Document va822217-97, current version — Adoption on December 30, 1997

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ 
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
N 822 від 30.12.97 РОЗРОБЛЕНО
Українським
науково-дослідним інститутом
статистики Міністерства
статистики України
ВНЕСЕНО
Міністерством статистики
України
ЗАТВЕРДЖЕНО
і введено в дію
наказом Держстандарту
України
30.12.1997 N 822

Державний класифікатор України
Класифікація видів науково-технічної діяльності
ДК 015-97

1. ВСТУП
Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД) є
складовою частиною державної системи класифікації і кодування
техніко-економічної та соціальної інформації (ДСК ТЕСІ).
Класифікацію розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 04.05.93 N 326 ( 326-93-п ) "Про Концепцію побудови
національної статистики України та Державну програму переходу
України на міжнародну систему обліку і статистики". КВНТД призначено для використання закладами та установами
Міністерства України у справах науки і технологій (Міннауки
України), Міністерства освіти України (Міносвіти України),
Національної академії наук України (НАНУ), Вищої атестаційної
комісії України (ВАК України), органами державної статистики,
науково-дослідними інститутами, дослідно-конструкторськими
організаціями тощо. Впровадження КВНТД забезпечує: - впорядкування (групування) видів науково-технічної
діяльності під час визначення пріоритетних напрямів розвитку
науки, техніки та освіти, фундаментальних і прикладних досліджень
і розробок, розроблення державних науково-технічних програм
розвитку освіти та науки; - проведення досліджень та розробок щодо статистичних
обстежень, координації робіт з підготовки наукових кадрів; - визначення взаємозв'язку між видами економічної та
науково-технічної діяльності згідно з Переліком спеціальностей
наукових працівників. Об'єктом класифікації є науково-технічна діяльність. Науково-технічна діяльність - це діяльність, пов'язана зі
створенням, розвитком, поширенням та використанням наукових і
технічних знань в усіх галузях наук. В основу побудови КВНТД покладено принцип деталізації класів
73.10 та 73.20 ДК 009-96 ( v0441217-96 ) "Класифікація видів
економічної діяльності" (КВЕД) за галузями науки. На рівні класів
КВНТД відповідає КВЕД. На рівні видів, підвидів і типів КВНТД
базується на Переліку спеціальностей наукових працівників, який
затверджено наказом Вищої атестаційної комісії України від
13.03.97 р. N 86 ( z0133-97 ) та зареєстровано у Міністерстві
юстиції України від 15 квітня 1997 р. N 133/1937. У КВНТД
використано ієрархічний метод класифікації та послідовний метод
кодування. КВНТД поділяється на два класи, які позначаються римськими
цифрами I та II. Клас I відповідає класу 73.10 КВЕД "Дослідження
та розробки в галузі природничих та технічних наук". Клас II
відповідає класу 73.20 КВЕД "Дослідження та розробки в галузі
гуманітарних та суспільних наук". Позначення угруповання "Підклас"
у КВНТД має такий вигляд: I.1, I.2, II.1 та II.2. Глибша
деталізація угруповань КВНТД (вид, підвид, тип) позначається
арабськими цифрами. Загальне кодове позначення КВНТД має такий вигляд: Y.X XX.XX.XX, де: Y - клас (I та II)
Y.X - підклас (I.1, I.2, II.1 та II.2) Y.X XX - вид Y.X XX.XX - підвид Y.X XX.XX.XX - тип.
Приклад: I.1 01.01.01, де: I - клас "Дослідження та розробки в галузі
природничих і технічних наук"; I.1 - підклас "Дослідження та розробки в галузі
природничих наук"; I.1 01 - вид "Дослідження та розробки в галузі
фізико-математичних наук"; I.1 01.01 - підвид "Математика"; I.1 01.01.01 - тип "Математичний аналіз".
Ведення КВНТД здійснює Науково-дослідний інститут статистики
Державного комітету статистики України. Підставою для внесення
змін у КВНТД є зміни у КВЕД та Переліку спеціальностей наукових
працівників.
2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
---------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | |------------------------------------------| | |клас і |вид |підвид |тип | | |підклас| | | | | |-------+--------+-----------+-------------+-------------------------------| | I | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В | | | | | |ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ І | | | | | |ТЕХНІЧНИХ НАУК | |-------+--------+-----------+-------------+-------------------------------| |I.1 | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В | | | | | |ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 01 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі фізико-математичних | | | | | |наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.01 | |Математика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.01.01 |Математичний аналіз | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.01.02 |Диференціальні рівняння | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.01.03 |Математична фізика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.01.04 |Геометрія і топологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.01.05 |Теорія ймовірностей і | | | | | |математична статистика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.01.06 |Алгебра і теорія чисел | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.01.07 |Обчислювальна математика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.01.08 |Математична логіка, теорія | | | | | |алгоритмів і дискретна | | | | | |математика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.01.09 |Варіаційне числення і теорія | | | | | |оптимального керування | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.01.10 |Дослідження операцій і теорія | | | | | |ігор | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.02 | |Механіка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.02.01 |Теоретична механіка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.02.02 |Загальна механіка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.02.04 |Механіка деформівного | | | | | |твердого тіла | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.02.05 |Механіка рідини, газу та | | | | | |плазми | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.03 | |Астрономія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.03.01 |Астрометрія і небесна | | | | | |механіка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.03.02 |Астрофізика, радіоастрономія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.03.03 |Геліофізика і фізика Сонячної | | | | | |системи | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.04 | |Фізика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.01 |Фізика приладів, елементів і | | | | | |систем | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.02 |Теоретична фізика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.03 |Радіофізика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.04 |Фізична електроніка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.05 |Оптика, лазерна фізика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.06 |Акустика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.07 |Фізика твердого тіла | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.08 |Фізика плазми | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.09 |Фізика низьких температур | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.10 |Фізика напівпровідників і | | | | | |діелектриків | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.11 |Магнетизм | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.13 |Фізика металів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.14 |Теплофізика та молекулярна | | | | | |фізика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.15 |Фізика молекулярних і рідких | | | | | |кристалів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.16 |Фізика ядра, елементарних | | | | | |частинок і високих енергій | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.17 |Хімічна фізика, фізика | | | | | |горіння та вибуху | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.18 |Фізика і хімія поверхні | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.19 |Фізика полімерів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.20 |Фізика пучків заряджених | | | | | |частинок | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.22 |Надпровідність | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.04.24 |Фізика колоїдних систем | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 01.05 | |Інформатика та кібернетика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.05.01 |Теоретичні основи інформатики | | | | | |та кібернетики | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.05.02 |Математичне моделювання та | | | | | |обчислювальні методи | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.05.03 |Математичне та програмне | | | | | |забезпечення обчислювальних | | | | | |машин і систем | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 01.05.04 |Системний аналіз і теорія | | | | | |оптимальних рішень | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 02 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі хімічних наук | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 02.00 | |Хімічні науки | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | | |I.1 02.00.01 |Неорганічна хімія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 02.00.02 |Аналітична хімія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 02.00.03 |Органічна хімія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 02.00.04 |Фізична хімія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 02.00.05 |Електрохімія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 02.00.06 |Хімія високомолекулярних | | | | | |сполук | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 02.00.08 |Хімія елементоорганічних | | | | | |сполук | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 02.00.09 |Хімія високих енергій | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 02.00.10 |Біоорганічна хімія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 02.00.11 |Колоїдна хімія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 02.00.13 |Нафтохімія і вуглехімія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 02.00.19 |Хімія високочистих речовин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 02.00.21 |Хімія твердого тіла | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 03 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі біологічних наук | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 03.00 | |Біологічні науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.01 |Радіобіологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.02 |Біофізика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.03 |Молекулярна біологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.04 |Біохімія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.05 |Ботаніка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.06 |Вірусологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.07 |Мікробіологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.08 |Зоологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.09 |Ентомологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.10 |Іхтіологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.12 |Фізіологія рослин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.13 |Фізіологія людини і тварин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.14 |Антропологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.15 |Генетика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.16 |Екологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.17 |Гідробіологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.18 |Паразитологія, | | | | | |гельмінтологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.19 |Кріобіологія та кріомедицина | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.20 |Біотехнологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.21 |Мікологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.22 |Клітинна біологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.30 |Біологія розвитку | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 03.00.33 |Біомеханіка | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 04 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі геологічних наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 04.00 | |Геологічні науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.01 |Загальна та регіональна | | | | | |геологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.02 |Геохімія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.04 |Геотектоніка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.06 |Гідрогеологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.07 |Інженерна геологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.08 |Петрологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.09 |Палеонтологія і стратиграфія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.10 |Геологія океанів і морів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.11 |Геологія металічних і | | | | | |неметалічних корисних копалин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.16 |Геологія твердих горючих | | | | | |копалин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.17 |Геологія нафти і газу | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.19 |Економічна геологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.20 |Мінералогія, кристалографія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.21 |Літологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 04.00.22 |Геофізика | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 05 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі географічних наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 05.00 | |Географічні науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 05.00.01 |Фізична географія і геохімія | | | | | |ландшафтів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 05.00.02 |Економічна та соціальна | | | | | |географія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 05.00.04 |Геоморфологія та | | | | | |палеогеографія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 05.00.05 |Біогеографія та географія | | | | | |грунтів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 05.00.07 |Гідрологія суші, водні | | | | | |ресурси, гідрохімія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 05.00.08 |Океанологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 05.00.09 |Метеорологія, кліматологія, | | | | | |агрометеорологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 05.00.11 |Конструктивна географія і | | | | | |раціональне використання | | | | | |природних ресурсів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 05.00.12 |Географічна картографія та | | | | | |геоінформатика | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 06 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі сільськогосподарських | | | | | |наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.01 | |Агрономія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.01.01 |Загальне землеробство | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.01.02 |Меліорація і зрошувальне | | | | | |землеробство | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.01.03 |Агрогрунтознавство й | | | | | |агрофізика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.01.04 |Агрохімія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.01.05 |Селекція і насінництво | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.01.06 |Овочівництво | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.01.07 |Плодівництво | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.01.08 |Виноградарство | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.01.09 |Рослинництво | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.01.10 |Субтропічні культури | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.01.11 |Фітопатологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.01.12 |Кормовиробництво і луківництво | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.02 | |Зоотехнія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.02.01 |Розведення та селекція | | | | | |тварин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.02.02 |Годівля