роботах низької | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8152 |Робітники, що обслуговують хімічні термообробні | | |установки | |--------+-------------------------------------------------------| |8152.1 |Робітники, що обслуговують хімічні термообробні | | |установки (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8152.2 |Робітники, що обслуговують хімічні термообробні | | |установки (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8152.3 |Робітники, що обслуговують хімічні термообробні | | |установки (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8153 |Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне | | |устаткування та хімічні сепаратори | |--------+-------------------------------------------------------| |8153.1 |Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне | | |устаткування та хімічні сепаратори (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8153.2 |Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне | | |устаткування та хімічні сепаратори (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8153.3 |Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне | | |устаткування та хімічні сепаратори (на роботах низької | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8154 |Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної | | |дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та | | |природного газу) | |--------+-------------------------------------------------------| |8154.1 |Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної | | |дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та | | |природного газу) (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8154.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної | | |дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та | | |природного газу) (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8154.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної | | |дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та | | |природного газу) (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8155 |Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти | | |та природного газу | |--------+-------------------------------------------------------| |8155.1 |Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти | | |та природного газу (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8155.2 |Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти | | |та природного газу (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8159 |Оператори хімічних переробних установок | |--------+-------------------------------------------------------| |8159.1 |Оператори хімічних переробних установок (на роботах | | |високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8159.2 |Оператори хімічних переробних установок (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8159.3 |Оператори хімічних переробних установок (на роботах | | |низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |816 |Робітники, що обслуговують установки з вироблення | | |електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні | |--------+-------------------------------------------------------| |8161 |Робітники, що обслуговують установки з вироблення | | |електроенергії | |--------+-------------------------------------------------------| |8161.1 |Робітники, що обслуговують установки з вироблення | | |електроенергії (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8161.2 |Робітники, що обслуговують установки з вироблення | | |електроенергії (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8161.3 |Робітники, що обслуговують установки з вироблення | | |електроенергії (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8162 |Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери | |--------+-------------------------------------------------------| |8162.1 |Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери (на| | |роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8162.2 |Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери (на| | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8162.3 |Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери (на| | |роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8163 |Робітники, що обслуговують печі для спалювання сміття, | | |компресори, холодильні, вентиляційні, водоочисні та | | |меліоративні системи | |--------+-------------------------------------------------------| |8163.1 |Робітники, що обслуговують компресори (на роботах | | |високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8163.2 |Робітники, що обслуговують печі для спалювання сміття, | | |компресори, холодильні, вентиляційні, водоочисні та | | |меліоративні системи (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8163.3 |Робітники, що обслуговують печі для спалювання сміття, | | |компресори, холодильні, вентиляційні, водоочисні та | | |меліоративні системи (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |817 |Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні | | |лінії | |--------+-------------------------------------------------------| |8171 |Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні | | |лінії | |--------+-------------------------------------------------------| |8171.2 |Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні | | |лінії (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |82 |Робітники, що обслуговують машини, та складальники | | |машин | |--------+-------------------------------------------------------| |821 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |метало- та мінералопродуктів | |--------+-------------------------------------------------------| |8211 |Верстатники | |--------+-------------------------------------------------------| |8211.1 |Верстатники (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8211.2 |Верстатники (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8211.3 |Верстатники (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8212 |Робітники, що обслуговують установки з виробництва | | |цементу та інших мінеральних продуктів | |--------+-------------------------------------------------------| |8212.1 |Робітники, що обслуговують установки з виробництва | | |цементу та інших мінеральних продуктів (на роботах | | |високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8212.2 |Робітники, що обслуговують установки з виробництва | | |цементу та інших мінеральних продуктів (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8212.3 |Робітники, що обслуговують установки з виробництва | | |цементу та інших мінеральних продуктів (на роботах | | |низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |822 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |хімічних продуктів | |--------+-------------------------------------------------------| |8221 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |фармацевтичних продуктів та косметичних засобів | |--------+-------------------------------------------------------| |8221.1 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |фармацевтичних продуктів та косметичних засобів (на | | |роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8221.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |фармацевтичних продуктів та косметичних засобів (на | | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8221.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |фармацевтичних продуктів та косметичних засобів (на | | |роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8222 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |сірників | |--------+-------------------------------------------------------| |8222.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |сірників (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8223 |Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та| | |нанесення покриттів на метали | |--------+-------------------------------------------------------| |8223.1 |Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та| | |нанесення покриттів на метали (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8223.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та| | |нанесення покриттів на метали (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8223.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та| | |нанесення покриттів на метали (на роботах низької | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8224 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |фото- та кінопродукції | |--------+-------------------------------------------------------| |8224.1 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |фото- та кінопродукції (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8224.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |фото- та кінопродукції (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8224.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |фото- та кінопродукції (на роботах низької | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8229 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |хімічних продуктів | |--------+-------------------------------------------------------| |8229.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |хімічних продуктів (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8229.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |хімічних продуктів (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |823 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |продукції з гуми та пластика | |--------+-------------------------------------------------------| |8231 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |продукції з гуми | |--------+-------------------------------------------------------| |8231.1 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |продукції з гуми (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8231.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |продукції з гуми (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8231.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |продукції з гуми (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8232 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |продукції з пластика | |--------+-------------------------------------------------------| |8232.1 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |продукції з пластика (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8232.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |продукції з пластика (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8232.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |продукції з пластика (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |824 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |продукції з деревини | |--------+-------------------------------------------------------| |8240 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |продукції з деревини | |--------+-------------------------------------------------------| |8240.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |продукції з деревини (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8240.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |продукції з деревини (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |825 |Робітники, що обслуговують друкарські та палітурні | | |машини, а також машини для виробництва виробів з паперу| |--------+-------------------------------------------------------| |8251 |Робітники, що обслуговують друкарські машини | |--------+-------------------------------------------------------| |8251.1 |Робітники, що обслуговують друкарські машини (на | | |роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8251.2 |Робітники, що обслуговують друкарські машини (на | | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8251.3 |Робітники, що обслуговують друкарські машини (на | | |роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8252 |Робітники, що обслуговують палітурні машини | |--------+-------------------------------------------------------| |8252.2 |Робітники, що обслуговують палітурні машини (на роботах| | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8252.3 |Робітники, що обслуговують палітурні машини (на роботах| | |низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8253 |Робітники, що обслуговують машини для виробництва | | |виробів з паперу | |--------+-------------------------------------------------------| |8253.2 |Робітники, що обслуговують машини з виробництва виробів| | |з паперу (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8253.3 |Робітники, що обслуговують машини з виробництва виробів| | |з паперу (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |826 |Робітники, що обслуговують машини з виробництва | | |текстильних, хутряних та шкіряних виробів | |--------+-------------------------------------------------------| |8261 |Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна | | |та перемотування нитки | |--------+-------------------------------------------------------| |8261.1 |Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна | | |та перемотування нитки (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8261.2 |Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна | | |та перемотування нитки (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8261.3 |Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна | | |та перемотування нитки (на роботах низької | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8262 |Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та | | |в'язальні машини | |--------+-------------------------------------------------------| |8262.1 |Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та | | |в'язальні машини (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8262.2 |Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та | | |в'язальні машини (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8262.3 |Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та | | |в'язальні машини (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8263 |Робітники, що обслуговують швацькі машини | |--------+-------------------------------------------------------| |8263.2 |Робітники, що обслуговують швацькі машини (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8264 |Робітники, що обслуговують машини для вибілювання, | | |фарбування та чищення | |--------+-------------------------------------------------------| |8264.1 |Робітники, що обслуговують машини для вибілювання, | | |фарбування та чищення (на роботах високої кваліфікації)| |--------+-------------------------------------------------------| |8264.2 |Робітники, що обслуговують машини для вибілювання, | | |фарбування та чищення (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8264.3 |Робітники, що обслуговують машини для вибілювання, | | |фарбування та чищення (на роботах низької кваліфікації)| |--------+-------------------------------------------------------| |8265 |Робітники, що обслуговують хутро- та шкірообробні | | |машини | |--------+-------------------------------------------------------| |8265.2 |Робітники, що обслуговують хутро- та шкірообробні | | |машини (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8265.3 |Робітники, що обслуговують хутро- та шкірообробні | | |машини (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8266 |Робітники, що обслуговують машини для вироблення взуття| |--------+-------------------------------------------------------| |8266.2 |Робітники, що обслуговують машини для вироблення взуття| | |(на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8266.3 |Робітники, що обслуговують машини для вироблення взуття| | |(на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8269 |Робітники, що обслуговують машини для вироблення | | |текстильних, хутряних та шкіряних виробів | |--------+-------------------------------------------------------| |8269.1 |Робітники, що обслуговують машини для вироблення | | |текстильних, хутряних та шкіряних виробів (на роботах | | |високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8269.2 |Робітники, що обслуговують машини для вироблення | | |текстильних, хутряних та шкіряних виробів (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8269.3 |Робітники, що обслуговують машини для вироблення | | |текстильних, хутряних та шкіряних виробів (на роботах | | |низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |827 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |харчових та подібних продуктів | |--------+-------------------------------------------------------| |8271 |Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення | | |м'яса та риби | |--------+-------------------------------------------------------| |8271.1 |Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення | | |м'яса та риби (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8271.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення | | |м'яса та риби (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8271.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення | | |м'яса та риби (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8272 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |молочної продукції | |--------+-------------------------------------------------------| |8272.1 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |молочної продукції (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8272.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |молочної продукції (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8272.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |молочної продукції (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8273 |Робітники, що обслуговують устаткування для помелу | | |зернових та прянощів | |--------+-------------------------------------------------------| |8273.2 |Робітники, що обслуговують устаткування для помелу | | |зернових та прянощів (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8273.3 |Робітники, що обслуговують устаткування для помелу | | |зернових та прянощів (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8274 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та | | |шоколадних виробів | |--------+-------------------------------------------------------| |8274.1 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та | | |шоколадних виробів (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8274.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та | | |шоколадних виробів (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8274.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та | | |шоколадних виробів (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8275 |Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення | | |фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів | |--------+-------------------------------------------------------| |8275.1 |Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення | | |фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів (на роботах | | |високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8275.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення | | |фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8275.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення | | |фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів (на роботах | | |низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8276 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |цукру | |--------+-------------------------------------------------------| |8276.1 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |цукру (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8276.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |цукру (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8276.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |цукру (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8277 |Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення | | |чаю, кави, какао та шоколаду | |--------+-------------------------------------------------------| |8277.1 |Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення | | |чаю, кави, какао та шоколаду (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8277.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення | | |чаю, кави, какао та шоколаду (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8277.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення | | |чаю, кави, какао та шоколаду (на роботах низької | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8278 |Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне | | |устаткування та устаткування для виробництва інших | | |напоїв | |--------+-------------------------------------------------------| |8278.1 |Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне | | |устаткування та устаткування для виробництва інших | | |напоїв (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8278.2 |Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне | | |устаткування та устаткування для виробництва інших | | |напоїв (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8278.3 |Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне | | |устаткування та устаткування для виробництва інших | | |напоїв (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8279 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |тютюнової продукції | |--------+-------------------------------------------------------| |8279.1 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |тютюнової продукції (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8279.2 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |тютюнової продукції (на роботах середньої кваліфікації)| |--------+-------------------------------------------------------| |8279.3 |Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва | | |тютюнової продукції (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |828 |Складальники | |--------+-------------------------------------------------------| |8282 |Складальники електроустаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |8282.1 |Складальники електроустаткування (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8282.2 |Складальники електроустаткування (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8283 |Складальники електронного устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |8283.1 |Складальники електронного устаткування (на роботах | | |високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8283.2 |Складальники електронного устаткування (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8284 |Складальники металевих, гумових та пластикових виробів | |--------+-------------------------------------------------------| |8284.1 |Складальники металевих, гумових та пластикових виробів | | |(на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8284.2 |Складальники металевих, гумових та пластикових виробів | | |(на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8285 |Складальники виробів з дерева та подібних матеріалів | |--------+-------------------------------------------------------| |8285.2 |Складальники виробів з дерева та подібних матеріалів | | |(на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8286 |Складальники виробів з картону, тканини та подібних | | |матеріалів | |--------+-------------------------------------------------------| |8286.2 |Складальники виробів з картону, тканини та подібних | | |матеріалів (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |829 |Інші робітники з обслуговування та складання машин | |--------+-------------------------------------------------------| |8290 |Інші робітники з обслуговування та складання машин | |--------+-------------------------------------------------------| |8290.1 |Інші робітники з обслуговування та складання машин (на | | |роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8290.2 |Інші робітники з обслуговування та складання машин (на | | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8290.3 |Інші робітники з обслуговування та складання машин (на | | |роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |83 |Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки | | |та установок | |--------+-------------------------------------------------------| |831 |Машиністи локомотивів та подібні до них робітники | |--------+-------------------------------------------------------| |8311 |Машиністи локомотивів, їхні помічники та кочегари | | |паровозів | |--------+-------------------------------------------------------| |8311.1 |Машиністи локомотивів та спеціальних машин на | | |залізничному ходу (на роботах високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8311.2 |Машиністи локомотивів, їхні помічники та кочегари | | |паровозів (на роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8312 |Залізничні сигнальники та стрілочники | |--------+-------------------------------------------------------| |8312.2 |Залізничні сигнальники та стрілочники (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |832 |Водії автотранспортних та мототранспортних засобів та | | |інші робітники з обслуговування автотранспортної та | | |мототранспортної техніки | |--------+-------------------------------------------------------| |8321 |Водії мототранспортних засобів та робітники з | | |обслуговування мототранспортної техніки | |--------+-------------------------------------------------------| |8321.2 |Водії мототранспортних засобів та робітники з | | |обслуговування мототранспортної техніки (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8322 |Водії автотранспортних засобів та робітники з | | |обслуговування автотранспортної техніки | |--------+-------------------------------------------------------| |8322.2 |Водії автотранспортних засобів та робітники з | | |обслуговування автотранспортної техніки (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8323 |Водії тролейбусів, трамваїв та робітники з | | |обслуговування тролейбусів та трамваїв | |--------+-------------------------------------------------------| |8323.2 |Водії тролейбусів, трамваїв та робітники з | | |обслуговування тролейбусів та трамваїв (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |833 |Робітники, що обслуговують сільськогосподарські та інші| | |пересувні установки | |--------+-------------------------------------------------------| |8331 |Робітники, що обслуговують сільсько- та | | |лісогосподарські установки | |--------+-------------------------------------------------------| |8331.1 |Робітники, що обслуговують сільсько- та | | |лісогосподарські установки (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8331.2 |Робітники, що обслуговують сільсько- та | | |лісогосподарські установки (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8332 |Робітники, що обслуговують установки для виконання | | |земляних та подібних робіт | |--------+-------------------------------------------------------| |8332.1 |Робітники, що обслуговують установки для виконання | | |земляних та подібних робіт (на роботах високої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8332.2 |Робітники, що обслуговують установки для виконання | | |земляних та подібних робіт (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8333 |Машиністи кранів, лебідок та подібних установок | |--------+-------------------------------------------------------| |8333.1 |Машиністи кранів та подібних установок (на роботах | | |високої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8333.2 |Машиністи кранів та подібних установок (на роботах | | |середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8333.3 |Машиністи лебідок та машиністи (мотористи) подібних | | |установок (на роботах низької кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |8334 |Водії автонавантажувачів | |--------+-------------------------------------------------------| |8334.2 |Водії автонавантажувачів (на роботах середньої | | |кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |834 |Корабельна палубна команда | |--------+-------------------------------------------------------| |8340 |Корабельна палубна команда | |--------+-------------------------------------------------------| |8340.2 |Корабельна палубна команда та подібні їм робітники (на | | |роботах середньої кваліфікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |84 |Укрупнені професійні назви робіт операторів та | | |складальників устаткування та машин | |--------+-------------------------------------------------------| |841 |Укрупнені професійні назви робіт операторів та | | |складальників устаткування та машин | |--------+-------------------------------------------------------| |8411 |Професійні назви робіт операторів та складальників | | |устаткування та машин у добувній промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |8412 |Професійні назви робіт операторів та складальників | | |устаткування та машин в обробній промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |8413 |Професійні назви робіт операторів та складальників | | |устаткування та машин у виробництві та розподілі | | |електроенергії, газу та води | |--------+-------------------------------------------------------| |8414 |Професійні назви робіт операторів та складальників | | |устаткування та машин у будівництві | |--------+-------------------------------------------------------| |8415 |Професійні назви робіт операторів та складальників | | |устаткування та машин на транспорті | |--------+-------------------------------------------------------| |8416 |Професійні назви робіт операторів та складальників | | |устаткування та машин у житлово-комунальному | | |господарстві | |--------+-------------------------------------------------------| |9 |Найпростіші професії | |--------+-------------------------------------------------------| |91 |Найпростіші професії торгівлі та сфери послуг | |--------+-------------------------------------------------------| |912 |Найпростіші професії з чищення взуття та інших вуличних| | |послуг | |--------+-------------------------------------------------------| |9120 |Найпростіші професії з чищення взуття та інших вуличних| | |послуг | |--------+-------------------------------------------------------| |913 |Домашня прислуга, прибиральники та прачки | |--------+-------------------------------------------------------| |9131 |Домашня прислуга та прибиральники | |--------+-------------------------------------------------------| |9132 |Підсобники та прибиральники в конторах, готелях та | | |інших установах | |--------+-------------------------------------------------------| |9133 |Прачки та прасувальники | |--------+-------------------------------------------------------| |914 |Доглядачі будинків та мийники вікон | |--------+-------------------------------------------------------| |9141 |Доглядачі будинків | |--------+-------------------------------------------------------| |9142 |Мийники транспортних засобів та вікон | |--------+-------------------------------------------------------| |915 |Посильні, носії та швейцари | |--------+-------------------------------------------------------| |9151 |Посильні, носії та рознощики багажу і посилок | |--------+-------------------------------------------------------| |9152 |Швейцари та сторожі | |--------+-------------------------------------------------------| |9153 |Інкасатори торговельних автоматів, робітники, що | | |знімають показання з лічильників, та подібні до них | | |працівники | |--------+-------------------------------------------------------| |916 |Збирачі сміття та подібні до них чорнороби | |--------+-------------------------------------------------------| |9161 |Збирачі сміття | |--------+-------------------------------------------------------| |9162 |Двірники та подібні до них чорнороби | |--------+-------------------------------------------------------| |92 |Найпростіші професії в сільському господарстві та | | |подібних галузях | |--------+-------------------------------------------------------| |921 |Найпростіші професії в сільському господарстві, | | |рибальстві та подібних галузях | |--------+-------------------------------------------------------| |9211 |Найпростіші професії в сільському господарстві | |--------+-------------------------------------------------------| |9212 |Найпростіші професії в лісовому господарстві | |--------+-------------------------------------------------------| |9213 |Найпростіші професії у рибальстві, мисливстві та в | | |установленні капканів на звіра | |--------+-------------------------------------------------------| |93 |Найпростіші професії у видобувних галузях, будівництві,| | |промисловості та на транспорті | |--------+-------------------------------------------------------| |931 |Найпростіші професії у видобувних галузях та | | |будівництві | |--------+-------------------------------------------------------| |9311 |Найпростіші професії в шахтах і кар'єрах | |--------+-------------------------------------------------------| |9312 |Найпростіші професії в будівництві та на ремонті | | |шляхів, гребель та подібних споруд | |--------+-------------------------------------------------------| |9313 |Найпростіші професії в житловому будівництві | |--------+-------------------------------------------------------| |932 |Найпростіші професії в промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |9321 |Найпростіші професії в промисловості (складальні | | |роботи) | |--------+-------------------------------------------------------| |9322 |Найпростіші професії в промисловості (інші, крім | | |складальних, ручні роботи) | |--------+-------------------------------------------------------| |933 |Вантажники та інші найпростіші професії на транспорті | |--------+-------------------------------------------------------| |9332 |Робітники з управління транспортними засобами на | | |тяговій силі та інші некваліфіковані робітники, зайняті| | |на транспорті | |--------+-------------------------------------------------------| |9333 |Вантажники | |--------+-------------------------------------------------------| |94 |Найпростіші професії, що є загальними для всіх галузей | | |економіки | |--------+-------------------------------------------------------| |941 |Комірники, маркувальники, зважувальники та інші | |--------+-------------------------------------------------------| |9411 |Комірники, маркувальники, комплектувальники товарів, | | |зважувальники та укладальники-пакувальники товарів, | | |сировини | ------------------------------------------------------------------

Додаток А
(обов'язковий)

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ
РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

------------------------------------------------------------------ |КОД КП | КОД |ВИПУСК |ВИПУСК | ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ | | |ЗКППТР | ЄТКД | ДКХП | | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1110 | - | - | |Голова Верховної Ради Автономної| | | | | |Республіки Крим | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1110 | - | - | |Голова Верховної Ради України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1110 | - | - | |Голова постійної комісії | | | | | |Верховної Ради України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1110 | - | - | |Заступник Голови Верховної Ради | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1110 | - | - | |Заступник Голови Постійної | | | | | |комісії Верховної Ради України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1110 | - | - | |Народний депутат Автономної | | | | | |Республіки Крим | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1110 | - | - | |Народний депутат України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1110 | - | - | |Перший заступник Голови | | | | | |Верховної Ради України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1110 | - | - | |Президент України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Віце-прем'єр-міністр України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Голова державного комітету | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Голова Державної служби | | | | | |автомобільних доріг України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Голова комітету України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Голова Правління Національного | | | | | |банку України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Голова правління Пенсійного | | | | | |фонду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Голова правління Фонду | | | | | |державного майна України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Голова Ради міністрів Автономної| | | | | |Республіки Крим | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Голова Служби безпеки України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | | | |Головний державний інспектор | | | | | |України з нагляду у сфері | | | | | |цивільного захисту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | | | |Державний секретар України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Заступник Голови Державного | | | | | |комітету України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Заступник голови комітету | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Заступник Голови Правління | | | | | |Національного банку України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Заступник Голови правління Фонду| | | | | |державного майна України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Заступник Голови Ради міністрів | | | | | |Автономної Республіки Крим | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Заступник Голови Служби безпеки | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Заступник керівника головного | | | | | |управління, іншого органу | | | | | |державної виконавчої влади, | | | | | |підвідомчого Кабінету Міністрів | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Заступник Міністра України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Заступник начальника Державної | | | | | |податкової адміністрації України| |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Керівник відомства Автономної | | | | | |Республіки Крим | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Керівник головного управління, | | | | | |іншого органу державної | | | | | |виконавчої влади, підвідомчого | | | | | |Кабінету Міністрів України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Керуючий справами Ради міністрів| | | | | |Автономної Республіки Крим | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Міністр Автономної Республіки | | | | | |Крим | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Міністр Кабінету Міністрів | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Міністр України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Начальник Державної податкової | | | | | |адміністрації Автономної | | | | | |Республіки Крим | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Начальник Державної податкової | | | | | |адміністрації України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Перший віце-прем'єр-міністр | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Перший заступник Голови | | | | | |Державного комітету України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Перший заступник голови комітету| | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Перший заступник Голови | | | | | |Правління Національного банку | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Перший заступник Голови | | | | | |правління Фонду державного майна| | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Перший заступник Голови Ради | | | | | |міністрів Автономної Республіки | | | | | |Крим | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Перший заступник Голови Служби | | | | | |безпеки України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Перший заступник керівника | | | | | |головного управління, іншого | | | | | |органу державної виконавчої | | | | | |влади, підвідомчого Кабінету | | | | | |Міністрів України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Перший заступник міністра | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Перший заступник начальника | | | | | |Державної податкової | | | | | |адміністрації України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.1 | - | - | |Прем'єр-міністр України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.2 | | | |Голова обласної (міської) | | | | | |державної адміністрації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.2 | - | - | |Голова Ради народних депутатів -| | | | | |голова виконкому | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.2 | | | |Голова районної державної | | | | | |адміністрації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.3 | 24353 | - | |Посол | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.3 | 24356 | - | |Посол з особливих доручень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.3 | 24408 | - | |Представник Міністерства | | | | | |закордонних справ - керівник | | | | | |дипломатичного агентства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.3 | 24411 | - | |Представник постійний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | - | - | |Генеральний прокурор України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | | | |Голова Апеляційного суду України| |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | - | - | |Голова Верховного Суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | | | |Голова Вищого адміністративного | | | | | |суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | | | |Голова Вищого господарського | | | | | |суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | - | - | |Голова Конституційного Суду | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | - | - | |Заступник Генерального прокурора| | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | | | |Заступник Голови Апеляційного | | | | | |суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | - | - | |Заступник Голови Верховного суду| | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | | | |Заступник Голови Вищого | | | | | |господарського суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | | | |Заступник голови судової палати | | | | | |Апеляційного суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | | | |Заступник голови судової палати | | | | | |Вищого адміністративного суду | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | | | |Заступник голови судової палати | | | | | |Вищого господарського суду | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | - | - | |Перший заступник Генерального | | | | | |прокурора України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | | | |Перший заступник Голови | | | | | |Апеляційного суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | - | - | |Перший заступник Голови | | | | | |Верховного суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | | | |Перший заступник Голови Вищого | | | | | |господарського суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | - | - | |Суддя Верховного Суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | | | |Суддя Вищого арбітражного суду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1120.4 | - | - | |Член Конституційного Суду | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1141.1 | - | - | |Вища посадова особа (голова, | | | | | |генеральний секретар, секретар, | | | | | |президент, лідер, керівник та | | | | | |ін.) політичної партії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1142.1 | - | - | |Вища посадова особа (голова, | | | | | |співголова, генеральний | | | | | |секретар, секретар) організації | | | | | |наймачів (підприємців, | | | | | |промисловців) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1142.1 | - | - | |Вища посадова особа (голова, | | | | | |співголова, президент, | | | | | |віце-президент, генеральний | | | | | |секретар, секретар) професійної | | | | | |спілки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.1 | - | - | |Академік-секретар національної | | | | | |академії (наук, мистецтв і | | | | | |т. ін.) України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.1 | - | - | |Віце-президент національної | | | | | |академії (наук, мистецтв і | | | | | |т. ін.) України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.1 | - | - | |Головний учений секретар | | | | | |президії національної академії | | | | | |(наук, мистецтв і т. ін.) | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.1 | - | - | |Президент національної академії | | | | | |(наук, мистецтв і т. ін.) | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.1 | - | - | |Член президії академії (наук, | | | | | |мистецтв і т. ін.) України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.2 | - | - | |Вища посадова особа | | | | | |самоврядувальної організації | | | | | |(крім національних академій | | | | | |України) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.3 | | | |Академік-секретар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.3 | - | - | |Вища посадова особа (президент, | | | | | |віце-президент, головний учений | | | | | |секретар та ін.) академії, що | | | | | |діє на громадських засадах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.4 | - | | 85 |Виконавчий директор федерації | | | | | |виду спорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.4 | - | - | |Вища посадова особа громадської | | | | | |організації (у галузі культури, | | | | | |освіти, благодійності, прав | | | | | |людини та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.4 | - | | 85 |Віце-президент федерації виду | | | | | |спорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.4 | - | | 85 |Генеральний секретар федерації з| | | | | |виду спорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.4 | - | - | |Голова (інша вища посадова | | | | | |особа) відділення громадської | | | | | |організації (гуманітарної, | | | | | |спеціалізованої) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.4 | - | - | |Голова відділення (інша вища | | | | | |посадова особа) спеціалізованого| | | | | |фонду некомерційного характеру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.4 | - | | 85 |Державний тренер з виду спорту | | | | | |(збірної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.4 | - | - | |Президент (інша вища посадова | | | | | |особа) спеціалізованого фонду | | | | | |некомерційного характеру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1143.4 | - | | 85 |Президент федерації виду спорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | | 65** |Генеральний директор (голова, | | | | | |президент, інший керівник) | | | | | |об'єднання підприємств | | | | | |(асоціації, корпорації, | | | | | |концерну, радіокомпанії, | | | | | |телекомпанії, телерадіокомпанії,| | | | | |телерадіо-, інформаційного | | | | | |агентства і т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 20571 | | |Генеральний конструктор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 24370 | | 85 |Голова клубу (спортивного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | 2 |Голова колективного господарства| |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 24380 | - | |Голова правління | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | |Голова Рахункової палати України| |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | |Голова спостережної (наглядової)| | | | | |ради | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | |Голова Центральної виборчої | | | | | |комісії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | 18 |Головний редактор газети, | | | | | |журналу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | | 85 |Директор (інший керівник) | | | | | |підприємства, установи, | | | | | |організації | | | | | |фізкультурно-спортивної | | | | | |спрямованості | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21447 | | |Директор (начальник) організації| | | | | |(дослідної, конструкторської, | | | | | |проектної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | - | |Директор (начальник) | | | | | |професійного навчально-виховного| | | | | |закладу (професійно-технічного | | | | | |училища, професійного училища і | | | | | |т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | | 1** |Директор (начальник, інший | | | | | |керівник) підприємства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | - | |Директор (ректор, начальник) | | | | | |вищого навчального закладу | | | | | |(технікуму, коледжу, інституту, | | | | | |академії, університету і т. ін.)| |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | 18 |Директор видавництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | |Директор виконавчий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21450 | - | |Директор відділення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21354 | - | |Директор державного архіву | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | - | |Директор дошкільного виховного | | | | | |закладу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21395 | - | |Директор кабінету (методичного, | | | | | |навчально-методичного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21402 | - | |Директор книжкової палати | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21410 | | 85 |Директор комплексу (оздоровчого,| | | | | |спортивного, туристського) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21413 | - | |Директор контори | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21422 | - | |Директор курсів підвищення | | | | | |кваліфікації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21425 | - | |Директор лабораторії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21586 | - | |Директор навчально-виробничого | | | | | |комбінату | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | | 80 |Директор навчально-виховного | | | | | |закладу (середньої | | | | | |загальноосвітньої школи, | | | | | |спеціалізованої школи, гімназії,| | | | | |інтернату і т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21581 | | 85 |Директор навчального | | | | | |(навчально-тренувального) центру| |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21580 | - | |Директор навчального пункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21583 | - | |Директор навчально-курсового | | | | | |комбінату | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21435 | | 75 |Директор науково-дослідного | | | | | |інституту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | | 83 |Директор об'єднання (творчого, | | | | | |творчо-виробничого, | | | | | |радіотелевізійного і т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21441 | | 75 |Директор обсерваторії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | - | |Директор обчислювального | | | | | |(інформаційно-обчислювального) | | | | | |центру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21459 | - | |Директор пансіонату (кемпінгу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | - | |Директор позашкільного закладу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21506 | - | |Директор представництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21571 | | 5** |Директор технічний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | | 82 |Директор установи (підприємства,| | | | | |організації) культури | | | | | |(кінотеатру, театру, | | | | | |кіновідеопрокату, кіностудії та | | | | | |ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21592 | | 70 |Директор філіалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | |81, 80 |Директор центру (метрології та | | | | | |стандартизації, телевізійного, | | | | | |соціальних служб для молоді і | | | | | |т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | - | |Директор центру професійної | | | | | |орієнтації молоді | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | | 85 |Директор школи (вищої спортивної| | | | | |майстерності, спеціалізованої | | | | | |дитячо-юнацької, | | | | | |спортивно-технічної і т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21519 | |84, 65 |Директор-розпорядник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21815 | | 78 |Завідувач аптеки (аптечного | | | | | |закладу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21839 | | 78 |Завідувач бази аптечної | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | | 80 |Керівник (начальник) установи | | | | | |соціального захисту населення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | - | |Керівник підприємства (установи,| | | | | |організації) охорони здоров'я | | | | | |(генеральний директор, директор,| | | | | |головний лікар та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | - | |Керуючий (директор, інший | | | | | |керівник) комерційним банком | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | - | |Керуючий (директор, інший | | | | | |керівник) установою мережі | | | | | |Національного банку України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | |Керуючий (тимчасової | | | | | |адміністрації) для управління | | | | | |енергопостачальником | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | | 87 |Керуючий готельним господарством| |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | | 65 |Керуючий підприємством | | | | | |харчування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | |Керуючий санацією | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 25142 | | 64 |Керуючий трестом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | - | |Ліквідатор підприємств-боржників| |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | | 78 |Начальник (завідувач) | | | | | |лікувально-профілактичного | | | | | |закладу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 23673 | |67, 68 |Начальник агентства (повітряних | | | | | |сполучень, морського, | | | | | |рекламно-інформаційного, | | | | | |транспортно-експедиційного та | | | | | |ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 23901 | - | |Начальник відділення залізниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 24082 | - | |Начальник в'язниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | |Начальник державної воєнізованої| | | | | |гірничорятувальної служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 23789 | - | |Начальник дослідної організації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | |Начальник експедиції | | | | | |гідрогеологомеліоративної | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 23784 | | 66 |Начальник залізниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 23810 | - | |Начальник каналу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21422 | - | |Начальник курсів підвищення | | | | | |кваліфікації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 23883 | - | |Начальник метрополітену | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 24067 | - | |Начальник митниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 21581 | | 62 |Начальник навчального | | | | | |(навчально-тренувального) центру| |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | | 1 |Начальник обчислювального | | | | | |(інформаційно-обчислювального) | | | | | |центру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 23919 | - | |Начальник пароплавства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | 64 |Начальник управління | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 24100 | - | |Начальник училища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 24106 | - | |Начальник філіалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 24128 | - | |Начальник частини (воєнізованої,| | | | | |газо- та гірничорятувальної, | | | | | |льотної, пожежної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 24134 | - | |Начальник школи (вищої льотної | | | | | |підготовки, морехідної, | | | | | |начальницького складу, | | | | | |технічної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | |Начальник штабу (головного | | | | | |штабу) оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного захисту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | |Начальник штабу пожежогасіння | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | |Начальник штабу цивільного | | | | | |захисту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | 24140 | - | |Начальник штабу цивільної | | | | | |оборони | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | - | |Президент (голова правління, | | | | | |інший керівник) спілки, | | | | | |асоціації чи іншого об'єднання | | | | | |комерційних банків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | - | |67, 68 |Президент компанії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | |Проректор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | |Ректор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1210.1 | | | |Розпорядник майна | | | | | |підприємств-боржників | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.1 | 20622 | | 2 |Головний агроном | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.1 | 20623 | | 2 |Головний агроном із захисту | | | | | |рослин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.1 | 20625 | | 2 |Головний агрохімік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.1 | 20804 | | 3 |Головний лісничий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.1 | | | 3 |Головний лісопатолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.1 | | | |Головний природознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.1 | 20974 | - | |Головний фахівець із систем | | | | | |створення спеціального клімату | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.1 | | | |Начальник лабораторії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.1 | | | 3 |Начальник нижнього складу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 2 |Виконавець робіт (водне | | | | | |господарство) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 2 |Головний інженер | | | | | |(експлуатаційні | | | | | |водогосподарські організації) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 3 |Головний інженер з | | | | | |лісовпорядкування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 2 |Головний механік (механізація | | | | | |меліоративних робіт) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 21851 | - | |Завідувач ветеринарної клініки | | | | | |(лікарні, поліклініки) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 21598 | | 4, 2 |Завідувач господарства | | | | | |(лісомисливського, | | | | | |мисливського, ставового, | | | | | |рибоводного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 2 |Завідувач господарства | | | | | |підсобного сільського | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 21877 | | 2 |Завідувач двору (кінного, | | | | | |машинного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 22090 | - | |Завідувач дільниці | | | | | |(ветеринарної, | | | | | |сортовипробувальної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 21897 | | 2 |Завідувач кабінету | | | | | |(агрохімічного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | |Завідувач майстерні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | |Завідувач майстерні | | | | | |ремонтно-механічної | | | | | |(експлуатаційні | | | | | |водогосподарські організації) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 21982 | | 87 |Завідувач оранжереї | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 22018 | | 2 |Завідувач підсобного | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 22021 | | 2 |Завідувач поля (знешкоджування | | | | | |та компостування, дослідного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 21471 | | 2 |Завідувач розсадника | | | | | |(розплідника) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 21839 | | 2 |Завідувач скотобази | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 22078 | | 2 |Завідувач станції захисту | | | | | |рослин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 2 |Завідувач станції насінницької | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | - | | 2 |Керуючий відділенням | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 25145 | | 2 |Керуючий дільницею | | | | | |(сільськогосподарською) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 25148 | | 2 |Керуючий фермою | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 23163 | | 3 |Лісничий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 23320 | | 4 |Майстер з добування риби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 23332 | | 10 |Майстер з оброблення риби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | |Майстер з охорони природи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 23266 | | 87 |Майстер зеленого господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 23272 | | 3 |Майстер лісу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 3 |Майстер станції пожежної | | | | | |(природоохоронної, лісової) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | |Начальник (завідувач) | | | | | |лабораторії моніторингу вод та | | | | | |ґрунтів (водне господарство) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 23794 | | 2 |Начальник випробувальної | | | | | |станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | |Начальник відділення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | |Начальник відділення каналу | | | | | |(водне господарство) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 2, 3 |Начальник відділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 23933 | | 1 |Начальник відділу підсобного | | | | | |сільського господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | |Начальник гідровузла (водне | | | | | |господарство) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 2 |Начальник дільниці (водне | | | | | |господарство) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 3 |Начальник дільниці | | | | | |(мисливської) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 23862 | | 3 |Начальник лісорозсадника | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 2 |Начальник | | | | | |проектно-кошторисного бюро | | | | | |(групи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | |Начальник сектора | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | 24037 | | 2 |Начальник скотопрогінного | | | | | |тракту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 21 |Начальник станції компресорної | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 87, 2 |Начальник станції насосної | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 3 |Начальник станції пожежної | | | | | |(природоохоронної, лісової) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 82 |Начальник цеху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1221.2 | | | 3 |Помічник лісничого | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.1 | 20726 | | 1 |Головний диспетчер | | | | | |(промисловість) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.1 | 21115 | | 1 |Головний енергетик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.1 | 21118 | | 66 |Головний енергодиспетчер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.1 | 20735 | | 87, 1 |Головний інженер | | | | | |(промисловість) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.1 | 20822 | | 1 |Головний механік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.1 | | | 62 |Головний фахівець з ядерної | | | | | |безпеки атомної електростанції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.1 | 21486 | | 5 |Директор з виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.1 | | | |Начальник управління | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.1 | | | |Помічник капітан-директора з | | | | | |видобутку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.1 | | | |Помічник капітан-директора з | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.1 | 25047 | - | |Технічний керівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.1 | 25050 | | 74 |Технічний керівник геологічної | | | | | |партії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.1 | 25054 | - | |Технічний керівник лісобіржі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 21860 | - | |Завідувач геокамери | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 21869 | | 5 |Завідувач гірничих робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 21866 | | 74 |Завідувач глиногосподарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 22133 | | 1 |Завідувач експедиції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 21973 | | 81** |Завідувач майстерні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 21991 | | 66 |Завідувач очисних споруд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 22076 | | 5, 74 |Завідувач складу вибухових | | | | | |матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 22078 | - | |Завідувач станції | | | | | |канатно-випробувальної | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 22078 | - | |Завідувач станції охолодження | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 22107 | - | |Завідувач фонду (дорогоцінних | | | | | |металів, | | | | | |довідково-інформаційного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24613 | | |Керівник групи з буровибухових | | | | | |робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24616 | - | |Керівник групи з нагляду за | | | | | |будівництвом флоту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 22988 | - | |Командир взводу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23003 | - | |Командир відділення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 22994 | - | |Командир допоміжної | | | | | |гірничорятувальної команди | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23006 | - | |Командир загону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23015 | - | |Командир частини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23187 | - | |Майстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 21 |Майстер автомобільної | | | | | |газонаповнювальної станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | - | - | |Майстер біолокацій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23196 | | 74 |Майстер буровий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23199 | - | |Майстер буровий глибокого | | | | | |(структурно-розвідувального) | | | | | |буріння | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23205 | - | |Майстер буровий дільниці | | | | | |(служби, цеху) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23200 | - | |Майстер буровий на підземних | | | | | |роботах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23202 | - | |Майстер буровий свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23394 | - | |Майстер виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23398 | | 1 |Майстер виробничої дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23401 | - | |Майстер виробничої лабораторії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23404 | - | |Майстер виробничої служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 21 |Майстер газонаповнювальної | | | | | |станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23227 | |74, 5 |Майстер гірничий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23242 | | 5 |Майстер гірничий дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23230 | - | |Майстер гірничий дренажної | | | | | |шахти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23233 | | 5 |Майстер гірничий на поверхні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23236 | | 5 |Майстер гірничий підземної | | | | | |дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23428 | | 66** |Майстер дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 62 |Майстер дільниці з | | | | | |дефектоскопії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 62 |Майстер дільниці поводження з | | | | | |радіоактивними відходами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 21 |Майстер дільниці | | | | | |приймально-здавальної | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23217 | - | |Майстер допоміжної дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23297 | - | |Майстер дослідної установки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23335 | | 6 |Майстер з випробування | | | | | |свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23317 | | 6 |Майстер з добування нафти, | | | | | |газу та конденсату | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23326 | | 6 |Майстер з дослідження | | | | | |свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 21 |Майстер з експлуатації | | | | | |лінійної частини трубопроводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23389 | - | |Майстер з експлуатації та | | | | | |ремонту машин і механізмів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23390 | | 6 |Майстер з експлуатації | | | | | |устаткування газових об'єктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 21 |Майстер з електрохімічного | | | | | |захисту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23329 | - | |Майстер з комплексної | | | | | |автоматизації та телемеханіки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23338 | - | |Майстер з освоєння та ремонту | | | | | |нагнітальних свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23341 | | 6 |Майстер з підготовки газу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23344 | - | |Майстер з підготовки та | | | | | |стабілізації нафти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23347 | | 74 |Майстер з промислової | | | | | |геофізики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23350 | - | |Майстер з ремонту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 63 |Майстер з ремонту балонів | | | | | |газонаповнювальної станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23353 | - | |Майстер з ремонту гідроспоруд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23380 | - | |Майстер з ремонту | | | | | |експедиційного устаткування та | | | | | |спорядження | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23356 | | 40 |Майстер з ремонту | | | | | |металургійних печей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23365 | - | |Майстер з ремонту приладів та | | | | | |апаратури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23368 | | 6 |Майстер з ремонту свердловин | | | | | |(капітального, підземного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23371 | - | |Майстер з ремонту | | | | | |технологічного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23377 | - | |Майстер з ремонту транспорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23362 | - | |Майстер з ремонту устаткування | | | | | |(промисловість) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23359 | | 62 |Майстер з ремонту, | | | | | |налагодження, перевірки та | | | | | |пуску устаткування атомних | | | | | |станцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23416 | - | |Майстер зміни | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23386 | | 6 |Майстер із складних робіт у | | | | | |бурінні (капітальному ремонті) | | | | | |свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23269 | | 5, 1 |Майстер контрольний (дільниці, | | | | | |цеху) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | |Майстер майданчика наливних | | | | | |естакад | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23275 | - | |Майстер майстерні спеціальної | | | | | |техніки та устаткування | | | | | |(промисловість) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | - | | 3 |Майстер на лісозаготівельних | | | | | |роботах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23293 | - | |Майстер на підземних роботах з | | | | | |проходки гірничих виробок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 21 |Майстер опорного | | | | | |аварійно-відновного пункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23299 | | 5 |Майстер основної виробничої | | | | | |дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23392 | - | |Майстер перетворювального | | | | | |комплексу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23314 | - | |Майстер підземної дільниці (на | | | | | |підземних роботах) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 21 |Майстер резервуарного парку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23413 | | 63 |Майстер служби (промисловість) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23434 | | 87 |Майстер цеху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 63 |Майстер цеху | | | | | |газонаповнювальної станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23973 | - | |Начальник (завідувач) | | | | | |виробничої лабораторії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24114 | | 87 |Начальник (завідувач) хімічної | | | | | |лабораторії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 63 |Начальник | | | | | |аварійно-диспетчерської служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 21 |Начальник автомобільної | | | | | |газонаповнювальної станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23695 | | 16 |Начальник біржі (лісової, | | | | | |пиломатеріалів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23697 | - | |Начальник бригади | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 5 |Начальник бюро (промисловість) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | |Начальник випробувальної | | | | | |станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23967 | - | |Начальник виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23970 | | 62 |Начальник виробництва | | | | | |ремонтних та налагоджувальних | | | | | |робіт на атомних станціях | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23969 | | 1** |Начальник виробничого відділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23971 | | 1 |Начальник | | | | | |виробничо-диспетчерського бюро | | | | | |цеху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23901 | | 87 |Начальник відділення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23901 | | 62 |Начальник відділення | | | | | |енергонагляду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23901 | - | |Начальник відділення льотних | | | | | |випробувань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24072 | | 1 |Начальник відділу технічного | | | | | |контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23716 | | 87 |Начальник водоводу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23722 | | 87 |Начальник водосховища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 63 |Начальник газонаповнювальної | | | | | |станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23734 | - | |Начальник гідровузла | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24116 | | 21 |Начальник господарства | | | | | |реагентного | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23747 | | 67** |Начальник групи | | | | | |(картографічної, знижувальних | | | | | |підстанцій, суден, тематичної, | | | | | |територіальної та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23767 | | 70** |Начальник диспетчерської | | | | | |(виробничо-диспетчерської) | | | | | |служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24097 | | 1** |Начальник дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23780 | | 5 |Начальник драги | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24143 | | 74 |Начальник експедиції | | | | | |(геологічної, | | | | | |геологорозвідувальної, | | | | | |дослідної, промислової, | | | | | |топографо-геодезичної та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24149 | | 62 |Начальник електропідстанції | | | | | |(групи електропідстанцій) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24152 | |87, 62 |Начальник енергоінспекції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24155 | - | |Начальник естакади реагентного | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23904 | | 74 |Начальник загону (бурового, | | | | | |гідрографічного, дослідного, | | | | | |експедиційно-рятувального та | | | | | |ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23786 | - | |Начальник заплаву | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24043 | | 1** |Начальник зміни | | | | | |(промисловість) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | |Начальник зміни з оперативного | | | | | |управління в транспортуванні | | | | | |газу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23793 | | 1 |Начальник інструментального | | | | | |відділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | |Начальник комплексу | | | | | |(автоматизованого вантажного, | | | | | |апаратно-студійного, | | | | | |виробничого | | | | | |перевантажувального, | | | | | |технологічного, льотного | | | | | |забезпечення та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 21 |Начальник компресорної станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23850 | |87, 1 |Начальник котельні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23854 | |64, 1 |Начальник лабораторії з | | | | | |контролю виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23848 | | 87 |Начальник лабораторії | | | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | |приладів та засобів автоматики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23882 | | 67 |Начальник лабораторії | | | | | |метрології | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23865 | | 3 |Начальник лісопункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | |Начальник | | | | | |льотно-випробувальної і | | | | | |доводочної бази | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 6 |Начальник майданчика | | | | | |інструментально-ремонтного | | | | | |цеху бурового устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23928 | | 6 |Начальник майданчика | | | | | |трубно-інструментального в | | | | | |капітальному ремонті | | | | | |свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23884 | | 2 |Начальник механізованого | | | | | |зерносховища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23880 | | 11 |Начальник млина | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23886 | - | |Начальник нафтогазорозвідки | | | | | |(партії) глибокого | | | | | |(структурно-пошукового) | | | | | |буріння | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | | | 21 |Начальник опорного | | | | | |аварійно-відновного пункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23910 | | 87 |Начальник очисних споруд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23934 | - | |Начальник підсобних виробництв | | | | | |на шахтовій поверхні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23939 | - | |Начальник позиції (стартової, | | | | | |технічної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 23965 | - | |Начальник | | | | | |проектно-конструкторського | | | | | |відділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24009 | | 66** |Начальник району | | | | | |(нафтоналивного, мережевого та | | | | | |ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24022 | | 1 |Начальник ремонтного цеху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24000 | - | |Начальник розвідки | | | | | |(нафтогазової, промислової) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24040 | | 5** |Начальник служби | | | | | |(промисловість) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24056 | - | |Начальник сплавного рейду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24064 | | 6 |Начальник стаціонарної | | | | | |платформи (у розвідувальному | | | | | |та експлуатаційному бурінні) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24065 | - | |Начальник сушильно-очисної | | | | | |башти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24073 | - | |Начальник тоні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24085 | | 66 |Начальник тягової підстанції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24094 | | 6** |Начальник установки (бурової, | | | | | |газобензинової, кисневої, | | | | | |збагачувальної, регенераційної | | | | | |та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 24125 | | 1** |Начальник цеху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1222.2 | 25060 | | 3 |Технологічний керівник | | | | | |(лісопункту, лісопромислового | | | | | |комплексу, цеху, нижнього | | | | | |складу, лісозаготівельної | | | | | |дільниці) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.1 | 21015 | | 64 |Головний будівельник | | | | | |(домобудівного, сільського | | | | | |будівельного комбінату) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.1 | 20735 | |5, 64 |Головний інженер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.1 | 21480 | |64, 5 |Директор з капітального | | | | | |будівництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.2 | 24435 | | 67 |Виконавець днопоглиблювальних | | | | | |робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.2 | 24438 | - | |Виконавець капітальних | | | | | |виправних та колійних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.2 | 24441 | | 64 |Виконавець робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.2 | 24444 | | 6 |Виконавець робіт | | | | | |вишкобудування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.2 | 24447 | - | |Виконавець робіт з ремонту та | | | | | |налагодження енергетичного | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.2 | 22997 | | 64 |Командир землесоса, | | | | | |земснаряда, дноочищувального | | | | | |снаряда | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.2 | 23419 | | 64 |Майстер будівельних та | | | | | |монтажних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.2 | 23239 | - | |Майстер гірничий проходки | | | | | |шахти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.2 | 23898 | | 64 |Начальник відділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.2 | 24116 | - | |Начальник господарства | | | | | |житлово-комунального | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.2 | 24097 | | 64 |Начальник дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.2 | 23854 | | |Начальник лабораторії з | | | | | |контролю виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.2 | 23979 | | 64 |Начальник проходки шахти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1223.2 | 23985 | - | |Начальник пускових робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1224 | 21501 | | 65 |Завідувач підприємства | | | | | |роздрібної торгівлі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1224 | 22054 | | 65 |Завідувач ринку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1224 | 22072 | | 65 |Завідувач секції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1224 | - | | |Керівник | | | | | |торговельно-економічної місії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1225 | 21812 | - | |Завідувач агентства з | | | | | |іноземного туризму | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1225 | 21888 | | 66 |Завідувач будинку відпочинку | | | | | |локомотивних (поїзних) бригад | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1225 | 22042 | | 65 |Завідувач виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1225 | 21979 | |87, 1 |Завідувач гуртожитку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1225 | 21927 | |66, 67 |Завідувач кімнати (матері та | | | | | |дитини, зразків, відпочинку | | | | | |водіїв автомобілів, відпочинку | | | | | |пасажирів в аеропорту, на | | | | | |вокзалі) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1225 | 21936 | | 87 |Завідувач корпусу готелю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1225 | 21498 | | 65 |Завідувач підприємства | | | | | |громадського харчування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1225 | 22136 | | 87 |Завідувач поверху готелю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1225 | 22096 | | 87 |Завідувач філіалу готелю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1225 | 23967 | | 65 |Начальник виробництва (на | | | | | |підприємстві харчування) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | 20720 | - | |Головний директор програм | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | - | | 1 |Головний диспетчер (транспорт, | | | | | |складське господарство) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | 20729 | | |Головний звукорежисер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | | | 68 |Головний інженер (на | | | | | |транспорті) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | 20744 | - | |Головний інженер з | | | | | |експлуатації радіоелектронних | | | | | |засобів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | 20762 | - | |Головний капітан | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | 20823 | - | |Головний механік підводного | | | | | |апарата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | | | 67 |Головний механік судна | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | 20885 | | 66 |Головний ревізор з безпеки | | | | | |руху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | 21094 | |68, 67 |Головний штурман | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | 21483 | | 5 |Директор з | | | | | |матеріально-технічного | | | | | |постачання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | 21483 | | 5 |Директор з транспорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | | |68, 80 |Директор центру підвищення | | | | | |кваліфікації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | | | |Капітан-директор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | | | |Керівник регіонального | | | | | |структурного підрозділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.1 | - | | 67 |Начальник порта (морського, | | | | | |річного, рибного та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 21839 | - | |Завідувач бази перевалочної | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 21848 | |87, 66 |Завідувач бюро (квиткового, з | | | | | |розшуку вантажу та багажу та | | | | | |ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 21877 | - | |Завідувач двору (вантажного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 21900 | | 1 |Завідувач камери схову | | | | | |(ручного багажу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 22009 | | 66 |Завідувач контейнерного | | | | | |майданчика | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 21994 | | 66 |Завідувач пакгаузу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 22006 | | 66 |Завідувач платформи | | | | | |(пасажирської, сортувальної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 22049 | - | |Завідувач районного (міського) | | | | | |профконсультаційного пункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 22075 | | 1** |Завідувач складу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 22078 | | 87 |Завідувач станції зливної | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 22126 | - | |Завідувач сховища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 22127 | | 1 |Завідувач центрального складу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 22888 | | 67 |Капітан | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | 67 |Капітан порту (морського) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24632 | | 68 |Керівник польотів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23018 | - | |Командир (начальник) | | | | | |експлуатаційного об'єднання | | | | | |цивільної авіації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 22973 | | 68 |Командир авіаційного загону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 22982 | | 68 |Командир авіаційної ескадрильї | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 22983 | - | |Командир авіаційної | | | | | |ескадрильї, об'єднаної з | | | | | |аеропортом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23000 | - | |Командир об'єднаного | | | | | |авіаційного загону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23024 | - | |Комендант аеродрому | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23027 | | 68 |Комендант аеропорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23028 | - | |Комендант дельтадрому | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23190 | | 67 |Майстер аварійно-рятувальних, | | | | | |суднопідіймальних, | | | | | |підводно-технічних та інших | | | | | |спеціальних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23193 | - | |Майстер бази технічного | | | | | |обслуговування флоту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23206 | - | |Майстер вагонного депо | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23251 | - | |Майстер вантажного району | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23224 | - | |Майстер виправних та колійних | | | | | |робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23208 | | 67 |Майстер водолазних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23260 | - | |Майстер дистанції (громадських | | | | | |споруд, електропостачання та | | | | | |ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23443 | - | |Майстер електродепо | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23446 | | 67 |Майстер | | | | | |електрорадіонавігаційної | | | | | |камери | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23362 | - | |Майстер з ремонту устаткування | | | | | |(транспорт, складське | | | | | |господарство, зв'язок) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23273 | - | |Майстер локомотивного депо | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23275 | - | |Майстер майстерні спеціальної | | | | | |техніки та устаткування | | | | | |(транспорт, зв'язок) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23278 | | 66 |Майстер мостовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23308 | - | |Майстер | | | | | |навантажувально- | | | | | |розвантажувальних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23281 | - | |Майстер надувних рятувальних | | | | | |засобів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23296 | - | |Майстер об'єднаних майстерень | | | | | |метрополітену | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23302 | - | |Майстер парку (понтонного, | | | | | |такелажного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23323 | - | |Майстер поїзда (відновного, | | | | | |рейкозварювального) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23383 | | 67 |Майстер портових майстерень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23407 | - | |Майстер | | | | | |промивально-пропарювальної | | | | | |станції (поїзда, пункту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23410 | - | |Майстер ремонтно-відстійного | | | | | |пункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23413 | | 87 |Майстер служби (транспорт, | | | | | |зв'язок) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | 67 |Майстер станції з огляду | | | | | |надувних рятувальних засобів | | | | | |та контрольно-вимірювальних | | | | | |приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23422 | | 66 |Майстер тунельний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23263 | |5, 66 |Майстер шляховий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24099 | - | |Начальник (завідувач) | | | | | |навчального полігону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | - | - | |Начальник аеропорту (на правах | | | | | |підрозділу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23689 | | 6** |Начальник бази (виробничого | | | | | |обслуговування, резерву, | | | | | |здавальної та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23704 | |66, 70 |Начальник вагона | | | | | |(динамометричного, поштового, | | | | | |колієобстежувального та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23707 | - | |Начальник вахти лоцманської | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23710 | - | |Начальник вахти шлюзу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23901 | | 70 |Начальник відділення зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23901 | - | |Начальник відділення каналу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | 68 |Начальник відділу (авіаційний | | | | | |транспорт) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | |Начальник відділу | | | | | |(гідрографічні та навігаційні | | | | | |роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | |Начальник відділу (на | | | | | |транспорті) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | - | | 70 |Начальник відділу | | | | | |електрозв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | 67 |Начальник відділу з ліквідації | | | | | |розливів нафти та | | | | | |нафтопродуктів у морі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | 68 |Начальник відділу об'єктивного | | | | | |контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | |Начальник відділу організації | | | | | |безпеки дорожнього руху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | - | | 70 |Начальник відділу поштового | | | | | |зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24075 | |64, 5 |Начальник відділу транспорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23937 | | 66 |Начальник відновного поїзда | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23725 | |67, 66 |Начальник вокзалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23728 | | 1 |Начальник гаража | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24116 | - | |Начальник господарства | | | | | |складського | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | 68 |Начальник диспетчерських | | | | | |пунктів району аеродрому та | | | | | |зони зльоту і посадки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23768 | | |Начальник дистанції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24097 | | 66** |Начальник дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23771 | - | |Начальник доку (докмейстер) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23777 | | 3 |Начальник дороги (лісовозної, | | | | | |підвісної канатної та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24043 | | 70** |Начальник зміни (транспорт, | | | | | |складське господарство, | | | | | |зв'язок) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23807 | | 67 |Начальник камери | | | | | |(навігаційної, | | | | | |електрорадіонавігаційної та | | | | | |ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23823 | |70, 67 |Начальник каси (квиткової на | | | | | |вокзалі, головної, міської | | | | | |квиткової) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23949 | - | |Начальник колійного поста | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23988 | | 66 |Начальник колійної машини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23835 | | 87 |Начальник колони | | | | | |(автомобільної, механізованої) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23847 | |67, 66 |Начальник контори (вантажної, | | | | | |транспортно-складської та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23868 | - | |Начальник льодозаводу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23866 | | |Начальник | | | | | |льотно-випробувального | | | | | |підрозділу (бази, комплексу, | | | | | |станції, центру) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23928 | | 66 |Начальник майданчика | | | | | |контейнерного | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23874 | |66, 1 |Начальник майстерні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23871 | - | |Начальник маршруту міського | | | | | |транспорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23877 | - | |Начальник маяка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | |Начальник морського шляхового | | | | | |поста | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24155 | |21, 66 |Начальник наливної естакади | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | 68 |Начальник об'єктів | | | | | |радіотехнічного забезпечення | | | | | |та зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | - | | 21 |Начальник парку (понтонного, | | | | | |резервуарного та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | 67 |Начальник перевантажувального | | | | | |комплексу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23940 | - | |Начальник пожежного катера | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23937 | | 66 |Начальник поїзда | | | | | |(пасажирського, | | | | | |рефрижераторного, | | | | | |комбінованого транспорту і | | | | | |т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23941 | - | |Начальник полігону | | | | | |(швидкісного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23946 | | 67 |Начальник портового нагляду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24046 | - | |Начальник постачання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23952 | - | |Начальник поштамту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23961 | - | |Начальник пристані | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23964 | | 67 |Начальник причалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23925 | - | |Начальник промірної партії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23982 | | 67** |Начальник пункту | | | | | |(заготівельного, | | | | | |навантажувально- | | | | | |розвантажувального, портового, | | | | | |рибоприймального, суднового, | | | | | |навчально-тренувального та | | | | | |ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23994 | | 67 |Начальник радіостанції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 23997 | - | |Начальник радіотелевізійної | | | | | |передавальної станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24009 | | 66** |Начальник району (вантажного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24012 | | 66 |Начальник резерву бригад | | | | | |рефрижераторних поїздів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24015 | - | |Начальник резерву | | | | | |кондукторських бригад | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24018 | | 66 |Начальник резерву локомотивних | | | | | |бригад | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24021 | | 66 |Начальник резерву провідників | | | | | |пасажирських вагонів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24006 | | 66 |Начальник роз'їзду | | | | | |(зупинкового пункту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24034 | | 67 |Начальник складу (вантажного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24040 | | 66** |Начальник служби (транспорт) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24052 | - | |Начальник сортувальної гірки | | | | | |(автоматизованої, | | | | | |механізованої) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24058 | | 66 |Начальник станції (на | | | | | |несамостійному балансі) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24061 | - | |Начальник станції | | | | | |метрополітену | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | 68 |Начальник Украероцентру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | |Начальник установки | | | | | |сміттєспалювальної пересувної | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24109 | | 67 |Начальник флоту (портового) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | - | | 70** |Начальник центру (головного | | | | | |авіаметеорологічного, радіо-, | | | | | |управління повітряним рухом, | | | | | |навчально-авіаційного, | | | | | |електрозв'язку та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | 68 |Начальник центру комутації | | | | | |повідомлень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | | | 68 |Начальник центру управління | | | | | |повітряним рухом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | - | | 70 |Начальник цеху (дільниці) | | | | | |електрозв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24137 | - | |Начальник шлюзу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24140 | | 68 |Начальник штабу льотного | | | | | |загону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1226.2 | 24140 | - | |Начальник штабу об'єднаного | | | | | |авіазагону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1227 | - | - | |Головний адміністратор (на | | | | | |комерційних підприємствах) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1227 | 21918 | - | |Завідувач комори (ломбарду, | | | | | |цінностей) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1227 | 21967 | - | |Завідувач ломбарду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 21830 | - | |Завідувач ательє | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 21839 | | 67 |Завідувач бази білизняної | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 21887 | - | |Завідувач будинку побуту | | | | | |(моди) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 21889 | - | |Завідувач душової | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 22063 | | 87 |Завідувач звалища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 21915 | | 87 |Завідувач кладовища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 21926 | | 87 |Завідувач колумбарію | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | - | | 87 |Завідувач контори (похоронного | | | | | |обслуговування та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 21948 | | 87 |Завідувач крематорію | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 21954 | |2, 78 |Завідувач кухні (для тварин, | | | | | |молочної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 21842 | - | |Завідувач лазні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 21997 | - | |Завідувач перукарні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 22012 | - | |Завідувач пляжу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 22030 | - | |Завідувач пральні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 22078 | | 85 |Завідувач станції човнової | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 22112 | - | |Завідувач фотоательє | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 22115 | - | |Завідувач фотографії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 22121 | | 1 |Завідувач фотолабораторії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1228 | 22122 | - | |Завідувач фотостудії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | |Виконавчий директор Фонду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 20638 | - | |Головний архітектор (органи | | | | | |державної влади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | - | - | |Головний державний експерт з | | | | | |умов праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 20704 | - | |Головний державний | | | | | |інженер-інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 20707 | - | |Головний державний інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | |Головний державний інспектор з | | | | | |охорони прав на сорти рослин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 20710 | | 4 |Головний державний інспектор з | | | | | |рибоохорони | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 20839 | - | |Головний державний податковий | | | | | |ревізор-інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | - | - | |Головний державний реєстратор | | | | | |суден | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 20751 | - | |Головний інспектор державного | | | | | |контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 20752 | - | |Головний інспектор з контролю | | | | | |за цінами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 20784 | - | |Головний консультант | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | - | | 76 |Директор департаменту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | |Директор закладу експертизи | | | | | |державної системи з охорони | | | | | |прав на сорти рослин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 21988 | - | |Завідувач відділу (центральні | | | | | |органи державної влади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | - | - | |Завідувач Секретаріату | | | | | |заступника Голови Ради | | | | | |міністрів Автономної | | | | | |Республіки Крим | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | 76 |Завідувач сектора | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | |Завідувач сектора | | | | | |(самостійного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | - | - | |Керівник головного управління | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | 76 |Керівник прес-служби | | | | | |(центральні органи державної | | | | | |влади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | 76 |Керівник служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | - | |80, 76 |Керуючий справами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | |Консультант Президента України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | |Науковий консультант | | | | | |Президента України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 23932 | | 80 |Начальник (завідувач) | | | | | |підрозділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 23898 | | 76 |Начальник відділу | | | | | |(самостійного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 23898 | | 76 |Начальник відділу (у складі | | | | | |управління) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 23898 | |80, 76 |Начальник відділу (центральні | | | | | |органи державної влади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | - | - | |Начальник відділу управління | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 23738 | | 76 |Начальник головного управління | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 23745 | - | |Начальник державної інспекції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 23949 | - | |Начальник митного поста | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 23931 | - | |Начальник підвідділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | - | | 76 |Начальник підвідділу (у складі | | | | | |самостійного відділу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | - | | 76 |Начальник управління | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | |Помічник вищого державного | | | | | |службовця центрального органу | | | | | |державної влади | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | |Постійний представник | | | | | |Президента України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | 24679 | | 83 |Секретар відповідальний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | |Секретар Ради національної | | | | | |безпеки і оборони | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | |Секретар Рахункової палати | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | |Секретар Центральної виборчої | | | | | |комісії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | |Уповноважений Президента | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.1 | | | |Член Центральної виборчої | | | | | |комісії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.2 | 24402 | - | |Голова судової колегії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.2 | 24396 | - | |Голова суду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.2 | | | |Заступник Голови Вищого | | | | | |адміністративного суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.2 | 23898 | - | |Начальник відділу | | | | | |(прокуратури) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.2 | | | |Начальник управління | | | | | |Апеляційного суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.2 | | | |Начальник управління Вищого | | | | | |адміністративного суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.2 | | | |Начальник управління Вищого | | | | | |господарського суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.2 | | | |Перший заступник Голови Вищого | | | | | |адміністративного суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.2 | - | - | |Прокурор (області, міста, | | | | | |району) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.2 | | | |Суддя Апеляційного суду | | | | | |України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.2 | | | |Суддя Вищого адміністративного | | | | | |суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.2 | | | |Суддя Вищого господарського | | | | | |суду України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | 20632 | - | |Головний акушер-гінеколог | | | | | |(місцеві органи державної | | | | | |влади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | | | |Головний державний інспектор з | | | | | |ветеринарної медицини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | | | 80 |Головний державний соціальний | | | | | |інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | 20735 | - | |Головний інженер (місцеві | | | | | |органи державної влади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | 21034 | - | |Головний терапевт (місцеві | | | | | |органи державної влади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | - | - | |Головний фахівець-архітектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | 21073 | - | |Головний художник (місцеві | | | | | |органи державної влади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | | | |Державний реєстратор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | - | - | |Директор Палацу урочистих | | | | | |подій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | 21988 | - | |Завідувач відділу (місцеві | | | | | |органи державної влади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | | | 76 |Завідувач сектора апарату | | | | | |(місцева державна | | | | | |адміністрація) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | - | - | |Завідувач - головний фахівець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | | | |Керівник апарату | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | | | 76 |Керівник прес-служби (місцеві | | | | | |органи державної влади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | 23898 | |80, 76 |Начальник відділу (місцеві | | | | | |органи державної влади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | | | 76 |Начальник головного управління | | | | | |(місцеві органи державної | | | | | |влади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | - | - | |Начальник | | | | | |лікувально-профілактичного | | | | | |сектора - заступник завідувача | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | - | | 76 |Начальник служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | - | |80, 76 |Начальник управління | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.3 | | | 76 |Начальник управління (у складі | | | | | |головного управління) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 21296 | - | |Декан | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 21827 | - | |Завідувач аспірантури | | | | | |(інтернатури, ординатури, | | | | | |докторантури) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 21839 | - | |Завідувач бази | | | | | |навчально-наукової | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 21879 | - | |Завідувач дитячого садка | | | | | |(дитячих ясел, ясел-садка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 21897 | - | |Завідувач кабінету навчального | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 21909 | - | |Завідувач кафедри | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 21951 | - | |Завідувач курсів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 21958 | - | |Завідувач лабораторії (освіта) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 21341 | - | |Завідувач позашкільного | | | | | |закладу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 22027 | - | |Завідувач практики | | | | | |(виробничої, навчальної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 24635 | - | |Керівник виробничої практики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 24604 | - | |Керівник позанавчальної | | | | | |виховної роботи з іноземними | | | | | |учнями | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 24638 | - | |Керівник студентського | | | | | |проектно-конструкторського | | | | | |(дослідного) бюро | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 23741 | - | |Начальник містечка (дитячого | | | | | |оздоровчого, навчального) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 21580 | - | |Начальник навчального пункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | | | 80 |Начальник | | | | | |навчально-тренувального центру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.4 | 23856 | - | |Начальник табору | | | | | |оборонно-спортивного | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.5 | 20619 | | 78 |Головна медична сестра | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.5 | | | 78 |Головний державний санітарний | | | | | |лікар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.5 | 21857 | |2, 25 |Завідувач віварію | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.5 | - | | 78 |Начальник (завідувач) | | | | | |структурного підрозділу | | | | | |медичного закладу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20561 | - | |Генеральний директор програм | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 24387 | - | |Голова секції (творчої) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20628 | |87, 84 |Головний адміністратор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20644 | |84, 81 |Головний балетмейстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20647 | | 81 |Головний бібліограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20650 | | 81 |Головний бібліотекар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20723 | |84, 81 |Головний диригент | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21067 | | 81 |Головний зберігач фондів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20768 | - | |Головний кінооператор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20756 | - | |Головний мистецтвознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20834 | - | |Головний музичний редактор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20888 | - | 18 |Головний редактор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20895 | - | |Головний редактор програм | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20897 | - | |Головний редактор студії | | | | | |(кіностудії) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20900 | - | |Головний редактор творчого | | | | | |об'єднання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20903 | | 83** |Головний режисер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 20906 | - | |Головний режисер-постановник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21022 | - | |Головний суддя з випробування | | | | | |племінних коней | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | - | | 85 |Головний тренер команди | | | | | |(збірної, клубної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21064 | |84, 81 |Головний хормейстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | | | 81** |Головний художник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21079 | - | |Головний художник з освітлення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21082 | - | |Головний художник-постановник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21085 | - | |Головний художник-реставратор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21070 | - | |Головний художній керівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21510 | - | |Директор програм | | | | | |(радіотелевізійних) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21806 | - | |Завідувач абонементу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21836 | | 81 |Завідувач атракціону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21839 | | 85 |Завідувач бази спортивної | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21332 | | 81 |Завідувач бібліотеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21338 | - | |Завідувач бюро (кінопересувок, | | | | | |подорожей, екскурсій) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21344 | | 81 |Завідувач виставки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | - | - | |Завідувач відділення (декан) у | | | | | |коледжі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21858 | | 82 |Завідувач відеотеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 22093 | | 81 |Завідувач закладу клубного | | | | | |типу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21924 | - | |Завідувач клубу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21928 | - | |Завідувач комплексу | | | | | |(атракціонного, товарного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21945 | | 84 |Завідувач костюмерної | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21428 | - | |Завідувач лекторію | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21434 | - | |Завідувач музею | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21465 | - | |Завідувач парку культури та | | | | | |відпочинку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 22000 | - | |Завідувач пересувної виставки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | - | | 80 |Завідувач | | | | | |психолого-медико-педагогічної | | | | | |консультації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 22048 | - | |Завідувач радіовузла | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 21541 | | 85 |Завідувач спортивної споруди | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 22081 | - | |Завідувач студії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 22084 | | 81 |Завідувач театру (літнього) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 22096 | | 81 |Завідувач філіалу бібліотеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 22100 | | 82 |Завідувач фільмобази | | | | | |(фільмосховища) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 22103 | - | |Завідувач фільмотеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 22109 | - | |Завідувач фонотеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | - | - | |Завідувач центральної | | | | | |психолого-медико-педагогічної | | | | | |консультації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 22129 | | 81 |Завідувач центру (молодіжного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | | | 82 |Керівник групи (виробництво | | | | | |кіно- і відеофільмів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 24622 | | 81 |Керівник гуртка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 24623 | | 81 |Керівник самодіяльного | | | | | |об'єднання (клубу за | | | | | |інтересами) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 24637 | | 81 |Керівник студії, колективу (за | | | | | |видами мистецтва і народної | | | | | |творчості) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 24639 | - | |Керівник туристської групи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 24641 | | 85 |Керівник фізичного виховання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | - | - | |Керівник художній цеху | | | | | |(майстерні) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 24646 | | 84 |Керівник частини | | | | | |(літературно-драматургічної, | | | | | |музичної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | | | 82 |Майстер з ремонту приладів та | | | | | |апаратури (виробництво кіно- і | | | | | |відеофільмів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | - | | 85 |Начальник (завідувач) | | | | | |тренажерного комплексу (залу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 23689 | - | |Начальник бази туристської | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 23753 | - | |Начальник дитячого | | | | | |приймача-розподільника | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 23829 | | 85 |Начальник клубу (аероклубу, | | | | | |службового собаківництва, | | | | | |спортивно-технічного, | | | | | |стрілецько-спортивного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | - | | 85 |Начальник команди з виду | | | | | |спорту (збірної, клубної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 23856 | - | |Начальник табору туристського | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | | | 82 |Начальник цеху (виробництво | | | | | |кіно- і відеофільмів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | 24288 | | 82 |Організатор трюкових зйомок | | | | | |(сцен) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | | | |Продюсер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.6 | | | 82 |Продюсер (кінематографія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 24363 | - | |Голова державної комісії | | | | | |(бюро) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 24371 | - | |Голова комісії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 20671 | - | |Головний випусковий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | | | 62 |Головний державний інспектор | | | | | |Державної інспекції з | | | | | |експлуатації електричних | | | | | |станцій та мереж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | | | 62 |Головний державний інспектор | | | | | |України з енергетичного | | | | | |нагляду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 21100 | - | |Головний експерт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 20735 | | 5 |Головний інженер (інші галузі) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | | | |Головний інженер Державної | | | | | |інспекції з експлуатації | | | | | |електричних станцій та мереж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 20738 | - | |Головний інженер-інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 20750 | |68, 62 |Головний інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 20786 | - | |Головний контролер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 20921 | - | |Головний радник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | | | |Головний страховий експерт з | | | | | |охорони праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 22036 | - | |Завідувач (начальник) | | | | | |приймальні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 21824 | - | |Завідувач архівосховища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 21818 | | 1 |Завідувач архіву | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 21985 | - | |Завідувач відділення | | | | | |(бібліотеки, заочного, | | | | | |контейнерного, підготовчого та | | | | | |ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 21988 | | 65** |Завідувач відділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 21872 | | 74 |Завідувач групи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 21897 | - | |Завідувач кабінету технічного | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 21930 | - | |Завідувач консультації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 21939 | - | |Завідувач коректорської | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | - | - | |Завідувач корпункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 21958 | | 5** |Завідувач лабораторії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 22009 | - | |Завідувач майданчика | | | | | |(астрономічного, | | | | | |інструментального, спортивного | | | | | |та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 21974 | | 1 |Завідувач науково-технічної | | | | | |бібліотеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 21976 | - | |Завідувач обстановки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 22045 | | 67** |Завідувач пункту (заготовчого, | | | | | |приймального, | | | | | |навчально-консультаційного, | | | | | |навчального та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 22051 | - | 18 |Завідувач редакції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 22069 | | 81 |Завідувач сектора | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 22085 | - | |Завідувач технічного архіву | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 22087 | | 84 |Завідувач трупи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 22130 | | 81 |Завідувач частини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 24609 | - | |Керівник групи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 24620 | - | |Керівник допризовної | | | | | |підготовки (військовий | | | | | |керівник) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | | | |Керівник з координації | | | | | |аварійно-рятувальних робіт на | | | | | |акваторіях | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | - | | 68 |Керівник рятувального | | | | | |підрозділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | - | - | |Керівник рятувального | | | | | |формування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 22985 | - | |Командир артилерійської ланки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 23001 | - | |Командир вогневої точки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 22999 | - | |Командир-наставник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 23039 | - | |Комісар аварійний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 23898 | | 65** |Начальник відділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | | | 62 |Начальник Державної інспекції | | | | | |з експлуатації електричних | | | | | |станцій та мереж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 23792 | |62, 66 |Начальник інспекції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 23804 | - | |Начальник кабінету | | | | | |(лінгафонного, проектного та | | | | | |ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | | |74, 67 |Начальник партії (геодезичної, | | | | | |геологічної, промислової, | | | | | |топографічної та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | | | |Начальник підрозділу | | | | | |оперативно-рятувальної служби | | | | | |з профілактичних заходів | | | | | |цивільного захисту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | | | |Начальник підрозділу постійної | | | | | |готовності до | | | | | |аварійно-рятувальних дій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 23958 | - | |Начальник прес-центру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | | | |Начальник режимно-секретного | | | | | |органу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 24030 | |66, 5 |Начальник сектора | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 24128 | - | |Начальник слідчої частини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | | | |Начальник структурного | | | | | |підрозділу режимно-секретного | | | | | |органу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 24079 | - | |Начальник трудової колонії для | | | | | |неповнолітніх | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1229.7 | 25151 | | 81 |Учений секретар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 20637 | - | |Головний архівіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 20656 | |76, 1 |Головний бухгалтер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 21097 | | 1 |Головний економіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 20765 | - | |Головний касир | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 20882 | - | |Головний ревізор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 21124 | - | |Головний юрисконсульт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 21489 | | 5 |Директор з економіки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | | | |Директор фінансовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 22066 | - | |Завідувач (начальник) | | | | | |секретаріату | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 21903 | | 1 |Завідувач канцелярії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 21906 | |84, 66 |Завідувач каси | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 22128 | - | |Завідувач цехової бухгалтерії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | | | |Керівник (директор, начальник | | | | | |та ін.) департаменту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | | | |Начальник бюро (функціональний | | | | | |підрозділ) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 23814 | | 64 |Начальник відділу капітального | | | | | |будівництва (технічного | | | | | |переозброєння) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 23849 | - | |Начальник | | | | | |контрольно-ревізійного відділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 24068 | |64, 1 |Начальник лабораторії | | | | | |техніко-економічних досліджень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 23926 | | 1 |Начальник планово-економічного | | | | | |бюро цеху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 23927 | | 1 |Начальник планово-економічного | | | | | |відділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | | | |Начальник управління | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 24108 | | 1 |Начальник фінансового відділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 24120 | - | |Начальник централізованої | | | | | |бухгалтерії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | 24157 | | 1 |Начальник юридичного відділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1231 | | | |Секретар корпоративний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | 20877 | | 80 |Головний профконсультант | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | 20878 | - | |Головний психолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | 20924 | - | |Головний соціолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | 21477 | | 5, 1 |Директор з кадрових питань та | | | | | |побуту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | 21897 | - | |Завідувач кабінету з техніки | | | | | |безпеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | 24619 | - | |Керівник групи обліку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | 23702 | | 1 |Начальник бюро організації | | | | | |праці та заробітної плати цеху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | 23805 | |67, 1 |Начальник відділу кадрів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | 23899 | | 1 |Начальник відділу організації | | | | | |праці та заробітної плати | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | - | | 1 |Начальник відділу охорони | | | | | |праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | 23930 | | 1 |Начальник відділу підготовки | | | | | |кадрів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | 24053 | | 1 |Начальник відділу соціального | | | | | |розвитку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | 23887 | | 1 |Начальник лабораторії наукової | | | | | |організації праці та | | | | | |управління виробництвом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | 24054 | | 1 |Начальник лабораторії | | | | | |соціології та психофізіології | | | | | |праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1232 | 23888 | | 1 |Начальник нормативно-дослідної | | | | | |лабораторії (станції) з питань | | | | | |праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1233 | 21407 | | 1** |Директор комерційний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1233 | 24028 | | 1 |Начальник відділу збуту | | | | | |(маркетингу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1233 | 23842 | | 65 |Начальник комерційного відділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1234 | 21073 | - | |Головний художник (реклама) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1234 | 23898 | | 82 |Начальник відділу (з реклами, | | | | | |зв'язків з громадськістю) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1234 | | | |Прес-секретар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1235 | 23712 | | 1** |Начальник відділу зовнішньої | | | | | |кооперації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1235 | 23897 | | 1 |Начальник відділу комплектації | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1235 | 23875 | | 1 |Начальник відділу | | | | | |матеріально-технічного | | | | | |постачання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1235 | 24034 | - | |Начальник складу | | | | | |(паливно-мастильних | | | | | |матеріалів, | | | | | |матеріально-технічного та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1235 | 24091 | | |Начальник управління | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1236 | 20874 | - | |Головний програміст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1236 | 20994 | - | |Головний фахівець з | | | | | |електронного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1236 | 20960 | - | |Головний фахівець з | | | | | |програмного забезпечення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1236 | 23671 | | 1 |Начальник відділу | | | | | |автоматизованої системи | | | | | |керування виробництвом (АСКВ) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1236 | 24044 | | 1 |Начальник зміни | | | | | |обчислювального | | | | | |(інформаційно-обчислювального) | | | | | |центру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1236 | 21345 | | 67 |Начальник центру | | | | | |(обчислювального, | | | | | |інформаційно-обчислювального) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 24390 | - | |Голова ради | | | | | |(науково-технічної, наукової, | | | | | |експертної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20638 | | 64 |Головний архітектор | | | | | |(архітектура та будівництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20641 | | 64 |Головний архітектор проекту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20653 | | 2 |Головний біолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21019 | - | |Головний будівельник кораблів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20659 | - | |Головний ветеринарний лікар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20662 | | 11 |Головний винороб | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20665 | | 67 |Головний водолазний фахівець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20674 | | 64 |Головний геодезист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20677 | |74, 5 |Головний геолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20680 | | 74 |Головний геофізик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20681 | | 74 |Головний геохімік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20683 | - | |Головний гідроакустик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20686 | | 74** |Головний гідрогеолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20689 | - | |Головний гідрограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20692 | - | |Головний гідролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20698 | | 5 |Головний гідротехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20701 | | 5 |Головний гірник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20867 | | 2 |Головний ґрунтознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20717 | - | |Головний десинатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21103 | - | |Головний електрик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21106 | - | |Головний електромеханік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21109 | - | |Головний електронік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21112 | - | |Головний електрорадіонавігатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20843 | | 5 |Головний збагачувач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20915 | | 1 |Головний зварник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20732 | | 2 |Головний зоотехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20747 | |68, 64 |Головний інженер проекту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20741 | - | |Головний інженер-кріогенник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20759 | | 40 |Головний калібрувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20771 | - | |Головний колорист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20780 | | 1 |Головний конструктор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20783 | - | |Головний конструктор проекту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20789 | | 11 |Головний коньячний майстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20798 | | 11 |Головний круп'яр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20801 | | 65 |Головний кулінар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20807 | |64, 5 |Головний маркшейдер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20810 | | 2 |Головний меліоратор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20813 | | 1 |Головний металург | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20819 | | 1 |Головний метролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20837 | | 11 |Головний миловар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20858 | | 2, 3 |Головний мисливствознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20825 | - | |Головний мікробіолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20828 | - | |Головний модельєр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20831 | - | |Головний модельєр-конструктор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20855 | - | |Головний оптик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20861 | | 26 |Головний парфумер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20864 | | 11 |Головний пивовар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20795 | | 11 |Головний питлівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20870 | - | |Головний приладник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20873 | - | |Головний пробірувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20876 | | 40 |Головний прокатник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20879 | - | |Головний радіолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20891 | - | |Головний редактор карт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20894 | - | |Головний редактор карт і лоцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20909 | - | |Головний релійник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20912 | | 4 |Головний рибовод | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20918 | | 75 |Головний синоптик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21012 | | 40 |Головний сталеплавильник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20849 | - | |Головний телеоператор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21031 | - | |Головний теплотехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21036 | - | |Головний технічний керівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21037 | | 5, 1 |Головний технолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21038 | - | |Головний технолог проекту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21040 | | 11 |Головний титестер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21043 | | 65 |Головний товарознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21049 | | 62 |Головний турбініст виробничого | | | | | |об'єднання з ремонту та | | | | | |налагодження устаткування | | | | | |атомних станцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21025 | | 11 |Головний тютюнник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21028 | | 11 |Головний тютюновий майстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20936 | - | |Головний фахівець з | | | | | |автоматизованих систем | | | | | |керування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20933 | - | |Головний фахівець з автоматики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20939 | - | |Головний фахівець з антенних | | | | | |споруд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20942 | | 62 |Головний фахівець з атомних | | | | | |електростанцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20997 | | 70 |Головний фахівець з | | | | | |електрозв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21000 | | 62 |Головний фахівець з | | | | | |енергетичних реакторів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21003 | - | |Головний фахівець з | | | | | |енергоблоків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21006 | - | |Головний фахівець з | | | | | |енергосистем | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20991 | - | |Головний фахівець з | | | | | |кольорового телебачення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20951 | - | |Головний фахівець з котлів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20952 | - | |Головний фахівець з монтажу та | | | | | |налагодження систем | | | | | |автоматизації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20945 | - | |Головний фахівець з охорони | | | | | |навколишнього середовища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20963 | - | |Головний фахівець з | | | | | |радіомовлення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20966 | - | |Головний фахівець з | | | | | |радіопередавальних пристроїв | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20978 | - | |Головний фахівець з | | | | | |телевізійного мовлення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20981 | - | |Головний фахівець з техніки | | | | | |консервації телевізійних | | | | | |програм | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20985 | - | |Головний фахівець з | | | | | |тропосферних радіорелейних | | | | | |ліній | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20954 | - | |Головний фахівець з | | | | | |устаткування звукових трактів | | | | | |та акустики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20957 | - | |Головний фахівець з | | | | | |устаткування телевізійних | | | | | |трактів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20948 | | 62 |Головний фахівець з якості | | | | | |металів на атомних станціях | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20969 | - | |Головний фахівець із | | | | | |сантехнічного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20972 | - | |Головний фахівець із | | | | | |світлотехніки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20975 | | 62 |Головний фахівець із систем | | | | | |керування та захисту на | | | | | |атомних станціях | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 20976 | - | |Головний фахівець із | | | | | |слабкострумових систем та | | | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | |приладів і автоматики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21055 | - | |Головний фізик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21058 | - | |Головний хімік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21074 | - | |Головний художник-конструктор | | | | | |(дизайнер) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21075 | - | |Головний художник-конструктор | | | | | |(дизайнер) проекту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21076 | - | |Головний художник-модельєр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.1 | 21091 | | 11 |Головний шампаніст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 21988 | - | |Завідувач (начальник) відділу | | | | | |(науково-дослідного, | | | | | |конструкторського, проектного | | | | | |та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 21989 | - | |Завідувач відділу (бюро) | | | | | |оформлення проектних | | | | | |матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 21886 | - | |Завідувач докторантури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 22131 | - | |Завідувач | | | | | |креслярсько-копіювального бюро | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 21958 | | 81 |Завідувач лабораторії | | | | | |(науково-дослідної, підготовки | | | | | |виробництва) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 21441 | - | |Завідувач обсерваторії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 22078 | - | |Завідувач станції географічної | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 22096 | - | |Завідувач філіалу лабораторії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 24601 | - | |Керівник бригади (дослідної, | | | | | |проектної організації) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 23701 | - | |Начальник бюро | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 23885 | | 1 |Начальник відділу механізації | | | | | |та автоматизації виробничих | | | | | |процесів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 23896 | | 1 |Начальник відділу | | | | | |науково-технічної інформації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 23908 | | 1 |Начальник відділу охорони | | | | | |навколишнього середовища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 23924 | | 1 |Начальник відділу патентної та | | | | | |винахідницької роботи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 24057 | | 1 |Начальник відділу | | | | | |стандартизації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 23795 | | 1 |Начальник дослідної | | | | | |лабораторії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 23853 | - | |Начальник лабораторії | | | | | |(науково-дослідної, дослідної | | | | | |та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 23966 | |64, 2 |Начальник | | | | | |проектно-кошторисного бюро | | | | | |(групи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 24011 | - | |Начальник реактора | | | | | |(прискорювача, ядерно-фізичної | | | | | |установки) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 24030 | - | |Начальник сектора | | | | | |(науково-дослідного, | | | | | |конструкторського та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | - | | 75 |Начальник станції | | | | | |метеорологічної | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 24071 | | 1** |Начальник технічного відділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 24077 | | 1 |Начальник технологічного бюро | | | | | |цеху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 24124 | | 1 |Начальник центральної | | | | | |заводської лабораторії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1237.2 | 24126 | |21, 1 |Начальник цеху дослідного | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1238 | - | - | |Керівник проектів та програм у | | | | | |сфері матеріального | | | | | |(нематеріального) виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | 21849 | | 1 |Завідувач бюро перепусток | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | 22124 | | 1 |Завідувач господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | 21897 | - | |Завідувач кабінету з | | | | | |військово-технічної підготовки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | 21935 | | 1 |Завідувач | | | | | |копіювально-розмножувального | | | | | |бюро | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | 21803 | | 1 |Завідувач машинописного бюро | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | | | |Завідувач номерного фонду | | | | | |готелю (туристичного комплексу | | | | | |та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | | | |Командир (начальник) | | | | | |підрозділу (сфера цивільного | | | | | |захисту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | | | |Командир (начальник) частини | | | | | |(сфера цивільного захисту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | | | |Командир взводу (сфера | | | | | |цивільного захисту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | | | |Командир загону (сфера | | | | | |цивільного захисту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | | | |Майстер (сфера цивільного | | | | | |захисту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | 23816 | | 68 |Начальник варти воєнізованої | | | | | |охорони | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | 23816 | - | |Начальник варти окремого | | | | | |пожежного поста | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | 23907 | | 68 |Начальник воєнізованої охорони | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | 24117 | | 1 |Начальник господарського | | | | | |відділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | | | |Начальник караулу (зміни, | | | | | |поста) оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного захисту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | | | |Начальник караулу (зміни, | | | | | |поста) частини (сфера | | | | | |цивільного захисту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | 23838 | | 68 |Начальник команди (відомчої | | | | | |воєнізованої охорони, | | | | | |службового собаківництва) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | 23838 | - | |Начальник команди пожежної | | | | | |охорони | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | 23907 | - | |Начальник охорони пожежної, | | | | | |сторожової | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | | | |Начальник полігону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1239 | | | |Начальник служби (сфера | | | | | |цивільного захисту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1311 | - | | 2 |Голова кооперативу | | | | | |(товариства, колективної ферми | | | | | |і т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1311 | - | | 2 |Директор (керівник) малого | | | | | |підприємства | | | | | |сільськогосподарського | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1312 | - | - | |Голова кооперативу | | | | | |промислового | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1312 | - | - | |Директор (керівник) малого | | | | | |підприємства гірничодобувного | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1312 | - | - | |Директор (керівник) малого | | | | | |промислового підприємства | | | | | |(фірми) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1313 | - | | 64 |Голова кооперативу | | | | | |будівельного | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1313 | - | | 64 |Директор (керівник) малого | | | | | |будівельного підприємства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1314 | - | | 65 |Директор (керівник) малої | | | | | |торговельної фірми | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1314 | - | | 65 |Керуючий магазином | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1314 | - | - | |Комерсант | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1315 | - | | 87 |Керуючий готелем (пансіонатом, | | | | | |кемпінгом і т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1315 | - | | 65 |Керуючий рестораном (кафе, | | | | | |їдальнею і т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1315 | | | |Начальник дільниці ресторану | | | | | |(кафе, їдальні і т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1315 | | | |Ресторатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1316 | - | - | |Директор (керівник) малого | | | | | |підприємства (транспортного, | | | | | |складського) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1317 | - | - | |Директор малої фірми | | | | | |(страхової, аудиторської, | | | | | |рекламної і т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1317 | - | | 65 |Керуючий агентством | | | | | |(страховим, торговельним, | | | | | |нерухомості, рекламним і | | | | | |т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1318 | - | - | |Керуючий перукарнею | | | | | |(фотоательє, фірмою прокату і | | | | | |т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1319 | - | | 81** |Директор (керівник) малого | | | | | |підприємства (у сфері охорони | | | | | |здоров'я, освіти, культури і | | | | | |т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1319 | 21375 | - | |Завідувач залу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1411 | | | |Менеджер (управитель) з | | | | | |використання водних ресурсів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1439.8 | | | |Менеджер (управитель) з | | | | | |виробництва та розподілення | | | | | |електроенергії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1439.8 | | | |Менеджер (управитель) з | | | | | |організації ефективного | | | | | |використання енергії | | | | | |(енергоменеджер) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1443 | | | |Менеджер (управитель) з | | | | | |транспортно-експедиторської | | | | | |діяльності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1443 | | | |Менеджер (управитель) на | | | | | |автомобільному транспорті | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1443 | | | |Менеджер (управитель) на | | | | | |водному транспорті | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1448.1 | | | |Менеджер (управитель) з | | | | | |туризму | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1451 | | | |Менеджер (управитель) в | | | | | |торгівлі транспортними | | | | | |засобами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1452 | | | |Менеджер (управитель) в | | | | | |оптовій торгівлі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1453 | | | |Менеджер (управитель) в | | | | | |роздрібній торгівлі побутовими | | | | | |та непродовольчими товарами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1453.1 | | | |Менеджер (управитель) в | | | | | |роздрібній торгівлі побутовими | | | | | |товарами та їх ремонті | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1453.2 | | | |Менеджер (управитель) в | | | | | |роздрібній торгівлі | | | | | |непродовольчими товарами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1454 | | | |Менеджер (управитель) в | | | | | |роздрібній торгівлі | | | | | |продовольчими товарами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1455.1 | | | 87 |Менеджер (управитель) у | | | | | |готельному господарстві | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1456.1 | | | |Менеджер (управитель) | | | | | |ресторану | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1456.2 | | | |Менеджер (управитель) кафе | | | | | |(бару, їдальні) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1456.3 | | | |Менеджер (управитель) | | | | | |підприємства з приготування та | | | | | |постачання готових страв | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1474 | | | |Менеджер (управитель) з питань | | | | | |регіонального розвитку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1475.4 | | | 5* |Менеджер (управитель) з | | | | | |адміністративної діяльності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1475.4 | | | 1 |Менеджер (управитель) з | | | | | |логістики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1475.4 | | | |Менеджер (управитель) з | | | | | |постачання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1475.4 | | | 1 |Менеджер (управитель) із збуту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1475.4 | | | 1 |Менеджер (управитель) із | | | | | |зв'язків з громадськістю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1475.4 | | | 1 |Менеджер (управитель) із | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | |діяльності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1476.1 | | | 1 |Менеджер (управитель) з | | | | | |реклами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1477.1 | | | 1 |Менеджер (управитель) з | | | | | |персоналу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1491 | | | |Менеджер (управитель) | | | | | |підприємства | | | | | |житлово-комунального | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |1492 | | | 18 |Менеджер (управитель) у сфері | | | | | |видавничо-поліграфічної | | | | | |діяльності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.1 | | | |Астроном | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.1 | | | |Астрофізик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.1 | | | |Генетик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.1 | | | |Науковий співробітник (медична | | | | | |фізика) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник (фізика, | | | | | |астрономія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | | | |Аеродинамік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | | | |Балістик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | | | |Гідродинамік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | | | 62 |Інженер з підготовки та | | | | | |ліцензування персоналу атомної | | | | | |електростанції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | | | 62 |Інженер з радіаційної безпеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | 22451 | | 62 |Інженер з управління блоком | | | | | |атомної станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | 22457 | | 62 |Інженер з управління реактором | | | | | |(прискорювачем, | | | | | |ядерно-фізичною установкою) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | 22483 | |62, 10 |Інженер-радіолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | 22485 | - | |Інженер-радіофізик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | | | 62 |Інспектор з радіаційної | | | | | |безпеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | 23064 | - | |Консультант науковий (у | | | | | |планетаріях) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | | | |Орнітолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | | | |Професіонал з медичної фізики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | | | |Реолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | | | |Термодинамік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2111.2 | 25189 | - | |Фізик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2112.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(метеорологія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2112.2 | - | | 75 |Агрометеоролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2112.2 | - | | 75 |Аеролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2112.2 | | | |Кліматолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2112.2 | - | | 75 |Метеоролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2112.2 | - | | 75 |Океанолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2112.2 | | | 75 |Радіолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2112.2 | - | | 75 |Синоптик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2113.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник (хімія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2113.2 | 20603 | | 74 |Геохімік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2113.2 | 25488 | - | |Енохімік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2113.2 | | | |Інженер з радіаційної та | | | | | |хімічної розвідки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2113.2 | 22486 | - | |Інженер-радіохімік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2113.2 | | | |Кристалограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2113.2 | - | | 25 |Хімік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2113.2 | | | |Хімік газокомпресорної служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2113.2 | - | - | |Хімік-аналітик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2113.2 | - | - | |Хімік-кристалограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(геологія, геофізика) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | 20589 | |5, 74 |Геолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | | | |Геолог з видобування та | | | | | |підземного зберігання газу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | 20590 | | 5 |Геолог кар'єру, рудника, шахти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | 20592 | - | |Геолог нафтогазорозвідки | | | | | |(партії) структурно-пошукового | | | | | |буріння | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | | | |Геоморфолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | 20601 | |5, 74 |Геофізик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | 20602 | | 5 |Геофізик кар'єру, рудника, | | | | | |шахти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | 20610 | |5, 74 |Гідрогеолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | 20614 | | 75 |Гідролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | 21130 | | 67 |Девіатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | | | |Мікропалеонтолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | 23620 | - | |Мінералог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | | | |Палеонтолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | 24333 | - | |Петрограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | - | - | |Сейсмолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2114.2 | | | |Стратиграф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2121.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(математика) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2121.2 | - | - | |Актуарій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2121.2 | 23452 | | 1 |Математик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2121.2 | - | - | |Математик-аналітик з | | | | | |дослідження операцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2122.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(статистика) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2122.2 | | | |Біометрист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2122.2 | 25353 | | 1 |Економіст-демограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2122.2 | - | - | |Економіст-статистик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2131.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(обчислювальні системи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2131.2 | - | - | |Адміністратор бази даних | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2131.2 | - | - | |Адміністратор даних | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2131.2 | - | - | |Адміністратор доступу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2131.2 | - | - | |Адміністратор доступу | | | | | |(груповий) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2131.2 | - | - | |Адміністратор задач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2131.2 | - | - | |Адміністратор системи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2134.2 | - | - | |Аналітик з комп'ютерних | | | | | |комунікацій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2131.2 | - | - | |Аналітик комп'ютерних систем | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2131.2 | - | - | |Аналітик комп'ютерного банку | | | | | |даних | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2131.2 | 22238 | | 1 |Інженер з автоматизованих | | | | | |систем керування виробництвом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2131.2 | - | - | |Інженер з комп'ютерних систем | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2131.2 | - | - | |Інженер з програмного | | | | | |забезпечення комп'ютерів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2131.2 | | | |Інженер-дослідник з | | | | | |комп'ютеризованих систем та | | | | | |автоматики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2131.2 | - | - | |Конструктор комп'ютерних | | | | | |систем | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2132.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(програмування) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2132.2 | 22481 | | 1 |Інженер-програміст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2132.2 | | | |Програміст (база даних) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2132.2 | - | - | |Програміст прикладний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2132.2 | - | - | |Програміст системний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2139.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник (галузь | | | | | |обчислень) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2139.2 | - | - | |Інженер із застосування | | | | | |комп'ютерів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2139.2 | | | 18 |Інженер системний | | | | | |видавничо-поліграфічного | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2141.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(архітектура, планування міст) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2141.2 | 20196 | |64, 87 |Архітектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2141.2 | - | - | |Інженер-проектувальник | | | | | |(планування міст) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2142.2 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(цивільне будівництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2142.2 | 20616 | | 2, 5 |Гідротехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2142.2 | 22463 | | 68 |Інженер з експлуатації | | | | | |аеродромів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2142.2 | 22311 | | 2 |Інженер з меліорації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2142.2 | 22322 | | 64 |Інженер з нагляду за | | | | | |будівництвом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2142.2 | 22395 | | 64 |Інженер з проектно-кошторисної | | | | | |роботи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2142.2 | 22177 | | 64 |Інженер-будівельник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2142.2 | 22482 | | 64 |Інженер-проектувальник | | | | | |(цивільне будівництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.1 | | | |Інженер-дослідник із | | | | | |енергетики сільського | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(електротехніка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | 21686 | - | |Диспетчер об'єднаного | | | | | |диспетчерського управління | | | | | |енергосистеми | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | - | | 62 |Інженер з експлуатації | | | | | |протиаварійної автоматики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | 22472 | | 2 |Інженер з електрифікації | | | | | |сільськогосподарського | | | | | |підприємства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | 22329 | | 62 |Інженер з налагодження, | | | | | |удосконалення технології та | | | | | |експлуатації електричних | | | | | |станцій та мереж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | | | 62 |Інженер з режимів | | | | | |оперативно-диспетчерської | | | | | |служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | | | 62 |Інженер з релейного захисту і | | | | | |електроавтоматики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | 22415 | | 62 |Інженер з ремонту та | | | | | |налагодження | | | | | |електроенергетичного | | | | | |устаткування атомної станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | | | 62 |Інженер із засобів | | | | | |диспетчерського і | | | | | |технологічного керування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | 22421 | | 68 |Інженер із світлотехнічного та | | | | | |електротехнічного забезпечення | | | | | |польотів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | 22478 | - | |Інженер перетворювального | | | | | |комплексу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | | | 62 |Інженер служби ізоляції та | | | | | |захисту від перенапруг | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | | | 62 |Інженер служби ліній | | | | | |енергопідприємства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | | | 62 |Інженер служби підстанцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | | | 62 |Інженер служби розподільних | | | | | |мереж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | 22502 | |64, 87 |Інженер-енергетик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | 22211 | - | |Інженер-конструктор | | | | | |(електротехніка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | | | |Професіонал з енергетичного | | | | | |менеджменту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | 24857 | - | |Старший електромеханік-капітан | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2143.2 | 24860 | - | |Старший | | | | | |електромеханік-командир | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2144.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(електроніка, телекомунікації) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2144.2 | | | 70 |Інженер антенно-щоглових | | | | | |споруд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2144.2 | | | 70 |Інженер електрозв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2144.2 | | | 62 |Інженер з високовольтних | | | | | |випробувань та вимірювань | | | | | |енергоустаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2144.2 | - | | 70 |Інженер з організації | | | | | |виробничих процесів | | | | | |електрозв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2144.2 | 22402 | | 68 |Інженер з радіонавігації та | | | | | |радіолокації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2144.2 | | | 62 |Інженер з ремонту та | | | | | |обслуговування автоматики та | | | | | |засобів вимірювань атомної | | | | | |електростанції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2144.2 | - | | 70 |Інженер засобів радіо та | | | | | |телебачення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2144.2 | 22281 | - | |Інженер із звукозапису | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2144.2 | - | | 70 |Інженер лінійних споруд | | | | | |електрозв'язку та абонентських | | | | | |пристроїв | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2144.2 | | | |Інженер мережі стільникового | | | | | |зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2144.2 | 22496 | | 1 |Інженер-електронік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2144.2 | 22499 | | |Інженер-електрорадіонавігатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2144.2 | 22211 | - | |Інженер-конструктор | | | | | |(електроніка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.1 | | | |Інженер-дослідник із | | | | | |механізації сільського | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(інженерна механіка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 24887 | | |Будівельник кораблів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22263 | | 6 |Інженер з вишкобудування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22275 | - | |Інженер з діагностування | | | | | |технічного стану | | | | | |машинно-тракторного парку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22462 | - | |Інженер з експлуатації | | | | | |авіаційного устаткування | | | | | |об'єктивного контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22466 | |2, 87 |Інженер з експлуатації | | | | | |машинно-тракторного парку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22464 | - | |Інженер з експлуатації | | | | | |повітряних суден (систем | | | | | |повітряних суден) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22471 | | 87 |Інженер з експлуатації споруд | | | | | |та устаткування | | | | | |водопровідно-каналізаційного | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22287 | | 1 |Інженер з інструменту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22295 | | 1 |Інженер з комплектації | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22317 | | 1 |Інженер з механізації та | | | | | |автоматизації виробничих | | | | | |процесів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22320 | - | |Інженер з механізації | | | | | |трудомістких процесів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22323 | - | |Інженер з нагляду за | | | | | |будівництвом флоту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22384 | | 66 |Інженер з приймання | | | | | |локомотивів (вагонів) у депо | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22436 | | 2 |Інженер з теплофікації | | | | | |сільськогосподарського | | | | | |підприємства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22445 | - | |Інженер з технічного | | | | | |обслуговування, ремонту та | | | | | |діагностики авіаційної техніки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | - | | 62 |Інженер з технічної | | | | | |діагностики котельного і | | | | | |турбінного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22460 | | 62 |Інженер з управління турбіною | | | | | |атомної станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22418 | - | |Інженер із зварювання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22430 | | 67 |Інженер із суднопідіймальних | | | | | |робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22487 | | 67 |Інженер спеціального флоту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22203 | - | |Інженер-випробувач літальної | | | | | |лабораторії бортової | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22210 | - | |Інженер-дослідник підводного | | | | | |апарата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22211 | - | |Інженер-конструктор (механіка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22226 | - | |Інженер-механік груповий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22229 | | 67 |Інженер-механік з флоту | | | | | |груповий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22232 | | 67 |Інженер-механік з флоту | | | | | |лінійний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 22493 | - | |Інженер-технолог (механіка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 23540 | - | |Механік лінійний флоту (з | | | | | |флоту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 20291 | | 68 |Провідний інженер з | | | | | |експериментальних робіт і | | | | | |льотних випробувань систем | | | | | |повітряних суден | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 20292 | - | |Провідний інженер з | | | | | |експлуатації повітряних суден | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 20288 | | 68 |Провідний інженер з льотних | | | | | |випробувань повітряних суден | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | 24824 | - | |Старший механік-командир | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2145.2 | | | 67 |Суперінтендант | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2146.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник (хімічні | | | | | |технології) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2146.2 | - | - | |Інженер (хімічні технології) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2146.2 | 22290 | - | |Інженер з випробування та | | | | | |оброблення плівки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2146.2 | 22474 | | 21 |Інженер з електрохімічного | | | | | |захисту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2146.2 | | | 62 |Інженер з обліку та зберігання | | | | | |ядерних матеріалів атомної | | | | | |електростанції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2146.2 | 22272 | | 68 |Інженер з паливно-мастильних | | | | | |матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2146.2 | | | 62 |Інженер з переробки | | | | | |радіоактивних відходів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2146.2 | - | - | |Інженер-технолог (хімічні | | | | | |технології) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(гірництво, металургія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 20613 | | 5 |Гідрогеолог кар'єру, рудника, | | | | | |шахти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | - | | 40 |Інженер (металургія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22247 | |74, 5 |Інженер з буріння (бурових | | | | | |робіт) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22251 | | 5 |Інженер з буровибухових | | | | | |(вибухових) робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22257 | - | |Інженер з вентиляції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22277 | | 6 |Інженер з видобутку нафти й | | | | | |газу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22348 | | 6 |Інженер з випробування | | | | | |свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22269 | |5, 74 |Інженер з гірничих робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22266 | | 6 |Інженер з глинястих розчинів у | | | | | |надглибокому бурінні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | | | 21 |Інженер з експлуатації | | | | | |лінійної частини | | | | | |магістрального газопроводу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22469 | | 21 |Інженер з експлуатації | | | | | |нафтогазопроводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22470 | | 6 |Інженер з експлуатації | | | | | |устаткування газових об'єктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22299 | | 5 |Інженер з кріплення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22302 | | 6 |Інженер з кріплення свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22377 | | 21 |Інженер з підготовки та | | | | | |транспортування нафти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22382 | | 6 |Інженер з підтримання | | | | | |пластового тиску | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | | | |Інженер з піротехнічних, | | | | | |саперних та вибухових робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | | | |Інженер з технічної | | | | | |діагностики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22278 | | 6 |Інженер із заливання | | | | | |свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 22424 | | 6 |Інженер із складних робіт у | | | | | |бурінні (капітальному ремонті) | | | | | |свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | - | | 40 |Інженер-технолог (металургія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 23178 | |74, 5 |Маркшейдер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 23181 | | 5 |Маркшейдер кар'єру, рудника, | | | | | |шахти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2147.2 | 23182 | - | |Маркшейдер на підземних | | | | | |роботах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(картографія, топографія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.2 | | | |Аерофотозйомник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.2 | 20586 | | 74** |Геодезист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.2 | | | |Гідрограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.2 | - | - | |Інженер-землевпорядник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.2 | 22915 | |18, 74 |Картограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.2 | 22918 | - | |Картограф-укладач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.2 | 24534 | | 18 |Редактор карт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.2 | 24537 | - | 18 |Редактор карт технічний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.2 | 25071 | | 74 |Топограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.2 | | | |Топограф кадастровий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.2 | 24764 | - | |Укладач лоцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.2 | | | |Фахівець з геосистемного | | | | | |моніторингу навколишнього | | | | | |середовища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.2 | | | |Фахівець з дистанційного | | | | | |зондування землі та | | | | | |аерокосмічного моніторингу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2148.2 | | | |Фотограмметрист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.1 | - | - | |Космонавт-дослідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник (галузь | | | | | |інженерної справи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.1 | | | |Науковий співробітник | | | | | |(транспорт) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.1 | | | 18 |Технолог-дослідник | | | | | |(видавничо-поліграфічне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Аналітик комунікацій (крім | | | | | |комп'ютерів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Аналітик систем (крім | | | | | |комп'ютерів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | - | - | |Державний реєстратор суден | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 21662 | | 87** |Диспетчер диспетчерської | | | | | |служби керування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 21725 | - | |Диспетчер з регулювання | | | | | |вагонного парку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Диспетчер з транспортування | | | | | |газу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 21734 | | 67 |Диспетчер з флоту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 21764 | | 68 |Диспетчер служби руху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 21665 | - | |Диспетчер шляховий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 21671 | | 68 |Диспетчер-інструктор служби | | | | | |руху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Експерт технічний з | | | | | |промислової безпеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22177 | | 1 |Інженер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22235 | |67, 68 |Інженер з аварійно-рятувальних | | | | | |робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | 68 |Інженер з автоматизованих | | | | | |систем льотного контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | 68 |Інженер з автоматизованих | | | | | |систем управління повітряним | | | | | |рухом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22244 | | 67 |Інженер з боротьби з | | | | | |аварійними розливами нафти й | | | | | |нафтопродуктів у морі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | 62 |Інженер з експлуатації | | | | | |гідротехнічних споруд атомної | | | | | |електростанції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Інженер з експлуатації споруд | | | | | |та устаткування | | | | | |газокомпресорної служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | 62 |Інженер з експлуатації | | | | | |устаткування атомної | | | | | |електростанції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | 21 |Інженер з експлуатації | | | | | |устаткування газорозподільних | | | | | |станцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Інженер з інвентаризації | | | | | |нерухомого майна | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22454 | - | |Інженер з керування й | | | | | |обслуговування систем | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22296 | - | |Інженер з комплектації | | | | | |устаткування й матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Інженер з контролю систем | | | | | |обліку газу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22314 | | 1 |Інженер з метрології | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22326 | | 1 |Інженер з налагодження й | | | | | |випробувань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | 68 |Інженер з об'єктивного | | | | | |контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22360 | | 62 |Інженер з організації | | | | | |експлуатації та ремонту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22364 | | 1 |Інженер з охорони | | | | | |навколишнього середовища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | - | | 1 |Інженер з охорони праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22369 | | 1 |Інженер з патентної та | | | | | |винахідницької роботи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22372 | - | |Інженер з підводно-вибухових | | | | | |робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22375 | | 67 |Інженер з підводно-технічних | | | | | |робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22381 | |1, 87 |Інженер з підготовки | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | 21 |Інженер з підготовки газу до | | | | | |транспортування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Інженер з пожежної безпеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Інженер з пожежно-рятувальних | | | | | |робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22396 | - | |Інженер з проектування | | | | | |механізованих розробок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Інженер з профілактичних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22408 | | 1 |Інженер з ремонту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22405 | |87, 62 |Інженер з розрахунків та | | | | | |режимів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Інженер з | | | | | |техногенно-екологічної безпеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22448 | | 87 |Інженер з транспорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Інженер з управління | | | | | |повітряним рухом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22293 | | 1** |Інженер з якості | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22260 | - | |Інженер із впровадження нової | | | | | |техніки й технології | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22393 | - | |Інженер із застосування | | | | | |авіації в галузях економіки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22427 | | 1 |Інженер із стандартизації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Інженер із стандартизації та | | | | | |якості | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Інженер оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного захисту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22484 | | 87 |Інженер садово-паркового | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | 62 |Інженер-дефектоскопіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22180 | | 67 |Інженер-диспетчер груповий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22183 | | 67 |Інженер-диспетчер з руху флоту | | | | | |(у флоті) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22209 | | 1 |Інженер-дослідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22211 | | 1 |Інженер-конструктор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Інженер-конструктор машин та | | | | | |устаткування | | | | | |сільськогосподарського | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22214 | - | |Інженер-контролер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22216 | | 1 |Інженер-лаборант | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | 18 |Інженер-матеріалознавець | | | | | |видавничо-поліграфічного | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22480 | - | |Інженер-протезист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22493 | | 1** |Інженер-технолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | 68 |Інженер-технолог центру | | | | | |комутації повідомлень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 22494 | - | |Інженер-технолог-протезист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 23048 | - | |Конструктор (інші галузі | | | | | |інженерної справи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 23051 | - | |Конструктор взуття | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 23054 | - | |Конструктор одягу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | - | - | |Консультант (у певній галузі | | | | | |інженерної справи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 20289 | - | |Провідний інженер з | | | | | |об'єктивного контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Розробник систем (крім | | | | | |комп'ютерів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | 18 |Технолог | | | | | |(видавничо-поліграфічне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | 18 |Технолог-видавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | - | | 1 |Фахівець з неруйнівного | | | | | |контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | | | |Фахівець із забезпечення | | | | | |оперативно-рятувальних служб | | | | | |цивільного захисту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 21226 | | 68 |Черговий з польотів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 21205 | - | |Черговий по відділенню | | | | | |залізниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 21187 | - | |Черговий по метрополітену | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 21199 | | |Черговий по об'єднанню | | | | | |(промислового залізничного | | | | | |транспорту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2149.2 | 21280 | - | |Черговий служби руху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.1 | | | |Біолог-дослідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.1 | | | |Іхтіолог-дослідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(біологія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.1 | | | |Рибовод-дослідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | 20257 | |25, 10 |Бактеріолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | 20275 | | 25 |Біолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | | | |Біотехнолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | 20276 | - | |Біофізик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | | | |Ботанік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | 20583 | - | |Геоботанік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | 20608 | | 4 |Гідробіолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | | | |Гістолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | - | - | |Еколог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | | | |Експерт з екології | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | | | 5* |Експерт-кінолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | | | |Ембріолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | 25491 | - | |Ентомолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | 25494 | - | |Ентофітопатолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | 22154 | - | |Зоолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | 22865 | | 4 |Іхтіолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | 22868 | | 4 |Іхтіопатолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | | | |Мамолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | 23618 | - | |Міколог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | 23619 | - |4, 25 |Мікробіолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | 24308 | - | |Палеонтолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | | | |Паразитолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | | | |Професіонал з іхтіології та | | | | | |рибництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | 24647 | | 4 |Рибовод | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | | | |Таксономіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2211.2 | | | |Цитолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2212.2 | 20278 | |25, 10 |Біохімік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2212.2 | 25497 | - | |Епідеміолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2212.2 | 20389 | | 78 |Лікар-патологоанатом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2212.2 | 25069 | | 25 |Токсиколог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2212.2 | 25174 | | 25 |Фармаколог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2212.2 | 25192 | | 1 |Фізіолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.1 | | | 2 |Агроном-дослідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.1 | | | |Гідротехнік-дослідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.1 | | | |Дослідник аквакультури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.1 | | | |Дослідник із агрохімії та | | | | | |ґрунтознавства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.1 | | | |Дослідник із захисту рослин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.1 | | | |Дослідник із плодоовочівництва | | | | | |та виноградарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.1 | | | |Дослідник із селекції та | | | | | |генетики сільськогосподарських | | | | | |культур | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.1 | - | - | |Науковий співробітник | | | | | |(агрономія, зоотехнія, | | | | | |лісівництво, | | | | | |природно-заповідна справа) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 20037 | - | |Агролісомеліоратор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 20040 | | 2 |Агроном | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 20041 | | 2 |Агроном аеродрому | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 20053 | | 2 |Агроном з насінництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 20050 | | 2 |Агроном із захисту рослин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 20043 | | 2 |Агроном-інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 20056 | | 2 |Агрохімік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 24359 | - | |ерунтознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 22157 | | 2 |Зоотехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 22163 | | 2 |Зоотехнік з контролю якості | | | | | |продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 22166 | | 2 |Зоотехнік з племінної справи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Інженер з використання водних | | | | | |ресурсів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Інженер з відтворення | | | | | |природних екосистем | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | 3 |Інженер з лісових культур | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | 3 |Інженер з лісозаготівель | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 22308 | - | |Інженер з лісокористування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 22309 | | 3 |Інженер з лісосировинних | | | | | |ресурсів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Інженер з охорони природних | | | | | |екосистем | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 22363 | | 3 |Інженер з охорони та захисту | | | | | |лісу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Інженер з охорони тваринного | | | | | |світу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Інженер з природокористування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Інженер з рекреаційного | | | | | |благоустрою | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 22217 | | 3 |Інженер лісового господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Інженер станції насосної | | | | | |(групи станцій) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Інженер-гідротехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 22218 | | 3 |Інженер-лісопатолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Інженер-проектувальник (водне | | | | | |господарство) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | - | | 3 |Інженер-таксатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | 2 |Інженер-технолог з виробництва | | | | | |та переробки продукції | | | | | |тваринництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Інспектор з карантину рослин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | 24293 | | 2, 3 |Мисливствознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Професіонал з | | | | | |плодоовочівництва і | | | | | |виноградарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | 2 |Технолог-дослідник з | | | | | |виробництва та переробки | | | | | |продукції тваринництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Фахівець з використання водних | | | | | |ресурсів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Фахівець з виробництва | | | | | |продукції аквакультури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Фахівець з екологічної освіти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Фахівець з квітникарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Фахівець з ландшафтного | | | | | |дизайну | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Фахівець з рекреації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Фахівець із агрохімії та | | | | | |ґрунтознавства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2213.2 | | | |Фахівець із селекції та | | | | | |генетики сільськогосподарських | | | | | |культур | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(лікувальна справа, крім | | | | | |стоматології) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20311 | | 78 |Лікар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20333 | - | |Лікар гірничорятувальної | | | | | |частини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар з авіаційної медицини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар з народної та | | | | | |нетрадиційної медицини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар з променевої терапії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар з радіонуклідної | | | | | |діагностики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар з ультразвукової | | | | | |діагностики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар загальної практики - | | | | | |сімейний лікар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20397 | - | |Лікар підводного апарата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20408 | | 78 |Лікар приймальної палати | | | | | |(відділення) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20344 | | 78 |Лікар пункту охорони здоров'я | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20424 | - | |Лікар роз'їзний (лінійний) на | | | | | |залізничному транспорті | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20450 | | 78 |Лікар станції (відділення) | | | | | |швидкої та невідкладної | | | | | |медичної допомоги | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20314 | | 78 |Лікар-акушер-гінеколог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20315 | | 78 |Лікар-алерголог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-анестезіолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20329 | | 78 |Лікар-гастроентеролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20332 | | 78 |Лікар-гематолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-генетик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-геріатр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | | | 78 |Лікар-гінеколог дитячого та | | | | | |підліткового віку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | | | 78 |Лікар-гінеколог-онколог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20338 | | 78 |Лікар-дерматовенеролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20520 | | 78 |Лікар-ендокринолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-імунолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20356 | | 78 |Лікар-інфекціоніст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-кардіолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-кардіоревматолог дитячий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-комбустіолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20365 | | 78 |Лікар-методист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20366 | | 78 |Лікар-нарколог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-невролог дитячий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20371 | | 78 |Лікар-невропатолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20374 | | 78 |Лікар-нейрохірург | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-нефролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20377 | | 78 |Лікар-онколог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-ортопед-травматолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20380 | | 78 |Лікар-отоларинголог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20383 | | 78 |Лікар-офтальмолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20392 | | 78 |Лікар-педіатр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-педіатр дільничний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-педіатр-неонатолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20417 | | 78 |Лікар-психіатр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-психолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-психотерапевт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-психофізіолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-пульмонолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20423 | | 78 |Лікар-радіолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-ревматолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-рефлексотерапевт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-сексопатолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-сурдолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20481 | | 78 |Лікар-терапевт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-терапевт дільничний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20484 | | 78 |Лікар-терапевт підлітковий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20490 | | 78 |Лікар-терапевт цехової | | | | | |лікарської дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20493 | | 78 |Лікар-токсиколог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-трансплантолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-трансфузіолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20502 | | 78 |Лікар-уролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20508 | | 78 |Лікар-фтизіатр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | 20517 | | 78 |Лікар-хірург | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-хірург серцево-судинний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-хірург судинний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-хірург торакальний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-хірург-онколог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2221.2 | - | | 78 |Лікар-хірург-проктолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2222.