Document v1314862-12, invalid, current version — Loss of force on July 1, 2019, on the basis - v0641874-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

11.10.2012  № 1314

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 641 від 26.04.2019}

Про затвердження Примірних договорів, які укладаються із суб’єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 2934 від 10.12.2015
№ 1118 від 14.09.2017
№ 1 від 09.01.2018}

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2009 № 126 "Про особливості приєднання до електричних мереж об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Пункт 1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1 від 09.01.2018}

1. Затвердити Примірний договір про купівлю-продаж електричної енергії між суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та споживачем або постачальником електричної енергії за регульованим тарифом (додається).

2. Затвердити Примірний договір про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 16.07.2009 № 838 "Про затвердження примірних договорів, які укладаються із суб’єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії" та від 11.08.2011 № 1431 "Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії".

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України -
керівник апарату

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
(лист № 3754/0/20-12 від 27.09.2012
про погодження проекту регуляторного акта)

В. МакухаМ. Бродський


{Примірний договір про приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1 від 09.01.2018}
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
11.10.2012  № 1314

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про купівлю-продаж електричної енергії між суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та споживачем або постачальником електричної енергії за регульованим тарифом

№ _________________
____________________
          (місце укладення)


___________________
                    (дата)

________________________________________________________________________________ ____,
                             (споживач, або постачальник електричної енергії за регульованим тарифом)

що діє на підставі _____________________________________________________________________
                                                                 (назва, номер та дата реєстрації установчого документа)

В особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                      (посада, прізвище та ініціали)

далі - Покупець, з однієї сторони, та
________________________________________________________________________________ ____,
                                      (найменування власника установки з виробництва електричної енергії)

що діє на підставі _____________________________________________________________________
                                                                  (назва, номер та дата реєстрації установчого документа)

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                           (посада, прізвище та ініціали)

далі - Продавець, з іншої сторони, уклали цей договір про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої установкою, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (далі - Договір).

Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються керуватися законодавством України.

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Продавець зобов'язується продавати, а Покупець зобов'язується купувати електричну енергію та здійснювати її оплату відповідно до умов цього Договору.

1.2. Продавець підтверджує, що належна йому на праві власності або користування електроустановка, що використовується для виробництва електричної енергії, працює з використанням альтернативних джерел енергії та введена в установленому законодавством України порядку в експлуатацію.

1.3. Точки продажу електричної енергії встановлюються в точках розмежування балансової належності та зазначаються в Акті розмежування балансової належності, який є невід'ємним додатком до цього Договору.

1.4. Приєднана потужність у точці приєднання установки з виробництв електричної енергії становить _________ кВт.

2. Загальні умови Договору

2.1. Право власності на електричну енергію, яка продається за цим Договором, а також усі ризики, пов'язані з її транспортуванням, переходять від Продавця до Покупця в точках продажу, що зазначені в Акті розмежування балансової належності та позначені на однолінійній схемі.

2.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

2.3. Ціна Договору в кожному розрахунковому періоді визначається як добуток обсягу відпущеної електричної енергії на тариф.

3. Умови визначення обсягів купівлі-продажу електроенергії

3.1. Обсяг фактично проданої та купленої електроенергії визначається відповідно до показів засобів обліку, установлених в точках обліку електричної енергії згідно з додатком "Перелік місць установлення приладів та систем розрахункового обліку" до цього Договору, який є невід'ємним додатком до цього Договору.

3.2. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж обсяг спожитої електроенергії визначається шляхом збільшення (зменшення) обсягів електричної енергії, визначених відповідно до показів розрахункових засобів обліку, на величину обсягу розрахункових втрат електроенергії на ділянці електричної мережі (з урахуванням трансформаторів) від межі балансової належності до місця встановлення розрахункових засобів обліку. Розрахунки втрат виконуються на підставі галузевих нормативно-технічних документів та оформлюються додатком "Розрахунок втрат електричної енергії".

3.3. Щомісячно до ____ числа наступного періоду після розрахункового сторони складають та підписують акт прийому-передачі товарної продукції (електричної енергії) за узгодженою формою.

3.4. За необхідності, для оперативного контролю за режимами виробництва електричної енергії Продавець надає Покупцеві дані згідно з Порядком надання щоденної інформації про дані погодинного обліку, який оформлюється сторонами як додаток до цього Договору.

4. Порядок розрахунків

4.1. Тариф на відпущену електричну енергію становить ___ грн./МВт·год. та є:
_____________________________________________________________________________
                     (предметом домовленості сторін, "зеленим тарифом", тарифом, установленим НКРЕ
                                                             (вказати постанову, якою встановлено тариф)

4.2. Розрахунки за куплену Покупцем електричну енергію здійснюються відповідно до погодженого сторонами додатка до цього Договору "Порядок розрахунків", який є невід'ємною частиною цього Договору.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Продавець несе відповідальність за недотримання таких показників якості електричної енергії на межі балансової належності:
_____________________________________________________________________________

у розмірі 25-ти відсотків від вартості виробленої електроенергії.

5.2. Покупець несе відповідальність за прострочення здійснення платежів в розмірі 2-х облікових ставок НБУ.

5.3. Сторони не несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

5.4. Сторони не несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено необхідністю виконувати команди диспетчера НЕК "Укренерго" (відповідної енергосистеми) згідно з оперативно-диспетчерськими інструкціями.

