Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.04.2013  № 40

Про затвердження Регламенту Міністерства доходів і зборів України

{Текст із змінами станом на 17.09.2013, внесеними наказами Міндоходів від 10.06.2013 № 155, від 21.06.2013 № 194, від 17.09.2013 № 489 взято з сайту Міндоходів України http://minrd.gov.ua/}

Відповідно до Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 166-р "Питання Міністерства доходів і зборів", а також з метою чіткої регламентації діяльності Міндоходів України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Регламент Міністерства доходів і зборів України (далі - Регламент), що додається.

2. Першому заступнику Міністра Дериволкову С.Д., заступнику Міністра Ігнатову А.П., заступнику Міністра - керівнику апарату Левицькому В.С., керівникам структурних підрозділів Міндоходів України забезпечити неухильне дотримання вимог Регламенту.

3. Наказ Державної податкової служби України від 21.12.2012 № 1161 "Про затвердження у новій редакції Регламенту Державної податкової служби України" вважати таким, що втратив чинність.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О.В. КлименкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міндоходів України
12.04.2013 № 40

РЕГЛАМЕНТ
Міністерства доходів і зборів України

1. Загальні положення

1.1. Регламент Міністерства доходів і зборів України (далі - Регламент) встановлює порядок організації діяльності Міністерства доходів і зборів України (далі - Міндоходів), пов'язаної з виконанням покладених завдань та здійсненням його повноважень.

Регламент розроблено з урахуванням норм та положень:

Конституції України;

Податкового кодексу України;

Митного кодексу України;

Кодексу законів про працю;

Законів України:

"Про центральні органи виконавчої влади";

"Про Кабінет Міністрів України";

"Про державну службу";

"Про засади запобігання і протидії корупції";

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення";

"Про звернення громадян";

"Про доступ до публічної інформації";

"Про статус народного депутата України";

Указу Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013 "Про Міністерство доходів і зборів України";

постанов Кабінету Міністрів України:

від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156) "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України";

від 30 листопада 2011 року № 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади";

інших законодавчих та нормативно-правових актів.

1.2. Міндоходів є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

1.3. Міндоходів у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

Завдання та повноваження Міндоходів визначені Положенням про Міністерство доходів і зборів України, затвердженим Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013 (далі - Положення про Міндоходів).

1.4. Міндоходів розробляє проекти законів України, проекти актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вносить їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України з урахуванням практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Міндоходів.

1.5. Міндоходів у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази Міндоходів, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Накази Міндоходів, видані в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

1.6. Міндоходів під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

У разі потреби видає разом з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади спільні акти.

1.7. Міндоходів здійснює повноваження безпосередньо та через територіальні органи Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, міжрегіональні територіальні органи (повноваження яких поширюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць), митниці, спеціалізовані департаменти та спеціалізовані органи Міндоходів, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції (далі - територіальні органи).

1.8. Діяльність Міндоходів є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації (за винятком інформації, доступ до якої обмежується законодавством) в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-порталі Міндоходів, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівництва Міндоходів будь-яким іншим способом. Інформація про діяльність Міндоходів надається громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до чинного законодавства.

Діяльність Міндоходів є підконтрольною та підзвітною перед Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

2. Організація роботи Міндоходів

2.1. Керівництво Міндоходів та його повноваження

2.1.1. Міндоходів очолює Міністр, який призначається на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України.

Міністр здійснює повноваження, визначені законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", Положенням про Міндоходів.

2.1.2. Міністр:

призначає на посаду та звільняє з посади керівників та заступників керівників територіальних органів Міністерства за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів Міндоходів та їх заступників, працівників патронатної служби;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників митних постів;

призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій керівників підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Міндоходів, крім випадків, установлених законом;

призначає радників на громадських засадах;

затверджує структуру апарату Міндоходів, його територіальних органів та визначає підпорядкування територіальних органів;

затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міндоходів;

вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності Міндоходів і коштів, передбачених на його утримання, територіальних органів Міндоходів, а також щодо їх ліквідації або реорганізації Кабінетом Міністрів України, затверджує положення про такі органи;

утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Міндоходів, затверджує їх положення (статути);

вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, яких призначає на посади.

2.1.3. Міністр має першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра - керівника апарату.

Перший заступник Міністра, заступник Міністра та заступник Міністра - керівник апарату призначаються на посаду Президентом України за поданнями Прем'єр-міністра України, внесеними на підставі пропозицій Міністра, та звільняються з посад Президентом України.

2.1.4. Міністр визначає обов'язки першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра - керівника апарату, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступником Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності.

Міністр визначає з числа своїх заступників посадову особу, відповідальну за забезпечення взаємодії з Верховною Радою України.

Розподіл повноважень та функціональних обов'язків між Міністром, першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра - керівником апарату затверджується наказом Міндоходів, який готує Департамент регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів.

2.1.5. Заступник Міністра - керівник апарату:

організовує роботу апарату Міндоходів;

організовує та контролює виконання апаратом Міндоходів Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міндоходів та доручень Міністра, його першого заступника та заступника, звітує про їх виконання;

затверджує за погодженням із Міністерством фінансів України штатний розпис та кошторис Міндоходів;

затверджує штатний розпис та кошторис територіальних органів Міндоходів;

призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, законодавством про працю працівників апарату Міндоходів (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад Міністр), приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

підписує накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його повноважень, та контролює їх виконання.

У разі звільнення Міністра заступник Міністра - керівник апарату здійснює його повноваження, визначені п. 15 частини 4 ст. 10 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", до призначення на цю посаду іншої особи, крім тих, які за Конституцією та законами України виконуються Міністром особисто.

2.1.6. Функціональні повноваження структурних підрозділів визначаються та закріплюються відповідним наказом Міндоходів.

2.1.7. Закріплення функцій апарату Міністерства за спеціалізованими департаментами та спеціалізованими органами здійснюється окремим наказом Міндоходів.

2.2. Порядок підготовки і затвердження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівникам

2.2.1. Положення про структурний підрозділ Міндоходів є основним документом, що регламентує його діяльність цього підрозділу з виконання покладених завдань та функцій.

Положення повинно включати такі розділи:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

3. КЕРІВНИЦТВО

4. ПРАВА КЕРІВНИКА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ.

Проект положення про структурний підрозділ розробляється керівником цього підрозділу та затверджується шляхом видання відповідного наказу Міндоходів.

2.2.2. Зміни та доповнення до положення про структурний підрозділ вносяться шляхом видання відповідного наказу Міндоходів, проект якого готується структурним підрозділом - розробником такого документа.

2.2.3. Функції (процедури) структурного підрозділу за змістом та послідовністю відповідають функціям (процедурам), закріпленим за цим підрозділом відповідним наказом Міндоходів.

Положення про підрозділ, що входить до складу структурного підрозділу Міндоходів (далі - несамостійний підрозділ), містить конкретний і достатній для виконання завдань, покладених на підрозділ, перелік функцій із тих, які закріплені за структурним підрозділом.

Положення про несамостійний підрозділ розробляється його керівником, погоджується з керівником структурного підрозділу, до складу якого він входить, та затверджується першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату відповідно до розподілу обов'язків.

Положення про несамостійний підрозділ, що входить до складу структурного підрозділу, керівництво роботою якого здійснюється безпосередньо Міністром, затверджується Міністром або за його рішенням одним із його заступників.

У разі перепризначення керівника структурного підрозділу (несамостійного підрозділу) новопризначений керівник ознайомлюється з чинним положенням про структурний підрозділ (несамостійний підрозділ) під підпис.

2.2.4. Посадова інструкція розробляється керівником структурного підрозділу на посаду кожного працівника департаменту, головного управління, управління, відділу, сектору відповідно до вимог Рекомендацій щодо підготовки посадових інструкцій державних службовців (додаток до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 № 11) та положення про відповідний структурний підрозділ.

У посадовій інструкції чітко окреслюються місце та роль державного службовця в діяльності підрозділу, межі його повноважень та відповідальності.

Для керівника структурного підрозділу (несамостійного підрозділу) посадова інструкція не розробляється, оскільки він діє на підставі положення про структурний підрозділ (несамостійний підрозділ).

Посадова інструкція заступнику керівника структурного підрозділу (несамостійного підрозділу), а також іншим його працівникам розробляється безпосереднім керівником, погоджується з керівником структурного підрозділу та затверджується першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату відповідно до розподілу обов'язків.

Посадова інструкція заступнику керівника структурного підрозділу (несамостійного підрозділу) та іншим працівникам, керівництво роботою яким здійснюється безпосередньо Міністром, затверджується Міністром або за його рішенням одним із його заступників.

2.2.5. Посадова інструкція готується у двох примірниках, один з яких зберігається у Департаменті персоналу, а другий - у керівника відповідного структурного підрозділу. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

2.2.6. Текст посадової інструкції, як правило, складається з таких розділів:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3. ПРАВА

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ.

Обов'язковими реквізитами посадової інструкції є гриф затвердження, заголовок до тексту, візи узгодження, підпис та дата.

Гриф затвердження проставляється у правому куті першої сторінки посадової інструкції та складається із слова "ЗАТВЕРДЖУЮ", найменування посади, підпису, ініціалів і прізвища керівника, який її затвердив, та дати затвердження.

У заголовку посадової інструкції наводиться повна назва посади та структурного підрозділу у родовому відмінку.

Після затвердження посадова інструкція передається працівнику, який проставляє на ній: "З інструкцією ознайомлений", дата, підпис.

Посадові інструкції в обов'язковому порядку перезатверджуються в таких випадках:

при зміні назви структурного підрозділу;

при зміні назви посади або закріплених за нею функцій;

при зміні функцій та процедур, закріплених за структурним підрозділом.

2.3. Планування роботи Міндоходів

2.3.1. Планування роботи здійснюється з метою забезпечення умов для послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів Міндоходів, спрямування роботи працівників на ефективне виконання завдань та функцій, покладених на ці підрозділи.

Міністр визначає пріоритети роботи Міндоходів на поточний рік та шляхи виконання покладених завдань.

З метою реалізації пріоритетів роботи Міндоходів (стратегічних тем) та досягнення ефективних результатів роботи Міндоходів розробляються стратегічні цілі та дії структурних підрозділів на відповідний рік.

Організація та координація роботи з розробки пропозицій щодо пріоритетів роботи Міндоходів (стратегічних тем), стратегічних цілей на відповідний рік та здійснення моніторингу й оцінки ефективності роботи структурних підрозділів Міндоходів та його територіальних органів з виконання запланованих ними дій для досягнення стратегічних цілей покладається на Департамент стратегічного управління та інновацій.

Порядок планування діяльності Міндоходів та його територіальних органів затверджується відповідним наказом Міндоходів.

Планування роботи Міндоходів здійснюється шляхом розробки і затвердження у встановленому порядку плану роботи Міндоходів на відповідний рік (далі - План на рік).

2.3.2. План на рік передбачає заходи щодо реалізації завдань, визначених законами України, щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами і дорученнями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, програмними документами Кабінету Міністрів України, а також щодо реалізації пріоритетів роботи Міндоходів тощо.

2.3.3. План на рік формується Департаментом регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів на підставі пропозицій структурних підрозділів та включає заходи (завдання, дії структурних підрозділів), згруповані відповідно до основних напрямів роботи Міндоходів України у певні розділи.

Проект Плану на рік погоджується заступником Міністра - керівником апарату та затверджується Міністром.

За підсумками року Департаментом регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів формується проект звіту про виконання Плану на рік на підставі звітної інформації структурних підрозділів про виконання заходів, визначених Планом на рік.

Проект звіту про виконання Плану на рік погоджується заступником Міністра - керівником апарату та подається у встановленому порядку на затвердження Міністру.

2.3.4. На основі Плану на рік здійснюється формування плану роботи апарату Міндоходів на квартал (далі - План на квартал).

Проект Плану на квартал формує Департамент регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів на підставі пропозицій структурних підрозділів із врахуванням поточних доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівництва Міндоходів, а також запланованих на поточний квартал дій структурних підрозділів щодо реалізації пріоритетів роботи Міндоходів.

План на квартал затверджується Міністром та у встановленому порядку доводиться до структурних підрозділів для виконання.

За підсумками кварталу Департаментом регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів формується проект звіту про виконання Плану на квартал на підставі звітної інформації структурних підрозділів про виконання заходів, визначених Планом на квартал.

Звіт про виконання Плану на квартал затверджується Міністром.

2.3.5. План на рік, План на квартал та звіти про їх виконання у встановленому порядку розміщуються на єдиному веб-порталі Міндоходів з метою оприлюднення.

2.3.6. На підставі Плану на рік, Плану на квартал, поточних доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівництва Міндоходів, дій структурних підрозділів, спрямованих на реалізацію пріоритетів роботи Міндоходів (стратегічних цілей), формується квартальний план роботи структурного підрозділу.

Квартальний план роботи структурного підрозділу підписується керівником структурного підрозділу до останнього дня місяця, що передує плановому періоду.

2.3.7. Відповідальність за виконання заходів, передбачених Планом на рік, Планом на квартал та квартальним планом роботи структурного підрозділу, покладається на керівників відповідних структурних підрозділів.

2.3.8. Для реалізації пріоритетів роботи Міндоходів, досягнення ефективних результатів роботи щодо забезпечення доходів, затверджених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, у частині, визначеній Податковим та Митним кодексами України, та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) - у частині, визначеній Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", з урахуванням показників макроекономічного розвитку держави здійснюється планування обсягів надходжень податкових та інших платежів до бюджетів усіх рівнів шляхом щомісячного формування показників сум прогнозних надходжень податків і зборів та за основними напрямами роботи (індикативних показників).

Індикативні показники на відповідний період (місяць) визначаються та затверджуються відповідно до Порядку визначення показників прогнозних надходжень та підготовки проекту наказу Міністерства доходів і зборів України про затвердження індикативних показників доходів, затвердженого наказом Міндоходів. Затвердженні індикативні показники у встановленому порядку доводяться до структурних підрозділів Міндоходів та його територіальних органів для виконання.

2.4. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

2.4.1. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міндоходів, обговорення найважливіших напрямів діяльності у Міндоходів утворюється колегія Міндоходів (далі - Колегія) як консультативно-дорадчий орган.

Порядок діяльності Колегії визначається Положенням про Колегію Міндоходів, затвердженим відповідним наказом Міндоходів.

До складу Колегії входять Міністр (Голова Колегії), перший заступник Міністра, заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату.

У разі потреби до складу Колегії можуть включатися керівники структурних підрозділів Міндоходів, а також у встановленому порядку інші особи, у тому числі представники інститутів громадянського суспільства.

Періодичність проведення засідань Колегії визначається Міністром.

Рішення Колегії оформляються протоколом та можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Міндоходів.

2.4.2. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності при Міндоходів можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

2.4.3. Рішення про утворення чи ліквідацію Колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Міністр.

Кількісний та персональний склад Колегії, інших консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує Міністр.

2.4.4. З метою забезпечення участі громадськості у реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики та державної політики з адміністрування єдиного внеску, здійснення ними громадського контролю за діяльністю Міндоходів та його територіальних органів, врахування громадської думки під час вирішення суспільних проблем та відповідно до вимог Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (далі - Типове положення про громадську раду), при Міндоходів утворюється консультативно-дорадчий орган - Громадська рада.

Взаємодія Міндоходів зі створеною при ній Громадською радою здійснюється на підставі Типового положення про громадську раду, яким визначено порядок створення і функціонування Громадської ради, мету та основні завдання цього органу.

Міндоходів забезпечує необхідні умови для роботи Громадської ради та проведення консультацій з громадськістю.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду керівництвом Міндоходів.

2.5. Управління персоналом та проходження державної служби

2.5.1. Організацію роботи з кадрами у Міндоходів здійснює Департамент персоналу відповідно до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року № 912, та положення про Департамент персоналу.

Посадові особи Міндоходів є державними службовцями.

2.5.2. Право на державну службу в Міндоходів мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку.

2.5.3. Прийняття на державну службу до Міндоходів здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у Міндоходів регламентується Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169.

Прийом на службу та проходження служби рядовим і начальницьким складом податкової міліції здійснюється з урахуванням вимог Податкового кодексу України, Законів України "Про міліцію", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей", постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114 "Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ", інших нормативно-правових актів.

2.5.4. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на посади державних службовців, за рішенням керівництва проводиться у встановленому порядку їх стажування у відповідних структурних підрозділах терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

2.5.5. Особи, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу та підписують її текст, визначений Законом України "Про державну службу", про що робиться запис у трудовій книжці.

2.5.6. Заступник Міністра - керівник апарату забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву апарату Міндоходів, який підлягає щорічному перегляду.

Кадровий резерв у Міндоходів формується відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199.

До кадрового резерву на посади керівних працівників Міндоходів зараховуються професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов'язків, виявляють ініціативу, володіють навичками роботи на комп'ютері, мають організаторські здібності, необхідні для виконання посадових обов'язків.

Департамент персоналу щорічно в установлені терміни готує проект наказу Міндоходів "Про список осіб, зарахованих до кадрового резерву" згідно з номенклатурою посад Міндоходів та подає його на затвердження заступнику Міністра - керівник апарату.

Державні службовці, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативу, постійно підвищують свій професійний рівень, мають переважне право на просування по службі.

Планування і проведення роботи з кадровим резервом забезпечує Департамент персоналу.

2.5.7. Присвоєння рангів працівникам Міндоходів здійснюється відповідно до законів України "Про державну службу", "Про центральні органи виконавчої влади" та Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 року № 658.

Ранги державних службовців присвоюються в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

Особам, призначеним на посади державних службовців з установленням випробування, ранги державного службовця присвоюються з урахуванням його результатів.

2.5.8. З метою поліпшення ефективності діяльності державних службовців та посилення відповідальності за доручену справу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 "Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців" один раз на три роки в Міндоходів проводиться атестація державних службовців.

Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні службових обов'язків, визначених у посадових інструкціях.

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 31.10.2003 № 122.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги керівництвом Міндоходів та Департаментом персоналу під час проведення планомірної ротації кадрів на окремих посадах.

Протягом року здійснюється щомісячне оцінювання якості діяльності посадових осіб Міндоходів відповідно до Порядку щомісячного оцінювання якості діяльності посадових осіб Міндоходів, затвердженого відповідним наказом Міндоходів. Результати щомісячного оцінювання використовуються для преміювання за сумлінну працю та до професійних свят.

2.5.9. Міндоходів розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження державними нагородами, здійснює інші заходи щодо заохочення працівників Міндоходів та територіальних органів Міндоходів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

2.5.10. Порядок підготовки та підвищення кваліфікації персоналу регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" та іншими нормативно-правовими актами з питань державної служби і навчання державних службовців.

Організацію та координацію процесу підготовки та підвищення кваліфікації персоналу здійснює Департамент персоналу.

Департамент персоналу проводить таку роботу з підготовки фахівців:

визначає потребу у фахівцях;

планує та контролює державне замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних сферах у вищих навчальних закладах;

доводить державне замовлення до територіальних органів Міндоходів, організовує роботу щодо ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів, які відносяться до сфери управління Міндоходів, організовує проведення виробничої практики студентів та проводить комплекс робіт з розподілу молодих спеціалістів у територіальних органах Міндоходів.

2.5.11. З метою підвищення рівня професійної компетентності працівників Міндоходів та його територіальних органах Департамент персоналу забезпечує організацію процесу навчання за професійними програмами, короткостроковими та постійно діючими семінарами в навчальних установах, які відносяться до сфери управління Міндоходів.

З метою підготовки фахівців для Міндоходів та його територіальних органів за напрямом "Державне управління" Департамент персоналу організовує роботу з відбору та направлення працівників на навчання до магістратури Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів та інших вищих навчальних закладів згідно з чинним законодавством.

З метою підготовки науково-педагогічних кадрів Департамент персоналу забезпечує організацію підготовки працівників Міндоходів та його територіальних органів в аспірантурі та докторантурі навчальних закладів, що належать до сфери управління Міндоходів.

2.5.12. Відповідно до статті 50 КЗпП України тривалість робочого часу працівників Міндоходів становить 40 годин на тиждень.

У Міндоходів встановлено такий режим роботи:

початок робочого дня - о 9 год. 00 хв., перерва на обід - з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв., закінчення робочого дня - о 18 год. 00 хв., у п'ятницю - о 16 год. 45 хвилин.

Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП України) тривалість роботи працівників Міндоходів скорочується на одну годину.

У структурних підрозділах Міндоходів ведеться облік робочого часу шляхом складання табелю відповідальною за це особою. Підписаний керівником структурного підрозділу табель обліку робочого часу 25 числа кожного місяця надається до Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку.

2.5.13. Перебування працівників структурних підрозділів із службових питань у робочий час за межами приміщення Міндоходів погоджується з керівниками відповідних структурних підрозділів.

Керівники структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність за службовою необхідністю у робочий час керівництво Міндоходів відповідно до функціональних повноважень.

2.5.14. Для виконання невідкладних (непередбачених) робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому робота Міндоходів в цілому або його окремих структурних підрозділів, за наказом Міндоходів можливе залучення окремих працівників до служби у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до трудового законодавства.

Відповідно до Доручення Президента України від 15.08.2011 № 1-1/1792 та з урахуванням вимог трудового законодавства забезпечується надання Міндоходів адміністративних послуг до 20 год. 00 хв. у робочі дні та до 16 год. 00 хв. у суботу.

2.5.15. Порядок надання відпусток працівникам Міндоходів регламентується Кодексом законів про працю України законами України "Про відпустки", "Про державну службу" та іншими нормативно-правовими актами.

2.6. Організація відомчого контролю та внутрішнього аудиту

2.6.1. Міндоходів здійснює відомчий контроль та внутрішній аудит в Міндоходів, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, з питань організації роботи, виконання покладених на них завдань і функцій.

Планування, координація та організація проведення перевірок та внутрішніх аудитів покладається на Департамент відомчого контролю та внутрішнього аудиту.

2.6.2. Відомчий контроль здійснюється шляхом проведення комплексної перевірки, тематичної або оперативної перевірки (далі - перевірка).

Внутрішній аудит проводиться за одним або кількома напрямами одночасно: аудит ефективності, фінансовий аудит та/або аудит відповідності.

2.6.3. Проведення внутрішнього аудиту регламентується Порядком планування і проведення внутрішніх аудитів, документування, реалізації їх результатів в Міндоходів та його територіальних органах, розробленим з урахуванням Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001, Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Мінфіну від 04.10.2011 № 1247, Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Мінфіну від 29.09.2011 № 1217.

2.6.4. Проведення перевірок та внутрішніх аудитів не повинно порушувати нормального ритму роботи в Міндоходів, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

Перевірка слідчих підрозділів проводиться відповідно до вимог наказів Міндоходів, якими регламентується діяльність слідчих підрозділів.

2.6.5. Перевірки та внутрішні аудити проводяться робочими (аудиторськими) групами, які очолюють посадові особи Департаменту відомчого контролю та внутрішнього аудиту. Керівникам робочих (аудиторських) груп за необхідності надається право залучати до участі у перевірках працівників інших підрозділів Міндоходів та його територіальних органів.

У разі проведення перевірки та внутрішнього аудиту однією особою така особа вважається керівником робочої (аудиторської) групи.

2.6.6. Перевірки та внутрішні аудити проводяться на підставі розпорядчого документа Міндоходів або відповідного доручення керівництва Міндоходів, в якому визначаються строки проведення, період, що охоплюється перевіркою, затверджується склад робочої (аудиторської) групи та програма.

Строк проведення перевірок та внутрішніх аудитів визначається виходячи з обсягів роботи, місцевих особливостей і завдань кожної перевірки (аудиту).

Строк проведення перевірки не може перевищувати 30 календарних днів.

Строк проведення внутрішнього аудиту ефективності не повинен перевищувати 45 робочих днів, терміни проведення фінансового аудиту та аудиту відповідності - 30 робочих днів. Строки проведення цих аудитів можуть бути продовжені до 15 робочих днів на підставі розпорядчого документа Міндоходів.

2.6.7. Організація та проведення комплексних, тематичних, оперативних перевірок у Міндоходів, відповідних територіальних органів здійснюються відповідно до Положення про перевірки, що затверджується відповідним наказом Міндоходів.

2.6.8. Контроль за виконанням прийнятих рішень та затверджених заходів за результатами перевірок та внутрішніх аудитів покладається на Департамент відомчого контролю та внутрішнього аудиту Міндоходів.

2.6.9. Результати внутрішніх аудитів 1 раз на півріччя (рік) розглядаються на засіданні Колегії.

2.7. Оформлення службових відряджень

2.7.1. Службові відрядження працівників Міндоходів у межах України здійснюються відповідно до планів роботи Міндоходів, планів роботи структурних підрозділів, а також на виконання доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Міністра тощо.

2.7.2. Рішення про відрядження в межах України та за її межами стосовно Міністра приймається Прем'єр-міністром України, а за його відсутності - Першим віце-прем'єр-міністром України. Відрядження Міністра за кордон у встановленому порядку погоджується з Президентом України.

Рішення про відрядження першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату в межах України приймається Міністром, а за кордон - Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами (відповідно до розподілу функціональних обов'язків).

2.7.3. Службові відрядження працівників Міндоходів за кордон здійснюються на виконання доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Міністра, а також згідно із запрошеннями міжнародних організацій та компетентних органів інших країн тощо.

2.7.4. Рішення про відрядження в межах України:

стосовно керівників структурних підрозділів та їх заступників приймає Міністр, про що видається наказ за його підписом;

стосовно працівників Міндоходів (крім тих, щодо яких рішення приймає Міністр) приймає заступник Міністра - керівник апарату, про що видається наказ за його підписом.

Рішення про відрядження за межі України працівників апарату Міндоходів приймає Міністр.

