Про Антикорупційну програму Міністерства молоді та спорту України
Мінмолодьспорт; Order, Program, Report [...] on October 18, 20174377
Document v4377728-17, current version — Adoption on October 18, 2017

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2017  № 4377

Про Антикорупційну програму Міністерства молоді та спорту України

На виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції", з метою виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, зважаючи на результати роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків Міністерства молоді та спорту України і враховуючи лист Громадської ради при Мінмолодьспорті від 27.02.2017 № 27/02/17 про схвалення проекту Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2017 рік, беручи до уваги лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.05.2017 № 30-20/17076/17, що надійшов до Мінмолодьспорту 31.05.2017 за № 7227/4-17, про повернення антикорупційної програми на доопрацювання з урахуванням пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Міністерства молоді та спорту України на 2017 рік, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2017 № 920 "Про Антикорупційну програму Міністерства молоді та спорту України".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І.О. ЖдановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінмолодьспорту
18.10.2017 № 4377

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства молоді та спорту України на 2017 рік

I. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Мінмолодьспорті

Мінмолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання та є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань. Таким чином, засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Міністерства грунтуються на необхідності виявлення:

групи основних причин допущення порушень і неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності органів публічного сектору;

ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків;

причинно-наслідкових зв'язків, котрі можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень;

типів фінансових порушень і недоліків.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб, та забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об'єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Мінмолодьспорту визначено:

проведення серед посадових осіб Мінмолодьспорту організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на сайті Міністерства рубрики "Боротьба з корупцією";

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб Мінмолодьспорту, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 № 902 (далі - Підприємства галузі);

здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Мінмолодьспорту під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті Мінмолодьспорту і на Підприємствах галузі, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень у МІнмолодьспорті та на Підприємствах галузі;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації з діяльності Мінмолодьспорту;

забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами Мінмолодьспорту декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, якщо інше не передбачено законодавством.

Антикорупційну програму Міністерства молоді та спорту України на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон); на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (далі - Державна програма); з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України" (зі змінами) (далі - Положення), положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19 січня 2017 року № 31.

Політика Міністерства молоді та спорту України щодо запобігання і протидії корупції в апараті Мінмолодьспорту та на Підприємствах галузі ґрунтується на таких принципах:

верховенства права;

доброчесності на публічній службі;

формування негативного ставлення до корупції;

невідворотності покарання за корупційні правопорушення;

ефективності та законності використання бюджетних коштів;

прозорості та відкритості діяльності;

залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

В основу розроблення Антикорупційної програми також покладено такі принципи:

відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативним правовим актам;

удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;

участь працівників у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

відповідальність та невідворотність покарання для працівників незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;

регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

В Антикорупційній програмі, зокрема:

визначено мету;

наведено шляхи і способи зниження рівня корупції в системі Мінмолодьспорту;

передбачено заходи з виконання Мінмолодьспортом Державної програми;

викладено результати оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту, проведеної Комісією з оцінки корупційних ризиків Міністерства молоді та спорту України (далі - Комісія-1) відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 25 січня 2017 року № 303 "Деякі питання Комісії з оцінки корупційних ризиків Міністерства молоді та спорту України" (із змінами), та заходи з їх усунення (додаються);

визначено процедуру моніторингу її виконання.

Метою Антикорупційної програми є:

утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в апараті Мінмолодьспорту та на Підприємствах галузі;

подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі Мінмолодьспорту та підвищення рівня довіри громадян до його діяльності.

На жаль, зважаючи на швидку зміну уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у діяльності Мінмолодьспорту (далі - Уповноважена особа), відсутні статистичні дані про стан протидії корупції у Мінмолодьспорті за попередні роки. Тому, в подальшому необхідно продовжувати роботу щодо запобігання корупції у системі Мінмолодьспорту, зосередившись більш поглиблено на сферах, у яких корупційні прояви мають підвищений ризик.

Проблему зниження рівня корупції в системі Мінмолодьспорту передбачається розв'язати шляхом об'єднання зусиль керівництва Міністерства молоді та спорту України, керівників Підприємств галузі та громадських організацій, спрямованих на продовження здійснення розпочатих у 2016 році заходів у сфері антикорупційної політики за такими пріоритетними напрямами:

вжиття заходів щодо недопущенню корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією в апараті Мінмолодьспорту;

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства;

надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;

створення та налагодження повноцінної роботи Національної платформи щодо боротьби з маніпулюваннями спортивними змаганнями та збільшення граничної чисельності працівників Мінмолодьспорту для утворення відділу з антикорупційних питань та запобігання маніпулюванню спортивними змаганнями;

залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції;

забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

виявлення ризиків, які негативно впливають на функції з виконання завдань в апараті Мінмолодьспорту та на Підприємствах галузі;

проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Міністерства під час виконання своїх посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

проведення серед працівників Міністерства роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції, у тому числі за рахунок підтримки на веб-сайті Міністерства рубрики "Боротьба з корупцією";

одержання інформації про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією через "гарячу" телефонну лінію, де дзвінки приймають фахівці Міністерства та передають їх на розгляд керівництва і відповідно до компетенції структурним підрозділам Міністерства - одна телефонна лінія, один оператор (понеділок - четвер з 9:00 год. до 18:00 год.; п'ятниця - з 9:00 год. до 16 год. 45 хв.); за допомогою створеного на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту розділу "Боротьба з корупцією", який містить спеціальну форму, за допомогою якої є можливість для анонімного повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Мінмолодьспорту та поштової скриньки, що знаходиться на першому поверсі Міністерства.

Також у 2017 році Міністерство молоді та спорту України продовжить виконання Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (додаток 2 до Антикорупційної програми).

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту, причини, що їх породжують, умови, що їм сприяють та заходи щодо їх усунення

Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства. Такий підхід надасть можливість забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності та раціонально використовувати ресурси, що спрямовуються на проведення відповідної роботи.

Оцінка корупційних ризиків здійснюється Комісією-1, склад якої затверджено наказом Мінмолодьспорту від 25 січня 2017 року № 303 "Деякі питання Комісії з оцінки корупційних ризиків Міністерства молоді та спорту України" (із змінами). Її очолює заступник Міністра молоді та спорту України - Войтович Я.В. До складу Комісії-1 включено осіб, які володіють інформацією та мають практичні навички в особливостях діяльності Мінмолодьспорту - представники:

департаментів - молодіжної політики, олімпійського спорту, фізичної культури та неолімпійських видів спорту, економіки та фінансів;

управлінь - роботи з персоналом, стратегічного планування та комунікацій, юридичного;

відділів - бухгалтерського обліку та звітності, взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації, контролю, діловодства та звернень громадян, національно-патріотичного виховання, інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури;

секторів - з питань реформування, матеріально-технічного забезпечення, інформаційних технологій та технічного захисту інформації;

громадськості (за згодою);

головний спеціаліст з державних закупівель;

Уповноважена особа.

До роботи Комісії-1 можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів Мінмолодьспорту, Підприємств галузі, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до їх складу, але можуть надати інформацію для здійснення об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту.

Засідання Комісії-1 проводяться не рідше одного разу на квартал. Голова Комісії-1 організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на неї завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

Рішення Комісії-1, прийняте простою більшістю голосів та оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми.

Діяльність Міністерства у розрізі окремих процесів визначена Положенням. Тому, оскільки одним із основних аспектів при виявленні ризиків, які можуть негативно впливати на виконання функцій і завдань в Мінмолодьспорті, є дослідження конкретних процесів в його діяльності, при виконанні яких існує висока ймовірність вчинення посадовими особами Мінмолодьспорту корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією як з метою отримання особистої вигоди, так і з ціллю отримання вигоди зацікавленими суб'єктами, оцінка корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту та виявлення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють, здійснювалась виходячи з того, що Мінмолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання та є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань.

Виходячи із цього, для розгляду та проведення оцінки корупційних ризиків Комісією-1 було розглянуто завдання Мінмолодьспорту, відповідно до пунктів Положення в розрізі можливих ризиків, які несуть / можуть нести в собі корупційну складову, що в перспективі може призвести до корупційних діянь з боку працівників Мінмолодьспорту та розроблено робочий план оцінки корупційних ризиків, який погоджено на засіданні Комісії-1.

Було проведено оцінку нижчезазначених корупційних ризиків:

1) нечіткість критеріїв формування штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту;

2) можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника Мінмолодьспорту з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів;

3) можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання;

4) неврегульованість надання державної підтримки молодіжним та дитячим громадським об'єднанням для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді;

5) неврегульованість процесів діяльності державних підприємств, що мають найбільші за розміром активи;

6) відсутність централізованої координації діяльності з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями.

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено звіт (додаток 1 до Антикорупційної програми).

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб Мінмолодьспорту організаційної та роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції Уповноваженою особою проводиться відповідна робота. За потреби, але не рідше одного разу на півріччя, в Мінмолодьспорті планується проводити навчання з питань запобігання корупційним проявам з урахуванням питань, що надходитимуть до Уповноваженої особи від структурних підрозділів протягом попереднього кварталу.

На листопад - грудень 2017 року заплановано проведення двох тренінгів для працівників Мінмолодьспорту на теми "Антикорупційне законодавство" та "Електронне декларування".

