Document v1544728-18, current version — Adoption on April 10, 2018

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2018  № 1544

Про затвердження Положення державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" в новій редакції

Відповідно до Господарського, Цивільного кодексів України, законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 902 "Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства молоді та спорту" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" в новій редакції, що додається.

2. Державній установі Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" у п'ятиденний строк забезпечити державну реєстрацію нової редакції Положення у встановленому законодавством порядку та у одноденний строк після завершення реєстраційних дій поінформувати юридичне управління про їх проведення.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби молоді та спорту України від 14.03.2012 № 1111 "Про затвердження Положення державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр

І.О. Жданов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
молоді та спорту
10.04.2018 № 1544
Міністр _______ І.О. Жданов

ПОЛОЖЕННЯ
державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03767831
(нова редакція)

I. Загальні положення

1.1. Державна установа "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" (далі - Управління) є правонаступником Управління з матеріально-технічного забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, що створено згідно з рішенням Ради Міністрів УРСР від 12.06.76 № 26-237/12.

1.2. Управління є державною бюджетною установою, видатки на забезпечення діяльності якої здійснюються з Державного бюджету України, та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 902 "Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства молоді та спорту" належить до сфери управління Міністерства молоді та спорту України (далі - Мінмолодьспорт).

1.3. Управління здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Господарського та Цивільного кодексів України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень Мінмолодьспорту, цього Положення та інших нормативно-правових актів.

1.4. Управління має право, за погодженням з Мінмолодьспортом, створювати на території України свої філії та затверджувати положення про них.

1.5. Управління здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої філії.

1.6. Повна назва Управління:

українською мовою - державна установа "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення";

російською мовою - государственное учереждение "Управление сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение";

англійською мовою - State Institution "Management teams and providing sports events "Ukrsportzabezpechennya".

1.7. Скорочена назва Управління:

українською мовою - Управління "Укрспортзабезпечення";

російською мовою - Управление "Укрспортобеспечение";

англійською мовою - Management "Ukrsportzabezpechennya".

1.8. Місцезнаходження Управління: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 30-б.

II. Мета та завдання Управління

2.1. Метою діяльності Управління є участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання окремих завдань, зокрема:

2.1.1. Організаційне, кадрове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту (далі - Штатна команда).

2.1.2. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення:

підготовки спортсменів національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях міжнародного рівня;

спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів Мінмолодьспорту, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України на відповідний рік;

участі офіційних делегацій національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту у міжнародних спортивних заходах в Україні та за кордоном з урахуванням регламентних документів відповідних міжнародних спортивних федерацій та вимог організаційних комітетів з проведення відповідних міжнародних змагань.

2.1.3. Взаємодія з Національним олімпійським комітетом України, Спортивним комітетом України, спортивними федераціями та фізкультурно-спортивними товариствами тощо з питань виконання покладених на нього завдань із забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

III. Функції Управління

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань та згідно з наказами Мінмолодьспорту:

3.1.1. Сплачує видатки на організацію та проведення всеукраїнських і міжнародних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, масових фізкультурно-оздоровчих заходів, забезпечує участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік.

3.1.2. На підставі наказів Мінмолодьспорту здійснює виплату:

щомісячно надбавок до посадового окладу працівникам Штатної команди за професійну майстерність, складність та напруженість у роботі, премії за підсумками роботи та інші заохочення;

грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам відповідно до законодавства;

державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України спортсменам, тренерам, діячам фізичної культури та спорту, призначених у встановленому законодавством порядку.

3.1.3. Здійснює придбання та забезпечує видачу спортивного одягу, взуття та аксесуарів, спортивного інвентарю індивідуального користування.

3.1.4. Здійснює придбання та забезпечує видачу спеціального і фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання.

3.1.5. Здійснює придбання та забезпечує видачу спортивної нагородної атрибутики.

3.1.6. Здійснює придбання майна та надання послуг тощо для потреб Національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту - учасникам всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів згідно з вимогами чинного законодавства з урахуванням діючих норм, нормативів, цін, тарифів, кількісних показників, сформованих відповідно до специфіки проведення окремого спортивного заходу, а також з урахуванням вимог положень та/або регламентів змагань, правил та рекомендацій міжнародних спортивних організацій.

3.1.7. Веде облік грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, забезпечує ефективне їх використання, належне зберігання відповідно до чинного законодавства.

3.2. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Штатної команди шляхом укладання строкових трудових договорів на підставі контрактів, укладених Мінмолодьспортом з працівниками Штатної команди.

3.3. Здійснює кадровий, військовий облік працівників Штатної команди.

IV. Права Управління

4.1. Управління для виконання покладених на нього завдань має право:

4.1.1. Залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), спортивних федерацій, фізичних осіб тощо, в тому числі на договірній основі, до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.1.2. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали, які необхідні для виконання покладених на нього завдань та функцій.

4.1.3. Скликати наради, створювати комісії та робочі групи.

