Про затвердження положень про структурні підрозділи юридичного департаменту
Мінекономрозвитку України; Order, Regulation on November 17, 20171674
Document v1674731-17, invalid, current version — Loss of force on March 18, 2019, on the basis - v0418731-19

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.11.2017  № 1674

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 418 від 18.03.2019}

Про затвердження положень про структурні підрозділи юридичного департаменту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 792 від 07.06.2018
№ 1195 від 29.08.2018
№ 1551 від 24.10.2018}

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи:

управління правового забезпечення економічної політики;

відділ правового забезпечення реального сектору економіки;

відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності;

відділ правового забезпечення інвестиційної діяльності;

сектор правового забезпечення промислової політики;

управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання;

відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва;

відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів;

відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

відділ правового забезпечення державних закупівель.

2. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци другий, третій, п'ятий та шостий пункту 1 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2015 № 978 "Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі юридичного департаменту".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Державний секретар
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі УкраїниО.Ю. Перевезенцев


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Управління правового забезпечення економічної політики у складі юридичного департаменту (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності;

відділ правового забезпечення інвестиційної діяльності;

відділ правового забезпечення реального сектору економіки;

сектор правового забезпечення промислової політики.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та сектор, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

1) організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у таких сферах:

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної цінової політики;

державної промислової політики;

державної інвестиційної політики, у тому числі з управління державними інвестиціями;

державної політики щодо створення і функціонування індустріальних парків;

бюджетної, податкової, валютно-курсової, грошово-кредитної політики, оплати праці та соціального захисту громадян, банківських послуг, валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг;

управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;

державно-приватного партнерства;

туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);

торгівлі та побутових послуг;

надання адміністративних послуг;

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

державної статистики, державного матеріального резерву, експортного контролю, інтелектуальної власності;

державного оборонного замовлення;

2) координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку у сфері адаптації національного законодавства до законодавства ЄС;

3) координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку щодо законопроектної роботи.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономрозвитку, та наказів Мінекономрозвитку, зокрема готує пропозиції керівництву Мінекономрозвитку щодо розроблення та внесення змін до:

Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

Порядку взаємодії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації;

2) організовує та бере участь у забезпеченні формування та реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

3) надає правову допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку в роботі з перегляду нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність із Конституцією та законодавством України з питань, що належать до компетенції управління;

4) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

6) проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

7) уносить керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо подання нормативно-правового акта до Мін'юсту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом, у разі, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;

8) здійснює методичне керівництво правовою роботою в Мінекономрозвитку в межах компетенції управління;

9) надає правові консультації з питань, що належать до його компетенції;

10) надає методичну та правову допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, щодо застосування законодавства у відповідній сфері;

11) розглядає звернення щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції управління, у разі необхідності надає письмові роз'яснення щодо застосування чинних норм права;

12) переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

13) забезпечує погодження юридичним департаментом кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

14) бере участь у межах компетенції в забезпеченні адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, у тому числі виконанні плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

15) забезпечує підготовку за пропозиціями самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку та подання до Мін'юсту узагальнених пропозицій до проекту орієнтовного плану законопроектних робіт на відповідний рік;

16) разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

17) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції управління, та готує пропозиції до них;

18) сприяє в межах компетенції правильному застосуванню законодавства про працю в Мінекономрозвитку;

19) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій відділу;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням директора юридичного департаменту брати участь у нарадах, семінарах, інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

інформувати директора юридичного департаменту в разі покладення на управління обов'язків, що не належать до його компетенції чи виходять за його межі, а також у випадках, якщо відповідні структурні підрозділи не надають матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

залучати за згодою керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, що проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора юридичного департаменту - начальник управління правового забезпечення економічної політики (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту.

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної та антидискримінаційної експертизи, візує (підписує) листи та інші документи, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, зокрема відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану галузей національної економіки щодо виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння, про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей державного резерву, виконання державного оборонного замовлення, фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності, заступника начальника управління - начальника відділу правового забезпечення реального сектору економіки, начальника відділу правового забезпечення інвестиційної діяльності, завідувача сектору правового забезпечення промислової політики;

погоджує положення про відділи та сектор, утворені у складі управління;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління і департаментом персоналу роботу з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців відділу.

У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу правового забезпечення реального сектору економіки, а в разі тимчасової відсутності заступника начальника управління - начальника відділу правового забезпечення реального сектору економіки - заступник начальника управління - начальник відділу правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності.

