Document v1774201-11, invalid, current version — Loss of force on January 30, 2018, on the basis - v0041201-18

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2011  № 1774

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 41 від 30.01.2018}

Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 772 від 26.06.2012
№ 1338 від 17.12.2012
№ 557 від 24.06.2016}

На виконання статей 58 - 61 Бюджетного кодексу України, Положень про Міністерство фінансів України та Державну казначейську службу України, затверджених Указами Президента України від 08.04.2011 № 446 та від 13.04.2011 № 460 відповідно, та з метою встановлення єдиних форм фінансової та бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, місячні, квартальні та річні форми звітності:

фінансової:

Форму № 1дб "Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України";

Форму № 2дб "Звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України";

Форму № 3дб "Звіт про рух грошових коштів";

бюджетної:

Звіт про виконання Зведеного бюджету України;

Звіт про виконання Державного бюджету України;

Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

Звіт про бюджетну заборгованість;

Інформацію про виконання захищених видатків Державного бюджету України;

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;

Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу;

Звіт про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;

Звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань;

Інформацію про надані державні гарантії;

Інформацію про надані місцеві гарантії;

Інформацію про здійснені операції з управління державним боргом;

Інформацію про стан місцевих боргів;

Інформацію про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України;

Звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів;

Інформацію про виконання показників міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання з державного бюджету і коштів, що передаються до державного бюджету) та інших показників міжбюджетних відносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами;

Інформацію про виконання показників міжбюджетних трансфертів (додаткових дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам;

Інформацію про виконання обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та нормативи її щомісячних відрахувань;

Інформацію щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів).

Звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 772 від 26.06.2012}

2. Державній казначейській службі України (Харченко С.І.):

2.1. Забезпечити організацію роботи зі складання звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за формами, затвердженими цим наказом, починаючи зі звіту за січень 2012 року;

2.2. Здійснювати перегляд та, у разі потреби, надавати Міністерству фінансів України пропозиції щодо внесення змін до форм звітності, затверджених цим наказом.

3. Визнати такими, що втратили чинність, після складання та подання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за 2011 рік накази Державного казначейства України:

від 29.10.2010 № 400 "Щодо затвердження форм фінансової та бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя";

від 10.02.2011 № 27 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400";

від 02.03.2011 № 50 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400";

від 10.05.2011 № 119 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400";

від 29.06.2011 № 168 "Про внесення змін до наказів Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400 та від 10.02.2011 № 28" в частині внесення змін до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 № 400.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2012 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Міністр

Ф. ЯрошенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ЗВІТ
про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України

станом на 1 ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

форма № 1дб

Найменування груп

Код рядка

Залишок на початок звітного року

Залишок на кінець звітного періоду (року)

до річного заключення рахунків

після річного заключення рахунків*

1

2

3

4

5

Актив

Активи

Кошти в НБУ до запитання

010
Інші рахунки Казначейства в НБУ

020
Кошти бюджетів в інших банках до запитання (рахунки "Ностро")