тварин і технологія | | | | | |кормів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.02.03 |Рибництво | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 06.03 | |Лісове господарство | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.03.01 |Лісові культури, селекція, | | | | | |насінництво | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.03.02 |Лісовпорядження і лісова | | | | | |таксація | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.03.03 |Лісознавство і лісівництво | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 06.03.04 |Агролісомеліорація і захисне | | | | | |лісорозведення | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 07 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі ветеринарних наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 07.00 | |Ветеринарні науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 07.00.01 |Діагностика і терапія тварин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 07.00.02 |Патологія, онкологія і | | | | | |морфологія тварин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 07.00.03 |Ветеринарна мікробіологія і | | | | | |вірусологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 07.00.04 |Ветеринарна фармакологія і | | | | | |токсикологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 07.00.05 |Ветеринарна хірургія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 07.00.06 |Ветеринарна санітарія і гігієна| | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 07.00.07 |Ветеринарне акушерство | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 08 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі медичних наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.01 | |Клінічна медицина | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.01 |Акушерство і гінекологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.02 |Внутрішні хвороби | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.03 |Хірургія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.04 |Серцево-судинна хірургія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.05 |Нейрохірургія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.06 |Урологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.07 |Онкологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.08 |Трансплантологія та штучні | | | | | |органи | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.09 |Дитяча хірургія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.10 |Педіатрія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.11 |Кардіологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.12 |Ревматологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.13 |Інфекційні хвороби | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.14 |Ендокринологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.15 |Нервові хвороби | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.16 |Психіатрія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.17 |Наркологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.18 |Очні хвороби | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.19 |Оториноларингологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.20 |Шкірні та венеричні хвороби | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.21 |Травматологія та ортопедія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.22 |Стоматологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.23 |Променева діагностика та | | | | | |променева терапія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.24 |Лікувальна фізкультура | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.25 |Судова медицина | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.26 |Фтизіатрія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.27 |Пульмонологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.28 |Клінічна фармакологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.29 |Клінічна імунологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.30 |Анестезіологія та інтенсивна | | | | | |терапія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.31 |Гематологія і | | | | | |трансфузіологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.32 |Медична біохімія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.33 |Курортологія та фізіотерапія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.01.34 |Авіаційна, космічна та | | | | | |морська медицина | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.02 | |Профілактична медицина | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.02.01 |Гігієна | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.02.02 |Епідеміологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.02.03 |Соціальна медицина та охорона | | | | | |здоров'я | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 08.03 | |Теоретична медицина | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.03.01 |Нормальна анатомія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.03.02 |Патологічна фізіологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.03.03 |Нормальна фізіологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.03.04 |Патологічна фізіологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.03.05 |Фармакологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.03.06 |Токсикологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.03.07 |Фізіологічно активні сполуки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.03.08 |Імунологія та алергологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 08.03.09 |Гістологія, цитологія, | | | | | |ембріологія | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 09 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі фармацевтичних наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.1 09.00 | |Фармацевтичні науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 09.00.01 |Технологія ліків та | | | | | |промислова фармація | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.1 09.00.02 |Фармацевтична хімія та | | | | | |фармакогнозія | |-------+--------+-----------+-------------+-------------------------------| | I.2 | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В | | | | | |ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 10 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі загальнотехнічних наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 10.01 | |Прикладна геометрія, | | | | | |інженерна графіка та | | | | | |ергономіка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 10.01.01 |Прикладна геометрія, | | | | | |інженерна графіка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 10.01.02 |Стандартизація та | | | | | |сертифікація | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 10.01.03 |Технічна естетика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 10.01.04 |Ергономіка | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 10.26 | |Безпека життєдіяльності | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 10.26.01 |Охорона праці | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 10.26.03 |Пожежна безпека | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 11 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі металургії, обробки | | | | | |металів, виробництва машин та | | | | | |устаткування | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.02 | |Машинознавство | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.02.01 |Матеріалознавство | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.02.02 |Теорія машин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.02.03 |Системи приводів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.02.04 |Тертя та зношування в | | | | | |машинах | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.02.08 |Технологія машинобудування | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.02.09 |Динаміка, міцність машин, | | | | | |приладів та апаратури | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.02.10 |Надійність машин | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.03 | |Обробка матеріалів у | | | | | |машинобудуванні | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.03.01 |Процеси механічної обробки, | | | | | |верстати та інструменти | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.03.05 |Процеси та машини обробки | | | | | |тиском | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.03.06 |Зварювання та споріднені | | | | | |технології | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.03.07 |Процеси фізико-технічного | | | | | |оброблення | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.04 | |Енергетичне машинобудування | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.04.01 |Котли, парогенератори та | | | | | |камери згоряння | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.04.02 |Теплові двигуни | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.04.03 |Холодильна та кріогенна | | | | | |техніка, системи | | | | | |кондиціонування | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.04.06 |Вакуумна та компресорна | | | | | |техніка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.04.11 |Атомне реакторобудування | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.04.12 |Турбомашини та | | | | | |турбоустановки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.04.13 |Гідравлічні машини та | | | | | |гідропневмоагрегати | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.04.15 |Суднові енергетичні | | | | | |установки | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.05 | |Функціональне (галузеве) | | | | | |машинобудування | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.05.01 |Машини і процеси | | | | | |поліграфічного виробництва | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.05.02 |Машини для виробництва | | | | | |будівельних матеріалів і | | | | | |конструкцій | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.05.04 |Машини для земляних та | | | | | |дорожніх робіт | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.05.05 |Підіймально-транспортні | | | | | |машини | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.05.06 |Гірничі машини | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.05.07 |Машини для лісового | | | | | |комплексу | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.05.08 |Машини металургійного | | | | | |виробництва | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.05.09 |Машини харчової, | | | | | |мікробіологічної та | | | | | |фармацевтичної промисловості | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.05.10 |Машини легкої промисловості | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.05.11 |Сільськогосподарські машини | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.05.12 |Машини нафтової та газової | | | | | |промисловості | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.05.13 |Машини та апарати хімічних | | | | | |виробництв | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.07 | |Авіаційна та ракетно-космічна | | | | | |техніка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.07.01 |Аеродинаміка, газодинаміка та | | | | | |процеси теплообміну літальних | | | | | |апаратів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.07.02 |Проектування літальних | | | | | |апаратів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.07.03 |Міцність літальних апаратів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.07.04 |Технологія виробництва | | | | | |літальних апаратів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.07.05 |Теплові двигуни літальних | | | | | |апаратів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.07.06 |Наземні комплекси, стартове | | | | | |обладнання | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.07.07 |Випробування літальних | | | | | |апаратів та їх систем | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.07.09 |Динаміка, балістика та | | | | | |керування рухом літальних | | | | | |апаратів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.07.10 |Електроракетні двигуни та | | | | | |енергоустановки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.07.11 |Теплові режими літальних | | | | | |апаратів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.07.12 |Дистанційні аерокосмічні | | | | | |дослідження | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.07.14 |Авіаційно-космічні тренажери | | | | | |та пілотажні стенди | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.07.15 |Виробництво та утилізація | | | | | |палив літальних апаратів | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.08 | |Суднобудування | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.08.01 |Теорія суден | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.08.03 |Механіка та конструювання | | | | | |суден | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.08.04 |Технологія суднобудування та | | | | | |судноремонту | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.09 | |Електротехніка | | | | | | | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.09.01 |Електричні машини та апарати | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.09.03 |Електротехнічні комплекси та | | | | | |системи | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.09.05 |Теоретична електротехніка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.09.07 |Світлотехніка та джерела | | | | | |світла | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.09.08 |Електроакустика та | | | | | |звукотехніка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.09.10 |Електротермічні процеси та | | | | | |установки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.09.12 |Напівпровідникові | | | | | |перетворювачі електроенергії | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.09.13 |Техніка сильних електричних | | | | | |та магнітних полів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.09.15 |Надпровідні електротехнічні | | | | | |пристрої | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.16 | |Металургія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.16.01 |Металознавство і термічне | | | | | |оброблення металів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.16.02 |Металургія чорних металів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.16.03 |Металургія кольорових та | | | | | |рідкісних металів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.16.04 |Ливарне виробництво | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.16.06 |Порошкова металургія та | | | | | |композиційні матеріали | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.16.07 |Металургія високочистих | | | | | |металів та спеціальних сплавів | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 11.20 | |Техніка в | | | | | |сільськогосподарському | | | | | |виробництві | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.20.01 |Механізація | | | | | |сільськогосподарського | | | | | |виробництва | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.20.02 |Застосування | | | | | |електротехнологій у | | | | | |сільськогосподарському | | | | | |виробництві | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 11.20.05 |Гідротехнічні меліорації | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 12 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі приладобудування та | | | | | |електроніки | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.11 | |Прилади | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.11.01 |Прилади та методи вимірювання | | | | | |механічних величин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.11.03 |Гіроскопи та навігаційні | | | | | |системи | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.11.04 |Прилади та методи вимірювання | | | | | |теплових величин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.11.05 |Прилади та методи вимірювання | | | | | |електричних і магнітних | | | | | |величин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.11.06 |Акустичні прилади та системи | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.11.07 |Оптичні прилади та системи | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.11.08 |Радіовимірювальні прилади | | | | |-------------+-------------------------------| | | | | |Прилади для