4.5. Начальник управління та його заступники мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Заступник директора
юридичного департаменту -
начальник управління
правового забезпечення
економічної політики

О.Л. Савчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення реального сектору економіки у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення реального сектору економіки у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент, Положенням про управління правового забезпечення економічної політики у складі юридичного департаменту, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками Мінекономрозвитку під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у сфері:

державної цінової політики;

управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;

торгівлі та побутових послуг;

державного матеріального резерву;

експертного контролю;

державного оборонного замовлення.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

уносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, та готує пропозиції до них;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме:

- отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій відділу;

- організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

-залучення за згодою керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

- інформування директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики в разі покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції чи виходять за її межі, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи не надають інформацію, необхідну для вирішення порушених питань;

- за дорученням директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики брати участь у семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до його компетенції.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління правового забезпечення економічної політики - начальник відділу правового забезпечення реального сектору економіки (далі - заступник начальника управління - начальник відділу) якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики.

4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Заступник
начальника управління
правового забезпечення
економічної політики -
начальник відділу правового
забезпечення реального
сектору економікиО.Л. Савчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про юридичний департамент та про управління правового забезпечення економічної політики, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками Мінекономрозвитку під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у сфері:

державної політики економічного і соціального розвитку;

бюджетної та податкової політики;

валютно-курсової та грошово-кредитної політики;

оплати праці та соціального захисту громадян;

банківських послуг;

валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

Уносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, та готує пропозиції до них;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме:

- отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій відділу;

- організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

- участі у нарадах та семінарах з питань, що належать до його компетенції;

-залучення за згодою керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

- інформування директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики в разі покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції чи виходять за її межі, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи не надають інформацію, необхідну для вирішення порушених питань.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління правового забезпечення економічної політики - начальник відділу (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Заступник
начальника управління
правового забезпечення
економічної політики -
начальник відділу правового
забезпечення бюджетної
та фінансової діяльностіТ.М. Негода-Боржимська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення інвестиційної діяльності управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення інвестиційної діяльності у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про юридичний департамент та управління правового забезпечення економічної політики, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку,

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

1) організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, а також керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у сферах:

державної інвестиційної політики, у тому числі з управління державними інвестиціями;

державної політики щодо створення і функціонування індустріальних парків;

державно-приватного партнерства;

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

надання адміністративних послуг;

державних цільових програм;

прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку;

туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);

інтелектуальної власності;

державної статистики;

2) координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку у сфері адаптації національного законодавства до законодавства ЄС;

3) координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку щодо законопроектної роботи.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

3) координує діяльність структурних підрозділів Мінекономрозвитку в роботі з перегляду нормативно-правових актів Мінекономрозвитку з метою їх приведення у відповідність із Конституцією та законодавством України;

4) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

6) проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

7) переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

8) уносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

9) забезпечує погодження юридичним департаментом кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

10) забезпечує взаємодію юридичного департаменту з юридичними службами підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

11) бере участь у межах компетенції в забезпеченні адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, у тому числі виконанні плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

12) забезпечує підготовку за пропозиціями самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку та подання до Мін'юсту узагальнених пропозицій до проекту орієнтовного плану законопроектних робіт на відповідний рік;

13) за результатами інформації, поданої структурними підрозділами Мінекономрозвитку, готує звіт для Мін'юсту про виконання орієнтовного плану законопроектних робіт за попередній рік щодо законопроектів, головним розробником яких визначено Мінекономрозвитку;

14) разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

15) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до його компетенції, та готує пропозиції до них;

16) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

1) отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

2) організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

3) участі в нарадах і семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

4) інформування начальника управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту щодо покладення на відділ обов'язків, які виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів діяльності державних службовців, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Начальник відділу
правового забезпечення
інвестиційної діяльностіЮ.О. Лисенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор правового забезпечення промислової політики у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Сектор правового забезпечення промислової політики у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент, Положенням про управління правового забезпечення економічної політики, а також цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи сектор керується актами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

1.3. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Завданнями сектору є:

1) юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками Мінекономрозвитку під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, у сфері державної промислової політики;

2) участь у здійсненні Мінекономрозвитку функцій з управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, зокрема участь у погодженні:

проектів установчих документів державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, суб'єктів господарювання, щодо яких Мінекономрозвитку здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, а також господарських структур, контроль за діяльністю яких здійснює Мінекономрозвитку (далі - підприємства, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку);

штатних розписів та організаційних структур підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

проектів договорів, які укладаються підприємствами, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції сектору;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

6) переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

7) уносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

8) разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до його компетенції, та готує пропозиції до них;

10) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на сектор завдань.

