Document v1266227-02, invalid, current version — Loss of force on October 12, 2005, on the basis - v0898227-05

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.11.2002 N 1266
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 898 ( v0898227-05 ) від 12.10.2005 )
Про затвердження Процедури затвердження
і перегляду тарифу на електричну енергію, вироблену
на атомних станціях України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1234 ( v1234227-03 ) від 27.11.2003
N 644 ( v0644227-05 ) від 10.08.2005 )
Відповідно до Законів України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), Указу
Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" та з метою створення умов для забезпечення прозорості,
обгрунтованості та об'єктивності прийнятих Національною комісією
регулювання електроенергетики України рішень про зміну та
затвердження тарифу на електроенергію, вироблену на АЕС України,
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Процедуру затвердження і перегляду тарифу на
електричну енергію, вироблену на атомних станціях України, що
додається.
Голова Комісії Ю.Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
19.11.2002 N 1266

ПРОЦЕДУРА
затвердження і перегляду тарифу на електричну енергію,
вироблену на атомних станціях України

1. Загальні положення
1.1. Процедура затвердження і перегляду тарифу на електричну
енергію, вироблену на атомних станціях України (далі - Процедура)
розроблена Національною комісією регулювання електроенергетики
(далі - НКРЕ) з метою встановлення прозорих та зрозумілих правил
регулювання процесу формування тарифу на електроенергію, вироблену
атомними електростанціями, що входять до складу енергогенеруючої
компанії, яка є ліцензіатом з виробництва електроенергії (далі -
ліцензіат).
1.2. Процедура розроблена відповідно до Законів України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), "Про природні
монополії" ( 1682-14 ) та інших нормативно-правових актів і з
урахуванням рівня впливу встановлюваних тарифів на електричну
енергію, вироблену ліцензіатом, на рівень оптової ціни
енергоринку, а також з урахуванням позитивного досвіду державного
регулювання діяльності в електроенергетиці інших країн.
1.3. Процедура визначає мету, принципи, методи і способи
державного регулювання тарифу на електричну енергію, вироблену
ліцензіатом для відпуску в оптовий ринок електричної енергії
України (далі - ОРЕ), послідовність підготовки, розгляду і
прийняття рішень про перегляд тарифу, включаючи проведення
незалежної експертизи розрахункового обгрунтування,
відповідальність сторін та інше.
1.4. Ця Процедура застосовується НКРЕ при прийнятті рішення
про затвердження і перегляд тарифу на електроенергію, вироблену
ліцензіатом для відпуску в ОРЕ, та обов'язкова для застосування
ліцензіатом, центральним органом виконавчої влади, що здійснює
управління в електроенергетиці.
2. Терміни та визначення
В цій Процедурі використовуються такі терміни та визначення: тариф на електроенергію - ставка оплати без ПДВ в одиницях
національної валюти України (копійки) за 1 кВт x год
електроенергії, що продається ліцензіатом в ОРЕ; державне регулювання тарифу на електричну енергію, вироблену
ліцензіатом для відпуску в ОРЕ, - комплекс заходів щодо визначення
тарифу на електричну енергію ліцензіата, здійснюваних НКРЕ в межах
своєї компетенції, визначеної законодавством, спрямованих на
досягнення оптимального та безпечного поєднання інтересів
суб'єктів регулювання при необхідності формування економічно
обгрунтованого рівня доходів ліцензіата і забезпечення захисту
прав споживачів від можливого завищення тарифу на електричну
енергію; ліцензіат - суб'єкт підприємницької діяльності,
зареєстрований у встановленому порядку, який отримав ліцензію на
виробництво електричної енергії та зобов'язаний дотримуватися
ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕ; ініціатор - особа, яка може ініціювати у порядку,
встановленому цією Процедурою, перегляд діючого тарифу ліцензіата.
Відповідно до Процедури ініціатором може бути ліцензіат, НКРЕ або
центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці; перегляд тарифу - прийняття НКРЕ рішення щодо зміни раніше
встановленого тарифу ліцензіата, винесене на підставі розгляду
заяви, що надійшла; заява на зміну діючого тарифу ліцензіата - оформлена
відповідно до вимог цієї Процедури і зареєстрована у НКРЕ
пропозиція ініціатора про необхідність зміни діючого тарифу
ліцензіата з визначенням причин та додатком розрахункового
обгрунтування, інших документів, необхідних для розгляду заяви по
суті; розрахункове обгрунтування - економічно і технічно
обгрунтовані показники діяльності ліцензіата на період
регулювання, що дають можливість зробити висновок про достатність
активів для вирішення питання розширеного відтворення і
доцільності зміни цінових параметрів з урахуванням інтересів
споживачів, а також достовірна інформація про результати фактичної
роботи ліцензіата за попередній період (не більше двох років), що
підтверджує цільове використання раніше отриманих у складі тарифу
коштів; період регулювання (прогнозований період) - інтервал часу (як
правило, не менше календарного року), прийнятий для розрахунку
показників, що включаються в обгрунтування перегляду діючого
тарифу ліцензіата; відкриті слухання - процедура розгляду проекту рішення щодо
змін тарифу на електроенергію ліцензіата, що проводить НКРЕ на
відкритих засіданнях; учасники відкритих слухань - Голова та Члени НКРЕ,
представники ініціатора, представники інших міністерств та
відомств, представники засобів масової інформації, незалежні
експерти та інші заінтересовані особи; експертиза розрахункового обгрунтування - процес дослідження
зареєстрованими НКРЕ експертами доданого до заяви ініціатора
розрахункового обгрунтування на предмет його відповідності вимогам
чинного законодавства, державним і міжнародним стандартам, нормам
і нормативам, діючим методичним вказівкам, умовам безпеки та іншим
нормативним актам, що підсумовується висновком про економічну
обгрунтованість, доцільність, можливість (чи неможливість)
прийняття рішення про зміну тарифу ліцензіата; зареєстрований експерт - юридична або фізична особа, що
відповідає необхідним для реєстрації кваліфікаційним вимогам, щодо
якої прийняте рішення НКРЕ про реєстрацію.
3. Мета державного регулювання тарифу