4.1.4. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.1.5. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у межах своїх повноважень та компетенції.

4.2. Управління може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, укладати правочини, нести відповідальність за своїми зобов'язаннями, бути учасником та стороною судового процесу в порядку, визначеному законодавством.

4.3. Управління несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

4.4. Мінмолодьспорт не несе відповідальності по зобов'язаннях Управління.

V. Кошти та майно Управління

5.1. Кошти та майно Управління формуються за рахунок асигнувань, виділених з Державного бюджету України, та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

5.2. Управління є розпорядником коштів і майна, здійснює фінансово-господарську діяльність, веде бухгалтерський облік, складає фінансову та бюджетну звітність, подає її відповідним органам у встановлені терміни, забезпечує достовірність звітних даних.

5.3. Кошторис та штатний розпис Управління затверджуються в установленому порядку Мінмолодьспортом.

5.4. Ревізія фінансово-господарської діяльності Управління здійснюється державними органами згідно з чинним законодавством.

VI. Структура Управління

6.1. До складу Управління входить:

- апарат Управління;

- Штатна команда.

6.2. Гранична чисельність працівників Управління затверджується Мінмолодьспортом України.

VII. Фінансування Управління

7.1. Фінансування апарату Управління здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Мінмолодьспорту для забезпечення діяльності Управління.

7.2. Фінансування Штатної команди здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Мінмолодьспорту для забезпечення діяльності штатних збірних команд України з олімпійських і неолімпійських видів спорту.

7.3. Видатки за напрямами, визначеними підпунктами 7.1 та 7.2 цього положення, здійснюються Управлінням в обсягах, передбачених відповідними напрямами паспорта бюджетної програми з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету на відповідний рік.

7.4. Фінансування апарату Управління та Штатної команди може здійснюватись також за рахунок інших надходжень, не заборонених законодавством.

VIII. Керівництво Управління

8.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Мінмолодьспорту на підставі укладеного контракту.

8.2. Начальник Управління:

8.2.1. Очолює Управління, здійснює керівництво його діяльністю, видає у межах своєї компетенції накази та забезпечує їх виконання.

8.2.2. Представляє Управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями при розгляді питань, що входять до його повноважень та компетенції, представляє Управління у суді або передає відповідно до чинного законодавства ці повноваження уповноваженим на такі дії особам.

8.2.3. Забезпечує виконання Управлінням покладених на нього завдань та функцій, Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень Мінмолодьспорту, інших законодавчих актів України.

8.2.4. Забезпечує належний рівень охорони праці в Управлінні.

8.2.5. Звітує перед Мінмолодьспортом про виконання покладених на Управління завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Управління, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

8.2.6. Затверджує організаційну структуру та положення про структурні підрозділи апарату Управління.

8.2.7. Затверджує, за погодженням з Мінмолодьспортом, положення про філії.

8.2.8. Перший заступник директора, головний бухгалтер та керівник юридичної служби Управління призначаються на посади та звільняються з посади начальником Управління за попереднім письмовим погодженням з Мінмолодьспортом, що здійснюється на підставі відповідного подання начальника Управління.

8.2.9. Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівників філій та структурних підрозділів і їх заступників та інших працівників структурних підрозділів апарату Управління (крім працівників, визначених підпунктом 8.2.8 цього положення).

8.2.10. Затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками та посадові інструкції працівників апарату Управління.

8.2.11. Застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Управління, вносить, в установленому законодавством порядку, на розгляд Мінмолодьспорту подання щодо відзначення державними нагородами України працівників апарату Управління.

8.2.12. Накладає дисциплінарні стягнення на працівників Штатної команди за погодженням з Мінмолодьспортом.

8.2.13. Є розпорядником бюджетних коштів, відкриває рахунки в органах Казначейства та установах банку, в тому числі і валютні, розпоряджається коштами Управління відповідно до затвердженого кошторису, укладає договори та угоди, забезпечує ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

8.2.14. Бере участь у засіданнях колегії Мінмолодьспорту, нарадах, інших організаційних заходах.

8.2.15. Удосконалює стиль і методи роботи Управління, забезпечує зміцнення виконавчої та трудової дисципліни, підвищення кваліфікації працівників.

8.2.16. Визначає час і порядок використання своєї відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо), за погодженням з Мінмолодьспортом.

8.2.17. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

8.2.18. Отримує кредити, позики, позички та поворотну фінансову допомогу, залучає інвестиційні кошти шляхом укладання інвестиційних договорів, здійснює випуск/розміщення/видачу цінних паперів в установленому законодавством порядку за обов'язкової наявності письмової згоди Мінмолодьспорту.

8.3. У разі відсутності начальника Управління його обов'язки виконує перший заступник начальника Управління.

IX. Прикінцеві положення

9.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Мінмолодьспорту в разі виникнення такої потреби чи у випадку зміни чинного законодавства.

9.2. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

{Текст взято з сайту Мінмолодьспорту України http://www.dsmsu.gov.ua}on top