Document v1162734-14, current version — Adoption on December 19, 2014

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2014  № 1162

Про затвердження Плану заходів Міністерства культури України з виконання Програми дій Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди у 2015 році

На виконання пункту 2 витягу з протоколу № 7 засідання Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2014 року, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Міністерства культури України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди у 2015 році згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр культури України


В.А. Кириленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
19.12.2014 № 1162

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства культури України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди у 2015 році

Завдання, визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційною угодою

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1. Розроблення та реалізація Стратегії української гуманітарної політики

Створення робочої групи з підготовки Стратегії української гуманітарної політики

30 січня

Департамент мистецтв та навчальних закладів, керівники структурних підрозділів

Участь у розробці проекту Стратегії, її широкому громадському обговоренні

30 червня

Підготовка та погодження із зацікавленими органами виконавчої влади проекту урядового рішення щодо затвердження Стратегії української гуманітарної політики та внесення його на розгляд Кабінету Міністрів України

15 грудня

2. Законодавче оформлення Стратегії культурної політики України, дія якої буде спрямована на встановлення результативної взаємодії гуманітарної та економічної сфер. Узгодження Стратегії з іншими стратегіями та програмовими документами загальнонаціонального рівня

Підготовка, забезпечення широкого громадського обговорення, погодження з зацікавленими органами і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту урядового рішення щодо затвердження Стратегії розвитку сфери культури до 2015 року,

30 вересня

Департамент мистецтв та навчальних закладів, керівники структурних підрозділів

3. Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про національний культурний продукт" Прийняття спеціального закону, яким буде підтримано творення і поширення українського культурного продукту - музики, кіно, книг, теле- і радіопрограм. Головними інструментами підтримки національного культурного продукту стануть податкові стимули його виробникам та розповсюджувачам, закладам культури; механізм доповнюючого державного фінансування; заохочення приватних інвестицій; встановлення квот для національного культурного продукту на радіо, телебаченні, в кінопрокаті та на ринку книжкової продукції. Створення Національного Фонду культури з рівним та прозорим доступом для державних та недержавних інституцій культури

Створення робочої групи з підготовки проекту Закону України

30 січня

Департамент мистецтв та навчальних закладів, керівники структурних підрозділів

Забезпечення широкого громадського обговорення законопроекту з усіма зацікавленими сторонами

31 серпня

Погодження законопроекту із зацікавленими органами та внесення його на розгляд Кабінету Міністрів України

15 грудня

4. Залучення нових джерел фінансування культури

Аналіз фінансового законодавства України, формування законодавчих пропозицій щодо залучення нових джерел фінансування культури

15 грудня

УЦКД, Департамент фінансово-ресурсного забезпечення, Департамент мистецтв та навчальних закладів, керівники структурних підрозділів

5. Оптимізація, модернізація, комп'ютеризація та охоплення широкосмуговим Інтернетом мережі бібліотек, книжкові фонди яких будуть належним чином оновлені, а приміщення зможуть використовуватися для проведення культурно-мистецьких заходів; переведення в цифровий формат і відкриття для загального доступу в Інтернеті книг і документів, що містяться в бібліотеках і архівах; Для здійснення цієї роботи буде залучено необхідні кошти, техніку та фахівців; заохочення державою читання, книговидання і книгорозповсюдження, в т. ч. шляхом створення розгалуженої мережі книжкової торгівлі та збереження податкових пільг книговидавничій галузі. Розробка програми підтримки читання;

Завершення наукових досліджень щодо діяльності бібліотек

31 травня

Управління бібліотек, читання та регіональної політики

На основі досліджень та паспортизації публічних бібліотек, проведеної у 2014 р., виробити та затвердити План (стратегію) якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року), який би передбачав: забезпечення рівного доступу до інформації, знань і культурного надбання; механізм оптимізації бібліотек; нові моделі культурного обслуговування (типові моделі бібліотек)

31 серпня

Введення електронної системи моніторингу діяльності публічних бібліотек

31 березня

удосконалення нормативно-правової бази, в т. ч.: внесення змін до Закону України "Про авторське право та суміжні права" (в частині оцифрування бібліотечних фондів), оновлення статистичних форм звітності бібліотек; розробка та впровадження соціальних стандартів надання населенню культурних послуг (в т. ч. бібліотечних); осучаснення Державного класифікатора професій; розробка нової редакції Кваліфікаційних характеристик посад бібліотечних працівників

31 липня

Забезпечення формування на загальнодержавному рівні електронної бібліотеки "Культура України" (постійно, супроводжувати даний процес промо-акціями, презентаціями тощо)

15 грудня

Розробка програми заохочення до читання

15 грудня

6. Створення механізму державної підтримки інноваційної діяльності музеїв усіх форм власності, які стимулюватимуть знайомство мільйонів українців та іноземних туристів з українською культурою, а також слугуватимуть центрами підготовки фахівців для подальшого розвитку музейної справи. Залучення приватних інвестицій до розвитку інфраструктури державних і комунальних музеїв;

Розроблення законодавчих пропозицій щодо створення сприятливих умов для розвитку музеїв, формування механізмів реалізації національної музейної політики, у тому числі науково-методичного забезпечення, фінансового стимулювання, кадрової політики, формулювання вимог до підготовки фахівців галузі, показників ефективності роботи музеїв тощо

30 вересня

Управління музейної справи та нормативно-методичного забезпечення переміщення культурних цінностей, Управління контролю за переміщенням культурних цінностей та охорони культурної спадщини