Метою державного регулювання тарифів на електричну енергію,
вироблену ліцензіатом для продажу в ОРЕ, є: а) захист економічних інтересів споживачів від можливого
завищення тарифу на електроенергію; б) створення механізму оптимального співвідношення
економічних інтересів, з одного боку ліцензіата у частині
забезпечення достатності одержуваних коштів для розширеного
відтворення і з іншого боку - споживачів електроенергії у частині
можливості збереження конкурентоспроможності продукції, що
виробляється, та рівня соціальної захищеності; в) створення для ліцензіата умов, що стимулюють оптимізацію
тарифу на основі підвищення ефективності діяльності, використання
нової техніки, передових технологій і організаційних рішень при
забезпеченні необхідного рівня безпеки, скорочення непродуктивних
втрат та підвищення економічної обгрунтованості інвестиційних
проектів; г) можливість короткострокового і довгострокового
прогнозування зміни рівня тарифів на електричну енергію для
споживачів.
4. Принципи державного регулювання тарифу
4.1. НКРЕ реалізує завдання державного регулювання тарифів на
електричну енергію, вироблену ліцензіатом для продажу в ОРЕ, за
допомогою прийняття рішення про рівень економічно обгрунтованого
тарифу у відповідності з такими принципами. 4.1.1. Дії суб'єктів регулювання в процесі державного
регулювання тарифу ліцензіата можуть виконуватися лише в рамках
правил (процедур), встановлених і регламентованих НКРЕ. 4.1.2. Наявність відповідальності суб'єктів державного
регулювання тарифів, а також їх посадових осіб за невиконання і/чи
неналежне виконання встановлених цією Процедурою правил і норм
регулювання. 4.1.3. Наявність затверджених НКРЕ і погоджених з центральним
органом виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці, методичних вказівок з розрахунку операційних,
адміністративних, фінансових та інвестиційних витрат ліцензіата на
виробництво електроенергії в період регулювання. 4.1.4. Здійснення контролю за процесами ціноутворення за
рахунок забезпечення відкритості та доступності заявок, що
надходять до НКРЕ, розрахункових обгрунтувань, матеріалів про хід
розгляду заяви при забезпеченні можливості участі заінтересованих
осіб в процесі підготовки відповідного рішення. 4.1.5. Забезпечення економічної обгрунтованості планованих
(розрахункових) величин собівартості виробництва електроенергії та
одержуваного прибутку ліцензіатом при розрахунку та затвердженні
тарифу. 4.1.6. Забезпечення можливості проведення оцінки цільового
використання коштів, наданих ліцензіату за період дії раніше
затвердженого тарифу.
5. Предмет регулювання та терміни дії тарифу
5.1. Предметом регулювання цієї Процедури є: а) загальна величина тарифу в одиницях національної валюти
України за одиницю електричної енергії (1 кВт x год), виробленої
ліцензіатом для продажу в ОРЕ; б) цільова інвестиційна надбавка в одиницях національної
валюти України за одиницю електричної енергії (1 кВт x год), у
складі загальної величини тарифу для створення джерела
фінансування визначених відповідними рішеннями Уряду інвестиційних
програм з будівництва та поліпшення енергетичних об'єктів
ліцензіата.
5.2. Під час регулювання тарифу ліцензіата з урахуванням
специфіки здійснення ліцензованої діяльності в атомній енергетиці
додатково до визначених чинним законодавством враховуються такі
фактори: а) необхідність формування джерел фінансування обов'язкових
програм ліцензіата, визначених чинним законодавством; б) проектний, нормативний і плановий обсяг виробництва
електроенергії, коефіцієнт використання встановленої потужності та
витрат на власні потреби, нормативна тривалість ремонту основного
технологічного устаткування; в) необхідність формування паливної складової виходячи із
реальних витрат на придбання свіжого ядерного палива; г) необхідність окремого планування та обліку витрат на
виробництво електричної і теплової енергії, іншої продукції та
послуг, обсягу доходів від їхньої реалізації; д) економічне обгрунтування витрат на здійснення затверджених
органами державного управління і регулювання програм підвищення
безпеки діючого енергетичного устаткування, поводження з
радіоактивними відходами та інше, з виділенням інвестиційної
складової витрат; е) співвідношення рівня оплати праці промислово-виробничого
та непромислового персоналу ліцензіата з рівнем оплати, що
сформувався в галузі та державі; є) наявність і параметри програм з скорочення витрат
ліцензіата на: вивіз відпрацьованого ядерного палива; ремонтно-експлуатаційне обслуговування основних засобів; здійснення операційної та інвестиційної діяльності; утримання та розвиток житлової, культурно-побутової, медичної
і соціальної сфер; ж) оцінка цільового використання раніше виділених при
встановленні тарифу коштів з метою виключення необгрунтованого
збільшення цінового тиску на споживача, виконана на основі аналізу
фактичних показників роботи ліцензіата в періоди, що передують
періоду регулювання; з) інформація про діяльність ліцензіата, яка надана
об'єднаннями споживачів, громадськими організаціями, ліцензіатом
та іншими заінтересованими сторонами, а також відомості про
показники і параметри роботи аналогічних енергетичних підприємств
в інших країнах.
5.3. Тариф на електричну енергію ліцензіату встановлюється,
як правило, на термін не менший одного року.
5.4. Тариф на електричну енергію ліцензіату може
встановлюватися на інші терміни у випадку виникнення
непередбачених обставин, що викликають або можуть викликати
істотну зміну умов здійснення ліцензованої діяльності ліцензіата,
у випадку виникнення загрози істотного зниження рівня безпеки
експлуатації, а також за ініціативою НКРЕ.
6. Засоби та методи державного регулювання тарифу
Основними засобами і методами державного регулювання тарифу
ліцензіата є: а) розробка і введення в дію методичних рекомендацій щодо
підготовки розрахункового обгрунтування ліцензіата, прийнятого за
основу для визначення тарифу на період регулювання; б) нормативне планування обсягів виробництва електричної
енергії та статей витрат ліцензіата на її виробництво, поліпшення
і розвиток основних фондів, утримання соціальної сфери; в) проведення внутрішньої чи зовнішньої експертизи
розрахункових обгрунтувань, представлених ініціатором до розгляду
в НКРЕ. Порядок та терміни проведення експертизи визначені