6. Стосунки з третьою стороною

6.1. Сторони зобов'язані виконувати команди диспетчера НЕК "Укренерго" (відповідної енергосистеми) згідно з оперативно-диспетчерськими інструкціями.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

7.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

8. Строк дії Договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і укладається на строк до ___________. Договір вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною зі сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.

8.2. Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із сторін у порядку, визначеному законодавством України.

8.3. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

9. Інші умови Договору

Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Продавця та Покупця.

10. Додатки

Додатками до цього договору є:

Акт розмежування балансової належності та однолінійна схема;

Перелік місць установлення приладів та систем розрахункового обліку;

Розрахунок втрат електричної енергії;

Акт прийому-передачі товарної продукції;

Порядок розрахунків.

11. Місцезнаходження Сторін

Продавець:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
тел: ______________________________

М.П.

__________________________________
                               (підпис, П.І.Б.)

"___"   _______________20____ року

Покупець:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
тел: ______________________________

М.П.

__________________________________
                               (підпис, П.І.Б.)

"___"   _______________20____ року

Начальник управління
генеруючих підприємств


В. Волошенюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
11.10.2012  № 1314

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

{По тексту договору абревіатуру «НКРЕ» та слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у всіх відмінках замінено словом «Регулятор» у відповідних відмінках; слова «цей Договір» у всіх відмінках замінено словом «Договір» у відповідних відмінках згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1118 від 14.09.2017}

м. Київ

"____"______________ 20__

Державне підприємство "Енергоринок" (далі - ДПЕ), що діє на підставі ліцензії на право здійснення господарської діяльності з оптового постачання електричної енергії від 18.01.2012 № 579645 та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ______________________,
який діє на підставі ___________________________________________________, з однієї сторони, і _________________ ____________________________________________________________________ (далі - ВАД), що діє на підставі ліцензії на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії від _____________№ _________ та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі _________________________________________ ____________________________________________________________, який діє на підставі ________________________ ______________________________________________, з другої сторони, що спільно іменуються Сторонами, уклали Договір про таке:

Стаття 1. Предмет договору

1.1. ВАД зобов’язується продавати, а ДПЕ зобов’язується купувати електроенергію, вироблену ВАД, та здійснювати її оплату відповідно до умов Договору.

Стаття 2. Загальні умови Договору

2.1. У Договорі терміни вживаються в таких значеннях:

Акт - Акт купівлі-продажу електроенергії, оформлений між ДПЕ та ВАД;

АСКОЕ - автоматизована система комерційного обліку електроенергії;

Договір - цей Договір № __________ від _______, підписаний ДПЕ та ВАД;

ДЧОРЕ - Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України;

ІКО - Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

ІПР - Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

ОРЕ - Оптовий ринок електричної енергії України;

Правила ОРЕ - Правила Оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ);

Регулятор - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2.2. Сторони визнають свої зобов’язання згідно з ДЧОРЕ, чинними додатками до нього та керуються його положеннями та положеннями законодавства України при виконанні Договору.

2.3. ВАД зобов’язується продавати, а ДПЕ зобов’язується купувати вироблену електроенергію в точках поставки - на межі балансової належності електричних мереж, що визначені в Актах розмежування балансової належності електричних мереж (додаток 3 до Договору). При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії, визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, згідно з Порядком комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), затвердженим постановою Регулятора від 04 квітня 2017 року № 472. Точки обліку електричної енергії наведені в додатку 1 «Перелік місць установлення приладів та систем розрахункового обліку». У разі змін у схемі обліку Сторони вносять відповідні зміни до додатків 1 та 2 до Договору.

2.4. ВАД продає ДПЕ електроенергію за встановленим Регулятором «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 9-2 Закону України «Про альтернативні джерела енергії».

2.5. Вартість електричної енергії, купленої ДПЕ у ВАД у розрахунковому місяці, визначається на підставі тарифу відповідно до пункту 2.4 Договору та фактичних обсягів електроенергії, купленої ДПЕ у ВАД.

Стаття 3. Умови визначення обсягів купівлі-продажу електроенергії

3.1. Обсяг фактично проданої та купленої електроенергії визначається згідно з ІПР з використанням погодинних даних, отриманих з АСКОЕ, яка охоплює точки обліку згідно з ІКО.

3.2. Облік електроенергії, що ВАД продає ДПЕ, та експлуатація АСКОЕ здійснюються згідно з ІКО.

3.3. ВАД надає до ДПЕ добові (погодинні) фактичні дані за попередню добу щодо виробництва та відпуску електроенергії ВАД. Ці дані надаються електронною поштою в порядку, визначеному ІПР, за макетом 30817 та згідно з погодженим Реєстром даних з використанням уніфікованого протоколу передачі даних вимірювань і повинні наростаючим підсумком відповідати відповідним фактичним даним за місяць. Реєстр даних - погоджений з ДПЕ перелік параметрів, згідно з яким ВАД повинен надати ДПЕ дані комерційного обліку.

3.4. ВАД визначає погодинні дані за допомогою АСКОЕ (або знімає покази розрахункових лічильників) на 24-00 10-го та 20-го числа розрахункового місяця, погоджує їх із суміжними суб'єктами ОРЕ та надає до ДПЕ через НЕК "Укренерго" фізичний баланс електроенергії ВАД за 10 та 20 днів розрахункового місяця. Інформація надається відповідно до 12-го та 22-го числа місяця факсограмою (копія - електронною поштою) за підписом керівника або його заступника.

3.5. ВАД визначає погодинні дані за допомогою АСКОЕ (або знімає покази розрахункових лічильників) на 24-00 останнього дня розрахункового місяця та оформлює акти звірки зняття показників лічильників на межі з ОРЕ, які до 12-00 3 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає до НЕК "Укренерго".

