Document v0969729-13, current version — Revision on July 10, 2014, on the basis - v0814729-14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2013  № 969

Про затвердження Регламенту Міністерства освіти і науки України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 814 від 10.07.2014}

З метою подальшого удосконалення роботи Міністерства освіти і науки, пов'язаної з виконанням повноважень, підвищення особистої відповідальності працівників центрального апарату за виконання покладених на них завдань НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Регламент Міністерства освіти і науки України (далі - Регламент), що додається.

2. Першому заступнику Міністра Сулімі Є.М., заступнику Міністра - керівнику апарату Дніпрову О.С., заступнику Міністра Жебровському Б.М. забезпечити неухильне виконання положень Регламенту.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства ознайомити працівників із вимогами і положеннями Регламенту для постійного його використання і керівництва в роботі.

4. Департаменту управління справами (Запольська Н.М.) довести Регламент до відома структурних підрозділів Міністерства, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту АР Крим; департаментів (управлінь) освіти і науки, (молоді та спорту) обласних, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, голів рад ректорів (директорів) вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

5. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (Марченко А.В.) зробити відмітку у справах архіву.

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2008 № 421 "Про затвердження Регламенту Міністерства освіти і науки України" визнати таким, що втратив чинність.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дніпрова О.С.

Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12.07.2013  № 969

РЕГЛАМЕНТ
Міністерства освіти і науки України

Регламент Міністерства освіти і науки України (далі - Регламент) встановлює порядок організації діяльності Міністерства освіти і науки України, пов'язаної із здійсненням його повноважень.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Міністерство освіти і науки України (далі - Міністерство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міністерство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, дорученнями Президента України, Положенням про Міністерство освіти і науки України, затвердженим Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, а також цим Регламентом.

Основними завданнями Міністерства є формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах освіти і науки, інтелектуальної власності, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Діяльність Державної служби інтелектуальної власності України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державної інспекції навчальних закладів України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України.

Міністерство у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, професійними спілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, з підприємствами, установами та організаціями.

Міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази Міністерства, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Державній реєстрації підлягають накази Міністерства, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

Накази Міністерства, видані у межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Діяльність Міністерства є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів його керівних працівників.

Інформація про діяльність Міністерства надається громадянам, представникам засобів масової інформації згідно законодавства.

1.1. Визначення повноважень керівництва та інших працівників апарату Міністерства

Повноваження Міністра освіти і науки України (далі - Міністра) визначаються законодавством.

Розподіл обов'язків між першим заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, заступником Міністра затверджується наказом Міністра, в якому визначаються:

перелік закріплених за відповідним заступником Міністра обов'язків, що випливають з покладених на Міністерство завдань та функцій;

перелік структурних підрозділів, підпорядкованих закладів, підприємств, установ та організацій діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідним заступником Міністра.

Положення про структурний підрозділ розробляється керівником відповідного підрозділу, погоджується із заступником Міністра (відповідно до функціонального розподілу обов'язків) і затверджується Міністром освіти і науки України.

Обов'язки керівника структурного підрозділу Міністерства визначаються положенням про структурний підрозділ та посадовою інструкцією. Обов'язки інших працівників структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються заступником Міністра (відповідно до функціонального розподілу обов'язків).

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА

2.1. Загальні положення

Правове забезпечення діяльності Міністерства, а також надання методичної та практичної допомоги з правових питань, здійснює юридичний департамент.

Юридичний департамент з питань правового забезпечення діяльності підпорядковується Міністру.

У своїй діяльності юридичний департамент керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, а також актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України і прийнятими відповідно до Конституції та законів України нормативно-правовими актами Міністерства.

Основними завданнями юридичного департаменту є:

правове забезпечення діяльності Міністерства;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами та посадовими особами Міністерства;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

Юридичний департамент відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує правильне застосування законодавства у Міністерстві;

проводить перевірку відповідності законодавству проектів наказів, а також інших нормативних актів Міністерства, що подаються на підпис керівництва, а у разі їх невідповідності актам законодавства - подає пропозиції щодо приведення проектів актів, розроблених Міністерством, у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які акти є нормативно-правовими і підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції;

надає методичну допомогу працівникам та керівникам структурних підрозділів Міністерства щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси Міністерства у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності Міністерства відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний департамент, що затверджується Міністром.

2.2. Законопроектна діяльність Міністерства

Розроблення законопроектів, що подаються до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України у порядку законодавчої ініціативи, здійснюється відповідно до перспективних і поточних планів законопроектних робіт, завдань, визначених законами України, указами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра України.