Положенням про проведення експертизи та порядок реєстрації
експертів при НКРЕ, затвердженим постановою НКРЕ від 12.02.03
N 129 ( v0129227-03 ); ( Пункт "в" розділу 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1234 ( v1234227-03 ) від 27.11.2003 ) г) проведення наукових досліджень, методологічних і
регламентних розробок, спрямованих на підвищення якості державного
регулювання тарифів; д) повідомлення органів державного управління та контролю про
наявність зауважень НКРЕ до якості і повноти інформації, наданої
ліцензіатом, дотримання термінів виконання запитів НКРЕ; е) ініціювання суспільного обговорення окремих проблем,
вирішення яких залежить насамперед від фінансового забезпечення
ліцензіата; є) прийняття НКРЕ рішення про усунення порушення Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії з боку ліцензіата, проведення перевірок
ліцензованої діяльності, зупинення дії ліцензії чи анулювання
ліцензії ліцензіата.
7. Вимоги до оформлення заяви
7.1. Заява ліцензіата про перегляд тарифу подається до НКРЕ
за затвердженою формою (додаток 1).
7.2. У поданій ініціатором заяві в обов'язковому порядку
мають бути зазначені та обгрунтовані причини необхідності
перегляду раніше прийнятого рішення, параметри зміни тарифу,
період регулювання, наявність розрахункового обгрунтування з
нумерацією сторінок, наявність додаткових обгрунтовуючих та
розрахункових матеріалів і інші дані, передбачені додатком 1.
Заява має бути підписана першим керівником ініціатора, або особою,
що його заміщає, та завірена печаткою організації.
7.3. Обов'язковим додатком до заяви є розрахункове
обгрунтування щодо величини тарифу, яке складається ініціатором
відповідно до операційних, фінансових і інвестиційних витрат
ліцензіата на плановане виробництво електроенергії в період
регулювання з урахуванням розміру амортизації основних фондів та
потреби в інвестиціях.
7.4. Вихідні дані для розрахункового обгрунтування надаються
за формами, які передбачають угрупування за відособленими
підрозділами і дирекціями ліцензіата, з дотриманням таких основних
принципів: а) належного обгрунтування розрахунків тарифу; б) документального підтвердження даних; в) методологічної єдності розрахунків по всіх підрозділах
ліцензіата.
7.5. Вихідна інформація в обов'язковому порядку має містити
дані про параметри, що найбільше впливають на розрахунок загальної
величини доходів у період регулювання, а також з урахуванням
поділу витрат за видами виробленої продукції. Інформація надається
за розробленими та затвердженими НКРЕ формами.
7.6. При плануванні інших витрат в обсязі більше 5% від
загальної суми витрат одночасно надається докладна розшифровка цих
витрат.
7.7. Обов'язковим додатком до розрахункового обгрунтування є
пояснювальна записка ліцензіата, у якій зазначаються: методологія, технічні, вартісні і цінові параметри, прийняті
за основу при виконанні розрахункового обгрунтування; зміни, які відбулися в період, що передує періоду регулювання
та істотно впливають на результати діяльності ліцензіата; фактори, що будуть впливати на діяльність ліцензіата в період
регулювання; оцінка досягнутого рівня ефективності і цільового
використання активів, наданих ліцензіату в попередній період. Пояснювальна записка має бути підписана першим керівником
ліцензіата, або особою, що його заміщає.
7.8. Одночасно з розрахунковим обгрунтуванням і пояснювальною
запискою надаються: а) звіт про використання коштів, передбачених у розрахунках
затвердженого діючого тарифу; б) нормативні та проектні характеристики роботи енергоблоків,
використання встановленої потужності, витрат на власні потреби,
тривалості ремонтів основного технологічного устаткування; в) форми відомчої статистичної звітності ( v0103227-02 ):
N 1-НКРЕ та N 6-НКРЕ-енерговиробництво; г) бухгалтерська звітність за звітний період, що передує
періоду, в який подається заява, - баланс підприємства (форма
N 1 ( z0396-99 ), звіт про фінансові результати (форма N 2
( z0397-99 ), звіт про рух коштів (форма N 3 ( z0398-99 ); д) звіт з праці (форма 1-ПВ ( v0398202-01 ).
7.9. Додатково до розрахункового обгрунтування і до заяви
можуть додаватися будь-які інші матеріали, використання яких
ініціатор вважає необхідним для підвищення рівня обгрунтованості
пропозиції.
7.10. Усі перераховані в п.п. 7.1-7.9 цієї Процедури
матеріали мають бути надані в електронному форматі та друкованому
вигляді у 2 примірниках, прошитих та пронумерованих в окремих
папках. Обидва примірники надходять в управління цінової політики
в електроенергетиці НКРЕ, один з яких потім передається на
експертизу.
7.11. Одночасно з поданням заяви до НКРЕ ініціатор надсилає
копію заяви і пакет документів до неї на адресу органа державного
управління в електроенергетиці для одержання висновку про
можливість і обгрунтованість перегляду тарифу ліцензіата. Копія
супровідного листа має бути додана до наданої заяви.
7.12. Недотримання зазначених у цьому розділі вимог може бути
підставою для повернення наданих матеріалів (чи їхньої частини)
без розгляду чи на доопрацювання окремих матеріалів з відповідним
перенесенням терміну прийняття рішення про перегляд тарифу.
8. Підстави для перегляду тарифу
8.1. Перегляд тарифу ліцензіата може бути ініційований шляхом
надання ініціатором до НКРЕ заяви на перегляд діючого тарифу
ліцензіата, оформленої і зареєстрованої відповідно до вимог
розділу 7 цієї Процедури з обов'язковим доданням до неї
розрахункового обгрунтування.
8.2. Підставою для звернення до НКРЕ з пропозицією про
перегляд тарифу за ініціативою ліцензіата і оформлення заяви
відповідно до вимог розділу 7 цієї Процедури можуть бути такі
обставини, що впливають або можуть вплинути на результати
діяльності ліцензіата в період регулювання:
( Підпункт "а" пункту 8.2 вилучено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 644
( v0644227-05 ) від 10.08.2005 )
б) прийняття у встановленому порядку рішень про необхідність
залучення інвестицій за рахунок власних джерел (або повернення
позикових коштів) для фінансування цільових програм ліцензіата; в) зміна валютної складової операційних витрат - з
урахуванням курсу гривні до долара США (за офіційними даними
Національного банку України);
( Підпункт "г" пункту 8.2 вилучено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 644
( v0644227-05 ) від 10.08.2005 )