3.6. ВАД до 12-00 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає ДПЕ факсом (копія надсилається електронною поштою) звітні дані фізичного балансу електроенергії за місяць у формі акта про виробіток, відпуск у мережу електроенергії, виробленої ВАД (додаток 5 до цього Договору), і протягом 3 днів оригінал вищевказаного акта надсилають до ДПЕ поштою, або надають через уповноваженого представника.

3.7. ДПЕ до 06 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає ВАД електронною поштою Акт, складений за формою, наведеною в додатку 6 до Договору.

3.8. ВАД до 10-00 7 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає ДПЕ підтвердження Акта факсограмою (копія надсилається електронною поштою).

3.9. До 15 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим, ДПЕ надає ВАД поштою (копія надсилається електронною поштою) підписаний зі свого боку Акт у двох примірниках.

3.10. ВАД у триденний термін після отримання Актів підписує їх зі свого боку у двох примірниках та надає до ДПЕ один примірник поштою (копія надсилається електронною поштою).

Стаття 4. Порядок розрахунків

4.1. Розрахунок за куплену ДПЕ електроенергію здійснюється грошовими коштами, що перераховуються на поточний рахунок ВАД, з урахуванням ПДВ, та, за згодою Сторін, іншими формами, що передбачені чинним законодавством.

4.2. До 31 грудня 2017 року платежі за отриману ДПЕ у ВАД електроенергію здійснюються кожного банківського дня з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання ДПЕ відповідно до алгоритму ОРЕ, який затверджується Регулятором. Остаточний розрахунок за куплену ДПЕ у ВАД електроенергію в розрахунковому місяці здійснюється до 15-го (включно) числа місяця, наступного за розрахунковим.

З 01 січня 2018 року платежі за отриману ДПЕ у ВАД електроенергію здійснюються з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання ДПЕ після отримання ДПЕ оригіналу акта про виробіток, відпуск у мережу електроенергії, виробленої ВАД (пункт 3.6 Договору), та підтвердження ВАД Акта факсограмою або сканованою копією, надісланою електронною поштою (пункт 3.8 Договору), але не пізніше 15-го (включно) числа місяця, наступного за розрахунковим, відповідно до алгоритму розподілу коштів ОРЕ, який затверджується Регулятором. Остаточний розрахунок за куплену ДПЕ у ВАД електроенергію в розрахунковому місяці здійснюється до 15-го (включно) числа місяця, наступного за розрахунковим.

4.3. До 12 числа місяця, наступного за розрахунковим, ВАД надає ДПЕ рахунок-фактуру на продану ДПЕ електроенергію.

4.4. ВАД виписує та надає ДПЕ до 12 числа місяця, наступного за розрахунковим, податкову накладну на продану ДПЕ електроенергію згідно з чинним законодавством України.

4.5. По результатах розрахунків за місяць ДПЕ надсилає ВАД акт звірки розрахунків між ДПЕ та ВАД до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим. ВАД у триденний термін після отримання цього акта надсилає до ДПЕ його примірник за підписом керівництва ВАД.

У випадку виникнення розбіжностей ВАД надсилає їх обґрунтування. Якщо ВАД не надішле до ДПЕ підписаний ВАД примірник акта звірки розрахунків та обґрунтування розбіжностей (при їх наявності) протягом трьох днів з моменту його отримання, вважається, що цей акт прийнятий ВАД без розбіжностей.

4.6. Купівля електричної енергії, спожитої ВАД на власні та господарські потреби, здійснюється відповідно до постанови Регулятора.

4.7. У тому випадку, якщо ВАД не здійснює в подальшому продаж електричної енергії ДПЕ з будь-яких причин (зупинення виробництва, анулювання ліцензії, тощо) протягом строку, що перевищує один місяць, ВАД зобов'язана повернути кошти, які попередньо були зараховані як авансовий платіж, на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ДПЕ в триденний термін з моменту отримання від нього письмової вимоги або за власною ініціативою.

Стаття 5. Права, зобов'язання та відповідальність Сторін

5.1. ВАД має право:

5.1.1. Вимагати від ДПЕ оплати за продану електроенергію відповідно до Ст. 4 Договору.

5.2. ВАД зобов'язаний:

5.2.1. Здійснювати виробництво електроенергії та продаж ДПЕ загального обсягу електроенергії, виробленої об'єктом електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за винятком обсягу електроенергії, необхідного для власних потреб зазначеного об'єкта електроенергетики.

5.2.2. Надавати до ДПЕ обов'язкові фізичні дані, дані довгострокових та щоденних заявок, фактичні та інші дані відповідно до вимог Правил ОРЕ та ІПР. Спосіб передачі та форма подання інформації встановлюється ДПЕ.

5.2.3. Щоденно надавати до ДПЕ до 10-00 наступну інформацію:

5.2.3.1. Очікувані обсяги виробітку електричної енергії ВАД.

5.2.3.2. Очікувані обсяги відпуску електричної енергії ВАД.

5.2.4. Виконувати вимоги нормативних документів НЕК "Укренерго" щодо оперативно-диспетчерського управління під час паралельної роботи у складі Об’єднаної енергетичної системи України.

5.2.5. У разі зміни системи оподаткування письмово повідомити ДПЕ про дату переходу на нову систему оподаткування.

5.2.6. При укладенні Договору, а також при заміні обладнання вимірювального комплексу засобів обліку електроенергії надавати інформацію щодо вимірювального комплексу в формі, наведеній у додатку 4.

