Document v1192837-11, current version — Adoption on April 27, 2011

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
27.04.2011 N 11920/7/15-0217

Щодо оформлення акта
проведення камеральних перевірок
з податку на прибуток підприємств

Державна податкова адміністрація України на забезпечення
виконання норм Податкового кодексу України ( 2755-17 ) в частині
оформлення результатів камеральних перевірок податкової звітності
з податку на прибуток надає примірну форму акта з огляду на таке.
Відповідно до пп. 75.1.1 ст. 75 Податкового кодексу України
( 2755-17 ) (далі - Кодекс) камеральною вважається перевірка, яка
проводиться у приміщенні органу державної податкової служби
виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях
(розрахунках) платника податків.
Камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу
державної податкової служби без будь-якого спеціального рішення
керівника такого органу або направлення на її проведення.
Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним
порядком (п. 76.1 ст. 76 Кодексу) ( 2755-17 ).
Під час перевірки з'ясовується питання порушення терміну
подання звітності, правильність визначення об'єкта оподаткування
та нарахованого грошового зобов'язання з податку на прибуток, а
також несвоєчасної сплати визначеного платником податку грошового
зобов'язання.
Вся податкова звітність з податку на прибуток повинна бути
камерально перевірена до настання термінів подачі наступної за
поданою звітністю.
Оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється у
відповідності до вимог п. 86.2 ст. 86 Кодексу ( 2755-17 ). Тобто
за результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень
складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими
особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації
в органі державної податкової служби вручається або надсилається
для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у
порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу ( 2755-17 ).
Отже, у випадку коли під час проведення камеральної перевірки
встановлено факт порушення термінів подання податкової звітності з
податку на прибуток, у формі акта заповнюється пункт 1 розділу
"Перевіркою встановлено" з урахуванням положень листа ДПА України
від 03.02.2011 р. N 2963/7/10-1017/302 ( v2963837-11 ). Після
набрання чинності розділу III Кодексу ( 2755-17 )
(з 01.04.2011 р. ) у формі акта текст "На порушення пп. 4.1.4
п. 4.1 ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181 ( 2181-14 )
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами", зі змінами та
доповненнями, п. 16.4 ст. 16 Закону України від 28.12.94 р.
N 334/94-ВР ( 334/94-ВР ) "Про оподаткування прибутку
підприємств", зі змінами та доповненнями, платником податку на
прибуток несвоєчасно подано:" замінити на текст такого змісту: "На
порушення норм п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України
від 02.12.2010 р. N 2755-VI ( 2755-17 ) платником несвоєчасно
подано:".
Якщо за даними камеральної перевірки результатів діяльності
платника, заявлених у податкових деклараціях (уточнюючих
розрахунках) з податку на прибуток, податковий орган визначає суму
грошових зобов'язань або зменшує від'ємне значення об'єкта
оподаткування податком на прибуток, у формі акта після заповнення
загальної частини заповнюється пункт 2 розділу "Перевіркою
встановлено".
У випадку якщо платник податку на прибуток порушує п. 57.1
ст. 57 Кодексу ( 2755-17 ) і погашає податкове зобов'язання,
зазначене у поданій ним податковій декларації ( za197-11 ), після
граничних термінів сплати, у формі акта заповнюється пункт 3
розділу "Перевіркою встановлено".
Заступник голови комісії
з проведення реорганізації
ДПА України, заступник Голови О.Любченко

Додаток

------------------------------------------------------------------ | АКТ |про несвоєчасне подання| | | камеральної перевірки |-----------------------+--------| | податкової звітності |про виявлення помилок | | | з податку на прибуток |(порушень) | | | |-----------------------+--------| | |про несвоєчасну сплату | | ------------------------------------------------------------------
________________ N ________________
(дата)
На підставі п. 1 та п. 3 ст. 10 Закону України від
04.12.90 р. N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні",
зі змінами та доповненнями, пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 та п. 75.1
ст. 75 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI
__________________________________________________________________
(прізвище, ініціали державного службовця, що проводить перевірку)
у приміщенні ДПІ _________________________________________________
(повна назва і адреса)
проведено камеральну перевірку за звітний податковий період ______
__________________________________________________________________
назва звітності __________________________________________________
__________________________________________________________________