8.3. Підставою для перегляду тарифу за ініціативою НКРЕ
можуть бути такі обставини: а) суттєве скорочення витрат ліцензіата, внаслідок виконання
завдань щодо зниження витрат на виробництво і збільшення
коефіцієнта використання встановленої потужності. Перегляд тарифу
внаслідок дії цього пункту здійснюється після завершення
фінансового року; б) зміна організаційної структури ліцензіата внаслідок
виключення з її складу (включення до її складу) відособлених
структурних підрозділів і окремих об'єктів непромислової сфери; в) якщо фактична рентабельність від звичайної діяльності
більша планової на 5 пунктів;
( Підпункт "г" пункту 8.3 вилучено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 644
( v0644227-05 ) від 10.08.2005 )
( Підпункт "д" пункту 8.3 вилучено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 644
( v0644227-05 ) від 10.08.2005 )
е) виявлення порушень ліцензіатом Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії
( z0174-96 ); є) виявлення факту здійснення ліцензіатом інших видів
діяльності, крім ліцензованої, яке може впливати на величину
тарифу на електричну енергію, вироблену на атомних станціях
України.
9. Подання заяви та попередній розгляд
9.1. Відповідно до вимог цієї Процедури обов'язковою умовою
початку розгляду питання про перегляд тарифу ліцензіата є
надходження і реєстрація в управлінні справами НКРЕ оформленої
належним чином заяви на перегляд діючого тарифу. Заява з пакетом
документів до неї може бути направлена поштою цінним чи
рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
9.2. Надана в НКРЕ заява підлягає обов'язковій реєстрації в
день одержання з присвоєнням реєстраційного номера, зазначенням
дати одержання та штампом Комісії. Надалі у всіх офіційних
документах по справі про розгляд заяви обов'язкове посилання на її
реєстраційний номер.
9.3. Виходячи з законодавчої вимоги забезпечення принципу
гласності та відкритості процедур регулювання, матеріали, надані в
НКРЕ в складі розрахункового обгрунтування, не можуть містити
даних, віднесених відповідно до законодавства до таємних
відомостей. У випадку обгрунтованої необхідності використання в
процесі регулювання подібних матеріалів, вони мають бути
спрямовані на адресу НКРЕ по спеціальних каналах зв'язку як
окремий додаток до заяви.
9.4. Управління справами НКРЕ на протязі трьох робочих днів з
дня одержання заяви та пакета документів до неї передає їх в
управління цінової політики в електроенергетиці.
9.5. Управління цінової політики в електроенергетиці на
протязі трьох робочих днів після одержання заяви та пакета
документів до неї перевіряє їх на відповідність вимогам цієї
Процедури.
9.6. Після перевірки документів управління цінової політики в
електроенергетиці на протязі трьох робочих днів готує проект
розпорядження про початок розгляду заяви про перегляд тарифу
ліцензіата (додаток 2) або залишення заяви без розгляду
(додаток 3) у випадку недотримання вимог до форми наданих
матеріалів, визначених цією Процедурою, а також у випадку надання
недостовірної інформації. У випадку надання ініціатором
недостовірної інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності,
а також в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами
НКРЕ, Комісія має право відмовити ініціатору в перегляді тарифу
ліцензіата на визначений нею період.
9.7. За необхідності НКРЕ може звернутися до ініціатора з
вимогою надати додаткові матеріали. Надання подібної вимоги
припиняє термін підготовки проекту розпорядження, зазначеного в
п. 9.6 цієї Процедури, до моменту одержання замовлених документів.
Додаткові матеріали надаються ініціатором до НКРЕ протягом
10 днів.
9.8. Повідомлення про відмову у розгляді заяви має бути
спрямоване ініціатору протягом трьох робочих днів з дня її
реєстрації з викладенням мотивів відмови і зазначенням документів,
що мають бути додатково представлені чи доопрацьовані з
урахуванням вимог діючих методичних рекомендацій і нормативних
документів.
9.9. У випадку неможливості розгляду питання про перегляд
тарифу ліцензіата без використання даних, визначених у
встановленому порядку державною таємницею, управління цінової
політики в електроенергетиці звертається до Голови НКРЕ з
проханням про подання у центральний орган виконавчої влади, що
здійснює управління в електроенергетиці, та до Ради національної
безпеки і оборони України (далі - РНБО) запиту про правомірність
віднесення обгрунтовуючих матеріалів до категорії закритих і
припиняє процес розгляду заяви до одержання відповідних
роз'яснень. У випадку одержання позитивного висновку вводиться
особливий порядок розгляду заяви на закритому засіданні за участю
представників Кабінету Міністрів України, РНБО, центрального
органа виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці, Мінекономіки, Мінфіну.
9.10. Закінченням попереднього розгляду та офіційним початком
розгляду заяви про перегляд тарифу є дата підписання відповідного
розпорядження НКРЕ (додаток 2).
9.11. Розпорядження про початок розгляду заяви з прогнозом
зміни рівня оптової ціни енергоринку при задоволенні заяви повною
мірою доводиться до відома ініціатора, ліцензіата, органа
державного управління. Повідомлення про початок розгляду заяви
може бути опубліковане в засобах масової інформації (додаток 5).
9.12. Заінтересовані особи можуть направляти на адресу НКРЕ
свої пропозиції і зауваження, що в обов'язковому порядку будуть
прийняті до уваги при прийнятті рішення про перегляд тарифу
ліцензіата.
10. Експертиза наданих документів та розгляд заяви