5.2.7. Надавати до ДПЕ всю інформацію, передбачену цим Договором, у порядку та терміни, передбачені цим Договором, та відповідно до вимог Правил ОРЕ, ІПР та ІКО.

5.2.8. Надавати до ДПЕ на погодження помісячні обсяги продажу електричної енергії в ОРЕ та відповідні прогнозовані добові графіки навантаження ВАД, які відповідають зазначеним прогнозованим рівням відпуску електричної енергії в ОРЕ.

5.2.9. Надавати до ДПЕ інформацію з накладенням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП). Перелік інформації, що потребує накладання ЕЦП, надається ДПЕ.

5.2.9.1. ЕЦП повинен відповідати наступним вимогам:

- мати посилений сертифікат відкритого ключа, виданий акредитованим центром сертифікації ключів;

- бути чинним на момент підписання;

- бути сумісним з засобами електронного цифрового підпису, які застосовуються в ДПЕ.

5.2.9.2. Порядок застосування ЕЦП у ВАД та перелік підписувачів, визначаються ВАД згідно з чинним законодавством України, з урахуванням вимог ДЧОРЕ та відповідних рішень Ради ОРЕ. Підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та за дорученням ВАД накладає ЕЦП на електронні дані.

5.2.9.3. Інформація, що надається відповідно до пп. 5.2.9 Договору, вважається не наданою та не приймається ДПЕ для розрахунків, в разі, якщо вона надійшла до ДПЕ без ЕЦП або ЕЦП не відповідає вимогам, зазначеним в пп. 5.2.9.1 Договору."

5.3. ВАД несе відповідальність за:

5.3.1. Невиконання терміну надання і обсягів даних, які передаються згідно з умовами цього Договору.

5.3.2. Організацію експлуатації АСКОЕ відповідно до ІКО.

5.4. ДПЕ має право:

5.4.1. Вимагати від ВАД продажу електроенергії належної якості з додержанням прогнозованого графіка навантаження та диспетчерських команд.

5.5. ДПЕ зобов'язане:

5.5.1. Купувати у ВАД електроенергію відповідно до умов Ст. 3 та здійснювати за неї своєчасні розрахунки відповідно до умов Ст. 4 Договору.

5.5.2. Здійснювати оплату ВАД за фактично відпущену ДПЕ електроенергію грошовими коштами. При цьому ДПЕ здійснює оплату купленої електроенергії грошовими коштами відповідно до алгоритму розподілу коштів ОРЕ  в межах наявних на поточному рахунку із спеціальним режимом використанням ДПЕ грошових коштів, які відповідно до алгоритму ОРЕ підлягають перерахуванню ВАД. Зазначене водночас не обмежує зобов’язання ДПЕ щодо остаточних розрахунків за куплену у ВАД електроенергію відповідно до пункту 4.2 цього Договору.

5.6. ДПЕ несе відповідальність:

5.6.1. При порушеннях ДПЕ розподілу коштів для ВАД відповідно до алгоритму розподілу коштів ОРЕ, який затверджується Регулятором, може нараховуватись пеня в розмірі 0,2% від неоплаченої згідно з цим алгоритмом суми (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день розрахунку) за кожен день ненадходження таких коштів на рахунок ВАД. При цьому нарахування пені за порушення ДПЕ розподілу коштів припиняється через один календарний місяць від дня, коли порушення було здійснено. З ДПЕ може стягуватися додатково штраф у розмірі ста гривень за ненадходження на рахунок ВАД належних коштів відповідно до алгоритму розподілу коштів ОРЕ понад тридцять днів. Сплата ДПЕ пені та штрафу здійснюється з поточних рахунків ДПЕ на поточні рахунки ВАД.

Сплата пені не звільняє ДПЕ від зобов’язань по сплаті вартості купленої у ВАД електроенергії.

Стаття 6. Обставини непереборної сили

6.1. Обставинами непереборної сили є надзвичайні та невідворотні обставини, будь-яка надзвичайна та невідворотна обставина, яка впливає на здатність зазначеної Сторони виконувати її зобов'язання, передбачені умовами Договору, обов'язки згідно із законодавчими та іншими нормативними актами і включає в себе (без обмеження) таке:

загрозу війни, збройний конфлікт або серйозну погрозу такого конфлікту, у тому числі, але не обмежуючись цим, ворожі атаки, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, повна або часткова експропріація або націоналізація, примусове вилучення;

радіоактивне забруднення або іонізована радіація, джерело походження якої знаходиться в Україні;

захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади;

міжнародні санкції та аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, а також погодні умови і стихійне лихо, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха. Для уникнення сумніву до обставини непереборної сили не належить: брак коштів з будь-яких комерційних, економічних або фінансових причин або зміни ринкових умов.

6.2. При настанні обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання зобов'язань за цим Договором на термін дії обставин непереборної сили і усунення їх наслідків.

6.3. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати України відповідно до законодавства.

6.4. Потерпіла Сторона негайно дає повідомлення другій Стороні про подію, що оголошується обставиною непереборної сили, і, якомога швидше, подає інформацію про вжиті заходи щодо усунення наслідків цієї події.