030
Інші рахунки за коштами державного бюджету в банках

040
Дебіторська заборгованість за операціями з банками

050
Депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку

060
Інші депозити державного бюджету

070
Цінні папери в активі державного бюджету

080
Кредити, надані з державного бюджету

090
Кредити, що надавались під гарантійні зобов'язання

100
Позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

110
Кошти державного бюджету в дорозі

120
Активи державного бюджету за взаємними розрахунками

130
Інші активи державного бюджету

140
Зобов'язання інших органів Казначейства

150
Інші зобов'язання органів Казначейства

160
Разом - активи

170
Розрахунки

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами загального фонду

180
Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами спеціального фонду

190
Розрахунки за цінними паперами державного бюджету

200
Розрахунки за централізованими проплатами державного бюджету

210
Розрахунки за операціями з кредитами державного бюджету

220
Інші розрахунки за коштами державного бюджету

230
Разом - розрахунки

240
Баланс

250
Пасив

Зобов'язання

Зобов'язання за векселями державного бюджету

260
Облігації внутрішньої державної позики

270
Зобов'язання державного бюджету за іншими цінними паперами

280
Облігації зовнішньої державної позики

290
Внутрішнє фінансування державного бюджету

300
Зовнішнє фінансування державного бюджету

310
Депозити отримані державним бюджетом

320
Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками

330
Зобов'язання перед іншими органами Казначейства

340
Інші зобов'язання органів Казначейства

350
Разом - зобов'язання

360
Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

Кошти загального фонду державного бюджету

370
Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

380
Реєстраційні рахунки розпорядників і реєстраційні рахунки одержувачів за коштами загального фонду державного бюджету

390
Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників і реєстраційні рахунки одержувачів за коштами спеціального фонду державного бюджету

400
Кошти розпорядників коштів бюджетів в розрахунках

410
Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду

420
Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду

430
Разом - кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

440
Розрахунки

Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами загального фонду

450
Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами спеціального фонду

460
Розрахунки за цінними паперами державного бюджету

470
Розрахунки за централізованими проплатами державного бюджету

480
Розрахунки за операціями з кредитами державного бюджету

490
Інші розрахунки за коштами державного бюджету

500
Разом - розрахунки

510
Баланс

520
Результат виконання державного бюджету

Результат виконання державного бюджету

530
__________
* Заповнюється при складанні річної звітності.

Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ЗВІТ
про стан державного боргу і гарантованого державою боргу

станом на ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

I. Державний внутрішній борг

Код бюджетної класифікації

Класифікація боргу за типом кредитора

Державний внутрішній борг

200000

Внутрішній борг


210000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та державних фондів


211000

Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів


212000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів


213000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів


220000

Заборгованість перед банківськими установами


221000

Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку України


222000

Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків


230000

Заборгованість перед іншими органами управління


231000

Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ


232000

Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних підприємств


233000

Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного сектору


234000

Інша внутрішня заборгованість


240000

Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій


250000

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статейРазом внутрішній борг


II. Державний зовнішній борг

Код бюджетної класифікації

Класифікація боргу за типом кредитора

Державний зовнішній борг

у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату

у національній валюті

300000

Зовнішній борг310000

Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних фінансових організацій320000

Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав330000

Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків340000

Заборгованість за позиками, одержаними від постачальників350000

Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій360000

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей
Разом зовнішній боргУсього державний борг за типом кредитора


III. Державний внутрішній борг

Код бюджетної класифікації

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання

Державний внутрішній борг

400000

Внутрішній борг


410000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями


420000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями


430000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями


440000

Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями


450000

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статейРазом внутрішній борг


IV. Державний зовнішній борг

Код бюджетної класифікації

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання

Державний зовнішній борг

у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату

у національній валюті

500000

Зовнішній борг510000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями520000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями530000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями540000

Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями550000

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей
Разом зовнішній боргУсього державний борг за типом боргового зобов'язання


Гарантований державою борг

Класифікація боргу

Гарантований державою борг

у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату

у національній валюті

1

2

3

I. Внутрішній борг

х


II. Зовнішній боргРазом гарантований державою борг (I + II)

х


Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ЗВІТ
про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії

станом на ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Назва суб'єкта господарювання

Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, на початок звітного року

Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, що виникла за звітний період (рік)

Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, погашена за звітний період (рік)

Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, списана протягом звітного періоду (року)

Курсова різниця по простроченій заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, яка виникла за звітний період (рік)

Сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), наданими суб'єктам господарювання за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії, на кінець звітного періоду (року)

в іноземній валюті

у національній валюті по курсу на початок звітного року

в іноземній валюті

у національній валюті по курсу на дату виникнення

в іноземній валюті

у національній валюті по курсу на дату зарахування до держбюджету

в іноземній валюті

у національній валюті по курсу на дату списання

в іноземній валюті

у національній валюті по курсу на кінець звітного періоду (року)