10.1. Для підвищення обгрунтованості та об'єктивності оцінки
пропозицій і розрахунків, що надійшли до НКРЕ, Комісія одночасно з
прийняттям розпорядження про початок розгляду заяви про перегляд
тарифу ліцензіата призначає проведення внутрішньої чи зовнішньої
експертизи в порядку, визначеному Положенням про проведення
експертизи та порядок реєстрації експертів при НКРЕ, затвердженого
постановою НКРЕ від 12.02.03 N 129 ( v0129227-03 ). Витрати з проведення експертизи сплачує ліцензіат. Зазначені
витрати включаються до розрахунків тарифу на виробництво
електричної енергії ліцензіата. ( Пункт 10.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1234
( v1234227-03 ) від 27.11.2003 )
10.2. Результати проведення експертизи наданих документів
оформлюються у вигляді експертного висновку, зміст якого має
відповідати завданням на експертизу і містити оцінку щодо таких
питань: а) відповідність виконаних розрахунків прийнятим методичним
рекомендаціям, дотримання форми надання інформації та рівня
економічної обгрунтованості, достовірність використаних вихідних
та розрахункових даних; б) обгрунтованість розрахункового визначення обсягів
виробництва по основних видах продукції (послуг) у натуральному
вираженні, відповідність розрахункових обсягів виробництва і
відпуску електроенергії на період регулювання нормативним
параметрам; в) обгрунтованість застосування кількісних, вартісних і
цінових параметрів, використаних в розрахунках конкретних
складових тарифу ліцензіата, для визначення достатності загальної
величини доходів від реалізації електроенергії на період
регулювання; г) цільове використання коштів, наданих ліцензіату при
затвердженні раніше діючого тарифу; д) відповідність прийнятих у розрахунковому обгрунтуванні
параметрів затвердженим програмам розвитку та підвищення
ефективності, аналогічним показникам енергетичних підприємств
інших країн.
10.3. Експертний висновок відповідно до розділу 7 цієї
Процедури і Положення про проведення експертизи та порядок
реєстрації експертів при НКРЕ надається експертом в управління
цінової політики в електроенергетиці.
10.4. У випадку позитивного висновку експертизи про
можливість прийняття наданого розрахункового обгрунтування за
основу при розгляді та прийнятті рішення про перегляд тарифу
ліцензіата управління цінової політики в електроенергетиці
протягом трьох робочих днів сповіщає відділ інформаційного
забезпечення та зв'язків з громадськістю НКРЕ про призначену дату
розгляду питання на засіданні Комісії, визначену на підставі
відповідного розпорядження НКРЕ (додаток 4), що направляється всім
заінтересованим особам за підписом Голови чи Члена Комісії.
10.5. У випадку умовно-позитивного чи негативного висновку
експертизи про можливість прийняття представленого розрахункового
обгрунтування за основу при розгляді та ухваленні рішення про
перегляд тарифу ліцензіата, управління цінової політики в
електроенергетиці на протязі трьох робочих днів з моменту
одержання висновку направляє його на адресу всіх заінтересованих
осіб.
10.6. За умови відсутності на протязі десяти робочих днів з
моменту надання негативного експертного висновку заінтересованим
особам їх обгрунтованих заперечень по суті експертного висновку,
негативні висновки експертизи можуть бути підставою для прийняття
рішення про відмову у перегляді тарифу ліцензіата.
10.7. При відсутності на протязі десяти робочих днів з
моменту надання копії експертного висновку мотивованих заперечень
по його суті, з огляду на важливість поставленого питання, може
бути прийняте рішення про продовження розгляду заяви з оформленням
повідомлення про призначення дати розгляду питання про перегляд
тарифу ліцензіата. Одночасно з прийняттям такого рішення відділ
інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю НКРЕ
передає повідомлення в засоби масової інформації за формою
додатку 6.
10.8. У випадку незгоди ліцензіата, НКРЕ чи органу державного
управління з висновками експертизи НКРЕ може прийняти рішення про
направлення наданих документів на повторну експертизу іншим
зареєстрованим при НКРЕ експертам. При цьому дата розгляду питання
про перегляд тарифу ліцензіата відкладається на термін, необхідний
для проведення повторної експертизи, але не більше ніж на двадцять
робочих днів з моменту одержання мотивованих заперечень.
10.9. Витрати з проведення повторної експертизи сплачує
особа, що направила заперечення щодо висновків первинної
експертизи. Висновки повторної експертизи мають бути представлені
в НКРЕ не менше, ніж за п'ять робочих днів до визначеної дати
розгляду питання про перегляд тарифу ліцензіата.
10.10. Ініціатор має право в будь-який момент і на будь-якому
етапі розгляду заяви відкликати її без розгляду. З цією метою
ініціатор має направити на адресу НКРЕ відповідну заяву. При цьому
процес розгляду припиняється, а подані документи не повертаються.
У цьому випадку НКРЕ приймає розпорядження про припинення розгляду
заяви ініціатора.
11. Розгляд заяви та прийняття рішення
про перегляд тарифу
11.1. Розгляд заяви та прийняття рішення про перегляд тарифу
ліцензіата проводиться шляхом відкритого слухання на засіданні
НКРЕ в порядку, встановленому Регламентом НКРЕ. На відкрите
слухання не виноситься інформація, що є конфіденційною для
ініціатора або становить державну таємницю. Перелік конфіденційної
інформації чи інформації, що становить державну таємницю,
ініціатор подає і погоджує з управлінням цінової політики в
електроенергетиці за десять днів до початку відкритих слухань.