Стаття 7. Вирішення суперечок

7.1. Усі суперечки, претензії та розбіжності між Сторонами, які можуть з'явитися з Договору чи у зв'язку з ним (далі - Спір), вирішуватимуться по можливості шляхом переговорів. Сторони можуть звернутися до Центру з вирішення спорів та переговорів Секретаріату Енергетичного співтовариства щодо сприяння у мировому вирішенні таких Спорів у порядку, що встановлений Процедурним актом Секретаріату Енергетичного співтовариства 2016/3/ECS про заснування Центру з вирішення спорів та переговорів.

7.2. У разі якщо будь-який Спір не може бути вирішений у порядку, передбаченому в пункті 7.1 Договору протягом 30 днів, він підлягає вирішенню відповідно до пункту 7.3 Договору, якщо ВАД є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господарського кодексу України. Якщо ВАД не є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господарського кодексу України, Сторони мають вирішувати Спір відповідно до пункту 7.4 Договору.

7.3. Якщо ВАД є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господарського кодексу України, будь-який Спір, що виникає з Договору або у зв'язку із ним, вирішується в арбітражі за Арбітражним регламентом Міжнародної торгової палати (ІСС) або, за згодою ВАД, у Господарському суді України. Арбітражний суд складається з трьох арбітрів, призначених відповідно до зазначеного регламенту.

Місцем арбітражу є Париж, Франція.

Мовою, яка має використовуватися під час арбітражного розгляду є англійська.

Правом, що застосовується до Договору, є матеріальне право України.

Будь-яке рішення арбітражного суду є остаточним та обов'язковим для виконання Сторонами. Будь-яка із Сторін має право звернутися до будь-якого компетентного суду про визнання та виконання рішення арбітражного суду. Рішення арбітражу може бути оскаржено відповідно до вимог Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 10.06.1958.

7.4. Якщо ВАД не є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господарського кодексу України, будь-який Спір, що виникає з Договору або у зв'язку із ним, передається до господарського суду України відповідно до чинного законодавства про підсудність.

7.5. Ініціювання арбітражного розгляду будь-якою стороною відповідно до пункту 7.3 Договору вважається виключенням того ж спору з підсудності господарським судом України.

Стаття 8. Інші умови

8.1. Без обмеження пункту 8.2 Договору права та обов’язки, що виникають за Договором у однієї із Сторін, не можуть бути передані третій стороні без письмової згоди іншої Сторони за Договором.

8.2. Сторони погоджуються, що для цілей відповідного фінансування ВАД (у тому числі будь-яких кредитних договорів, облігацій, умов емісії цінних паперів, договорів забезпечення, гарантій та інших договорів, документів та документів за підписом та печаткою, що укладені ВАД та пов’язані із зазначеним фінансуванням) ВАД має право на власний розсуд цедувати, передати у заставу, обтяжити, делегувати, передати та/або відступити (частково або в повному обсязі) третій стороні (у тому числі без обмеження спорідненим компаніям ВАД) грошові кошти, що сплачені ДПЕ на користь ВАД на його банківський рахунок за Договором, а також передати у заставу, обтяжити, надати права на доступ, керувати, контролювати та/або розпоряджатися цими коштами на зазначеному банківському рахунку.

8.3. У цілях здійснення будь-якого такого фінансування ВАД ДПЕ має право укласти прямий договір з Кредиторами (відповідно до його визначення нижче), в якому ДПЕ поміж іншого погоджується не розривати Договір протягом 120 днів після вручення ДПЕ Кредиторам (або їх агентам) письмового повідомлення про свій намір розірвати Договір через порушення ВАД своїх зобов'язань за Договором, якщо тільки таке порушення не усунуто до перебігу такого 120-денного строку.

Стаття 9. Інші умови

9.1. Сторони погоджуються з тим, що у Договір та його додатки, у разі необхідності, можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною домовленістю Сторін.

9.2. Без обмеження прав ВАД, які передбачені у підпункті 9.9.1 Договору, у разі змін законодавства України або ДЧОРЕ або будь-якої іншої Зміни в Законодавстві Сторони внесуть відповідні зміни до Договору, які необхідні для усунення протиріч, з метою збереження первісного наміру, викладеного у Договорі, однак за умови, що в разі настання Змін у Законодавстві, що зазначені у підпунктах 2 та 3 цього пункту, зобов’язання Сторін щодо внесення відповідних змін до Договору виникатиме лише в тому разі, якщо такі Зміни в Законодавстві, що передбачені підпунктами 2 та 3 цього пункту збільшать витрати ВАД на загальну суму понад 5 % доходу ВАД від реалізації електричної енергії за попередні 12 місяців.

У разі змін законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, ВАД може обрати новий порядок стимулювання.

У Договорі Зміна в Законодавстві означає будь-яку з таких подій, яка настає на дату або після дати укладення Договору та впливає на функціонування об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та/або на фінансовий стан ВАД:

1) зменшення, скасування або призупинення дії «зеленого» тарифу або будь-яка зміна механізму застосування «зеленого» тарифу та відповідного порядку оплати та алгоритму;

2) скасування або відмова у продовженні дії, зміна або істотна негативна зміна умов, які застосовуються до будь-якого погодження органу державної влади, ліцензії, дозволу або іншого регуляторного інструмента, що були раніше надані ВАД (окрім, як унаслідок, порушення їхніх умов з боку ВАД);

3) введення в дію, прийняття, скасування (повністю або частково), внесення змін до будь-якого чинного закону або нормативно-правового акта, яким регулюється сектор електричної енергії (або будь-яка його частина) в Україні (у тому числі по відношенню до права на розірвання Договору), зміна у податковому режимі, що застосовується до альтернативних джерел енергії, у кожному з випадків, що передбачені у цьому підпункті, якщо така зміна вплине на проектування, будівництво, експлуатацію або утримання об'єкта електроенергетики ВАД, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та/або на фінансовий стан ВАД.