Також Уповноваженою особою надається допомога посадовим особам Мінмолодьспорту в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

У разі організації Національним агентством, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань основних положень та вимог антикорупційного законодавства - буде забезпечена участь Уповноваженої особи та, за можливості, інших бажаючих в межах визначених організатором, у таких навчаннях.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми здійснюється Комісією-1.

Членами Комісії постійно протягом року здійснюються:

заходи, спрямовані на подальше виявлення, ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків;

поточна робота з виконання Антикорупційної програми;

формування пропозицій у разі необхідності в її корегуванні.

Уповноважена особа, за необхідності, інформує про хід виконання Антикорупційної програми державного секретаря.

Незалежний громадський контроль Антикорупційної програми може здійснюватися громадськими організаціями через Громадську раду при Мінмолодьспорті.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводиться щоквартально Комісією-1 під час розгляду узагальненої інформації, що подається до Агентства, про стан виконання Мінмолодьспортом Державної програми.

Антикорупційна програма підлягає перегляду в разі внесення змін до Державної програми, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції або якщо виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені Антикорупційною програмою, у процесі їх реалізації.

V. Інші заходи із запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням

Враховуючи принципову важливість державного завдання протидії корупції, з метою реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 № 803-р Мінмолодьспортом спільно з представниками урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції" та Реанімаційного пакету реформ організовано виконання Плану здійснення антикорупційних заходів в Міністерстві молоді та спорту України. Планом передбачено поетапне виконання чотирьох пріоритетних антикорупційних заходів, два з яких є виконаними та два знаходяться в процесі виконання:

1. Встановлення критеріїв прозорого розподілу бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту.

Захід знаходиться у процесі виконання.

Департаментом олімпійського спорту розроблено проект наказу "Про методичні рекомендації щодо критеріїв прозорого розподілу бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту та порядок їх застосування", який доопрацьовується структурними підрозділами Мінмолодьспорту.

2. Удосконалення процедури надання спортивним федераціям статусу національної та позбавлення такого статусу.

Захід виконано.

Кабінетом Міністрів України 07 грудня 2016 року ухвалено Постанову "Про внесення змін до Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу". Зміни, внесені до Положення, дають можливість суттєво удосконалити процедуру надання статусу національної спортивної федерації та позбавлення такого статусу. Знімаються зайві бюрократичні перепони в частині зменшення кількості документів, що подаються федерацією - претендентом на отримання статусу, на розгляд та прийняття рішення постійного консультативно-дорадчого органу Мінмолодьспорту.

3. Створення наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що мають найбільші за розміром активи, і які належать до сфери управління чи функцій з управління корпоративними правами щодо яких здійснює міністерство, шляхом публічних прозорих конкурсів та добору до них експертів, зокрема фахівців з питань боротьби з корупцією.

Захід знаходиться у процесі виконання.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року № 600 "Про затвердження переліку підприємств державного сектору економіки, які мають найбільші за розміром активи" до цієї категорії відноситься лише одне державне підприємство, діяльність якого координує Мінмолодьспорт - державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" (далі - НСК "Олімпійський"). Наказом Міністра від 02 грудня 2016 року № 4534 була сформована робоча група зі створення наглядової ради на НСК "Олімпійський". Також з метою реалізації зазначеного заходу проведено низку нарад та розроблено проект наказу Мінмолодьспорту "Про затвердження Положення про принципи формування наглядової ради державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський". Створення наглядової ради на НСК "Олімпійський" з числа представників громадянського суспільства та фахівців по боротьбі з корупцією підвищить прозорість діяльності державного підприємства та підзвітність платникам податків. Це, у свою чергу, сприятиме зменшенню можливих корупційних ризиків та підвищить ефективність використання підприємством публічних фінансів.

4. Забезпечення прозорості системи підтримки та ефективності реалізації заходів інститутами громадянського суспільства, які стали переможцями конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Захід виконано.

У 2017 році Мінмолодьспортом проведено конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2018 році (далі - Конкурс). Наказом Мінмолодьспорту від 06 червня 2017 № 2356 затверджено склад конкурсної комісії з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2018 році. Слід зазначити, що Мінмолодьспортом проведено 3 засідання вищезазначеної конкурсної комісії, які протокольно зафіксовані. З метою уникнення корупційних ризиків під час затвердження рейтингу переможців Конкурсу засідання конкурсної комісії з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2018 році, забезпечувалося он-лайн трансляцією на каналі Мінмолодьспорту в YouTube.

Для уникнення порушення вимог фінансового контролю працівниками Мінмолодьспорту та з метою забезпечення своєчасності подання, правильності та повноти заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Декларація):

на початку другого етапу роботи системи подання та оприлюднення Декларацій за участю керівництва Мінмолодьспорту відбулись збори працівників апарату Міністерства, на яких були надані роз'яснення щодо порядку подання та заповнення Декларацій за 2016 рік;

під підпис було поінформовано працівників апарату Міністерства про зобов'язання подати до 01 квітня 2017 року, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства, Декларацію за минулий 2016 рік, за формою, що визначається Національним агентством;

було поінформовано відповідними листами осіб, звільнених із Мінмолодьспорту, про те, що вони зобов'язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку Декларацію за минулий рік.