11.2. Рішення Комісії про зміну та термін введення в дію
нового тарифу ліцензіата приймаються, як правило, у присутності
представників ліцензіата, органів державного управління в
електроенергетиці, експертів та інших заінтересованих осіб. Якщо
запрошені заінтересовані особи відсутні на засіданні Комісії, то
розгляд матеріалів і прийняття рішень здійснюється без їх участі.
11.3. Перед початком засідання Голові та Членам Комісії
надаються копії таких документів, підготовлених управлінням
цінової політики в електроенергетиці: а) заява на перегляд тарифу ліцензіата; б) підсумковий розрахунок величини тарифу на період
регулювання, виконаний у складі розрахункового обгрунтування; в) пояснювальна записка та розрахунки-обгрунтування тарифів; г) експертні висновки (у разі необхідності здійснення такої
експертизи); д) порівняльна таблиця пропозицій розрахункового
обгрунтування ініціатора і висновків НКРЕ; є) проект постанови Комісії про затвердження та термін
введення нового тарифу на електроенергію.
11.4. У ході розгляду питання про перегляд тарифу ліцензіата
Комісією можуть бути прийняті рішення про задоволення заяви в
цілому, про задоволення заяви частково, про відхилення заяви або
про перенесення терміну її розгляду.
11.5. Термін введення нового тарифу в дію не може бути
встановлений раніше, ніж через тридцять календарних днів з моменту
прийняття відповідної постанови НКРЕ за умови його обов'язкової
публікації в засобах масової інформації. Новий тариф вводиться в
дію, як правило, з першого числа місяця.
11.6. У випадку повного або часткового задоволення заяви для
створення можливості подальшої оцінки цільового використання
виділених у складі тарифу коштів постановою передбачається
обов'язкове надання ліцензіатом до НКРЕ інформації про
запланований на період регулювання розподіл доходу від реалізації
продукції за складовими.
11.7. Плановий розподіл доходу від реалізації продукції за
складовими надається в НКРЕ в розрізі показників форми N
6-НКРЕ-енерговиробництво ( v0103227-02 ). Показники розраховуються
на період регулювання, але не менше ніж на один календарний рік, і
до одержання рішення про їх зміну вони є базою для проведення
оцінки цільового використання коштів, виділених ліцензіату при
встановленні тарифу.
11.8. При затвердженні тарифу ліцензіата, як правило,
затверджується структура тарифу за складовими. У разі необхідності
ліцензіат може здійснити коригування за окремими статтями витрат у
межах затвердженого тарифу і протягом 15 днів надати НКРЕ для
затвердження погоджену центральним органом виконавчої влади, що
здійснює управління в електроенергетиці, уточнену структуру
тарифу.
11.9. При зміні зовнішніх умов здійснення ліцензованої
діяльності розподіл витрат, у разі його відхилення більше ніж на
5% від попередньо затвердженого, може бути змінений у межах
діючого тарифу з ініціативи ліцензіата, але не частіше одного разу
в квартал. З цією метою ліцензіат не пізніше 20 числа місяця, що
передує плановому кварталу, направляє на адресу НКРЕ відповідні
обгрунтовані пропозиції про здійснення необхідних коригувань у
затвердженому плані розподілу. Самостійне внесення ліцензіатом
змін і коректив у розподіл, без попереднього узгодження з НКРЕ, не
може бути підставою для проведення оцінки їх цільового
використання. Під змінами зовнішніх умов слід розуміти: а) виникнення технічної або екологічної необхідності
виконання робіт, які раніше не планувалися; б) внесення змін до діючих законодавчих, нормативних та
регламентуючих документів; в) виникнення змін у рівні цін постачальників та підрядників; г) коригування в установленому порядку планових обсягів
виробництва; д) необхідність усунення наслідків дії обставин непереборної
сили (аварія, пожежа, повінь тощо). 11.10. Копія прийнятої постанови НКРЕ про затвердження тарифу
на електричну енергію ліцензіата протягом трьох робочих днів після
її прийняття надається ініціатору та передається в засоби масової
інформації для публікації.
12. Відповідальність ліцензіата та його посадових
осіб за порушення умов цієї процедури
Ліцензіат та його посадові особи несуть відповідальність за
порушення умов цієї Процедури відповідно до чинного законодавства
у таких випадках: а) надання до НКРЕ недостовірних даних, що призвело до
встановлення завищеного тарифу; б) невиконання рішення, прийнятого НКРЕ; в) несвоєчасне надання чи відмова від надання на запит НКРЕ
документів або іншої інформації, необхідної для прийняття
відповідного рішення щодо перегляду тарифу; г) нецільове використання коштів.
13. Внесення змін і доповнень до процедури
13.1. Підставами для зміни окремих положень цієї Процедури
можуть бути: а) зміна чинного законодавства; б) обгрунтована ініціатива ініціатора, спрямована на
поліпшення процесів державного регулювання; в) реорганізація ліцензіата, що викликає необхідність
уточнення цієї Процедури; г) розробка та прийняття єдиної для всіх ліцензіатів
процедури ухвалення рішення про перегляд тарифу.
13.2. За необхідності внесення уточнень до цієї Процедури
ініціатор направляє до НКРЕ обгрунтовану пропозицію із зазначенням
конкретного коригування діючого положення Процедури.
13.3. Пропозиція розглядається Комісією у місячний термін з
моменту надходження.
13.4. У випадку позитивного висновку рішення щодо внесення
змін до цієї Процедури приймається у порядку, визначеному
Регламентом НКРЕ. Про прийняте рішення повідомляються
заінтересовані особи. Зміни та доповнення до Процедури
публікуються в Інформаційному бюлетені НКРЕ.