9.3. У випадку внесення змін до цього Договору, ці зміни мають бути оформлені у вигляді додаткової угоди (за виключенням повідомлень про зміну поштових та банківських реквізитів) за підписами уповноважених осіб Сторін та скріплені їх печатками.

У випадку зміни поштових чи банківських реквізитів однієї зі Сторін остання зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону протягом п'яти днів з дня такої зміни. Таке повідомлення, підписане уповноваженою особою і головним бухгалтером, стає частиною цього Договору лише за умови безпосереднього його отримання іншою Стороною.

9.4. У випадку введення надзвичайної ситуації в ОРЕ Сторони керуються відповідною постановою Регулятора, щодо введення надзвичайної ситуації в ОРЕ.

9.5. Договір підписаний у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

9.6. Якщо ВАД є суб’єктом господарювання, який має ліцензію на виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малими гідроелектростанціями), і Регулятор вже встановив «зелений» тариф для електричної енергії, яку вироблятиме ВАД, Договір набирає чинності з __ __________ 20__ року та діє на строк дії «зеленого» тарифу (до до 01 січня 2030 року). Сторони погоджуються з тим, що зобов’язання ДПЕ в частині купівлі електричної енергії у ВАД за Договором будуть передані гарантованому покупцю з дати початку дії нового ринку електричної енергії України. Сторони підтверджують необхідність відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» внесення змін до Договору з огляду на передачу зобов’язань від ДПЕ до гарантованого покупця, який стане правонаступником ДПЕ в частині купівлі електричної енергії у ВАД, на строк дії «зеленого» тарифу, встановленого Регулятором для ВАД, з дати початку дії нового ринку електричної енергії України відповідно до типової форми договору, затвердженої Регулятором.

До 23 грудня 2017 року Сторони підписують додаткову угоду щодо внесення змін до Договору на виконання Порядку комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малими гідроелектростанціями), затвердженого постановою Регулятора від 04 квітня 2017 року № 472.

9.7. Якщо ВАД є суб’єктом господарювання, який має намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малими гідроелектростанціями), і Договір підписується до будівництва та/або введення в експлуатацію відповідних об’єктів виробництва електричної енергії ВАД та до встановлення «зеленого» тарифу для ВАД Регулятором, Договір набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому виконано останню з таких умов:

1) ВАД отримано ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

2) ВАД встановлено «зелений» тариф;

3) ВАД набув статусу члена ОРЕ;

4) ВАД погоджено з ДПЕ (як Головним оператором системи комерційного обліку електричної енергії) технічне завдання та проект на побудову АСКОЕ, яка охоплює точки обліку ВАД згідно з ІКО;

5) ВАД надано до ДПЕ належним чином оформлені документи, необхідні для реєстрації АСКОЕ на ОРЕ, відповідно до додатка 3 до Порядку реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України, затвердженого рішенням Ради ОРЕ від 26 січня 2016 року (пункт 11.2 протоколу № 35), яке погоджене постановою Регулятора від 31 березня 2016 року № 514 (крім Акта перевірки готовності АСКОЕ суб’єкта ОРЕ до формування даних для розрахунків);

6) ВАД призначено відповідальний персонал для забезпечення обміну необхідною технологічною інформацією в терміни, передбачені Договором, з ДПЕ, суміжними ліцензіатами та НЕК «Укренерго»;

7) Сторонами підписано додатки 1-4 до Договору;

8) ВАД забезпечено внесення змін стосовно ВАД до договору між ДПЕ та суміжним за територіальною ознакою ВАД суб’єктом ОРЕ (оформлення та підписання відповідних додатків та додаткових угод).

9.8. Права та обов'язки, що виникають за Договором в однієї із Сторін, крім випадків, передбачених пунктом 8.2 Договору, не можуть бути передані третій стороні без письмової згоди іншої Сторони за Договором.

9.9. Дія Договору може бути припинена достроково за згодою Сторін або за ініціативою ВАД відповідно до підпункту 9.9.1 цього пункту.

Сторона Договору, яка вважає за необхідне розірвати Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні рекомендованим або цінним листом. Сторона Договору, яка отримала пропозицію про розірвання Договору, у двадцятиденний строк після отримання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду. У разі недосягнення згоди між Сторонами щодо розірвання Договору або у разі неодержання відповіді в установлений строк заінтересована Сторона має право на вирішення Спору відповідно до Ст. 7. При досягненні згоди Сторонами про розірвання Договору дія Договору в частині розрахунків припиняється після повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.9.1. ВАД має право розірвати Договір на власний розсуд на будь-яких законних підставах, що передбачені законодавством України, або у разі настання такої підстави (таких підстав):

до будь-якої передачі зобов'язань за Договором гарантованому покупцю відповідно до пункту 9.12 Договору, припинення та/або неплатоспроможність ДПЕ, або ліквідація ДПЕ або призначення для ДПЕ ліквідатора, або, починаючи від передачі зобов’язань за Договором гарантованому покупцю відповідно до пункту 9.12 Договору, припинення та/або неплатоспроможність такого гарантованого покупця, або ліквідація такого гарантованого покупця або призначення ліквідатора для такого гарантованого покупця;

ДПЕ не здійснює будь-який платіж при настанні строку його здійснення за Договором і такий платіж не було здійснено ДПЕ протягом 90 календарних днів з моменту отримання ДПЕ повідомлення про нього від ВАД;