2.7.5. Організація та оформлення службових відряджень працівників Міндоходів в межах України та за кордон здійснюються в порядку, визначеному Указом Президента України від 18 вересня 1996 року № 841/96 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин", постановами Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року № 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон", від 15 березня 2002 року № 337 "Про службові відрядження в межах України керівників органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України", від 2 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", від 10 листопада 1995 року № 901 "Про затвердження Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги", від 30 листопада 2011 року № 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади", Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 (у редакції наказу Мінфіну від 17.03.2011 № 362), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.03.1998 за № 218/2658, іншими нормативно-правовими документами, а також відповідними розпорядчими документами Міндоходів.

2.7.6. За результатами відряджень у межах України протягом трьох днів після повернення з відрядження:

перший заступник Міністра, заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату особисто інформують Міністра про результати проведеної у відрядженні роботи з відповідними висновками та пропозиціями;

керівники структурних підрозділів у письмовій формі доповідають керівництву Міндоходів (відповідно до розподілу обов'язків), якщо інше не було визначено розпорядчими документами, на підставі яких їх направлено у відрядження;

працівник готує письмовий звіт (який затверджується керівником структурного підрозділу) або повідомляє керівникові структурного підрозділу про результати виконання завдання.

Зазначені посадові особи у встановленому порядку готують звіт про використання коштів, наданих на відрядження, та передають до Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку.

3. Організація нормотворчої діяльності

3.1. Підготовка проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у Міндоходів провадиться на основі та на виконання Конституції, Податкового та Митного кодексів України, законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, а також з власної ініціативи.

3.2. Міндоходів з питань, що належать до його компетенції, узагальнює практику застосування законодавства та розробляє:

проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

власні нормативно-правові акти, у тому числі, які відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" є регуляторними актами.

3.3. Забезпечення організації та координації нормотворчої роботи з питань оподаткування у Міндоходів покладається на Департамент координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування.

Порядок підготовки проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у Міндоходів визначається відповідним наказом Міндоходів.

3.4. Департамент координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування забезпечує формування Плану діяльності Міндоходів України з підготовки проектів регуляторних актів, який затверджується наказом Міндоходів України.

3.5. Розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у Міндоходів покладається на структурні підрозділи (відповідно до їх компетенції) та/або відповідні робочі групи.

3.6. Проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів обов'язково погоджуються з усіма заінтересованими структурними підрозділами, департаментами координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування, регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів, Головним управлінням внутрішньої безпеки, Департаментом правової роботи, першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра - керівником апарату відповідно до розподілу функціональних обов'язків та повноважень.

3.7. При підготовці проекту законодавчого, іншого нормативно-правового акта:

перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечується опрацювання проекту з урахуванням acquis communautaire, якщо проект за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються законодавством ЄС, проводиться юридична та антидискримінаційна експертиза;

забезпечується громадське обговорення проекту, якщо він має важливе суспільне значення і стосується прав та обов'язків громадян, передбачає надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, у тому числі організаціям недержавної форми власності;

забезпечується погодження проекту із заінтересованими органами відповідно до встановленого порядку, у разі потреби вносяться необхідні поправки.

Проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів підлягають обов'язковій експертизі Мін'юстом.

3.8. Проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування в обов'язковому порядку надаються Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування для проведення експертизи та підготовки довідок щодо їх відповідності законодавству Європейського Союзу та Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини.

Довідки щодо відповідності нормам європейського законодавства до проектів нормативно-правових актів з питань митної справи та єдиного внеску готуються структурними підрозділами Міндоходів, що здійснюють розробку таких актів, та надаються Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування для їх погодження.

Проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів в обов'язковому порядку надаються:

Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування для надання експертного висновку;

Департаменту правової роботи для проведення юридичної та антидискримінаційної експертизи;

Інформаційно-комунікаційному департаменту для здійснення моніторингу коментарів, експертних висновків, громадської думки в ЗМІ (інтернет-виданнях, пресі, телебаченні тощо);

відділу редагування управління документального забезпечення Департаменту інфраструктури (далі - відділ редагування) для перевірки відповідності мовному законодавству та Українському правопису.

3.9. Внесення та супровід проектів нормативно-правових актів у Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України, заінтересованих центральних органах виконавчої влади, інших установах та організаціях здійснюється структурним підрозділом Міндоходів, що розробляв проект акта, відповідно до глав 2 - 5 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156), та Закону України "Про Регламент Верховної Ради України".

3.10. Нормативно-правові акти Міндоходів, що стосуються прав, свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають в установленому порядку державній реєстрації у Мін'юсті.

Подання нормативно-правового акта Міндоходів на державну реєстрацію до Мін'юсту та його супроводження здійснюється структурним підрозділом Міндоходів, що розробляв проект акта, та Департаментом координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування відповідно до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Мін'юсту та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Мін'юсту від 12.04.2005 № 34/5, зареєстрованим у Мін'юсті 12.04.2005 за № 381/10661.

3.11. Департамент координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування здійснює моніторинг проектів законодавчих актів з питань, що стосуються повноважень Міндоходів України, зареєстрованих у Верховній Раді України, надання їх на розгляд відповідним структурним підрозділам Міндоходів України для підготовки експертних висновків.

Моніторинг інших проектів нормативно-правових актів, розроблених Міндоходів України, у т.ч. власних, здійснює структурний підрозділ Міндоходів України, що розробляв проект акта.

4. Організація роботи з документами

4.1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Міністерстві доходів і зборів України, затвердженої відповідним наказом Міндоходів.

Організація роботи з документами, які містять службову інформацію, визначається Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893, зі змінами.

4.2. Організація та ведення діловодства в Міндоходів покладається на Департамент інфраструктури.

До основних видів роботи з документами (у тому числі з електронними документами) належать:

реєстрація вхідної кореспонденції;

реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

ведення обліку документів;

робота з документами у структурних підрозділах;

підготовка документів для доповіді керівництву;

підготовка та узгодження проектів законодавчих, інших нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру;

редагування проектів документів;

оформлення копій документів та додатків до них;

підготовка та оформлення документів засідань Колегії;

організація та здійснення контролю за виконанням документів;

складення номенклатури та формування справ;

підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і штампів Міндоходів.

4.3. Реєстрація вхідної, вихідної кореспонденції, а також організаційно-розпорядчих актів ведеться централізовано за допомогою автоматизованої системи електронного документообігу "Управління документами" (далі - автоматизована система), яка функціонує в Міндоходів.

4.1. Порядок підписання документів

4.1.1. Підпис документа (у тому числі електронний цифровий підпис) є формою виразу законності документа і відповідальності за його зміст особи, яка його підписала.

Документи підписуються посадовими особами Міндоходів, у т.ч. шляхом застосування у встановленому порядку електронного цифрового підпису, відповідно до їх компетенції.

4.1.2. Міністр або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, підписує:

накази;

розпорядження;

доручення;

листи та інші документи, що скеровуються на ім'я Президента, Глави Адміністрації Президента України, Прем'єр-міністра, Першого віце-прем'єр-міністра та віце-прем'єр-міністрів, Голови Верховної Ради, народних депутатів України, міністрів, перших керівників інших органів виконавчої і місцевих органів влади, а також до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

листи-відповіді за результатами розгляду звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

листи-відповіді за результатами розгляду депутатських запитів та звернень;

листи-відповіді за результатами розгляду звернень громадян;

рішення за наслідками розгляду скарг на дії посадових осіб Міндоходів та його територіальних органів;

візує проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міндоходів та інші міністерства, центральні органи виконавчої влади, що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та Президента України, тощо.

Виключним правом Міністра є підписання міжнародних договорів України з іноземними державами, уповноваженими органами іноземних держав, міжнародними організаціями, іншими суб'єктами міжнародного права, які регулюються міжнародним правом, незалежно від конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо) відповідно до наданих йому повноважень.

Міністр має право делегувати посадовій особі повноваження щодо підписання меморандумів, угод, протоколів тощо з центральними органами виконавчої влади, нерезидентами та іншими організаціями.

4.1.3. Перелік документів, наведений у підпункті 4.1.2 Регламенту, на підпис Міністру надається через відповідальну особу Департаменту інфраструктури.

Надані на підпис матеріали повинні мати візи керівника структурного підрозділу, відповідального за виконання документа, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату відповідно до розподілу функціональних обов'язків та відповідального працівника відділу редагування.

4.1.4. Перший заступник, заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату (відповідно до розподілу обов'язків) підписує:

розпорядження з питань, що належать до його компетенції;

доручення;

листи та документи на адресу Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а також міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

листи, що скеровуються на ім'я народних депутатів України та на адресу комітетів Верховної Ради України за результатами розгляду їхніх звернень та запитів;

листи-відповіді за результатами розгляду звернень громадян;

за дорученням Міністра рішення за наслідками розгляду скарг на дії посадових осіб Міндоходів та його територіальних органів;

листи на адресу підприємств, установ, організацій;

листи, які містять інформацію правового або роз'яснювального характеру;

листи-відповіді за результатами розгляду запитів на інформацію;

листи, якими надаються консультації на звернення платників податків;

доручення з питань організації роботи на адресу територіальних органів Міндоходів, що мають обов'язковий для них характер;

листи, якими направляються на розгляд територіальних органів Міндоходів звернення платників податків у випадках, коли такий розгляд передбачений законодавством, нормативними актами, за виключенням територіальних органів Міндоходів, дії посадових осіб чи рішення яких оскаржуються.

Також заступник Міністра - керівник апарату відповідно до положень чинного законодавства підписує:

накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його повноважень;

накази з кадрових питань (призначення, звільнення, присвоєння рангів, заохочення та притягнення до відповідальності працівників апарату Міндоходів);

документи майнового, грошового, розрахункового і кредитного характеру (чеки, розпорядження на видачу грошових сум, інші грошові документи, договори, зобов'язання, довіреності) тощо.

4.1.5. Запрошення до Міндоходів для участі у нарадах, заслуховуваннях, семінарах тощо керівників територіальних органів Міндоходів здійснюється лише за попереднім погодженням із Міністром (першим заступником Міністра, заступником Міністра).

4.1.6. Керівник структурного підрозділу Міндоходів (або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки) підписує:

листи інформаційного характеру та інші документи, що надсилаються до органів державної влади та які не пов'язані із здійсненням Міністром політичних функцій;

листи та документи на адресу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, якими направляються на погодження проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів;

листи до підприємств, установ, організацій, громадян (у межах норм чинного законодавства) відповідно до їх повноважень;

листи до підрядників/виконавців робіт у разі, коли структурний підрозділ є замовником закупівель;

листи на адресу територіальних органів Міндоходів відповідно до наказів та розпоряджень Міндоходів або якими скеровуються підписані (затверджені) керівництвом Міндоходів документи;

листи на адресу територіальних органів Міндоходів, у яких викладається зміст прийнятих Президентом України, Прем'єр-міністром України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України та іншими центральними органами виконавчої влади рішень з окремих питань, що стосуються діяльності Міндоходів та його територіальних органів;

запити до підвідомчих структурних підрозділів територіальних органів Міндоходів щодо отримання інформації, необхідної для забезпечення виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, зверненнями і запитами народних депутатів України, зверненнями громадян, наказами та розпорядженнями Міндоходів (за винятком інформації, яку можна отримати із інформаційних баз даних Міндоходів);

листи про погодження призначення на посаду, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підвідомчих структурних підрозділів територіальних органів Міндоходів, якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи;

оглядові листи щодо стану організації роботи підвідомчих структурних підрозділів територіальних органів Міндоходів з відповідними рекомендаціями;

службові листи, доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву Міндоходів або структурним підрозділам, а також листи до структурних підрозділів Міндоходів щодо отримання та надання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій.

4.1.7. Начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань, його заступники та посадові особи, які відповідно до чинного законодавства наділені повноваженнями провадження досудового розслідування та контролю за його здійсненням, мають право підписувати доручення, вказівки, запити, листи та інші документи, складені у відповідності до вимог чинного кримінального процесуального законодавства.

Начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань має право підписувати листи-виклики на адресу територіальних органів Міндоходів для участі керівників та інших працівників підвідомчих слідчих підрозділів у проведенні заслуховувань, оперативних нарад з питань організації та здійснення досудового слідства у кримінальних провадженнях.

4.1.8. Начальник Головного оперативного управління, його заступники мають право підписувати листи-виклики на адресу територіальних органів Міндоходів для участі керівників та інших працівників підвідомчих підрозділів податкової міліції у проведенні оперативних нарад, заслуховувань з питань оперативно-службової діяльності оперативних підрозділів.

4.1.9. Директор Департаменту правової роботи має право підписувати листи на адресу територіальних органів Міндоходів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, щодо супроводження справ у судах, отримання статистичних даних, дотримання законності у їх діяльності, одержання у встановленому порядку для виконання покладених завдань необхідних документів, інформації, довідок, розрахунків, інших матеріалів.