визначення складу | | | | | |речовин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.11.10 |Прилади для вимірювання | | | | | |іонізувальних випромінень | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.11.13 |Прилади та методи контролю | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.11.15 |Метрологія та метрологічне | | | | | |забезпечення | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.11.16 |Інформаційно-вимірювальні | | | | | |системи | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.11.17 |Медичні прилади та системи | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.11.19 |Астрономічні інструменти та | | | | | |прилади | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.12 | |Радіотехніка і | | | | | |телекомунікації | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.12.01 |Теоретична радіотехніка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.12.02 |Телекомунікаційні системи та | | | | | |керування ними | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.12.04 |Радіолокація та | | | | | |радіонавігація | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.12.07 |Антени та пристрої | | | | | |мікрохвильової техніки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.12.13 |Пристрої радіотехніки та | | | | | |засобів телекомунікацій | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.12.14 |Теорія телекомунікацій | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.12.17 |Радіотехнічні та телевізійні | | | | | |системи | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.12.20 |Оптоелектронні системи | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.12.21 |Радіотехнічні системи | | | | | |спеціального призначення | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.13 | |Обчислювальна техніка та | | | | | |автоматизація | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.13.03 |Системи та процеси керування | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.13.05 |Елементи та пристрої | | | | | |обчислювальної техніки та | | | | | |систем керування | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.13.06 |Автоматизовані системи | | | | | |керування та прогресивні | | | | | |інформаційні технології | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.13.07 |Автоматизація технологічних | | | | | |процесів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.13.12 |Системи автоматизації | | | | | |проектування | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.13.13 |Обчислювальні машини, системи | | | | | |та мережі | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 12.27 | |Електроніка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.27.01 |Твердотільна електроніка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.27.02 |Вакуумна, плазмова та | | | | | |квантова електроніка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 12.27.06 |Технологія, обладнання та | | | | | |виробництво електронної | | | | | |техніки | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 13 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі енергетики | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 13.14 | |Енергетика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 13.14.01 |Енергетичні системи та | | | | | |комплекси | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 13.14.02 |Електричні станції, мережі та | | | | | |системи | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 13.14.04 |Промислова теплоенергетика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 13.14.05 |Теоретична теплотехніка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 13.14.06 |Технічна теплофізика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 13.14.08 |Перетворення відновлюваних | | | | | |видів енергії | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 13.14.14 |Теплові та ядерні | | | | | |енергоустановки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 13.14.15 |Електрохімічні | | | | | |енергоустановки | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 14 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі геодезії і розробки | | | | | |корисних копалин | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.15 | |Розробка корисних копалин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.15.01 |Маркшейдерія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.15.02 |Підземна розробка родовищ | | | | | |корисних копалин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.15.03 |Відкрита розробка родовищ | | | | | |корисних копалин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.15.04 |Шахтне та підземне | | | | | |будівництво | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.15.05 |Технологія торф'яного | | | | | |виробництва | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.15.06 |Розробка нафтових і газових | | | | | |родовищ | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.15.08 |Збагачення корисних копалин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.15.09 |Механіка грунтів та гірських | | | | | |порід | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.15.10 |Буріння свердловин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.15.11 |Фізичні процеси гірничого | | | | | |виробництва | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.15.12 |Розробка морських родовищ | | | | | |корисних копалин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.15.13 |Нафтогазопроводи, бази та | | | | | |сховища | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.15.14 |Геологорозвідувальні роботи | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 14.24 | |Геодезичні науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.24.01 |Геодезія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.24.02 |Фотограмметрія, | | | | | |фототопографія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 14.24.04 |Кадастр і моніторинг земель | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 15 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі хімічних технологій | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 15.17 | |Хімічні технології | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.01 |Технологія неорганічних | | | | | |речовин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.02 |Технологія рідкісних та | | | | | |розсіяних елементів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.03 |Технічна електрохімія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.04 |Технологія продуктів | | | | | |органічного синтезу | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.06 |Технологія полімерних і | | | | | |композиційних матеріалів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.07 |Хімічна технологія палива | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.09 |Технологія лаків, фарб та | | | | | |органічних покриттів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.11 |Технологія тугоплавких | | | | | |неметалевих матеріалів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.13 |Технологія кінофотоматеріалів | | | | | |і магнітних носіїв | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.14 |Хімічний опір матеріалів та | | | | | |захист від корозії | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.15 |Технологія хімічних волокон | | | | | |та плівок | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.18 |Мембрани та мембранна | | | | | |технологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.19 |Хімічна технологія | | | | | |високотемпературних | | | | | |надпровідників | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.21 |Технологія водоочищення | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 15.17.22 |Технологія та обладнання | | | | | |хімічного перероблення | | | | | |деревини | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 16 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі технології | | | | | |продовольчих продуктів | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 16.18 | |Технології продовольчих | | | | | |продуктів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 16.18.01 |Технологія хлібопекарських | | | | | |продуктів та харчових | | | | | |концентратів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 16.18.02 |Технологія зернових, бобових, | | | | | |круп'яних продуктів та | | | | | |комбікормів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 16.18.03 |Первинне оброблення та | | | | | |зберігання продуктів | | | | | |рослинництва | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 16.18.04 |Технологія м'ясних, молочних | | | | | |та рибних продуктів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 16.18.05 |Технологія цукристих речовин | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 16.18.06 |Технологія жирів, ефірних | | | | | |олій і парфумерно-косметичних | | | | | |продуктів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 16.18.07 |Технологія продуктів | | | | | |бродіння | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 16.18.13 |Технологія консервованих | | | | | |продуктів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 16.18.14 |Холодильна технологія | | | | | |харчових продуктів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 16.18.15 |Товарознавство харчових | | | | | |продуктів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 16.18.16 |Технологія продуктів | | | | | |харчування | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 16.18.17 |Промисел продуктів морських | | | | | |та прісних водоймищ | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 17 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі текстильної та легкої | | | | | |промисловості | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 17.19 | |Технології матеріалів та | | | | | |виробів текстильної та легкої | | | | | |промисловості | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 17.19.03 |Технологія текстильних | | | | | |матеріалів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 17.19.04 |Технологія швейних виробів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 17.19.05 |Технологія шкіри та хутра | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 17.19.06 |Технологія взуттєвих та | | | | | |шкіряних виробів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 17.19.08 |Товарознавство промислових | | | | | |товарів | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 18 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі транспорту | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 18.22 | |Транспорт | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 18.22.01 |Транспортні системи | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 18.22.02 |Автомобілі та трактори | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 18.22.06 |Залізнична колія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 18.22.07 |Рухомий склад залізниць і | | | | | |тяга поїздів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 18.22.08 |Експлуатація залізничного | | | | | |транспорту | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 18.22.09 |Електрифікація залізничного | | | | | |транспорту | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 18.22.10 |Експлуатація автомобільного | | | | | |транспорту | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 18.22.11 |Автомобільні шляхи та | | | | | |аеродроми | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 18.22.12 |Промисловий транспорт | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 18.22.13 |Навігація та керування | | | | | |повітряним рухом | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 18.22.14 |Експлуатація повітряного | | | | | |транспорту | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 18.22.16 |Судноводіння | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 18.22.19 |Експлуатація водного | | | | | |транспорту | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 18.22.20 |Виробництво та ремонт | | | | | |транспортних засобів | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 19 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі архітектури та | | | | | |будівництва | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 19.00 | |Архітектура | | | | | | | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 19.00.01 |Теорія архітектури, | | | | | |реставрація пам'яток | | | | | |архітектури | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 19.00.02 |Архітектура будівель та | | | | | |споруд | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 19.00.03 |Містобудування та ландшафтна | | | | | |архітектура | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 19.23 | |Будівництво | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 19.23.01 |Будівельні конструкції, | | | | | |будівлі та споруди | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 19.23.02 |Підвалини та фундаменти | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 19.23.03 |Вентиляція, освітлення і | | | | | |теплогазопостачання | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 19.23.04 |Водопостачання, каналізація | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 19.23.05 |Будівельні матеріали та вироби | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 19.23.08 |Технологія промислового та | | | | | |цивільного будівництва | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 19.23.16 |Гідравліка та інженерна | | | | | |гідрологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 19.23.17 |Будівельна механіка | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.2 20 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі військових наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.01 | |Військово-теоретичні науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.01.01 |Основи військової науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.01.02 |Стратегія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.01.03 |Оперативне мистецтво | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.01.04 |Тактика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.01.05 |Будівництво Збройних Сил | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.01.06 |Військове навчання та | | | | | |виховання, бойова та | | | | | |оперативна підготовка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.01.07 |Військова економіка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.01.08 |Тил Збройних Сил | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.01.09 |Системи керування та зв'язок | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.01.10 |Розвідка та іноземні армії, | | | | | |засоби розвідки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.01.12 |Радіоелектронна боротьба, | | | | | |способи та засоби | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.01.14 |Історія військового | | | | | |мистецтва | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |I.2 20.02 | |Військово-спеціальні науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.02 |Військова педагогіка та | | | | | |психологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.03 |Військове право, військові | | | | | |проблеми міжнародного права | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.04 |Військова географія, театри | | | | | |військових дій, | | | | | |країнознавство, космографія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.05 |Інженерне обладнання театрів | | | | | |військових дій | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.06 |Військово-будівельні | | | | | |комплекси та конструкції | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.07 |Системи технічного обладнання | | | | | |військово-будівельних | | | | | |комплексів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.08 |Військові дороги, мости та | | | | | |переправи | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.09 |Військова геодезія, | | | | | |топографія, картографія, | | | | | |фототопографія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.10 |Військова гідрографія, | | | | | |метеорологія та геофізика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.11 |Засоби та методи військової | | | | | |навігації | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.12 |Військова кібернетика, | | | | | |інформатика, системний | | | | | |аналіз, дослідження операцій | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.13 |Стандартизація та метрологія | | | | | |озброєння та військової | | | | | |техніки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.14 |Озброєння та військова | | | | | |техніка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.15 |Гідроаеродинаміка, динаміка | | | | | |руху та маневрування бойових | | | | | |засобів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.16 |Випробування озброєння та | | | | | |військової техніки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.17 |Експлуатація і відновлення | | | | | |озброєння та військової | | | | | |техніки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.18 |Захист військової техніки від | | | | | |засобів виявлення | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.19 |Спеціальні палива та паливно- | | | | | |мастильні матеріали | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.20 |Теорія стрільби | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.21 |Боєприпаси | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.22 |Військова історія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |I.2 20.02.23 |Засоби захисту від зброї | | | | | |масового ураження | |-------+--------+-----------+-------------+-------------------------------| | II | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В | | | | | |ГАЛУЗІ ГУМАНІТАРНИХ І | | | | | |СУСПІЛЬНИХ НАУК | |-------+--------+-----------+-------------+---------------------------- | | II.1 | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В | | | | | |ГАЛУЗІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК | | |--------+-----------+-------------+---------------------------- | | |II.1.21 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі історичних наук | | | |-----------+-------------+---------------------------- | | | |II.1 21.00 | |Історичні науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 21.00.01|Історія України | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 21.00.02|Всесвітня історія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 21.00.03|Історіософія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 21.00.04|Археологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 21.00.05|Етнологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 21.00.06|Історіографія, | | | | | |джерелознавство та | | | | | |спеціальні історичні | | | | | |дисципліни | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 21.00.07|Історія науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 21.00.08|Книгознавство, | | | | | |бібліотекознавство, | | | | | |бібліографознавство | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |I.1 22 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі філологічних наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.01 | |Літературознавство | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.01.01|Українська література | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.01.02|Російська література | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.01.03|Література слов'янських | | | | | |народів | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.01.04|Література зарубіжних країн | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.01.05|Порівняльне | | | | | |літературознавство | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.01.06|Теорія літератури | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.01.07|Фольклористика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.01.08|Журналістика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.01.09|Літературне джерелознавство | | | | | |і текстологія | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.1 22.02 | |Мовознавство | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.01|Українська мова | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.02|Російська мова | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.03|Слов'янські мови | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.04|Германські мови | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.05|Романські мови | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.06|Балтійські мови | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.07|Індоіранські мови | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.08|Тюркські мови | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.09|Фіно-угорські та | | | | | |самодійські мови | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.10|Іберійсько-кавказькі мови | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.11|Монгольські мови | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.12|Семітські мови | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.13|Мови народів Азії, Африки, | | | | | |аборигенів Америки та | | | | | |Австралії | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.14|Класичні мови, окремі | | | | | |індоєвропейські мови | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.15|Загальне мовознавство | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.16|Перекладознавство (теорія | | | | | |і практика перекладу) | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.17|Порівняльно-історичне і | | | | | |типологічне мовознавство | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 22.02.21|Структурна, прикладна та | | | | | |математична лінгвістика | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |II.1 23 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі мистецтвознавства | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.1 23.00 | |Мистецтвознавство | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 23.00.01|Теорія та історія культури | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 23.00.02|Театральне мистецтво | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 23.00.03|Музичне мистецтво | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 23.00.04|Кіномистецтво, телебачення | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 23.00.05|Образотворче мистецтво | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 23.00.06|Декоративне та прикладне | | | | | |мистецтво | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.1 23.00.08|Музеєзнавство, зберігання | | | | | |художніх цінностей та | | | | | |пам'яток архітектури | |-------+--------+-----------+-------------+-------------------------------| | II.2 | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В | | | | | |ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНИХ НАУК | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 24 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі національної безпеки | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 24.00 | |Національна безпека | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 24.00.01|Воєнна безпека держави | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 24.00.02|Прикордонні війська | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 24.00.03|Розвідувальна діяльність | | | | | |органів безпеки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 24.00.04|Посягання на державні | | | | | |інтереси | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 24.00.05|Підготовка кадрів органів та | | | | | |військ державної безпеки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 24.00.06|Оперативно-пошукова | | | | | |діяльність | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 24.00.07|Інформаційна безпека України | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 24.00.08|Техногенна безпека України | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 24.00.09|Іноземні держави та їх | | | | | |потенціали | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 24.00.10|Цивільна оборона | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 25 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі соціологічних наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 25.00 | |Соціологічні науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 25.00.01|Теорія та історія соціології | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 25.00.02|Методологія та методи | | | | | |соціологічних досліджень | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 25.00.03|Соціальна структура, | | | | | |соціальні інститути та | | | | | |соціальні відносини | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 25.00.04|Економічна соціологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 25.00.05|Соціологія політики | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 25.00.06|Соціологія культури, науки | | | | | |та освіти | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 25.00.07|Соціологія управління | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 26 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі політичних наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 26.00 | |Політичні науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 26.00.01|Теорія та історія політичної | | | | | |науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 26.00.02|Політичні інститути та | | | | | |процеси | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 26.00.03|Політична культура та | | | | | |ідеологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 26.00.04|Політичні проблеми | | | | | |міжнародних систем та | | | | | |глобального розвитку | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 26.00.05|Етнополітологія та | | | | | |етнодержавознавство | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 27 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі філософських наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 27.00 | |Філософські науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 27.00.01|Онтологія, гносеологія, | | | | | |феноменологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 27.00.02|Діалектика і методологія | | | | | |пізнання | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 27.00.03|Соціальна філософія та | | | | | |філософія історії | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 27.00.04|Філософська антропологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 27.00.05|Історія філософії | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 27.00.06|Логіка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 27.00.07|Етика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 27.00.08|Естетика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 27.00.09|Філософія науки, культури | | | | | |та освіти | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 27.00.11|Релігієзнавство | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 27.00.12|Українознавство | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 28 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі державного управління | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 28.00 | |Державне управління | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 28.00.01|Теорія та історія державного | | | | | |управління | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 28.00.02|Філософія державного | | | | | |управління | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 28.00.03|Організація й управління в | | | | | |державних установах | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 28.00.04|Регіональне управління | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 28.00.05|Функціональне (галузеве) | | | | | |управління | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 28.00.06|Місцеве самоврядування | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 29 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі економічних наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.01 | |Економічна теорія та історія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.01.01|Економічна теорія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.01.04|Економічна історія та історія | | | | | |економічної думки | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.02 | | Механізми регулювання | | | | | |економіки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.02.02|Економіка та управління | | | | | |науково-технічним | | | | | |прогресом, інвестиційні та | | | | | |інноваційні процеси | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.02.03|Організація управління, | | | | | |планування і регулювання | | | | | |економікою | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.03 | |Кількісні методи в економіці | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.03.01|Статистика | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.03.02|Економіко-математичні методи | | | | | |та моделі | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.04 | |Фінанси, грошовий обіг і | | | | | |кредит | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.05 | |Світове господарство та | | | | | |міжнародні економічні | | | | | |відносини | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.06 | |Економіка підприємства та | | | | | |управління виробництвом | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.06.01|Економіка підприємства й | | | | | |організація виробництва | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.06.02|Підприємництво, менеджмент та | | | | | |маркетинг | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.06.04|Бухгалтерський облік, аналіз | | | | | |і аудит | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.07 | |Економіка видів діяльності | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.07.01|Економіка промисловості | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.07.02|Економіка сільського | | | | | |господарства й аграрно- | | | | | |промислового комплексу | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.07.03|Економіка будівництва | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.07.04|Економіка транспорту і | | | | | |зв'язку | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.07.05|Економіка торгівлі та послуг | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 29.07.06|Економіка житлового і | | | | | |комунального господарства | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.08 | |Економіка природокористування | | | | | |й охорони навколишнього | | | | | |середовища | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.09 | |Демографія, економіка праці | | | | | |та соціальна політика | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 29.10 | |Розміщення продуктивних сил і | | | | | |регіональна економіка | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 30 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі юридичних наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 30.00 | |Юридичні науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 30.00.01|Теорія та історія держави і | | | | | |права, історія політичних і | | | | | |правових вчень | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 30.00.02|Конституційне право | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 30.00.03|Цивільне право і цивільний | | | | | |процес, сімейне право, | | | | | |міжнародне приватне право | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 30.00.04|Господарське право, | | | | | |арбітражний процес | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 30.00.05|Трудове право, право | | | | | |соціального забезпечення | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 30.00.06|Земельне право, аграрне | | | | | |право, екологічне право, | | | | | |природоресурсове право | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 30.00.07|Адміністративне право і | | | | | |процес, фінансове право | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 30.00.08|Кримінальне право та | | | | | |кримінологія, кримінально- | | | | | |виконавче право | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 30.00.09|Кримінальний процес та | | | | | |криміналістика, судова | | | | | |експертиза | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 30.00.10|Судоустрій, прокуратура | | | | | |та адвокатура | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 30.00.11|Міжнародне право | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 30.00.12|Філософія права | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 31 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі педагогічних наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 31.00 | |Педагогічні науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 31.00.01|Теорія та історія педагогіки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 31.00.02|Теорія та методика навчання | | | | | |(з галузей наук) | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 31.00.03|Спеціальна педагогіка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 31.00.04|Професійна педагогіка | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 31.00.05|Соціальна педагогіка | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 32 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі психологічних наук | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 32.00 | |Психологічні науки | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 32.00.01|Загальна психологія, історія | | | | | |психології | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 32.00.02|Психофізіологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 32.00.03|Психологія праці, інженерна | | | | | |психологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 32.00.04|Медична психологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 32.00.05|Соціальна психологія, | | | | | |психологія особистості | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 32.00.06|Юридична психологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 32.00.07|Педагогічна та вікова | | | | | |психологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 32.00.08|Спеціальна психологія | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 32.00.09|Психологія праці в особливих | | | | | |умовах | | |--------+-----------+-------------+-------------------------------| | |II.2 33 | | |Дослідження та розробки в | | | | | |галузі фізичного виховання та | | | | | |спорту | | | |-----------+-------------+-------------------------------| | | |II.2 33.00 | |Фізичне виховання та спорт | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 33.00.01|Олімпійський і професійний | | | | | |спорт | | | | |-------------+-------------------------------| | | | |II.2 33.00.02|Фізична культура, | | | | | |фізичне виховання різних груп | | | | | |населення | ----------------------------------------------------------------------------