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(стоматологія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2222.2 | 20459 | | 78 |Лікар-стоматолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2222.2 | 20462 | | 78 |Лікар-стоматолог-ортодонт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2222.2 | - | | 78 |Лікар-стоматолог-ортопед | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2222.2 | - | | 78 |Лікар-стоматолог-терапевт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2222.2 | 20468 | | 78 |Лікар-стоматолог-хірург | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2223.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(ветеринарна медицина) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2223.2 | 20323 | - | |Лікар ветеринарної медицини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2223.2 | - | - | |Лікар ветеринарної медицини | | | | | |для лікування спортивних коней | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2224.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(фармація) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2224.2 | 24426 | | 78 |Провізор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2224.2 | - | | 78 |Провізор клінічний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2224.2 | | | 78 |Провізор-аналітик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2224.2 | | | |Провізор-гомеопат | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2224.2 | - | | 78 |Провізор-косметолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2224.2 | - | - | |Провізор-токсиколог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2225.2 | - | | 78 |Лікар з гігієни дітей та | | | | | |підлітків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2225.2 | - | | 78 |Лікар з гігієни праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2225.2 | - | | 78 |Лікар з гігієни харчування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2225.2 | - | | 78 |Лікар з комунальної гігієни | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2225.2 | - | | 78 |Лікар з радіаційної гігієни | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2225.2 | - | | 78 |Лікар із загальної гігієни | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2225.2 | 20320 | | 78 |Лікар-бактеріолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2225.2 | 20326 | | 78 |Лікар-вірусолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2225.2 | 20335 | | 78 |Лікар-дезінфекціоніст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2225.2 | 20523 | | 78 |Лікар-епідеміолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2225.2 | 20386 | | 78 |Лікар-паразитолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2225.2 | - | | 78 |Лікар-профпатолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2225.2 | - | | 78 |Лікар-санолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник (галузь | | | | | |медицини, крім сестринської | | | | | |справи та акушерства) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | 22515 | - | |Інспектор-лікар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | - | | 78 |Лікар з лікувальної | | | | | |фізкультури та спортивної | | | | | |медицини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | 20514 | | 78 |Лікар з функціональної | | | | | |діагностики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | - | - | |Лікар спортивний (збірної чи | | | | | |клубної команди) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | 20341 | | 78 |Лікар-дієтолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | 20521 | | 78 |Лікар-ендоскопіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | 20362 | | 78 |Лікар-лаборант | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | | | 78 |Лікар-лаборант-генетик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | | | 78 |Лікар-лаборант-гігієніст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | | | 78 |Лікар-лаборант-гігієніст з | | | | | |дослідження фізичних факторів | | | | | |навколишнього середовища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | | | 78 |Лікар-лаборант-гігієніст з | | | | | |дослідження хімічних факторів | | | | | |навколишнього середовища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | | | 78 |Лікар-лаборант-імунолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | 20426 | | 78 |Лікар-рентгенолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | 20456 | | 78 |Лікар-статистик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | | | 78 |Лікар-судово-медичний гістолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | 20471 | | 78 |Лікар-судово-медичний експерт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | | | 78 |Лікар-судово-медичний імунолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | | | 78 |Лікар-судово-медичний | | | | | |криміналіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | | | 78 |Лікар-судово-медичний | | | | | |токсиколог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | | | 78 |Лікар-судово-медичний цитолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | 20474 | | 78 |Лікар-судово-психіатричний | | | | | |експерт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2229.2 | 20505 | | 78 |Лікар-фізіотерапевт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2230.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(сестринська справа, | | | | | |акушерство) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2230.2 | 25187 | - | |Фельдшер на морських і | | | | | |річкових суднах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2310.1 | | | |Докторант | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2310.1 | 21795 | - | |Доцент | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2310.1 | 24456 | - | |Професор кафедри | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2310.2 | 20199 | - | |Асистент | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2310.2 | - | - | |Викладач вищого навчального | | | | | |закладу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2320 | 24420 | - | |Викладач професійного | | | | | |навчально-виховного закладу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2320 | - | - | |Викладач театральних дисциплін | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2320 | - | - | |Викладач хореографічних | | | | | |дисциплін | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2320 | - | | |Викладач хорових дисциплін | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2320 | - | - | |Викладач-інструменталіст | | | | | |(народних, духових, | | | | | |спеціальних інструментів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2320 | 25157 | - | |Вчитель середнього | | | | | |навчально-виховного закладу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2320 | 23473 | - | |Методист заочних шкіл і | | | | | |відділень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2331 | 25157 | - | |Вчитель початкового | | | | | |навчально-виховного закладу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2332 | 20303 | - | |Вихователь дитячого садка | | | | | |(ясел-садка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2332 | 23476 | - | |Методист з дошкільного | | | | | |виховання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2340 | - | | 80 |Вихователь соціальний по | | | | | |роботі з дітьми-інвалідами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2340 | 25160 | | 80 |Вчитель-дефектолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2340 | 25161 | | 80 |Вчитель-логопед | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2340 | - | | 80 |Вчитель-реабілітолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2340 | 22847 | | 80 |Інструктор слухового кабінету | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2340 | - | | 80 |Консультант | | | | | |психолого-медико-педагогічної | | | | | |консультації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2340 | - | - | |Консультант центральної | | | | | |психолого-медико-педагогічної | | | | | |консультації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2340 | 24314 | | 80 |Педагог соціальний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2340 | 24320 | | 80 |Перекладач-дактилолог | | | | | |навчальних закладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2351.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник (методи | | | | | |навчання) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2351.2 | 24420 | - | |Викладач (методи навчання) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2351.2 | 20305 | | 80 |Вихователь-методист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2351.2 | | | |Інструктор | | | | | |навчально-тренувального центру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2351.2 | 23480 | | 1 |Методист з економічної освіти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2351.2 | 23478 | | 85 |Методист з фізичної культури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2352 | 22517 | - | |Інспектор вищих навчальних | | | | | |закладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2352 | 22592 | - | |Інспектор з | | | | | |військово-технічної підготовки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2352 | 22595 | - | |Інспектор з дошкільного | | | | | |виховання, позашкільної роботи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2352 | 22670 | - | |Інспектор з навчальної, | | | | | |виховної, методичної роботи, | | | | | |виробничого навчання і | | | | | |початкової військової | | | | | |підготовки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2352 | 22646 | - | |Інспектор з охорони дитинства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2352 | 22698 | - | |Інспектор середніх спеціальних | | | | | |та професійно-технічних | | | | | |навчальних закладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2352 | 22710 | - | |Інспектор шкіл | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2352 | 22568 | - | |Інспектор-методист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2352 | 22828 | | 80 |Інструктор з праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2359 | | | |Керівник секції спортивного | | | | | |напряму | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2359.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник (в інших | | | | | |галузях навчання) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2359.1 | | | 5* |Науковий співробітник | | | | | |(валеологія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2359.2 | - | - | |Інженер-інструктор біолокацій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2359.2 | 22755 | - | |Інструктор-льотчик-методист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2359.2 | 22781 | - | |Інструктор-пілот (льотчик) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2359.2 | 23160 | |81, 84 |Лектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2359.2 | 23471 | | 80 |Методист позашкільного закладу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2359.2 | | | 5* |Методист-валеолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2359.2 | 23564 | | 67 |Механік-наставник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2359.2 | 24275 | - | |Організатор позакласної та | | | | | |позашкільної виховної роботи з | | | | | |дітьми | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2359.2 | | | 5* |Педагог-валеолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2359.2 | 24313 | | 87 |Педагог-організатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2359.2 | 25338 | | 68 |Штурман-інструктор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2411.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник (аудит, | | | | | |бухгалтерський облік) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2411.2 | - | | 1 |Аудитор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2411.2 | 20281 | | 1 |Бухгалтер (з дипломом | | | | | |спеціаліста) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2411.2 | 20287 | - | |Бухгалтер-експерт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2411.2 | 20284 | | 1 |Бухгалтер-ревізор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2411.2 | | | 5* |Консультант з податків і | | | | | |зборів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник (праця | | | | | |та зайнятість) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | 25374 | | 1 |Економіст з праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | | | 80 |Експерт з регулювання | | | | | |соціально-трудових відносин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | - | | 80 |Експерт з умов праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | 22339 | | 1 |Інженер з нормування праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | 22354 | | 1 |Інженер з організації праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | 22351 | | 1 |Інженер з організації та | | | | | |нормування праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | 22378 | | 1 |Інженер з підготовки кадрів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | 22397 | - | |Інженер з профадаптації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | 22780 | - | |Інструктор передових методів | | | | | |праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | 24164 | | 5 |Нормувальник гірничий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | 24167 | - | |Нормувальник гірничий кар'єру, | | | | | |рудника, шахти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | 24170 | | 5 |Нормувальник гірничий на | | | | | |підземних роботах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | 24457 | | 80 |Профконсультант | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | | | |Страховий експерт з охорони | | | | | |праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | - | - | |Фахівець з аналізу ринку праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | | | 1 |Фахівець з питань вирішення | | | | | |колективних трудових спорів | | | | | |(конфліктів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2412.2 | - | - | |Фахівець з питань зайнятості | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2413.1 | | | |Науковий співробітник (біржові | | | | | |операції) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2413.2 | | | |Професіонал з ведення реєстру | | | | | |власників іменних цінних | | | | | |паперів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2413.2 | | | |Професіонал з депозитарної | | | | | |діяльності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2413.2 | | | |Професіонал з корпоративного | | | | | |управління | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2413.2 | | | |Професіонал з управління | | | | | |активами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2413.2 | | | |Професіонал - організатор | | | | | |торгівлі на ринку цінних | | | | | |паперів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2414.1 | | | |Науковий співробітник (безпека | | | | | |підприємств, установ та | | | | | |організацій) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.1 | | | |Науковий співробітник | | | | | |(інтелектуальна власність) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(маркетинг, ефективність | | | | | |підприємництва, раціоналізація | | | | | |виробництва) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | | | |Відповідальний працівник банку | | | | | |(філії банку, іншої фінансової | | | | | |установи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | 25371 | | 1 |Економіст із збуту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | 25393 | - | |Експерт із | | | | | |зовнішньоекономічних питань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | 22357 | | 1 |Інженер з організації | | | | | |керування виробництвом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | - | - | |Консультант з ефективності | | | | | |підприємництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | - | - | |Консультант з маркетингу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | - | - | |Консультант з раціоналізації | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | | | |Консультант із | | | | | |зовнішньоекономічних питань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | | | |Професіонал з інтелектуальної | | | | | |власності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | - | - | |Рекламіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | | | |Фахівець з державних | | | | | |закупівель | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | - | - | |Фахівець з ефективності | | | | | |підприємництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | - | |18, 65 |Фахівець з методів розширення | | | | | |ринку збуту (маркетолог) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | - | - | |Фахівець з раціоналізації | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | - | - | |Фахівець із зв'язків з | | | | | |громадськістю та пресою | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | | | |Фахівець із сертифікації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | | | |Фахівець із стандартизації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | - | | 1 |Фахівець із стандартизації, | | | | | |сертифікації та якості | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | | | |Фахівець із якості | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.2 | - | | 65 |Фахівець-аналітик з | | | | | |дослідження товарного ринку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.3 | | | 80 |Державний соціальний інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.3 | | | |Помічник-консультант народного | | | | | |депутата України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.3 | | | |Радник (органи державної | | | | | |влади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.3 | - | | 76 |Спеціаліст державної служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.3 | | | 76 |Спеціаліст з питань кадрової | | | | | |роботи та державної служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.3 | | | 76 |Спеціаліст-бухгалтер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2419.3 | | | 76 |Спеціаліст-юрисконсульт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2421.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(правознавство) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2421.2 | 20059 | - | |Адвокат | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2421.2 | | | |Консультант науковий | | | | | |(правознавство) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2421.2 | 24450 | - | |Прокурор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2421.2 | 24451 | - | |Прокурор-криміналіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2421.2 | - | - | |Старший помічник Генерального | | | | | |прокурора України з особливих | | | | | |доручень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2421.2 | | | |Юрист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2422 | - | - | |Суддя | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2429 | 25392 | - | |Експерт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2429 | | | 80 |Інспектор праці (правовий) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2429 | 24173 | - | |Нотаріус | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2429 | 24176 | - | |Нотаріус державний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2429 | 24758 | | 76 |Радник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2429 | 24740 | - | |Слідчий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2429 | 24743 | - | |Слідчий в особливо важливих | | | | | |справах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2429 | | | |Фахівець з дізнання у сфері | | | | | |цивільного захисту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2429 | 25500 | | 1 |Юрисконсульт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2431.1 | 23667 | | 81 |Науковий співробітник (архівна | | | | | |справа, музеєзнавство) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2431.2 | 20193 | - | |Архівіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2431.2 | 25395 | - | |Експерт з комплектування | | | | | |музейного та виставочного | | | | | |фонду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2431.2 | 25223 | | |Зберігач експонатів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2431.2 | 25220 | | 81 |Зберігач фондів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2432.1 | 21792 | | 1 |Документознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2432.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(бібліотечна справа, | | | | | |науково-технічна інформація) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2432.2 | 20269 | | 81 |Бібліограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2432.2 | 20272 | | 81 |Бібліотекар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2432.2 | | | |Експерт з питань | | | | | |інтелектуальної власності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2432.2 | 23479 | | 82 |Методист із складання | | | | | |кінопрограм | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2433.1 | | | |Науковий співробітник | | | | | |(інформаційна аналітика) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2433.2 | | | |Аналітик консолідованої | | | | | |інформації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2433.2 | 22336 | | 1 |Інженер з науково-технічної | | | | | |інформації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2441.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(економіка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2441.2 | 25351 | | 1** |Економіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2441.2 | 25355 | | 1 |Економіст з бухгалтерського | | | | | |обліку та аналізу | | | | | |господарської діяльності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2441.2 | 25359 | |64, 1 |Економіст з договірних та | | | | | |претензійних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2441.2 | 25362 | | 1 |Економіст з | | | | | |матеріально-технічного | | | | | |забезпечення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2441.2 | 25368 | | 1 |Економіст з планування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2441.2 | - | - | |Економіст з режимів | | | | | |газопостачання, обліку та | | | | | |контролю за витрачанням газу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2441.2 | 25377 | | 1 |Економіст з фінансової роботи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2441.2 | 25352 | | 1 |Економіст обчислювального | | | | | |(інформаційно-обчислювального) | | | | | |центру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2441.2 | - | - | |Економічний радник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2441.2 | 23068 | - | |Консультант з економічних | | | | | |питань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2441.2 | 24191 | - | |Оглядач з економічних питань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2441.2 | | | |Член правління акціонерного | | | | | |товариства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2441.2 | | | |Член спостережної ради | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.1 | | | |Антрополог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(археографія, археологія, | | | | | |географія, кримінологія, | | | | | |палеографія, соціологія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | 20184 | - | |Археограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | 20187 | - | |Археолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | - | - | |Географ | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | | | |Географ (політична географія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | | | |Географ (фізична географія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | - | - | |Географ-економіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | | | |Етнолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | - | - | |Кримінолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | | | |Палеогеограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | 24307 | - | |Палеограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | | | |Соціальний патолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442 2 | 24767 | | 1 |Соціолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | - | - | |Соціолог з ефективності | | | | | |покарання правопорушників | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | - | - | |Соціолог промисловий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | - | - | |Соціолог-кримінолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | | | |Фахівець з міської та районної | | | | | |планіровки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | | | |Фахівець з розміщення | | | | | |продуктивних сих та | | | | | |регіональної економіки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2442.2 | | | |Фахівець з управління | | | | | |природокористуванням | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2443.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(філософія, історія, | | | | | |політологія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2443.2 | - | - | |Експерт із | | | | | |суспільно-політичних питань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2443.2 | - | - | |Історик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2443.2 | | | |Історик (економіка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2443.2 | | | |Історик (політика) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2443.2 | | | |Історик (суспільні відносини) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2443.2 | - | - | |Консультант з питань історії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2443.2 | - | - | |Консультант із | | | | | |суспільно-політичних питань (в | | | | | |партіях та інших громадських | | | | | |організаціях) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2443.2 | - | - | |Політичний оглядач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2443.2 | - | - | |Політолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2443.2 | | | |Фахівець з релігієзнавства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2443.2 | | | |Фахівець із генеалогії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2443.2 | | | |Філософ | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2444.1 | - | - | |Графолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2444.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(філологія, лінгвістика та | | | | | |переклади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2444.1 | | | |Філолог-дослідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2444.2 | 20604 | - | |Гід-перекладач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2444.2 | 24316 | | 1 |Перекладач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2444.2 | 24325 | - | |Перекладач технічної | | | | | |літератури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2444.2 | 24319 | | 80 |Перекладач-дактилолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2444.2 | 24322 | - | |Перекладач-секретар сліпого | | | | | |вчителя (викладача) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2444.2 | 24559 | - | 18 |Редактор-перекладач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2444.2 | | | |Філолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2445.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(психологія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2445.2 | | | 80 |Практичний психолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2445.2 | 24459 | | 1 |Психолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2446.1 | 23667 | - | |Науковий співробітник | | | | | |(соціальний захист населення) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2446.2 | - | - | |Наглядач в громадському центрі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2446.2 | - | - | |Наглядач за умовно засудженими | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2446.2 | - | - | |Фахівець (з допомоги | | | | | |неблагополучним родинам, | | | | | |грошової допомоги дітям і | | | | | |т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2446.2 | | | 80 |Фахівець із соціальної | | | | | |допомоги вдома | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2446.2 | 24768 | | 80 |Фахівець із соціальної роботи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2446.2 | - | | 1 |Фахівець-організатор | | | | | |соціально-побутового | | | | | |обслуговування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2447.1 | - | | 5* |Науковий співробітник (проекти | | | | | |та програми у сфері | | | | | |матеріального та | | | | | |нематеріального виробництва) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2447.2 | - | - | 5* |Фахівець з управління | | | | | |проектами та програмами у | | | | | |сфері матеріального | | | | | |(нематеріального) виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.1 | - | - | |Літературознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 20294 | | 83 |Ведучий програми | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 20529 | |18, 83 |Випусковий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 20532 | |18, 83 |Випусковий відповідальний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | | | |Драматург | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | | | |Журналіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 22508 | |18, 65 |Інокореспондент | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 23045 | | 83 |Коментатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 23124 | |18, 83 |Кореспондент | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 23127 | |18, 83 |Кореспондент власний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 23130 | |18, 83 |Кореспондент спеціальний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 23166 | - | |Літературний співробітник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 24187 | | 83 |Оглядач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 24190 | | 83 |Оглядач політичний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | - | - | |Письменник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 24531 | | 81** |Редактор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 24556 | | 18 |Редактор відповідальний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | | | 82 |Редактор з рекламування | | | | | |фільмів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 24540 | - | 18 |Редактор літературний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 24553 | - | 18 |Редактор науковий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 24562 | |18, 82 |Редактор технічний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 24565 | - | 18 |Редактор художній | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 25290 | - | |Член головної редакції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2451.2 | 25293 | - | |Член колегії (редакційної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.1 | 22862 | - | |Мистецтвознавець | | | | | |(образотворче, | | | | | |декоративно-прикладне | | | | | |мистецтво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | | | |Аналітик з модельної | | | | | |діяльності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 20233 | | 82 |Асистент художника з | | | | | |комбінованих зйомок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 20230 | | 82 |Асистент | | | | | |художника-мультиплікатора | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 20236 | | 82 |Асистент | | | | | |художника-постановника | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | | | |Дизайнер візажу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | | | |Дизайнер зачісок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | | | |Експерт з модельної діяльності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | - | | 81 |Керівник самодіяльного | | | | | |об'єднання прикладного та | | | | | |декоративного мистецтва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 23631 | - | |Модельєр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 23634 | - | |Модельєр-конструктор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | | | |Професіонал з перукарського | | | | | |мистецтва і декоративної | | | | | |косметики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 24737 | | 82 |Скульптор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | | | |Стильмейкер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25229 | |82, 1 |Художник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25262 | | 82 |Художник з комбінованих зйомок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25248 | - | |Художник лакової мініатюри | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25254 | - | |Художник народних художніх | | | | | |промислів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25232 | - | |Художник-графік телебачення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25235 | | 84 |Художник-гример | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25241 | - | |Художник-зарисовник (будинку | | | | | |моделей) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25244 | |1, 18 |Художник-конструктор | | | | | |(дизайнер) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25247 | - | |Художник-ляльковик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25250 | | 84 |Художник-модельєр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25253 | | 82 |Художник-мультиплікатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25231 | - | |Художник-окопротезист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25259 | | 84 |Художник-оформлювач ігрових | | | | | |ляльок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25268 | | 86 |Художник-реставратор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2452.2 | 25293 | - | |Член колегії | | | | | |(художньо-експертної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.1 | - | - | |Музикознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | 20083 | |84, 81 |Акомпаніатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | - | | 84 |Артист (хору, хорового | | | | | |колективу, оркестрової групи | | | | | |та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | - | | 84 |Артист ансамблю (пісні й | | | | | |танцю, | | | | | |вокально-інструментального, | | | | | |вокального, | | | | | |естрадно-інструментального, | | | | | |хорового, народних | | | | | |інструментів та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | 20174 | | 84 |Артист | | | | | |естрадно-інструментального | | | | | |ансамблю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | - | | 84 |Артист оркестру (духового, | | | | | |естрадного, народних | | | | | |інструментів, симфонічного та | | | | | |ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | - | | 84 |Артист-вокаліст (оперний, | | | | | |камерний, соліст, | | | | | |соліст-бандурист, музичної | | | | | |комедії, естради та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | - | - | |Артист-соліст (хору) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | 20162 | | 84 |Артист-соліст-інструменталіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | 20201 | | 84 |Асистент диригента | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | 20229 | | 84 |Асистент хормейстера | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | - | | 84 |Бандурист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | - | | 84 |Бандурист-співак | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | 21623 | |84, 81 |Диригент | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | 22885 | - | |Капельмейстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | - | | 81 |Керівник оркестру (ансамблю) | | | | | |духових інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | - | | 81 |Керівник оркестру (ансамблю, | | | | | |фольклорного ансамблю) | | | | | |народних інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | - | | 81 |Керівник хору (фольклорного | | | | | |ансамблю) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | - | | 84 |Кобзар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | | | |Композитор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | 23109 | |84, 81 |Концертмейстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | 23115 | | 84 |Концертмейстер з класу вокалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | - | - | |Концертмейстер-піаніст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | 23643 | | 82 |Музичний оформлювач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | 24550 | - | |Редактор музичний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | 24586 | | 84 |Репетитор з вокалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | 25217 | |84, 81 |Хормейстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2453.2 | 25293 | - | |Член колегії (сценарної, | | | | | |художньо-експертної у галузі | | | | | |музикознавства) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2454.1 | 22862 | - | |Мистецтвознавець (хореографія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2454.2 | - | - | |Аранжувальник балетний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2454.2 | - | | 84 |Артист (танцювального | | | | | |ансамблю, танцювального та | | | | | |хорового колективу, ансамблю | | | | | |пісні й танцю та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2454.2 | 20101 | | 84 |Артист балету | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2454.2 | 20102 | | 84 |Артист балету (соліст) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2454.2 | - | - | |Артист балету на льоду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2454.2 | 20200 | | 84 |Асистент балетмейстера | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2454.2 | 20260 | |84, 81 |Балетмейстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2454.2 | 20266 | | 84 |Балетмейстер-постановник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2454.2 | - | | 81 |Керівник танцювального | | | | | |колективу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2454.2 | 23112 | - | |Концертмейстер з класу балету | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2454.2 | 24583 | | 84 |Репетитор з балету | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2454.2 | 25214 | - | |Хореограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2454.2 | 25293 | - | |Член колегії (сценарної, | | | | | |художньо-експертної у галузі | | | | | |хореографії) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.1 | 22862 | - | |Мистецтвознавець | | | | | |(кіномистецтво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | - | |84, 82 |Артист (драми, кіно, театру | | | | | |юного глядача, ляльковод, | | | | | |травесті, допоміжного складу | | | | | |та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 20156 | | 84 |Артист розмовного жанру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | - | - | |Артист театру міміки та жесту | | | | | |(мімічного ансамблю) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 20104 | | 84 |Артист, що веде концерт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 20140 | - | |Артист-конферансьє | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 20227 | | 84 |Асистент режисера | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 20228 | - | |Асистент режисера телебачення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 22151 | | 84 |Звукорежисер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | | | 82 |Каскадер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | - | - | |Керівник (студії за видами | | | | | |мистецтва та художньої | | | | | |творчості, любительського | | | | | |об'єднання, клубу за | | | | | |інтересами та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | - | | 81 |Керівник колективу | | | | | |(театрального, самодіяльного | | | | | |та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 24625 | - | |Керівник музичний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 24644 | |81, 84 |Керівник художній | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 22936 | - | |Кінознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 22946 | | 82 |Кінорежисер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 22949 | | 82 |Кінорежисер анімаційних | | | | | |(мультиплікаційних) фільмів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 22952 | - | |Кінорежисер з монтажу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 22955 | | 82 |Кінорежисер-постановник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 23474 | | 81 |Методист культурно-освітнього | | | | | |закладу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | | | |Провідний звукооператор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | | | 82 |Провідний кінооператор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | | | 82 |Провідний кінооператор | | | | | |комбінованих зйомок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | | | 82 |Провідний | | | | | |кінооператор-постановник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | | | 82 |Провідний монтажер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | - | - | |Редактор фільмів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 24568 | |81, 84 |Режисер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 24572 | | 83 |Режисер радіомовлення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | - | | 84 |Режисер театралізованих | | | | | |заходів та свят | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 24573 | | 83 |Режисер телебачення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 24571 | | 84 |Режисер-постановник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 24589 | | 84 |Репетитор з техніки мови | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 25265 | | 84** |Художник-постановник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2455.2 | 25302 | - | |Читець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2461.1 | | | |Науковий співробітник | | | | | |(туризмологія, | | | | | |екскурсознавство) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2461.2 | | | |Екскурсознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2461.2 | | | |Туризмознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2462.2 | | | |Фахівець із гостинності в | | | | | |місцях розміщення (готелі, | | | | | |туристичні комплекси та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2462.2 | | | |Фахівець із готельної справи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2462.2 | | | |Фахівець із ресторанної справи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2463.1 | | | |Науковий співробітник | | | | | |(рекреологія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2463.2 | | | |Фахівець із | | | | | |санаторно-курортної справи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |2471 | | | |Експерт з пробірного контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3111 | 23157 | - | |Лаборант (хімічні та фізичні | | | | | |дослідження) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3111 | - | - | |Оператор біолокацій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3111 | - | | 75 |Технік-агрометеоролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3111 | - | | 75 |Технік-аеролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3111 | 24949 | |5, 74 |Технік-геолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3111 | 24952 | |5, 74 |Технік-геофізик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3111 | 24955 | |5, 74 |Технік-гідрогеолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3111 | - | | 75 |Технік-гідролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3111 | 24960 | - | |Технік-дозиметрист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3111 | 24974 | | |Технік-лаборант (хімічні та | | | | | |фізичні дослідження) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3111 | - | | 75 |Технік-метеоролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3111 | - | | 75 |Технік-океанолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3111 | 25041 | | 1 |Технік-технолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3111 | | | |Фахівець з медичної фізики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3112 | 24750 | - | |Доглядач будови | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3112 | 24958 | - | |Технік-гідротехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3112 | 25037 | |64, 87 |Технік-доглядач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3112 | 24974 | | 64 |Технік-лаборант (будівництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3112 | 24981 | | 64 |Технік-проектувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 21782 | - | |Диспетчер електромеханічної | | | | | |служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 21785 | - | |Диспетчер електропідстанції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 21788 | - | |Диспетчер ескалаторної служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 21743 | - | |Диспетчер перетворювального | | | | | |комплексу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 21755 | - | |Диспетчер районного | | | | | |(місцевого) диспетчерського | | | | | |пункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | | | 62 |Диспетчер-інформатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25401 | - | |Електрик дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25404 | - | |Електрик цеху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25407 | - | |Електродиспетчер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25410 | |67, 66 |Електромеханік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25419 | | 67 |Електромеханік груповий | | | | | |перевантажувальних машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25441 | - | |Електромеханік дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | - | | 70 |Електромеханік електрозв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25432 | - | |Електромеханік з підіймальних | | | | | |установок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25431 | - | |Електромеханік | | | | | |загальносуднового | | | | | |електроустаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | | | 70 |Електромеханік засобів радіо | | | | | |та телебачення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | - | | 70 |Електромеханік лінійних споруд | | | | | |електрозв'язку та абонентських | | | | | |пристроїв | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25428 | - | |Електромеханік маяка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25430 | - | |Електромеханік підводного | | | | | |апарата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25429 | - | |Електромеханік підземної | | | | | |дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25434 | - | |Електромеханік | | | | | |радіонавігаційної системи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25427 | | 67 |Електромеханік-наставник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25455 | - | |Енергетик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25470 | - | |Енергетик виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25467 | - | |Енергетик гідровузла (шлюзу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25473 | - | |Енергетик дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25468 | - | |Енергетик підземної дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25476 | | 1 |Енергетик цеху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25482 | | 66 |Енергодиспетчер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25485 | - | |Енергодиспетчер шляховий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | | | |Технік-електрик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25045 | - | |Технік-енергетик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 24971 | - | |Технік-конструктор | | | | | |(електротехніка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | 25041 | - | |Технік-технолог | | | | | |(елекротехніка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3113 | | | |Фахівець з енергетичного | | | | | |менеджменту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3114 | - | | 70 |Диспетчер електрозв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3114 | - | | 70 |Диспетчер поштового зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3114 | - | | 70 |Технік електрозв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3114 | 25011 | | 68 |Технік з радіолокації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3114 | 25020 | - | |Технік з сигналізації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3114 | | | |Технік із конфігурованої | | | | | |комп'ютерної системи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3114 | | | |Технік із структурованої | | | | | |кабельної системи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3114 | 24947 | | 1 |Технік обчислювального | | | | | |(інформаційно-обчислювального) | | | | | |центру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3114 | - | | 70 |Технік поштового зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3114 | 24971 | - | |Технік-конструктор | | | | | |(електроніка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3114 | 25041 | - | |Технік-технолог (електроніка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | | | 68 |Авіаційний технік з планера та | | | | | |двигунів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | | | 68 |Авіаційний технік з приладів | | | | | |та електроустаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | | | 68 |Авіаційний технік з | | | | | |радіоустаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 20300 | - | |Водолазний фахівець підводного | | | | | |апарата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | | | 68 |Диспетчер центру комутації | | | | | |повідомлень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 22879 | | 40 |Калібрувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23485 | - | |Механік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23488 | - | |Механік автомобільної колони | | | | | |(гаража) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23498 | - | |Механік | | | | | |бурильно-гідрографічної машини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23495 | | 6 |Механік бурильної установки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23499 | - | |Механік вагона-транспортера | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23513 | | 67 |Механік вантажного району | | | | | |(дільниці) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23592 | - | |Механік виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23501 | - | |Механік всюдихода | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23510 | - | |Механік гідровузла (шлюзу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23523 | - | |Механік групи загону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23516 | - | |Механік груповий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23519 | | 67 |Механік груповий | | | | | |перевантажувальних машин | | | | | |(навантажувально- | | | | | |розвантажувальних механізмів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23525 | - | |Механік дизельної та | | | | | |холодильної установок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23607 | |64, 5 |Механік дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23528 | - | |Механік дренажної шахти | | | | | |(дільниці) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23570 | | 74 |Механік з бурових, гірничих | | | | | |робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23573 | - | |Механік з кранового | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23577 | | 5 |Механік з підіймальних | | | | | |установок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23583 | - | |Механік з ремонту транспорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23580 | | 6 |Механік з ремонту устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 14455 | | 85 |Механік з технічних видів | | | | | |спорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23534 | - | |Механік ізотермічних вагонів | | | | | |для перевезення живої риби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23546 | - | |Механік льодозаводу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23549 | - | |Механік маяка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23613 | - | |Механік навчального полігону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23567 | - | |Механік перевантажувальних | | | | | |машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23571 | - | |Механік підземної дільниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23595 | - | |Механік радіонавігаційної | | | | | |системи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23601 | - | |Механік рефрижераторних | | | | | |установок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23598 | - | |Механік рефрижераторного | | | | | |поїзда (секції) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23616 | | 1 |Механік цеху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23491 | | 66 |Механік-бригадир пасажирського | | | | | |поїзда | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 23552 | - | |Механік-налагоджувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 24825 | - | |Старший механік підводного | | | | | |апарата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 24938 | | 5 |Теплотехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 24941 | | 68 |Технік (механік) авіаційний з | | | | | |експлуатації авіаційного | | | | | |устаткування об'єктивного | | | | | |контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 24942 | | 68 |Технік (механік) авіаційний з | | | | | |експлуатації повітряних суден | | | | | |(систем повітряних суден) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | | | 68 |Технік автоматизованих систем | | | | | |траєкторних вимірів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 24982 | - | |Технік з автоматизації | | | | | |виробничих процесів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | | | 68 |Технік з автоматизованих | | | | | |систем льотного контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 25034 | | 87 |Технік з експлуатації мереж і | | | | | |споруд | | | | | |водопровідно-каналізаційного | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 25032 | - | |Технік з експлуатації та | | | | | |ремонту устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 24989 | | 1 |Технік з інструменту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 24998 | - | |Технік з механізації | | | | | |трудомістких процесів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | | | |Технік з об'єктивного контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | | | |Технік маяка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 24971 | - | |Технік-конструктор (механіка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | | | |Технік-механік із меліорації | | | | | |сільськогосподарського | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | | | |Технік-механік | | | | | |сільськогосподарського | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 25041 | - | |Технік-технолог (механіка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3115 | 21190 | | 66 |Черговий по механізованій | | | | | |дистанції | | | | | |навантажувально- | | | | | |розвантажувальних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3116 | 25030 | - | |Технік з електрохімічного | | | | | |захисту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3116 | 24974 | | |Технік-лаборант (хімічне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3117 | 21650 | - | |Диспетчер внутрішньошахтового | | | | | |(шахтового) транспорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3117 | 21656 | | 5 |Диспетчер гірничий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3117 | 24770 | - | |Спектроскопіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3117 | 24983 | | 74 |Технік з буріння | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3117 | 24985 | | 6 |Технік з видобутку нафти й | | | | | |газу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3117 | 25031 | | 21 |Технік з експлуатації | | | | | |нафтопроводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3117 | 25033 | - | |Технік з експлуатації | | | | | |устаткування газових об'єктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3117 | 25009 | | 21 |Технік з підготовки та | | | | | |транспортування нафти та газу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3117 | 24974 | | |Технік-лаборант (видобувна | | | | | |промисловість, металургія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3117 | 24977 | |5, 74 |Технік-маркшейдер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3118 | 23118 | | 1 |Копіювальник технічної | | | | | |документації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3118 | | | |Коректор морських карт і | | | | | |посібників для плавання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3118 | 25284 | | 1 |Кресляр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3118 | 25287 | - | |Кресляр-конструктор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3118 | | | |Технік-гідрограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3118 | 24969 | |5, 74 |Технік-картограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3118 | 24971 | | 1 |Технік-конструктор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3118 | | | |Технік-топограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3118 | | | |Технік-топограф кадастровий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21629 | | 1** |Диспетчер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21635 | - | |Диспетчер автомобільного | | | | | |транспорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21641 | - | |Диспетчер вагонного депо | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21744 | | 5 |Диспетчер виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | | | 63 |Диспетчер газового | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21707 | - | |Диспетчер з міжнародних | | | | | |перевезень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | | | |Диспетчер зі збору | | | | | |навігаційної інформації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21680 | | 66 |Диспетчер локомотивний | | | | | |відділення залізниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21677 | | 66 |Диспетчер локомотивний | | | | | |шляховий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21674 | - | |Диспетчер локомотивного депо | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21683 | | 66 |Диспетчер маневровий | | | | | |залізничної станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21740 | | 62 |Диспетчер підприємства | | | | | |(району) мереж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21704 | - | |Диспетчер пожежного зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21728 | | 67 |Диспетчер порту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21767 | | 68 |Диспетчер служби перевезень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21768 | | 66 |Диспетчер станційний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 22589 | - | |Інспектор з | | | | | |військово-технічних видів | | | | | |спорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 22832 | | 70 |Інструктор з експлуатаційних, | | | | | |виробничо-технічних та | | | | | |організаційних питань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 22798 | - | |Інструктор з організації | | | | | |служби загону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 22958 | - | |Класифікатор текстильної | | | | | |сировини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 23106 | - | |Конфекціонер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 23139 | | 11 |Круп'яр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 23157 | - | |Лаборант (галузі техніки) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 23136 | | 11 |Питлівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 24423 | - | |Пробірувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 24772 | - | |Стажист-дослідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 24940 | | 1** |Технік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | | | |Технік з аварійно-рятувальних | | | | | |робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 24987 | - | |Технік з аеронавігаційної | | | | | |інформації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 25035 | | 85 |Технік з експлуатації та | | | | | |ремонту спортивної техніки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 24995 | | 1 |Технік з метрології | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 24999 | |87, 1 |Технік з налагоджування та | | | | | |випробувань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 25001 | | 1 |Технік з нормування праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 25029 | | 66** |Технік з обліку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 25010 | | 64 |Технік з підготовки | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | | |62, 83 |Технік з підготовки технічної | | | | | |документації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 25005 | |87, 1 |Технік з планування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 25026 | | 1 |Технік з праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | | | |Технік з промислового | | | | | |рибальства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 25023 | | 1 |Технік із стандартизації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 25044 | - | |Технік тренажера | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 24948 | |64, 74 |Технік-геодезист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 24984 | - | |Технік-протезист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 25040 | | 87 |Технік-теплотехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 25062 | - | |Технолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 25171 | | 40 |Фабрикатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | | | 18 |Фахівець | | | | | |видавничо-поліграфічного | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | | | |Фахівець з технічної | | | | | |експертизи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 25205 | - | |Фрахтівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 25226 | | 1 |Хронометражист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 25227 | - | |Хронометражист на підземних | | | | | |роботах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21148 | - | |Черговий зворотного | | | | | |локомотивного депо | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21145 | - | 66 |Черговий локомотивного депо | | | | | |(основного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21149 | - | |Черговий оперативний (загону, | | | | | |центрального | | | | | |командно-диспетчерського | | | | | |пункту, оперативно-рятувальної | | | | | |служби цивільного захисту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21166 | - | |Черговий по депо рухомого | | | | | |складу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21262 | - | |Черговий по електродепо | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21172 | | 66 |Черговий по залізничній | | | | | |станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3119 | 21253 | - | |Черговий по станції | | | | | |метрополітену | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3121 | 25036 | | 1 |Технік-програміст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3121 | | | |Фахівець з комп'ютерної | | | | | |графіки (дизайну) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3123 | - | - | |Контролер роботів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3123 | | | |Технік-фотограмметрист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 20242 | - | |Аерофотогеодезист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 20205 | | 82 |Асистент звукооформлювача | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 20209 | - | |Асистент звукорежисера | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 20212 | | 82 |Асистент кінооператора | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 20215 | | 82 |Асистент кінорежисера | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | - | | 82 |Асистент кінорежисера | | | | | |анімаційних | | | | | |(мультиплікаційних) фільмів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 22148 | | 82 |Звукооформлювач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 22937 | | 82 |Кінооператор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 22938 | - | |Кінооператор (фотооператор) | | | | | |бортовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 22940 | | 82 |Кінооператор комбінованих | | | | | |зйомок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 22943 | | 82 |Кінооператор-постановник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 23637 | | 82 |Монтажер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 15521 | | 82 |Оператор відеозапису | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 24218 | - | |Оператор звукозапису | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | - | - | |Оператор комплексу | | | | | |стенографування та | | | | | |текстооброблення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | - | - | |Оператор обробки та титрування | | | | | |телепередач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 24224 | - | |Оператор-кінокореспондент | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 24944 | - | |Технік-аерофотограметрист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 25199 | - | 18 |Фотокореспондент | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 25202 | - | 18 |Фотокореспондент спеціальний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | 25203 | - | |Фототехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3131 | | | |Фотохудожник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3132 | 20202 | | 82 |Асистент звукооператора | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3132 | 20224 | - | |Асистент телеоператора | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3132 | 11218 | | 68 |Бортрадист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3132 | 22145 | |82, 84 |Звукооператор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3132 | - | | 70 |Оператор радіочастотного | | | | | |контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3132 | 17572 | 22 | |Радист-радіолокаторник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3132 | | | 67 |Радіоелектронік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3132 | 17566 | 73 | |Радіотелеграфіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3132 | 24266 | - | |Телеоператор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3132 | 24986 | - | |Технік із звукозапису | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3133 | - | - | |Оператор медичного | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3139 | - | - | |Технік-оператор електронного | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3139 | - | - | |Технік-оператор оптичного | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | 20299 | | 67 |Водолазний фахівець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | 20607 | - | |Гідроакустик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | 25422 | - | |Електромеханік груповий флоту | | | | | |(з флоту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | 25425 | | 67 |Електромеханік лінійний флоту | | | | | |(з флоту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | 23133 | | 67 |Кранмейстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | | | 67 |Механік (судновий) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | 23522 | | 67 |Механік груповий флоту (з | | | | | |флоту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | | | |Механік з автоматики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | 23589 | | 67 |Механік із суднових систем | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | 23586 | | 67 |Механік портового флоту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | | | 67 |Механік рефрижераторних | | | | | |установок (судновий) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | 23652 | - | |Спостерігач судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | 24821 | - | |Старший механік-капітан | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | 25014 | | 68 |Технік з радіонавігації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | | | |Технік-механік з ремонту | | | | | |технологічного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3141 | 25115 | | 67 |Уповноважений з приймання | | | | | |суден від суднобудівних | | | | | |заводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 20248 | | 67 |Багермейстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 20251 | - | |Багермейстер-капітан | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 20254 | | 67 |Багермейстер-наставник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 22891 | - | |Капітан груповий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 22909 | - | |Капітан здавальний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 22899 | - | |Капітан підводного апарата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 22900 | - | |Капітан портового пункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 22900 | | 67 |Капітан порту (річкового) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 22906 | - | |Капітан рейду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 22912 | - | |Капітан флоту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 22895 | - | |Капітан-кранмейстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 22897 | | 67 |Капітан-наставник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 23172 | | 67 |Лоцман | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | | | 67 |Лоцман-оператор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 24881 | | 67 |Стивідор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 24884 | - | |Стивідор у найважливіших | | | | | |морських портах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 19597 | | 84 |Шапітмейстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 19621 | | 67 |Шкіпер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 25315 | | 67 |Шкіпер рейду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3142 | 25317 | | 68 |Штурман | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 11212 | 73 | |Бортмеханік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | | | 68 |Бортовий оператор-інструктор | | | | | |автоматизованої системи | | | | | |льотного контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | - | | 68 |Бортоператор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 11214 | | 68 |Бортоператор вантажних літаків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 11219 | | 68 |Бортштурман | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | | | 68 |Диспетчер пункту збору | | | | | |донесень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | | | 68 |Диспетчер пункту | | | | | |передпольотного інформаційного | | | | | |обслуговування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | | | 68 |Диспетчер-інструктор | | | | | |диспетчерського тренажера | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 25400 | - | |Електрик-випробувач бортовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 22202 | - | |Інженер (механік)-випробувач | | | | | |бортовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 22179 | | 68 |Інженер бортовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 22178 | | 68 |Інженер бортовий авіаційної | | | | | |ескадрильї | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 22190 | | 68 |Інженер-інспектор бортовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 22208 | | 68 |Інженер-інструктор бортовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 22577 | | 68 |Інспектор-пілот | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 22970 | |3, 68 |Командир авіаційної ланки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 12835 | | 68 |Командир повітряного судна | | | | | |(літака, вертольота) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 22991 | | 68 |Командир повітряного судна | | | | | |(пілот, льотчик) - інструктор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 23164 | - | |Льотчик-випробувач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 13380 | |3, 68 |Льотчик-спостерігач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 23664 | - | |Наставник-пілот авіаційного | | | | | |(льотного) загону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 24222 | - | |Оператор-випробувач бортовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 16604 | | 68 |Пілот (другий пілот) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 24472 | - | |Радист-випробувач бортовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 24773 | | 68 |Старший бортовий інженер | | | | | |авіаційного загону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 24776 | - | |Старший бортовий механік | | | | | |авіаційного загону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 24779 | | 68 |Старший бортовий оператор | | | | | |авіаційного загону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 24785 | | 68 |Старший бортовий радист | | | | | |авіаційного загону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 25321 | | 68 |Штурман авіаційного загону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 25323 | | 68 |Штурман авіаційної ескадрильї | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 25320 | - | |Штурман авіаційної ланки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 25339 | - | |Штурман-випробувач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3143 | 25335 | | 68 |Штурман-інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 21638 | | |Диспетчер аеродромного | | | | | |диспетчерського | | | | | |(авіаційно-диспетчерського) | | | | | |пункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 21659 | - | |Диспетчер диспетчерського | | | | | |пункту посадки (кола, підходу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 21719 | - | |Диспетчер з перельотів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 21698 | | 68 |Диспетчер з руху (літаків) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 21737 | - | |Диспетчер з центрування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 21770 | - | |Диспетчер стартового | | | | | |диспетчерського пункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | | | |Диспетчер управління | | | | | |повітряним рухом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 21779 | - | |Диспетчер центру керування | | | | | |повітряним рухом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | | | 68 |Диспетчер-інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 21668 | | 68 |Диспетчер-інспектор з руху | | | | | |(літаків) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | | | |Диспетчер-інструктор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 24226 | - | |Оператор наземних засобів | | | | | |керування безпілотним | | | | | |літальним апаратом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 24848 | - | |Старший штурман авіаційного | | | | | |училища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 24851 | - | |Старший штурман авіаційної | | | | | |ескадрильї, об'єднаної з | | | | | |аеропортом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 24854 | - | |Старший штурман навчального | | | | | |авіаційного центру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 24852 | - | |Старший штурман об'єднаного | | | | | |авіаційного загону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 25326 | - | |Штурман авіаційно-технічного | | | | | |спортивного клубу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 25329 | - | |Штурман аероклубу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 25330 | | 68 |Штурман аеропорту (бюро, | | | | | |групи, служби) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 25333 | - | |Штурман дельтапланерного клубу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 25342 | - | |Штурман наведення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 25341 | - | |Штурман центрального | | | | | |командно-диспетчерського | | | | | |пункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 25332 | - | |Штурман черговий аеропорту | | | | | |(бюро, групи, служби) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 25343 | - | |Штурман-оператор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3144 | 25344 | | |Штурман-оператор авіаційної | | | | | |космічної та радіолокаційної | | | | | |далекої навігації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3145 | 22199 | | 68 |Інженер-інспектор з контролю | | | | | |за використанням палива | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3145 | 24943 | | 68 |Технік аеродромної служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3145 | 25017 | | 68 |Технік із світлотехнічного та | | | | | |електротехнічного забезпечення | | | | | |польотів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3145 | 24967 | - | |Технік-інспектор з контролю за | | | | | |використанням палива | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3145 | 21254 | - | |Черговий на стоянці, в ангарі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3151 | 22616 | - | |Інспектор з контролю за | | | | | |технічним утриманням будинків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3151 | 22810 | - | |Інструктор з протипожежної | | | | | |профілактики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 21701 | | 66 |Диспетчер поїзний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 21667 | - | |Диспетчер-інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22241 | | 87 |Інженер з безпеки руху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22390 | | 87 |Інженер з приймання | | | | | |електропересувного складу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22387 | - | |Інженер з приймання ремонтного | | | | | |фонду та видавання готової | | | | | |продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22442 | | 64 |Інженер з технічного нагляду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22187 | |67, 87 |Інженер-інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22196 | - | |Інженер-інспектор з безпеки | | | | | |польотів бортовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22518 | - | |Інспектор газотехнічний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22519 | - | |Інспектор гідротехнічний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22520 | - | |Інспектор гірничотехнічний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22550 | | 67 |Інспектор дипломно-паспортного | | | | | |бюро (відділу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22713 | | 70 |Інспектор електрозв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22586 | | 67 |Інспектор з безпеки | | | | | |мореплавання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22674 | - | |Інспектор з експлуатаційних, | | | | | |виробничо-технічних та | | | | | |організаційних питань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22622 | | 65 |Інспектор з контролю якості | | | | | |продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22619 | - | |Інспектор з контролю якості та | | | | | |використання лісоматеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22628 | - | |Інспектор з маломірних суден | | | | | |(маломірного флоту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | - | | 76 |Інспектор з охорони праці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | | | |Інспектор з реєстрації суден | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22661 | | 67 |Інспектор з розслідування | | | | | |аварій суден | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22610 | | 2 |Інспектор з якості | | | | | |хлібопродуктів, плодоовочевих, | | | | | |технічних культур і продукції | | | | | |тваринництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22556 | | 62 |Інспектор інспекції | | | | | |енергонагляду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22563 | - | |Інспектор котлонагляду (з | | | | | |котлонагляду) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22571 | | 67 |Інспектор морський | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22596 | - | |Інспектор підіймальних споруд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22664 | | 67 |Інспектор портового нагляду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22701 | - | |Інспектор технічний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22512 | - | |Інспектор у вибухонебезпечних | | | | | |виробництвах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22553 | - | |Інспектор шляховий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22559 | | 67 |Інспектор-капітан | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22580 | - | 68 |Інспектор-пілот з безпеки | | | | | |польотів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22679 | - | |Інспектор-приймальник | | | | | |заводський | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 22903 | | 67 |Капітан портового нагляду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | | | |Корабельний інженер порту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 24483 | - | |Ревізор автомобільного | | | | | |транспорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 24486 | | 66 |Ревізор вагового господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 24507 | |87, 66 |Ревізор з безпеки руху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 24516 | - | |Ревізор з виробничо-технічних | | | | | |і економічних питань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 24510 | - | |Ревізор з рухомого складу, | | | | | |колії та споруд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 24522 | - | |Ревізор з холодильного | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 24492 | - | |Ревізор залізничний з безпеки | | | | | |руху поїздів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 24519 | - | |Ревізор із збереження | | | | | |вагонного парку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 24489 | - | |Ревізор руху відділення | | | | | |залізниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 24797 | - | |Старший інспектор з | | | | | |гідроспоруд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 24806 | | 83 |Старший інспектор з | | | | | |експлуатації атомних станцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 24809 | | 62 |Старший інспектор з | | | | | |експлуатації електростанцій та | | | | | |підприємств мереж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 24791 | - | |Старший інспектор | | | | | |льотно-виробничої служби | | | | | |центральної бази | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | | | |Сюрвейєр вантажний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | 24964 | | 87 |Технік-інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3152 | | | |Фахівець (офіцер) охорони | | | | | |компанії (портових засобів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3211 | 23157 | - | |Лаборант (біологічні | | | | | |дослідження) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3211 | | | |Технік-еколог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3211 | 24974 | | |Технік-лаборант (біологічні | | | | | |дослідження) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3211 | | | |Фахівець з біотехнології | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3211 | 25196 | - | |Фотодактилоскопіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | 20047 | | 2 |Агроном відділення (бригади, | | | | | |сільськогосподарської | | | | | |дільниці, ферми, цеху) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Агротехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Інспектор з використання | | | | | |водних ресурсів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | 22652 | | 66 |Інспектор з охорони природи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Інспектор із захисту рослин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Технік з виробництва продукції | | | | | |аквакультури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Технік-гідрометрист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Технік-гідротехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Технік-землевпорядник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | 1** |Технік-лаборант | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | 24975 | | 3 |Технік-лісопатолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Технік-рибовод | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | 25038 | | 3 |Технік-таксатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Технолог з виробництва | | | | | |продукції аквакультури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Технолог із агрономії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Технолог-гідротехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Технолог-рибовод | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Фахівець з іхтіології та | | | | | |рибництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Фахівець з плодоовочівництва і | | | | | |виноградарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3212 | | | |Фахівець садово-паркового | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3213 | 22160 | | 2 |Зоотехнік відділення | | | | | |(комплексу, | | | | | |сільськогосподарської | | | | | |дільниці, ферми) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3213 | 22843 | | 5** |Інструктор службового | | | | | |собаківництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3213 | 25008 | | 2 |Технік з племінної справи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3213 | | | 2 |Технік-технолог з виробництва | | | | | |та переробки продукції | | | | | |тваринництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3213 | | | 2 |Технолог з виробництва та | | | | | |переробки продукції | | | | | |тваринництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3213 | | | |Фахівець з бджільництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3213 | | | |Фахівець з організації та | | | | | |ведення фермерського | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3213 | | | |Фахівець із звірівництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3221 | 23157 | | 78 |Лаборант (медицина) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3221 | 20449 | | 78 |Лікар-стажист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3221 | 25180 | | 78 |Фельдшер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3221 | - | | 78 |Фельдшер із санітарної освіти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3221 | - | | 78 |Фельдшер санітарний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3221 | 25188 | | 78 |Фельдшер станції (відділення) | | | | | |швидкої та невідкладної | | | | | |медичної допомоги | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3222 | | | |Гігієніст зубний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3222 | 22816 | | 78 |Інструктор із санітарної | | | | | |освіти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3224 | - | | 78 |Оптометрист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3225 | 20347 | | 78 |Лікар зубний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3225 | 24961 | | 78 |Технік зубний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3226 | | | 80 |Інструктор з трудової | | | | | |адаптації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3226 | 22825 | | 78 |Інструктор з трудової терапії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3226 | 23184 | - | |Масажист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3226 | - | | 85 |Масажист спортивний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3226 | - | | 80 |Фахівець з фізичної | | | | | |реабілітації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3227 | 23157 | - | |Лаборант (ветеринарія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3227 | 24946 | - | |Технік ветеринарний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3227 | | | |Фахівець ветеринарної медицини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3227 | 25183 | - | |Фельдшер ветеринарний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3227 | - | - | |Фельдшер ветеринарний з | | | | | |кінного спорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3228 | 23157 | | 78 |Лаборант (фармація) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3228 | 24427 | | 78 |Провізор-інтерн | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3228 | 25177 | | 78 |Фармацевт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3229 | 20353 | | 78 |Лікар-інтерн | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3229 | 23169 | - | |Логопед | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3229 | 24577 | | 78 |Рентгенолаборант | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3229 | | | |Технолог з лабораторної | | | | | |діагностики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3229 | | | |Технолог з рентгенологічної | | | | | |діагностики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3229 | 25186 | | 78 |Фельдшер-лаборант | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | 24713 | | 78 |Сестра медична | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | - | | 78 |Сестра медична з дієтичного | | | | | |харчування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | 24727 | | 78 |Сестра медична з косметичних | | | | | |процедур | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | - | | 78 |Сестра медична з лікувальної | | | | | |фізкультури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | 24728 | | 78 |Сестра медична з масажу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | - | | 78 |Сестра медична з фізіотерапії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | - | | 78 |Сестра медична з | | | | | |функціональної діагностики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | - | | 78 |Сестра медична зі стоматології | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | 24720 | - | |Сестра медична милосердя | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | 24722 | | 78 |Сестра медична операційна | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | 24725 | | 78 |Сестра медична патронажна | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | - | | 78 |Сестра медична поліклініки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | 24732 | | 78 |Сестра медична станції | | | | | |(відділення) швидкої та | | | | | |невідкладної медичної допомоги | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | - | | 78 |Сестра медична стаціонару | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | 24716 | | 78 |Сестра медична - анестезист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | 24872 | | 78 |Статистик медичний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3231 | - | | 78 |Технік-ортезист- | | | | | |гіпсовиливальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3232 | 20086 | | 78 |Акушерка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3241 | - | - | |Натуропат | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3241 | - | - | |Оператор безконтактного масажу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3310 | - | - | |Вчитель з початкової освіти (з | | | | | |дипломом молодшого | | | | | |спеціаліста) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3310 | 23146 | - | |Культорганізатор дитячих | | | | | |позашкільних закладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3320 | - | - | |Вчитель з дошкільного | | | | | |виховання (з дипломом | | | | | |молодшого спеціаліста) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3330 | | | 80 |Асистент вчителя-логопеда | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3330 | - | | 80 |Асистент вчителя-реабілітолога | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | | | 80 |Асистент вихователя | | | | | |соціального по роботі з | | | | | |дітьми-інвалідами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | | | 80 |Асистент вчителя-дефектолога | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | | | 5* |Асистент педагога-валеолога | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | | | |Викладач-стажист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 20302 | | 80 |Вихователь | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 20308 | | 87 |Вихователь гуртожитку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 20309 | - | |Вихователь | | | | | |професійно-технічного | | | | | |навчального закладу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | - | - | |Вожатий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22737 | - | |Інструктор вибухових робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22837 | - | |Інструктор виробничого | | | | | |навчання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 12554 | - | |Інструктор виробничого | | | | | |навчання робітників масових | | | | | |професій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22743 | | 5 |Інструктор газорятувальної | | | | | |станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22740 | - | |Інструктор допоміжної команди | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22783 | - | |Інструктор з | | | | | |військово-морської підготовки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22789 | - | |Інструктор з навчання | | | | | |практичній їзді | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22792 | - | |Інструктор з організації | | | | | |роботи народних дружин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22786 | - | |Інструктор із заготівельної | | | | | |діяльності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22750 | | 81 |Інструктор | | | | | |культурно-просвітнього закладу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22752 | | 67 |Інструктор легководолазної | | | | | |справи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22777 | | 3 |Інструктор парашутної та | | | | | |десантно-пожежної служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22746 | | 78 |Інструктор-дезінфектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22758 | | 85 |Інструктор-методист з | | | | | |альпінізму | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22764 | | 85 |Інструктор-методист з туризму | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22757 | - | |Інструктор-методист | | | | | |контрольно-рятівної служби | | | | | |(загону) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 - | - | | 80 |Інструктор-методист у справах | | | | | |глухих | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22779 | - | |Інструктор-перекладач з | | | | | |обслуговування глухих | | | | | |робітників | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 22840 | | 68 |Інструктор-радист бортовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | | | |Лаборант (освіта) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 23395 | | 80 |Майстер виробничого навчання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | | | |Майстер виробничого навчання | | | | | |водінню | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 23429 | - | |Майстер навчального полігону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 23430 | - | |Майстер навчального центру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 23470 | | 80** |Методист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 23537 | - | |Механік-інструктор бортовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 24221 | | 68 |Оператор-інструктор бортовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | - | - | |Педагог професійного навчання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 25065 | - | |Технолог-наставник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3340 | 21247 | | 80 |Черговий з режиму (у | | | | | |спеціальних та спеціалізованих | | | | | |закладах, центрах, школах, | | | | | |училищах, притулках тощо) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3411 | - | | 1 |Брокер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3411 | - | | 1 |Дилер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3411 | - | - | |Маклер біржовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3411 | | | |Фахівець з біржових операцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3411 | | | |Фахівець з ведення реєстру | | | | | |власників іменних цінних | | | | | |паперів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3411 | | | |Фахівець з депозитарної | | | | | |діяльності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3411 | | | |Фахівець з корпоративного | | | | | |управління | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3411 | | | |Фахівець з управління активами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3411 | | | |Фахівець з | | | | | |фінансово-економічної безпеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3411 | | | |Фахівець-організатор торгівлі | | | | | |на ринку цінних паперів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3412 | 20034 | - | |Агент страховий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3413 | - | | 1 |Агент з нерухомості | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3413 | | | |Ріелтер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3413 | | | |Торговець (власність) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3413 | - | - | |Торговець нерухомістю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3414 | 24281 | |81, 67 |Організатор подорожей | | | | | |(екскурсій) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3414 | | | |Організатор туристичної і | | | | | |готельної діяльності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3414 | | | |Фахівець з готельного | | | | | |обслуговування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3414 | | | |Фахівець з туристичного | | | | | |обслуговування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3414 | | | |Фахівець із конференц-сервісу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3414 | | | |Фахівець із організації | | | | | |дозвілля | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3414 | | | 80 |Фахівець із спеціалізованого | | | | | |обслуговування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3414 | | | |Фахівець із туристичної | | | | | |безпеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3415 | 20001 | | 1 |Агент | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3415 | 20004 | |66, 1 |Агент комерційний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3415 | 20007 | | 67 |Агент морський | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3415 | - | - | 1 |Агент торговельний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3415 | - | | 1 |Комівояжер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3415 | | | |Мерчендайзер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3415 | | | |Повірений морський | | | | | |(супервайзер) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3415 | 24414 | | 65 |Представник торговельний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3415 | | | |Торговець (інженерні розробки) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3415 | | | |Торговець комерційний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3415 | | | |Торговець промисловий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3415 | | | |Торговець роз'їзний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3415 | | | |Торговець технічний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3415 | 25091 | - | |Уповноважений контори з | | | | | |імпорту худоби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3417 | | | |Аукціоніст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3417 | - | - | |Оцінювач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3417 | - | - | |Оцінювач (експертна оцінка | | | | | |майна) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3417 | - | - | |Оцінювач-експерт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3419 | 22637 | | 5* |Інспектор з організації | | | | | |інкасації та перевезення | | | | | |цінностей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3419 | 22565 | - | |Інспектор кредитний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3419 | 22574 | - | |Інспектор обмінного пункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3419 | 22707 | | 65 |Інспектор торговельний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3419 | 22704 | | 65 |Інспектор-товарознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3419 | | | |Організатор з постачання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3419 | | | 18 |Організатор із збуту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3419 | 25068 | |65, 1 |Товарознавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3419 | 21256 | - | |Черговий по товарній конторі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3421 | - | - | |Торговельний брокер (маклер) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3422 | - | | 66 |Агент з митного оформлення | | | | | |вантажів та товарів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3422 | 20022 | | 66 |Агент з передачі вантажу на | | | | | |прикордонній станції (пункті) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3422 | 20014 | - | |Агент із замовлень населення | | | | | |на перевезення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3422 | | | 67 |Адміністратор пасажирської | | | | | |служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3422 | | | |Декларант | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3422 | 25386 | | 1 |Експедитор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3422 | 25389 | | 1 |Експедитор транспортний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3422 | 21259 | - | |Черговий по | | | | | |транспортно-експедиційному | | | | | |підприємству | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3422 | 21283 | - | |Черговий служби перевезень | | | | | |аеропортів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3422 | 25314 | | 67 |Шипчандлер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3423 | | | |Адміністративний помічник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3423 | 22601 | | 1 |Інспектор з кадрів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3423 | 22604 | | 67 |Інспектор з кадрів | | | | | |закордонного плавання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3423 | | | |Організатор з персоналу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3423 | - | | 80 |Фахівець з найму робочої сили | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3429 | | | 1 |Агент рекламний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3429 | 20074 | | 82 |Адміністратор знімальної групи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3429 | 20071 | | 82 |Адміністратор кінотеатру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3429 | 20077 | - | |Адміністратор телевізійних | | | | | |передач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3429 | - | - | |Імпресаріо | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3429 | - | - | |Представник з реклами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3429 | 24501 | |66, 67 |Ревізор комерційний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3429 | 24504 | - | |Ревізор комерційний шляховий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3429 | | | |Торговець (обслуговування | | | | | |бізнесу та реклами) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3431 | - | - | |Відповідальний секретар | | | | | |редакції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3431 | - | | 85 |Відповідальний секретар | | | | | |федерації виду спорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3431 | 22613 | | 1 |Інспектор з контролю за | | | | | |виконанням доручень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3431 | - | - | |Керуючий справами (секретар) | | | | | |виконавчого комітету | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3431 | - | | 76 |Консультант (в апараті органів | | | | | |державної влади, виконкому) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3431 | 24290 | - | |Оргсекретар (асоціації, союзу, | | | | | |федерації) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3431 | 24661 | - | |Секретар адміністративний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3431 | - | - | |Секретар виконкому | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3431 | 24674 | - | |Секретар комітету | | | | | |(організації, підприємства, | | | | | |установи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3431 | | | |Секретар органу | | | | | |самоорганізації населення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3431 | 24685 | - | |Секретар правління | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3431 | 24703 | - | |Секретар судового засідання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3431 | 24700 | - | |Секретар суду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3432 | | | |Відповідальний секретар | | | | | |колегії судової | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3432 | | | |Державний виконавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3432 | | | |Державний уповноважений | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3432 | | | |Конторський службовець | | | | | |(страхування) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3432 | 24673 | - | |Секретар колегії судової | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3432 | 24890 | - | |Судовий виконавець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3432 | 24893 | - | |Судовий розпорядник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3433 | 20281 | | 1 |Бухгалтер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3433 | 22935 | - | |Касир-експерт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3434 | 24595 | |1, 18 |Референт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3434 | 24596 | | 1 |Референт з основної діяльності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3434.1 | | | 76 |Помічник керівника | | | | | |підприємства (установи, | | | | | |організації) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3434.2 | | | |Помічник керівника виробничого | | | | | |підрозділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3434.2 | | | |Помічник керівника іншого | | | | | |основного підрозділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3434.3 | | | |Помічник керівника малого | | | | | |підприємства без апарату | | | | | |управління | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3434.9 | | | |Помічник нотаріуса | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3434.9 | | | |Помічник нотаріуса державного | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3435.1 | | | |Організатор діловодства | | | | | |(державні установи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3435.2 | | | |Організатор діловодства (види | | | | | |економічної діяльності) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3435.3 | | | |Організатор діловодства | | | | | |(система судочинства) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Асистент географа | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Асистент географа (політична | | | | | |географія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Асистент географа (фізична | | | | | |географія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Асистент географа-економіста | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Асистент економіста-демографа | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Асистент економіста-статистика | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Асистент фахівця з міської та | | | | | |районної планіровки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Асистент фахівця з розміщення | | | | | |продуктивних сил та | | | | | |регіональної економіки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 20239 | - | |Аташе | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 20295 | - | |Віце-консул | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Громадський інспектор з | | | | | |використання та охорони земель | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Державний інспектор Державної | | | | | |інспекції з експлуатації | | | | | |електричних станцій та мереж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 21311 | - | |Дипломатичний агент | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 21314 | - | |Дипломатичний кур'єр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 22511 | - | |Інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Інспектор державний з | | | | | |пожежного нагляду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Інспектор державний з | | | | | |техногенного та екологічного | | | | | |нагляду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 22598 | - | |Інспектор з інвентаризації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 22672 | - | |Інспектор з обліку та | | | | | |бронювання | | | | | |військовозобов'язаних | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 22673 | - | |Інспектор з обліку та | | | | | |розподілу житлової площі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 22631 | - | |Інспектор з оборонно-масової | | | | | |роботи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Інспектор з організації | | | | | |захисту секретної інформації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 22643 | - | |Інспектор з основної | | | | | |діяльності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 22666 | - | |Інспектор з туризму | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 22692 | - | |Інспектор-ревізор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 22734 | | |Інструктор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Інструктор | | | | | |аварійно-рятувального | | | | | |(спеціального) підрозділу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 22749 | - | |Інструктор виконкому з | | | | | |організаційної роботи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Інструктор газодимозахисної | | | | | |служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 22801 | - | |Інструктор з | | | | | |організаційно-масової роботи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 22802 | - | |Інструктор з основної | | | | | |діяльності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Інструктор з радіаційної та | | | | | |хімічної розвідки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Керівник органу | | | | | |самоорганізації населення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 23057 | - | |Консул | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Організатор | | | | | |природокористування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 24480 | - | |Ревізор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 24664 | - | |Секретар дипломатичного | | | | | |агентства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 24670 | | 76 |Секретар колегії (комітету) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 24694 | - | |Секретар ради | | | | | |(науково-технічної, наукової, | | | | | |художньо-технічної) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 24706 | - | |Секретар творчої спілки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Старший державний інспектор | | | | | |Державної інспекції з | | | | | |експлуатації електричних | | | | | |станцій та мереж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Технік з інвентаризації | | | | | |нерухомого майна | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | 24771 | | 1 |Фахівець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Фахівець з інтелектуальної | | | | | |власності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | 80 |Фахівець з інтерв'ювання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Фахівець з організації захисту | | | | | |секретної інформації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Фахівець з протипожежної | | | | | |безпеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Фахівець з режиму секретності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3439 | | | |Фахівець | | | | | |оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3441 | - | - | |Інспектор митний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3442 | - | - | |Головний державний податковий | | | | | |інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3442 | - | - | |Державний податковий інспектор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3442 | 22617 | - | |Інспектор з контролю за цінами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3442 | 24496 | - | |Ревізор-інспектор податковий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3443 | - | - | |Інспектор з виплати пенсій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3443 | - | - | |Інспектор з призначення пенсій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3443 | - | - | |Інспектор з соціальної | | | | | |допомоги | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3444 | - | - | |Інспектор з ліцензування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3449 | | | |Державний гірничотехнічний | | | | | |інспектор на вугільних шахтах | | | | | |з підземними роботами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3449 | | | |Державний інспектор з | | | | | |ветеринарної медицини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3449. | | | |Державний інспектор з охорони | | | | | |прав на сорти рослин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3449 | - | - | |Інспектор (цін, мір та ваг і | | | | | |т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3449 | 22523 | - | |Інспектор державний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3449 | 22547 | - | |Інспектор державний | | | | | |електрозв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3449 | | | |Інспектор державний з | | | | | |енергетичного нагляду за | | | | | |режимами споживання | | | | | |електричної і теплової енергії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3449 | 22535 | | 4 |Інспектор державний з | | | | | |конвенційного рибальства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3449 | 22538 | - | |Інспектор державний з | | | | | |маломірних суден | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3449 | 22532 | - | |Інспектор державний з якості | | | | | |товарів та торгівлі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3449 | 22529 | | 2 |Інспектор державний із | | | | | |закупівель та якості | | | | | |сільськогосподарських | | | | | |продуктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3449 | 22541 | | 4 |Інспектор державний | | | | | |рибоохорони | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3449 | 22676 | - | |Інспектор з експорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3449 | | | |Інспектор з охорони | | | | | |природно-заповідного фонду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3450 | 22514 | | 68 |Інспектор воєнізованої охорони | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3450 | - | - | |Приватний детектив | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3450 | | | 1 |Фахівець з організації | | | | | |майнової та особистої безпеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3460 | - | | 80 |Соціальний працівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3460 | | | |Фахівець з вирішення | | | | | |конфліктів (побутова сфера) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3471 | 12565 | 61 | |Виконавець | | | | | |художньо-оформлювальних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3471 | 21302 | - | |Десинатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3471 | 22967 | - | |Колорист (художник) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3471 | 14508 | 61 | |Мозаїст | | | | | |монументально-декоративного | | | | | |живопису | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3471 | | | |Фахівець з перукарського | | | | | |мистецтва та декоративної | | | | | |косметики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3471 | 25274 | - | |Художник ектопротезного | | | | | |кабінету | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3471 | 25263 | | 84 |Художник з освітлення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3471 | 25238 | - | |Художник-декоратор телебачення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3471 | - | - | |Художник-конструктор | | | | | |(дизайнер) (з дипломом | | | | | |молодшого спеціаліста) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3471 | 25256 | | 65 |Художник-оформлювач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3471 | 25271 | - | |Художник-шрифтовик телебачення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3472 | 20293 | | 81 |Ведучий дискотеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3472 | 21305 | |66, 67 |Диктор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3472 | - | - | |Диск-жокей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3472 | 24905 | | 84 |Суфлер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3473 | - | - | |Музикант (у сквері, переході, | | | | | |нічному клубі, на вулиці, | | | | | |майдані) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3473 | 24478 | | 81 |Розпорядник танцювального | | | | | |вечора | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3473 | - | - | |Співак (у сквері, переході, на | | | | | |вулиці, майдані) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | - | | 84 |Акробат (цирковий) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | 20177 | | 84 |Артист естрадно-спортивного, | | | | | |ілюзіонного та інших | | | | | |оригінальних естрадних жанрів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | - | | 84 |Артист на трапеції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | 20171 | | 84 |Артист цирку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | 20125 | | 84 |Артист-дресирувальник тварин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | 20129 | | 84 |Артист-дресирувальник хижих | | | | | |звірів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | - | | 84 |Артист-канатоходець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | 20237 | | 84 |Асистент циркового номера, | | | | | |колективу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | - | | 84 |Гіпнотизер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | - | | 84 |Дресирувальник диких тварин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | - | | 84 |Жонглер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | - | | 84 |Ілюзіоніст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | | | 84 |Імітатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | 22566 | | 84 |Інспектор манежу (що веде | | | | | |виставу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | - | | 84 |Клоун | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | - | | 84 |Комік цирковий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | 23143 | | 81 |Культорганізатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | - | - | |Лялькар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | 24278 | - | |Організатор концертів і лекцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | - | | 84 |Повітряний гімнаст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | - | | 84 |Приборкувач диких тварин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | 24592 | | 84 |Репетитор циркових номерів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3474 | - | | 84 |Фокусник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 21300 | - | |Дельтапланерист-випробувач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 11957 | 70 | |Жокей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 22831 | | 85 |Інструктор з фізкультури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 22822 | - | |Інструктор із стройової та | | | | | |фізичної підготовки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 22856 | | 85 |Інструктор | | | | | |навчально-тренувального пункту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 22774 | - | |Інструктор парашутно-десантної | | | | | |підготовки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 22747 | - | |Інструктор-дельтапланерист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 22761 | | 85 |Інструктор-методист з | | | | | |виробничої гімнастики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 22759 | - | |Інструктор-методист з | | | | | |дельтапланеризму | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 22763 | - | |Інструктор-методист з | | | | | |технічних і | | | | | |військово-прикладних видів | | | | | |спорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 22768 | | 85 |Інструктор-методист з фізичної | | | | | |культури та спорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 22769 | | 85 |Інструктор-методист спортивної | | | | | |школи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | - | | 85 |Інструктор-методист | | | | | |тренажерного комплексу (залу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 22771 | - | |Інструктор-парашутист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 24309 | - | |Парашутист-випробувач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 24311 | - | |Парашутист-рятівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 24312 | - | |Парашутист-укладальник | | | | | |парашутів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 24769 | | 85 |Спортсмен-інструктор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | - | | 85 |Спортсмен-інструктор збірної | | | | | |команди України | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | - | | 85 |Спортсмен-професіонал з виду | | | | | |спорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | - | | 85 |Суддя з виду спорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | 24899 | - | |Суддя з випробування племінних | | | | | |коней | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | - | | 85 |Тренер з виду спорту | | | | | |(федерації, збірної чи клубної | | | | | |команди, спортивної школи і | | | | | |т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3475 | - | | 85 |Тренер-викладач з виду спорту | | | | | |(спортивної школи, секції і | | | | | |т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3480 | | | |Регент | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3491 | | | |Лаборант наукового підрозділу | | | | | |(інші сфери (галузі) наукових | | | | | |досліджень) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3510 | | | |Технік-технолог з переробки | | | | | |плодоовочевої продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3520 | | | |Технік-технолог з бродильного | | | | | |виробництва та виноробства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3530 | | | |Технік-технолог з виробництва | | | | | |молочних продуктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3540 | | | |Технік-технолог з виробництва | | | | | |м'ясних продуктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3550 | | | |Технік-технолог з виробництва | | | | | |борошняних, кондитерських | | | | | |виробів та харчоконцентратів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3560 | | | |Технік-технолог зі зберігання | | | | | |та переробки зерна | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |3570 | | | |Технік-технолог з технології | | | | | |харчування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4111 | 23455 | | 1 |Друкарка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4111 | 23458 | - | |Друкарка диктофонної групи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4111 | 23467 | - | 18 |Друкарка редакції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4111 | 23464 | - | |Друкарка, що працює з | | | | | |іноземним текстом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4111 | 24875 | | 1 |Стенографістка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4112 | - | |1, 18 |Оператор комп'ютерного набору | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4112 | - | |1, 18 |Оператор комп'ютерної верстки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4112 | 15636 | | 1 |Оператор копіювальних та | | | | | |розмножувальних машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4112 | 25088 | - | |Укладальник тексту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4113 | 11661 | | 75 |Гідрометеоспостерігач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4114 | - | - | |Оператор з уведення даних в | | | | | |ЕОМ (ОМ) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4115 | - | | 1 |Асистент референта | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4115 | 21776 | - | |Диспетчер факультету | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4115 | 24658 | - | 18 |Секретар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4115 | 24690 | | 1 |Секретар керівника | | | | | |(організації, підприємства, | | | | | |установи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4115 | 24710 | - | |Секретар навчальної частини | | | | | |(диспетчер) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4115 | 24677 | | 1 |Секретар незрячого фахівця | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4115 | 24676 | | 1 |Секретар-друкарка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4115 | 24697 | | 1 |Секретар-стенографістка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4121 | 22882 | | 1 |Калькулятор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4121 | | | |Конторський службовець (аудит) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4121 | - | | 1 |Конторський службовець | | | | | |(бухгалтерія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4121 | 23654 | | 1 |Нарядник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4121 | 25154 | | 1 |Обліковець з реєстрації | | | | | |бухгалтерських даних | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4121 | 24908 | | 1 |Рахівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4121 | 24925 | | 1 |Таксувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4121 | 24928 | |66, 67 |Таксувальник перевізних | | | | | |документів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4121 | 24934 | - | |Тарифікатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4121 | 24937 | | 68 |Тарифікатор агентства | | | | | |повітряних сполучень і | | | | | |аеропорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4122 | | | |Конторський службовець | | | | | |(застава та іпотека) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4122 | | | |Конторський службовець | | | | | |(інвестиції) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4122 | | | |Конторський службовець | | | | | |(кредит) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4122 | | | |Конторський службовець | | | | | |(статистика) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4122 | | | |Конторський службовець (цінні | | | | | |папери) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4122 | | | |Оператор з розрахунків за | | | | | |використаний газ | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4122 | 24869 | | 1 |Статистик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4131 | 20031 | | 1 |Агент з постачання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4131 | 21716 | - | |Диспетчер з відпуску готової | | | | | |продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4131 | | | |Конторський службовець | | | | | |(постачання) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4131 | | | |Конторський службовець | | | | | |(реєстрація та облік) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4131 | | | |Конторський службовець | | | | | |(складське господарство) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4131 | 23103 | | 82 |Контролер фільмів кінопрокату | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4131 | 17256 | - | |Приймальник золота | | | | | |стоматологічних установ | | | | | |(підрозділів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4131 | 17274 | - | |Приймальник пункту прокату | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4131 | 17282 | |2, 65 |Приймальник | | | | | |сільськогосподарських | | | | | |продуктів та сировини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4131 | 18397 | | 78 |Сестра-господиня | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4131 | 19090 | | 67 |Тальман | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4132 | | | |Конторський службовець | | | | | |(планування виробництва) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4132 | 17254 | |87, 1 |Приймальник замовлень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 20028 | |66, 67 |Агент з розшуку вантажів та | | | | | |багажу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 12559 | - | |Інформатор судноплавної | | | | | |обстановки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | | | |Конторський службовець | | | | | |(перевезення вантажів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 23658 | - | |Нарядник багажного відділення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 23661 | | 66 |Нарядник локомотивних | | | | | |(поїзних) бригад | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | | | 68 |Оператор авіаційного | | | | | |електрозв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24203 | - | |Оператор бюро з обліку | | | | | |переходу вагонів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24200 | | 66 |Оператор бюро інформації про | | | | | |підхід і прибуття вантажів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24206 | | 66 |Оператор вагонного депо | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24209 | |67, 1 |Оператор диспетчерської руху | | | | | |та навантажувально- | | | | | |розвантажувальних | | | | | |робіт на автомобільному | | | | | |(морському, річковому) | | | | | |транспорті | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24215 | | 1 |Оператор диспетчерської служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24269 | - | |Оператор електродепо | | | | | |метрополітену | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24236 | - | |Оператор з інформації про | | | | | |вантажопоштові перевезення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 15859 | 73 | |Оператор з оброблення | | | | | |перевізних документів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24227 | - | |Оператор пасажирської та | | | | | |вантажної служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24251 | | 66 |Оператор при маневровому | | | | | |диспетчері залізничної станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24245 | - | |Оператор при черговому по | | | | | |відділенню залізниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24239 | - | |Оператор при черговому по | | | | | |локомотивному депо | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24248 | | 66 |Оператор при черговому по | | | | | |станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24242 | | |Оператор при черговому | | | | | |помічникові начальника | | | | | |оперативно-розпорядчого | | | | | |відділу управління залізниці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24254 | - | |Оператор | | | | | |промивально-пропарювальної | | | | | |станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24260 | | 68 |Оператор служби перевезень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24257 | - | |Оператор служби руху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24263 | | 66 |Оператор станційного | | | | | |технологічного центру | | | | | |оброблення поїзної інформації | | | | | |та перевізних документів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | | | 68 |Оператор технічних засобів | | | | | |контролю на безпеку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 16669 | - | |Пломбувальник вагонів та | | | | | |контейнерів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24831 | | 67 |Старший оператор | | | | | |диспетчерської руху флоту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 24788 | - | |Старший черговий агентства | | | | | |повітряних сполучень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 21134 | | 68 |Черговий аеропорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 21184 | | 68 |Черговий з комплектування | | | | | |пасажирського завантаження | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 21229 | - | |Черговий з приймання і | | | | | |відправлення поїздів | | | | | |метрополітену | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 21220 | | 67 |Черговий на переправі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 21160 | - | |Черговий по вокзалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 21217 | | 66 |Черговий по парку (на | | | | | |залізничному транспорті) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 21232 | - | |Черговий по пункту | | | | | |транспортно-експедиційного | | | | | |підприємства на вокзалі | | | | | |(автостанції) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 21238 | | 66 |Черговий по роз'їзду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 21250 | | 66 |Черговий по сортувальній гірці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 21271 | - | |Черговий пульта керування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 21274 | - | |Черговий пункту обороту | | | | | |локомотивів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 21277 | | 66 |Черговий пункту підміни | | | | | |локомотивних бригад | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 21286 | | 66 |Черговий станційного поста | | | | | |телекерування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4133 | 21290 | | 66 |Черговий станційного поста | | | | | |централізації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4141 | 20190 | | 1 |Архіваріус | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4141 | 15293 | | 1 |Оброблювач інформаційного | | | | | |матеріалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4141 | 16696 | - | |Підбирач довідкового та | | | | | |інформаційного матеріалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4141 | 24761 | | 82 |Укладач кінопрограм | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4142 | - | | 70 |Експедитор (перевезення пошти) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4142 | 23097 | | 70 |Контролер технічний поштових | | | | | |вагонів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4142 | 16925 | | 70 |Листоноша | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4142 | - | | 70 |Оброблювач замовлень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4142 | 16193 | - | |Оператор експедиційних машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4142 | 18674 | | 70 |Сортувальник поштових | | | | | |відправлень та виробів друку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4142 | 19339 | | 70 |Фельд'єгер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4142 | 21151 | | 70 |Черговий, відповідальний за | | | | | |обмін пошти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4142 | 21208 | - | |Черговий з відправлення та | | | | | |одержання матриць | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4142 | 21214 | | 68 |Черговий з оформлення | | | | | |супровідної документації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4142 | 21223 | - | |Черговий з підготовки рейсових | | | | | |карток | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4143 | 22961 | | 1 |Кодифікатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4143 | 22959 | - | |Кодувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4143 | | | |Конторський службовець | | | | | |(недержавні установи | | | | | |юриспруденції) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4143 | | | |Коректор (коригування морських | | | | | |карт і посібників для | | | | | |плавання) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4143 | 23121 | |1, 18 |Коректор (коригування текстів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4144 | 21299 | | 1 |Діловод | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4144 | | | |Конторський службовець | | | | | |(документознавство) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4144 | 24310 | | 1 |Паспортист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4144 | 24329 | - | |Переписувач нот | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4144 | 24332 | - | |Переписувач нот за Брайлем | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 16729 | 62 | |Готувач основи для | | | | | |мультиплікаційних малюнків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 11811 | | 65 |Декоратор вітрин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 16568 | | 82 |Друкар субтитрування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 23091 | - | |Контролер регламентного бюро | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 13444 | 61 | |Макетник макетно-модельного | | | | | |проектування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 13446 | | 84 |Макетник | | | | | |театрально-постановочних | | | | | |макетів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 13448 | 61 | |Макетник художніх макетів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 14654 | 61 | |Монтажник експозиції та | | | | | |художньо-оформлювальних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 14573 | | 82 |Монтажник негатива | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 14610 | | 82 |Монтажник позитива | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 16263 | | 84 |Освітлювач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 16611 | | 82 |Піротехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 18059 | - | |Реставратор фільмокопій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 18065 | 59 | |Ретушер (поліграфічне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 17734 | | 82 |Розфарбовувач законтурованих | | | | | |малюнків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | - | | 75 |Спостерігач за забрудненням | | | | | |природного середовища | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 24919 | | 1 |Табельник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 18722 | | 87 |Укладач опису об'єктів | | | | | |населених пунктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 19313 | | 82 |Установник декорацій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 19326 | 61 | |Установник художніх творів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4190 | 19353 | | 82 |Фільмоперевіряльник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | 22921 | | 1 |Касир (на підприємстві, в | | | | | |установі, організації) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | 22924 | | 66** |Касир багажний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | 12719 | |66, 1 |Касир квитковий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | 22934 | | 66** |Касир товарний (вантажний) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | - | | 65 |Касир торговельного залу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | 23073 | |84, 67 |Контролер квитків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | 23076 | - | |Контролер ломбарду | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | 23079 | | 67 |Контролер пасажирського | | | | | |транспорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | 23083 | - | |Контролер перонний (квитковий) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | 12965 | | 65 |Контролер-касир | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | 23085 | - | |Контролер-ревізор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | 23088 | | 66 |Контролер-ревізор пасажирських | | | | | |поїздів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | 24225 | | 87 |Оператор автоматизованого | | | | | |розрахунку у готелі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | 24498 | | 66 |Ревізор-інструктор з контролю | | | | | |пасажирських поїздів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4211 | 11794 | | 81 |Черговий залу ігрових | | | | | |автоматів, атракціонів і тирів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4212 | 22505 | |1*, 71 |Інкасатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4212 | | | |Інкасатор-водій | | | | | |автотранспортних засобів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4212 | 22921 | - | |Касир (в банку) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4212 | 23072 | - | |Контролер ощадного банку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4212 | - | - | |Обмінювач грошей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4213 | - | | |Букмекер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4213 | - | | 5* |Круп'є | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4214 | - | - | |Лихвар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4215 | - | - | |Збирач благодійних внесків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4215 | 23094 | | 65 |Контролер ринку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4215 | | | |Паркувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4221 | - | |5*, 81 |Агент з організації туризму | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4221 | | | |Конторський службовець | | | | | |(подорожі) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4222 | 20062 | | 1 |Адміністратор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4222 | 20068 | | 65 |Адміністратор залу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4222 | 20065 | | 87 |Адміністратор черговий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4222 | | | |Конторський службовець | | | | | |(інформація) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4222 | 24525 | - | |Реєстратор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4222 | 24528 | | 78 |Реєстратор медичний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4222 | 21154 | | 1 |Черговий, відповідальний по | | | | | |міністерству (відомству) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4222 | 21164 | |66, 67 |Черговий з видавання довідок | | | | | |(бюро довідок) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4222 | 21235 | | |Черговий з роботи з | | | | | |представниками Інтуриста та | | | | | |управління з обслуговування | | | | | |дипломатичного корпусу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4222 | 21142 | - | |Черговий | | | | | |інформаційно-довідкової служби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4222 | 21175 | | 1 |Черговий у залі більярдному | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4223 | - | |70, 68 |Оператор електрозв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4223 | - | | 70 |Оператор поштового зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4223 | 17564 | | 70** |Радіооператор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4223 | - | | 5* |Радіотелефоніст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4223 | 19091 | | 70 |Телеграфіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4223 | 19096 | | 70 |Телефоніст довідкової служби | | | | | |міської телефонної мережі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4223 | 19093 | | 70 |Телефоніст міжміського | | | | | |телефонного зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4223 | | | |Телефоніст місцевого | | | | | |телефонного зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |4223 | 19469 | | 70 |Фотооператор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | 20010 | | |Агент з доставки замовлених | | | | | |квитків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | 20019 | | 68 |Агент з організації | | | | | |обслуговування авіаперевезень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | 20025 | | |Агент з приймання замовлень на | | | | | |квитки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | 11217 | | 68 |Бортпровідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | | | 67 |Бортпровідник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | 25349 | | 80 |Евакуатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | 22686 | - | |Інспектор-провідник бортовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | 22834 | | 68 |Інструктор-провідник бортовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | 24782 | | 68 |Старший бортовий провідник | | | | | |служби бортпровідників | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | 21202 | - | |Черговий з організації | | | | | |групових пасажирських | | | | | |перевезень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | 21241 | | 68 |Черговий з реєстрації | | | | | |пасажирів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | 21244 | - | |Черговий з реєстрації | | | | | |транзитних пасажирів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | 21193 | | 68 |Черговий із забезпечення | | | | | |харчування пасажирів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | 21163 | - | |Черговий на зустрічі та | | | | | |посадці пасажирів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5111 | 21175 | |66, 67 |Черговий по залу (вокзалу, | | | | | |залізничного агентства | | | | | |обслуговування пасажирів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5112 | 12905 | 56 | |Кондуктор головний вантажних | | | | | |поїздів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5112 | | | |Кондуктор громадського | | | | | |транспорту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5112 | 17324 | 73 | |Провідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5112 | 17341 | | 66 |Провідник із супроводження | | | | | |локомотивів і пасажирських | | | | | |вагонів у неробочому стані | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5112 | 17332 | | 66 |Провідник пасажирських вагонів | | | | | |у парках відстою вагонів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5112 | 17334 | | 66 |Провідник пасажирського вагона | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5112 | 17343 | | 66 |Провідник службово-технічного | | | | | |вагона | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5113 | - | - | |Гід | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5113 | 25383 | |5*, 81 |Екскурсовод | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5121 | - | | 5* |Економка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5121 | 23021 | | 1 |Комендант | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5121 | 23030 | - | |Комендант будинку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5121 | 23033 | - | |Комендант об'єкта | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5121 | | | |Консьєрж готельного комплексу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5121 | 24233 | | 1 |Оператор з диспетчерського | | | | | |обслуговування ліфтів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5122 | 12391 | | 65 |Виробник харчових | | | | | |напівфабрикатів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5122 | 16675 | | 65 |Кухар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5122 | 16677 | | 65 |Кухар дитячого харчування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5122 | 25311 | | 65 |Шеф-кухар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5123 | 11176 | | 65 |Бармен | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5123 | | | 67 |Бармен судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5123 | 11301 | | 65 |Буфетник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5123 | | | 67 |Буфетник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5123 | 17188 | | 65 |Готувач молочних коктейлів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5123 | 17192 | | 65 |Готувач напоїв | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5123 | | | 67 |Кухар судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5123 | 23482 | | 65 |Метрдотель | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5123 | 16399 | | 65 |Офіціант | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5123 | | | 67 |Офіціант судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5123 | | | |Сомельє | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5123 | - | | 67 |Стюард | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5123 | | | |Член бригади ресторану | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5131 | - | | 5* |Гувернер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5131 | 15135 | | 1 |Нянька | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5131 | 16844 | - | |Помічник вихователя | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5132 | - | | 78 |Молодша медична сестра | | | | | |(санітарка-прибиральниця, | | | | | |санітарка-буфетниця та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5132 | 14467 | | 78 |Молодша медична сестра з | | | | | |догляду за хворими | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5133 | - | | 80 |Соціальний робітник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5139 | 12563 | - | |Виконавець доручень бюро | | | | | |побутових послуг | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5141 | - | | 5* |Перукар собак | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5141.1 | 11763 | | 84 |Гример-пастижер (на роботах | | | | | |високої кваліфікації) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5141.2 | 12513 | - | |Вимірювач фізичних даних | | | | | |людини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5141.2 | | | 5* |Візажист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5141.2 | | | 5* |Візажист-стиліст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5141.2 | 13138 | - | |Косметик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5141.2 | 13456 | | 5** |Манікюрниця | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5141.2 | 16450 | | 82 |Пастижер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5141.2 | 16470 | | 5* |Педикюрниця | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5141.2 | 16437 | | 5* |Перукар (перукар-модельєр) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5142 | 11695 | | 87 |Покоївка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5143 | | | |Бальзамувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5143 | 24755 | | 87 |Доглядач кладовища | | | | | |(колумбарію) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5143 | 14144 | | 87 |Машиніст ритуального | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5143 | 17550 | | 87 |Робітник ритуальних послуг | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5143 | | | |Розпорядник похорону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5143 | | | |Трунар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5149 | | | |Вимірювач об'єктів нерухомого | | | | | |майна | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5149 | | | |Інструктор підводного плавання | | | | | |(рекреаційний дайвінг) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5149 | | | |Інструктор спортивний з | | | | | |туристичного супроводу (за | | | | | |видами туризму) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5149 | 22850 | | 85 |Інструктор тиру | | | | | |(малокаліберного, | | | | | |пневматичного) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5149 | 24284 | | 87 |Організатор ритуалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5149 | | | |Провідник (за видами туризму) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5149 | 24477 | - | |Розпорядник Палацу одружень | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5149 | - | - | |Цілитель | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5151 | - | - | |Астролог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5152 | - | - | |Ворожка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5161 | 11820 | | 3 |Десантник-пожежник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5161 | 12550 | - | |Інструктор авіапожежної | | | | | |команди | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5161 | 12552 | | 3 |Інструктор парашутно-пожежної | | | | | |групи | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5161 | 16435 | - | |Парашутист-пожежник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5161 | 16781 | | 5* |Пожежний (респіраторник) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5161 | | | |Пожежний-рятувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5161 | | | |Спостерігач-пожежний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5161 | 24794 | - | |Старший інспектор парашутної | | | | | |та десантно-пожежної служби | | | | | |центральної бази | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | | | |Кінолог (рятувальні роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | | | |Командир відділення (сфера | | | | | |цивільного захисту) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | | | |Командир відділення | | | | | |оперативно-рятувальної служби | | | | | |цивільного захисту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | | | |Командир пункту | | | | | |(газорятувального, | | | | | |гірничорятувального, | | | | | |підземного, | | | | | |аварійно-рятувального, | | | | | |пожежно-рятувального) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | 13005 | 75 | |Контролер на | | | | | |контрольно-пропускному пункті | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | 15478 | | 5 |Оператор автоматичного | | | | | |газового захисту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | 16020 | | 5 |Оператор сейсмопрогнозу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | - | | 1 |Охоронець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | - | | 1 |Охоронник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | 17328 | | 5* |Провідник (вожатий) службових | | | | | |собак | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | 17345 | | 66 |Провідник спецвагона установ | | | | | |Нацбанку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | 17355 | 75 | |Прожекторист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | - | | 68 |Рятувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | | | |Рятувальник-кінолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | | | |Сапер (розмінування) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | 18885 | 75 | |Стрілець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5169 | 21136 | | 1 |Черговий бюро перепусток | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5210 | 11817 | - | |Демонстратор зачісок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5210 | 11815 | | 13 |Демонстратор одягу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5210 | - | - | |Манекенник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5210 | - | - | |Модель | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5220 | | | |Дегустатор (рекламна | | | | | |діяльність) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5220 | | | |Демонстратор товарів (рекламна | | | | | |діяльність) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5220 | 12747 | | 65 |Кіоскер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5220 | 12882 | | 65 |Комплектувальник товарів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5220 | 17351 | | 65 |Продавець непродовольчих | | | | | |товарів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5220 | 17353 | | 65 |Продавець продовольчих товарів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5220 | - | | 78 |Фасувальник медичних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5221 | 24344 | | 87 |Портьє | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5221 | 21265 | | 87 |Черговий по поверху (готелю, | | | | | |кемпінгу, пансіонату) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5230 | - | | 65 |Продавець (з лотка, на ринку) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5230 | | | |Торговець рибою | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5311 | 11436 | | 82 |Відеотекар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5311 | 19355 | | 82 |Фільмотекар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5311 | 19368 | | 82 |Фонотекар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5311 | 19476 | | 82 |Фототекар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5312 | | | |Оформлювач вітрин, приміщень | | | | | |та будівель | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |5312 | 17988 | | 84 |Реквізитор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6111 | 19957 | | 2 |Ефіроолійник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6111 | 15415 | | 2 |Овочівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6111 | 16668 | | 2 |Плодоовочівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6111 | 18080 | | 2 |Рисівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6111 | 19077 | | 2 |Тютюнник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6112 | 11439 | | 2 |Виноградар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6112 | | | |Винороб | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6112 | 18104 | | 2 |Садовод | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6112 | 19512 | | 2 |Хмеляр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6113 | - | - | |Грибовод | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6113 | 19524 | | 2 |Квітникар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6113 | 15422 | | 87 |Озеленювач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6113 | 16083 | | 87 |Оператор технологічного | | | | | |устаткування в спорудах | | | | | |захищеного ґрунту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6113 | 17530 | | 64 |Робітник зеленого будівництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6113 | 18103 | | 2 |Садівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6113 | | | |Садівник (біля будинку) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 11433 | | 25 |Віварник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 17174 | | 2 |Готувач кормів (тваринництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 11781 | | 2 |Гуртівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 11895 | | 2 |Дояр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 12268 | | 25 |Зоолаборант розплідника | | | | | |лабораторних тварин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 12909 | | 2 |Коняр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 13205 | | 2 |Кролівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 15808 | 70 | |Оператор з ветеринарного | | | | | |оброблення тварин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 15830 | | 2 |Оператор із штучного | | | | | |осіменіння тварин та птиці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 15699 | | 2 |Оператор машинного доїння | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | | | |Оператор свинарських | | | | | |комплексів і механізованих | | | | | |ферм | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 15586 | | 2 |Оператор тваринницьких | | | | | |комплексів та механізованих | | | | | |ферм | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 16163 | | 2 |Оператор цехів для | | | | | |приготування кормів | | | | | |(тваринництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 17339 | | 2, 3 |Провідник із супроводження | | | | | |тварин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 18111 | 70 | |Санітар ветеринарний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 18372 | | 2 |Свинар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 11949 | | 2 |Тваринник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6121 | 19542 | | 2 |Чабан | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6122 | | | |Оператор | | | | | |інкубаторно-птахівничої | | | | | |станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6122 | 17503 | | 2 |Птахівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6123 | 17521 | | 2 |Бджоляр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6123 | 13280 | | 2 |Лаборант з гренажу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6123 | 19608 | | 2 |Шовківник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6124 | 12261 | | 2 |Звірівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6124 | 12262 | | 2 |Звірівник зоологічних баз | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6124 | 12269 | | 2 |Зоолаборант серпентарію | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6124 | 18621 | |5*, 2 |Собаківник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6129 | 11939 | | 2, 3 |Єгер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6129 | 14860 | | 2 |Наїзник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6129 | 15367 | | 2 |Оброблювач шкур (тваринництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6129 | 17545 | | 84 |Робітник з догляду за | | | | | |тваринами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6129 | 19226 | | 2 |Тренер коней | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6131 | | | 2 |Робітник фермерського | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6131 | - | | 2 |Фермер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6141 | 18384 | - | |Здавач експортних | | | | | |лісоматеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6141 | - | | 3 |Контролер лісозаготівельного | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6141 | 13376 | | 3 |Лісник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6141 | 13378 | | 3 |Лісоруб | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6141 | - | | 3 |Навальник-штабелювальник | | | | | |деревини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6141 | | | 3 |Робітник на лісогосподарських | | | | | |роботах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6141 | 17653 | | 3 |Розмітник хлистів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6141 | 19593 | | 3 |Чокерівник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6142 | 11427 | | 3 |Здіймальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6151 | 12015 | | 4 |Заготівник водоростей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6151 | 13838 | | 4 |Машиніст машин та механізмів | | | | | |внутрішніх водоймищ | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6151 | | | |Моревод | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6151 | | | |Природоохоронник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6151 | 18097 | | 4 |Рибовод (кваліфікований | | | | | |робітник) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6152 | 12380 | | 4 |Виробник знарядь лову | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6152 | 12555 | | 85 |Інструктор із спортивного | | | | | |рибальства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6152 | 14164 | | 4 |Машиніст рибопромислових машин | | | | | |та механізмів (внутрішні та | | | | | |прибережні води) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6152 | 17268 | | 4 |Приймальник плавзасобів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6152 | 18095 | | 4 |Рибалка прибережного лову | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6153 | 14164 | | 4 |Машиніст рибопромислових машин | | | | | |та механізмів (відкрите море) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |6154 | 11650 | | 2, 3 |Герпетолог | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.1 | 17491 | |64, 5 |Прохідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 16292 | | 74 |Відбірник геологічних проб | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 11719 | | 5 |Гірник з попередження та | | | | | |гасіння пожеж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 11721 | | 5 |Гірник з ремонту гірничих | | | | | |виробок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 11710 | | 5 |Гірник на геологічних роботах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 11711 | |64, 5 |Гірник на маркшейдерських | | | | | |роботах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 11715 | | 5 |Гірник очисного забою | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 11717 | |64, 5 |Гірник підземний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 11725 | | 5 |Гірник розсипних родовищ | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 16709 | | 11 |Готувач басейнів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 11961 | | 5 |Забійник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 11963 | | 5 |Забійник на відбійних молотках | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 12192 | | 74 |Замірник на | | | | | |топографо-геодезичних і | | | | | |маркшейдерських роботах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | - | | 74 |Збагачувач мінералів та шліхів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 12520 | | 64 |Ізолювальник (будівництво | | | | | |метрополітенів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 12714 | | 74 |Каротажник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 12831 | | 5 |Колій плит та блоків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 13193 | |64, 5 |Кріпильник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 13432 | | 5 |Люковий (гірничі роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 14552 | | 74 |Монтажник геодезичних знаків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 14811 | | 5 |Набирач проб у шахті | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 15254 | | 5 |Оббирач гірничих виробок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | - | | 5 |Пресувальник торфових виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 17493 | | 5 |Прохідник гірничих схилів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 17495 | | 64 |Прохідник на поверхневих | | | | | |роботах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 17865 | | 5 |Регулювальник хвостового | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | - | | 5, 6 |Респіраторник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 18850 | |64, 5 |Стовбуровий (підземний) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7111.2 | 19130 | | 5 |Терморізальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7112.1 | 11429 | | 5 |Вибуховик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7112.2 | 11431 | | 3 |Вибуховик на лісових роботах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7112.2 | 13469 | | 5 |Майстер-підривник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7113.1 | | | 64 |Каменотес (будівельні, | | | | | |монтажні та | | | | | |ремонтно-будівельні роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7113.2 | 12658 | 43 | |Калібрувальник-розкрійник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7113.2 | 12690 | | 35 |Каменотес (оброблення каменю) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7113.2 | 12955 | 43 | |Контролер виробів із слюди | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7113.2 | 17940 | 65 | |Різьбяр по каменю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7113.2 | 17770 | | 35 |Розпилювач каменю (виробництво | | | | | |художніх виробів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7122.2 | 15416 | | 64 |Вогнетривник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7122.2 | 12680 | | 64 |Муляр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7122.2 | 16600 | | 64 |Пічник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7122.2 | 18048 | 61 | |Реставратор пам'яток кам'яної | | | | | |архітектури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7122.2 | 19233 | | 64 |Укладальник промислових | | | | | |залізобетонних труб | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7122.2 | 19234 | | 64 |Укладальник промислових | | | | | |цегляних труб | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7122.2 | 19496 | | 64 |Футерувальник (кислототривник) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7122.2 | 19494 | | 35 |Футерувальник-муляр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7122.2 | 19497 | | 41 |Футерувальник-шамотник на | | | | | |ремонті ванн | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7123.2 | 11196 | | 64 |Бетоняр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7123.2 | 19526 | | 64 |Цементатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7124.2 | 12869 | | 35 |Комплектувальник панелей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7124.2 | 18046 | 61 | |Реставратор пам'яток | | | | | |дерев'яної архітектури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7124.2 | 18880 | | 64 |Столяр будівельний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7124.2 | 18881 | | 56 |Столяр судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7124.2 | | | |Столяр-верстатник (будівельні | | | | | |роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7124.2 | 16671 | | 64 |Тесляр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129 | 18013 | | 66 |Ремонтник штучних споруд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129.1 | | | |Верхолаз | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129.1 | 14668 | 3 | |Монтер колії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129.2 | 11241 | | 66 |Бригадир (звільнений) з | | | | | |поточного утримання й ремонту | | | | | |колій та штучних споруд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129.2 | 14703 | | 64 |Бруківник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129.2 | 11887 | | 5 |Дорожньо-колійний робітник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129.2 | 12266 | | 64 |Землекоп | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129.2 | 17517 | 55 | |Колійний робітник на озері | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129.2 | | | |Монтажник гіпсокартонних | | | | | |конструкцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129.2 | 15406 | | 66 |Обхідник колій та штучних | | | | | |споруд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129.2 | 17994 | - | |Ремонтувальник висотних частин | | | | | |будинків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129.2 | 18000 | | 85 |Ремонтувальник площинних | | | | | |спортивних споруд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129.2 | 18074 | | 64 |Річковий робітник на | | | | | |підводно-технічних, габіонних | | | | | |і фашинних роботах, що | | | | | |виконуються з поверхні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129.2 | 17544 | | 87 |Робітник з комплексного | | | | | |обслуговування й ремонту | | | | | |будинків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7129.2 | 19167 | | 66 |Тунельний робітник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7131.2 | 13201 | | 64 |Покрівельник рулонних | | | | | |покрівель та покрівель із | | | | | |штучних матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7131.2 | 13203 | | 64 |Покрівельник сталевих | | | | | |покрівель | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7131.2 | 18042 | 61 | |Реставратор покрівельних | | | | | |покриттів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7132.2 | 15224 | | 64 |Лицювальник синтетичними | | | | | |матеріалами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7132.2 | 15216 | | 64 |Лицювальник-мармурник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7132.2 | 15214 | | 64 |Лицювальник-мозаїст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7132.2 | 15220 | | 64 |Лицювальник-плиточник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7132.2 | 15222 | | 64 |Лицювальник-полірувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7132.2 | 16445 | | 64 |Паркетник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7133.2 | 13370 | | 64 |Ліпник архітектурних деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7133.2 | 14480 | | 64 |Модельник архітектурних | | | | | |деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7133.2 | 18036 | 61 | |Реставратор декоративних | | | | | |штукатурок і ліпних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7133.2 | 19727 | | 64 |Штукатур | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7134.2 | 12531 | | 64 |Ізолювальник з термоізоляції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7134.2 | 12529 | | 64 |Ізолювальник на гідроізоляції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7134.2 | 12539 | | 56 |Ізолювальник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7134.2 | 12533 | | 64 |Ізолювальник-плівочник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7134.2 | 12751 | | 64 |Кислототривник-вініпластник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7134.2 | 12753 | | 64 |Кислототривник-гумувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7135.1 | 11440 | 61 | |Вітражник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7135.2 | 18859 | | 64 |Скляр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.1 | 11467 | | 40 |Водопровідник доменної печі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 11213 | | 21 |Бортоператор з перевірки | | | | | |магістральних трубопроводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 11469 | 7 | |Водопровідник шахтної печі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 12212 | |1, 87 |Заправник поливально-мийних | | | | | |машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 12938 | | 87 |Контролер водопровідного | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 12946 | | 63 |Контролер газового | | | | | |господарства | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 14571 | | 64 |Монтажник зовнішніх | | | | | |трубопроводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 14621 | | 64 |Монтажник санітарно-технічних | | | | | |систем і устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 14622 | | 35 |Монтажник санітарно-технічного | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 14641 | | 64 |Монтажник технологічних | | | | | |трубопроводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 15400 | | 87 |Обхідник | | | | | |водопровідно-каналізаційної | | | | | |мережі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 18449 | | 63 |Слюсар з аварійно-відбудовних | | | | | |робіт у газовому господарстві | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 18492 | | 64 |Слюсар з виготовлення вузлів і | | | | | |деталей технологічних | | | | | |трубопроводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 18487 | | 55 |Слюсар з виготовлення й | | | | | |ремонту трубопроводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 18556 | | 63 |Слюсар з експлуатації та | | | | | |ремонту підземних газопроводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 18560 | | 42 |Слюсар-сантехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 19231 | | 56 |Трубозгинальник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 19238 | | 21 |Трубопровідник лінійний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7136.2 | 19240 | | 56 |Трубопровідник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7137.2 | 19806 | | 64 |Електромонтажник з освітлення | | | | | |та освітлювальних мереж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7137.2 | 19933 | | 64 |Електрослюсар будівельний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7141.2 | 12985 | | 42 |Контролер малярних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7141.2 | 13350 | 65 | |Лакувальник художніх виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7141.2 | 13450 | | 1** |Маляр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7141.2 | 13452 | | 84 |Маляр з оброблення декорацій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7142.2 | 13341 | 65 | |Лакувальник підносів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7142.2 | 18079 | | 42 |Малювальник емалями | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7142.2 | 16314 | | 16 |Опоряджувальник виробів з | | | | | |деревини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7142.2 | 18035 | 61 | |Реставратор | | | | | |декоративно-художніх фарбувань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7142.2 | 15452 | 20 | |Фарбувальник приладів і | | | | | |деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7143.2 | 16540 | | 64 |Піскоструминник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7211.2 | 11267 | | 40 |Бригадир дільниці приготування | | | | | |формувальної суміші | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7211.2 | 11670 | | 42 |Гідрочистильник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7211.2 | 11978 | | 42 |Заварник відливок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7211.2 | 12817 | | 42 |Кокільник-складальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7211.2 | 12867 | | 42 |Комплектувальник моделей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7211.2 | 16219 | | 42 |Обпилювач фасонних відливок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7211.2 | 15379 | | 42 |Обрубувач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7211.2 | 16538 | | 55 |Піскозліплювальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7211.2 | 18286 | | 42 |Складальник форм | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7211.2 | 18865 | | 42 |Стрижневик машинного | | | | | |формування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7211.2 | 18867 | | 42 |Стрижневик ручного формування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7211.2 | 19421 | | 42 |Формувальник з виплавлюваних | | | | | |моделей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7211.2 | 19411 | | 42 |Формувальник машинного | | | | | |формування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7211.2 | 19430 | | 42 |Формувальник ручного | | | | | |формування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.1 | | |42, 64 |Газозварник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.1 | 19756 | | 42 |Електрогазозварник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.1 | | |42, 64 |Електрозварник ручного | | | | | |зварювання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.1 | 19908 | | 40 |Електрозварник труб на стані | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.1 | 18342 | | 42 |Зварник на | | | | | |електронно-променевих | | | | | |зварювальних установках | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.1 | 18336 | | 42 |Зварник на лазерних установках | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.1 | - | - | |Різальник на лазерній | | | | | |установці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 11231 | | 40 |Бригадир муфтозварювального | | | | | |відділення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | | | 1 |Бригадир на дільницях | | | | | |основного виробництва (чорна | | | | | |металургія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 11588 | | 6 |Вишкомонтажник-зварник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 11618 | | 42 |Газорізальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 19752 | | 42 |Електровібронаплавлювач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | | | 67 |Електрогазозварник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 19758 | | 63 |Електрогазозварник-врізальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 19903 | | 40 |Електрозварник листів та | | | | | |стрічок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 19905 | | 42 |Електрозварник на автоматичних | | | | | |та напівавтоматичних машинах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 12037 | 45 | |Заготівник матеріалу та | | | | | |деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 18329 | | 35 |Зварник арматурних сіток та | | | | | |каркасів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 18331 | 20 | |Зварник випрямлячів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 18333 | | 41 |Зварник виробів з тугоплавких | | | | | |металів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 18353 | 20 | |Зварник електровакуумних | | | | | |приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 18334 | | 42 |Зварник на | | | | | |дифузійно-зварювальних | | | | | |установках | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 18338 | | 42 |Зварник на машинах контактного | | | | | |(пресового) зварювання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 18350 | | 42 |Зварник термітного зварювання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 13057 | | 42 |Контролер зварювальних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 15926 | | 42 |Оператор проекційної апаратури | | | | | |та газорізальних машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 16456 | | 42 |Паяльщик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 16458 | | 45 |Паяльщик пакетів конденсаторів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7212.2 | 16462 | | 64 |Паяльщик по свинцю | | | | | |(свинцевопаяльщик) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7213.2 | 11945 | | 42 |Бляхар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7213.2 | 14420 | | 42 |Мідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7213.2 | 14422 | | 56 |Мідник з виготовлення суднових | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7213.2 | 18085 | | 42 |Рихтувальник кузовів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7213.2 | 18646 | | 53 |Сортувальник жерсті та виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.1 | 13070 | | 56 |Контролер суднокорпусних, | | | | | |судномонтажних і | | | | | |трубопровідних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.1 | 14612 | | 64 |Монтажник з монтажу сталевих | | | | | |та залізобетонних конструкцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.1 | 17642 | | 55 |Розмітник плазовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.1 | 18908 | | 56 |Суднокорпусник-ремонтник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.2 | 11121 | | 64 |Арматурник (будівельні, | | | | | |монтажні й ремонтно-будівельні | | | | | |роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.2 | 11121 | | 35 |Арматурник (виробництво | | | | | |залізобетонних і бетонних | | | | | |виробів та конструкцій) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.2 | 11123 | | 56 |Арматурник залізобетонних | | | | | |суден | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.2 | 11233 | | 40 |Бригадир на обробленні, | | | | | |сортуванні, прийманні, | | | | | |здаванні, пакетуванні та | | | | | |пакуванні металу й готової | | | | | |продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.2 | 11652 | | 56 |Згинальник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.2 | 12801 | | 42 |Клепальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.2 | 12983 | | 40 |Контролер брухту та відходів | | | | | |металу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.2 | 12978 | | 42 |Контролер котельних, | | | | | |холодноштампувальних і | | | | | |давильних робіт (котельні | | | | | |роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.2 | 13144 | | 42 |Котельник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.2 | 13146 | | 56 |Котельник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.2 | 18044 | 61 | |Реставратор металевих | | | | | |конструкцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.2 | 18089 | | 56 |Рубач судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.2 | 18549 | | 42 |Слюсар із збирання металевих | | | | | |конструкцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7214.2 | 19547 | | 42 |Чеканник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7215.2 | 11251 | | 40 |Бригадир з переміщення | | | | | |сировини, напівфабрикатів і | | | | | |готової продукції у процесі | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7215.2 | 19009 | | 44 |Зшивальник металевих сіток | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7215.2 | 19536 | | 44 |Ланцюгов'язальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7215.2 | 15034 | | 44 |Намотувальник дроту та тросів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7215.2 | 18897 | | 1 |Стропальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7215.2 | 19081 | | 1 |Такелажник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7215.2 | 19083 | | 64 |Такелажник на монтажі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7215.2 | 19085 | | 56 |Такелажник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7215.2 | 19217 | | 1 |Транспортувальник (такелажні | | | | | |роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7216.2 | 11465 | | 67 |Водолаз | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7216.2 | 12736 | | 64 |Кесонник-апаратник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7216.2 | 12741 | | 64 |Кесонник-електромонтажник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7216.2 | 12738 | | 64 |Кесонник-прохідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7216.2 | 12740 | | 64 |Кесонник-слюсар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7216.2 | 13484 | 73 | |Матрос-водолаз | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 11170 | | 42 |Бандажник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 11224 | | 40 |Бригадир заготівельного | | | | | |відділення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 11230 | | 40 |Бригадир молотового відділення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 11318 | | 42 |Вальцювальник | | | | | |(холодноштампувальні роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 11324 | | 42 |Вальцювальник голчастих | | | | | |роликів і кульок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 12426 | | 42 |Виробник сильфонних | | | | | |компенсаторів та шлангів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 11482 | | 42 |Волочильник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 11783 | | 42 |Давильник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 11967 | | 42 |Завальцювальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 11654 | | 42 |Згинальник труб | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 13225 | | 42 |Коваль на молотах і пресах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 13227 | | 42 |Коваль ручного кування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 13221 | | 5 |Коваль-бурозаправник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 13229 | | 42 |Коваль-штампувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 13231 | | 42 |Коваль-штампувальник на | | | | | |ротаційних машинах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 12981 | | 42 |Контролер ковальсько-пресових | | | | | |робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 12978 | 2 | |Контролер котельних, | | | | | |холодноштампувальних і | | | | | |давильних робіт | | | | | |(холодноштампувальні та | | | | | |давильні роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 13123 | | 40 |Копрівник з оброблення брухту | | | | | |та відходів металу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 13901 | | 42 |Машиніст на молотах, пресах та | | | | | |маніпуляторах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 14854 | | 42 |Нагрівальник (зварник) металу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 15477 | | 42 |Оператор автоматичних і | | | | | |напівавтоматичних ліній | | | | | |холодноштампувального | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 15655 | | 42 |Оператор-коваль на | | | | | |автоматичних і | | | | | |напівавтоматичних лініях | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 16934 | | 42 |Правильник на машинах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 16932 | | 42 |Правильник ручним способом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 17046 | | 40 |Пресувальник брухту та | | | | | |відходів металу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 17002 | | 42 |Пресувальник заготовок для | | | | | |шпальтових сит | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 17056 | | 42 |Пресувальник на гарячому | | | | | |штампуванні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 17489 | | 42 |Профілювальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 17499 | | 42 |Пружинник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 18031 | | 42 |Ресорник на обробленні | | | | | |гарячого металу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 17914 | | 42 |Різальник металу на ножицях і | | | | | |пресах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 17712 | | 42 |Розкатник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 19700 | | 42 |Штампувальник | | | | | |(холодноштампувальні роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 19718 | | 42 |Штампувальник | | | | | |електроімпульсним методом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 19709 | | 42 |Штампувальник методом вибуху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 19710 | | 42 |Штампувальник на падаючих | | | | | |молотах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7221.2 | 19703 | | 42 |Штампувальник рідкого металу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7222.1 | | | |Майстер з продажу, | | | | | |налагодження та експлуатації | | | | | |систем замикання і контролю | | | | | |доступу (локсмайстер) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7222.1 | 14482 | | 55 |Модельник аерогідродинамічних | | | | | |моделей з металу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7222.1 | 17651 | | 56 |Розмітник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7222.1 | 18452 | | 42 |Слюсар-інструментальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7222.2 | 12242 | | 42 |Заточувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7222.2 | 14495 | | 42 |Модельник з металевих моделей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7222.2 | 16602 | | 3 |Пилкоправ | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7222.2 | 18014 | 47 | |Ремонтник технологічного | | | | | |оснащення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7222.2 | 17636 | | 42 |Розмітник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7222.2 | 19175 | - | |Точильник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 13063 | | 42 |Контролер верстатних і | | | | | |слюсарних робіт (слюсарні | | | | | |роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14899 | | 42 |Налагоджувальник автоматичних | | | | | |ліній і агрегатних верстатів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14903 | 20 | |Налагоджувальник автоматів | | | | | |зварювання виводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14901 | | 42 |Налагоджувальник автоматів і | | | | | |напівавтоматів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14907 | | 35 |Налагоджувальник | | | | | |азбестоцементного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14989 | | 42 |Налагоджувальник верстатів і | | | | | |маніпуляторів з програмним | | | | | |керуванням | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14985 | | 42 |Налагоджувальник зварювального | | | | | |й газоплазморізального | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14914 | | 42 |Налагоджувальник зуборізних і | | | | | |різьбофрезерних верстатів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14921 | | 42 |Налагоджувальник | | | | | |ковальсько-пресового | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14979 | | 66 |Налагоджувальник колійних | | | | | |машин та механізмів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14917 | | 66 |Налагоджувальник | | | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | |вагонів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14923 | | 42 |Налагоджувальник ливарних | | | | | |машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14975 | | 45 |Налагоджувальник | | | | | |напівавтоматичних установок | | | | | |акумуляторного виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14974 | 59 | |Налагоджувальник | | | | | |поліграфічного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14991 | 44 | |Налагоджувальник склоробних | | | | | |автоматів і напівавтоматів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14995 | | 12 |Налагоджувальник | | | | | |технологічного устаткування | | | | | |(оброблення бавовни й луб'яних | | | | | |культур) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14954 | | 53 |Налагоджувальник устаткування | | | | | |бляшано-банкового виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14956 | | 42 |Налагоджувальник устаткування | | | | | |й агрегатів у термообробленні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14960 | 45 | |Налагоджувальник устаткування | | | | | |керамічного виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14966 | | 49 |Налагоджувальник устаткування | | | | | |оптичного виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14942 | | 44 |Налагоджувальник устаткування | | | | | |у виробництві металевих | | | | | |канатів, сіток, пружин, щіток | | | | | |та ланцюгів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14944 | | 7 |Налагоджувальник устаткування | | | | | |у виробництві харчової | | | | | |продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 15000 | | 42 |Налагоджувальник формувальних | | | | | |і стрижньових машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 15002 | | 42 |Налагоджувальник | | | | | |холодноштампувального | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 15004 | | 42 |Налагоджувальник шліфувальних | | | | | |верстатів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.1 | 14928 | 20 | |Налагоджувальник-монтажник | | | | | |випробувального устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14905 | | 45 |Налагоджувальник автоматів | | | | | |елементного виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14972 | | 5 |Налагоджувальник грудкувальних | | | | | |машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14915 | | 50 |Налагоджувальник зубофрезерних | | | | | |автоматів та напівавтоматів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14926 | | 50 |Налагоджувальник мийних машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14932 | | 50 |Налагоджувальник настільних | | | | | |верстатів та пресів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14981 | | 52 |Налагоджувальник | | | | | |ремізо-бердного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14983 | | 50 |Налагоджувальник складальних | | | | | |автоматів, напівавтоматів та | | | | | |автоматичних ліній | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14987 | | 42 |Налагоджувальник сортувальних | | | | | |автоматів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14934 | | 17 |Налагоджувальник устаткування | | | | | |в паперовому виробництві | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14958 | | 51 |Налагоджувальник устаткування | | | | | |голкового виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14968 | | 35 |Налагоджувальник устаткування | | | | | |для оброблення каменю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14952 | | 35 |Налагоджувальник устаткування | | | | | |залізобетонного виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14964 | | 42 |Налагоджувальник устаткування | | | | | |металевого покриття та | | | | | |фарбування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14938 | 24 | |Налагоджувальник устаткування | | | | | |у виробництві аерозольних | | | | | |пакувань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14936 | 38 | |Налагоджувальник устаткування | | | | | |у виробництві азбестових | | | | | |технічних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14948 | | 35 |Налагоджувальник устаткування | | | | | |у виробництві стінових та | | | | | |в'яжучих матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 14950 | | 36 |Налагоджувальник устаткування | | | | | |у виробництві теплоізоляційних | | | | | |матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7223.2 | 18594 | | 41 |Слюсар електродної продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7224.2 | 12467 | | 45 |Виробник фільєр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7224.2 | 11853 | | 42 |Доводжувач-притирник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7224.2 | 16799 | | 42 |Полірувальник (механічне | | | | | |оброблення металів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7224.2 | 16673 | | 56 |Тесляр судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7231.1 | 12580 | | 42 |Випробувач двигунів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7231.1 | 11449 | | 42 |Водій-випробувач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7231.2 | 14986 | | 42 |Налагоджувальник | | | | | |сільськогосподарських машин та | | | | | |тракторів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7231.2 | 18552 | | 42 |Слюсар з паливної апаратури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7231.2 | 18511 | | 42 |Слюсар з ремонту автомобілів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.1 | 10005 | | 68 |Авіаційний механік з планера | | | | | |та двигунів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.1 | 10010 | | 68 |Авіаційний технік (механік) з | | | | | |парашутних та | | | | | |аварійно-рятувальних засобів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.1 | 12595 | | 55 |Випробувач-механік двигунів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.1 | 11822 | | 55 |Дефективник авіаційної техніки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.1 | 13055 | | 55 |Контролер складально-монтажних | | | | | |та ремонтних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.1 | 18477 | | 55 |Слюсар з аерогідродинамічних | | | | | |випробувань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.1 | 18529 | | 55 |Слюсар з ремонту літальних | | | | | |апаратів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.1 | 18454 | | 55 |Слюсар-випробувач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.1 | 18563 | | 55 |Слюсар-складальник двигунів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.1 | 18567 | | 55 |Слюсар-складальник літальних | | | | | |апаратів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.2 | 19307 | | 55 |Зміцнювальник деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.2 | 12520 | | 55 |Ізолювальник (літальні | | | | | |апарати) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.2 | 12796 | | 55 |Клеїльник силової арматури та | | | | | |м'яких баків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.2 | 12839 | | 55 |Комплектувальник авіаційної | | | | | |техніки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.2 | 17852 | | 55 |Регулювальник-настроювач | | | | | |тренажерів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.2 | 18485 | | 55 |Слюсар з виготовлення та | | | | | |доведення деталей літальних | | | | | |апаратів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.2 | 18509 | | 55 |Слюсар з ремонту авіадвигунів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.2 | 18513 | | 55 |Слюсар з ремонту агрегатів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.2 | 18462 | | 56 |Слюсар-механік з ремонту | | | | | |авіаційних приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7232.2 | 19474 | | 55 |Фотоплазокопіювальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | | | |Машиніст з обслуговування та | | | | | |монтажу технічного | | | | | |устаткування (судновий) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 14448 | | 82 |Механік з обслуговування | | | | | |вітроустановок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 14637 | | 64 |Монтажник будівельних машин та | | | | | |механізмів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 14556 | | 64 |Монтажник гірничого | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 14607 | | 64 |Монтажник | | | | | |підіймально-транспортного | | | | | |устаткування безперервної дії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 14642 | | 64 |Монтажник технологічного | | | | | |устаткування та пов'язаних з | | | | | |ним конструкцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 14897 | | 40 |Налагоджувальник | | | | | |автоматизованих вагон-вагів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 17322 | | 56 |Перевіряльник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | | | |Слюсар з налагодження | | | | | |виробничого устаткування суден | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 18507 | | 66 |Слюсар з огляду та ремонту | | | | | |локомотивів на пунктах | | | | | |технічного обслуговування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 18520 | | 62 |Слюсар з ремонту | | | | | |гідротурбінного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 18538 | | 62 |Слюсар з ремонту | | | | | |парогазотурбінного | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 18544 | | 63 |Слюсар з ремонту | | | | | |реакторно-турбінного | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | | | |Слюсар з ремонту та | | | | | |обслуговування портальних | | | | | |кранів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 18531 | | 62 |Слюсар з ремонту устаткування | | | | | |котельних та пилопідготовчих | | | | | |цехів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | | | |Слюсар-дизеліст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 18458 | | 56 |Слюсар-механік з випробувань | | | | | |установок та апаратури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 18470 | | 56 |Слюсар-монтажник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 18559 | | 42 |Слюсар-ремонтник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | | | 67 |Слюсар-ремонтник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | 18577 | | 56 |Слюсар-судноремонтник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.1 | | | 67 |Токар судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 11161 | | 42 |Балансувальник деталей та | | | | | |вузлів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 11242 | | 66 |Бригадир (звільнений) | | | | | |підприємств залізничного | | | | | |транспорту та метрополітенів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 12597 | | 42 |Випробувач герметичності | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 12382 | | 52 |Виробник оснащення для | | | | | |жакардових машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 11587 | | 6 |Вишкомонтажник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 12853 | | 42 |Комплектувальник виробів та | | | | | |інструменту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 12991 | | 42 |Контролер матеріалів, металів, | | | | | |напівфабрикатів та виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 13596 | | 40 |Машиніст вагон-вагів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14222 | | 56 |Машиніст сухих докових | | | | | |установок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14554 | | 64 |Монтажник гідроагрегатів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14558 | | 64 |Монтажник | | | | | |дробильно-розмельного | | | | | |устаткування та устаткування | | | | | |для сортування й збагачення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14568 | | 41 |Монтажник з ремонту ванн | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14569 | | 41 |Монтажник з ремонту печей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14560 | | 64 |Монтажник компресорів, насосів | | | | | |та вентиляторів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | - | | 3 |Монтажник лісозаготівельного | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14562 | | 64 |Монтажник металорізального та | | | | | |ковальсько-пресового | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14564 | | 64 |Монтажник механічного | | | | | |устаткування гідротехнічних | | | | | |споруд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14608 | | 64 |Монтажник | | | | | |підіймально-транспортного | | | | | |устаткування переривчастої дії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14620 | | 41 |Монтажник реакційних апаратів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14635 | | 64 |Монтажник систем вентиляції, | | | | | |кондиціювання повітря, | | | | | |пневмотранспорту й аспірації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14633 | | 64 |Монтажник | | | | | |сільськогосподарського | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14575 | | 64 |Монтажник устаткування атомних | | | | | |електричних станцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14581 | | 64 |Монтажник устаткування | | | | | |зерносховищ та підприємств з | | | | | |промислового перероблення | | | | | |зерна | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14582 | | 64 |Монтажник устаткування | | | | | |коксохімічних виробництв | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14585 | | 64 |Монтажник устаткування | | | | | |котельних установок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14587 | | 64 |Монтажник устаткування | | | | | |металургійних заводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14593 | | 64 |Монтажник устаткування | | | | | |підприємств будівельних | | | | | |матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14591 | | 64 |Монтажник устаткування | | | | | |підприємств поліграфічної | | | | | |промисловості | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14595 | | 64 |Монтажник устаткування | | | | | |підприємств текстильної | | | | | |промисловості | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14589 | | 64 |Монтажник устаткування | | | | | |підприємств харчової | | | | | |промисловості | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14597 | | 64 |Монтажник устаткування | | | | | |підприємств хімічної та | | | | | |нафтової промисловості | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14599 | | 64 |Монтажник устаткування | | | | | |підприємств | | | | | |целюлозно-паперової | | | | | |промисловості | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14603 | | 64 |Монтажник устаткування | | | | | |сортувальних гірок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14605 | | 64 |Монтажник устаткування | | | | | |холодильних установок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14652 | | 64 |Монтажник шахтного | | | | | |устаткування на поверхні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14670 | | 56 |Монтер суднових засобів | | | | | |безпеки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 14993 | | 64 |Налагоджувальник будівельних | | | | | |машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 15080 | | 17 |Насаджувач дефібрерних каменів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 15088 | | 7 |Насікальник мелючих каменів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 16247 | | 6 |Обпресувальник труб | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 15281 | | 52 |Оброблювач зуба берда | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 16269 | | 66 |Оглядач вагонів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 16275 | | 66 |Оглядач-ремонтник вагонів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 17035 | | 66 |Пресувальник колісних пар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18365 | | 42 |Свердлувальник-пневматик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18447 | | 87 |Слюсар | | | | | |аварійно-відновлювальних робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18576 | | 64 |Слюсар будівельний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18481 | | 45 |Слюсар з виводів та обмоток | | | | | |електричних машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18489 | | 64 |Слюсар з виготовлення вузлів | | | | | |та деталей санітарно-технічних | | | | | |систем | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18483 | | 64 |Слюсар з виготовлення деталей | | | | | |та вузлів систем вентиляції, | | | | | |кондиціювання повітря, | | | | | |пневмотранспорту й аспірації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18554 | | 63 |Слюсар з експлуатації та | | | | | |ремонту газового устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18466 | | 42 |Слюсар з механоскладальних | | | | | |робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18496 | | 6 |Слюсар з монтажу та ремонту | | | | | |основ морських бурових та | | | | | |естакад | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18497 | | 6 |Слюсар з обслуговування | | | | | |бурових | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18505 | | 62 |Слюсар з обслуговування | | | | | |теплових мереж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18503 | | 62 |Слюсар з обслуговування | | | | | |теплових пунктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18499 | | 62 |Слюсар з обслуговування | | | | | |устаткування електростанцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18522 | | 42 |Слюсар з ремонту | | | | | |дорожньо-будівельних машин та | | | | | |тракторів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18542 | | 42 |Слюсар з ремонту колійних | | | | | |машин та механізмів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18528 | | 3 |Слюсар з ремонту | | | | | |лісозаготівельного | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18540 | | 42 |Слюсар з ремонту рухомого | | | | | |складу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18545 | | 42 |Слюсар з ремонту | | | | | |сільськогосподарських машин та | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18524 | | 42 |Слюсар з ремонту та | | | | | |обслуговування | | | | | |перевантажувальних машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18526 | | 42 |Слюсар з ремонту та | | | | | |обслуговування систем | | | | | |вентиляції та кондиціювання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18547 | | 21 |Слюсар з ремонту технологічних | | | | | |установок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18537 | | 62 |Слюсар з ремонту устаткування | | | | | |подавання палива | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18535 | | 62 |Слюсар з ремонту устаткування | | | | | |теплових мереж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18551 | | 42 |Слюсар з такелажу й | | | | | |вантажозахватних пристроїв | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18450 | | 66 |Слюсар зумпфового агрегата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18572 | | 40 |Слюсар системи випарного | | | | | |охолодження | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18581 | | 40 |Слюсар централізованої | | | | | |мастильної станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18476 | 20 | |Слюсар-обпресувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 18557 | | 40 |Слюсар-проводник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7233.2 | 19312 | | 6 |Установник бурильних замків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 10007 | | 68 |Авіаційний механік з приладів | | | | | |та електроустаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 12585 | | 45 |Випробувач джерел струму | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 12612 | | 45 |Випробувач електричних машин, | | | | | |апаратів та приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 12616 | | 45 |Випробувач електровугільних | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 11829 | | 1 |Дефектоскопіст з магнітного | | | | | |контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | - | | 62 |Електромеханік з | | | | | |обслуговування і ремонту | | | | | |вітроенергетичної установки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19780 | |67, 68 |Електромеханік з | | | | | |обслуговування | | | | | |світлотехнічного устаткування | | | | | |систем забезпечення польотів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19789 | | 42 |Електромеханік з ремонту та | | | | | |обслуговування | | | | | |лічильно-обчислювальних машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19792 | | 42 |Електромеханік засобів | | | | | |автоматики та приладів | | | | | |технологічного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19810 | | 64 |Електромонтажник із | | | | | |сигналізації, централізації та | | | | | |блокування на залізничному | | | | | |транспорті й наземних лініях | | | | | |метрополітену | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19812 | | 64 |Електромонтажник силових мереж | | | | | |та електроустаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19816 | | 56 |Електромонтажник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19798 | | 64 |Електромонтажник- | | | | | |налагоджувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19817 | | 45 |Електромонтажник-схемник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19819 | | 62 |Електромонтер головного щита | | | | | |керування електростанцією | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19821 | | 1 |Електромонтер диспетчерського | | | | | |устаткування та телеавтоматики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19834 | | 62 |Електромонтер з випробувань та | | | | | |вимірювань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19844 | | 62 |Електромонтер з обслуговування | | | | | |перетворювальних пристроїв | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19842 | | 62 |Електромонтер з обслуговування | | | | | |підстанції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | - | | 70 |Електромонтер з обслуговування | | | | | |холодильного устаткування | | | | | |електрозв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19852 | | 62 |Електромонтер з оперативних | | | | | |перемикань у розподільних | | | | | |мережах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19854 | | 62 |Електромонтер з ремонту | | | | | |апаратури, релейного захисту й | | | | | |автоматики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19863 | | 62 |Електромонтер з ремонту | | | | | |обмоток та ізоляції | | | | | |електроустаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | - | | 66 |Електромонтер з ремонту та | | | | | |обслуговування апаратури та | | | | | |пристроїв зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19861 | | 1 |Електромонтер з ремонту та | | | | | |обслуговування | | | | | |електроустаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19890 | | 66 |Електромонтер з ремонту та | | | | | |обслуговування пристроїв | | | | | |сигналізації, централізації та | | | | | |блокування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19825 | |87, 66 |Електромонтер контактної | | | | | |мережі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | - | | 70 |Електромонтер підземних споруд | | | | | |та комунікацій електрозв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19888 | | 66 |Електромонтер тягової | | | | | |підстанції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19874 | | 66 |Електромонтер-релейник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19931 | | 5 |Електрослюсар (слюсар) | | | | | |черговий та з ремонту | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19917 | | 62 |Електрослюсар з обслуговування | | | | | |автоматики та засобів | | | | | |вимірювань електростанцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19927 | | 62 |Електрослюсар з ремонту | | | | | |електричних машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19919 | | 62 |Електрослюсар з ремонту й | | | | | |обслуговування автоматики та | | | | | |засобів вимірювань | | | | | |електростанцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19923 | | 62 |Електрослюсар з ремонту | | | | | |устаткування розподільних | | | | | |пристроїв | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19915 | | 5 |Електрослюсар підземний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19912 | | 64 |Електрослюсар-монтажник | | | | | |підземного | | | | | |гірничопрохідницького | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 13095 | | 42 |Контролер електромонтажних | | | | | |робіт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 13053 | | 45 |Контролер складання | | | | | |електричних машин, апаратів та | | | | | |приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 13324 | | 1 |Лаборант електромеханічних | | | | | |випробувань та вимірювань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 13304 | | 1 |Лаборант з електроізоляційних | | | | | |матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 13302 | | 1 |Лаборант з фізико-механічних | | | | | |випробувань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 13310 | | 1 |Лаборант-радіометрист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 14658 | | 55 |Монтажник електроустаткування | | | | | |літальних апаратів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 14614 | 3 | |Монтажник приладів та | | | | | |апаратури автоматичного | | | | | |контролю, регулювання та | | | | | |керування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 14977 | | 64 |Налагоджувальник приладів, | | | | | |апаратури та систем | | | | | |автоматичного контролю, | | | | | |регулювання та керування | | | | | |(налагоджувальник КВП та | | | | | |автоматики) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 18494 | | 42 |Слюсар з | | | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | |приладів та автоматики | | | | | |(електромеханіка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 18585 | | 66 |Слюсар-електрик з | | | | | |обслуговування та ремонту | | | | | |устаткування метрополітену | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 18596 | | 42 |Слюсар-електромонтажник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 18464 | | 56 |Слюсар-механік | | | | | |електромеханічних приладів та | | | | | |систем | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.1 | 19323 | 29 | |Установник склоплавильних | | | | | |посудин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 10047 | | 1 |Акумуляторник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 11235 | | 40 |Бригадир-настроювач | | | | | |трубоелектрозварювальних | | | | | |станів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 12614 | 45 | |Випробувач електрокерамічних | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 12610 | | 45 |Випробувач-формувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 12458 | | 55 |Виробник тензорезисторів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 11590 | | 6 |Вишкомонтажник-електромонтер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 11706 | | 5 |Гірничомонтажник підземний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19749 | | 67 |Електрик судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19776 | | 55 |Електромеханік з випробувань | | | | | |та ремонту електроустаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19778 | | 1 |Електромеханік з ліфтів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19794 | | 70 |Електромеханік поштового | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19793 | | 65 |Електромеханік торговельного | | | | | |та холодильного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19800 | | 64 |Електромонтажник акумуляторних | | | | | |батарей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19802 | | 64 |Електромонтажник вторинних | | | | | |ланцюгів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19814 | | 64 |Електромонтажник електричних | | | | | |машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19808 | | 64 |Електромонтажник розподільних | | | | | |пристроїв | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19869 | | 62 |Електромонтер з експлуатації | | | | | |електролічильників | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19867 | | 62 |Електромонтер з експлуатації | | | | | |розподільних мереж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19838 | | 6 |Електромонтер з обслуговування | | | | | |бурових | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19840 | | 62 |Електромонтер з обслуговування | | | | | |гідроагрегатів машинного залу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19848 | | 62 |Електромонтер з обслуговування | | | | | |електроустаткування | | | | | |електростанцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | - | | 62 |Електромонтер з обслуговування | | | | | |і ремонту установок захисту | | | | | |від корозії підземних | | | | | |трубопроводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19857 | | 62 |Електромонтер з ремонту | | | | | |вторинної комутації та зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19855 | | 62 |Електромонтер з ремонту | | | | | |повітряних ліній | | | | | |електропередачі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19859 | | 62 |Електромонтер з ремонту та | | | | | |монтажу кабельних ліній | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19831 | | 62 |Електромонтер | | | | | |оперативно-виїзної бригади | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19829 | | 64 |Електромонтер-лінійник з | | | | | |монтажу повітряних ліній | | | | | |високої напруги й контактної | | | | | |мережі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19892 | | 84 |Електроосвітлювач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19914 | | 64 |Електрослюсар з проходки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19929 | | 62 |Електрослюсар з ремонту | | | | | |електроустаткування | | | | | |електростанцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19921 | | 21 |Електрослюсар з ремонту | | | | | |устаткування нафтобаз | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 19910 | | 41 |Електрослюсар-контактник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 12644 | | 45 |Калібрувальник котушок | | | | | |електроприладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 12930 | | 45 |Контролер в акумуляторному й | | | | | |елементному виробництві | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 12961 | | 45 |Контролер кабельних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | | | |Механік з обслуговування | | | | | |виробничого устаткування | | | | | |ресторану (кафе, їдальні і | | | | | |т. ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | | | |Механік з обслуговування та | | | | | |монтажу електроустаткування | | | | | |(судновий) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 14656 | | 64 |Монтажник електричних | | | | | |підйомників (ліфтів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 14645 | | 64 |Монтажник турбоагрегатів та | | | | | |синхронних компенсаторів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 14577 | | 64 |Монтажник устаткування | | | | | |блокування та централізації на | | | | | |залізничному транспорті | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 14666 | | 21 |Монтер із захисту підземних | | | | | |трубопроводів від корозії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 14671 | - | |Монтер судноплавної обстановки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 15972 | - | |Оператор розмінних автоматів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 16608 | | 1 |Пірометрист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 16783 | | 66 |Поїзний електромеханік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 17347 | |70, 66 |Провідник-електромонтер | | | | | |поштових вагонів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 17848 | | 45 |Регулювальник-градуювальник | | | | | |електровимірювальних приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | | | |Слюсар-електрик з | | | | | |обслуговування та ремонту | | | | | |електроустаткування | | | | | |(портового, суднового та ін.) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 18589 | | 66 |Слюсар-електрик з | | | | | |обслуговування та ремонту | | | | | |ескалаторів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 18583 | | 66 |Слюсар-електрик з | | | | | |обслуговування та ремонту | | | | | |металоконструкцій | | | | | |метрополітену | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 18587 | | 66 |Слюсар-електрик з | | | | | |обслуговування та ремонту | | | | | |станційного та тунельного | | | | | |устаткування метрополітену | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 18590 | | 42 |Слюсар-електрик з ремонту | | | | | |електроустаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7241.2 | 18861 | | 41 |Стендовик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 12569 | | 55 |Випробувач агрегатів, приладів | | | | | |та чутливих елементів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 11827 | | 1 |Дефектоскопіст з газового та | | | | | |рідинного контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 11833 | | 1 |Дефектоскопіст рентгено-, | | | | | |гаммаграфування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 19899 | | 56 |Електрорадіомонтажник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 13047 | | 47 |Контролер радіоелектронної | | | | | |апаратури та приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 13301 | | 1 |Лаборант з ультразвукової | | | | | |техніки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 14616 | | 55 |Монтажник радіо- та | | | | | |спеціального устаткування | | | | | |літальних апаратів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 14618 | | 47 |Монтажник радіоелектронної | | | | | |апаратури та приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 14919 | | 42 |Налагоджувальник | | | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | |приладів та автоматики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 14995 | 20 | |Налагоджувальник | | | | | |технологічного устаткування | | | | | |(електронна техніка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 16195 | | 47 |Оператор електроакустичних | | | | | |вимірювань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 17560 | | 56 |Радіомонтажник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 17861 | | 47 |Регулювальник радіоелектронної | | | | | |апаратури та приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 18494 | 2 | |Слюсар з | | | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | |приладів та автоматики | | | | | |(електроніка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.1 | 18460 | | 47 |Слюсар-механік з | | | | | |радіоелектронної апаратури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 12351 | | 47 |Виробник стрічкових осердь | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 11598 | | 47 |В'язальник схемних джгутів, | | | | | |кабелів та шнурів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 11750 | | 47 |Градуювальник радіоапаратури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 19850 | | 70 |Електромонтер з обслуговування | | | | | |електроустановок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 12255 | 20 | |Зачищувач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 12865 | 20 | |Комплектувальник мікромодулів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 14660 | 20 | |Монтажник елементів пам'яті на | | | | | |феритах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 14566 | 20 | |Монтажник мікромодулів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 14639 | | 55 |Монтажник тензорезисторів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 14548 | 20 | |Монтажник-вакуумник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 14646 | 20 | |Монтажник-установник | | | | | |зовнішньої арматури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 14997 | | 45 |Налагоджувальник прискорювачів | | | | | |заряджених частинок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 15023 | | 47 |Намотувальник котушок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 17906 | 20 | |Різальник магнітопроводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 17902 | 20 | |Різальник-лудильник фольги | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 19428 | | 45 |Формувальник ртутних | | | | | |випрямлячів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 19539 | 20 | |Цокольник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7242.2 | 19712 | 20 | |Штампувальник ніжок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.1 | 10008 | | 68 |Авіаційний механік з | | | | | |радіоустаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.1 | 10060 | |56, 70 |Антенник-щогловик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.1 | 11831 | | 1 |Дефектоскопіст з | | | | | |ультразвукового контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.1 | 11856 | | 1 |Дозиметрист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.1 | - | | 70 |Електромонтер станційного | | | | | |радіотелевізійного | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.1 | - | | 70 |Електромонтер станційного | | | | | |устаткування проводового | | | | | |мовлення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.1 | - | | 1 |Контролер з неруйнівного | | | | | |контролю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.1 | 14456 | 62 | |Механік з обслуговування | | | | | |телевізійного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.1 | 15503 | | 1 |Оператор акустичних | | | | | |випробувань | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.1 | 17553 | | 1 |Радіомеханік з обслуговування | | | | | |та ремонту радіотелевізійної | | | | | |апаратури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.1 | 17556 | | 55 |Радіомеханік з ремонту | | | | | |радіоелектронного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.1 | 17562 | | 1 |Радіомонтер приймальних | | | | | |телевізійних антен | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.1 | 18205 | 20 | |Складальник-настроювач | | | | | |магнітних систем | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.2 | 13312 | | 1 |Лаборант рентгеноспектрального | | | | | |аналізу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.2 | 13322 | | 1 |Лаборант-електроакустик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.2 | 14450 | | 82 |Механік з обслуговування | | | | | |звукової техніки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.2 | 14454 | | 82 |Механік з обслуговування | | | | | |знімальної апаратури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.2 | 14452 | 62 | |Механік з обслуговування | | | | | |кінотелевізійного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.2 | 14624 | | 64 |Монтажник зв'язку - антенник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.2 | 15778 | | 1 |Оператор осцилографування та | | | | | |тензометрування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.2 | 15957 | | 87 |Оператор пульта керування | | | | | |устаткуванням житлових і | | | | | |громадських будівель | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.2 | 17568 | 73 | |Радіотехнік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7243.2 | 13499 | 23 | |Щогловик-антенник судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7244.1 | - | | 70 |Електромонтер лінійних споруд | | | | | |електрозв'язку та проводового | | | | | |мовлення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7244.1 | 19881 | | 70 |Електромонтер станційного | | | | | |устаткування телеграфного | | | | | |зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7244.1 | 19883 | | 70 |Електромонтер станційного | | | | | |устаткування телефонного | | | | | |зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7244.2 | 19832 | 58 | |Електромонтер | | | | | |охоронно-пожежної сигналізації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7244.2 | 14627 | | 64 |Монтажник зв'язку - лінійник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7244.2 | 14601 | | 64 |Монтажник устаткування зв'язку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7245.1 | 12624 | | 70 |Кабельник-спаювальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7245.2 | 19804 | | 64 |Електромонтажник з кабельних | | | | | |мереж | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7245.2 | 14626 | | 64 |Монтажник зв'язку - кабельник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7245.2 | 14629 | | 64 |Монтажник зв'язку - | | | | | |спаювальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7245.2 | 14662 | | 45 |Монтер кабельного виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 12515 | 20 | |Вимірювач електричних | | | | | |параметрів мікромодулів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 12516 | 20 | |Вимірювач електричних | | | | | |параметрів радіодеталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 12518 | 20 | |Вимірювач електрофізичних | | | | | |параметрів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 12511 | 20 | |Вимірювач магнітних | | | | | |властивостей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 12582 | 20 | |Випробувач деталей та приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 12603 | 20 | |Випробувач селенового | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 19546 | | 50 |Годинникар з ремонту | | | | | |електронних і кварцових | | | | | |годинників | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 19791 | | 48 |Електромеханік з ремонту та | | | | | |обслуговування електронної | | | | | |медичної апаратури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 19782 | | 48 |Електромеханік з ремонту та | | | | | |обслуговування медичних | | | | | |оптичних приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 19786 | | 48 |Електромеханік з ремонту та | | | | | |обслуговування медичного | | | | | |рентгенівського устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 19784 | | 48 |Електромеханік з ремонту та | | | | | |обслуговування медичного | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 19787 | | 48 |Електромеханік з ремонту та | | | | | |обслуговування | | | | | |наркозно-дихальної апаратури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 12656 | 20 | |Калібрувальник-прецизійник у | | | | | |виробництві масок кольорових | | | | | |кінескопів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 12959 | | 42 |Контролер вимірювальних | | | | | |приладів та спеціального | | | | | |інструменту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 12950 | 20 | |Контролер деталей та приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 12993 | | 48 |Контролер медичного | | | | | |устаткування та виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 13007 | | 49 |Контролер оптичних деталей та | | | | | |приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 13049 | 20 | |Контролер режимів роботи | | | | | |технологічного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 13034 | 20 | |Контролер-приймальник | | | | | |мікроелементів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 14457 | | 48 |Механік протезно-ортопедичних | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 14910 | | 74 |Налагоджувальник геофізичної | | | | | |апаратури | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 15105 | 20 | |Настроювач напівпровідникових | | | | | |приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 15106 | 20 | |Настроювач п'єзорезонаторів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 16253 | | 48 |Оптик медичний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 16255 | | 49 |Оптик-механік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 16624 | 20 | |Плавильник-ливарник | | | | | |прецизійних сплавів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 17150 | 20 | |Приладист (електронна техніка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 17150 | | 21 |Приладист (перероблення нафти, | | | | | |нафтопродуктів, газу, сланців, | | | | | |вугілля та обслуговування | | | | | |магістральних трубопроводів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 18021 | 20 | |Рентгенгоніометрист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 18023 | 20 | |Рентгеномеханік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 18494 | 2 | |Слюсар з | | | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | |приладів та автоматики | | | | | |(прецизійні прилади) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.1 | 19973 | 20 | |Юстирувальник деталей та | | | | | |приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 10025 | | 51 |Автоматник голково-платинних | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 10043 | 20 | |Аквадувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 10049 | 20 | |Алундувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 11339 | | 50 |Вальцювальник дроту для | | | | | |спіралей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 12505 | 20 | |Вимірювач випрямлячів та | | | | | |елементів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 12576 | 20 | |Випробувач вакуумних покриттів | | | | | |(тонких плівок) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 12385 | | 48 |Виробник окулярних оправ | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 16391 | 44 | |Відмітчик термометрів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 11484 | | 50 |Волочильник матеріалу для | | | | | |спіралей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 11624 | | 50 |Галтувальник деталей | | | | | |годинників та каменів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 19545 | | 50 |Годинникар з ремонту | | | | | |механічних годинників | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 11747 | | 42 |Градуювальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 11748 | | 49 |Градуювальник оптичних деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 16575 | | 50 |Друкар циферблатів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 11985 | 20 | |Заварник електровакуумних | | | | | |приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 11976 | 20 | |Заварник на високочастотному | | | | | |індукторі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 11982 | 20 | |Заварник напівпровідникових | | | | | |приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 11989 | | 50 |Завивальник спіралей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 12172 | 20 | |Заливальник компаундами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 12251 | | 48 |Заточувальник медичного | | | | | |інструменту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 19032 | 29 | |Знімач оптичних характеристик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 12271 | | 50 |Зубополірувальник деталей | | | | | |годинників | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 12275 | | 50 |Зубофрезерувальник деталей | | | | | |годинників | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 12648 | 20 | |Калібрувальник магнітопроводів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 12652 | | 51 |Калібрувальник | | | | | |ниткоутворювачів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 13089 | | 50 |Контролер годинникового та | | | | | |каменевого виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 12951 | | 51 |Контролер голково-платинних | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 13332 | | 50 |Лакувальник деталей годинників | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 13401 | 20 | |Ливарник радіокераміки та | | | | | |феритів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 14472 | 31 | |Моделювальник штучних зубів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 15072 | 44 | |Наповнювач приладів газами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 15073 | 44 | |Наповнювач приладів рідинами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 15914 | 20 | |Оператор прецизійного різання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 16117 | 44 | |Оператор установки вимірювання | | | | | |об'єму | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 16251 | | 49 |Оптик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 16257 | 20 | |Оптик елементів квантових | | | | | |приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 16694 | 31 | |Підбирач забарвлення штучних | | | | | |зубів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 16661 | | 21 |Планіметрист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 16825 | | 48 |Полірувальник хірургічних | | | | | |інструментів та апаратів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 17918 | | 50 |Різальник мінералів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 17647 | 20 | |Розмітник п'єзокварцової | | | | | |сировини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 18361 | | 50 |Свердлувальник каміння | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 18296 | | 50 |Складальник годинників | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 18178 | 20 | |Складальник квантових приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 18216 | | 48 |Складальник окулярів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 18237 | 44 | |Складальник приладів із скла | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 18260 | | 50 |Складальник складових частин | | | | | |годинників | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 18294 | | 48 |Складальник суцільнометалевих | | | | | |растрів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 18292 | | 48 |Складальник хірургічних | | | | | |інструментів і апаратів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 18439 | 20 | |Скрайбувальник пластин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 18654 | 20 | |Сортувальник виробів, сировини | | | | | |та матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 18643 | | 50 |Сортувальник деталей | | | | | |годинників та каменів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 18395 | 20 | |Сріблильник п'єзотехнічних | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 19199 | | 50 |Травильник фольги (виробництво | | | | | |годинників) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 19404 | 31 | |Формувальник штучних зубів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 19531 | 71 | |Центрувальник оптичних деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 19661 | 20 | |Шліфувальник-полірувальник з | | | | | |прецизійного оброблення | | | | | |напівпровідникових матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7311.2 | 19975 | | 49 |Юстирувальник оптичних | | | | | |приладів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.1 | 13001 | | 59 |Контролер музичних | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 11145 | | 59 |Аерографіст щипкових | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 11237 | | 1 |Бригадир на дільницях | | | | | |основного виробництва | | | | | |(хлібопекарне та кондитерське | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 11280 | | 59 |Бронзувальник рам клавішних | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 12304 | 63 | |Виробник голосових планок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 12308 | 63 | |Виробник деталей для духових | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 12367 | | 59 |Виробник молоточків для | | | | | |клавішних інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 12371 | | 59 |Виробник музичних інструментів | | | | | |за індивідуальними | | | | | |замовленнями | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 11635 | | 59 |Гарнірувальник музичних | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 12557 | | 59 |Інтонувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 12757 | | 59 |Клавіатурник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 12849 | | 59 |Комплектувальник деталей | | | | | |музичних інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 15218 | | 59 |Лицювальник музичних | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 15099 | 63 | |Настроювач духових | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 15101 | | 60 |Настроювач музичних іграшок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 15103 | | 59 |Настроювач піаніно та роялів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 15110 | | 59 |Настроювач щипкових | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 15111 | 63 | |Настроювач язичкових | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 15108 | 63 | |Настроювач-регулювальник | | | | | |смичкових інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 16814 | | 59 |Полірувальник музичних | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 17854 | | 59 |Регулювальник піаніно та | | | | | |роялів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 17869 | 63 | |Регулювальник язичкових | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18038 | 63 | |Реставратор духових | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18040 | | 59 |Реставратор клавішних | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18052 | | 59 |Реставратор смичкових та | | | | | |щипкових інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18056 | 63 | |Реставратор ударних | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18063 | 63 | |Реставратор язичкових | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18147 | 63 | |Складальник духових | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18203 | | 60 |Складальник музичних та | | | | | |озвучених іграшок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18281 | 63 | |Складальник ударних | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18327 | 63 | |Складальник язичкових | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18198 | | 59 |Складальник-монтажник | | | | | |клавішних інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18200 | 63 | |Складальник-монтажник | | | | | |смичкових інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18201 | | 59 |Складальник-монтажник щипкових | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18878 | | 59 |Столяр з вироблення та ремонту | | | | | |деталей і вузлів музичних | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18901 | | 59 |Струнник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 18899 | | 59 |Струнонавивальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7312.2 | 19319 | | 59 |Установник ладових пластин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 11165 | | 38 |Балансувальник інструментів з | | | | | |алмазів та надтвердих | | | | | |матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 11515 | | 50 |Вибірник каменів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 12584 | | 38 |Випробувач інструментів з | | | | | |алмазів та надтвердих | | | | | |матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 12399 | 26 | |Виробник препаратів | | | | | |дорогоцінних металів та | | | | | |люстрів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 12465 | 65 | |Виробник філігранних основ | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 19796 | | 50 |Електромонтажник блоків | | | | | |електронно-механічних | | | | | |годинників | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 12019 | 65 | |Заготівник деталей та | | | | | |матеріалів до ювелірних та | | | | | |художніх виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 12071 | 65 | |Заготівник черні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 12154 | | 38 |Закріплювач алмазів та | | | | | |надтвердих матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 12771 | | 38 |Класифікаторник порошків з | | | | | |алмазів та надтвердих | | | | | |матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 13223 | | 41 |Коваль дорогоцінних металів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 12940 | | 38 |Контролер у виробництві | | | | | |алмазів, надтвердих матеріалів | | | | | |та виробів з них | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 14677 | | 41 |Монтувальник виробів з | | | | | |дорогоцінних металів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 14940 | | 41 |Налагоджувальник устаткування | | | | | |у виробництві дорогоцінних | | | | | |металів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 15149 | 65 | |Обдирач алмазів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 16223 | 65 | |Обпилювач черні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 15418 | 65 | |Огранувальник алмазів у | | | | | |діаманти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 15420 | 65 | |Огранувальник вставок для | | | | | |ювелірних та художніх виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 16690 | 65 | |Підбирач каменів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 16803 | | 38 |Полірувальник волок з алмазів | | | | | |та надтвердих матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 16821 | | 50 |Полірувальник технічних | | | | | |каменів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 17874 | | 38 |Різальник алмазів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 17729 | 65 | |Розколювач алмазів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 17638 | 65 | |Розмітник алмазів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 17764 | 65 | |Розпилювач алмазів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 18118 | | 38 |Складальник алмазних | | | | | |інструментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 18630 | | 38 |Сортувальник алмазів | | | | | |(виробництво алмазів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 18630 | 65 | |Сортувальник алмазів | | | | | |(гранувальне виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 18632 | 65 | |Сортувальник діамантів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 19553 | 65 | |Чорнильник ювелірних та | | | | | |художніх виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 19632 | | 38 |Шліфувальник алмазів та | | | | | |надтвердих матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 19648 | | 50 |Шліфувальник каменів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 19959 | 65 | |Ювелір (ювелір-модельєр) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 19960 | 65 | |Ювелір-браслетник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 19962 | 65 | |Ювелір-гравер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 19964 | 65 | |Ювелір-закріпник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 19969 | 65 | |Ювелір-ланцюжковик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 19966 | 65 | |Ювелір-монтувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7313.2 | 19968 | 65 | |Ювелір-філігранник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 11132 | 45 | |Армувальник електрокерамічних | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 11131 | | 34 |Армувальник | | | | | |санітарно-будівельних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 12332 | 45 | |Виробник капів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 12480 | 65 | |Виробник художніх виробів з | | | | | |кераміки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 12498 | 45 | |Виробник штампів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 16385 | 45 | |Відливальник фарфорових та | | | | | |фаянсових виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 11682 | | 34 |Глазурувальник виробів | | | | | |будівельної кераміки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 11693 | 45 | |Гончар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 12696 | 45 | |Кантувач керамічних труб | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 12843 | 45 | |Комплектувальник гіпсових форм | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 13036 | 45 | |Контролер-приймальник | | | | | |фарфорових, фаянсових та | | | | | |керамічних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 13372 | 65 | |Ліпник скульптурного | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 14485 | | 42 |Модельник виплавних моделей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 14487 | | 42 |Модельник гіпсових моделей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 14489 | 45 | |Модельник керамічного | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 14497 | | 42 |Модельник моделей з епоксидних | | | | | |смол | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 14501 | 65 | |Модельник скульптурного | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 14801 | 44 | |Набирач килимків з мозаїчної | | | | | |плитки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 16241 | 45 | |Оправник електрокерамічних | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 16239 | 45 | |Оправник-чистильник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 16452 | 65 | |Патинувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 17065 | | 49 |Пресувальник оптичної кераміки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 18284 | 45 | |Складальник фарфорових та | | | | | |фаянсових виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 18431 | 45 | |Склеювач електрокерамічних | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 18690 | 45 | |Сортувальник сировини, | | | | | |фарфорових, фаянсових та | | | | | |керамічних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 19369 | 65 | |Форматор скульптурного | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 19402 | | 34 |Формувальник виробів | | | | | |будівельної кераміки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 19452 | 45 | |Формувальник електрокерамічних | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 19442 | 45 | |Формувальник фарфорових та | | | | | |фаянсових виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7321.2 | 19672 | 45 | |Шліфувальник фарфорових та | | | | | |фаянсових виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 11151 | 44 | |Аерозольник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 11204 | 44 | |Блокувальник скловиробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 11316 | 44 | |Вакуумник триплексу та блоків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 11548 | 44 | |Видувальник скловиробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 12607 | 44 | |Випробувач скловиробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 12416 | | 49 |Виробник світлофільтрів та | | | | | |поляроїдів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 16358 | 44 | |Відпальник скловиробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 17196 | | 49 |Готувач оптичних клеїв | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 18348 | 44 | |Зварник скляних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 12732 | 44 | |Кварцодув | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 13065 | 44 | |Контролер скляного виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 13338 | | 49 |Лакувальник оптичних деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 14539 | 44 | |Молірувальник скла | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 16348 | 44 | |Обробник видувних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 15856 | | 49 |Оператор з нанесення | | | | | |просвітлювальних та захисних | | | | | |покриттів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 16466 | 44 | |Паяльщик сіток та шинок на | | | | | |склі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 16621 | | 49 |Плавильник виробів з | | | | | |кварцового непрозорого скла | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 16632 | | 49 |Плавильник зневодненого | | | | | |кварцового скла | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 16816 | | 49 |Полірувальник оптичних деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 16818 | 44 | |Полірувальник скла та | | | | | |скловиробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 16819 | 44 | |Полірувальник скловиробів | | | | | |кислотою | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 17006 | | 49 |Пресувальник виробів з | | | | | |оптичного скла та кристалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 16991 | 44 | |Пресувальник гарячого скла | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 17409 | | 49 |Промивальник оптичних деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 17954 | 44 | |Різальник скла | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 17583 | | 49 |Розбирач оптичного скла та | | | | | |кристалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 17779 | | 49 |Розпилювач оптичного скла | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 18363 | | 49 |Свердлувальник оптичних | | | | | |деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 18235 | 44 | |Складальник з обрамлення скла | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 14820 | 44 | |Складальник скломаси | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 18275 | 44 | |Складальник тиглів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 18424 | | 49 |Склеювач оптичних деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 18856 | 44 | |Склодув | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 18743 | | 49 |Спікальник кювет | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 19338 | 44 | |Фацетник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 19486 | | 49 |Фрезерувальник оптичних | | | | | |деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 19576 | | 49 |Чистильник оптики | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 19654 | | 49 |Шліфувальник оптичних деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 19668 | 44 | |Шліфувальник скла | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7322.2 | 19669 | 44 | |Шліфувальник скловиробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7323.2 | 11743 | 44 | |Гравер скла | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7323.2 | 17691 | 44 | |Розмалювальник по склу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7323.2 | 19196 | 44 | |Травильник скла плавиковою | | | | | |кислотою | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7323.2 | 19471 | 44 | |Фотодрукар на склі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.1 | 11947 | 45 | |Живописець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.1 | 14502 | 29 | |Модельник склопластиків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.1 | 19517 | 65 | |Художник декоративного | | | | | |розмалювання по металу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.1 | 19519 | 65 | |Художник мініатюрного живопису | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.1 | 19520 | 65 | |Художник розмалювання по | | | | | |дереву | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.1 | 19522 | 65 | |Художник розмалювання по емалі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 11147 | 45 | |Аерографник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 10055 | 45 | |Ангобувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 10056 | | 34 |Ангобувальник | | | | | |санітарно-будівельних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 12460 | | 1 |Виробник трафаретів, шкал та | | | | | |плат | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 16298 | 45 | |Відвідник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 17168 | 65 | |Готувач ґрунтових сумішей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 11774 | 65 | |ґрунтувальник полотна та | | | | | |картону художніх полотен | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 19948 | 65 | |Емалювальник (виробництво | | | | | |художніх виробів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 12546 | 65 | |Інкрустатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 19549 | 65 | |Карбувальник скульптурного | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 19550 | 65 | |Карбувальник художніх виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 12886 | 45 | |Комплектувальник фарфорових та | | | | | |фаянсових виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 12999 | 65 | |Контролер монетно-орденського | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 13083 | 65 | |Контролер художніх виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 13100 | | 82 |Контурувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 18077 | | 50 |Малювальник світними фарбами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 16338 | 65 | |Обробник художніх виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 16785 | 65 | |Позолотник художніх виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 16827 | 65 | |Полірувальник художніх виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 17706 | 45 | |Ракліст (фарфорові та фаянсові | | | | | |вироби) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 18061 | 61 | |Реставратор художніх виробів | | | | | |та декоративних предметів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7324.2 | 19222 | 65 | |Трафаретник (виробництво | | | | | |художніх виробів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.1 | 14483 | | 55 |Модельник аерогідродинамічних | | | | | |моделей з неметалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.1 | - | | 5* |Флорист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 11300 | | 84 |Бутафор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 11554 | 65 | |Випалювач по дереву | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 11561 | 65 | |Випарювальних капо-кореня | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 12317 | | 84 |Виробник ігрових ляльок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 12476 | 65 | |Виробник художніх виробів з | | | | | |бересту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 12489 | 65 | |Виробник художніх виробів з | | | | | |бурштину | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 12478 | 65 | |Виробник художніх виробів з | | | | | |дерева | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 12483 | 65 | |Виробник художніх виробів з | | | | | |лози | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 12485 | 65 | |Виробник художніх виробів з | | | | | |металу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 12141 | 65 | |Гартівник виробів з | | | | | |хохломським розмалюванням | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 12676 | 65 | |Гартувальник бурштину | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 11990 | 60 | |Заготівельник ботанічних | | | | | |блоків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 11995 | 60 | |Заготівельник геологічних | | | | | |зразків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 12078 | 65 | |Заготівник бурштину | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 12035 | 65 | |Заготівник матеріалів для | | | | | |художніх виробів з дерева, | | | | | |бересту, капо-кореня | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 12805 | 27 | |Клішист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 14476 | | 17 |Модельєр коробок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 14491 | 60 | |Модельник наочного приладдя | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 14761 | 60 | |Муляжист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 15434 | 60 | |Обклеювач глобусів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 15289 | 65 | |Оброблювач виробів з бурштину | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 15285 | 65 | |Оброблювач виробів з кістки та | | | | | |рогу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 15365 | 65 | |Оброблювач художніх виробів з | | | | | |дерева та пап'є-маше | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 18050 | 61 | |Реставратор виробів з дерева | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 17938 | 65 | |Різьбяр по дереву та бересту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 17942 | 65 | |Різьбяр по кості та рогу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 17681 | | 60 |Розмалювальник іграшок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 17772 | 65 | |Розпилювач кістки та рогу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 18169 | 65 | |Складальник виробів з бурштину | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 18639 | 65 | |Сортувальник декоративних | | | | | |порід дерева | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 19331 | 65 | |Фанерувальник художніх виробів | | | | | |з дерева | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 19447 | 60 | |Формувальник форм для наочного | | | | | |приладдя | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 19449 | 65 | |Формувальник художнього лиття | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 19677 | 65 | |Шліфувальник бурштину | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7331.2 | 19658 | 65 | |Шліфувальник підносів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 11566 | 65 | |Вирівнювальник шкіряних | | | | | |деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 12321 | 65 | |Виробник виробів з тканини з | | | | | |художнім розмалюванням | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 12482 | 65 | |Виробник художніх виробів із | | | | | |шкіри | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 11581 | 65 | |Вишивальник на шкірі та хутрі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 16290 | 60 | |Відбірник анатомічного | | | | | |матеріалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 11993 | 60 | |Заготівельник блоків з | | | | | |гістології, цитології, | | | | | |ембріології | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 12859 | 60 | |Комплектувальник кісток | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 12880 | 60 | |Комплектувальник сухих | | | | | |зоопрепаратів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 13003 | 60 | |Контролер наочного приладдя | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 13497 | 60 | |Мацератор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 14675 | 60 | |Монтувальник вологих | | | | | |препаратів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 14683 | 60 | |Монтувальник кісткових | | | | | |препаратів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 14685 | 60 | |Монтувальник мікрозрізів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 14688 | 60 | |Монтувальник остеологічних | | | | | |колекцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 14690 | 60 | |Монтувальник скелетів | | | | | |дрібних тварин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 14843 | 65 | |Навивальник картону | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 16217 | 65 | |Обпилювач пап'є-маше | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 15373 | 60 | |Обрізувач анатомічного | | | | | |матеріалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 16405 | | 60 |Оформлювач іграшок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 16665 | | 57 |Плетільник меблів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 16966 | 60 | |Препаратор анатомічних зрізів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 16953 | 60 | |Препаратор біологічних | | | | | |об'єктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 16957 | 60 | |Препаратор з анатомії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 16959 | 60 | |Препаратор з мікрозоології | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 16965 | 60 | |Препаратор скелетів дрібних | | | | | |тварин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 17250 | 60 | |Приймальник біологічних | | | | | |матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 18054 | 61 | |Реставратор тканин, | | | | | |гобеленів та килимів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 17922 | 60 | |Різальник на мікротомі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 17752 | 29 | |Розкрійник скловолокнистих | | | | | |матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 17744 | 65 | |Розкрійник шкіри та хутра | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 17683 | 65 | |Розмалювальник виробів із | | | | | |шкіри | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 17687 | 60 | |Розмалювальник моделей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 18159 | 65 | |Складальник виробів з дерева | | | | | |та пап'є-маше | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 18163 | 65 | |Складальник виробів із шкіри | | | | | |та хутра | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 