У пропозиціях структурних підрозділів Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, до перспективного та поточного планів законопроектної діяльності Міністерства зазначаються:

орієнтовна назва законопроекту;

проблема, яка потребує законодавчого врегулювання. Якщо проект закону є проектом регуляторного акта, про це зазначається окремо;

підстава для розроблення законопроекту;

строк внесення законопроекту до Кабінету Міністрів України.

Законопроекти, головним розробником яких є Міністерство, що вносяться у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України, готуються відповідним структурним підрозділом Міністерства та/або центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, за дорученням Міністра, з дотриманням вимог, передбачених Регламентом Верховної Ради України, главами 2 - 5 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, та з урахуванням особливостей, передбачених главою 2 розділу 6 Регламенту Кабінету Міністрів України. Цей структурний підрозділ та/або центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, є головним розробником.

Проект закону, яким встановлюються нові або змінюються норми, що регулюють суспільні відносини, готується на основі концепції, яка розробляється у порядку, встановленому главою 8 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України.

Разом з проектом закону, що вноситься до Кабінету Міністрів України, подаються документи та матеріали, передбачені пунктом 1 § 50 Регламенту Кабінету Міністрів України для проектів актів Кабінету Міністрів України, а також:

проект постанови Верховної Ради України про прийняття проекту закону за основу;

перелік нових законів та законів, які потребують викладення у новій редакції, інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень закону;

окремий законопроект про внесення змін до інших законів, якщо такі зміни необхідні для реалізації закону і не викладені у його перехідних положеннях.

Візування законопроекту здійснюється у порядку, який встановлений цим Регламентом для проектів актів Кабінету Міністрів України.

Законопроект, поданий до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, представляє у Верховній Раді України та супроводжує на всіх стадіях розгляду представник Міністерства - посадова особа, визначена Міністром з числа заступників Міністра або керівник центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра.

Представник Міністерства під час супроводження законопроекту:

доповідає про законопроект на засіданні комітету Верховної Ради України, аргументує позицію Кабінету Міністрів України, дає пояснення щодо окремих його норм, відповідає на запитання, подає у разі необхідності членам комітету додаткові аналітичні та інформаційно-довідкові матеріали;

доповідає про законопроект на пленарному засіданні під час його розгляду у першому читанні, відповідає на запитання, виступає із заключним словом;

за результатами розгляду законопроекту в першому читанні бере участь у його підготовці комітетом Верховної Ради України до другого читання або до повторного першого читання, у тому числі в разі доопрацювання законопроекту з урахуванням результатів його публічного обговорення;

забезпечує інформування Кабінету Міністрів України про хід та результати розгляду законопроекту у Верховній Раді.

У разі подання Кабінетом Міністрів України пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання, представник Міністерства аргументує позицію Кабінету Міністрів України під час розгляду законопроекту в другому читанні комітетом Верховної Ради України та на пленарному засіданні Верховної Ради України, наполягає у разі необхідності на обговоренні відхилених комітетом Верховної Ради України пропозицій чи поправок.

Представник Міністерства висловлює позицію Кабінету Міністрів України щодо пропозицій і поправок до законопроекту, поданих іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, з урахуванням, зокрема, їх відповідності Конституції України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, аргументує позицію Кабінету Міністрів України під час розгляду Верховною Радою України пропозицій Президента України до поверненого ним для повторного розгляду закону.

У разі, коли комітет Верховної Ради України не ухвалив у визначений Регламентом Верховної Ради України строк висновок щодо включення поданого Кабінетом Міністрів України законопроекту до порядку денного, представник Міністерства готує проект звернення Кабінету Міністрів України до Верховної Ради України щодо розгляду на пленарному засіданні питання про включення до порядку денного сесії такого законопроекту.

Підготовка проектів актів Президента України здійснюється з дотриманням вимог розділу 7 Регламенту Кабінету Міністрів України.

2.3. Нормотворча діяльність Міністерства

Нормотворча діяльність Міністерства провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції і законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з ініціативи Міністерства.

Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються Міністерством на основі та на виконання Конституції і законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, рішень Кабінету Міністрів України.

Проекти актів Кабінету Міністрів України, що стосуються укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України, готуються відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України".

Проекти актів Кабінету Міністрів України, що розробляються Міністерством, оформляються згідно з Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 р. № 870.

Для врахування пропозицій та зауважень всіх заінтересованих суспільних груп під час розробки проектів нормативно-правових актів проводяться громадські консультації.

Проекти нормативно-правових актів підлягають погодженню із заінтересованими органами, виходячи із змісту основних положень проектів.

2.4. Процедура підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України

Процедура підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України проводиться згідно з розділом 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156).