будь-яке порушення ДПЕ істотного зобов'язання (окрім нездійснення платежу, яке передбачене у цьому пункті вище) і таке порушення не виправлене протягом 120 календарних днів від моменту отримання повідомлення про нього від ВАД;

якщо ВАД є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господарського кодексу України, у разі невизнання та невиконання в Україні арбітражного рішення, винесеного на користь ВАД у рамках міжнародного арбітражу, проведеного відповідно до пункту 7.3 Договору;

обставини непереборної сили, які відповідно до Ст. 9 Договору звільняють будь-яку Сторону від виконання її зобов'язань за Договором протягом 180 днів поспіль або довше, або протягом загального періоду тривалістю у 365 днів або довше;

одна або більше Змін у Законодавстві, яка відповідно до встановлених від дати першої такої Зміни в Законодавстві збільшує витрати ВАД (у тому числі без обмеження шляхом встановлення будь-яких платежів, податків, мит або зборів) на загальний розмір, що перевищує 10% доходу ВАД від продажу електроенергії відповідно до встановлених за попередні 12 місяців;

ДПЕ та ВАД не доходять згоди щодо внесення взаємно прийнятних змін до Договору для відображення дії таких Змін у Законодавстві для ВАД.

Якщо Договір буде припинений ВАД відповідно до підпункту 9.9.1 Договору, ВАД має право на компенсацію збитків, завданих через таке припинення Договору у сумі (далі - Сума Платежу у зв'язку з припиненням), яку ДПЕ сплачує чотирма рівними частинами (при цьому перша частина підлягає сплаті протягом 90 календарних днів після дати повідомлення про припинення, поданого ВАД, а кожна наступна частина підлягає сплаті через 90 днів після попередньої частини).

Сума Платежу у зв'язку з припиненням включає в себе не менше як (але не обмежується цим) суму:

непогашеної основної суми (та всіх нарахованих та несплачених процентів та комісій, що підлягають сплаті у зв'язку із нею) заборгованості ВАД за кредитом, що був наданий ВАД міжнародною фінансовою установою, міжнародним фінансовим фондом, міжнародною експортно-кредитною агенцією, багатостороннім банком розвитку або міжнародною фінансовою установою розвитку (далі - Кредитор);

усіх сум, що підлягають сплаті з боку ВАД контрагентам з хеджування (далі - Своп-Банки), у тому числі без обмеження за хеджування процентних та валютних ризиків у зв'язку з заборгованістю перед Кредиторами;

усіх інших витрат та втрат, яких понесли Кредитори та Своп-Банки у зв'язку з розірванням Договору. Зазначена сума повинна бути зменшена на суми (за наявності), отримані ВАД (але не його прямими або непрямими інвесторами у капітал) в якості компенсації за експропріацію/націоналізацію та/або в якості відшкодування втрат від відповідного органу державної влади.

Будь-яка Сума Платежу у зв'язку з припиненням розраховується в євро та сплачується рівними щоквартальними частинами, які підлягають сплаті останнього дня кожного березня, червня, вересня та грудня. Сплата кожної такої частини здійснюється у гривнях шляхом перерахування євро у гривню за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату платежу.

9.10. У разі зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії дія Договору призупиняється на термін такого зупинення.

9.11. У разі анулювання дії ліцензії ВАД на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії після завершення всіх юридичних процедур оскарження через невиконання ВАД чинних ліцензійних умов Договір розривається Сторонами, починаючи з дати, коли ліцензія остаточно скасовується, за умови виконання Сторонами своїх непогашених зобов'язань за Договором.

9.12. Якщо під час дії Договору ДПЕ буде реорганізоване відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» шляхом виділу з його складу нового суб’єкта, який відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» нестиме зобов’язання за купівлю електричної енергії у виробників, яким встановлено «зелений тариф» («гарантований покупець»), ДПЕ передасть гарантованому покупцю свої права, зобов’язання та відповідальність за Договором і буде нести субсидіарну відповідальність за належне виконання гарантованим покупцем його зобов’язань за Договором, починаючи від дати такої передачі. Передача прав, зобов’язань та відповідальності від ДПЕ до гарантованого покупця, що передбачена в цій Статті, повинна бути завершена не пізніше дати початку функціонування нового ринку електричної енергії в розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії».

9.13. Сторони погоджуються, що положення цього Договору є конфіденційною інформацією, та зобов'язуються не розголошувати їх третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім розкриття цієї інформації у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

Стаття 10. Додатки

Додаток 1. Перелік місць установлення приладів та систем розрахункового обліку.

Додаток 2. Однолінійні схеми розташування приладів розрахункового обліку.

Додаток 3. Акти розмежування балансової належності електричних мереж.

Додаток 4. Технічні характеристики вимірювальних комплексів електроенергії.

Додаток 5. Акт про виробіток, відпуск у мережу електроенергії, виробленої ВАД.

Додаток 6. Акт купівлі-продажу електроенергії між ДПЕ та ВАД.