18207 | 60 | |Складальник натуральних | | | | | |об'єктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 19087 | 60 | |Таксидерміст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7332.2 | 15450 | 60 | |Фарбувальник мікрозрізів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.1 | 13134 | 59 | |Коректор (формні процеси | | | | | |поліграфічного виробництва) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.1 | 16153 | 59 | |Оператор фотоскладальних | | | | | |автоматів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.2 | 16379 | 59 | |Відливальник валиків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.2 | 12829 | 59 | |Колорист (поліграфічне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.2 | 14541 | 59 | |Монтажист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.2 | 14803 | 59 | |Набирач на машинах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.2 | 14807 | 59 | |Набирач на | | | | | |складально-рядковідливних | | | | | |машинах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.2 | 19005 | | |Обліковець (поліграфічне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.2 | 16342 | 59 | |Оброблювач кліше | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.2 | 16201 | 59 | |Оператор електронних | | | | | |автоматів для виготовлення | | | | | |форм високого друку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.2 | 16950 | 59 | |Препаратор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.2 | 17310 | 59 | |Пробіст високого друку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.2 | 17312 | 59 | |Пробіст плоского друку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.2 | 14805 | 59 | |Складач на | | | | | |складально-друкарських | | | | | |машинках | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.2 | 14792 | 59 | |Складач ручним способом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7341.2 | 18288 | 59 | |Складач форм для | | | | | |флексографського друку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7342.2 | 16377 | 59 | |Відливальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7342.2 | 11500 | 59 | |Вулканізаторник друкарських | | | | | |форм | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7342.2 | 11631 | 59 | |Гальванотипіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7342.2 | 11672 | 59 | |Гільйоширник (поліграфічне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7342.2 | 19937 | 59 | |Електрофотограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7342.2 | 18863 | 59 | |Стереотипер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.1 | 16203 | 59 | |Оператор електронних | | | | | |гравірувальних автоматів для | | | | | |виготовлення форм глибокого | | | | | |друку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.1 | 15916 | 20 | |Оператор прецизійної | | | | | |фотолітографії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 11735 | | 42 |Гравер (слюсарні та | | | | | |слюсарно-складальні роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 11741 | 59 | |Гравер друкованих форм | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 11745 | 59 | |Гравер шрифту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 19952 | 20 | |Емульсувальник прецизійної | | | | | |фотолітографії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 13115 | 59 | |Копіювальник друкованих форм | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 15129 | 59 | |Нотогравер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 15131 | 59 | |Нотографік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 16346 | 59 | |Оброблювальник шрифтової | | | | | |продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 15505 | | 1 |Оператор апаратів | | | | | |мікрофільмування та | | | | | |копіювання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 16205 | 59 | |Оператор електронних | | | | | |кольороділильних та | | | | | |кольорокоригувальних | | | | | |автоматів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 16486 | 59 | |Перебивач форм глибокого | | | | | |друку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 17893 | 59 | |Різальник дерев'яного шрифту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 18854 | | 1 |Склографіст (ротаторник) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 19186 | 59 | |Травильник кліше | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 19201 | 59 | |Травильник форм глибокого | | | | | |друку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 19222 | 59 | |Трафаретник (поліграфічне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 19477 | 59 | |Фотоцинкограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 19515 | 59 | |Хромолітограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7343.2 | 19971 | 59 | |Юстирувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7344.1 | 13110 | 20 | |Координатографіст | | | | | |прецизійної фотолітографії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7344.1 | 18065 | 69 | |Ретушер (фотороботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7344.1 | 19459 | | 82 |Фотограф (фотороботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7344.2 | 12449 | 62 | |Виробник субтитрів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7344.2 | 11739 | | 74 |Гравер оригіналів | | | | | |топографічних карт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7344.2 | 13315 | | 1 |Лаборант-сенситометрист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7344.2 | 16409 | 69 | |Оформлювач табло віньєток та | | | | | |альбомів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7344.2 | 18068 | 20 | |Ретушер прецизійної | | | | | |фотолітографії | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7344.2 | 17733 | 60 | |Розфарбовувач діапозитивів | | | | | |та фотовідбитків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7344.2 | 19465 | 45 | |Фотокерамік | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7345 | 18032 | 61 | |Реставратор архівних та | | | | | |бібліотечних матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7345.2 | 11284 | 59 | |Брошурувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7345.2 | 16519 | 59 | |Палітурник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7345.2 | 16521 | | 1 |Палітурник документів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 10003 | 47 | |Авербандник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 11237 | | 1 |Бригадир на дільницях | | | | | |основного виробництва | | | | | |(друкування на тканинах) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 11555 | 47 | |Випалювач малюнків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 11735 | 47 | |Гравер (виробництво | | | | | |текстилю) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 13117 | 47 | |Копіювальник малюнків та | | | | | |карт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 14781 | 47 | |Набивальник малюнків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 14783 | 47 | |Набивальник малюнків | | | | | |манерами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 14885 | 47 | |Накатник малюнків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 16425 | 47 | |Пантографіст | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 16454 | 47 | |Патроніст малюнків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 17052 | 47 | |Пресувальник молетів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 17706 | 47 | |Ракліст (виробництво | | | | | |текстилю) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 17693 | 47 | |Розмалювальник тканини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 14816 | 47 | |Складач малюнка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 19126 | 47 | |Термодрукар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 19184 | 47 | |Травильник валів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7346.2 | 19596 | 47 | |Шаблонник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.1 | 18735 | | 8 |Готувач фаршу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 11188 | | 8 |Беконник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 16281 | | 10 |Вибільник агарового холодцю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 12378 | | 8 |Виготовлювач натуральної | | | | | |ковбасної оболонки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 12327 | | 8 |Виготовлювач штучної | | | | | |ковбасної оболонки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 12372 | | 8 |Виробник м'ясних | | | | | |напівфабрикатів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 12447 | | 8 |Виробник струн | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 17180 | | 8 |Готувач кулінарних виробів з | | | | | |м'яса птиці та кролів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 11206 | | 8 |Забивач худоби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 12235 | | 8 |Засолювач м'яса й | | | | | |м'ясопродуктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 12238 | | 8 |Засолювач шкур | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 18323 | | 8 |Збирач епітелію | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 13068 | | 8 |Контролер струн та зшивок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 13233 | | 10 |Кулінар виробів з риби та | | | | | |морепродуктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 13458 | | 4 |Марироб | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 15141 | | 8 |Обвалювальник м'яса | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 15143 | | 8 |Обвалювальник тушок птиці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 15259 | | 8 |Оброблювач ветсанбраку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 15291 | | 10 |Оброблювач ікри | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 15301 | | 10 |Оброблювач крабів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 15303 | | 8 |Оброблювач кролів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 15313 | | 10 |Оброблювач морського звіра | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 15335 | | 8 |Оброблювач птиці | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 15341 | | 10 |Оброблювач риби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 17266 | | 8 |Приймальник перо-пухової | | | | | |сировини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 17284 | | 8 |Приймальник худоби | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 17300 | | 8 |Приймальник яєць | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 17280 | | 7 |Приймальник-здавальник | | | | | |харчової продукції | | | | | |(виробництво м'ясних та | | | | | |рибних продуктів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 17288 | | 8 |Приймальник-сортувальник | | | | | |живої птиці та кролів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 17920 | | 8 |Різальник м'ясопродуктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 17776 | | 8 |Розпилювач м'ясопродуктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 17811 | | 8 |Розфасовувач м'ясопродуктів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 17697 | | 65 |Рубач м'яса на ринку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 18697 | | 8 |Сортувальник тушок птиці та | | | | | |кролів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 18637 | | 7 |Сортувальник у виробництві | | | | | |харчової продукції (м'ясні | | | | | |та рибні продукти) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 18969 | | 7 |Сушильник харчової продукції | | | | | |(м'ясні та рибні продукти) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 19333 | | 8 |Фаршомісильник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7411.2 | 19409 | | 8 |Формувальник ковбасних | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 11352 | | 7 |Вальцювальник сировини та | | | | | |напівфабрикатів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 17160 | | 11 |Готувач білкових мас | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 18728 | | 7 |Готувач сумішей | | | | | |(хлібопекарне та | | | | | |кондитерське виробництва) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 11930 | | 11 |Дріжджовик | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 12901 | |65, 11 |Кондитер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | | | 67 |Кондитер судновий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 13235 | | 7 |Кулінар борошняних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 13464 | | 11 |Мармеладник-пастильник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 16472 | |65, 11 |Пекар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 17280 | | 7 |Приймальник-здавальник | | | | | |харчової продукції | | | | | |(хлібопекарне та | | | | | |кондитерське виробництва) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 18072 | | 11 |Рецептурник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 18637 | | 7 |Сортувальник у виробництві | | | | | |харчової продукції | | | | | |(хлібобулочні та | | | | | |кондитерські вироби) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 19137 | | 11 |Тістороб | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 19441 | | 11 |Формувальник тіста | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 19502 | | 11 |Халвомісильник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 13104 | | 11 |Цукерник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7412.2 | 19685 | | 11 |Шоколадник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7413.1 | 13467 | | 8 |Маслороб-майстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7413.1 | 19068 | | 8 |Сировар-майстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7413.1 | 19070 | | 8 |Сировар-майстер з дозрівання | | | | | |сирів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7413.2 | 11237 | | 1 |Бригадир на дільницях | | | | | |основного виробництва | | | | | |(молочне виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7413.2 | 11287 | | 8 |Бринзороб-майстер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7413.2 | 13237 | 70 | |Кумисороб | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7413.2 | 13475 | | 8 |Майстер з виробництва | | | | | |молочного цукру | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7413.2 | 13478 | | 8 |Майстер з виробництва | | | | | |незбираномолочної та | | | | | |кисломолочної продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7413.2 | 13477 | | 8 |Майстер з виробництва сухого | | | | | |знежиреного молока й | | | | | |замінника незбираного молока | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7413.2 | 17261 | | 8 |Приймальник молочної | | | | | |продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7413.2 | 17280 | | 7 |Приймальник-здавальник | | | | | |харчової продукції (молочне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7413.2 | 19074 | | 8 |Сиросолільник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7413.2 | 18637 | | 7 |Сортувальник у виробництві | | | | | |харчової продукції (молочні | | | | | |продукти) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7414.2 | 11298 | | 7 |Буртоукладач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7414.2 | 11519 | 55 | |Вибірник солодкового кореня | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7414.2 | 11997 | | 2 |Заготівельник продуктів і | | | | | |сировини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7414.2 | 17286 | 55 | |Приймальник солодкового | | | | | |кореня | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7414.2 | 17280 | | 7 |Приймальник-здавальник | | | | | |харчової продукції | | | | | |(заготівля плодів, овочів та | | | | | |подібних продуктів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7414.2 | 18637 | | 7 |Сортувальник у виробництві | | | | | |харчової продукції (плоди, | | | | | |овочі та подібні продукти) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7415.1 | | | |Дегустатор вин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7415.1 | | | |Дегустатор кави | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7415.1 | | | |Дегустатор лікерів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7415.1 | | | |Дегустатор соків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7415.2 | 18728 | | 7 |Готувач сумішей (змішування | | | | | |продуктів харчування та | | | | | |напоїв) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7415.2 | 11792 | | 11 |Дегоржер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7415.2 | 13239 | | 11 |Купажник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7415.2 | 13245 | | 11 |Купажник чаю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7415.2 | 17280 | | 7 |Приймальник-здавальник | | | | | |харчової продукції | | | | | |(змішування продуктів | | | | | |харчування та напоїв) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7415.2 | 18019 | | 11 |Ремюер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7415.2 | 18114 | | 1 |Сатураторник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7415.2 | 18637 | | 7 |Сортувальник у виробництві | | | | | |харчової продукції | | | | | |(змішування продуктів | | | | | |харчування та напоїв) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7415.2 | 18676 | 55 | |Сортувальник-розбирач чаю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7415.2 | 19343 | 55 | |Ферментувальник чаю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7416.2 | 18728 | | 7 |Готувач сумішей | | | | | |(перероблення тютюну) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7416.2 | 13243 | | 11 |Купажник тютюнів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7416.2 | 17280 | | 7 |Приймальник-здавальник | | | | | |харчової продукції | | | | | |(перероблення тютюну) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7416.2 | 18692 | | 11 |Сортувальник тютюну | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7416.2 | 18693 | | 11 |Сортувальник тютюну у | | | | | |ферментаційному виробництві | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7416.2 | 18637 | | 7 |Сортувальник у виробництві | | | | | |харчової продукції | | | | | |(перероблення тютюну) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7416.2 | 18969 | | 7 |Сушильник харчової продукції | | | | | |(перероблення тютюну) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7416.2 | 19573 | | 11 |Чистильник устаткування | | | | | |(виробництво тютюнових | | | | | |виробів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7421.2 | 12070 | | 11 |Заготівник чайних ящиків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7421.2 | 16063 | | 16 |Оператор сушильних установок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7421.2 | 17420 | | 16 |Пропарювач-проварювач | | | | | |деревини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7421.2 | 17436 | | 1 |Просочувальник з | | | | | |вогнезахисного просочування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7421.2 | 17434 | | 16 |Просочувальник | | | | | |пиломатеріалів та виробів з | | | | | |деревини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7421.2 | 17975 | | 16 |Різальник шпону та | | | | | |личкувальних матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7421.2 | 18418 | | 16 |Склеювач блоків, заготовок | | | | | |та будівельних конструкцій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7421.2 | 18667 | | 16 |Сортувальник матеріалів та | | | | | |виробів з деревини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7421.2 | 18916 | | 16 |Сушильник (виробництво | | | | | |фанери) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7421.2 | 18937 | | 61 |Сушильник дощечок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7421.2 | 19281 | | 16 |Укладальник пиломатеріалів, | | | | | |деталей та виробів з | | | | | |деревини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.1 | 12948 | | 16 |Контролер деревообробного | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.1 | 14493 | | 42 |Модельник дерев'яних моделей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.2 | 11208 | | 16 |Бондар | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.2 | 11209 | | 7 |Бондар-закупорювач | | | | | |(виробництво харчової | | | | | |продукції) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.2 | 12290 | | 52 |Виробник берд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.2 | 11690 | | 16 |Гнутар по дереву | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.2 | 12863 | | 57 |Комплектувальник меблів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.2 | 15212 | | 57 |Личкувальник деталей меблів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.2 | 14809 | | 57 |Набирач личкувальних | | | | | |матеріалів для меблів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.2 | 16267 | | 7 |Обсмолювач бочок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.2 | 17004 | | 16 |Пресувальник виробів з | | | | | |деревини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.2 | 17644 | | 16 |Розмітник по дереву | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.2 | 18874 | | 16 |Столяр | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.2 | 18876 | | 84 |Столяр-виробник декорацій | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7422.2 | 19139 | | 3 |Тесальник спецсортиментів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7423.1 | 14912 | | 16 |Налагоджувальник | | | | | |деревообробного устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7423.2 | 18807 | | 16 |Верстатник вусувального | | | | | |верстата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7423.2 | 18783 | | 16 |Верстатник деревообробних | | | | | |верстатів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7423.2 | 18790 | 40 | |Верстатник навивального | | | | | |верстата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7423.2 | 18801 | | 16 |Верстатник | | | | | |ребросклеювального верстата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7423.2 | 12493 | | 57 |Виготовлювач шаблонів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7423.2 | 12244 | | 16 |Заточувальник | | | | | |деревообробного інструменту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7423.2 | 14579 | | 64 |Монтажник устаткування | | | | | |деревообробних підприємств | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7423.2 | 17753 | | 16 |Розкрійник шліфувального | | | | | |полотна | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7423.2 | 19657 | | 16 |Шліфувальник по дереву | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7424.2 | 17081 | | 3 |Пресувальник плит з очерету | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.1 | 16850 | 47 | |Помічник майстра | | | | | |(конопледжутове виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.1 | 16849 | 47 | |Помічник майстра (лляне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.1 | 18688 | 47 | |Сортувальник сировини, | | | | | |матеріалів та виробів | | | | | |(виготовлення волокон, вати | | | | | |та конопледжутове | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.2 | 11237 | | 1 |Бригадир на дільницях | | | | | |основного виробництва | | | | | |(виготовлення волокон) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.2 | 12210 | 47 | |Заправник голкопробивного | | | | | |агрегата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.2 | 12763 | 70 | |Класувальник вовни та пуху | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.2 | 13024 | 59 | |Контролер напівфабрикатів і | | | | | |готової продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.2 | 13273 | 47 | |Лаборант з аналізу коконів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.2 | 15056 | 47 | |Намотувальник фільтрів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.2 | 16302 | 47 | |Обробник волокна (лляне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.2 | 16682 | 47 | |Перевіряльник веретен | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.2 | 16684 | 47 | |Перевіряльник розводок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.2 | 17319 | 47 | |Пробиральник (вовняне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.2 | 18669 | 47 | |Сортувальник немитої вовни | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.2 | 19179 | 47 | |Точильник стригальних ножів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.2 | 19586 | 47 | |Чистильник-точильник | | | | | |чесальних апаратів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7431.2 | 19655 | 47 | |Шліфувальник друкарських | | | | | |валів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.1 | 12989 | | 14 |Контролер матеріалів та | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.1 | 12968 | 47 | |Контролер якості | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.1 | 18688 | 47 | |Сортувальник сировини, | | | | | |матеріалів та виробів | | | | | |(виготовлення полотна, | | | | | |виробництво текстильної | | | | | |галантереї та сітков'язальне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.1 | | | 5* |Ткач ручного художнього | | | | | |ткацтва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 11180 | 47 | |Батанник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 11237 | | 1 |Бригадир на дільницях | | | | | |основного виробництва | | | | | |(текстильне виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 11570 | 47 | |Вирізальник фестонів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 11576 | 47 | |Витягальник ременів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 11600 | 47 | |В'язальниця | | | | | |текстильно-галантерейних | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 12218 | 47 | |Заправник текстильного | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 12813 | 47 | |Килимарниця | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 12875 | 47 | |Комплектувальник пряжі, | | | | | |тканини й виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 12957 | 47 | |Контролер вимірювань | | | | | |продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 13051 | | 52 |Контролер ремізо-бердного | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 13061 | 47 | |Контролер сітковиробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 13209 | 47 | |Мереживниця | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 14510 | 47 | |Мийник килимів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 16231 | | 14 |Обплітальник деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 16852 | 47 | |Помічник майстра | | | | | |(сітков'язальне виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 16948 | 47 | |Правильник технологічного | | | | | |оснащення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 17785 | 47 | |Розправляч основ | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 18619 | 47 | |Снувальник (ручне ткацтво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 18887 | 47 | |Стригаль ворсу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7432.2 | 19499 | 48 | |Футлярник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7433.2 | 11237 | | 13 |Бригадир на дільницях | | | | | |основного виробництва | | | | | |(кравецькі, капелюшні роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7433.2 | 16448 | | 56 |Вітрильник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7433.2 | 12782 | | 13 |Клеїльник (швацьке | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7433.2 | 16909 | | 13 |Кравець | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7433.2 | 16308 | 66 | |Обробник головних уборів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7433.2 | 17719 | | 13 |Розкладач лекал | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7433.2 | 19392 | | 13 |Формувальник головних уборів | | | | | |(швацьке виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.1 | 12995 | 48 | |Контролер хутряної сировини | | | | | |та напівфабрикатів у | | | | | |кушнірському виробництві | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.1 | 12997 | 48 | |Контролер хутряної сировини | | | | | |та напівфабрикатів у | | | | | |сирицефарбувальному | | | | | |виробництві | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.1 | 18658 | 48 | |Сортувальник | | | | | |шкіряно-хутряної сировини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.2 | 11237 | | 1 |Бригадир на дільницях | | | | | |основного виробництва | | | | | |(кушнірські роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.2 | 12509 | 48 | |Вимірювач шкіряно-хутряної | | | | | |сировини та матеріалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.2 | 12913 | | 2 |Консервувальник шкіряної та | | | | | |хутряної сировини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.2 | 12914 | 48 | |Консервувальник | | | | | |шкіряно-хутряної сировини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.2 | 18435 | 48 | |Кушнір-обробник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.2 | 18437 | 48 | |Кушнір-розкрійник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.2 | 18433 | 48 | |Кушнір-складальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.2 | 16330 | 48 | |Оброблювач хутряних шкурок | | | | | |(опоряджувальні операції) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.2 | 16944 | 48 | |Правильник хутряних шкурок | | | | | |та скроїв виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.2 | 17774 | 48 | |Розпилювач хутра та повсті | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.2 | 19117 | 48 | |Термообробник хутряних | | | | | |шкурок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7434.2 | 13184 | 48 | |Фарбувальник хутра та шубної | | | | | |овчини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7435.1 | 12987 | | 13 |Контролер матеріалів, | | | | | |виробів та лекал | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7435.2 | 11237 | | 13 |Бригадир на дільницях | | | | | |основного виробництва | | | | | |(моделювання та закрій одягу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7435.2 | 12156 | | 13 |Закрійник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7435.2 | 13140 | | 84 |Костюмер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7435.2 | 14504 | | 13 |Модистка головних уборів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7435.2 | 17738 | | 13 |Розкрійник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7436.2 | 11237 | | 13 |Бригадир на дільницях | | | | | |основного виробництва | | | | | |(швацьке виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7436.2 | 12861 | | 13 |Комплектувальник матеріалів, | | | | | |крою та виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7436.2 | 17996 | 48 | |Ремонтувальник | | | | | |шкірогалантерейних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7436.2 | 17685 | 48 | |Розмалювальник | | | | | |шкірогалантерейних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7436.2 | 19492 | | 13 |Фурнітурник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7436.2 | 19604 | | 68 |Швачка з пошиття та ремонту | | | | | |літакового інвентарю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7437.2 | 11237 | | 1 |Бригадир на дільницях | | | | | |основного виробництва | | | | | |(оббивка) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7437.2 | 11901 | 61 | |Драпірувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7437.2 | 15250 | | 1 |Оббивальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7437.2 | 15252 | | 57 |Оббивальник меблів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.1 | 13074 | 48 | |Контролер сировини та | | | | | |напівфабрикатів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.1 | 18700 | | 8 |Сортувальник шкур | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 11237 | | 1 |Бригадир на дільницях | | | | | |основного виробництва | | | | | |(шкіряне виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 11568 | 48 | |Вирівнювальник товщини | | | | | |деталей та напівфабрикатів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 12499 | 48 | |Виробник щетинно-щіткових | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 19247 | 48 | |Витягальник шкір | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 12675 | 48 | |Гартівник чапраку та | | | | | |технічної шкіри | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 11955 | 48 | |Жирувальник шкір | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 19265 | 48 | |Зволожувальник шкіряних, | | | | | |хутряних деталей та виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 12829 | 48 | |Колорист (шкіряне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 13336 | 48 | |Лакувальник шкір | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 14429 | | 8 |Меланжист | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 14424 | 48 | |Міздрильник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 14426 | | 8 |Міздрильник шкур | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 14427 | | 8 |Міздрильник шкурок кролів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 15295 | 48 | |Оброблювач шкіряно-хутряної | | | | | |сировини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 15367 | | 8 |Оброблювач шкур | | | | | |(м'ясоперероблення) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 15369 | 48 | |Оброблювач шкур волосогінною | | | | | |сумішшю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 17290 | 48 | |Приймальник сировини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 17371 | 48 | |Прокатник шкір | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 17742 | 48 | |Розкрійник шкіряної сировини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 17802 | 48 | |Розтягальник шкір та овчин | | | | | |на рами | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 18702 | | 8 |Сортувальник шкурок кролів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 18889 | 48 | |Стругальник шкіро-хутряної | | | | | |сировини та напівфабрикатів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 18996 | | 8 |Сушильник шкурок кролів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 19243 | | 8 |Тузлукувальник шкур | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7441.2 | 13180 | 48 | |Фарбувальник шкір | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.1 | 12958 | 48 | |Контролер виробів, | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | |матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.1 | 18651 | 48 | |Сортувальник виробів, | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | |матеріалів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 11237 | | 1 |Бригадир на дільницях | | | | | |основного виробництва | | | | | |(виробництво взуття) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 15393 | 48 | |Взуттьовик з індивідуального | | | | | |пошиття взуття | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 15396 | 48 | |Взуттьовик з пошиття | | | | | |ортопедичного взуття | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 15398 | 48 | |Взуттьовик з ремонту взуття | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 15399 | - | |Взуттьовик з ремонту | | | | | |спецвзуття | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 12600 | - | |Випробувач | | | | | |протезно-ортопедичних | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 12356 | 48 | |Виробник макетів матриць | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 12253 | 48 | |Затягувальник взуття | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 13195 | 48 | |Кріпильник деталей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 14474 | 48 | |Модельєр колодок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 14478 | 48 | |Модельєр ортопедичного | | | | | |взуття | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 15273 | 48 | |Оброблювач деталей, | | | | | |напівфабрикатів та виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 16316 | 48 | |Обробник виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 16930 | 48 | |Пошивник лимарно-сідельних | | | | | |виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 17998 | 48 | |Ремонтувальник взуттьових | | | | | |колодок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 17800 | 48 | |Розтягальник шкіряних смуг | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 18303 | 48 | |Складальник | | | | | |лимарно-сідельних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |7442.2 | 18185 | 48 | |Складальник | | | | | |шкірогалантерейних виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| | 7514 | | | |Деревообробник будівельний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| | 7514 | | | |Монтажник будівельний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| | 7514 | | | |Опоряджувальник будівельний | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.1 | 13583 | | 5 |Машиніст бульдозера (гірничі | | | | | |роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.1 | 13673 | | 5 |Машиніст гірничих виїмкових | | | | | |машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.1 | 13704 | | 5 |Машиніст драги | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.1 | 14388 | | 5 |Машиніст екскаватора | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.1 | 14008 | | 5 |Машиніст підземних | | | | | |самохідних машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.1 | 14084 | |64, 5 |Машиніст прохідницького | | | | | |комплексу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.1 | 14183 | | 5 |Машиніст скрепера (гірничі | | | | | |та гірничо-капітальні | | | | | |роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 11663 | | 5 |Гідромоніторник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 13546 | 55 | |Машиніст агрегатів для | | | | | |добування солі в озері | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 13623 | | 5 |Машиніст | | | | | |вібронавантажувальної | | | | | |установки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 13941 | | 5 |Машиніст відвалоутворювача | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 13943 | | 5 |Машиніст відвального моста | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 13671 | | 5 |Машиніст глинорізальної | | | | | |машини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 13737 | | 5 |Машиніст землесосної | | | | | |установки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 13749 | | 5 |Машиніст каменерізної машини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 13777 | | 5 |Машиніст конвеєра | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 13840 | | 5 |Машиніст машин для | | | | | |видобування й перероблення | | | | | |кускового торфу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 13842 | | 5 |Машиніст машин для | | | | | |видобування й перероблення | | | | | |фрезерного торфу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 13846 | | 5 |Машиніст машин для | | | | | |підготовки торфових родовищ | | | | | |до експлуатації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 13882 | | 11 |Машиніст механічного котка | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 14000 | | 5 |Машиніст | | | | | |навантажувально-доставочної | | | | | |машини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 14002 | |64, 5 |Машиніст навантажувальної | | | | | |машини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 13944 | 4 | |Машиніст поличкового плуга | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 14169 | | 5 |Машиніст самохідного | | | | | |кабелепересувача | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 14191 | | 5 |Машиніст слюдовибиральної | | | | | |установки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 14206 | | 11 |Машиніст солезбирального | | | | | |комбайна | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 14203 | 55 | |Машиніст солекомбайна | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 14263 | | 5 |Машиніст торфовидобувного | | | | | |екскаватора | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 14305 | | 5 |Машиніст установки для | | | | | |руйнування негабаритів | | | | | |гірничої маси | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 14333 | | 5 |Машиніст фрезагрегата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 14732 | | 11 |Моторист ропокачки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 14833 | | 11 |Навальник солі в басейнах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 16021 | | 5 |Оператор сіркодобувних та | | | | | |водовідливних свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 17859 | | 5 |Регулювальник роботи | | | | | |свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 18916 | | 5 |Сушильник (збагачення) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8111.2 | 19532 | 4 | |Центрифугувальник | | | | | |(збагачення) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.1 | 11897 | | 5 |Драгер | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 10041 | | 5 |Агломератник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 10765 | 4 | |Апаратник виробництва | | | | | |гірського воску | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 10826 | 4 | |Апаратник виробництва | | | | | |озокериту та озокеритової | | | | | |продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 10836 | 4 | |Апаратник виробництва | | | | | |реагентів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 11036 | | 5 |Апаратник вуглезбагачення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 10418 | | 5 |Апаратник збагачення | | | | | |золотовмісних руд | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 10665 | | 5 |Апаратник приготування | | | | | |брикетної суміші | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | - | | 5 |Апаратник сушіння торфу та | | | | | |торфових виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 11289 | | 1 |Бункерувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 11397 | | 5 |Варильник торфомаси | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 11700 | | 5 |Горновий на агломерації та | | | | | |випалюванні | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 11765 | |64, 5 |Грохотник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 11847 | | 5 |Доводжувач | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 11849 | | 5 |Доводжувач алмазовмісних | | | | | |концентратів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 11858 | | 5 |Дозувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 11863 | 4 | |Дозувальник гарячого | | | | | |повертання | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 11876 | | 5 |Дозувальник реагентів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 11885 | | 5 |Долотозаправник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 11908 | | 35 |Дробильник (виробництво | | | | | |цементу) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 11908 | | 5 |Дробильник (збагачування, | | | | | |агломерація й брикетування) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 15240 | | 5 |Збагачувач графіту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 13015 | | 5 |Контролер з дорогоцінної | | | | | |продукції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 13106 | | 5 |Концентраторник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 13255 | | 5 |Лаборант | | | | | |азбестозбагачувального | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | - | | 35 |Лаборант азбестоцементного | | | | | |виробництва | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 13579 | | 5 |Машиніст брикетного преса | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 13710 | | 5 |Машиніст | | | | | |дробильно-навантажувального | | | | | |агрегата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 14198 | | 5 |Машиніст змішувальних | | | | | |барабанів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 13800 | | 5 |Машиніст кратцера | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 13880 | | 45 |Машиніст механічного чи | | | | | |флотаційного збагачення руди | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 13872 | | 5 |Машиніст млинів (збагачення | | | | | |та брикетування вугілля) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 13935 | | 5 |Машиніст огрудковувача | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 13956 | | 5 |Машиніст охолоджувачів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 14072 | | 5 |Машиніст промивальних машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 14125 | | 5 |Машиніст реактивної | | | | | |установки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 14104 | 4 | |Машиніст розливальної машини | | | | | |(перероблення озокеритових | | | | | |руд) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 14157 | | 5 |Машиніст рудоусереднювальної | | | | | |машини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 14205 | 55 | |Машиніст солезбагачувальної | | | | | |установки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 14224 | | 5 |Машиніст сушильної установки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 14315 | | 5 |Машиніст установок | | | | | |збагачення та брикетування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 14437 | | 35 |Мельник мінеральної сировини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 14730 | | 5 |Моторист промивального | | | | | |приладу для вилучення металу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 15157 | | 5 |Обпалювач (агломерація) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 15948 | | 5 |Оператор пульта керування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 17846 | | 5 |Регулювальник | | | | | |азбестозбагачувального | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 17770 | | 35 |Розпилювач каменю | | | | | |(оброблення каменю) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 18386 | | 5 |Сепараторник (збагачення) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 19356 | | 5 |Фільтрувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 19362 | | 5 |Флотатор | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 19483 | | 35 |Фрезерувальник каменю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 19627 | | 5 |Шламівник-басейник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 19638 | | 74 |Шліфувальник гірських порід | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8112.2 | 19660 | | 35 |Шліфувальник-полірувальник | | | | | |виробів з каменю | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.1 | 11297 | | 6 |Бурильник експлуатаційного | | | | | |та розвідувального буріння | | | | | |свердловин на нафту та газ | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.1 | 11292 | | 6 |Бурильник капітального | | | | | |ремонту свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.1 | 13590 | | 5 |Машиніст бурової установки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.1 | 14050 | | 6 |Машиніст з цементування | | | | | |свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.1 | 14295 | | 5 |Машиніст установки для | | | | | |буріння стовбурів шахт | | | | | |повним перерізом | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.1 | 15824 | | 6 |Оператор з добування нафти й | | | | | |газу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.1 | 15832 | | 6 |Оператор з дослідження | | | | | |свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.1 | 15870 | | 6 |Оператор з підземного | | | | | |ремонту свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | | | |Бурильник (будівельні | | | | | |роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 11294 | | 6 |Бурильник плавучого | | | | | |бурильного агрегата в морі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 11295 | | 5 |Бурильник шпурів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 11838 | | 6 |Дизеліст плавучого | | | | | |бурильного агрегата в морі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 13548 | | 6 |Машиніст агрегатів для | | | | | |обслуговування | | | | | |нафтогазопромислового | | | | | |устаткування | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 13592 | | 6 |Машиніст бурових установок | | | | | |на нафту й газ | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | - | | 74 |Машиніст каротажної станції | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 13908 | | 6 |Машиніст насосної станції з | | | | | |накачування робочого агента | | | | | |в пласт | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 13969 | | 6 |Машиніст парової пересувної | | | | | |депарафінізаційної установки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 13973 | | 6 |Машиніст парогенераторної | | | | | |установки з накачування пари | | | | | |в нафтові пласти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 13979 | | 6 |Машиніст пересувного | | | | | |компресора | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 14019 | | 6 |Машиніст підіймача для | | | | | |випробування свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 14065 | | 6 |Машиніст промивального | | | | | |агрегата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | - | | 74 |Машиніст установки збудження | | | | | |сейсмічних сигналів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | - | | 74 |Машиніст шурфопрохідницької | | | | | |установки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 14713 | | 6 |Моторист бурової установки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 14755 | | 6 |Моторист | | | | | |цементо-піскозмішувального | | | | | |агрегата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 14754 | | 6 |Моторист цементувального | | | | | |агрегата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 15862 | | 6 |Оператор з випробування | | | | | |свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 15816 | | 5 |Оператор з геофізичного | | | | | |випробування корисних | | | | | |копалин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 15818 | | 6 |Оператор з гідравлічного | | | | | |розривання пластів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 15866 | | 6 |Оператор з підготовки | | | | | |свердловин до капітального | | | | | |та підземного ремонтів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 15868 | | 6 |Оператор з підтримування | | | | | |пластового тиску | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 15908 | | 6 |Оператор з хімічного | | | | | |оброблення свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 15910 | | 6 |Оператор з цементажу | | | | | |свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 15764 | | 6 |Оператор зневоднювальної та | | | | | |знесолювальної установки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 15876 | | 6 |Оператор із збирання газу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 15950 | | 6 |Оператор пульта керування у | | | | | |видобуванні нафти й газу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 15722 | | 6 |Оператор-моторист станції | | | | | |контролю цементажу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | - | | 6 |Помічник бурильника | | | | | |експлуатаційного та | | | | | |розвідувального буріння | | | | | |свердловин на нафту й газ | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 16842 | | 6 |Помічник бурильника | | | | | |експлуатаційного та | | | | | |розвідувального буріння | | | | | |свердловин під час | | | | | |електробуріння | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8113.2 | 16835 | | 6 |Помічник бурильника | | | | | |капітального ремонту | | | | | |свердловин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 10300 | | 41 |Апаратник карбідизації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 10371 | | 41 |Апаратник на плазмових | | | | | |установках | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 10373 | | 41 |Апаратник на приготуванні | | | | | |сумішей та розчинів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 11609 | | 40 |Газівник доменної печі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 11612 | 7 | |Газівник шахтової печі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 11699 | | 40 |Горновий доменної печі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 11697 | | 40 |Горновий з десульфурації | | | | | |чавуну | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 11704 | 7 | |Горновий шахтової печі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 13041 | | 41 |Контролер продукції | | | | | |кольорової металургії | | | | | |(плавка руд кольорових | | | | | |металів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 12942 | | 40 |Контролер у виробництві | | | | | |чорних металів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 13269 | | 1 |Лаборант з аналізу газів у | | | | | |металах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 13306 | | 1 |Лаборант пробірного аналізу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 13317 | | 1 |Лаборант спектрального | | | | | |аналізу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 13263 | | 1 |Лаборант-металограф | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 13698 | | 40 |Машиніст дистрибутора | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 16613 | | 41 |Плавильник (плавка руд | | | | | |кольорових металів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 18769 | | 40 |Сталевар вакуумної печі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 18781 | | 40 |Сталевар електропечі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 18771 | | 40 |Сталевар конвертера | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 18773 | | 40 |Сталевар мартенівської печі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 18779 | | 40 |Сталевар установки | | | | | |електрошлакового переплаву | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.1 | 18777 | | 40 |Сталевар установки | | | | | |позапічного оброблення сталі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 10058 | | 41 |Анодник у виробництві | | | | | |алюмінію | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 10265 | | 41 |Апаратник виготовлення | | | | | |штучного шеєліту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 11112 | | 41 |Апаратник електрохімічного | | | | | |виробництва танталу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 10643 | | 40 |Апаратник з виробництва | | | | | |ванадію | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 10651 | | 41 |Апаратник з розділення | | | | | |рідкоземельних елементів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 10548 | | 41 |Апаратник одержання | | | | | |високочистих сполук лужних | | | | | |металів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 10552 | 8 | |Апаратник одержання | | | | | |гідроокисних сполук лужних | | | | | |металів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 10435 | | 41 |Апаратник окислення | | | | | |молібденових відходів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 10513 | | 41 |Апаратник печей відновлення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 10129 | | 41 |Апаратник у виробництві | | | | | |дорогоцінних металів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 10131 | | 41 |Апаратник у виробництві | | | | | |металевих порошків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 10133 | | 41 |Апаратник у виробництві | | | | | |солей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 10137 | | 41 |Апаратник у виробництві | | | | | |титану й рідкісних металів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 10187 | | 41 |Апаратник-гідрометалург | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 11221 | | 40 |Бригадир бункерів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 11223 | | 40 |Бригадир двору виливниць | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 11255 | | 40 |Бригадир розливальних машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 11257 | | 40 |Бригадир розроблення | | | | | |шлакового відвалу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 11259 | | 40 |Бригадир рудного двору | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 11270 | | 40 |Бригадир шихтового двору у | | | | | |сталеплавильному та | | | | | |феросплавному виробництвах | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 11420 | 7 | |Верховий доменної печі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 11511 | | 41 |Вибивальних титанової губки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 11559 | | 41 |Виливальник-заливальник | | | | | |металу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 16719 | | 40 |Готувач составів до | | | | | |розливання плавок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 16721 | | 40 |Готувач сталерозливних канав | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 11756 | | 40 |Грануляторник доменного | | | | | |шлаку | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 12138 | | 41 |Завантажувач шихти | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 12066 | | 41 |Заготівник хімічних | | | | | |напівфабрикатів тугоплавких | | | | | |металів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 18604 | | 41 |Змішувальник (плавка руд | | | | | |кольорових металів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 12815 | | 40 |Ковшовий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 12895 | | 41 |Конвертерник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 12899 | | 41 |Конденсаторник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 13276 | | 1 |Лаборант з аналізу | | | | | |формувальних та шихтових | | | | | |сумішей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 13711 | | 41 |Машиніст | | | | | |дробильно-помельно- | | | | | |сортувальних механізмів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 13721 | | 40 |Машиніст завалювальної | | | | | |машини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 13729 | | 40 |Машиніст заправної машини | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 13854 | | 40 |Машиніст машини для ламання | | | | | |футерування конверторів та | | | | | |ковшів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 14104 | | 40 |Машиніст розливної машини | | | | | |(чорна металургія) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 14364 | | 40 |Машиніст шихтоподачі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 14267 | | 40 |Машиніст-транспортувальник | | | | | |гарячого металу (рудо- та | | | | | |металоплавильні печі) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 14463 | | 40 |Міксеровий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 14822 | | 40 |Набирач стопорів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 15590 | | 40 |Оператор завантаження | | | | | |конвертера | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 15689 | 7 | |Оператор логоскопа | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 15701 | | 40 |Оператор машини | | | | | |безперервного лиття | | | | | |заготовок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 15788 | | 40 |Оператор пароежекторної | | | | | |установки вакуумування | | | | | |металу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 16023 | | 40 |Оператор систем гідравліки | | | | | |та охолодження машини | | | | | |безперервного лиття | | | | | |заготовок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 16756 | | 40 |Підручний сталевара | | | | | |вакуумної печі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 16767 | | 40 |Підручний сталевара | | | | | |електропечі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 16758 | | 40 |Підручний сталевара | | | | | |конвертера | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 16760 | | 40 |Підручний сталевара | | | | | |мартенівської печі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 16762 | 7 | |Підручний сталевара печі | | | | | |прямого відновлення заліза | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 16765 | | 40 |Підручний сталевара | | | | | |установки електрошлакового | | | | | |переплаву | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 16764 | | 40 |Підручний сталевара | | | | | |установки позапічного | | | | | |оброблення сталі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 16638 | | 40 |Плавильник розкислювачів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 16642 | | 40 |Плавильник синтетичних | | | | | |шлаків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 17867 | | 41 |Регулювальник електродів | | | | | |(плавка руд кольорових | | | | | |металів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 17634 | | 41 |Розливальник кольорових | | | | | |металів та сплавів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 17627 | | 40 |Розливальник сталі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 18409 | | 40 |Скіповий | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 19365 | | 40 |Флюсовар (доменне | | | | | |виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.2 | 19622 | | 40 |Шлакувальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.3 | 10731 | | 41 |Апаратник приготування | | | | | |електроліту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.3 | 10720 | | 41 |Апаратник приготування | | | | | |сірчанокислого глинозему | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.3 | 11290 | | 40 |Бункерувальник доменних | | | | | |печей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.3 | 11521 | | 40 |Вибірник-сортувальник | | | | | |вогнетривкого брухту | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.3 | 12139 | | 41 |Завантажувач лугу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.3 | 13664 | | 40 |Машиніст гідроочищення та | | | | | |змазування виливниць | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.3 | 14076 | | 41 |Машиніст просіювальних | | | | | |установок | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.3 | 14773 | | 40 |Набивальник блоків | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.3 | 17511 | | 40 |Пультівник електроплавильної | | | | | |печі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8121.3 | 17509 | | 41 |Пультівник конвертера | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.1 | 11345 | | 40 |Вальцювальник стана гарячого | | | | | |прокату | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.1 | 11350 | | 40 |Вальцювальник стана | | | | | |холодного прокату | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.1 | 14852 | | 40 |Нагрівальник металу | | | | | |(прокатне виробництво) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.1 | 15890 | | 40 |Оператор поста керування | | | | | |станом гарячої прокатки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.1 | 16613 | | 41 |Плавильник (вторинна | | | | | |переплавка кольорових | | | | | |металів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.1 | 16651 | | 41 |Плавильник | | | | | |електронно-променевої плавки | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.1 | 16645 | | 40 |Плавильник феросплавів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.1 | 18749 | | 41 |Спікальник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.1 | 19614 | 2 | |Шихтувальник (ливарні | | | | | |роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 10107 | | 40 |Апаратник вакуум-термічної | | | | | |печі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 10467 | | 40 |Апаратник відпалу хрому | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 10135 | | 41 |Апаратник у виробництві | | | | | |твердих сплавів і | | | | | |тугоплавких металів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 11248 | | 40 |Бригадир відділення | | | | | |відцентрових машин | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 11309 | | 42 |Вагранник (ливарні роботи) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 11337 | | 40 |Вальцювальник із складання | | | | | |та перевалки клітей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 11340 | | 40 |Вальцювальник | | | | | |профілевигинального агрегата | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 11357 | | 41 |Вальцювальник холодного | | | | | |металу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 16288 | | 41 |Відбивник ртуті | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 11702 | | 40 |Горновий феросплавних печей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 19771 | | 41 |Електролізник водних | | | | | |розчинів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 19774 | | 41 |Електролізник розплавлених | | | | | |солей | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 11971 | | 42 |Завалювальник шихти у | | | | | |вагранки та печі | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 12163 | | 41 |Заливальник анодів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 12176 | | 42 |Заливальник металу | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 12180 | | 42 |Заливальник | | | | | |свинцево-олов'янистих | | | | | |сплавів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 18604 | | 41 |Змішувальник (вторинна | | | | | |переплавка кольорових | | | | | |металів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 12726 | | 41 |Катодник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 12728 | | 41 |Каширувальник-фарбувальник | | | | | |фольги | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 12780 | | 40 |Клеймувальник гарячого | | | | | |металу (вторинна переплавка | | | | | |чорних металів) | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 12936 | | 42 |Контролер у ливарному | | | | | |виробництві | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 13384 | | 42 |Ливарник вакуумного, | | | | | |відцентрово-вакуумного й | | | | | |відцентрового лиття | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 13388 | | 45 |Ливарник виробів із | | | | | |свинцевих сплавів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 13410 | | 41 |Ливарник кольорових металів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 13392 | | 42 |Ливарник металів та сплавів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 13394 | | 42 |Ливарник методом спрямованої | | | | | |кристалізації | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 13395 | | 42 |Ливарник на машинах для | | | | | |лиття під тиском | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 13408 | 65 | |Ливарник художніх виробів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 13382 | 7 | |Листобійник | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 13612 | | 40 |Машиніст ведучого мотора | | | | | |прокатного стана | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 13723 | | 40 |Машиніст завантажувальних | | | | | |механізмів | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 13864 | | 40 |Машиніст машини вогневого | | | | | |зачищення | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 14053 | | 40 |Машиніст преса | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 14127 | 7 | |Машиніст реверсивної парової | | | | | |машини прокатного стана | |-------+-------+-------+-------+--------------------------------| |8122.2 | 14216 | | 40 |Ма