2.5. Головний розробник та заінтересовані структурні підрозділи Міністерства

Головним розробником проекту акта Кабінету Міністрів України є структурний підрозділ Міністерства, який за дорученням Міністра безпосередньо здійснює його розробку та опрацювання відповідно до своєї компетенції.

Якщо питання, що потребує врегулювання, належить до компетенції кількох структурних підрозділів Міністерства, головним розробником проекту акта Кабінету Міністрів України є структурний підрозділ, компетенція якого у відповідній сфері правового регулювання є домінуючою. Інші структурні підрозділи Міністерства, що відповідно до компетенції беруть участь у розробленні проекту акта або його погодженні, є заінтересованими структурними підрозділами.

Під час розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України головний розробник вивчає та аналізує стан правового регулювання у відповідній сфері та причини, що зумовлюють необхідність підготовки проекту; готує текст проекту; перевіряє проект на відповідність законодавству, а також основним положенням законодавства Європейського Союзу, якщо цей проект є предметом правового регулювання, що належить до сфер, у яких Міністерство є відповідальним за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу; проводить консультації з питань підготовки проекту з представниками заінтересованих суспільних груп, експертами; погоджує проект із співвиконавцями і, у разі наявності зауважень чи пропозицій до нього, опрацьовує їх та вносить необхідні зміни.

При підготовці спільного проекту з іншими органами, погоджує його з цими органами, а у разі, якщо є зауваження і пропозиції до проекту - опрацьовує їх та вносить необхідні зміни, вживає дієвих заходів для усунення розбіжностей у проекті, організовує та проводить детальне обговорення варіантів вирішення спірних питань за участю співвиконавців, які надали зауваження та пропозиції до нього.

Співвиконавець опрацьовує стан правового регулювання у відповідній сфері відповідно до компетенції, аналізує причини, що зумовлюють необхідність підготовки проекту, готує в установлений дорученням строк письмові пропозиції до проекту акта та надає їх головному розробнику.

У разі направлення проекту акта на погодження головним розробником, яким є структурний підрозділ Міністерства, співвиконавець або заінтересований підрозділ опрацьовує його у визначений головним розробником строк, візує та повертає проект або надає до нього письмові пропозиції.

Головний розробник після погодження з усіма співвиконавцями, заінтересованими підрозділами і візування ними проекту, подає проект нормативно-правового акта разом з пояснювальною запискою і відповідними матеріалами та довідками юридичному департаменту для його візування.

Після візування юридичного департаменту головний виконавець подає проект нормативно-правового акта на візу заступнику Міністра (відповідно до функціонального розподілу обов'язків).

Подання на підпис Міністру проекту акта без вказаного у цьому розділі порядку візування таких документів не допускається.

Без візування юридичного департаменту проекту акта, направлення проекту нормативно-правового акта на опрацювання до заінтересованих органів не допускається.

Погодження, консультації та правова експертиза проекту акта Кабінету Міністрів України здійснюється згідно вимог Регламенту Кабінету Міністрів України.

2.6. Внесення проектів актів Кабінету Міністрів України

Проект акта Кабінету Міністрів України візує Міністр або особа, яка його заміщує, та вноситься до Кабінету Міністрів України у відповідності до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України. Проект акта Кабінету Міністрів України обов'язково візує керівник юридичного департаменту.

До проекту акта Кабінету Міністрів України додаються обов'язкові додатки у відповідності до параграфа 50 глави 5 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України.

Керівник структурного підрозділу Міністерства, що є головним розробником, несе відповідальність за достовірність відомостей, які містяться у довідці про погодження проекту акта.

Матеріали погодження проекту акта Кабінету Міністрів України (листи із зауваженнями і пропозиціями, копії проекту акта з візами тощо) зберігаються протягом п'яти років в архіві Міністерства.

Супровід проектів актів Кабінету Міністрів України у Секретаріаті Кабінету Міністрів України здійснює структурний підрозділ Міністерства, який є головним розробником.

2.7. Погодження проектів актів інших державних органів

Погодження проектів актів, які розроблені іншими державними органами і надійшли до Міністерства на погодження відповідно до глави 3 розділу 5 Регламенту Кабінету Міністрів України, здійснює структурний підрозділ, визначений Міністром як головний виконавець у межах компетенції Міністерства.

Інші підрозділи, визначені Міністром для опрацювання проекту акту, є заінтересованими підрозділами.