код валюти

сума

код валюти

сума

код валюти

сума

код валюти

сума

код валюти

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Разом:


хххх
х


Заборгованість суб'єктів господарювання, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації:Разом:


хххх
х


Усього:


хххх
х


Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ЗВІТ
про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань

за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________

Код класифікації кредитування бюджету _____________________________________

Державна гарантія (дата та номер)

Кредитний договір (угода) / реквізити цінних паперів (дата та номер)

Назва суб'єкта господарювання, за якого держава виконала гарантійне зобов'язання перед кредитором, код за ЄДРПОУ

Код валюти

Сума платежів

в іноземній валюті

гривневий еквівалент

1

2

3

4

5

6

7Разом:

х


Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
17.12.2012 № 1338)

ІНФОРМАЦІЯ
про надані державні гарантії

за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ

Державна гарантія
(дата та номер)

Дата набрання чинності гарантійної угоди

Гарантійні зобов'язання

сума гарантованої позики /
кредиту в іноземній валюті

сума гарантованої позики /
кредиту в національній валюті

додаткові зобов'язання, що гарантуються

код валюти

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом:

х

х

х

хМіністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

{Інформація в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1338 від 17.12.2012}

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
17.12.2012 № 1338)

ІНФОРМАЦІЯ
про надані місцеві гарантії

за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Код області

Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ

Місцева гарантія
(дата та номер)

Дата набрання чинності гарантійної угоди

Гарантійні зобов'язання

сума гарантованої позики /
кредиту в іноземній валюті

сума гарантованої позики /
кредиту в національній валюті

додаткові зобов'язання, що гарантуються

код валюти

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом:

х

х

х

хМіністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

{Інформація в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1338 від 17.12.2012}

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ІНФОРМАЦІЯ
про здійснені операції з управління державним боргом

за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ІНФОРМАЦІЯ
про стан місцевих боргів

станом на ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Код бюджетної класифікації

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання

Разом

у тому числі:

позики банків та фінансових установ

позики за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунка

позики, що надавалися між рівнями бюджетів до прийняття Бюджетного кодексу України

зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів

зобов'язання за векселями

зобов'язання за взаємними розрахунками

інші зобов'язання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Внутрішній борг місцевих бюджетів

400000

Внутрішній борг

410000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

420000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

430000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

440000

Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями

450000

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

Зовнішній борг місцевих бюджетів

500000

Зовнішній борг

510000

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

520000

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями

530000

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями

540000

Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями

550000

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

Усього

Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
17.12.2012 № 1338)

ІНФОРМАЦІЯ
про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів

станом на ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Класифікація боргу

Гарантовані відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами борги

у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату

у національній валюті

1

2

3

I. Внутрішній борг

х


II. Зовнішній боргРазом гарантований відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами борг (I + II)

х


Міністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

{Інформація в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1338 від 17.12.2012}

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ЗВІТ
про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України

за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

усього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ххххххх

хххх

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін
виконано за звітний період (рік)


Усього:
затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін
виконано за звітний період (рік)
Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ЗВІТ
про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України

за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ххххххх

ххххзатверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін


виконано за звітний період (рік)
Усього:


затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін


виконано за звітний період (рік)


Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ЗВІТ
про фінансові результати виконання Державного бюджету України

за 20__ рік

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Форма № 2дб

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

Операційний доход
Податкові надходження

010Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

020Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

030Внутрішні податки на товари та послуги

040Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

050Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

060Інші податки та збори

070Неподаткові надходження

080Доходи від власності та підприємницької діяльності

090Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

100Інші неподаткові надходження

110Власні надходження бюджетних установ

120Доходи від операцій з капіталом

130Надходження від продажу основного капіталу

140Надходження від реалізації державних запасів товарів

150Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

160Офіційні трансферти

170Від органів державного управління

180Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

190Цільові фонди

200Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

210Операційний доход - усього

220Операційні видатки та кредитування
Загальнодержавні функції

230Оборона

240Громадський порядок, безпека та судова влада

250Економічна діяльність

260Охорона навколишнього природного середовища

270Житлово-комунальне господарство

280Охорона здоров'я

290Духовний та фізичний розвиток

300Освіта

310Соціальний захист та соціальне забезпечення

320Операційні видатки та кредитування - усього

330Дефіцит (-) / профіцит (+) (220 - 330)