4.1.10. Директор Департаменту обслуговування платників податків або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, має право підписувати листи-відповіді інформаційного змісту з обґрунтуванням невідповідності запиту вимогам до запиту на інформацію, визначеним Законом України "Про доступ до публічної інформації", та повідомлення про розгляд листа у порядку і терміни, визначені спеціальними законами України.

4.1.11. Керівники Департаменту міжнародних зв'язків, Головного оперативного управління та Департаменту митної справи (або особи, які тимчасово виконують їх обов'язки) мають право у межах компетенції підписувати листи до компетентних органів інших держав, міжнародних організацій та супровідні листи на адресу територіальних органів Міндоходів з відповідями та зверненнями таких компетентних органів та організацій.

4.1.12. Директор Департаменту податкового та митного аудиту або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, має право підпису листів на адресу підвідомчих структурних підрозділів територіальних органів Міндоходів із вказівками щодо здійснення заходів у межах функціональних повноважень стосовно суб'єктів господарювання на виконання доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідно до звернень і запитів народних депутатів України, звернень підприємств, установ, організацій та громадян, а також щодо проведення документальних перевірок за матеріалами підрозділів податкової міліції, постановами (ухвалами) судів, органів досудового розслідування, слідчого, прокурора, винесеними ними у кримінальних провадженнях, та листів на адресу ініціаторів проведення таких перевірок.

4.1.13. Директор Департаменту митної справи має право підписувати Витяги з реєстру магазину безмитної торгівлі, що видаються підприємствам після прийняття рішення про надання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі.

4.1.14. Начальник Головного управління внутрішньої безпеки має право підписувати на адресу митниць Міндоходів письмові доручення щодо проведення цілеспрямованого митного огляду товарів, транспортних засобів, особистого огляду громадян, а також переогляду оформлених у митному відношенні або таких, що пройшли митний контроль, товарів і транспортних засобів, орієнтування щодо можливих порушень законодавства (у частині усунення умов та причин виникнення корупційних правопорушень).

4.1.15. Заступник керівника самостійного структурного підрозділу Міндоходів (у межах функціональних повноважень) підписує довідки і документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені структурним підрозділом, а також листи до структурних підрозділів щодо отримання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій, якщо це передбачено положенням про структурний підрозділ.

4.2. Підготовка та реєстрація організаційно-розпорядчих актів та порядок внесення до них змін

4.2.1. Організаційно-розпорядчі акти (накази, розпорядження) готуються структурними підрозділами на виконання завдань, визначених законами України, указами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, нормативно-правовими актами, на виконання доручень керівництва Міндоходів, а також з власної ініціативи з метою організації роботи щодо виконання завдань та функцій, покладених на структурний підрозділ.

Підготовка проектів організаційно-розпорядчих актів здійснюється відповідно до вимог Інструкції з діловодства у Міндоходів, цього Регламенту та інших нормативних документів з питань складання розпорядчих документів.

4.2.3. Після підписання керівництвом організаційно-розпорядчих актів Міндоходів реєструються у встановленому порядку:

4.2.3.1. накази та розпорядження (далі - розпорядчі документи) з основних питань діяльності та адміністративно-господарських питань - у Департаменті інфраструктури.

Для реєстрації в системі "Управління документами" оригінали розпорядчих документів у паперовому вигляді передаються структурним підрозділом - розробником документа до Департаменту інфраструктури разом із розрахунком розсилки.

До розрахунку розсилки розпорядчого документа включаються структурні підрозділи, які його погоджували та до компетенції яких відносяться порушені питання;

4.2.3.2. накази з кадрових питань (особового складу, у т.ч. особового складу податкової міліції) про прийняття на роботу, переміщення за посадою, звільнення, надання відпустки, відрядження, про надання або припинення доступу до роботи з секретними документами, щодо дисциплінарних стягнень тощо - у Департаменті персоналу.

Накази надсилаються до Головного управління внутрішньої безпеки, структурних підрозділів (щодо працівників яких стосуються кадрові питання) та Департаменту охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації (щодо працівників, посади яких належать до номенклатури Міндоходів, та зайняття їх потребує оформлення (скасування) допуску до державної таємниці);

4.2.3.3. накази з фінансових питань - у Департаменті фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку;

4.2.3.4. розпорядження з питань ліцензування та ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - у Департаменті контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів.

4.2.4. Зміни до розпорядчих документів вносяться тільки розпорядчими документами.

Якщо зміни, що вносяться до розпорядчого документа, за обсягом займають більшу частину тексту або істотно впливають на його зміст, доцільно викласти розпорядчий документ у новій редакції.

Проект розпорядчого документа щодо скасування, зміни або припинення дії раніше виданого розпорядчого документа готує структурний підрозділ - розробник цього документа. У разі ліквідації (реорганізації) цього підрозділу розробка такого проекту розпорядчого документа покладається на структурний підрозділ, якому передано відповідну функцію.

4.2.5. Розробник проекту розпорядчого документа здійснює моніторинг внесення змін до базового розпорядчого документа (формує текст базового розпорядчого документа, до якого вносяться зміни, у контрольному стані).

Моніторинг розпорядчого документа здійснюється шляхом:

внесення до базового розпорядчого документа у контрольному стані (сформованого з урахуванням всіх змін, що в установленому порядку вносились до нього) тексту змін, передбачених новим розпорядчим документом, що передається на реєстрацію (без посилання за текстом документа у контрольному стані на реєстраційний номер та дату документа, яким внесено зміни);

вчинення під реєстраційним індексом базового розпорядчого документа у контрольному стані запису про всі номери і дати розпорядчих документів, з урахуванням яких сформовано таку контрольну версію.

Відповідальність за достовірність внесення змін до тексту базового розпорядчого документа у контрольному стані несе керівник структурного підрозділу - розробника проекту розпорядчого документа.

4.2.6. При реєстрації розпорядчого документа, яким вносяться зміни до раніше виданого розпорядчого документа (далі - розпорядчий документ про внесення змін), структурний підрозділ зобов'язаний передати у паперовому вигляді (в окремих випадках - в електронному вигляді) Департаменту інфраструктури разом з оригіналом розпорядчого документа базовий розпорядчий документ у контрольному стані, підписаний керівником структурного підрозділу, а також розрахунок розсилки.

У розрахунку надсилки до розпорядчого документа про внесення змін, скасування або припинення дії раніше виданого розпорядчого документа обов'язково робиться запис про базовий розпорядчий документ (вид розпорядчого документа, реєстраційний номер, дата та назва).

У розрахунку розсилки до переліку структурних підрозділів, яким доводиться розпорядчий документ про внесення змін, в обов'язковому порядку включаються структурні підрозділи, які його погоджували та до компетенції яких належать питання, визначені базовим розпорядчим документом у контрольному стані.

У разі необхідності структурний підрозділ - розробник проекту розпорядчого документа надає базовий розпорядчий документ у контрольному стані іншим структурним підрозділам для врахування у роботі.

4.2.7. Департамент інфраструктури при реєстрації в системі "Управління документами" розпорядчого документа про внесення змін приєднує до нього електронну версію тексту базового розпорядчого документа у контрольному стані та у полі реєстраційної картки "Примітка" базового розпорядчого документа, до якого вносяться зміни, вчиняє запис про внесення змін із посиланням на номер зареєстрованого розпорядчого документа.

При реєстрації розпорядчого документа, який передбачає скасування або припинення дії раніше виданого розпорядчого документа, Департаментом інфраструктури вноситься в систему "Управління документами" відповідний запис у полі реєстраційної картки "Примітка" базового розпорядчого документа.

4.3. Загальні вимоги щодо порядку погодження проектів розпорядчих документів

4.3.1. Проекти розпорядчих документів з основних питань діяльності та адміністративно-господарських, фінансових питань, ліцензування та ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів візуються працівником, який підготував документ, та в обов'язковому порядку погоджуються (крім проектів розпорядчих документів за результатами комплексних внутрішніх перевірок Міндоходів та його територіальних органів і про затвердження індикативних показників доходів з урахуванням впливу макроекономічних показників і змін законодавства на надходження податків, інших платежів та стану організації роботи Міндоходів та його територіальних органів із забезпечення надходжень платежів) із посадовими особами Міндоходів у такій послідовності:

структурним підрозділом - розробником проекту розпорядчого документа;

структурними підрозділами, до компетенції яких належать питання, визначені у проекті розпорядчого документа;

Департаментом регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів;

Департаментом інфраструктури;

Головним управлінням внутрішньої безпеки;

Департаментом правової роботи;

першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату відповідно до розподілу обов'язків.

Проекти розпорядчих документів обов'язково візуються відповідальним працівником відділу редагування з проставлянням на аркуші погодження відповідного штампа.

4.3.2. При погодженні проектів розпорядчих документів керівник структурного підрозділу - розробника також забезпечує дотримання додаткових вимог (крім визначених пп. 4.3.1 Регламенту) щодо погодження з:

департаментами персоналу, фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації з питань внесення змін до організаційної структури Міндоходів, а також щодо застосування до окремих посадових осіб дисциплінарних стягнень та вирішення питання грошового заохочення працівників Міндоходів;

Координаційно-моніторинговим департаментом з питань преміювання керівних працівників Міндоходів та його територіальних органів;

Координаційно-моніторинговим департаментом та Департаментом розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників з питань розробки (внесення змін, скасування) аналітичних, організаційно-методичних матеріалів, форм звітності і порядків їх формування, створення депозитаріїв/репозитаріїв даних у Міндоходів.

4.3.3. Проекти наказів за результатами комплексних перевірок Міндоходів та його територіальних органів погоджуються з членами комісії із розгляду матеріалів комплексних перевірок та першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків щодо координації роботи територіальних органів Міндоходів, де проводилася комплексна перевірка), керівниками Головного оперативного управління (у разі перевірки оперативних підрозділів), департаментів персоналу, регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів, інфраструктури, Головного управління внутрішньої безпеки, Департаменту правової роботи а також відповідальним працівником відділу редагування.

4.3.4. Проекти наказів Міндоходів:

4.3.4.1. про затвердження індикативних показників доходів з урахуванням впливу макроекономічних показників і змін законодавства на надходження податків, інших платежів погоджуються керівниками департаментів координаційно-моніторинговим, регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів, інфраструктури, Головного управління внутрішньої безпеки, Департаменту правової роботи, а також відповідальним працівником відділу редагування;

4.3.4.2. щодо стану організації роботи Міндоходів та його територіальних органів із забезпечення надходжень платежів погоджуються керівниками департаментів персоналу, фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, координаційно-моніторинговим, регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів, інфраструктури, Головного управління внутрішньої безпеки, Департаменту правової роботи, а також відповідальним працівником відділу редагування.

4.3.5. Проекти наказів з кадрових питань (особового складу), крім проектів наказів на відрядження у межах України керівників та працівників структурних підрозділів та про надання або припинення доступу до роботи з секретними документами, візуються працівником Департаменту персоналу, який підготував документ, та його керівником, а також залежно від видів наказів - керівниками департаментів фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів, інфраструктури, Головного управління внутрішньої безпеки, Департаменту правової роботи та іншими посадовими особами, яких стосується документ.

Проекти наказів на відрядження в межах України керівників та працівників структурних підрозділів візуються працівником підрозділу, який підготував документ, та його керівником, а також керівниками департаментів фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів, інфраструктури, Головного управління внутрішньої безпеки, Департаменту правової роботи та іншими посадовими особами, яких стосується документ.

Проекти наказів з питань надання або припинення доступу до роботи з секретними документами візуються працівником Департаменту охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації, який підготував документ, та його керівником, а також керівниками департаментів регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів, інфраструктури, Головного управління внутрішньої безпеки та Департаменту правової роботи.

4.3.6. Проекти розпорядчих документів візуються керівником Департаменту правової роботи за наявності віз керівників структурних підрозділів, які відповідно до вимог пунктів 4.3.1 - 4.3.5 цього Регламенту повинні візувати такий проект документа.

4.3.7. Проект розпорядчого документа щодо скасування, зміни або втрати чинності раніше виданого розпорядчого документа погоджується відповідно до вимог підпунктів 4.3.1 - 4.3.4 цього Регламенту.

При погодженні проекту такого розпорядчого документа в обов'язковому порядку надаються:

документ, що є підставою для розробки проекту розпорядчого документа;

базовий розпорядчий документ, до якого вносяться зміни, у контрольному стані;

порівняльна таблиця змін.

4.3.8. Пропозиції до проектів розпорядчих документів, що передбачають доручення іншим структурним підрозділам, надаються розробнику після обов'язкового погодження із цими структурними підрозділами.

4.3.9. Встановлюються такі терміни розгляду та погодження проектів розпорядчих документів:

першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату не пізніше ніж у 2-денний термін від часу надання такого проекту на візування;

керівниками структурних підрозділів - 1 робочий день від часу надходження такого проекту до структурного підрозділу;

керівниками департаментів регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів і правової роботи - 2 робочі дні від часу надходження такого проекту до структурного підрозділу.