Головний виконавець вивчає стан правового регулювання у відповідній сфері правовідносин відповідно до компетенції Міністерства, перевіряє обґрунтованість, повноту і всебічність запропонованого нормативного врегулювання питань, що віднесені до компетенції Міністерства, їх відповідність Конституції та законодавству України і після погодження із заінтересованими структурними підрозділами, опрацювання їх пропозицій і візування, направляє проект акта разом з проектом позиції Міністерства, викладеної у листі, на візування до юридичного департаменту.

Юридичний департамент у разі встановлення відповідності, викладеної у листі-позиції Міністерства, вимогам Конституції і законодавства України, при наявності віз головного виконавця, заінтересованих підрозділів та відповідних керівників візує акт та лист до органу, що надіслав проект акта на погодження. Після цього його візує заступник Міністра (відповідно до функціонального розподілу обов'язків) і проект акта подається на погодження Міністру.

У разі, якщо головним виконавцем визначено юридичний департамент, опрацювання проекту, його погодження із заінтересованими підрозділами та юридичну експертизу проекту акта і підготовку пропозицій органу здійснює безпосередньо юридичний департамент.

2.8. Порядок підготовки та подання на державну реєстрацію, облік нормативно-правових актів

Порядок підготовки, подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та облік нормативно-правових актів Міністерства здійснюється у встановленому законодавством порядку.

2.9. Представлення інтересів Міністерства в судах

Інтереси Міністерства під час розгляду справ судами загальної юрисдикції (далі - судами) представляє юридичний департамент або уповноважена особа за довіреністю, яку готує юридичний департамент та підписує Міністр або особа, яка його заміщує.

Керівники структурних підрозділів Міністерства, установ та закладів освіти (науки), яких стосується порушені у суді питання, на вимогу юридичного департаменту, зобов'язані у встановлений строк подавати необхідні матеріали, документи, висновки та пояснення, а також, у разі потреби, брати участь у розгляді судами справ відповідно до законодавства.

Документи, що надходять з питань розгляду судами справ, стороною або третьою особою у яких є Міністерство чи Міністр, відділом документального забезпечення передаються в юридичний департамент для організації супроводу та підготовки необхідних матеріалів до розгляду справи у суді.

Юридичний департамент визначає структурний підрозділ, заінтересований у вирішенні питання, передає копії документів разом із супровідним листом, у якому вказується які матеріали повинен підготувати цей підрозділ і його участь в засіданні.

Заінтересований підрозділ подає юридичному департаменту на його вимогу та у визначений ним строк обґрунтований висновок разом з копіями необхідних документів, завіреними у встановленому порядку, а також відповідні пояснення. Юридичний департамент разом із заінтересованими підрозділами забезпечує підготовку необхідних для провадження у справі матеріалів, надсилає їх суду у визначений законодавством строк.

Юридичний департамент інформує Міністра про хід розгляду справ у суді і прийняті рішення та подає пропозиції щодо подальших дій.

Юридичний департамент проводить постійний моніторинг та аналіз результатів розгляду судами справ, стороною або третьою особою у яких є Міністерство, вивчає причин та умови, що стали підставою для звернення до суду з позовом.

Виконавчий документ або постанова про виконавче провадження розглядається в юридичному департаменті, його копія передається разом із супровідним листом до причетного підрозділу для забезпечення виконання.

У разі неможливості виконання рішення суду, юридичний департамент звертається до суду, який видав рішення, із заявою про роз'яснення способу виконання рішення суду.

3. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

3.1. Загальні положення

Організацію роботи з кадрами у центральному апараті Міністерства здійснює департамент роботи з персоналом та керівними кадрами відповідно до Положення про департамент.

Відповідальність за ведення кадрової роботи в апараті Міністерства, підпорядкованих установах та закладах освіти і науки покладається на департамент роботи з персоналом та керівними кадрами.

3.2. Прийняття на державну службу

Призначення на посади державних службовців Міністерства і їх звільнення здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про державну службу".

Прийняття на державну службу до центрального апарату Міністерства на посади третьої - сьомої категорій здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законодавством України.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у центральному апараті Міністерства регулюється Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169.

Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у центральному апараті Міністерства наказом утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію в центральному апараті Міністерства заступник Міністра - керівник апарату.

Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається заступнику Міністра-керівнику апарату.

Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає Міністр, заступник Міністра - керівник апарату на підставі пропозицій конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Рішення про призначення на посаду державного службовця приймається за результатами спеціальної перевірки.

При прийнятті осіб на державну службу рішенням Міністра, заступника Міністра - керівника апарату може встановлюватися випробування терміном до шести місяців.

При негативному результаті випробування особа звільняється з роботи відповідно до законодавства про працю.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на посади державних службовців, може проводитися в установленому порядку стажування терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

Організацію урочистого прийняття присяги державного службовця здійснює департамент роботи з персоналом та керівними кадрами.

