Document v3523201-18, current version — Adoption on March 14, 2018

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.03.2018  № 35230-06-5/6959,
             № 04.3-07/22-18


Міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади України

Щодо підприємств, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини

З метою імплементації положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26.06.2013 № 2013/34/ЄС про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов'язану звітність певних типів підприємств (далі - Директива № 2013/34/ЄС) Законом України від 05.10.2017 № 2164-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень" внесено зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон).

Цими змінами, зокрема, запроваджено подання звіту про платежі на користь держави - документа, що містить деталізовану інформацію про податки, збори та інші платежі підприємств, належні до сплати на користь держави відповідно до Закону, який подається підприємствами, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

Крім цього, згідно з частиною другою статті 12-1 Закону підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Згідно зі статтею 1 Закону до підприємств, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, належать підприємства, які здійснюють діяльність з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та/або виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, та/або транспортування трубопроводами (у тому числі з метою транзиту) вуглеводнів та хімічних продуктів.

Відповідно до статті 41 "Визначення, що стосуються звітності про платежі на користь урядів" Директиви № 2013/34/ЄС "підприємство, що працює у видобувній промисловості" означає підприємство, що здійснює будь-яку діяльність, яка включає розвідку, пошук, відкриття, розробку і видобуток корисних копалин, нафти, покладів природного газу або іншої сировини, та належить до видів економічної діяльності, перелічених у розділі В частин 05 - 08 Додатка I до Регламенту (ЄС) № 1893/2006 Європейського Парламенту і Ради від 20.12.2006 щодо статистичної класифікації видів економічної діяльності, 2-а версія NACE (Статистична класифікація видів економічної діяльності Європейського Співтовариства); "підприємство, яке займається лісозаготівлею у незайманому лісі" означає підприємство, яке здійснює види діяльності, зазначені у розділі А, частині 02, групі 02.2 Додатка I до Регламенту (ЄС) № 1893/2006, на території незайманих лісів.

Водночас слід зазначити, що національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі - КВЕД-2010), затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики України від 11.10.2010 № 457, гармонізований з міжнародною статистичного класифікацією видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE (rev. 2)), упровадженою Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 20.06.2006 № 1893/2006.

Ураховуючи викладене, діяльність із заготівлі деревини або з добування корисних копалин відповідно до КВЕД-2010 належать до таких класифікаційних позицій:

- клас 02.20 "Лісозаготівлі" групи 02.2 "Лісозаготівлі" розділу 02 "Лісове господарство та лісозаготівлі" секції A "Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство";

- клас 05.10 "Добування кам'яного вугілля" групи 05.1 "Добування кам'яного вугілля" розділу 05 "Добування кам'яного та бурого вугілля" (далі - розділ 05) секції B "Добувна промисловість і розроблення кар'єрів" (далі - секція B);

- клас 05.20 "Добування бурого вугілля" групи 05.2 "Добування бурого вугілля" розділу 05 секції B;

- клас 06.10 "Добування сирої нафти" групи 06.1 "Добування сирої нафти" розділу 06 "Добування сирої нафти та природного газу" (далі - розділ 06) секції B;

- клас 06.20 "Добування природного газу" групи 06.2 "Добування природного газу" розділу 06 секції B;

- клас 07.10 "Добування залізних руд" групи 07.1 "Добування залізних руд" розділу 07 "Добування металевих руд" (далі - розділ 07) секції B;

- клас 07.21 "Добування уранових і торієвих руд" групи 07.2 "Добування руд кольорових металів" розділу 07 секції B;

- клас 07.29 "Добування руд інших кольорових металів" групи 07.2 "Добування руд кольорових металів" розділу 07 секції B;

- клас 08.11 "Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю" групи 08.1 "Добування каменю, піску та глини" розділу 08 "Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів" (далі - розділ 08) секції B;

- клас 08.12 "Добування піску, гравію, глин і каоліну" групи 08.1 "Добування каменю, піску та глини" розділу 08 секції B;

- клас 08.91 "Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив" групи 08.9 "Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у." розділу 08 секції B;

- клас 08.92 "Добування торфу" групи 08.9 "Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у." розділу 08 секції B;

- клас 08.93 "Добування солі" групи 08.9 "Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у." розділу 08 секції B;

- клас 08.99 "Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у." групи 08.9 "Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у." розділу 08 секції B.

Відповідно до абзаців першого та п'ятого розділу 1 "Сфера застосування" КВЕД-2010 установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Водночас КВЕД-2010 є механізмом спільної мови, що має використання в багатьох інших нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте не завжди адаптована до цього повною мірою. Отже, зазначена класифікація не завжди відповідає всім потребам користувачів за межами статистичної системи, у зв'язку з чим можуть виникнути суперечності стосовно юридичного використання коду КВЕД-2010. Слід мати на увазі, що код виду діяльності не створює прав чи обов'язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків. Код виду діяльності - не обов'язково достатній критерій для виконання умов, передбачених нормативними актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код виду діяльності - це припущення, а не доказ.

Будь-яке використання КВЕД-2010 не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.

Структура та пояснення до позицій КВЕД-2010 розміщені на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Методологія та класифікатори"/"Класифікатори"/"Класифікація видів економічної діяльності".

Державний секретар
Міністерства фінансів України


Є. Капінус

Голова Державної служби
статистики України


І. Вернерon top