340Фінансування
Фінансування за борговими операціями

350Запозичення

360Внутрішні запозичення, з них:

370- довгострокові зобов'язання

380- середньострокові зобов'язання

390- короткострокові зобов'язання та векселі

400- інші зобов'язання

410Зовнішні запозичення, з них:

420- довгострокові зобов'язання

430- середньострокові зобов'язання

440- короткострокові зобов'язання та векселі

450- інші зобов'язання

460Погашення

470Внутрішні зобов'язання, з них:

480- довгострокові зобов'язання

490- середньострокові зобов'язання

500- короткострокові зобов'язання та векселі

510- інші зобов'язання

520Зовнішні зобов'язання, з них:

530- довгострокові зобов'язання

540- середньострокові зобов'язання

550- короткострокові зобов'язання та векселі

560- інші зобов'язання

570Надходження від приватизації державного майна

580Фінансування за активними операціями

590Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

600Зміни обсягів бюджетних коштів

610Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

620Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

630Фінансування - усього

640Міністр фінансів України

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Голова Державної казначейської служби України

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ЗВІТ
про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Адміністративно-територіальні одиниці

Код бюджетної програми*

з них:

назва заходу

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано протягом звітного періоду (року)

1

2

3
Усього:__________
* Перелік кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету наводиться відповідно до Закону України про Державний бюджет України.

Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ЗВІТ
про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів

за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету та найменування суду

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

усього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ххххххх

хххх

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін
виконано за звітний період (рік)


Усього:
затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін
виконано за звітний період (рік)
Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання показників міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання з державного бюджету і коштів, що передаються до державного бюджету) та інших показників міжбюджетних відносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами

за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

Міжбюджетні трансферти

Дотація вирівнювання з державного бюджету

Кошти, що передаються до державного бюджету

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

норматив щоденного відрахування (у відсотках від обсягу надходжень на території Автономної Республіки Крим, областей та міста Севастополя доходів державного бюджету, що є джерелом перерахування дотацій, та коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету)

виконано

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

норматив щоденного відрахування (у відсотках від розрахункового обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів)

виконано

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Усього:

Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання показників міжбюджетних трансфертів (додаткових дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам

за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Додаткова дотація з державного бюджету на:*

Субвенції з державного бюджету*

Субвенція загального фонду на:

Субвенція спеціального фонду на:

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8


Усього:__________
* Перелік додаткових дотацій та субвенцій наводиться відповідно до Закону України про Державний бюджет України.

Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та нормативи її щомісячних відрахувань

за _________________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Розрахунковий обсяг субвенції

Нормативи щомісячних відрахувань від доходів, які є джерелом надання цієї субвенції (%)

Виконано

1

2

3

4

5


Усього:

Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ІНФОРМАЦІЯ
щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)

за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Назва кредитора та інвестиційної програми (проекту), що реалізується за рахунок кредиту (позики)*

Назва валюти, в якій залучається кредит (позика)

Загальний обсяг кредиту (позики)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету*

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Обсяг залучення кредиту (позики) на звітний рік з урахуванням змін

Сума залученого кредиту (позики) за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7
ххххххх
Усього:__________
* Перелік кредиторів та інвестиційних програм (проектів), що реалізуються за рахунок кредиту (позики) і кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету наводяться відповідно до Закону України про Державний бюджет України.

Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
17.12.2012 № 1338)

ЗВІТ
про рух грошових коштів

за 20__ рік

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Форма № 3дб

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

за звітний рік

за попередній рік

за звітний рік

за попередній рік

1

2

3

4

5

6

I. Операційна діяльність


Операційні доходи


Податкові надходження

010

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

020

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

030

Внутрішні податки на товари та послуги

040

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

050

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

060

Інші податки та збори

070

Неподаткові надходження

080

Доходи від власності та підприємницької діяльності

090

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

100

Інші неподаткові надходження

110

Власні надходження бюджетних установ

120

Доходи від операцій з капіталом

130

Надходження від продажу основного капіталу

140

Надходження від реалізації державних запасів товарів

150

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

160

Офіційні трансферти

170

Від органів державного управління

180

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

190

Цільові фонди

200

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

210

Операційні доходи - усього

220

Операційні видатки та кредитування


Поточні видатки

230

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

240

Оплата праці

250

Нарахування на оплату праці

260

Використання товарів і послуг

270

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

280

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

290

Продукти харчування

300

Оплата послуг (крім комунальних)

310

Видатки на відрядження

320

Видатки та заходи спеціального призначення

330

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

340

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

350

Обслуговування боргових зобов'язань

360

Поточні трансферти

370

Соціальне забезпечення

380

Інші поточні видатки

390

Кредитування

400

Внутрішнє кредитування

410

Надання внутрішніх кредитів

420

Повернення внутрішніх кредитів

430

Зовнішнє кредитування

440

Надання зовнішніх кредитів

450

Повернення зовнішніх кредитів

460

Операційні видатки та кредитування - усього

470

I. Чистий потік від операційної діяльності (220 - 470)

480

II. Інвестиційна діяльність


Інвестиційні доходи

490

Інвестиційні видатки


Капітальні видатки

500

Придбання основного капіталу

510

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

520

Капітальне будівництво (придбання)

530

Капітальний ремонт

540

Реконструкція та реставрація

550

Створення державних запасів і резервів

560

Придбання землі та нематеріальних активів

570

Капітальні трансферти

580

Інвестиційні видатки - усього

590

II. Чистий потік від інвестиційної діяльності (490 - 590)

600

III. Нерозподілені видатки

610

III. Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності (480 + 600 - 610)

620

IV. Фінансова діяльність


Запозичення

630

Внутрішні запозичення

640

Довгострокові зобов'язання

650

Середньострокові зобов'язання

660

Короткострокові зобов'язання та векселі

670

Інші зобов'язання

680

Зовнішні запозичення

690

Довгострокові зобов'язання

700

Середньострокові зобов'язання

710

Короткострокові зобов'язання та векселі

720

Інші зобов'язання

730

Погашення

740

Внутрішні зобов'язання

750

Довгострокові зобов'язання

760

Середньострокові зобов'язання

770

Короткострокові зобов'язання та векселі

780

Інші зобов'язання

790

Зовнішні зобов'язання

800

Довгострокові зобов'язання

810

Середньострокові зобов'язання

820

Короткострокові зобов'язання та векселі

830

Інші зобов'язання

840

Надходження від приватизації державного майна

850

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

860

Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми

870

Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

880

Понадпланові надходження від приватизації державного майна з урахуванням можливого заміщення інших джерел фінансування державного бюджету

890

Фінансування за активними операціями

900

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

910

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

920

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

930

Зміни обсягів бюджетних коштів

940

На початок періоду

950

На кінець періоду

960

Інші розрахунки

970

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

980

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

990

На початок періоду

1000

На кінець періоду

1010

IV. Чистий потік від фінансової діяльності (630 - 740 + 850 + 900)

1020

Загальний чистий потік від загальної діяльності (480 + 600 - 610 + 1020)

1030

Міністр фінансів України

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова Державної казначейської
служби України


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

{Звіт в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1338 від 17.12.2012}

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ЗВІТ
про виконання Зведеного бюджету України

за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххххххх

УсьогоМіністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II. Видатки

II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

УсьогоМіністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

УсьогоМіністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III. Кредитування