3. Права сектору

Сектор має право вносити пропозиції заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики щодо виконання завдань та функцій, покладених на сектор, а саме щодо:

отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідної для виконання визначених завдань і функцій сектору;

організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

участі у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції сектору;

інформування директора юридичного департаменту в разі покладення на сектор обов'язків, що не належать до його компетенції чи виходять за її межі, а також у випадках, якщо відповідні структурні підрозділи не надають матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

залучення за згодою керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, що проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4. Керівництво відділу

4.1. Сектор очолює завідувач сектору, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Завідувач сектору повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організації незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики.

4.4. Завідувач сектору:

здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції сектору;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції сектору, та готує пропозиції до них;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами яких готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників сектору, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення працівників сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям сектору;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців сектору;

за дорученням директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції сектору.

Завідувач сектору
правового забезпечення
промислової політикиМ.В. Кешман


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання у складі юридичного департаменту

{У тексті Положення слова "начальник управління" замінено словами "заступник директора юридичного департаменту - начальник управління" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

1. Загальні положення

1.1. Управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання у складі юридичного департаменту (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

З питань організації та ведення правової роботи управління керується актами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва;

відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданням управління є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у таких сферах:

державної регуляторної політики;

державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

державної політики у сфері розвитку підприємництва;

технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

захисту прав споживачів;

державного ринкового нагляду.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономрозвитку, а також проектів наказів Мінекономрозвитку з питань, що належать до його компетенції;

організовує та бере участь у забезпеченні формування та реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

надає правову допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку в роботі з перегляду нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність із Конституцією та законодавством України з питань, що належать до компетенції управління;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

уносить керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо подання нормативно-правового акта до Мін'юсту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом, у разі, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;

здійснює методичне керівництво правовою роботою в Мінекономрозвитку в межах компетенції управління;

надає правові консультації з питань, що належать до його компетенції;

надає методичну та правову допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, організаціям та установам, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, щодо застосування законодавства у відповідній сфері;

розглядає звернення щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції управління, у разі необхідності надає письмові роз'яснення про застосування чинних норм права;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених завдань управління;

залучати спеціалістів структурних підрозділів Мінекономрозвитку, центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, що проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням директора юридичного департаменту брати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

інформувати директора юридичного департаменту про покладення на управління обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу управління необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів Мінекономрозвитку.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора юридичного департаменту - начальник управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання (далі - заступник директора юридичного департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

{Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

4.2. Заступник директора юридичного департаменту - начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник директора юридичного департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту.

4.4. Заступник директора юридичного департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління та несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної та антидискримінаційної експертизи, візує (підписує) листи та інші документи, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, застосовує в роботі відомості про кооперацію розробників нових зразків озброєння, військової техніки або виробників озброєння, які розкривають за сукупністю всіх показників їх потужності, номенклатуру, поставки виробів, терміни, об'єми виконання робіт;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання юридичного департаменту - начальника відділу правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів, начальника відділу правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва;

{Абзац дев'ятий пункту 4.4 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління.

У разі тимчасової відсутності заступника директора юридичного департаменту - начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління правового забезпечення, розвитку підприємництва та технічного регулювання юридичного департаменту - начальник відділу правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 4.4 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

4.5. Заступник директора юридичного департаменту - начальник управління і його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку.

Начальник управління
правового забезпечення
регуляторної політики
з розвитку підприємництва
та технічного регулювання

Т.В. Базанова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва у складі управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва у складі управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент, Положенням про управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання, а також цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданням відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативно-правових актів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у таких сферах:

державної регуляторної політики;

державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

державної політики у сфері розвитку підприємництва.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономрозвитку, а також наказів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує та бере участь у забезпеченні формування та реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

надає правову допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку в роботі з перегляду нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність із Конституцією та законодавством України з питань, що належать до компетенції відділу;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

уносить керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо подання нормативно-правового акта до Мін'юсту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом, у разі, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;

здійснює методичне керівництво правовою роботою в Мінекономрозвитку в межах компетенції відділу;

надає правові консультації з питань, що належать до компетенції відділу;

розглядає звернення щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції відділу, у разі необхідності надає письмові роз'яснення.

3. Права відділу

Відділ має право:

уносити пропозиції заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання щодо шляхів виконання завдань та функцій, покладених на відділ;

{Абзац другий розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, інформацію, документи та інші матеріали;

залучати спеціалістів структурних підрозділів Мінекономрозвитку, центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для підготовки проектів нормативно- правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

організовувати проведення нарад та утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

брати участь у семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до його компетенції;

користуватися безоплатно базами даних, що створюються та ведуться структурними підрозділами Мінекономрозвитку;

інформувати заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

{Абзац восьмий розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

{Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

{Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання.