Стаття 11. Юридичні адреси та реквізити Сторін

ДП "Енергоринок":

Адреса: _____________________________

П/р ______________________ у _________

МФО _______________________________

ЄДРПОУ ____________________________

Телефон: ____________________________

Факс: _______________________________

____________________________________

___________________/________________/

___________________________________:

Адреса: ____________________________

П/р _____________________ у _________

МФО ______________________________

ЄДРПОУ ___________________________

Телефон: ____________________________

Факс: _______________________________

____________________________________

__________________/_________________/

______________________________________________

Погоджено ___________ НЕК "Укренерго"

_______________/_______________

Голова Регулятора _______________

{Примірний договір із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2934 від 10.12.2015, № 1118 від 14.09.2017, № 1 від 09.01.2018}

Начальник управління
генеруючих підприємств


В. Волошенюк
Додаток 1
до Примірного договору
про купівлю-продаж електричної енергії
між державним підприємством
"Енергоринок" та суб’єктом
господарювання, що виробляє
електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії

ПЕРЕЛІК
місць установлення приладів та систем розрахункового обліку

№ з/п

Найменування отримувача електроенергії (споживач)

Найменування електростанції

Найменування точки надходження електроенергії

Рівень напруги (кВ)

Розрахунковий коефіцієнт

Прийом

Віддача

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Погоджено:

Погоджено:

Керівник
ДП "Енергоринок"

Керівник ВАД

_________________
НЕК "Укренерго"

Керівник ЕК
_________________
суміжного суб'єкта ОРЕ

______________
"___" ____ 20_ р.

М.П. ________
П.І.Б.
"___" ___ 20__ р.

М.П. ________
П.І.Б.
"___" ___20_ р.

М.П.________
П.І.Б.
"___" __ 20__ р.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1118 від 14.09.2017}
Додаток 2
до Примірного договору
про купівлю-продаж електричної енергії
між державним підприємством
"Енергоринок" та суб’єктом
господарювання, що виробляє
електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії

ОДНОЛІНІЙНІ СХЕМИ
розташування приладів розрахункового обліку

Керівник ДП "Енергоринок"
________________________
"___" ____________ 20_ р.

Керівник ВАД
М.П. ______________________ П.І.Б.
"___" ____________ 20_ р.

Погоджено:

Погоджено:

_______________
НЕК "Укренерго"
М.П. _____________________ П.І.Б.
"___" ____________ 20__ р.

Керівник ЕК ____________________
суміжного суб'єкта ОРЕ
М.П. _______________________ П.І.Б.
"___" ____________ 20__ р.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1118 від 14.09.2017}
Додаток 3
до Примірного договору
про купівлю-продаж електричної енергії
між державним підприємством
"Енергоринок" та суб’єктом
господарювання, що виробляє
електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії

АКТИ
розмежування балансової належності електричних мереж

Керівник ВАД

Керівник ЕК ________________________
                                      (назва другої сторони акта)

М.П. ____________________ П.І.Б.

"___" ____________ 20__ р

М.П. ___________________ П.І.Б.

"___" ____________ 20__ р

Керівник ДП "Енергоринок"
_________________________
"___" ________________ 20__

Додаток 4
до Примірного договору
про купівлю-продаж електричної енергії
між державним підприємством
"Енергоринок" та суб’єктом
господарювання, що виробляє
електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вимірювальних комплексів електроенергії

№ з/п

Найменування електростанції та точки надходження електроенергії

Лічильники

Трансформатори струму

Трансформатори напруги

Примітки

Тип

Клас точності

Тип

Клас точності

Тип

Клас точності

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Погоджено:

Погоджено:

Керівник ВАД

Керівник ЕК
"______________"

___________
НЕК "Укренерго"

М.П. ______________ П.І.Б.
"___" ________ 20_ р.

М.П. ______________ П.І.Б.
"___" ________ 20_ р.

М.П. ______________ П.І.Б.
"___" _________ 20_ р.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1118 від 14.09.2017}
Додаток 5
до Примірного договору
про купівлю-продаж електричної енергії
між державним підприємством
"Енергоринок" та суб’єктом
господарювання, що виробляє
електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії

АКТ
про виробіток, відпуск у мережу електроенергії, виробленої ВАД

Баланс електроенергії ВАД

Найменування показника

Виробіток

Власні потреби

Відпуск у мережу

Обсяг електроенергії - усього, кВт·год.

...............................

...............................

...............................

Керівник ВАД

___________________
Підпис

_________________
П.І.Б.

___________________НЕК "Укренерго"

___________________
Підпис

_________________
П.І.Б.

Керівник ДП "Енергоринок"
___________________

Керівник ВАД
___________________

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1118 від 14.09.2017}
Додаток 6
до Примірного договору
про купівлю-продаж електричної енергії
між державним підприємством
"Енергоринок" та суб’єктом
господарювання, що виробляє
електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії

АКТ
купівлі-продажу електроенергії між ДПЕ та ВАД

№ договору

Дата договору

Обсяг електроенергії, тис.кВтг

Вартість електроенергії (без ПДВ), грн.

Ціна (без ПДВ), коп./кВтг

Податок на додану вартість, грн.

Загальна вартість електроенергії (з ПДВ), грн.

1

2

3

4

5

6

7
ДП "Енергоринок"

___________________________________
                             (посада керівника)

________________ __________________
               (підпис)          М.П.            (П.І.П/б)


Керівник департаменту балансів
електроенергії та розрахунків
платежів ДП "Енергоринок"

_________________ __________________
                (підпис)                               (П.І.П/б)

______________________________
                            (назва ВАД)

______________________________
                        (посада керівника)

________________ ______________
              (підпис)          М.П.          (П.І.П/б)

ДП "Енергоринок"

_____________________________
                              (посада)

________________/__________________/
               (підпис)          М.П.            (П.І.П/б)

ВАД

_____________________________
                                (посада)

________________/_____________/
              (підпис)          М.П.      (П.І.П/б)on top