Проекти розпорядчих документів розглядаються та візуються відповідальним працівником відділу редагування у 2-денний термін від часу надходження такого проекту. Великі за обсягом проекти розпорядчих документів (більше 5 аркушів) надаються до відділу редагування заздалегідь.

Облік наданих на візування першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату проектів розпорядчих документів здійснюється помічниками першого заступника (заступників) Міністра, а наданих на візування керівникам структурних підрозділів - інспекторами (спеціалістами), відповідальними за діловодство, шляхом ведення відповідного реєстру за формою, що має такі реквізити:

дата та час надходження проекту розпорядчого документа для візування;

вид та назва проекту розпорядчого документа;

назва підрозділу - розробника проекту розпорядчого документа;

дата та час повернення завізованого проекту розпорядчого документа.

Відповідальність за ведення реєстру проектів розпорядчих документів, наданих на візування першому заступнику (заступнику) Міністра, покладається на їх помічників, а наданих на візування керівникам структурних підрозділів - на посадових осіб, відповідальних за ведення діловодства у цих підрозділах.

4.3.10. Посадові особи, які завізували проект розпорядчого документа, несуть відповідальність за його зміст у межах компетенції.

4.3.11. Якщо в процесі погодження до проекту розпорядчого документа вносяться суттєві зміни, він підлягає повторному погодженню.

За необхідності внесення змін до проекту розпорядчого документа за пропозицією посадової особи, якою візувався цей розпорядчий документ, розробник в обов'язковому порядку повідомляє про це інших осіб, які його завізували.

4.3.12. Якщо у визначений термін посадовими особами (крім керівників Департаменту правової роботи та Головного управління внутрішньої безпеки) не забезпечено погодження проекту розпорядчого документа, проект вважається погодженим без зауважень (за умовчанням).

При цьому структурним підрозділом - розробником проекту розпорядчого документа у аркуші погодження робиться відмітка "Погоджено за умовчанням" та готується інформаційна довідка щодо дати подання проекту розпорядчого документа на візування та повернення.

За наявності до проекту розпорядчого документа надаються зауваження. У разі неврахування таких зауважень проект розпорядчого документа погоджується із зауваженнями.

4.3.13. Проект розпорядчого документа, оформлений з порушенням вимог Регламенту та Інструкції з діловодства в Міністерстві доходів і зборів України, не приймається департаментами регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів, правової роботи та відділом редагування до візування та повертається на доопрацювання розробнику розпорядчого документа.

4.3.14. Погодження оформляється візуванням проекту розпорядчого документа посадовою особою. Віза проставляється як на лицьовому, так і на зворотному боці останнього аркуша проекту документа, якщо місця для цього на лицьовому боці останнього аркуша документа не вистачає.

У разі якщо погодження оформляється на зворотному боці останнього аркуша проекту документа, то у правому верхньому куті аркуша погодження 10 шрифтом вказується вид розпорядчого документа та його назва. Через два міжрядкові інтервали без відступу від межі лівого поля 14 шрифтом великими літерами друкується слово ПОГОДЖЕНО.

Нижче без відступу від межі лівого поля вказуються назва посади, ініціали та прізвища візуючих (з урахуванням вимог пп. 4.3.1 Регламенту).

У разі коли документ підписують кілька осіб, які обіймають рівнозначні посади, їх підписи розташовують в алфавітному порядку.

Якщо аркуш погодження складається із кількох сторінок, то на другому аркуші (та наступних) по центру великими літерами друкуються слова АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ, вид та назва розпорядчого документа, що погоджується, нижче зазначаються назви посад, ініціали та прізвища візуючих.

Друга та наступні сторінки аркуша погодження нумеруються у встановленому порядку.

Зауваження і пропозиції до проекту розпорядчого документа викладаються на окремому аркуші, про що робиться відповідна відмітка за встановленою формою, та додаються до розпорядчого документа при реєстрації.

Про зауваження обов'язково інформується особа, яка підписує документ.

У разі зняття зауважень, на аркуші погодження до проекту розпорядчого документа особою, якою вони були надані, проставляється напис "зауваження знято", підпис і дата зняття зауважень.

Особа, яка візує документ, біля підпису обов'язково проставляє дату візування. Відсутність дати біля підпису особи, що погодила документ, є порушенням інструкції з діловодства і може бути підставою для відмови у розгляді документа департаментами регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів, і правової роботи.

4.3.15. У разі підготовки Міндоходів разом з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади спільного розпорядчого документа, відповідальна за це посадова особа від Міндоходів зобов'язана погодити в установленому порядку проект такого документа із зацікавленими структурними підрозділами та підготувати доручення з визначенням виконавців від Міндоходів та термінів виконання кожного завдання.

Оригінал спільного розпорядчого документа разом з аркушем погодження та відповідним дорученням передається Департаменту інфраструктури при реєстрації такого документа.

Департамент інфраструктури шляхом електронної розсилки забезпечує доведення спільного розпорядчого документа структурним підрозділам разом із дорученням щодо порядку його виконання.

4.3.16. Розпорядчий документ Міндоходів набуває чинності з моменту його видання або в інший термін, передбачений безпосередньо у відповідному розпорядчому документі.

4.4. Вимоги до складання та узгодження проектів наказів Міндоходів за результатами прийнятих рішень на засіданні Колегії Міндоходів, заслуховування керівництва територіальних органів щодо стану організації роботи Міндоходів та його територіальних органів із забезпечення надходжень платежів тощо

4.4.1. Проект наказу за результатами прийнятих на засіданні Колегії рішень готує:

Департамент регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів - з питань підбиття підсумків роботи Міндоходів та його територіальних органів у відповідному періоді;

відповідний структурний підрозділ - з інших питань згідно з порядком денним засідання Колегії.

4.4.2. Проект наказу за результатами заслуховування керівництва територіальних органів Міндоходів, нарад тощо готує структурний підрозділ, визначений керівництвом Міндоходів.

4.4.3. Проект наказу щодо стану організації роботи Міндоходів та його територіальних органів із забезпечення надходжень платежів готує Координаційно-моніторинговий департамент.

4.4.4. Пропозиції до проекту наказу щодо стану організації роботи Міндоходів та його територіальних органів із забезпечення надходжень платежів надаються структурними підрозділами Міндоходів, начальниками головних управлінь Міндоходів та митниць на 4 робочий день місяця.

4.4.5. Пропозиції до проектів наказів за результатами прийнятих на засіданні Колегії рішень та щодо стану організації Міндоходів та його територіальних органів із забезпечення надходжень платежів надаються з дотриманням таких вимог:

4.4.5.1. до констатуючої частини:

матеріали повинні містити достовірну інформацію, відповідати суті питання, що розглядається, та звітному періоду;

в інформації щодо результатів роботи у розрізі територіальних органів Міндоходів необхідно вказувати повну назву цього органу, а також прізвище та ім'я, по батькові його керівника. Якщо в інформації вказується на порушення з окремих напрямів роботи, зазначається прізвище заступника керівника, який працював у звітному періоді, термін вчинення порушення, нормативно-правовий акт або відомчий документ Міндоходів, вимоги якого не дотримуються;

при наданні інформації про окремі порушення необхідно вказати, який саме нормативно-правовий акт або відомчий документ Міндоходів порушено, з обов'язковим посиланням на відповідну його норму;

4.4.5.2. до наказової (розпорядчої) частини:

зміст наказової (розпорядчої) частини має бути узгоджений з пропозиціями до констатуючої частини;

пропозиції щодо застосування заходів дисциплінарного стягнення (впливу) повинні бути адекватними вчиненому проступку і заподіяній шкоді, відповідати вимогам Кодексу законів про працю, Податкового та Митного кодексів України, законів України "Про державну службу" та "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ";

при формуванні пропозицій щодо застосування заходів дисциплінарного стягнення (впливу) необхідно визначити конкретний вид стягнення (впливу); вказати прізвище, ім'я та по батькові особи, до якої застосовується це стягнення, посаду, з якого часу працює та за який напрям роботи відповідає; аргументовано, конкретно зазначати підставу їх застосування; посилання на норми нормативно-правових актів або відомчих документів Міндоходів;

до розгляду приймаються лише пропозиції щодо посадових осіб, посади яких відносяться до номенклатури Міндоходів та які відповідають за напрями роботи того структурного підрозділу Міндоходів, що надає пропозиції. У разі якщо структурний підрозділ Міндоходів за погодженням із керівництвом Міндоходів надає інформацію щодо порушень нормативно-правових актів та відомчих документів Міндоходів, вчинених працівниками територіального органу Міндоходів, що не належать до номенклатури Міндоходів, пропозиції надаються відповідно до вимог абзаців другого, третього та четвертого (крім норм щодо визначення конкретного виду заходу дисциплінарного стягнення (впливу)) цього підпункту для формування доручення керівниками відповідних територіальних органів Міндоходів;

до пропозицій повинні додаватися пояснення на ім'я Міністра (заступника Міністра - керівника апарату) від посадової особи, до якої пропонується застосування заходів дисциплінарного стягнення (впливу) за її підписом або акт про підтвердження відмови у наданні пояснень, складений за участі не менше 3-х осіб та із зазначенням дати підписання документа;

пропозиції щодо застосування заходів дисциплінарного стягнення (впливу) повинні бути погоджені з департаментами персоналу та правової роботи;

4.4.5.3. щодо пропозицій до організаційних заходів:

пропозиції не повинні дублювати доручення попередніх розпорядчих документів Міндоходів;

заходи повинні бути чітко викладеними, містити конкретні пропозиції та вказівки з реальними термінами виконання;

доручення, надані територіальним органам Міндоходів, повинні передбачати вимогу про інформування щодо стану виконання цього заходу відповідному структурному підрозділу Міндоходів (з визначенням періоду та терміну звітування).

До розгляду не приймаються неконкретні заходи та ті, які мають загальний характер; з формулюванням доручень "активізувати", "посилити", "поліпшити" тощо; за змістом наголошують на виконанні функцій і процедур, покладених на відповідний структурний підрозділ. Також не приймають до розгляду заходи, які вказують на обов'язкове виконання чинних розпорядчих документів Міндоходів.

4.5. Порядок дострокового зняття заходів дисциплінарного стягнення (впливу)

4.5.1. Дострокове зняття заходів дисциплінарного стягнення (впливу) поширюється на працівників, яким присвоєно спеціальні звання чи ранги державних службовців, відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, Закону України "Про державну службу" та осіб начальницького складу податкової міліції відповідно до вимог законів України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ".

4.5.2. Подання про дострокове зняття заходів дисциплінарного стягнення (впливу) готується на ім'я Міністра (заступника Міністра - керівника апарату).

У поданні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові; повна назва займаної посади, категорія посади, присвоєний ранг або спеціальне звання відповідно до запису в трудовій книжці (особовій справі); стаж роботи (загальний, державної служби, роботи у відповідному територіальному органі Міндоходів та на займаній посаді), а також факти, що підтверджують усунення причин, які стали підставою для застосування заходу дисциплінарного стягнення (впливу), досягнення, що характеризують сумлінне ставлення особи до виконання своїх обов'язків, та поліпшення роботи на відповідних напрямах.

4.5.3. Пропозиції щодо дострокового зняття заходів дисциплінарного стягнення (впливу), накладених на працівників, посади яких належать до номенклатури Міндоходів, розглядаються, як правило, при підбитті підсумків роботи Міндоходів та його територіальних органів на засіданнях Колегії, з нагоди державних і професійних свят, ювілейних дат працівників.

4.5.4. Пропозиції щодо дострокового зняття заходів дисциплінарного стягнення (впливу), що надаються до проведення засідань Колегії, на яких розглядаються питання підбиття підсумків роботи Міндоходів та його територіальних органів, включаються до проекту наказу Міндоходів за результатами реалізації рішень Колегії, який готує Департамент регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів.

Проект наказу Міндоходів про дострокове зняття накладених заходів дисциплінарного стягнення (впливу) з нагоди державних і професійних свят, ювілейних дат працівників готує Департамент персоналу.

В інших випадках проект наказу Міндоходів про дострокове зняття накладених заходів дисциплінарного стягнення (впливу) готує підрозділ, який розробляв наказ Міндоходів про їх застосування.

4.6. Порядок розроблення, узгодження та підписання доручень керівництва Міндоходів

4.6.1. Доручення керівництва Міндоходів видаються для забезпечення виконання термінових завдань, спільних завдань, у яких задіяно кілька структурних підрозділів, а також для оперативного вирішення питань тощо.

Проекти доручень керівництва Міндоходів в обов'язковому порядку погоджуються керівниками Департаменту регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів, Головного управління внутрішньої безпеки, Департаменту правової роботи.

4.6.2. У разі підготовки проекту доручення керівництва Міндоходів з метою організації виконання спільних з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади розпорядчих документів, розробник зобов'язаний зазначити виконавців і терміни виконання завдань та погодити проект із керівниками структурних підрозділів, до компетенції яких відносяться такі завдання, а також структурними підрозділами, визначеними абзацом другим пп. 4.6.1 Регламенту.