Сприяння прямим контактам та обмінну досвідом між музеями, закладами музейного типу, науково-дослідними установами у сфері культури, громадськістю, неурядовими організаціями та європейськими партнерами

15 грудня

Підготовка та перепідготовка фахівців музейної справи на основі європейського досвіду, а також на базі Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

15 грудня

7. Гарантування державою повної свободи використання будь-якої мови в приватному житті і міжлюдських взаєминах, і водночас забезпечення неухильного використання української мови як єдиної державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України;

Підготовка третього періодичного звіту про політику, яку Україна проводить згідно з частиною II Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та про заходи, вжиті Україною на виконання тих положень частини III, які вона прийняла

30 квітня

Департамент у справах релігій та національностей

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері мовної політики після розгляду Кабінетом Міністрів України проекту Указу Президента України "Про схвалення Стратегії української гуманітарної політики"

15 грудня

8. Налагодження національного діалогу задля засудження та унеможливлення у майбутньому репресій, репресивних методів та тоталітарних практик в управлінні країною. Обов'язкове забезпечення участі громадськості у національному діалозі; Забезпечення загального доступу до архівних документів, у т. ч. архівів репресивних органів СРСР; Культивування пам'яті про опір тоталітаризму, визвольну боротьбу та рух за дотримання прав людини, а також - засудження тоталітарного комуністичного режиму. Заборона комуністичної, нацистської, фашистської, антиукраїнської пропаганди у будь-яких проявах. Завершення декомунізації усіх сфер суспільного життя.

Підготовка Загальнодержавної цільової національно-культурної програми досліджень та популяризації історії України, яка дозволить інтенсифікувати міжпоколіннєвий і міжрегіональний діалог як навколо складних сторінок минулого, так і щодо ціннісних засад українського суспільства, сприятиме розбудові сучасної інфраструктури інституцій національної пам'яті, популяризації української та світової історії, а також сприятиме залученню якнайширших верств населення до здобутків національної культури та історичної науки

30 червня

Український інститут національної пам'яті, Управління музейної справи та нормативно-методичного забезпечення переміщення культурних цінностей, Управління бібліотек, читання та регіональної політики

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про забезпечення вільного доступу до архівних документів репресивних органів колишнього СРСР

31 березня

Створення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті для зберігання і забезпечення вільного доступу до архівних документів, що накопичилися в процесі роботи спецслужб та правоохоронних органів СРСР. Розпочати передачу до нього відповідних архівних документів із галузевих архівів СБУ, МВС, СЗР тощо

15 грудня

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про засади національної політики пам'яті та Український інститут національної пам'яті для інституційного забезпечення реалізації державної політики національної пам'яті

31 травня

Підготовка, забезпечення широкого громадського обговорення та внесення на розгляд Верховної Ради України "Національної доповіді про злочини комунізму в Україні", як історико-правової основи для надання оцінки злочинам комуністичного тоталітарного режиму на національному та міжнародному рівнях. Ініціювання проведення відповідних парламентських слухань

30 листопада

Створення умов для ліквідації та унеможливлення використання символів тоталітарного режиму в населених пунктах України через розроблення необхідних нормативно-правових актів

15 грудня

Ухвалення необхідних нормативно-правових актів та організаційних рішень для створення Музею Майдану

15 грудня

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України задля врегулювання правового статусу учасників боротьби за незалежність України у XX столітті

30 квітня

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нової редакції Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій".

30 липня

Проведення культурно-мистецьких акцій на звільнених територіях та в зонах дислокації військ з метою підтримки місцевого населення та військових

15 грудня

9. Приведення основних завдань та функцій Міністерства культури у відповідність з європейськими практиками і огляду на це, реформування його структури;

Аналіз структур Міністерств культури країн - членів ЄС з метою вироблення рекомендацій щодо реформування структури Міністерства культури України

20 лютого

Управління міжнародного співробітництва, керівники структурних підрозділів

Створення постійно діючих комунікативних платформ для належної взаємодії громадянського суспільства з Міністерством культури

15 грудня

10. Підтримка просування українського культурного продукту за кордоном.

Забезпечення участі України у програмі ЄС "Креативна Європа" (2014 - 2020)

15 грудня

Управління міжнародного співробітництва, керівники структурних підрозділів

Залучення на постійній основі радників з Міністерств культури країн - членів ЄС для проведення кардинальних реформ в сфері культури

15 грудня

Сприяння розвитку в Україні креативних індустрій

15 грудня

Вступ України до ICCROM (Міжнародний центр з питань вивчення, збереження та відновлення культурних цінностей)

15 грудня

Вивчення досвіду європейських країн щодо створення та функціонування національних культурних інститутів з метою створення Українського культурного інституту

15 грудня

Проведення консультацій з Міністерством культури і національної спадщини Республіки Польща з метою вивчення досвіду створення та функціонування Польського інституту

15 грудня

Популяризація українських елементів нематеріальної культурної спадщини за кордоном

15 грудня

Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, проектів у країнах-членах ЄС з метою популяризації національної культури

15 грудня

Створення платформи регіональної співпраці "Київська ініціатива"

15 грудня

Реалізація спільного проекту Ради Європи і Європейської Комісії COMUS "Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадянами" (Community-led Urban Strategies in Historic Towns)

31 грудня

Імплементація Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005

31 грудня

{Текст взято з сайту Мінкультури України http://www.mincult.kmu.gov.ua/}on top