Додаток А
(довідковий)
АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
------------------------------------------------------------------ | Назва | Код | |------------------------------------------------+---------------| |Авіаційна, космічна та морська медицина |I.1 08.01.34 | |------------------------------------------------+---------------| |Авіаційна та ракетно-космічна техніка |I.2 11.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Авіаційно-космічні тренажери та пілотажні |I.2 11.07.14 | |стенди | | |------------------------------------------------+---------------| |Автоматизація технологічних процесів |I.2 12.13.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Автоматизовані системи керування та прогресивні |I.2 12.13.06 | |інформаційні технології | | |------------------------------------------------+---------------| |Автомобілі та трактори |I.2 18.22.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Автомобільні шляхи та аеродроми |I.2 18.22.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Агрогрунтознавство й агрофізика |I.1 06.01.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Агролісомеліорація і захисне лісорозведення |I.1 06.03.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Агрономія |I.1 06.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Агрохімія |I.1 06.01.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Адміністративне право і процес, фінансове право |II.2 30.00.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Аеродинаміка, газодинаміка та процеси |I.2 11.07.01 | |теплообміну літальних апаратів | | |------------------------------------------------+---------------| |Акустика |I.1 01.04.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Акустичні прилади та системи |I.2 12.11.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Акушерство та гінекологія |I.1 08.01.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Алгебра і теорія чисел |I.1 01.01.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Аналітична хімія |I.1 02.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Анестезіологія та інтенсивна терапія |I.1 08.01.30 | |------------------------------------------------+---------------| |Антени та пристрої мікрохвильової техніки |I.2 12.12.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Антропологія |I.1 03.00.14 | |------------------------------------------------+---------------| |Археологія |II.1 21.00.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Архітектура |I.2 19.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Архітектура будівель та споруд |I.2 19.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Астрометрія і небесна механіка |I.1 01.03.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Астрономічні інструменти та прилади |I.2 12.11.19 | |------------------------------------------------+---------------| |Астрономія |I.1 01.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Астрофізика, радіоастрономія |I.1 01.03.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Атомне реакторобудування |I.2 11.04.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Балтійські мови |II.1 22.02.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Безпека життєдіяльності |I.2 10.26 | |------------------------------------------------+---------------| |Біогеографія та географія грунтів |I.1 05.00.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Біологічні науки |I.1 03.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Біологія розвитку |I.1 03.00.30 | |------------------------------------------------+---------------| |Біомеханіка |I.1 03.00.33 | |------------------------------------------------+---------------| |Біоорганічна хімія |I.1 02.00.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Біотехнологія |I.1 03.00.20 | |------------------------------------------------+---------------| |Біофізика |I.1 03.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Біохімія |I.1 03.00.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Боєприпаси |I.2 20.02.21 | |------------------------------------------------+---------------| |Ботаніка |I.1 03.00.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Будівельна механіка |I.2 19.23.17 | |------------------------------------------------+---------------| |Будівельні конструкції, будівлі та споруди |I.2 19.23.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Будівельні матеріали та вироби |I.2 19.23.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Будівництво |I.2 19.23 | |------------------------------------------------+---------------| |Будівництво Збройних Сил |I.2 20.01.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Буріння свердловин |I.2 14.15.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Бухгалтерський облік, аналіз і аудит |II.2 29.06.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Вакуумна та компресорна техніка |I.2 11.04.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Вакуумна, плазмова та квантова електроніка |I.2 12.27.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Варіаційне числення і теорія оптимального |I.1 01.01.09 | |керування | | |------------------------------------------------+---------------| |Вентиляція, освітлення і теплогазопостачання |I.2 19.23.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Ветеринарна мікробіологія та вірусологія |I.1 07.00.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Ветеринарна санітарія і гігієна |I.1 07.00.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Ветеринарна фармакологія і токсикологія |I.1 07.00.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Ветеринарна хірургія |I.1 07.00.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Ветеринарне акушерство |I.1 07.00.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Ветеринарні науки |I.1 07.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Виноградарство |I.1 06.01.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Випробування літальних апаратів та їх систем |I.2 11.07.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Випробування озброєння та військової техніки |I.2 20.02.16 | |------------------------------------------------+---------------| |Виробництво та ремонт транспортних засобів |I.2 18.22.20 | |------------------------------------------------+---------------| |Виробництво та утилізація палив літальних |I.2 11.07.15 | |апаратів | | |------------------------------------------------+---------------| |Відкрита розробка родовищ корисних копалин |I.2 14.15.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Військова географія, театри військових дій, |I.2 20.02.04 | |країнознавство, космографія | | |------------------------------------------------+---------------| |Військова геодезія, топографія, картографія, |I.2 20.02.09 | |фототопографія | | |------------------------------------------------+---------------| |Військова гідрографія, метеорологія та |I.2 20.02.10 | |геофізика | | |------------------------------------------------+---------------| |Військова економіка |I.2 20.01.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Військова історія |I.2 20.02.22 | |------------------------------------------------+---------------| |Військова кібернетика, інформатика, системний |I.2 20.02.12 | |аналіз, дослідження операцій | | |------------------------------------------------+---------------| |Військова педагогіка та психологія |I.2 20.02.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Військове навчання та виховання, бойова та |I.2 20.01.06 | |оперативна підготовка | | |------------------------------------------------+---------------| |Військове право, військові проблеми міжнародного|I.2 20.02.03 | |права | | |------------------------------------------------+---------------| |Військові дороги, мости та переправи |I.2 20.02.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Військово-будівельні комплекси та конструкції |I.2 20.02.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Військово-спеціальні науки |I.2 20.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Військово-теоретичні науки |I.2 20.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Вірусологія |I.1 03.00.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Внутрішні хвороби |I.1 08.01.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Водопостачання, каналізація |I.2 19.23.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Воєнна безпека держави |II.2 24.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Всесвітня історія |II.1 21.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Геліофізика і фізика Сонячної системи |I.1 01.03.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Гематологія і трансфузіологія |I.1 08.01.31 | |------------------------------------------------+---------------| |Генетика |I.1 03.00.15 | |------------------------------------------------+---------------| |Географічна картографія та геоінформатика |I.1 05.00.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Географічні науки |I.1 05.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Геодезичні науки |I.2 14.24 | |------------------------------------------------+---------------| |Геодезія |I.2 14.24.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Геологічні науки |I.1 04.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Геологія металічних і неметалічних корисних |I.1 04.00.11 | |копалин | | |------------------------------------------------+---------------| |Геологія нафти і газу |I.1 04.00.17 | |------------------------------------------------+---------------| |Геологія океанів і морів |I.1 04.00.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Геологія твердих горючих копалин |I.1 04.00.16 | |------------------------------------------------+---------------| |Геологорозвідувальні роботи |I.2 14.15.14 | |------------------------------------------------+---------------| |Геометрія і топологія |I.1 01.01.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Геоморфологія та палеогеографія |I.1 05.00.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Геотектоніка |I.1 04.00.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Геофізика |I.1 04.00.22 | |------------------------------------------------+---------------| |Геохімія |I.1 04.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Германські мови |II.1 22.02.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Гігієна |I.1 08.02.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Гідравліка та інженерна гідрологія |I.2 19.23.16 | |------------------------------------------------+---------------| |Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати |I.2 11.04.13 | |------------------------------------------------+---------------| |Гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування|I.2 20.02.15 | |бойових засобів | | |------------------------------------------------+---------------| |Гідробіологія |I.1 03.00.17 | |------------------------------------------------+---------------| |Гідрогеологія |I.1 04.00.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія |I.1 05.00.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Гідротехнічні меліорації |I.2 11.20.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Гірничі машини |I.2 11.05.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Гіроскопи та навігаційні системи |I.2 12.11.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Гістологія, цитологія, ембріологія |I.1 08.03.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Годівля тварин і технологія кормів |I.1 06.02.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Господарське право, арбітражний процес |II.2 30.00.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Декоративне та прикладне мистецтво |II.1 23.00.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Демографія, економіка праці та соціальна |II.2 29.09 | |політика | | |------------------------------------------------+---------------| |Державне управління |II.2 28.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Динаміка, балістика та керування рухом літальних|I.2 11.07.09 | |апаратів | | |------------------------------------------------+---------------| |Динаміка, міцність машин, приладів та апаратури |I.2 11.02.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Дистанційні аерокосмічні дослідження |I.2 11.07.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Дитяча хірургія |I.1 08.01.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Диференціальні рівняння |I.1 01.01.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Діагностика і терапія тварин |I.1 07.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Діалектика і методологія пізнання |II.2 27.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження операцій і теорія ігор |I.1 01.01.