3.3. Присвоєння рангів

Присвоєння рангів працівникам центрального апарату Міністерства здійснюється відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу" та Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658.

Ранги працівникам центрального апарату Міністерства присвоюються одночасно з прийняттям їх на державну службу або з призначенням на вищу посаду. Особам, які призначені на посади державних службовців з випробувальним терміном, ранг державного службовця присвоюється після успішного проходження випробувального терміну.

За виконання особливо відповідальних завдань працівникам може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

Черговий ранг не може бути присвоєно працівникові, до якого протягом року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення службового розслідування.

Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до працівника як захід дисциплінарного впливу.

3.4. Формування кадрового резерву

Кадровий резерв у центральному апараті Міністерства формується відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199.

Зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців I - III категорій у центральному апараті Міністерства здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 272).

До кадрового резерву Міністерства зараховуються професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов'язків, виявляють ініціативу, володіють навиками роботи на комп'ютері, мають організаторські здібності, необхідні для виконання посадових обов'язків.

Зарахування до кадрового резерву в центральному апараті Міністерства затверджується наказом.

3.5. Порядок надання відпусток

Порядок надання відпусток працівникам регламентується законами України "Про відпустки" та "Про державну службу".

Черговість надання відпусток працівникам центрального апарату Міністерства визначається графіками, які затверджуються заступником Міністра-керівником апарату, а графіки відпусток першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, керівників структурних підрозділів затверджуються Міністром і доводяться до відома всіх працівників.

Згідно з наказом, у разі службової необхідності, за рішенням Міністра, а у разі відсутності Міністра - особи, яка виконує його обов'язки, або заступника Міністра - керівника апарату, державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки (стаття 20 Закону України "Про державну службу").

Частина невикористаної відпустки, що залишилась, надається працівникові у будь-який інший час поточного року або приєднується до щорічної відпустки в наступному році на підставі відповідного наказу.

Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, пов'язаних з відпустками, здійснює відділ кадрів державної служби департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами.

Працівникам Міністерства за сімейними обставинами та з інших поважних причин за їх заявами може бути надана короткочасна відпустка без збереження заробітної плати згідно із чинним законодавством України.

3.6. Оцінка діяльності державних службовців

З метою підвищення ефективності діяльності державних службовців та відповідальності за доручену справу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922 "Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців" один раз на три роки в центральному апараті Міністерства проводиться атестація державних службовців.

Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні службових обов'язків, визначених у посадових інструкціях.

У період між атестаціями в центральному апараті Міністерства проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків, відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затвердженого наказом Головдержслужби від 31.10.2003 № 122, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р. за № 1063/8384.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги керівниками під час проведення планомірної ротації кадрів на окремих посадах.

3.7. Професійне навчання державних службовців

Порядок підготовки та підвищення кваліфікації персоналу в центральному апараті Міністерства регламентується Положенням про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564, іншими нормативно-правовими актами.

Організацію та координацію цієї роботи в апараті Міністерства здійснює департамент роботи з персоналом та керівними кадрами.

3.8. Робочий час і його використання

Тривалість робочого часу для державних службовців Міністерства встановлена 40 годин на тиждень з двома вихідними днями: субота і неділя. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюється такий:

а) початок роботи: о 9.00, закінчення о 18.00;

б) перерва: 45 хвилин (з 13.00 до 13.45)

в) у п'ятницю робочий день закінчується о 16.45.

Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

Для виконання невідкладної роботи, за розпорядженням керівництва Міністерства, службовці можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, така робота компенсується відповідно до трудового законодавства.

У структурних підрозділах Міністерства ведеться журнал реєстрації приходу працівників на роботу та їх відлучення з робочого місця.

Відлучення працівників Міністерства з робочого місця у межах міста Києва здійснюється з дозволу керівника структурного підрозділу, про що робиться відповідний запис у спеціальному журналі.

Керівники самостійних структурних підрозділів відлучаються з робочого місця з дозволу заступників Міністра (відповідно до функціонального розподілу обов'язків).

Забороняється у робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи для виконання ними громадських доручень, які не пов'язані з діяльністю Міністерства.

Міжнародні телефонні розмови працівниками Міністерства проводяться лише з дозволу керівника структурного підрозділу, після чого працівник повинен зробити відповідний запис у спеціальному журналі.

3.9. Заохочення за успіхи у роботі

За зразкове виконання посадових обов'язків, сумлінне ставлення до роботи та інші досягнення в роботі до державних службовців Міністерства застосовуються такі заохочення:

- нагородження відомчими заохочувальними відзнаками;

- преміювання.

Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома всього колективу, а про нагородження робиться відповідний запис у трудових книжках працівників.

За особливі трудові заслуги державні службовці Міністерства можуть бути представлені до державних нагород, відзнак Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.

3.10. Стягнення за порушення трудової дисципліни

Дисциплінарні стягнення застосовуються до державних службовців Міністерства згідно з чинним законодавством України за порушення трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання покладених на них трудових обов'язків, використання службових повноважень у корисливих цілях.

За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

догана;

звільнення з роботи.

До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю, застосовуються такі заходи дисциплінарного впливу: попередження про неповну службову відповідність, затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Для застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни береться письмове пояснення. Відмова державного службовця дати таке пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Стягнення оголошується наказом, про що державний службовець повідомляється під розписку.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

3.11. Запобігання і протидія корупції в апараті Міністерства

Організація роботи по запобіганню і протидії корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади", а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

Міністерство в межах компетенції забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Міністерства.

Основними заходами щодо запобігання і протидії корупції є:

підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в Міністерстві;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства;

участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері;

проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ РОБОТИ МІНІСТЕРСТВА

4.1. Планування роботи Міністерства

Міністерство розробляє річний план заходів з виконання покладених на нього завдань (далі - річний план), який затверджується наказом. Щомісячні та щотижневі плани заходів розробляються структурними підрозділами Міністерства на підставі річного плану.

При необхідності, за дорученням керівництва Міністерства, складаються робочі та тематичні плани, готуються розпорядження та окремі доручення щодо підготовки та проведення комплексних заходів для організації виконання окремих завдань та рішень.

Організаційне забезпечення підготовки річних, щомісячних та щотижневих планів Міністерства здійснює департамент організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями.

У річному плані визначаються:

перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;

відповідальні за виконання завдань (робіт);

строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та підготовки звітності;

результативні показники виконання плану.

Річний план формується департаментом організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями на підставі пропозицій структурних підрозділів, погоджених із першим заступником, заступником Міністра - керівником апарату, заступником Міністра (відповідно до функціонального розподілу обов'язків) та затверджується наказом Міністерства. Затверджений план розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.

Пропозиції від структурних підрозділів до річного плану на наступний рік подаються департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями до 15 грудня поточного року (на паперових, магнітних носіях та електронною поштою).

Заходи річних планів повинні відповідати напрямам роботи, зазначеним у паспортах бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Міністерство, а результативні показники планів - результативним показникам відповідних бюджетних програм.

Виконання планів структурними підрозділами Міністерства контролюється заступниками Міністра (відповідно до функціонального розподілу обов'язків), а працівниками структурних підрозділів - їх безпосередніми керівниками.

Оригінали планів роботи Міністерства зберігаються в департаменті організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями, а структурних підрозділів - у відповідних структурних підрозділах.

Моніторинг виконання річного плану проводиться щокварталу керівниками структурних підрозділів.

По закінченню строку дії річного плану Міністерство готує звіт про його виконання, який підлягає опублікуванню та громадському обговоренню.

Зведення щомісячних та щотижневих планів заходів Міністерства здійснюється департаментом організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями на підставі пропозицій структурних підрозділів, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, закладів, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

Пропозиції до щотижневого плану заходів Міністерства подаються департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями щовівторка до 16-00 год. на паперових носіях та надсилаються електронною поштою разом з проектом порядку проведення заходу із зазначенням дати, часу, місця проведення, кількості та категорії учасників.

Департамент організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями щосереди надає зведені щотижневі плани для погодження Міністрові, першому заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, заступнику Міністра.

Узгоджений щотижневий план заходів надається відділу взаємодії із засобами масової інформації департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями для висвітлення у ЗМІ найважливіших заходів Міністерства.

4.2. Організація та проведення нарад та інших заходів за участю керівництва Міністерства

Наради/заходи у Міністерстві проводяться відповідно до плану роботи Міністерства або з оперативних питань.

Структурний підрозділ, відповідальний за організацію та проведення запланованого заходу, за два дні до його проведення подає на розгляд керівництва Міністерства наступні матеріали:

проект порядку проведення заходу із зазначенням дати, часу, місця проведення, кількості та категорії учасників (копія подається департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями);

список учасників заходу (у разі необхідності);

інформаційно-аналітичні матеріали, які мають містити стислий виклад основних здобутків за тематикою заходу, проблемні питання, шляхів вирішення, очікувані результати, інші довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються тематики заходу (у разі необхідності);

нормативно-правова база за тематикою заходу, у тому числі відповідні доручення Президента України, ВРУ, Уряду, ін.;

інформація про стан виконання попередніх рішень за тематикою заходу;

тези до виступу та заключного слова (у разі необхідності);

пропозиції до проекту рішення;

інформаційне повідомлення для висвітлення у засобах масової інформації (надається відділу взаємодії із засобами масової інформації);

інші матеріали, на вимогу керівників Міністерства.