{Пункт 4.3 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

4.4. Начальник відділу:

{Абзац перший пункту 4.4 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

здійснює керівництво роботою відділу та несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

{Абзац третій пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

{Абзац п'ятий пункту 4.4 розділу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців і працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

{Абзац десятий пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

Заступник начальника
управління правового
забезпечення регуляторної
політики, розвитку
підприємництва
та технічного регулювання -
начальник відділу правового
забезпечення регуляторної
політики та розвитку
підприємництва


Т.Є. Фандикова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів у складі управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання юридичного департаменту

{У тексті Положення слова "начальник управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання" у всіх відмінках замінено словами "заступник директора юридичного департаменту - начальник управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання" у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів у складі управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент, Положенням про управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання, а також цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданням відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у таких сферах:

технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

захисту прав споживачів;

державного ринкового нагляду.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономрозвитку, а також наказів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує та бере участь у забезпеченні формування та реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

надає правову допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку в роботі з перегляду нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність із Конституцією та законодавством України з питань, що належать до компетенції відділу;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

уносить керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо подання нормативно-правового акта до Мін'юсту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом, у разі, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;

здійснює методичне керівництво правовою роботою в Мінекономрозвитку в межах компетенції відділу;

надає правові консультації з питань, що належать до компетенції відділу;

розглядає звернення щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції відділу, у разі необхідності надає письмові роз'яснення.

3. Права відділу

Відділ має право:

уносити пропозиції заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ;

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, інформацію, документи та інші матеріали;

залучати спеціалістів структурних підрозділів Мінекономрозвитку, центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

організовувати проведення нарад та утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

брати участь у семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до його компетенції;

користуватися безоплатно базами даних, що створюються та ведуться структурними підрозділами Мінекономрозвитку;

інформувати заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання про покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління правового забезпечення, розвитку підприємництва та технічного регулювання - начальник відділу правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

{Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємства, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

{Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання.

{Пункт 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

{Абзац перший пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної та антидискримінаційної експертизи, візує (підписує) листи та інші документи, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, застосовує в роботі відомості про використання в інтересах забезпечення безпеки держави окремих потужностей галузей національної економіки, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;

{Пункт 4.4 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1551 від 24.10.2018}

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів пожежного захисту;

{Абзац пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1195 від 29.08.2018}

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Начальник відділу
правового забезпечення
політики технічного
регулювання та захисту
прав споживачів

Ю.В. Адаменко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності у складі юридичного департаменту

{У тексті Положення слова "заступник директора юридичного департаменту - начальник відділу" замінено словами "начальник відділу" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 792 від 07.06.2018}

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності у складі юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

координація і забезпечення договірно-правової роботи з питань укладення міжнародних договорів про сприяння та взаємний захист інвестицій, щодо співробітництва між Україною і Європейським Союзом, угод про вільну торгівлю та економічне співробітництво, а також інших угод зовнішньоекономічного характеру;

координація і забезпечення правового супроводження питань зовнішньоекономічного співробітництва між Україною та іншими державами, що здійснюється в межах двосторонніх комісій з питань торговельно-економічного та інших видів співробітництва;

забезпечення правового аналізу запитів суб'єктів господарювання України, які звертаються до Мінекономрозвитку стосовно питань зовнішньоекономічної діяльності, та надання відповідних рекомендацій чи роз'яснень;

аналіз законодавства і розроблення проектів нормативно-правових актів з питань правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та торговельно-економічного співробітництва;

участь у межах компетенції в забезпеченні реалізації державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з Європейським Союзом, єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки у світову економіку, співробітництва із Світовою організацією торгівлі, державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги;

методична та правова допомога структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери його управління, з питань застосування законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

вивчення та аналіз законодавства іноземних країн, норм міжнародного права, міжнародних організацій і підготовка пропозицій стосовно можливості використання досвіду інших країн під час розроблення та опрацювання нормативно-правових актів України з питань зовнішньоекономічної діяльності та торговельно-економічного співробітництва;

участь у роботі з правового супроводження виконання укладених міжнародних договорів.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює: розроблення проектів міжнародних договорів України і проведення відповідної роботи з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади щодо опрацювання та узгодження текстів угод про сприяння та захист інвестицій, утворення двосторонніх міжурядових комісій та торговельно-економічних угод;

проведення переговорів з представниками іноземних країн і міжнародних організацій з питань укладення, зміни, пролонгації та денонсації міжнародних договорів з питань торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва;

супроводження укладених міжнародних угод під час їх опрацювання в комітетах Верховної Ради України;

ведення бази даних щодо укладених міжнародних договорів України у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