4.6.3. У разі розробки проекту доручення керівництва Міндоходів щодо поліпшення організації роботи та взаємодії структурних підрозділів, яким доводяться завдання іншим структурним підрозділам, розробник повинен погодити проект із керівниками структурних підрозділів, до компетенції яких відносяться такі завдання, а також структурними підрозділами, визначеними абзацом другим пп. 4.6.1 Регламенту.

4.6.4. У разі підготовки проекту доручення керівництва Міндоходів з метою організації виконання законів України, актів або доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Міністра, головним виконавцем (згідно з резолюцією до документа) обов'язково вказується посилання на цей документ та термін виконання.

4.6.5. Визначені у дорученнях керівництва Міндоходів завдання обов'язково повинні мати конкретних виконавців та термін виконання, також вказується структурний підрозділ, на який покладається контроль за виконанням такого доручення.

4.6.6. Доручення керівництва Міндоходів мають обмежений строк дії (у межах одного року з дати видання доручення).

Строк дії доручення керівництва Міндоходів щодо організації виконання спільного з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади розпорядчого документа відповідає строку дії такого спільного розпорядчого документа.

4.7. Організація роботи з вхідною та вихідною кореспонденцією

4.7.1. Діловодство та листування у Міндоходів ведеться державною мовою, за винятком листування з іноземними державами.

4.7.2. Координація та методичне керівництво роботою працівників структурних підрозділів Міндоходів, відповідальних за ведення діловодства, покладається на Департамент інфраструктури.

Загальне керівництво роботою Департаменту інфраструктури у частині ведення діловодства здійснюється Міністром.

4.7.3. Кореспонденція, що надходить на адресу Міндоходів, у тому числі електронні документи (крім кореспонденції, яка містить інформацію, що становить державну таємницю, та документів, що реєструються в іншому порядку), в обов'язковому порядку проходить реєстрацію в Департаменті інфраструктури, який несе відповідальність за правильність реєстрації та дотримання порядку проходження кореспонденції.

Реєстрація документів здійснюється шляхом створення реєстраційно-контрольних карток в системі "Управління документами".

Порядок обліку, зберігання та поводження з кореспонденцією, яка містить інформацію, що становить державну таємницю, визначається Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12, із змінами.

Реєстрація документів за допомогою інших автоматизованих систем здійснюється згідно з порядками, визначеними нормативно-правовими актами, розпорядчими документами Міндоходів, спільними з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади розпорядчими документами, угодами тощо.

4.7.4. Після реєстрації і відповідного документального оформлення Департамент інфраструктури (у день отримання вхідної кореспонденції) здійснює попередній розгляд вхідної кореспонденції та забезпечує підготовку керівнику проекту резолюції до документа із визначенням головного виконавця (відповідно до функціональних повноважень), співвиконавців, рівня контролю, змісту доручення, терміну виконання документа.

Міністру після реєстрації передаються акти органів державної влади, органів влади АР Крим та доручення вищих посадових осіб, запити, звернення; кореспонденція Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, а також кореспонденція, що надходить від установ вищого рівня; рішення органів місцевого самоврядування, а також найважливіші документи, які містять інформацію з основних питань діяльності Міндоходів і потребують вирішення безпосередньо Міністром.

За відсутності Міністра (відрядження, відпустка, хвороба тощо) вхідну кореспонденцію розглядає особа, яка тимчасово виконує його обов'язки.

Інші документи передаються першому заступнику, заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату або структурним підрозділам (виконавцям) відповідно до функціональних обов'язків.

Структурним підрозділам передаються документи:

з питань планування діяльності Міндоходів та його територіальних органів, структури територіальних органів Міндоходів та змін до них - Департаменту регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів;

з питань адміністративно-господарського забезпечення - Департаменту інфраструктури;

з питань фінансування Міндоходів та його територіальних органів, матеріально-технічного забезпечення - Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку;

запити на отримання публічної інформації - Департаменту обслуговування платників податків;

заяви і повідомлення про вчинення злочину (кримінального правопорушення), доручення та вказівки щодо проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, прийняття процесуальних рішень, винесені відповідно до вимог КПК України, - Головному слідчому управлінню фінансових розслідувань;

повторні скарги платників податків (громадян) про оскарження в адміністративному порядку рішень територіальних органів Міндоходів про визначення сум грошових зобов'язань платників податків; позовні заяви, судові рішення та ухвали, винесені за результатами розгляду справ, - Департаменту правової роботи;

повторні скарги платників податків (громадян) про оскарження в адміністративному порядку рішень (постанов) територіальних Міндоходів, крім рішень про визначення сум грошових зобов'язань платників податків; звернення фізичних осіб з питань реєстраційного номера облікової картки платника податків - Департаменту розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників;

повторні скарги платників податків (громадян) про оскарження в адміністративному порядку рішень (постанов) територіальних органів Міндоходів, крім рішень про визначення сум грошових зобов'язань платників податків, - Департаменту оподаткування та контролю об'єктів і операцій;

повторні скарги платників податків (громадян) про оскарження в адміністративному порядку рішень територіальних Міндоходів про визначення сум грошових зобов'язань платників податків; рішення (постанови) територіальних органів Міндоходів, крім рішень про визначення сум грошових зобов'язань платників податків, - Департаменту обслуговування платників податків;

запити щодо проведення перевірки відомостей про отримані доходи кандидатів на зайняття посад, призначення або погодження на призначення, які здійснює Президент України за погодженням Кабінету Міністрів України або Кабінет Міністрів України, - Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб.

Відповідальність за якісний і своєчасний розгляд та виконання документа несе керівник структурного підрозділу, на адресу якого надійшов документ.

4.7.5. Звернення платників податків щодо отримання консультацій відповідно до Податкового та Митного кодексів України, законодавства з питань сплати єдиного внеску, які надійшли у письмовій формі, після реєстрації і відповідного документального оформлення вхідної кореспонденції Департамент інфраструктури (у день отримання вхідної кореспонденції) передає до Інформаційно-довідкового департаменту для надання відповіді за допомогою Бази знань - автоматизованої бази уніфікованих відповідей на запитання платників податків (далі - БЗ).

Звернення платників податків, на які відсутні відповіді в БЗ, протягом двох днів повертаються до Департаменту інфраструктури.

4.7.6. Після розгляду керівництвом Міндоходів вхідна кореспонденція повертається до Департаменту інфраструктури.

У день отримання вхідної кореспонденції від керівництва Міндоходів Департамент інфраструктури (згідно з резолюцією) передає вхідну кореспонденцію на розгляд керівникам структурних підрозділів.

Розгляд вхідної кореспонденції керівництвом Міндоходів та керівниками структурних підрозділів здійснюється невідкладно.

4.7.7. Листи, що надходять на адресу Міндоходів від територіальних органів Міндоходів, крім відповідей на запити структурних підрозділів Міндоходів, в обов'язковому порядку надаються на розгляд керівництву Міндоходів (згідно з розподілом обов'язків) та відповідно до резолюції ставляться на контроль.

4.7.8. Службові документи, що готуються у Міндоходів, візуються працівником, який створив документ, керівником структурного підрозділу, в якому його створено, у разі потреби - керівниками заінтересованих структурних підрозділів (співвиконавцями доручення), а також першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату відповідно до розподілу обов'язків (якщо лист підписується Міністром).

4.7.9. Вихідні службові документи Міндоходів, які направляються за підписом Міністра, та листи Міндоходів на адресу Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, які направляються за підписом першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, обов'язково візуються відповідальним працівником відділу редагування.

Розгляд та візування таких документів відповідальним працівником відділу редагування здійснюється не пізніше ніж у 2-денний термін від часу надходження документа. Великі за обсягом документи (більше 5 аркушів) надаються до відділу редагування заздалегідь.

4.7.10. У разі потреби (з метою недопущення зриву термінів виконання контрольного завдання) керівник або відповідальний виконавець структурного підрозділу Міндоходів має право під особисту відповідальність отримати вихідний номер Міндоходів на документ та забезпечити його своєчасну доставку "нарочно", зокрема, документів, що направляються до:

Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

підприємств, установ, організацій та громадян у рамках Закону України "Про доступ до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 "Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр";

судових та правоохоронних органів, прокуратури, підвідомчих слідчих підрозділів територіальних органів, підприємств, установ, організацій, громадян з питань кримінальних правопорушень і організації досудового розслідування по них та здійснення відомчого контролю.

При цьому Департамент інфраструктури при реєстрації цієї кореспонденції здійснює відповідний запис у реєстраційному журналі.

4.7.11. Листи на адресу територіальних органів Міндоходів, у яких міститься запит на отримання інформації, підлягають реєстрації у Реєстрі запитів (контрольних доручень) до територіальних органів Міндоходів про надання інформації, що надсилаються структурними підрозділами Міндоходів (далі - Реєстр запитів), який у встановленому порядку ведеться Департаментом регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів.

Проекти таких листів в обов'язковому порядку погоджуються з департаментами кординаційно-моніторинговим; розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників.

Про занесення до Реєстру запитів у лівому верхньому куті першої сторінки листа проставляється спеціальний штамп "Внесено до Реєстру запитів" із зазначенням дати та номера.

4.7.12. В обов'язковому порядку проекти листів Міндоходів погоджуються з відповідними структурними підрозділами з:

Департаментом оподаткування та контролю об'єктів і операцій - проект узагальненої інформації щодо обсягів сум бюджетного відшкодування, яка направляється до Державної казначейської служби України;

Департаментом обслуговування платників податків - проекти листів-відповідей на запити і звернення народних депутатів України, на запити на отримання публічної інформації (за винятком листів-відповідей на запити, які стосуються досудових розслідувань, провадження у яких здійснюється слідчими податкової міліції);

Департаментом фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку - проекти листів, що містять доручення, пропозиції тощо, реалізація яких потребуватиме витрат бюджетних коштів;

Департаментом правової роботи, які містять консультації або роз'яснення норм законодавства, а також матеріали з викладенням позиції Міндоходів з питань застосування законодавства, які направляються для розміщення в засобах масової інформації або на єдиному веб-порталі Міністерства;

Координаційно-моніторинговим департаментом - проекти листів, підготовлені на виконання доручень Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо надання згідно із чинним законодавством державним органам інформації про стан розрахунків платників податків і зборів з бюджетом та сплату єдиного внеску, у т.ч. у розрізі регіонів, видів економічної діяльності тощо.

4.8. Організація та здійснення контролю за виконанням документів

4.8.1. Контроль за виконанням завдань, передбачених актами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та дорученнями вищих посадових осіб, за наданням відповідей на запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, виконанням управлінських рішень, прийнятих за результатами розгляду іншої кореспонденції, завдань, визначених рішеннями Колегії, розпорядчими документами та дорученнями керівництва Міндоходів, запитами на інформацію (далі - контрольні доручення), здійснюється відповідно до Положення про здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень у Міндоходів, затвердженого відповідним наказом Міндоходів.

4.8.2. Організацію контролю за виконанням контрольних доручень в апараті Міндоходів здійснює заступник Міністра - керівник апарату.

Організацію контролю за виконанням контрольних доручень у структурних підрозділах здійснюють керівники цих підрозділів.

За рішенням керівника структурного підрозділу безпосередній контроль за виконанням у структурному підрозділі контрольних доручень здійснює особа, відповідальна за діловодство, чи особа, на яку покладено ці обов'язки.

4.8.3. Безпосередній системний автоматизований контроль за виконанням контрольних доручень структурними підрозділами здійснюється Департаментом регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів.

4.8.4. Контроль за виконанням контрольного доручення структурними підрозділами - співвиконавцями (у т.ч. щодо надання головному виконавцю інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів тощо) здійснюється керівником структурного підрозділу, визначеного головним виконавцем.

Контроль за врахуванням у проектах документів, підготовлених на виконання контрольного доручення, матеріалів, наданих структурними підрозділами Міндоходів - співвиконавцями, а також міністерствами та центральними органами виконавчої влади (визначених співвиконавцями у разі колективного виконання доручення), здійснюється керівником структурного підрозділу, визначеного головним виконавцем.

4.8.5. Здійснення контролю за виконанням секретних документів покладається на Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації.

4.8.6. Постановку на автоматизований контроль контрольних доручень (документів) вхідної кореспонденції, у тому числі електронних документів, здійснює Департамент інфраструктури при реєстрації в системі електронного документообігу документів.

4.8.7. Постановку на автоматизований контроль доручень, визначених наказами, розпорядженнями Міндоходів, рішеннями Колегії Міндоходів, протокольними дорученнями апаратних нарад Міндоходів, здійснює Департамент регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів.

4.8.8. Постановку на автоматизований контроль окремих доручень (доручень, резолюцій до доповідних записок тощо) керівництва Міндоходів, протокольних доручень оперативних нарад у керівництва Міндоходів здійснює Департамент регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів у разі наявності у зазначених документах відповідного доручення щодо здійснення цим підрозділом контролю та доведення цих документів до Департаменту регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів в установленому порядку.