Якщо захід є позаплановим, або організовується та проводиться не Міністерством, перелік необхідних організаційно-довідкових матеріалів узгоджується з відповідним керівником.

4.3. Апаратні наради

Апаратні наради в Міністерстві проводяться щопонеділка з метою розгляду та вирішення питань, що належать до його повноважень.

Апаратні наради проводить заступник Міністра - керівник апарату, перший заступник або заступник Міністра.

На апаратних нарадах розглядаються питання роботи Міністерства на тиждень, контролю і перевірки виконання законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, державних та галузевих програм, міжнародних угод, власних рішень тощо.

Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформлюються протоколом не пізніше ніж у дводенний строк.

Протокол підписується головуючим і доводиться до відома учасників апаратної наради та виконавців.

Організацію проведення апаратних нарад здійснює департамент організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями.

У разі потреби з окремих питань на апаратні наради запрошуються посадові особи, яких стосується обговорюване питання, працівники центрального апарату Міністерства, які безпосередньо вивчали стан, проводили аналіз та експертизу поданих матеріалів. Перелік цих осіб визначається керівництвом Міністерства, а працівники департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями проводять реєстрацію присутніх учасників засідань.

5. КОНСУЛЬТАТИВНІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ МІНІСТЕРСТВА

5.1. Колегія Міністерства освіти і науки України

Колегія Міністерства освіти і науки України (далі - Колегія) діє відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації", Положення про колегію Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства від 15.05.2013 № 522.

У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Міністра освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами, а також даним Регламентом.

Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Міністерством своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

До складу Колегії входять Міністр (голова колегії), перший заступник Міністра, заступник Міністра-керівник апарату, заступник Міністра, а також можуть входити: керівники самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства, керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, а також за згодою представники інших державних органів, Адміністрації Президента України, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, організацій і установ, громадських об'єднань, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

Кількісний та персональний склад Колегії затверджує Міністр.

Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Планові засідання Колегії проводяться один раз на місяць, позапланові - у разі потреби. Голова Колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань Колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні та підсумкові засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших центральних органів виконавчої влади.

5.2. Атестаційна колегія

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України (далі - Атестаційна колегія) діє відповідно до Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059 "Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 10 січня 2011 р. № 1169/19907, Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1149, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423.

Атестаційна колегія бере участь у:

забезпеченні функціонування системи підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

прийнятті рішень щодо діяльності аспірантури, ад'юнктури, докторантури у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації, наукових установах (за винятком наукових установ Національної академії наук України);

формуванні мережі спеціалізованих вчених рад;

затвердженні рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук і кандидата наук;

присвоєнні вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора науковим і науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти та наукових установ.

Формою роботи Атестаційної колегії є засідання, які проводяться у третій четвер кожного місяця або в інший час за рішенням Голови Атестаційної колегії.

Головою Атестаційної колегії є Міністр.

Підготовку, організацію та проведення засідань Атестаційної колегії, контроль за виконанням прийнятих нею рішень покладено на департамент роботи з персоналом та керівними кадрами і департамент атестації кадрів.

5.3. Громадська рада при Міністерстві

Громадська рада при Міністерстві (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним громадським консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, ефективної взаємодії Міністерства з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства, врахування громадської думки при формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності.

У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцію України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням та Регламентом Громадської ради.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України.

Міністерство наказом затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

Громадську раду очолює Голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею регламенту, планів і напрямів роботи.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Міністерством. Відповідні рішення оформлюються протоколом і направляються до Міністерства разом із супровідним листом.

Громадська Рада інформує Міністерство та громадськість про свою діяльність, установчі документи, плани роботи, керівний склад, склад постійних і тимчасових робочих органів, протоколи засідань, щорічні звіти, прийняті рішення та стан їх виконання тощо.

Створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює Міністерство.

