Document v1338201-12, invalid, current version — Loss of force on January 30, 2018, on the basis - v0041201-18

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2012  № 1338

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 41 від 30.01.2018}

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774

У зв'язку з прийняттям Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5428 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", на виконання Постанови Верховної Ради України від 18 травня 2012 року № 4792 "Про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" та бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 26 грудня 2011 року № 1738, від 23 травня 2012 року № 595, від 22 серпня 2012 року № 937), НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форм Звіту про рух грошових коштів, Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, Інформації про надані державні гарантії, Інформації про надані місцеві гарантії та Інформації про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя", виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання, крім Звіту про рух грошових коштів, який складається за формою, затвердженою цим наказом, починаючи зі звіту за 2013 рік.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Міністр

Ю. КолобовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
17.12.2012 № 1338)

ІНФОРМАЦІЯ
про надані державні гарантії

за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ

Державна гарантія
(дата та номер)

Дата набрання чинності гарантійної угоди

Гарантійні зобов'язання

сума гарантованої позики /
кредиту в іноземній валюті

сума гарантованої позики /
кредиту в національній валюті

додаткові зобов'язання, що гарантуються

код валюти

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом:

х

х

х

хМіністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
17.12.2012 № 1338)

ІНФОРМАЦІЯ
про надані місцеві гарантії

за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Код області

Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ

Місцева гарантія
(дата та номер)

Дата набрання чинності гарантійної угоди

Гарантійні зобов'язання

сума гарантованої позики /
кредиту в іноземній валюті

сума гарантованої позики /
кредиту в національній валюті

додаткові зобов'язання, що гарантуються

код валюти

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом:

х

х

х

хМіністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
17.12.2012 № 1338)

ІНФОРМАЦІЯ
про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів

станом на ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Класифікація боргу

Гарантовані відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами борги

у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату

у національній валюті

1

2

3

I. Внутрішній борг

х


II. Зовнішній боргРазом гарантований відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами борг (I + II)

х


Міністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, квартальний звіт підписується заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
17.12.2012 № 1338)

ЗВІТ
про рух грошових коштів

за 20__ рік

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Форма № 3дб

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

за звітний рік

за попередній рік

за звітний рік

за попередній рік

1

2

3

4

5

6

I. Операційна діяльність


Операційні доходи


Податкові надходження

010

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

020

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

030

Внутрішні податки на товари та послуги

040

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

050

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

060

Інші податки та збори

070

Неподаткові надходження

080

Доходи від власності та підприємницької діяльності

090

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

100

Інші неподаткові надходження

110

Власні надходження бюджетних установ

120

Доходи від операцій з капіталом

130

Надходження від продажу основного капіталу

140

Надходження від реалізації державних запасів товарів

150

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

160

Офіційні трансферти

170

Від органів державного управління

180

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

190

Цільові фонди

200

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

210

Операційні доходи - усього

220

Операційні видатки та кредитування


Поточні видатки

230

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

240

Оплата праці

250

Нарахування на оплату праці

260

Використання товарів і послуг

270

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

280

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

290

Продукти харчування

300

Оплата послуг (крім комунальних)

310

Видатки на відрядження

320

Видатки та заходи спеціального призначення

330

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

340

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

350

Обслуговування боргових зобов'язань

360

Поточні трансферти

370

Соціальне забезпечення

380

Інші поточні видатки

390

Кредитування

400

Внутрішнє кредитування

410

Надання внутрішніх кредитів

420

Повернення внутрішніх кредитів

430

Зовнішнє кредитування

440

Надання зовнішніх кредитів

450

Повернення зовнішніх кредитів

460

Операційні видатки та кредитування - усього

470

I. Чистий потік від операційної діяльності (220 - 470)

480

II. Інвестиційна діяльність


Інвестиційні доходи

490

Інвестиційні видатки


Капітальні видатки

500

Придбання основного капіталу

510

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

520

Капітальне будівництво (придбання)

530

Капітальний ремонт

540

Реконструкція та реставрація

550

Створення державних запасів і резервів

560

Придбання землі та нематеріальних активів

570

Капітальні трансферти

580

Інвестиційні видатки - усього

590

II. Чистий потік від інвестиційної діяльності (490 - 590)

600

III. Нерозподілені видатки

610

III. Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності (480 + 600 - 610)

620

IV. Фінансова діяльність


Запозичення

630

Внутрішні запозичення

640

Довгострокові зобов'язання

650

Середньострокові зобов'язання

660

Короткострокові зобов'язання та векселі

670

Інші зобов'язання

680

Зовнішні запозичення

690

Довгострокові зобов'язання

700

Середньострокові зобов'язання

710

Короткострокові зобов'язання та векселі

720

Інші зобов'язання

730

Погашення

740

Внутрішні зобов'язання

750

Довгострокові зобов'язання

760

Середньострокові зобов'язання

770

Короткострокові зобов'язання та векселі

780

Інші зобов'язання

790

Зовнішні зобов'язання

800

Довгострокові зобов'язання

810

Середньострокові зобов'язання

820

Короткострокові зобов'язання та векселі

830

Інші зобов'язання

840

Надходження від приватизації державного майна

850

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

860

Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми

870

Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

880

Понадпланові надходження від приватизації державного майна з урахуванням можливого заміщення інших джерел фінансування державного бюджету

890

Фінансування за активними операціями

900

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

910

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

920

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

930

Зміни обсягів бюджетних коштів

940

На початок періоду

950

На кінець періоду

960

Інші розрахунки

970

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

980

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей

990

На початок періоду

1000

На кінець періоду

1010

IV. Чистий потік від фінансової діяльності (630 - 740 + 850 + 900)

1020

Загальний чистий потік від загальної діяльності (480 + 600 - 610 + 1020)

1030

Міністр фінансів України

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова Державної казначейської
служби України


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2011 № 1774
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
17.12.2012 № 1338)

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

xxxxxxxx
Усього


Міністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II. Видатки

II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

xxxx
Усього


Міністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

4

5

7

8

10

11

xxxx

УсьогоМіністр фінансів України-1

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III. Кредитування

III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

xxxx
Усього


Міністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

4

5

7

8

10

11

xxxx

УсьогоМіністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV. Фінансування

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Спеціальний фонд, виконано за звітний період (рік)

Разом, виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

xxxxxx


Усього
Міністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

xxxxxx
Усього


Міністр фінансів України-1

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України-2


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
консолідованої звітності


_______________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
-1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
-2 Річний звіт підписується Головою Державної казначейської служби України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником Голови Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицькийon top