Document v1459731-18, current version — Adoption on October 8, 2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2018  № 1459

Про затвердження Положення про принципи формування наглядової ради державного підприємства "Прозорро.Продажі"

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності", постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" і від 10.03.2017 № 143 "Деякі питання управління об'єктами державної власності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради державного підприємства "Прозорро.Продажі", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр


С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08.10.2018  № 1459

ПОЛОЖЕННЯ
про принципи формування наглядової ради державного підприємства "Прозорро.Продажі"

1. Це Положення визначає принципи формування наглядової ради державного підприємства "Прозорро.Продажі" (далі - Підприємство).

2. Склад наглядової ради становить п'ять осіб, три з яких повинні відповідати критеріям незалежності, визначеним законодавством.

Наглядова рада формується з урахуванням профілю діяльності та стратегії Підприємства шляхом обрання незалежних членів, кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради, і призначення представників держави (далі - члени наглядової ради).

3. Наглядова рада Підприємства формується за такими принципами:

1) незалежності;

2) професіоналізму;

3) компетентності;

4) різноманітності;

5) ефективності;

6) прозорості.

4. Принцип незалежності передбачає обрання до складу наглядової ради Підприємства незалежних членів, які не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з Підприємством, його управлінням, що може поставити під загрозу прийняття об'єктивного рішення.

Незалежним членом наглядової ради Підприємства може бути особа, яка відповідає критеріям незалежності, установленим Законом України "Про управління об'єктами державної власності", і Вимогам до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142.

5. Принцип професіоналізму передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів наглядової ради.

Член наглядової ради Підприємства повинен володіти однією або кількома з таких професійних та особистих якостей:

1) мати досвід:

роботи в наглядових радах акціонерних товариств;

керування конфліктами та ведення переговорів;

стратегічного й оперативного управління;

2) мати бездоганну ділову репутацію;

3) дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності, приділяти час розвитку та оновленню персональних знань і навичок.

6. Принцип компетентності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи з урахуванням сфери діяльності Підприємства, розуміння тенденцій і перспектив розвитку галузі, створення умов для підвищення конкурентоспроможності Підприємства.

7. Принцип різноманітності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних сферах.

8. Принцип ефективності передбачає виконання членами наглядової ради функцій з найменшими втратами для досягнення необхідного результату.

До функцій члена наглядової ради Підприємства належать:

1) конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії Підприємства;

2) здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності правління Підприємства;

3) забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, у тому числі аудиту;

4) прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;

5) інші функції з виконання повноважень наглядової ради, визначених законодавством.

9. Принцип прозорості передбачає формування наглядової ради Підприємства за результатами конкурсного відбору для незалежних членів та визначення представників держави відповідно до вимог законодавства.

10. Для належного виконання наглядовою радою Підприємства своїх повноважень член наглядової ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Підприємства, які включають зокрема:

1) вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, зокрема в галузі знань "Управління та адміністрування", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", "Право" та "Інформаційні технології";

2) стаж роботи на керівних посадах у компаніях не менше ніж п'ять років або державної служби чи прирівняної до неї служби не менше ніж п'ять років;

3) знання у сфері функціонування, обслуговування та розвитку електронної торгової системи (ЕТС).

11. За рівних умов щодо відповідності загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Підприємства перевага надається особам, які мають досвід роботи на підприємствах спорідненої сфери діяльності, зокрема, у галузі інформатизації, комп'ютерного програмування, веб-порталів, з вищою освітою в галузі знань "Бізнес-адміністрування" (МВА) та володіють іноземними мовами.

Директор департаменту
управлінь державною
власністюР.В. Кропивницький

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}on top