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі архітектури та |I.2 19 | |будівництва | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі біологічних |I.1 03 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі ветеринарних |I.1 07 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі військових |I.2 20 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі географічних |I.1 05 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі геодезії і |I.2 14 | |розробки корисних копалин | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі геологічних |I.1 04 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі гуманітарних і |II | |суспільних наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі гуманітарних |II.1 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі державного |II.2 28 | |управління | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі економічних |II.2 29 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі енергетики |I.2 13 | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі |I.2 10 | |загальнотехнічних наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі історичних |II.1 21 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі медичних наук |I.1 08 | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі металургії, |I.2 11 | |обробки металів, виробництва машин та | | |устаткування | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі |II.1 23 | |мистецтвознавства | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі національної |II.2 24 | |безпеки | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі педагогічних |II.2 31 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі політичних |II.2 26 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі |I.2 12 | |приладобудування та електроніки | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі природничих |I.1 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі природничих і |I | |технічних наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі психологічних |II.2 32 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі |I.1 06 | |сільськогосподарських наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі соціологічних |II.2 25 | |наука | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі суспільних |II.2 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі текстильної та |I.2 17 | |легкої промисловості | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі технічних наук |I.2 | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі технології |I.2 16 | |продовольчих продуктів | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі транспорту |I.2 18 | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі фармацевтичних |I.1 09 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі |I.1 01 | |фізико-математичних наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі фізичного |II.2 33 | |виховання та спорту | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі філологічних |II.1 22 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі філософських |II.2 27 | |наук | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі хімічних наук |I.1 02 | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі хімічних |I.2 15 | |технологій | | |------------------------------------------------+---------------| |Дослідження та розробки в галузі юридичних наук |II.2 30 | |------------------------------------------------+---------------| |Екологія |I.1 03.00.16 | |------------------------------------------------+---------------| |Економіка будівництва |II.2 29.07.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Економіка видів діяльності |II.2 29.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Економіка житлового і комунального господарства |II.2 29.07.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Економіка підприємства й організація |II.2 29.06.01 | |виробництва | | |------------------------------------------------+---------------| |Економіка підприємства й управління |II.2 29.06 | |виробництвом | | |------------------------------------------------+---------------| |Економіка природокористування й охорони |II.2 29.08 | |навколишнього середовища | | |------------------------------------------------+---------------| |Економіка промисловості |II.2 29.07.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Економіка сільського господарства й |II.2 29.07.02 | |аграрно-промислового комплексу | | |------------------------------------------------+---------------| |Економіка та управління науково-технічним |II.2 29.02.02 | |прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси | | |------------------------------------------------+---------------| |Економіка торгівлі та послуг |II.2 29.07.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Економіка транспорту і зв'язку |II.2 29.07.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Економіко-математичні методи та моделі |II.2 29.03.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Економічна геологія |I.1 04.00.19 | |------------------------------------------------+---------------| |Економічна історія та історія економічної думки |II.2 29.01.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Економічна соціологія |II.2 25.00.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Економічна та соціальна географія |I.1 05.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Економічна теорія |II.2 29.01.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Економічна теорія та історія |II.2 29.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Експлуатація автомобільного транспорту |I.2 18.22.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Експлуатація водного транспорту |I.2 18.22.19 | |------------------------------------------------+---------------| |Експлуатація залізничного транспорту |I.2 18.22.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Експлуатація і відновлення озброєння та |I.2 20.02.17 | |військової техніки | | |------------------------------------------------+---------------| |Експлуатація повітряного транспорту |I.2 18.22.14 | |------------------------------------------------+---------------| |Електрифікація залізничного транспорту |I.2 18.22.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Електричні машини та апарати |I.2 11.09.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Електричні станції, мережі та системи |I.2 13.14.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Електроакустика та звукотехніка |I.2 11.09.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Електроніка |I.2 12.27 | |------------------------------------------------+---------------| |Електроракетні двигуни та енергоустановки |I.2 11.07.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Електротермічні процеси та установки |I.2 11.09.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Електротехніка |I.2 11.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Електротехнічні комплекси та системи |I.2 11.09.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Електрохімічні енергоустановки |I.2 13.14.15 | |------------------------------------------------+---------------| |Електрохімія |I.1 02.00.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Елементи та пристрої обчислювальної техніки та |I.2 12.13.05 | |систем керування | | |------------------------------------------------+---------------| |Ендокринологія |I.1 08.01.14 | |------------------------------------------------+---------------| |Енергетика |I.2 13.14 | |------------------------------------------------+---------------| |Енергетичне машинобудування |I.2 11.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Енергетичні системи та комплекси |I.2 13.14.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Ентомологія |I.1 03.00.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Епідеміологія |I.1 08.02.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Ергономіка |I.2 10.01.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Естетика |II.2 27.00.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Етика |II.2 27.00.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Етнологія |II.1 21.00.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Етнополітологія та етнодержавознавство |II.2 26.00.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Журналістика |II.1 22.01.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Загальна механіка |I.1 01.02.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Загальна психологія, історія психології |II.2 32.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Загальна та регіональна геологія |I.1 04.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Загальне землеробство |I.1 06.01.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Загальне мовознавство |II.1 22.02.15 | |------------------------------------------------+---------------| |Залізнична колія |I.2 18.22.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Засоби захисту від зброї масового ураження |I.2 20.02.23 | |------------------------------------------------+---------------| |Засоби та методи військової навігації |I.2 20.02.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Застосування електротехнологій у |I.2 11.20.02 | |сільськогосподарському виробництві | | |------------------------------------------------+---------------| |Захист військової техніки від засобів виявлення |I.2 20.02.18 | |------------------------------------------------+---------------| |Збагачення корисних копалин |I.2 14.15.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Зварювання та споріднені технології |I.2 11.03.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Земельне право, аграрне право, екологічне право,|II.2 30.00.06 | |природоресурсове право | | |------------------------------------------------+---------------| |Зоологія |I.1 03.00.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Зоотехнія |I.1 06.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Іберійсько-кавказькі мови |II.1 22.02.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Імунологія та алергологія |I.1 08.03.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Індоіранські мови |II.1 22.02.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Інженерна геологія |I.1 04.00.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Інженерне обладнання театрів військових дій |I.2 20.02.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Іноземні держави та їх потенціали |II.2 24.00.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Інфекційні хвороби |I.1 08.01.13 | |------------------------------------------------+---------------| |Інформатика та кібернетика |I.1 01.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Інформаційна безпека України |II.2 24.00.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Інформаційно-вимірювальні системи |I.2 12.11.16 | |------------------------------------------------+---------------| |Історичні науки |II.1 21.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Історіографія, джерелознавство та спеціальні |II.1 21.00.06 | |історичні дисципліни | | |------------------------------------------------+---------------| |Історіософія |II.1 21.00.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Історія військового мистецтва |I.2 20.01.14 | |------------------------------------------------+---------------| |Історія науки |II.1 21.00.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Історія України |II.1 21.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Історія філософії |II.2 27.00.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Іхтіологія |I.1 03.00.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Кадастр і моніторинг земель |I.2 14.24.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Кардіологія |I.1 08.01.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Кількісні методи в економіці |II.2 29.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Кіномистецтво, телебачення |II.1 23.00.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Класичні мови, окремі індоєвропейські мови |II.1 22.02.14 | |------------------------------------------------+---------------| |Клінічна імунологія |I.1 08.01.29 | |------------------------------------------------+---------------| |Клінічна медицина |I.1 08.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Клінічна фармакологія |I.1 08.01.28 | |------------------------------------------------+---------------| |Клітинна біологія |I.1 03.00.22 | |------------------------------------------------+---------------| |Книгознавство, бібліотекознавство, |II.1 21.00.08 | |бібліографознавство | | |------------------------------------------------+---------------| |Колоїдна хімія |I.1 02.00.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Конституційне право |II.2 30.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Конструктивна географія і раціональне |I.1 05.00.11 | |використання природних ресурсів | | |------------------------------------------------+---------------| |Кормовиробництво і луківництво |I.1 06.01.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Котли, парогенератори та камери згоряння |I.2 11.04.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Кримінальне право та кримінологія, |II.2 30.00.08 | |кримінально-виконавче право | | |------------------------------------------------+---------------| |Кримінальний процес та криміналістика, судова |II.2 30.00.09 | |експертиза | | |------------------------------------------------+---------------| |Кріобіологія та кріомедицина |I.1 03.00.19 | |------------------------------------------------+---------------| |Курортологія та фізіотерапія |I.1 08.01.33 | |------------------------------------------------+---------------| |Ливарне виробництво |I.2 11.16.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Лікувальна фізкультура |I.1 08.01.24 | |------------------------------------------------+---------------| |Лісове господарство |I.1 06.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Лісові культури, селекція, насінництво |I.1 06.03.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Лісовпорядження і лісова таксація |I.1 06.03.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Лісознавство і лісівництво |I.1 06.03.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Література зарубіжних країн |II.1 22.01.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Література слов'янських народів |II.1 22.01.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Літературне джерелознавство і текстологія |II.1 22.01.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Літературознавство |II.1 22.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Літологія |I.1 04.00.21 | |------------------------------------------------+---------------| |Логіка |II.2 27.00.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Магнетизм |I.1 01.04.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Маркшейдерія |I.2 14.15.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Математика |I.1 01.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Математична логіка, теорія алгоритмів і |I.1 01.01.08 | |дискретна математика | | |------------------------------------------------+---------------| |Математична фізика |I.1 01.01.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Математичне моделювання та обчислювальні методи |I.1 01.05.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Математичне та програмне забезпечення |I.1 01.05.03 | |обчислювальних машин і систем | | |------------------------------------------------+---------------| |Математичний аналіз |I.1 01.01.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Матеріалознавство |I.2 11.02.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Машини для виробництва будівельних матеріалів і |I.2 11.05.02 | |конструкцій | | |------------------------------------------------+---------------| |Машини для земляних та дорожніх робіт |I.2 11.05.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Машини для лісового комплексу |I.2 11.05.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Машини і процеси поліграфічного виробництва |I.2 11.05.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Машини легкої промисловості |I.2 11.05.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Машини металургійного виробництва |I.2 11.05.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Машини нафтової та газової промисловості |I.2 11.05.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Машини та апарати хімічних виробництв |I.2 11.05.13 | |------------------------------------------------+---------------| |Машини харчової, мікробіологічної та |I.2 11.05.09 | |фармацевтичної промисловості | | |------------------------------------------------+---------------| |Машинознавство |I.2 11.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Медична біохімія |I.1 08.01.32 | |------------------------------------------------+---------------| |Медична психологія |II.2 32.00.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Медичні прилади та системи |I.2 12.11.17 | |------------------------------------------------+---------------| |Меліорація і зрошувальне землеробство |I.1 06.01.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Мембрани та мембранна технологія |I.2 15.17.18 | |------------------------------------------------+---------------| |Металознавство та термічна обробка металів |I.2 11.16.