ДОДАТОК 1
до Процедури затвердження
і перегляду тарифу на
електричну енергію,
вироблену на атомних
станціях України

ЗАЯВА
на зміну тарифу

Дані про заявника
Повне найменування підприємства ________________________________
(організації)
Юридична адреса підприємства ________________________________
(організації)
Телефон ________________________________
Факс ________________________________
E-mail ________________________________
Організаційно-правова форма ________________________________
Відомча підпорядкованість ________________________________
Вид ліцензованої діяльності ________________________________ N ліцензії ________________________________ дата видачі ліцензії ________________________________
Дані про керівництво ліцензіата посада ________________________________ прізвище ________________________________ ім'я ________________________________ по батькові ________________________________ телефон ________________________________
Дані про відповідальну особу, що готувала документи: посада ________________________________ прізвище ________________________________ ім'я ________________________________ по батькові ________________________________ телефон ________________________________

Тариф на електроенергію, що відпускається в ОРЕ, встановлений
ліцензіату на дату подання заяви:
------------------------------------------------------------------ | | коп./кВт x год|всього | |--------------------| |---------------------------| | | |у т. ч. цільова складова | ------------------------------------------------------------------
Аргументи для подання заяви
зміни законодавства ______________________________
зміни рівня витрат на виробництво ______________________________
зміни обсягів виробництва ______________________________
необхідність залучення інвестицій ______________________________
зміни оргструктури ______________________________
оптимізація витрат ______________________________
форс-мажор ______________________________
інші * ______________________________
-------------- * У випадку наведення інших причин вони мають бути детально
описані в пояснювальній записці.

Згідно з Процедурою затвердження і перегляду тарифу на
електричну енергію, вироблену на атомних станціях України, прошу
розглянути цю заяву з додатками, у тому числі з розрахунковим
обгрунтуванням, та прийняти рішення про встановлення тарифу в
розмірі ____ коп. за 1 кВт x год, у тому числі цільова
інвестиційна складова ____ копійок за 1 кВт x год для фінансування ____________________________________.
За період регулювання пропоную прийняти період з "___"
"___________" _____ р. до "____" "_________" _____ р. Підтверджую,
що інформація, яка надана в додатках до цієї заяви, є вірною та
відкритою. **
-------------- ** У випадку, якщо заявником використовується "таємна"
інформація, вона має бути оформлена окремим додатком та
передається в НКРЕ по спеціальних каналах зв'язку, про що у тексті
заяви робиться відповідна відмітка. Перелік цієї інформації
додається окремо та може підлягати перевірці.

Невід'ємний додаток до заяви: а) розрахункове обгрунтування за методикою НКРЕ
на ___ аркушах в _______ прим.; б) додаткове розрахункове обгрунтування заявника
на ___ аркушах в _______ прим; в) копії розпорядчих та нормативних документів на ___ аркушах
в _______ прим. Пояснювальна записка заявника на ___ аркушах
в ___ прим; г) інші документи на ___ аркушах в ___ прим. З умовами Процедури затвердження і перегляду тарифу на
електричну енергію, вироблену на атомних станціях України,
ознайомлений(а):
"____" "___________" ____ р. ____________ /_____________________/
(дата) (підпис) П. І. Б.
МП
Дата реєстрації заявки "_____" "_________________" _______ р.
Реєстраційний номер ___________________

Заявку до реєстрації прийняв:
посада _________________________________________ прізвище _________________________________________ ім'я _________________________________________ по батькові _________________________________________

ДОДАТОК 2
до Процедури затвердження
і перегляду тарифу
на електричну енергію,
вироблену на атомних
станціях України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___"__________ 200__ р. Київ N _________

Про початок розгляду заяви, що надійшла від _________________

У НКРЕ "___"_______ 200_ р. зареєстрована заява N __________
про перегляд тарифу на електричну енергію, вироблену на атомних
станціях України, подана ________________________________________.
(найменування заявника) Відповідно до п. 9.6 розділу 9 Процедури затвердження і
перегляду тарифу на електричну енергію, вироблену на атомних
станціях України, управлінням цінової політики в електроенергетиці
проведена перевірка заяви та доданих до неї документів. Надані
документи оформлені відповідно до встановлених вимог. 1. Почати розгляд заяви, що надійшла, реєстраційний N ___ від
"___"____________ 200_ р., про перегляд тарифу на електроенергію,
вироблену ліцензіатом для відпуску в ОРЕ. 2. Призначити проведення ________________________ експертизи
(внутрішньої, зовнішньої) матеріалів, що надійшли на розгляд, та документів.
3. Експертом призначити __________________________________.
(дані експерта) 4. Управлінню цінової політики в електроенергетиці на протязі
3 робочих днів з моменту прийняття цього розпорядження передати
заяву та надані документи зазначеному в п.3 розпорядження
експерту. 5. Встановити, що експертний висновок має бути наданий у
управління цінової політики в електроенергетиці не пізніше
"___" _____________ 200_ р. 6. Відділу інформаційного забезпечення та зв'язків з
громадськістю на протязі 3 робочих днів з моменту прийняття цього
розпорядження підготувати інформаційне повідомлення в засоби
масової інформації для опублікування 1).
Голова Комісії
-------------- 1) Цей пункт застосовується у тому випадку, якщо НКРЕ
прийнято рішення щодо публікації пропозиції, викладеної у заяві,
що надійшла.