4.8.9. Контрольне доручення, щодо якого кореспондентові (кореспондентам) надано проміжні відповіді, знімається з контролю у разі виконання у повному обсязі та надання остаточної відповіді або на підставі відповідного рішення посадової особи, якою таке доручення надано.

4.8.11. Строки виконання контрольних завдань, визначених наказами, розпорядженнями Міндоходів, рішеннями Колегії Міндоходів, протокольними дорученнями апаратних нарад у Міністра, дорученнями Міністра можуть бути змінені лише Міністром або заступником Міністра - керівником апарату.

4.8.12. Департамент регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів продовжує встановлені керівництвом Міндоходів терміни виконання контрольних завдань, визначених дорученнями Адміністрації Президента України, зверненнями комітетів Верховної Ради України, запитами та зверненнями народних депутатів України, зверненнями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ і організацій, громадян, запитами на отримання публічної інформації у разі надання цим кореспондентам проміжних відповідей.

У разі зазначення у проміжній відповіді конкретного терміну (строку) надання остаточної відповіді, раніше встановлений термін виконання продовжується на визначену дату у межах строку, встановленого законодавством.

За відсутності у проміжній відповіді конкретного терміну (строку) надання остаточної відповіді або наявності посилання на надання остаточної відповіді у строк, визначений законодавством, раніше встановлений термін виконання продовжується на дату, яка не повинна перевищувати строк, визначений законодавством.

Продовження встановлених термінів виконання зазначених контрольних завдань здійснюється шляхом внесення відповідної відмітки у контрольну картку в системі "Управління документами".

У разі визначення у дорученнях Адміністрації Президента України, зверненнях міністерств та інших центральних органів виконавчої влади конкретного терміну (строку) надання відповіді, терміни виконання завдань, визначених зазначеними дорученнями і зверненнями, продовжуються відповідно до вимог нормативних документів.

4.8.13. Контрольні доручення щодо розгляду звернень народних депутатів України, керівників підприємств, установ, організацій та громадян тощо, які надіслані для розгляду Міндоходів та одночасно органам державної влади (Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, іншим міністерствам та центральним органами виконавчої влади) і переадресовані ними до Міндоходів для розгляду за належністю, вважаються виконаними і знімаються з контролю лише за наявності у письмових відповідях цим кореспондентам посилання на дату та індекс відповідних документів, що надійшли до Міндоходів від зазначених органів державної влади.

У разі коли зазначені звернення народних депутатів України, керівників підприємств, установ, організацій та громадян тощо надійшли до Міндоходів після надання письмових відповідей на аналогічні звернення, адресовані безпосередньо до Міндоходів, на зазначені звернення повторно надаються письмові відповіді з посиланням на дату та індекс відповідних документів цих органів державної влади.

4.8.14. Відповідальність за зміст, якість підготовки та належне оформлення документів, що розробляються на виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра України, покладається згідно з резолюцією Міністра на першого заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків;

інших службових документів - на керівників структурних підрозділів, яким доручено їх виконання.

5. Порядок проведення нарад

5.1. Наради у Міндоходів проводяться з метою розгляду питань щодо діяльності Міндоходів, організації та результатів роботи його територіальних органів, прийняття обґрунтованих управлінських рішень тощо.

5.2. У Міндоходів проводяться:

апаратні наради Міндоходів;

відеоконференцнаради;

оперативні (робочі) наради;

міжвідомчі наради;

семінари, семінари-наради.

5.3. Питання про присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок та звукозапису у приміщенні, де відбувається нарада, вирішується Міністром або іншим головуючим за погодженням з Міністром.

Заявка на виділення відповідного приміщення для проведення наради подається структурним підрозділом, відповідальним за проведення, до Департаменту інфраструктури не пізніше ніж за один робочий день до її початку.

5.1. Апаратні наради Міндоходів

5.1.1. Апаратні наради проводяться Міністром (у разі відсутності - особою, яка тимчасово виконує його обов'язки) щочетверга об 11 год. 00 хв. або в інший визначений ним день та час.

Організація проведення апаратних нарад здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення апаратної наради Міністерства доходів і зборів України, затвердженого відповідним наказом Міндоходів.

Апаратні наради проводяться, як правило, у режимі відеоконференцзв'язку за участі керівного складу територіальних органів Міндоходів.

Формат проведення апаратної наради (порядок денний, склад учасників, час проведення тощо) визначається Міністром.

5.1.2. Проект Порядку денного проведення апаратної наради Міндоходів (далі - Порядок денний) формується Департаментом регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів.

До проекту Порядку денного включаються питання, визначені для обговорення за рішенням Міністра та пропозиціями першого заступника, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарата.

Проект Порядку денного погоджується з Міністром та у встановленому порядку доводиться до учасників наради.

5.1.3. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформляються протоколом, який у разі необхідності погоджується із відповідними структурними підрозділами, підписується головуючим на нараді та доводиться до виконавців у встановленому порядку.

Відповідальність за якісне та своєчасне виконання доручень, наданих на апаратних нарадах, покладається на першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарата, керівників структурних підрозділів, керівництво територіальних органів Міндоходів, яким були надані доручення.

5.1.4. Про рішення, прийняті на апаратній нараді, керівники структурних підрозділів, як правило, інформують керівників підпорядкованих підрозділів та визначають шляхи їх виконання.

5.2. Відеоконференцнаради

5.2.1. Відеоконференцнаради - це наради, що проводяться із підключенням територіальних органів Міндоходів у режимі відеоконференцзв'язку.

Відеоконференцнаради проводяться за дорученням керівництва Міндоходів або за ініціативою керівників структурних підрозділів.

Організація проведення відеоконференцнаради, підготовка порядку денного, списків учасників, інших матеріалів, необхідних для проведення відеоконференцнаради, та оформлення протоколу покладається на структурний підрозділ за визначенням керівництва Міндоходів (або з ініціативи якого вона проводиться).

5.3. Оперативні (робочі) наради

5.3.1. З метою розгляду та вирішення окремих нагальних питань, що належать до повноважень Міндоходів, Міністр, його заступники проводять оперативні (робочі) наради.

Оперативні наради щодо заслуховування питання стану організації роботи із виконання доведених завдань можуть проводитися за участі керівників територіальних органів.

З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками структурних підрозділів.

Дата, місце та порядок проведення оперативної (робочої) наради, перелік посадових осіб, запрошених на нараду, визначається посадовою особою Міндоходів, з ініціативи якої вона проводиться.

Організація проведення оперативних (робочих) нарад покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, винесені на розгляд.

Рішення, прийняті на оперативній (робочій) нараді, оформлюються протоколом, який підписує головуючий.

5.4. Міжвідомчі наради

5.4.1. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Міндоходів проводяться міжвідомчі наради із залученням представників інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, а також представників підприємств, установ, організацій.

Порядок денний проведення міжвідомчої наради та інформаційно-аналітичні матеріали надсилаються учасникам наради завчасно (за дві доби до початку проведення) структурним підрозділом, відповідальним за підготовку наради.

Організація проведення міжвідомчих нарад (підготовка порядку денного, переліку посадових осіб, запрошених на нараду, проекту рішення та ведення протоколу тощо) покладається на першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, керівника структурного підрозділу, до компетенції яких належать питання, що розглядаються.

Рішення, прийняті на міжвідомчих нарадах, оформляються протоколом, який підписується головуючим та доводиться до відома учасників міжвідомчої наради.

5.5. Семінари (семінар-наради)

5.5.1. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних підрозділів Міндоходів та його територіальних органів проводяться семінари, семінари-наради (далі - семінари).

За необхідності семінар може проводитись у режимі відеоконференцзв'язку.

Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, переліку запрошених посадових осіб та відповідного розпорядчого документа або доручення керівництва Міндоходів) покладається на структурний підрозділ, який ініціював його проведення (далі - відповідальний структурний підрозділ).

У разі участі керівництва Міндоходів у семінарі відповідний пакет документів (відповідні матеріали) подається керівництву Міндоходів відповідальним структурним підрозділом за три робочі дні до дня проведення.

Ведення протоколу забезпечується відповідальним структурним підрозділом.

5.5.2. Відповідальність за матеріально-технічне забезпечення проведення семінару, бронювання місць і розміщення в готелях учасників покладається на Департамент інфраструктури.

6. Взаємодія Міндоходів з органами державної влади та міжнародними організаціями

6.1. Організація взаємодії з органами державної влади

6.1.1. Міндоходів взаємодіє з Верховною Радою України та її органами, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, іншими міністерствами, центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності Міндоходів та його територіальних органів.

6.1.2. З комітетами та фракціями (групами) Верховної Ради України Міндоходів взаємодіє через Кабінет Міністрів України і забезпечує організацію роботи щодо:

участі керівництва Міндоходів та працівників відповідних структурних підрозділів у роботі комітетів і пленарних засіданнях Верховної Ради України з питання супроводження у Верховній Раді України законопроектів, що належать до повноважень Міндоходів, внесених Президентом України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України та Національним банком України;

проведення спільних з комітетами Верховної Ради України засідань робочих груп, семінарів, нарад тощо під час підготовки урядових законопроектів та проектів законів, внесених іншими суб'єктами законодавчої ініціативи;

участі Міністра у проведенні у Верховній Раді України "години запитань до Уряду".

Координація роботи щодо взаємодії з комітетами та фракціями (групами) Верховної Ради України покладається на Департамент координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування.

6.1.3. З Кабінетом Міністрів України взаємодія здійснюється відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України", Положення про Міністерство доходів і зборів України, Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156) (далі - Регламент Кабінету Міністрів України).

6.1.4. Міністр як член Кабінету Міністрів України бере участь у засіданні Кабінету Міністрів України.

Керівництво Міндоходів бере участь у нарадах у Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України.

Організація та координація роботи щодо підготовки матеріалів для участі Міністра у засіданнях Кабінету Міністрів України, проведення аналізу їх якості покладається на Департамент координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування.

Керівники структурних підрозділів відповідно до повноважень готують матеріали з питань, визначених порядком денним засідання Кабінету Міністрів України (нарад у Кабінеті Міністрів України), у т.ч. із проблемних питань, що потребують вирішення на відповідному рівні.

У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про заслуховування Міністра на засіданні Кабінету Міністрів України, керівники структурних підрозділів готують матеріали для письмової доповіді за формою, визначеною в розділі 5 Регламенту Кабінету Міністрів України.

Організація роботи щодо підготовки матеріалів (письмової доповіді) на заслуховування Міністра на засіданні Кабінету Міністрів України покладається структурний підрозділ, визначений Міністром.

6.2. Організація міжнародних зв'язків

6.2.1. Міндоходів відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством, та з урахуванням координуючої ролі Міністерства закордонних справ України у сфері зовнішніх зносин забезпечує співробітництво з міжнародними податковими, митними та фінансовими організаціями, податковими та митними службами іноземних держав.

6.2.2. Координацію роботи щодо здійснення Міндоходів міжнародних зв'язків забезпечує Департамент міжнародних зв'язків, зокрема, щодо:

підготовки, укладання, виконання та припинення дії міжнародних договорів України, міжвідомчих договорів з питань оподаткування, митної справи, взаємної адміністративної допомоги в податкових та митних справах, а також співробітництва податкових та митних служб;

участі у проведенні переговорів та обміну інформацією з компетентними органами інших країн;

організації співробітництва з міжнародними податковими, митними та фінансовими організаціями, зокрема з СОТ (Світова організація торгівлі), ВМО (Всесвітня митна організація), МВФ (Міжнародний валютний фонд), ЄБРР (Європейський банк реконструкції і розвитку), Світовим Банком, ІОТА (Внутрішньо-європейська організація податкових служб), ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), OLAF (Європейський офіс по боротьбі з шахрайством), Європейською Комісією, Радою керівників митних служб держав - учасниць СНД, Координаційною радою керівників податкових служб держав-учасниць СНД, Радою керівників податкових служб держав - учасниць ЄврАзЕС, КРОПР (Координаційна рада керівників органів податкових (фінансових) розслідувань держав - учасниць СНД), EUBAM (Місія Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону Україні та Молдові), іншими податковими та митними органами, міжнародними регіональними організаціями, форматами і об'єднаннями у сфері податкової та митної справи;

взаємодії з дипломатичними представництвами України за кордоном, дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні з питань податкового та митного співробітництва;

підготовки відповідних нормативно-правових актів та методичних рекомендацій у сфері податкової та митної справи;

залучення, використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги тощо.

6.3. Організація взаємодії з органами, уповноваженими на проведення перевірок

6.3.1. У разі надходження до Міндоходів доручення (повідомлення) на (про) проведення перевірки від Рахункової палати України, органів прокуратури, правоохоронних органів та інших органів, уповноважених відповідно до законодавства на проведення перевірок, Департаментом інфраструктури невідкладно здійснюється реєстрація та попередній розгляд такого документа, формулюється проект резолюції з визначенням відповідальних - першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату та структурних підрозділів - виконавців, до компетенції яких належать питання перевірки, та надається на розгляд Міністру або особі, яка тимчасово виконує його обов'язки.