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Металургія |I.2 11.16 | |------------------------------------------------+---------------| |Металургія високочистих металів та спеціальних |I.2 11.16.07 | |сплавів | | |------------------------------------------------+---------------| |Металургія кольорових та рідкісних металів |I.2 11.16.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Металургія чорних металів |I.2 11.16.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія |I.1 05.00.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Методологія та методи соціологічних досліджень |II.2 25.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Метрологія та метрологічне забезпечення |I.2 12.11.15 | |------------------------------------------------+---------------| |Механізація сільськогосподарського виробництва |I.2 11.20.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Механізми регулювання економіки |II.2 29.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Механіка |I.1 01.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Механіка грунтів та гірських порід |I.2 14.15.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Механіка деформівного твердого тіла |I.1 01.02.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Механіка рідини, газу та плазми |I.1 01.02.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Механіка та конструювання суден |I.2 11.08.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Мистецтвознавство |II.1 23.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Міжнародне право |II.2 30.00.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Мікологія |I.1 03.00.21 | |------------------------------------------------+---------------| |Мікробіологія |I.1 03.00.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Мінералогія, кристалографія |I.1 04.00.20 | |------------------------------------------------+---------------| |Містобудування та ландшафтна архітектура |I.2 19.00.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Місцеве самоврядування |II.2 28.00.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Міцність літальних апаратів |I.2 11.07.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та|II.1 22.02.13 | |Австралії | | |------------------------------------------------+---------------| |Мовознавство |II.1 22.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Молекулярна біологія |I.1 03.00.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Монгольські мови |II.1 22.02.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Музеєзнавство, зберігання художніх цінностей та |II.1 23.00.08 | |пам'яток архітектури | | |------------------------------------------------+---------------| |Музичне мистецтво |II.1 23.00.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Навігація та керування повітряним рухом |I.2 18.22.13 | |------------------------------------------------+---------------| |Надійність машин |I.2 11.02.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Надпровідні електротехнічні пристрої |I.2 11.09.15 | |------------------------------------------------+---------------| |Надпровідність |I.1 01.04.22 | |------------------------------------------------+---------------| |Наземні комплекси, стартове обладнання |I.2 11.07.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Напівпровідникові перетворювачі електроенергії |I.2 11.09.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Наркологія |I.1 08.01.17 | |------------------------------------------------+---------------| |Нафтогазопроводи, бази та сховища |I.2 14.15.13 | |------------------------------------------------+---------------| |Нафтохімія і вуглехімія |I.1 02.00.13 | |------------------------------------------------+---------------| |Національна безпека |II.2 24.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Нейрохірургія |I.1 08.01.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Неорганічна хімія |I.1 02.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Нервові хвороби |I.1 08.01.15 | |------------------------------------------------+---------------| |Нормальна анатомія |I.1 08.03.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Нормальна фізіологія |I.1 08.03.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Образотворче мистецтво |II.1 23.00.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Обробка матеріалів у машинобудуванні |I.2 11.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Обчислювальна математика |I.1 01.01.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Обчислювальна техніка та автоматизація |I.2 12.13 | |------------------------------------------------+---------------| |Обчислювальні машини, системи та мережі |I.2 12.13.13 | |------------------------------------------------+---------------| |Овочівництво |I.1 06.01.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Озброєння та військова техніка |I.2 20.02.14 | |------------------------------------------------+---------------| |Океанологія |I.1 05.00.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Олімпійський і професійний спорт |II.2 33.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Онкологія |I.1 08.01.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Онтологія, гносеологія, феноменологія |II.2 27.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Оперативне мистецтво |I.2 20.01.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Оперативно-пошукова діяльність |II.2 24.00.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Оптика, лазерна фізика |I.1 01.04.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Оптичні прилади та системи |I.2 12.11.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Оптоелектронні системи |I.2 12.12.20 | |------------------------------------------------+---------------| |Організація й управління в державних установах |II.2 28.00.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Організація управління, планування і регулювання|II.2 29.02.03 | |економікою | | |------------------------------------------------+---------------| |Органічна хімія |I.1 02.00.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Основи військової науки |I.2 20.01.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Оториноларингологія |I.1 08.01.19 | |------------------------------------------------+---------------| |Охорона праці |I.2 10.26.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Очні хвороби |I.1 08.01.18 | |------------------------------------------------+---------------| |Палеонтологія і стратиграфія |I.1 04.00.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Паразитологія, гельмінтологія |I.1 03.00.18 | |------------------------------------------------+---------------| |Патологічна анатомія |I.1 08.03.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Патологічна фізіологія |I.1 08.03.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Патологія, онкологія і морфологія тварин |I.1 07.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Педагогічна та вікова психологія |II.2 32.00.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Педагогічні науки |II.2 31.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Педіатрія |I.1 08.01.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Первинна обробка та зберігання продуктів |I.2 16.18.03 | |рослинництва | | |------------------------------------------------+---------------| |Перекладознавство (теорія і практика перекладу) |II.1 22.02.16 | |------------------------------------------------+---------------| |Перетворення відновлюваних видів енергії |I.2 13.14.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Петрологія |I.1 04.00.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Підвалини та фундаменти |I.2 19.23.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Підготовка кадрів органів та військ державної |II.2 24.00.05 | |безпеки | | |------------------------------------------------+---------------| |Підземна розробка родовищ корисних копалин |I.2 14.15.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Підіймально-транспортні машини |I.2 11.05.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Підприємництво, менеджмент та маркетинг |II.2 29.06.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Плодівництво |I.1 06.01.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Пожежна безпека |I.2 10.26.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Політична культура та ідеологія |II.2 26.00.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Політичні інститути та процеси |II.2 26.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Політичні науки |II.2 26.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Політичні проблеми міжнародних систем та |II.2 26.00.04 | |глобального розвитку | | |------------------------------------------------+---------------| |Порівняльне літературознавство |II.1 22.01.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Порівняльно-історичне і типологічне |II.1 22.02.17 | |мовознавство | | |------------------------------------------------+---------------| |Порошкова металургія та композиційні матеріали |I.2 11.16.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Посягання на державні інтереси |II.2 24.00.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Прикладна геометрія, інженерна графіка |I.2 10.01.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Прикладна геометрія, інженерна графіка та |I.2 10.01 | |ергономіка | | |------------------------------------------------+---------------| |Прикордонні війська |II.2 24.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Прилади |I.2 12.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Прилади для визначення складу речовин |I.2 12.11.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Прилади для вимірювання іонізувальних |I.2 12.11.10 | |випромінень | | |------------------------------------------------+---------------| |Прилади та методи вимірювання електричних та |I.2 12.11.05 | |магнітних величин | | |------------------------------------------------+---------------| |Прилади та методи вимірювання механічних |I.2 12.11.01 | |величин | | |------------------------------------------------+---------------| |Прилади та методи вимірювання теплових величин |I.2 12.11.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Прилади та методи контролю |I.2 12.11.13 | |------------------------------------------------+---------------| |Пристрої радіотехніки та засобів |I.2 12.12.13 | |телекомунікацій | | |------------------------------------------------+---------------| |Проектування літальних апаратів |I.2 11.07.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Променева діагностика та променева терапія |I.1 08.01.23 | |------------------------------------------------+---------------| |Промисел продуктів морських та прісних водоймищ |I.2 16.18.17 | |------------------------------------------------+---------------| |Промислова теплоенергетика |I.2 13.14.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Промисловий транспорт |I.2 18.22.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Професійна педагогіка |II.2 31.00.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Профілактична медицина |I.1 08.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Процеси механічної обробки, верстати та |I.2 11.03.01 | |інструменти | | |------------------------------------------------+---------------| |Процеси та машини обробки тиском |I.2 11.03.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Процеси фізико-технічної обробки |I.2 11.03.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Психіатрія |I.1 08.01.16 | |------------------------------------------------+---------------| |Психологічні науки |II.2 32.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Психологія праці в особливих умовах |II.2 32.00.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Психологія праці, інженерна психологія |II.2 32.00.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Психофізіологія |II.2 32.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Пульмонологія |I.1 08.01.27 | |------------------------------------------------+---------------| |Радіобіологія |I.1 03.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Радіовимірювальні прилади |I.2 12.11.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Радіоелектронна боротьба, способи та засоби |I.2 20.01.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Радіолокація та радіонавігація |I.2 12.12.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Радіотехніка і телекомунікації |I.2 12.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Радіотехнічні системи спеціального призначення |I.2 12.12.21 | |------------------------------------------------+---------------| |Радіотехнічні та телевізійні системи |I.2 12.12.17 | |------------------------------------------------+---------------| |Радіофізика |I.1 01.04.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Ревматологія |I.1 08.01.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Регіональне управління |II.2 28.00.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Релігієзнавство |II.2 27.00.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Рибництво |I.1 06.02.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Розведення та селекція тварин |I.1 06.02.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Розвідка та іноземні армії, засоби розвідки |I.2 20.01.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Розвідувальна діяльність органів безпеки |II.2 24.00.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Розміщення продуктивних сил і регіональна |II.2 29.10 | |економіка | | |------------------------------------------------+---------------| |Розробка корисних копалин |I.2 14.15 | |------------------------------------------------+---------------| |Розробка морських родовищ корисних копалин |I.2 14.15.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Розробка нафтових і газових родовищ |I.2 14.15.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Романські мови |II.1 22.02.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Російська література |II.1 22.01.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Російська мова |II.1 22.02.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Рослинництво |I.1 06.01.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Рухомий склад залізниць і тяга поїздів |I.2 18.22.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Світлотехніка та джерела світла |I.2 11.09.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Світове господарство та міжнародні економічні |II.2 29.05 | |відносини | | |------------------------------------------------+---------------| |Селекція і насінництво |I.1 06.01.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Семітські мови |II.1 22.02.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Серцево-судинна хірургія |I.1 08.01.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Системи автоматизації проектування |I.2 12.13.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Системи керування та зв'язок |I.2 20.01.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Системи приводів |I.2 11.02.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Системи та процеси керування |I.2 12.13.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Системи технічного обладнання |I.2 20.02.07 | |військово-будівельних комплексів | | |------------------------------------------------+---------------| |Системний аналіз і теорія оптимальних рішень |I.1 01.05.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Сільськогосподарські машини |I.2 11.05.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Слов'янські мови |II.1 22.02.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Соціальна медицина та охорона здоров'я |I.1 08.02.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Соціальна педагогіка |II.2 31.00.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Соціальна психологія, психологія особистості |II.2 32.00.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Соціальна структура, соціальні інститути та |II.2 25.00.03 | |соціальні відносини | | |------------------------------------------------+---------------| |Соціальна філософія та філософія історії |II.2 27.00.