платника податку на прибуток _____________________________________
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код, повне найменування суб'єкта господарювання,
__________________________________________________________________
податкова адреса, дата взяття на облік в податковому органі)
Відповідальні посадові особи підприємства ___________________
(посада, прізвище,
__________________________________________________________________
ініціали відповідальних осіб за перевірюваний період)
перевірка проводилась ____________________________________________
(час, дата початку та дата
закінчення перевірки)
2. Порушення порядку заповнення податкової звітності з
податку на прибуток: (стислий опис помилок, допущених при визначенні податкового
зобов'язання, з обов'язковим посиланням на статті Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств", або статті Податкового
кодексу України після набрання чинності розділу III цього Кодексу
та інших нормативно-правових актів) ______________________________
А) Дані податкової звітності, що не вплинули на визначення
об'єкта оподаткування
------------------------------------------------------------------ |Код рядка|Дані, задекларовані|Дані за результатами| Відхилення,| | | платником | перевірки |ст. 2 - ст. 1| |---------+-------------------+--------------------+-------------| | А | 1 | 2 | 3 | |---------+-------------------+--------------------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Б) Дані податкової звітності, що вплинули на визначення
об'єкта оподаткування
------------------------------------------------------------------ |Код рядка|Дані, задекларовані|Дані за результатами| Відхилення,| | | платником | перевірки |ст. 2 - ст. 1| |---------+-------------------+--------------------+-------------| | А | 1 | 2 | 3 | |---------+-------------------+--------------------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Висновок:
2.1. Платником занижено (завищено) грошове зобов'язання з
податку на прибуток (у зазначеній податковій звітності) на _________________________________________________________ гривень.
------------------------------------------------------------------ | Податкове |Податкове зобов'язання,| Заниження: + | | зобов'язання, |встановлене перевіркою |(ст. 2 - ст. 1)(*),| | задеклароване | | завищення: - | | платником | | (ст. 2 - ст. 1) | |--------------------+-----------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------------------+-----------------------+-------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | Штрафна санкція, | Штрафна санкція, | Заниження: + | |нарахована платником| нарахована у зв'язку |(ст. 2 - ст. 1)(**),| |у зв'язку із самос- |із виявленням помилки | завищення: - | | тійним виявленням | перевіркою | (ст. 2 - ст. 1) | | помилки | | | |--------------------+----------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------------------+----------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
2.2. Платником завищено (занижено) від'ємне значення об'єкта
оподаткування податком на прибуток на _________________________________________________________ гривень.
------------------------------------------------------------------ | Від'ємне значення | Від'ємне значення | Заниження: + | | обє'кта | обє'кта |(ст. 2 - ст. 1)(*),| |оподаткування подат-| оподаткування подат- | завищення: - | | ком на прибуток, | ком на прибуток, | (ст. 2 - ст. 1) | | задеклароване |встановлене перевіркою | | | платником | | | |--------------------+-----------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------------------+-----------------------+-------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Відповідальність за заниження податкового зобов'язання
або завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком
на прибуток передбачена п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 р. N 2755-VI ( 2755-15 ). (**) За невиконання платником податків вимог, передбачених
абзацом другим пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу України,
відповідальність передбачена п. 120.2 ст. 120 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 р. N 2755-VI ( 2755-15 ).
3. Платник порушує терміни сплати самостійно визначеного
грошового зобов'язання з податку на прибуток протягом строків,
визначених п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України від
02.12.2010 р. N 2755-VI.
------------------------------------------------------------------ |Самостійно визначене|Граничний| Дата | Кількість | Сума | | платником грошове | термін |сплати|днів затримки| сплаченого | | зобов'язання з | сплати | | сплати |податкового | |податку на прибуток | | | | боргу | |--------------------+---------+------+-------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------+---------+------+-------------+------------| | | | | | | |--------------------+---------+------+-------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Відповідальність за порушення правил сплати (перерахування)
податку на прибуток передбачена ст. 126 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 р. N 2755-VI.
Акт складено у двох примірниках.
З обов'язками, правами, відповідальністю суб'єктів
господарювання, порядком надання заперечень (зауважень) та
оскарження рішень і дій посадових осіб органів державної
податкової служби ознайомлений, один примірник акта з додатками
на __________ аркушах отримав.
_____________________________ __________ _____________________
(посада державного службовця) (підпис) (ініціали, прізвище)
Керівник __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Інформаційно:
А) Згідно з наявною в базах даних інформацією до платника
було застосовано штрафну санкцію, передбачену п. 123.1 ст. 123
розділу II Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.
N 2755-VI:
------------------------------------------------------------------ | N | Пункт та стаття | Дата | Номер | Сума | |з/п| Податкового кодексу | податкового | податкового |(грн.)| | | України, відповідно до |повідомлення-|повідомлення-| | | | якого був зроблений | рішення | рішення | | | | розрахунок штрафних | | | | | | (фінансових) санкцій | | | | |---+-------------------------+-------------+-------------+------| | 1 |Абзац другий пункту 123.1| | | | | |статті 123 Податкового | | | | | |кодексу України | | | | |---+-------------------------+-------------+-------------+------| | 2 |Абзац четвертий | | | | | |пункту 123.1 статті 123 | | | | | |Податкового кодексу | | | | | |України | | | | |---+-------------------------+-------------+-------------+------| | 3 |Абзац шостий пункту 123.1| | | | | |статті 123 Податкового | | | | | |кодексу України | | | | ------------------------------------------------------------------
Б) Згідно з наявною в базах даних інформацією до платника
було застосовано штрафну санкцію, передбачену пунктом 120.1
статті 120 розділу II Податкового кодексу України від
02.12.2010 р. N 2755-VI:
------------------------------------------------------------------ | N | Пункт та стаття | Дата | Номер | Сума | |з/п| Податкового кодексу | податкового | податкового |(грн.)| | | України, відповідно до |повідомлення-|повідомлення-| | | | якого був зроблений | рішення | рішення | | | | розрахунок штрафних | | | | | | (фінансових) санкцій | | | | |---+-------------------------+-------------+-------------+------| | 1 |Абзац другий пункту 120.1| | | | | |статті 120 Податкового | | | | | |кодексу України | | | | |---+-------------------------+-------------+-------------+------| | 2 |Абзац четвертий | | | | | |пункту 120.1 статті 120 | | | | | |Податкового кодексу | | | | | |України | | | | ------------------------------------------------------------------
Інформація щодо реалізації результатів перевірки.
Акт реєструється у журналі реєстрації актів камеральних
перевірок. На примірнику акта, який залишається в органі державної
податкової служби, вказується інформація щодо реалізації
результатів перевірки:
------------------------------------------------------------------ | | Дата | Номер | |---------------------------------------+------------+-----------| |Акт вручений або надісланий платнику | | | |---------------------------------------+------------+-----------| |Надано відповідь на заперечення | | | |---------------------------------------+------------+-----------| |Направлено податкове | | | |повідомлення-рішення | | | ------------------------------------------------------------------on top