Якщо перевірка передбачається за кількома напрямами діяльності Міндоходів, то головний виконавець визначається за кожним напрямом перевірки окремо.

Головний виконавець у разі необхідності в установленому порядку в одноденний термін готує доручення керівництва Міндоходів щодо координації, організації роботи та взаємодії структурних підрозділів Міндоходів із забезпечення проведення перевірки.

У разі виявлення за результатами перевірки недоліків у встановленому порядку готуються заходи щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, та про проведену роботу інформується орган, що проводив перевірку.

7. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

7.1. Взаємодія Міндоходів із засобами масової інформації та громадськістю забезпечується шляхом:

проведення єдиної інформаційної політики Міндоходів;

інформування громадськості про діяльність Міндоходів та його територіальних органів, основні положення податкового та митного законодавства, а також законодавства з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування через проведення прес-конференцій, брифінгів, Інтернет-конференцій, розміщення в засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, організації теле- і радіопередач, семінарів, а також підготовку і розповсюдження тематичної друкованої продукції;

моніторингу повідомлень у засобах масової інформації щодо діяльності Міндоходів та його територіальних органів, їх посадових осіб і реагування на критичні зауваження;

проведення консультацій з громадськістю відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики";

організації та координації роботи щодо вивчення громадської думки з питань, що належать до компетенції Міндоходів та його територіальних органів;

аналізу результатів опитувань громадської думки та підготовки пропозицій щодо врахування таких результатів у діяльності Міндоходів;

організації та проведення роз'яснень цілей єдиної державної податкової, державної митної політики та державної політики з адміністрування єдиного внеску.

7.2. Міндоходів та його посадові особи співпрацюють із ЗМІ на засадах рівності, не чинять на них будь-якого тиску і не втручаються в їх виробничий процес.

7.3. Координація роботи щодо взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, формування та реалізації єдиної інформаційної політики Міндоходів покладається на Інформаційно-комунікаційний департамент.

8. Організація роботи щодо розгляду письмових запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і депутатів місцевих рад

8.1. Розгляд письмових запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Законів України "Про статус народного депутата України", "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим", "Про статус депутатів місцевих рад", відповідних розпорядчих документів Міндоходів.

8.2. Запити і звернення народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад, що надійшли на адресу Міндоходів, передаються у встановленому порядку на розгляд керівництву Міндоходів.

8.3. Після розгляду керівництвом Міндоходів запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад Департамент інфраструктури передає їх у встановленому порядку на виконання відповідальному структурному підрозділу, а копію запитів і звернень народних депутатів України - до Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування.

8.4. Відповідальність за своєчасне та якісне виконання запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад покладається на керівників структурних підрозділів, визначених у резолюції керівництва Міндоходів, та безпосередніх виконавців, яким доручено такий розгляд.

8.5. Контроль за термінами виконання запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад та вжиття необхідних заходів для запобігання порушень термінів їх виконання покладається на Департамент регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів.

Контроль за якістю та повнотою відповідей, наданих на запити і звернення народних депутатів України, покладається на Департамент обслуговування платників податків.

9. Організація роботи щодо розгляду звернень громадян

9.1. Розгляд звернень громадян, їх облік, терміни розгляду та надання відповідей за зверненнями громадян, а також організація контролю за їх розглядом здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації", а також Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в Міндоходів та його територіальних органах, затвердженої відповідним наказом Міндоходів.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

9.2. Посадові особи Міндоходів забезпечують кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення проблемних питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання у подальшому таких порушень, а також прийняття за ними рішень.

Якщо питання, порушене в одержаному Міндоходів зверненні, не належить до його компетенції, воно у строк не більше п'яти календарних днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той самий термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

Рішення (листи - відповіді) за розглядом звернень громадян підписує керівництво Міндоходів відповідно до розподілу повноважень та функціональних обов'язків.

9.3. Звернення жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України розглядаються Міністром особисто.

9.4. Забороняється направляти для розгляду звернення громадян тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

9.5. Відповідальність за організацію та координацію роботи структурних підрозділів Міндоходів та його територіальних органів щодо своєчасного та якісного розгляду звернень громадян покладається на Департамент обслуговування платників податків.

9.6. Письмові звернення громадян, в яких оскаржуються в адміністративному порядку податкові повідомлення-рішення про визначення сум грошових зобов'язань платника податків або будь-які інші рішення територіальних органів Міндоходів, розглядаються з урахуванням норм Податкового та Митного кодексів України та згідно з вимогами, визначеними у Положенні про порядок подання та розгляду скарг платників податків Міндоходів, затвердженому відповідним наказом Міндоходів.

9.7. Звернення від громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування, які надійшли до Міндоходів через єдину електронну базу даних державної установи "Урядовий контактний центр", розглядаються у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 "Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр".

9.8. Звернення (скарги, заяви) громадян та посадових осіб - суб'єктів господарювання на дії чи бездіяльність слідчих та інших працівників податкової міліції Міндоходів та його територіальних органів, а також на їх рішення, вчинені (прийняті) під час проведення досудового розслідування, які надходять до Міндоходів та його територіальних органів, розглядаються відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України.

9.9. Скарги на постанови в справі про порушення митних правил розглядаються у порядку, встановленому Митним кодексом України.

10. Організація особистого прийому громадян

10.1. З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян при розгляді проблемних питань, які виникають у платників податків, у Міндоходів діє Приймальня громадян (м. Київ, Львівська площа, 6, кімн. 117), де здійснюється особистий прийом громадян посадовими особами Міндоходів.

Організація та координація роботи щодо проведення Міністром особистого прийому громадян у приймальні громадян Кабінету Міністрів України відповідно до графіка особистого прийому громадян членами Кабінету Міністрів України, затвердженого Прем'єр-Міністром України, та підготовки відповідних матеріалів покладається на Департамент обслуговування платників податків.

10.2. Особистий прийом громадян у Міндоходів проводить керівництво Міндоходів та керівники структурних підрозділів у дні та години згідно з Графіком особистого прийому громадян посадовими особами Міндоходів, затвердженим Міністром.

За відсутності посадової особи, яка здійснює особистий прийом громадян відповідно до графіка, прийом проводить посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.

10.3. Запис на особистий прийом, підготовка відповідних матеріалів, організація, проведення та оформлення результатів особистого прийому здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в Міндоходів та його територіальних органах, затвердженої відповідним наказом Міндоходів.

10.4. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз'яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

У випадках коли для вирішення порушених питань необхідно провести спеціальну (додаткову) перевірку, одержати додаткові матеріали або вжити інших заходів, посадова особа, яка веде особистий прийом, має право прийняти заяву або скаргу і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв'язання питань під час особистого прийому, а також порядок і строк розгляду його звернення.

Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Міндоходів, то посадова особа, яка веде прийом, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації необхідно звернутися з цього питання, і за можливості надає допомогу (повідомляє адресу, номер телефону тощо).

10.5. Посадова особа, яка здійснює прийом громадян, повинна забезпечити особливо уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

З метою припинення неправомірних дій посадових осіб Міндоходів та його територіальних органів, скасування незаконних рішень особливу увагу слід приділяти зверненням громадян, в яких йдеться про недоліки в роботі Міндоходів та його територіальних органів, оскаржуються рішення посадових осіб територіальних органів Міндоходів.

10.6. Відповідальність за організацію особистого прийому громадян посадовими особами Міндоходів та забезпечення контролю за виконанням доручень, наданих під час особистого прийому громадян, покладається на Департамент обслуговування платників податків.

10.7. Стан роботи з питань розгляду звернень громадян та організації особистого прийому громадян посадовими особами Міндоходів та його територіальних органів, а також окремі заяви і скарги, при розгляді яких були допущені формалізм, байдужість і тяганина, за потреби розглядаються на засіданні Колегії, апаратній нараді Міндоходів із заслуховуванням керівників структурних підрозділів, які здійснюють безпосередній контроль та несуть відповідальність за додержання чинних законодавчих та нормативно-правових актів.

11. Організація роботи із запитами на отримання публічної інформації

11.1. Інформаційні запити осіб щодо надання публічної інформації розглядаються Міндоходів згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та іншими нормативно-правовими актами.

11.2. Запит на інформацію - це прохання особи надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Міндоходів.

11.3. Запити на інформацію можуть бути індивідуальними або колективними та подаватися в усній, письмовій чи іншій формах (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

11.4. Міндоходів забезпечує опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль за задоволенням запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

11.5. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні Міндоходів, підлягають обов'язковій реєстрації у системі обліку, доступ до якої забезпечуються шляхом:

оприлюднення такої інформації на єдиному веб-порталі органів Міндоходів;

надання доступу до системи за запитами.

11.6. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту або в інший термін, передбачений Законом України "Про доступ до публічної інформації".

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку повідомляється запитувач у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Запити, що надходять до Міндоходів за телефоном, оформлюються працівником, який отримав звернення, шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію.

11.7. Структурний підрозділ, який готує відповідь на запит на інформацію, надає Департаменту обслуговування платників податків копію відповіді не пізніше наступного робочого дня після реєстрації.

11.8. Інформація на запит Міндоходів надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувачем відшкодовуються фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

11.9. Відмова та відстрочення у задоволенні запиту на інформацію допускається у випадках та порядку, визначених Законом України "Про доступ до публічної інформації".

11.10. Координація роботи щодо надання у встановленому законодавством порядку публічної інформації покладається на Департамент обслуговування платників податків.

12. Організація надання консультацій

12.1. Звернення платників податків - юридичних та фізичних осіб (крім скарг) щодо надання консультацій розглядаються у Міндоходів відповідно до вимог Податкового кодексу України.

12.2. Проекти листів, якими надаються консультації з питань Податкового та Митного кодексів України, законодавства з питань сплати єдиного внеску, готуються структурним підрозділом відповідно до компетенції.

В обов'язковому порядку такий проект листа структурним підрозділом - виконавцем погоджується із керівниками департаментів податкового та митного аудиту (крім проектів листів, підготовлених Департаментом доходів і зборів з фізичних осіб), правової роботи, координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування.

Керівники департаментів податкового та митного аудиту, правової роботи, координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування візують проекти листів, якими надаються консультації, після віз керівників відповідних структурних підрозділів у 2-денний термін від дня надходження такого проекту консультації до структурного підрозділу.

Копії листів з консультаціями в обов'язковому порядку надаються (в електронному та паперовому вигляді) структурними підрозділами (у день відправлення) Департаменту правової роботи, Інформаційно-довідковому департаменту, Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування та, у разі необхідності оприлюднення таких листів, Інформаційно-комунікаційному департаменту з відповідною поміткою.

У разі звернення структурного підрозділу до Департаменту правової роботи за наданням роз'яснення законодавства, консультацій або правового висновку до такого запиту, в обов'язковому порядку надається позиція структурного підрозділу, що ініціює звернення.

12.3. Консультації, підготовлені Інформаційно-довідковим департаментом з використанням:

наявних у Базі знань відповідей на аналогічне запитання, декількох уніфікованих відповідей, розміщених в Базі знань, а також у разі доповнення уніфікованої відповіді прямою нормою податкового та митного законодавства, законодавства щодо єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на Міндоходів та його територіальні органи, не потребують додаткового погодження та направляються суб'єктам господарювання та громадянам за підписом керівництва Міндоходів відповідно до розподілу функціональних обов'язків;

відповідей, розміщених у Базі знань, доповнених іншою нормою податкового та митного законодавства, законодавства щодо єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на Міндоходів та його територіальні органи, або висновком, що стосується конкретної ситуації суб'єкта господарювання або громадянина, підлягають погодженню зі структурними підрозділами, до компетенції яких належить питання, у 2-денний термін від дня надходження її до структурного підрозділу.

12.4. Консультації надаються Міндоходів, а також його територіальними органами виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

12.5. У разі визнання судом консультації, наданої платнику податків у письмовій або електронній формі (як правового акта індивідуальної дії), недійсною, такому платнику надається нова консультація з урахуванням висновків суду.

При цьому у дводенний термін з дня отримання територіальним органом Міндоходів такого судового рішення його копія надається до Міндоходів (підрозділу, до компетенції якого відноситься питання, порушене у відповідному зверненні, та підрозділу правової роботи) та Інформаційно-довідковому департаменту, а також у разі набрання рішенням суду законної сили скасовується відповідна консультація.

12.6. За результатами періодичного узагальнення консультацій, що стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, структурними підрозділами у межах компетенції готуються узагальнюючі консультації, які затверджуються наказом Міндоходів та підлягають оприлюдненню.

12.7. Накази Міндоходів, якими затверджуються узагальнюючі консультації, структурними підрозділами - розробниками в електронному вигляді надаються до Інформаційно-довідкового департаменту, Департаменту правової роботи та Інформаційно-комунікаційного департаменту.

{Текст зі змінами станом на 17.09.2013 взято з сайту Міндоходів України http://minrd.gov.ua/}