Оскільки Мінмолодьспорт є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань, та, зважаючи на те, що у листопаді 2016 року Верховною Радою України ратифікована Конвенція Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями, положеннями якої передбачено створення Національної платформи, яка працюватиме як інформаційний центр для вирішення питань, що є елементами корупційних дій у всіх видах спорту, а функції Секретаріату Національної платформи щодо імплементації цієї Конвенції покладені на Міністерство молоді та спорту України, то в Мінмолодьспорті 14 квітня 2017 року під головуванням заступника Міністра з питань європейської інтеграції Мовчана М. П. та за участю представників Міністерства молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Департаменту Інтерполу та Європолу Національної поліції України, Федерацій футболу, баскетболу та регбі відбулась міжвідомча нарада з питань створення Національної платформи.

Це в перспективі дасть змогу координувати діяльність з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями; проводити заходи щодо національного та міжнародного співробітництва проти маніпулювання спортивними змаганнями та зменшить ймовірність виникнення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Для конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту в розділі "Боротьба з корупцією" створено спеціальну форму, за допомогою якої є можливість для анонімного повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Мінмолодьспорту.

В приміщенні Мінмолодьспорту встановлено поштову скриньку для повідомлень про порушення вимог Закону.

Є можливість повідомлення інформації про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією через "гарячу" телефонну лінію, де дзвінки приймають фахівці Міністерства та передають їх на розгляд керівництва і відповідно до компетенції структурним підрозділам Міністерства - одна телефонна лінія, один оператор (понеділок - четвер з 9:00 год. до 18:00 год.; п'ятниця - з 9:00 год. до 16 год. 45 хв.).

На виконання пункту 16 розділу II Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо посилення спроможності протидії корупції на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) Міністерством молоді та спорту України було направлено листа від 01 лютого 2017 № 963/6.4 на Підприємства галузі про надання звітної інформації щодо виконання пункту 16 розділу II Завдань і заходів.

Проаналізувавши отримані відповіді від Підприємств галузі та враховуючи інформацію, отриману службовою запискою від департаменту економіки та фінансів Мінмолодьспорту від 10 квітня 2017 № 190/6.4, про те, що на Підприємствах галузі за 2016 рік обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) не перевищував сімдесят мільйонів гривень - тобто Підприємства галузі не відповідають критеріям, визначеним у пункті 1 частини другої статті 62 Закону, було зроблено слідуючі висновки:

усі, без виключення, Підприємства галузі не підпадають під вимоги частини 2 статті 62 Закону та не потребують затвердження антикорупційних програм;

разом із цим на державних підприємствах "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів", "Арена Львів", "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" та "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" було затверджено антикорупційні програми та визначено уповноважених осіб відповідальних за реалізацію антикорупційних програм.

На виконання доручення Міністра молоді та спорту України від 10 березня 2017 № 13-Д про проведення перевірки стосовно інформації, отриманої департаментом захисту національної державності Центрального управління Служби безпеки України, про можливі неправомірні та корупційні дії працівників Управління "Укрспортзабезпечення" при проведенні тендерних закупівель обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідного для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема під час закупівлі технічного обладнання для велосипедного спорту в грудні 2016 року (далі - Технічне обладнання), а також його розподілу і використання, та відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 13 березня 2017 № 1024 "Про проведення перевірки стосовно інформації щодо можливих порушень при здійсненні державних закупівель в Управлінні "Укрспортзабезпечення" було створено комісію з проведення перевірки стосовно можливих порушень діючого законодавства при проведенні тендерних закупівель під час закупівлі технічного обладнання для велосипедного спорту в грудні 2016 року Управлінням "Укрспортзабезпечення" (далі - Комісія-2).

Зважаючи на те, що на рівні Мінмолодьспорту не є можливим встановити якість та приналежність до тієї чи іншої марки (фірми) Технічного обладнання, на черговому засіданні Комісії-2 було прийнято рішення про звернення до Служби безпеки України щодо проведення розслідування можливих порушень діючого законодавства при проведенні тендерних закупівель під час закупівлі Технічне обладнання у грудні 2016 року Управлінням "Укрспортзабезпечення" та про припинення роботи Комісії-2.

Відповідно до частини першої статті 27 Закону особи, зазначені у підпунктах "а", "в" - "з" пункту 1 частини першої статті 3 Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Керівникам самостійних структурних підрозділів було доручено надати Уповноваженій особі інформацію стосовно працівників відповідних підрозділів, які мають у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або є прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам; головному спеціалісту з режимно-секретної роботи, головному спеціалісту з мобілізаційної роботи та цивільного захисту, головному спеціалісту з державних закупівель (далі - Головні спеціалісти) було доручено надати Уповноваженій особі інформацію стосовно наявності (відсутності) у них прямого підпорядкування у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам. Після проведеного аналізу отриманих від керівників самостійних структурних підрозділів та Головних спеціалістів результатів Уповноваженою особою було зроблено висновок, що в апараті Мінмолодьспорту відсутні працівники які мають у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або є прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Для більш ефективного та раціонального використання бюджетних ресурсів та зменшення можливих фінансових, якісних та кількісних збитків державі і суспільству та ймовірності виникнення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень Мінмолодьспорт, на постійній основі, здійснює публічні закупівлі із застосуванням процедур, визначених Законом України "Про публічні закупівлі". А саме:

забезпечення прозорості здійснення державних закупівель;

оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті передбаченої нормативними актами інформації з питань здійснення державних закупівель;

забезпечення належного документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень у рамках процедури закупівель, а також будь-яких контактів з учасниками процедури закупівлі або спроб таких контактів з їх боку, збереження відповідних документів;

здійснення заходів щодо збереження та нерозголошення змісту одержаних конкурсних пропозицій до їх офіційного розкриття.

Розроблено чіткий та зрозумілий механізм надання спортивним федераціям статусу національної та позбавлення такого статусу, що дозволить більш прозоро проводити дану процедуру та зменшить ймовірність виникнення правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Для створення умов, при яких діяльність державних підприємств буде максимально прозорою, що в перспективі призведе до удосконалення процедури прийняття рішень на них та підвищить ефективність використання підприємством публічних фінансів і зменшить ймовірність виникнення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, Мінмолодьспортом запущено процес створення наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що мають найбільші за розміром активи.

З метою недопущення працевлаштування до Мінмолодьспорту осіб, що мають обмеження до проходження державної служби, на виконання вимог статті 56 Закону, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 № 171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", Мінмолодьспортом повною мірою забезпечується проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад у Міністерстві.

***

Вирішити проблему корупції однією лише правовою реформою не вдасться. Поточні правові реформи часто характеризують як нагромадження нових законів на величезному пострадянському місиві. Повільний темп проведення правових реформ вимагає тривалих зусиль та культури чесності. У Конвенції ОЕСР вказано, що "хабарництво... викликає серйозні моральні та політичні проблеми". За найсприятливіших умов вплив закону все одно є надто слабким для того, щоб запобігти корупції, і має бути доповнений етичними переконаннями.

Більшість громадян не помічають власної ролі як у культивуванні, так і в продовженні корупції, знищення якої вони очікують від влади. Думка, що дрібна корупція (плата хабарів) є такою ж нищівною для якісного впорядкування влади, як масштабна корупція (шукачі ренти у владі), має мало підтримки. Мало хто бачить, що хабарі розмивають верховенство закону, меритократію та довіру до органів влади у всьому суспільстві. Важливо щоб молодше пострадянське покоління почало вірити в те, що зміна можлива. Нові цінності та їх утілення в закони є надзвичайно важливими.

Таким чином, у теперішній ситуації в Україні потрібно наголошувати на моральних або етичних питаннях - громадянське суспільство, молоді професіонали, школи та сім'ї повинні активно популяризувати українські цінності та відкинути культуру корупції.

Боротьба з корупцією була одним із головних мотивуючих факторів Євромайдану і має залишатися пріоритетним завданням. Кожен повинен не тільки відмовлятися від побутової корупції, а й вимагати від політичних лідерів, щоб ті контролювали корупцію у вищих щаблях, а також довели нарешті створену правоохоронну систему у сфері протидії та боротьби із корупцією, до досконалості та ефективності.

Головний спеціаліст
з антикорупційних питань,
секретар Комісії з оцінки
корупційних ризиків
Міністерства молоді
та спорту України


А.В. РощукДодаток 1
до Антикорупційної програми
Міністерства молоді та спорту
України на 2017 рік


ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр молоді та спорту України
____________ І.О. Жданов
"___" ____________ 2017 р.

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства молоді та спорту України

Корупція є поширеним і масштабним явищем - на місцевому, національному та міжнародному рівнях - і хоч в деяких країнах ця проблема є меншою, жодна з них не застрахована від корупції або ризиків корупції.

У великому чи малому масштабі корупція кидає виклик суспільству і державній політиці. У всьому світі уряди, бізнес та громадянське суспільство приймають цей виклик, оскільки стає все більш зрозуміло, що корупція порушує демократичні цінності і загрожує суспільству. Вона підриває основи демократії та верховенства права, веде до порушення прав людини, перешкоджає роботі ринків, погіршує якість життя і створює умови для процвітання організованої злочинності, тероризму та інших явищ, які загрожують безпеці людини.