III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

УсьогоМіністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

УсьогоМіністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV. Фінансування

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Разом, виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

хххххх


Усього
Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххххх

УсьогоМіністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ЗВІТ
про виконання Державного бюджету України

за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

хххххххх

УсьогоМіністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II Видатки

II.1 Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

відкрито асигнувань за звітний період (рік)

направлено відкритих асигнувань за звітний період (рік)

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

хххххххУсього

Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II.2 Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

хххх

УсьогоМіністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II.3 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

хххх

УсьогоМіністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III. Кредитування державного бюджету

III.1 Кредитування за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

відкрито асигнувань за звітний період (рік)

направлено відкритих асигнувань за звітний період (рік)

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

хххххххУсього

Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III.2 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

хххх

УсьогоМіністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III.3 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

хххх


Усього
Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV. Фінансування

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Разом, виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

хххххх


Усього
Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

хххххх

УсьогоМіністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
17.12.2012 № 1338)

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

xxxxxxxx
Усього


Міністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II. Видатки

II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

xxxx
Усього


Міністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

4

5

7

8

10

11

xxxx

УсьогоМіністр фінансів України-1

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III. Кредитування

III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

xxxx
Усього


Міністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

4

5

7

8

10

11

xxxx

УсьогоМіністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV. Фінансування

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Разом, виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

xxxxxx


Усього
Міністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

xxxxxx
Усього


Міністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

{Звіт в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1338 від 17.12.2012}

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ЗВІТ
про бюджетну заборгованість

станом на ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

Коди бюджетної класифікації

Показники

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

усього

з неї прострочена

усього

з неї:

усього

з них кредиторська заборгованість

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

прострочена

термін оплати якої не настав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ххххххх
Доходи*
х


х

хВидатки - усього


у тому числі:

хххх

Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків, з виведенням підрахункових сум по них.

__________
* Заповнюється за спеціальним фондом державного бюджету в частині власних надходжень.

Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами

Коди бюджетної класифікації

Показники

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)*

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

усього

з неї прострочена

усього

з неї прострочена

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ххххххх

Видатки та надання кредитів - усього

у тому числі:

хххх

__________
Примітка.


Звітні дані про бюджетну заборгованість заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

__________
* При складанні річного звіту графа 10 за кодами класифікації кредитування не заповнюється.

Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

{Звіт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 557 від 24.06.2016}

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання захищених видатків Державного бюджету України

за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

Код економічної класифікації видатків бюджету*

Показники

План на звітний рік

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Виділено коштів за звітний період (рік)

Касові видатки за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

ххххххх
хххх
Усього

__________
* Заповнюється відповідно до переліку захищених статей видатків загального фонду державного бюджету, затвердженого Бюджетним кодексом України, а за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, які є захищеними, заповнюється в розрізі всіх кодів економічної класифікації видатків.

Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774

ЗВІТ
про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України

за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

КПК

КЕКВ або КККБ

Найменування відомчої класифікації видатків державного бюджету

Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням внесених змін

Дата і номер акта Кабінету Міністрів України

Передбачено актами Кабінету Міністрів України

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Направлені асигнування за звітний період (рік)

Касові видатки за звітний період (рік)

Залишок невикористаних направлених асигнувань на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на умовах повернення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Затверджено Законом України "Про Державний бюджет України на 20__ рік"


х

х


х

х

х

хВидано за актами Кабінету Міністрів України - усього

х

х

у тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів:

х
хххххххх

хххх


х
Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови) Державної казначейської служби
України-2

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту консолідованої звітності

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011  № 1774
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 26.06.2012 № 772)

ЗВІТ
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Назва регіону

План на рік з урахуванням внесених змін

План на звітний період з урахуванням внесених змін

Направлено відкритих асигнувань за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Усього

Міністр фінансів України-1

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


____________
(підпис)


________________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


____________
(підпис)


________________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.


Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький

{Наказ доповнено Формою згідно з Наказом Міністерства фінансів № 772 від 26.06.2012}on top