ДОДАТОК 3
до Процедури затвердження
і перегляду тарифу
на електричну енергію,
вироблену на атомних
станціях України __________________________________
дані заявника __________________________________
юридична адреса

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
"___"_________ 200_ р. Київ N __________

про відмову в розгляді заяви

У НКРЕ "___" ________________ 200_ р. зареєстрована заява
N _____________ про перегляд тарифу на електричну енергію,
вироблену на атомних станціях України, подана ___________________.
(найменування заявника) Відповідно до п. 9.6 розділу 9 Процедури затвердження і
перегляду тарифу на електричну енергію, вироблену на атомних
станціях України, проведена перевірка заяви та доданих до неї
документів. Попередній розгляд свідчить, що представлені документи
не можуть бути прийняті до розгляду з таких причин: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
На підставі викладеного заява, що надійшла, та додані до неї
документи повертаються без розгляду.
Додаток: 1. Заява на ____ аркушах у ____ прим. 2. Додані документи на ____ аркушах у ____ прим.
Голова Комісії

ДОДАТОК 4
до Процедури затвердження
і перегляду тарифу
на електричну енергію,
вироблену на атомних
станціях України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___"__________ 200_ р. Київ N _________

Про призначення дати розгляду заяви, що надійшла від _____________________

У НКРЕ "___" ______________ 200_ р. зареєстрована заява N ____________ про перегляд тарифу на електричну енергію, вироблену
на атомних станціях України, подана _____________________________.
(найменування заявника) Відповідно до п. 10.4 розділу 10 Процедури затвердження і
перегляду тарифу на електричну енергію, вироблену на атомних
станціях України, та на виконання розпорядження НКРЕ від
"___"____________ 200__ р. N ____ проведено розгляд заяви, що
надійшла, та доданих до неї документів. Отриманий _____________________________ експертний висновок.
(позитивний, негативний, умовно-позитивний) 1. Провести відкриті слухання по розгляду заяви,
реєстраційний N ______ "___" "_____________" 200__ р. 2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці направити
копію цього розпорядження на адресу заявника та центрального
органа виконавчої влади, який здійснює регулювання в
електроенергетиці. 3. Відділу інформаційного забезпечення та зв'язків з
громадськістю на протязі 3 робочих днів з моменту прийняття цього
розпорядження, передати засобам масової інформації відповідне
інформаційне повідомлення.
Голова Комісії

ДОДАТОК 5
до Процедури затвердження
і перегляду тарифу
на електричну енергію,
вироблену на атомних
станціях України

ПОВІДОМЛЕННЯ
в засоби масової інформації про початок розгляду заяви на
перегляд тарифу на електричну енергію, вироблену на атомних
станціях України 1)
-------------- 1) Це повідомлення направляється до засобів масової
інформації при прийнятті НКРЕ рішення щодо необхідності
опублікування заяви, що надійшла.

До відома громадськості
У НКРЕ "___"__________________ 200___ р. зареєстровано заяву
N ____________ про перегляд тарифу на електричну енергію,
вироблену на атомних станціях України, подану ____________________
(найменування, місцезнаходження заявника) _________________________________________________________________.
(п.і.б. керівника заявника або безпосередньо заявника) Заява передбачає встановлення тарифу _____ копійок за
1 кВт x год з "___" "___________" 200__ р., що _______ діючого
(вище, нижче) тарифу на ____%.
Прогнозна оцінка свідчить, що зміна призведе до _____________
(зростання, зниження)
оптового тарифу на електроенергію на _____%. Як обгрунтування зміни тарифу заявником визначені такі
фактори 2): ______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Попередній розгляд показав, що представлені документи
відповідають встановленим вимогам.
-------------- 2) При визначенні факторів наводяться конкретні параметри
запропонованих змін.

ДОДАТОК 6
до Процедури затвердження
і перегляду тарифу на
електричну енергію,
вироблену на атомних
станціях України

ПОВІДОМЛЕННЯ
в засоби масової інформації про розгляд заяви
на перегляд тарифу на електричну енергію, вироблену
на атомних станціях України

До відома громадськості
У НКРЕ "___"_______ 200_ р. зареєстрована заява N ________
про перегляд тарифу на електричну енергію, вироблену на атомних
станціях України, подана _________________________________________
(найменування, місцезнаходження заявника) __________________________________________________________________
(п.і.б. керівника заявника або безпосередньо заявника) Заява передбачає встановлення тарифу _________ копійок за
1 кВт x год з "___" "___________" 200__ р., що ______ діючого
(вище, нижче) тарифу на ____%.
Прогнозна оцінка свідчить, що зміна призведе до _____________________ оптового тарифу на електроенергію на _____%.
(зростання, зниження) Представлені документи відповідають встановленим вимогам. Отриманий ______________________________ експертний висновок,
(позитивний, негативний, умовно-позитивний) наданий експертом _________________________________, акредитованим
(п.і.б., найменування фірми) при НКРЕ. На думку експертів можливо _____________________________
(збільшити, зменшити, залишити без змін)
тариф експлуатуючої організації на ___%. Дата розгляду заяви, що надійшла, призначена на "___"
"_________" 200__ р. у __-__ у приміщенні _______________________.on top