Звіт про проведення оцінки корупційних ризиків у Мінмолодьспорті підготовлений:

відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"; рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 "Про затвердження методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади" та від 19.01.2017 № 31 "Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади"; постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України";

з метою виконання в межах повноважень у 2017 році заходів, визначених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265; розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р "Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади".

Під час процесу проведення оцінки корупційних ризиків у рамках підготовки антикорупційної програми Міністерством було здійснено такі заходи:

1. Затверджено наказ "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Мінмолодьспорті" від 13.01.2017 № 114, який з метою залучення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків Міністерства молоді та спорту України (далі - Комісія-1) представників громадськості та експертів було розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства.

2. Затверджено наказ від 25.01.2017 № 303, яким утворено Комісію-1. Її очолює заступник Міністра молоді та спорту України - Войтович Ярослав Вячеславович.

3. Оскільки Мінмолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання та є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань, то для розгляду та проведення оцінки корупційних ризиків Комісією-1 було розглянуто завдання Мінмолодьспорту, відповідно до пунктів Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 220 (зі змінами), у розрізі можливих ризиків, які несуть / можуть нести в собі корупційну складову, що в перспективі може призвести до корупційних діянь з боку працівників Мінмолодьспорту, та розроблено робочий план оцінки корупційних ризиків який погоджено на засіданні Комісії-1.

4. Проведено оцінку нижчезазначених корупційних ризиків:

1) нечіткість критеріїв формування штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту;

2) можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника Мінмолодьспорту з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів;

3) можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання;

4) неврегульованість надання державної підтримки молодіжним та дитячим громадським об'єднанням для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді;

5) неврегульованість процесів діяльності державних підприємств, що мають найбільші за розміром активи;

6) відсутність централізованої координації діяльності з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями.

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено звіт.

5. Оскільки Мінмолодьспорт є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань, та, зважаючи на те, що у листопаді 2016 року Верховною Радою України ратифікована Конвенція Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями, положеннями якої передбачено створення Національної платформи, яка слугуватиме інформаційним центром для вирішення питань, що є елементами корупційних дій у всіх видах спорту, а функції Секретаріату Національної платформи щодо імплементації цієї Конвенції покладені на Міністерство молоді та спорту України, то в Мінмолодьспорті було започатковано процес щодо збільшення граничної чисельності працівників для утворення відділу з антикорупційних питань та запобігання маніпулюванням спортивними змаганнями.

6. На виконання пункту 16 розділу II Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, щодо посилення спроможності протидії корупції на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) Міністерством молоді та спорту України було направлено листа від 01.02.2017 № 963/6.4 на державні підприємства, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 902 (далі - Підприємства галузі), про надання звітної інформації щодо виконання пункту 16 розділу II Завдань і заходів.

Проаналізувавши отримані відповіді від Підприємств галузі та враховуючи інформацію, отриману службовою запискою від департаменту економіки та фінансів Мінмолодьспорту від 10.04.2017 № 190/6.4, про те, що на Підприємствах галузі за 2016 рік обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) не перевищував сімдесят мільйонів гривень - тобто вони не відповідають критеріям, визначеним у пункті 1 частини другої статті 62 Закону України "Про запобігання корупції", було зроблено слідуючі висновки:

усі без виключення Підприємства галузі не підпадають під вимоги частини 2 статті 62 Закону та не потребують затвердження антикорупційних програм;

разом із цим на державних підприємствах "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів", "Арена Львів", "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" та "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" було затверджено антикорупційні програми та визначено уповноважених осіб відповідальних за реалізацію антикорупційних програм (далі - Відповідальні особи).

Затверджено наказ "Про підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції" від 17.10.2017 № 4360, яким на вимогу частини третьої статті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції", керівникам Підприємств галузі наказано утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

Подальша робота з кожним Підприємством галузі окремо дозволить досконало визначити специфіку їх діяльності та інші фактори, необхідні для прийняття рішення по призначенню на них Відповідальних осіб та розробленню антикорупцїйних програм. Враховуючи кількість Підприємств галузі, цей процес вимагає як значних затрат часу так і наявності певного кадрового забезпечення.

7. На виконання доручення Міністра молоді та спорту України від 10.03.2017 № 13-Д про проведення перевірки стосовно інформації, отриманої департаментом захисту національної державності Центрального управління Служби безпеки України, про можливі неправомірні та корупційні дії працівників Управління "Укрспортзабезпечення" при проведенні тендерних закупівель обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідного для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, зокрема під час закупівлі технічного обладнання для велосипедного спорту в грудні 2016 року (далі - Технічне обладнання), а також його розподілу і використання, та відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 13.03.2017 № 1024 "Про проведення перевірки стосовно інформації щодо можливих порушень при здійсненні державних закупівель в Управлінні "Укрспортзабезпечення" було створено комісію з проведення перевірки стосовно можливих порушень діючого законодавства при проведенні тендерних закупівель під час закупівлі технічного обладнання для велосипедного спорту в грудні 2016 року Управлінням "Укрспортзабезпечення" (далі - Комісія-2). Комісію-2 очолив перший заступник Міністра молоді та спорту України Гоцул І.Є., обов'язки заступника голови Комісії-2 було покладено на державного секретаря Мінмолодьспорту Немчінова О.М., обов'язки секретаря Комісії-2 - на головного спеціаліста з антикорупційних питань Рощука А. В.