взаємодію з посольствами іноземних держав і представництвами міжнародних організацій з питань укладення та виконання міжнародних договорів (здійснюється через Міністерство закордонних справ України);

розроблення та внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України відповідно до потреб забезпечення виконання зобов'язань України, що випливають з укладених міжнародних договорів;

аналіз законодавства України з питань правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

контроль за дотриманням законодавства під час оформлення документів дозвільного характеру, що видаються Мінекономрозвитку суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності;

експертизу зовнішньоекономічних контрактів суб'єктів господарювання України щодо відповідності цих контрактів законодавству України;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційного та торговельно- економічного співробітництва;

координацію роботи інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку з підготовки та вдосконалення нормативно-правових актів з питань зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва;

аналіз документів, які подаються Мінекономрозвитку з метою отримання ліцензій для здійснення майнових інвестицій за кордоном;

правове супроводження співробітництва України з міжнародними організаціями та об'єднаннями, у тому числі з Європейським Союзом і Світовою організацією торгівлі;

надання правової допомоги в разі порушення торговельних спорів та під час захисту державних інтересів України в антидемпінгових, антисубсидиційних і спеціальних розслідуваннях;

опрацювання матеріалів щодо застосування, скасування, тимчасового зупинення санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

правовий аналіз угод, які укладаються Мінекономрозвитку із суб'єктами господарювання;

перевірку відповідності законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проведення антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

виконання інших завдань з питань правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

згідно з дорученнями Кабінету Міністрів України та керівництва Мінекономрозвитку брати участь в експертних переговорах (консультаціях) у складі української делегації стосовно укладення міжнародних договорів України про сприяння та захист інвестицій, утворення двосторонніх міжурядових комісій та торговельно-економічних договорів;

надавати консультаційно-правову допомогу з питань правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва;

брати участь у перевірці стану дотримання законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності місцевими органами виконавчої влади під час здійснення ними функцій дозвільного характеру у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надавати рекомендації з усунення недоліків, виявлених у ході перевірки;

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання своїх функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної та антидискримінаційної експертизи, візує (підписує) листи та інші документи, що містять інформацію у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх зносин, віднесену до державної таємниці, зокрема відомості про здійснення державної зовнішньоекономічної політики, про перспективи розвитку співробітництва з країнами світу, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення або подвійного використання, відомості за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців і працівників відділу;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців відділу;

розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;

має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються на адресу інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку.

Заступник директора
юридичного департаменту -
начальник відділу
правового забезпечення
зовнішньоекономічної
діяльності


Д.В. Лініченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення державних закупівель у складі юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення державних закупівель у складі юридичного департаменту (далі - відділ) с структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів керівництвом, державними службовцями та працівниками відділу у сфері державних/публічних закупівель (далі - закупівель);

координація роботи центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів Мінекономрозвитку у сфері закупівель;

координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку щодо законопроектної роботи.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

аналізує на відповідність законодавству у сфері закупівель проекти наказів, нормативно-правових актів та інших документів з питань закупівель, що подаються на погодження керівництву Мінекономрозвитку, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

здійснює юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів у сфері закупівель, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами яких готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

опрацьовує разом з відповідними структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до компетенції відділу, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

інформує директора юридичного департаменту про необхідність ужиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

у межах компетенції вносить пропозиції директору юридичного департаменту щодо подання нормативно-правого акта на державну реєстрацію;

разом з відповідними заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у сфері закупівель, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту;

здійснює співробітництво з державними органами влади та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

бере участь у межах компетенції:

- у реалізації державної політики у сфері закупівель, а також у забезпеченні Мінекономрозвитку здійснення функцій Уповноваженого органу з питань закупівель;

- у розгляді проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли на погодження до Мінекономрозвитку, з питань, що належать до компетенції відділу, та готує пропозиції до них;

- в опрацюванні запитів з питань закупівель та щодо застосування законодавства у сфері закупівель;

- в опрацюванні проектів узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель, що надаються з ініціативи Мінекономрозвитку та/або на підставі відповідних запитів і листів;

- в опрацюванні проектів відповідей щодо надання безоплатних консультацій рекомендаційного характеру з питань закупівель на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу у сфері публічних закупівель, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

виконує інші функції з реалізації покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій відділу;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням директора юридичного департаменту брати участь у нарадах, семінарах, інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

інформувати директора юридичного департаменту в разі покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції чи виходять за її межі, а також у випадках, якщо відповідні структурні підрозділи не надають матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

залучати за згодою керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, що проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців відділу.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Начальник відділу
правового забезпечення
державних закупівельД.С. Панько

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}on top