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Соціологічні науки |II.2 25.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Соціологія культури, науки та освіти |II.2 25.00.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Соціологія політики |II.2 25.00.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Соціологія управління |II.2 25.00.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Спеціальна педагогіка |II.2 31.00.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Спеціальна психологія |II.2 32.00.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Спеціальні палива та паливно-мастильні |I.2 20.02.19 | |матеріали | | |------------------------------------------------+---------------| |Стандартизація та метрологія озброєння та |I.2 20.02.13 | |військової техніки | | |------------------------------------------------+---------------| |Стандартизація та сертифікація |I.2 10.01.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Статистика |II.2 29.03.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Стоматологія |I.1 08.01.22 | |------------------------------------------------+---------------| |Стратегія |I.2 20.01.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Структурна, прикладна та математична |II.1 22.02.21 | |лінгвістика | | |------------------------------------------------+---------------| |Субтропічні культури |I.1 06.01.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Суднобудування |I.2 11.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Суднові енергетичні установки |I.2 11.04.15 | |------------------------------------------------+---------------| |Судноводіння |I.2 18.22.16 | |------------------------------------------------+---------------| |Судова медицина |I.1 08.01.25 | |------------------------------------------------+---------------| |Судоустрій, прокуратура та адвокатура |II.2 30.00.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Тактика |I.2 20.01.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Твердотільна електроніка |I.2 12.27.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Театральне мистецтво |II.1 23.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Телекомунікаційні системи та керування ними |I.2 12.12.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Теоретична електротехніка |I.2 11.09.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Теоретична медицина |I.1 08.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Теоретична механіка |I.1 01.02.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Теоретична радіотехніка |I.2 12.12.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Теоретична теплотехніка |I.2 13.14.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Теоретична фізика |I.1 01.04.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Теоретичні основи інформатики та кібернетики |I.1 01.05.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Теорія архітектури, реставрація пам'яток |I.2 19.00.01 | |архітектури | | |------------------------------------------------+---------------| |Теорія ймовірностей і математична статистика |I.1 01.01.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Теорія суден |I.2 11.08.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Теорія літератури |II.1 22.01.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Теорія машин |I.2 11.02.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Теорія стрільби |I.2 20.02.20 | |------------------------------------------------+---------------| |Теорія та історія держави і права, історія |II.2 30.00.01 | |політичних і правових вчень | | |------------------------------------------------+---------------| |Теорія та історія державного управління |II.2 28.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Теорія та історія культури |II.1 23.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Теорія та історія педагогіки |II.2 31.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Теорія та історія політичної науки |II.2 26.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Теорія та історія соціології |II.2 25.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Теорія та методика навчання (з галузей наук) |II.2 31.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Теорія телекомунікацій |I.2 12.12.14 | |------------------------------------------------+---------------| |Теплові двигуни |I.2 11.04.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Теплові двигуни літальних апаратів |I.2 11.07.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Теплові режими літальних апаратів |I.2 11.07.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Теплові та ядерні енергоустановки |I.2 13.14.14 | |------------------------------------------------+---------------| |Теплофізика та молекулярна фізика |I.1 01.04.14 | |------------------------------------------------+---------------| |Тертя та зношування в машинах |I.2 11.02.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Техніка в сільськогосподарському виробництві |I.2 11.20 | |------------------------------------------------+---------------| |Техніка сильних електричних та магнітних полів |I.2 11.09.13 | |------------------------------------------------+---------------| |Технічна електрохімія |I.2 15.17.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Технічна естетика |I.2 10.01.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Технічна теплофізика |I.2 13.14.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Техногенна безпека України |II.2 24.00.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Технології матеріалів та виробів текстильної та |I.2 17.19 | |легкої промисловості | | |------------------------------------------------+---------------| |Технології продовольчих продуктів |I.2 16.18 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія взуттєвих та шкіряних виробів |I.2 17.19.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія виробництва літальних апаратів |I.2 11.07.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія водоочищення |I.2 15.17.21 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія жирів, ефірних олій і |I.2 16.18.06 | |парфумерно-косметичних продуктів | | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія зернових, бобових, круп'яних |I.2 16.18.02 | |продуктів та комбікормів | | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія кінофотоматеріалів та магнітних |I.2 15.17.13 | |носіїв | | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія консервованих продуктів |I.2 16.18.13 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія лаків, фарб та органічних покриттів |I.2 15.17.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія ліків та промислова фармація |I.1 09.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія машинобудування |I.2 11.02.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія м'ясних, молочних та рибних |I.2 16.18.04 | |продуктів | | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія неорганічних речовин |I.2 15.17.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія, обладнання та виробництво |I.2 12.27.06 | |електронної техніки | | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія полімерних і композиційних |I.2 15.17.06 | |матеріалів | | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія продуктів бродіння |I.2 16.18.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія продуктів органічного синтезу |I.2 15.17.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія продуктів харчування |I.2 16.18.16 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія промислового та цивільного |I.2 19.23.08 | |будівництва | | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія рідкісних та розсіяних елементів |I.2 15.17.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія суднобудування та судноремонту |I.2 11.08.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія та обладнання хімічної переробки |I.2 15.17.22 | |деревини | | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія текстильних матеріалів |I.2 17.19.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія торф'яного виробництва |I.2 14.15.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія тугоплавких неметалевих матеріалів |I.2 15.17.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія хімічних волокон та плівок |I.2 15.17.15 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія хлібопекарських продуктів та харчових|I.2 16.18.01 | |концентратів | | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія цукристих речовин |I.2 16.18.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія швейних виробів |I.2 17.19.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Технологія шкіри та хутра |I.2 17.19.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Тил Збройних Сил |I.2 20.01.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Товарознавство промислових товарів |I.2 17.19.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Товарознавство харчових продуктів |I.2 16.18.15 | |------------------------------------------------+---------------| |Токсикологія |I.1 08.03.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Травматологія та ортопедія |I.1 08.01.21 | |------------------------------------------------+---------------| |Трансплантологія та штучні органи |I.1 08.01.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Транспорт |I.2 18.22 | |------------------------------------------------+---------------| |Транспортні системи |I.2 18.22.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Трудове право, право соціального забезпечення |II.2 30.00.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Турбомашини та турбоустановки |I.2 11.04.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Тюркські мови |II.1 22.02.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Українознавство |II.2 27.00.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Українська література |II.1 22.01.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Українська мова |II.1 22.02.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Урологія |I.1 08.01.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Фармакологія |I.1 08.03.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Фармацевтична хімія та фармакогнозія |I.1 09.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Фармацевтичні науки |I.1 09.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізика |I.1 01.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізика і хімія поверхні |I.1 01.04.18 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізика колоїдних систем |I.1 01.04.24 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізика металів |I.1 01.04.13 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізика молекулярних і рідких кристалів |I.1 01.04.15 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізика напівпровідників і діелектриків |I.1 01.04.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізика низьких температур |I.1 01.04.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізика плазми |I.1 01.04.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізика полімерів |I.1 01.04.19 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізика приладів, елементів і систем |I.1 01.04.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізика пучків заряджених частинок |I.1 01.04.20 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізика твердого тіла |I.1 01.04.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізика ядра, елементарних частинок і високих |I.1 01.04.16 | |енергій | | |------------------------------------------------+---------------| |Фізична географія і геохімія ландшафтів |I.1 05.00.01 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізична електроніка |I.1 01.04.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізична культура, фізичне виховання різних груп |II.2 33.00.02 | |населення | | |------------------------------------------------+---------------| |Фізична хімія |I.1 02.00.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізичне виховання та спорт |II.2 33.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізичні процеси гірничого виробництва |I.2 14.15.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізіологічно активні сполуки |I.1 08.03.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізіологія людини і тварин |I.1 03.00.13 | |------------------------------------------------+---------------| |Фізіологія рослин |I.1 03.00.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Філософія державного управління |II.2 28.00.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Філософія науки, культури та освіти |II.2 27.00.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Філософія права |II.2 30.00.12 | |------------------------------------------------+---------------| |Філософська антропологія |II.2 27.00.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Філософські науки |II.2 27.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Фінанси, грошовий обіг і кредит |II.2 29.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Фіно-угорські та самодійські мови |II.1 22.02.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Фітопатологія |I.1 06.01.11 | |------------------------------------------------+---------------| |Фольклористика |II.1 22.01.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Фотограмметрія, фототопографія |I.2 14.24.02 | |------------------------------------------------+---------------| |Фтизіатрія |I.1 08.01.26 | |------------------------------------------------+---------------| |Функціональне (галузеве) машинобудування |I.2 11.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Функціональне (галузеве) управління |II.2 28.00.05 | |------------------------------------------------+---------------| |Хімічна технологія високотемпературних |I.2 15.17.19 | |надпровідників | | |------------------------------------------------+---------------| |Хімічна технологія палива |I.2 15.17.07 | |------------------------------------------------+---------------| |Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху |I.1 01.04.17 | |------------------------------------------------+---------------| |Хімічний опір матеріалів та захист від корозії |I.2 15.17.14 | |------------------------------------------------+---------------| |Хімічні науки |I.1 02.00 | |------------------------------------------------+---------------| |Хімічні технології |I.2 15.17 | |------------------------------------------------+---------------| |Хімія високих енергій |I.1 02.00.09 | |------------------------------------------------+---------------| |Хімія високомолекулярних сполук |I.1 02.00.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Хімія високочистих речовин |I.1 02.00.19 | |------------------------------------------------+---------------| |Хімія елементоорганічних сполук |I.1 02.00.08 | |------------------------------------------------+---------------| |Хімія твердого тіла |I.1 02.00.21 | |------------------------------------------------+---------------| |Хірургія |I.1 08.01.03 | |------------------------------------------------+---------------| |Холодильна та кріогенна техніка, системи |I.2 11.04.03 | |кондиціонування | | |------------------------------------------------+---------------| |Холодильна технологія харчових продуктів |I.2 16.18.14 | |------------------------------------------------+---------------| |Цивільна оборона |II.2 24.00.10 | |------------------------------------------------+---------------| |Цивільне право і цивільний процес, сімейне |II.2 30.00.03 | |право, міжнародне приватне право | | |------------------------------------------------+---------------| |Шахтне та підземне будівництво |I.2 14.15.04 | |------------------------------------------------+---------------| |Шкірні та венеричні хвороби |I.1 08.01.20 | |------------------------------------------------+---------------| |Юридична психологія |II.2 32.00.06 | |------------------------------------------------+---------------| |Юридичні науки |II.2 30.00 | ------------------------------------------------------------------on top