З дати формування Комісії-2 відбулось п'ять її засідань.

Зважаючи на те, що на рівні Мінмолодьспорту не є можливим встановити якість та приналежність до тієї чи іншої марки (фірми) Технічного обладнання, 05.09.2017, на черговому засіданні Комісії-2 було прийнято рішення про звернення до Служби безпеки України щодо проведення розслідування можливих порушень діючого законодавства при проведенні тендерних закупівель під час закупівлі Технічне обладнання у грудні 2016 року Управлінням "Укрспортзабезпечення" та про припинення роботи Комісії-2.

Заступник Міністра,
голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків
Міністерства молоді
та спорту України

Я.В. ВойтовичДодаток 1
до Звіту за результатамиоцінки
корупційних ризиків

ОЦІНКА
корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення

№ з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/ висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

1

Нечіткість критеріїв формування штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту

низька

Розроблення чітких критеріїв комплектування збірних команд з олімпійських видів спорту та прийняття відповідного нормативного-правового акта.
Забезпечення належного документування конкурсної процедури, фіксацію стадій та результатів конкурсу на спеціальних бланках.
Відображення у документації за результатами проведення конкурсу обгрунтування прийнятого рішення

Амірханов Д.А. (відділ зимових олімпійських видів спорту департаменту олімпійського спорту)

липень 2017

в наявності

Розроблення чітких критеріїв комплектування збірних команд з видів спорту та належне документування конкурсної процедури з обґрунтуванням прийнятого рішення призведе до удосконалення процедури формування штатних команд національних збірних команд України та дозволить максимально прозоро її проводити, чим зменшить ймовірність виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією

2

Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника Мінмолодьспорту з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

низька

Залучення незалежних фахівців (за згодою) до підготовки тендерної документації.
Моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.
Забезпечення чітких однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель

тендерний комітет Мінмолодьспорту Дьяченко О.В. (головний спеціаліст з державних закупівель)

за потреби постійно грудень 2017

не потребує виділення додаткових ресурсів

недопущення ймовірності корупційного ризику

3

Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання

низька

посилення контролю за здійсненням допорогових закупівель

керівники відповідних структурних підрозділів Мінмолодьспорту;
тендерний комітет Мінмолодьспорту

під час здійснення допорогових закупівель

не потребує виділення додаткових ресурсів

недопущення ймовірності корупційного ризику, забезпечення більш ефективного та раціонального використання бюджетних коштів

4

Неврегульованість надання державної підтримки молодіжним та дитячим громадським об'єднанням для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді

низька

Розроблено проект "Забезпечення прозорості системи підтримки заходів громадських організацій з ціллю реалізації державної молодіжної політики в Україні. В його рамках буде здійснено незалежний моніторинг реалізації проектів переможців конкурсу, аналіз умов проведення конкурсу, звітування та нормативно-правової бази, яка регулює проведення конкурсу

Білий А.І. (відділ підтримки молодіжних та дитячих громадських об'єднань департаменту молодіжної політики)

виконано

Міжнародний фонд "Відродження" (у разі потреби)

Надасть можливість за чіткими критеріями оцінювати ефективність використання коштів.
Запровадить правові підстави для більш широкого залучення молодіжних організацій до реалізації державної молодіжної політики шляхом визначення та адвокатування ефективних механізмів участі молоді у реалізації державної молодіжної політики, та забезпечення прозорості в системі підтримки проектів.
Зменшить ймовірність виникнення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушень

5

Неврегульованість процесів діяльності державних підприємств, що мають найбільші за розміром активи

низька

Створення наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що мають найбільші за розміром активи

Сдобнова А.Г. (відділ інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури)

грудень 2017

потребує додаткових витрат

Створення наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що мають найбільші за розміром активи, створить умови, при яких діяльність державних підприємств буде максимально прозорою, призведе до удосконалення процедури прийняття рішень на них та підвищить ефективність використання підприємством публічних фінансів, що зменшить ймовірність виникнення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушень

6

Відсутність централізованої координації діяльності з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями

середня

Створення Національної платформи щодо боротьби з маніпулюваннями спортивними змаганнями та збільшення граничної чисельності працівників Мінмолодьспорту для утворення відділу з антикорупційних питань та запобігання маніпулювання спортивними змаганнями

Царенко О.В. (управління роботи з персоналом)
Рощук А.В. (головний спеціаліст з антикорупційних питань)
Радчук Н.М. (відділ міжнародного співробва та європейської інтеграції)
Бідний М.В. (департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту)
Вірастюк Р.Я. (департамент олімпійського спорту)

грудень 2017

потребує додаткових витрат

Створення Національної платформи та утворення відділу з антикорупційних питань та запобігання маніпулювання спортивними змаганнями дасть змогу координувати діяльність з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями; проводити аналіз отриманих повідомлень про порушення у даній сфері та планувати заходи щодо національного та міжнародного співробітництва проти маніпулювання спортивними змаганнями для зменшення ймовірність виникнення в подальшому корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

Головний спеціаліст
з антикорупційних питань,
секретар Комісії з оцінки
корупційних ризиків
Міністерства молоді
та спорту України


А.В. РощукДодаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків

№ з/п

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення ч правопорушення, пов'язаного з корупцією

1

2

3

4

5

1

Нечіткість критеріїв формування штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Нечіткість критеріїв формування штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту дає можливість посадовим особам діяти на власний розсуд, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушень

Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії, незазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення

Порушення прав громадян. Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

2

Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника Мінмолодьспорту з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

Лобіювання посадовими особами Мінмолодьспорту під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації

Неналежне виконання працівниками Мінмолодьспорту своїх службових повноважень. Приховування працівником Мінмолодьспорту, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівлі, наявного у нього конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду

Порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат Мінмолодьспорту, втрата довіри до Мінмолодьспорту, судові справи

3

Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання

Навмисне порушення під час закупівель принципів максимальної економії та ефективності

Неналежне виконання працівником Мінмолодьспорту своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду

навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях, збільшення витрат Мінмолодьспорту, нераціональне та неефективне використання фінансових ресурсів

4

Неврегульованість надання державної підтримки молодіжним та дитячим громадським об'єднанням для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді

Непрозоре (безпідставне) надання державної підтримки молодіжним та дитячим громадським об'єднанням для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді внаслідок неналежного проведення моніторингу проектів громадських організацій переможців конкурсу

Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії, незазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення; неналежне висвітлення проведення конкурсу та моніторингу проектів громадських організацій переможців конкурсу

Можливі фінансові втрати, нецільове використання бюджетних коштів, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

5

Неврегульованість процесів діяльності державних підприємств, що мають найбільші за розміром активи

Відсутність централізованого контролю над діяльністю державних підприємств, що мають найбільші за розміром активи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі"

Непрозора діяльність державних підприємств, що мають найбільші за розміром активи, та, як наслідок, недосконала процедура прийняття рішень на них

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

6

Неврегульованість діяльності з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями

Відсутність централізованої координації діяльності з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями може призвести до маніпулювань у вказаній сфері

Умисна домовленість, дії чи бездіяльність, спрямовані на неналежні зміни результату або ходу спортивних змагань з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди (маніпулювання результатами офіційних спортивних змагань)

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації. Судові процеси проти Мінмолодьспорту. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Головний спеціаліст
з антикорупційних питань,
секретар Комісії з оцінки
корупційних ризиків
Міністерства молоді
та спорту України


А.В. РощукДодаток 2
до Антикорупційної програми
Міністерства молоді та спорту
України на 2017 рік

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
з виконання Міністерством молоді та спорту України Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

1. Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, зокрема започаткування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Агентство), сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики

2) забезпечення реалізації Агентством усього комплексу функцій у сфері державної антикорупційної політики:
б) підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема:
забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) не рідше ніж двічі нарік

відповідно до строків, визначених Агентством

Агентство, центральні та місцеві органи виконавчої влади

тренінги з охопленням щороку 50 відсотків загальної кількості працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) проведено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги

8. Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

5) забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

2016 - 2017 роки

Агентство центральні та місцеві органи виконавчої влади

статистичні дані щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності, відшкодування шкоди, заподіяної в умовах конфлікту інтересів, підготовлено

в межах коштів державного бюджету12. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)

3) забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку

січень 2016 р.

державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування

механізми для подання повідомлень про корупцію в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування створено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги16. Посилення спроможності протидіяти корупції на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків)

1) забезпечення:
а) затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

щороку до 1 квітня

відповідні центральні органи виконавчої влади

програми затверджено, уповноважених осіб призначено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


Головний спеціаліст
з антикорупційних питань,
секретар Комісії з оцінки
корупційних ризиків
Міністерства молоді
та спорту України


А.В. Рощук

{Текст взято з сайту Мінмолодьспорту України http://www.dsmsu.gov.ua}on top