6. ВЗАЄМОДІЯ МІНІСТЕРСТВА З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ, ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

6.1. Взаємодія Міністерства з ВРУ, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

Під час здійснення своїх повноважень Міністерство взаємодіє з Верховною Радою України, Президентом України та його Адміністрацією, Кабінетом Міністрів України та його Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Міністерство, взаємодіючи з Верховною Радою України, забезпечує:

системну співпрацю з Верховною Радою України, депутатськими фракціями і комітетами;

визначення з числа заступників Міністра посадову особу, відповідальну за виконання функцій із забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та її органами;

систематичне інформування громадськості про мету та основні положення проектів законодавчих актів, внесених до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України;

високоякісну підготовку проектів законодавчих актів;

належне представлення та супроводження на пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях комітетів Верховної Ради України і Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, під час розгляду в депутатських фракціях (депутатських групах) проектів законодавчих актів, внесених Кабінетом Міністрів України, а також представлення позиції Кабінету Міністрів України під час розгляду проектів законодавчих актів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;

подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо законопроектів, внесених Кабінетом Міністрів України, які потребують першочергового розгляду;

проведення моніторингу законопроектів з питань, що належать до компетенції Міністерства, аналізу таких проектів на відповідність засадам державної політики, формування та подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення позиції Кабінету Міністрів України стосовно таких законопроектів;

визначення посадових осіб Міністерства, які представлятимуть позицію Кабінету Міністрів України під час розгляду таких законопроектів, і повідомлення про це відповідних комітетів Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

підготовку висновків до законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;

розгляд депутатських запитів і звернень, звернень та рекомендацій комітетів Верховної Ради України в порядку, встановленому законодавством України;

невідкладний прийом народних депутатів України з питань їх депутатської діяльності та сприяння розв'язанню порушених ними проблем;

підготовку матеріалів до проведення "години запитань до Уряду" та до парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради України.

Міністерство взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів України з питань, що виникають у відносинах з Верховною Радою України, проводить консультації стосовно процедури підготовки проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, організації контролю за виконанням рішень Кабінету Міністрів України, а також з інших питань.

Взаємодія з центральними органами виконавчої влади. діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, здійснюється відповідно до статті 18 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

Міністерство забезпечує постійну та ефективну співпрацю з іншими органами виконавчої влади.

Міністерство розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечує своєчасне узгодження проектів нормативно-правових актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

6.2. Взаємодія із засобами масової інформації

З метою висвітлення діяльності Міністерства відділ взаємодії із засобами масової інформації департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями забезпечує:

підготовку та розміщення у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції Міністерства, підвідомчих установ та організацій, закладів освіти (інтерв'ю, статті, коментарі, прес-релізи тощо);

організацію зустрічей керівництва Міністерства з представниками ЗМІ (прес-конференції, брифінги, круглі столи, громадські слухання, гарячі лінії тощо);

організацію роботи та контроль за наповненням веб-сайту Міністерства структурними підрозділами інформацією щодо роботи Міністерства.

6.3. Проведення консультацій з громадськістю

Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

Міністерство щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій Громадської ради, затверджується Міністром та до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства або в інший прийнятний спосіб.

Структурні підрозділи Міністерства здійснюють щомісячне планування проведення консультацій з громадськістю та до початку місяця надають відповідну інформацію структурному підрозділу, відповідальному за взаємодію з громадськістю, для узагальнення та оприлюднення її на офіційному веб-сайті Міністерства.

В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю щодо:

проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

проектів регуляторних актів;

проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;

звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

Консультації з громадськістю передбачають організацію і проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю, теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій.

Публічне громадське обговорення організовується і проводиться із залученням Громадської ради.

Структурні підрозділи Міністерства в обов'язковому порядку подають структурному підрозділу, відповідальному за взаємодію з громадськістю, інформацію про проведення публічного громадського обговорення та його результатів для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства або в інший прийнятний спосіб.

Структурний підрозділ, відповідальний за взаємодію з громадськістю, для проведення електронних консультацій з громадськістю розміщує на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" та на офіційному веб-сайті Міністерства наступну інформацію, надану структурними підрозділами Міністерства:

інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення;

текст проекту акта, винесеного на обговорення;

електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;

звіт про проведене публічне громадське обговорення.

Тексти проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

У разі необхідності структурними підрозділами Міністерства може здійснюватися вивчення громадської думки шляхом проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо), створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін, опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

Координація роботи структурних підрозділів Міністерства щодо проведення консультацій з громадськістю здійснюється структурним підрозділом, відповідальним за взаємодію з громадськістю.

6.4. Забезпечення доступу до публічної інформації

Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про державну таємницю" та інших законодавчих та нормативно-правових актів з цих питань.

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Міністерством своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у його володінні.

Доступ до публічної інформації у Міністерстві забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Міністерства, в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом та наданням інформації за запитами на інформацію.

Розміщенню на офіційному веб-сайті Міністерства підлягають (із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації):

інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Міністерством, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація про нормативно-правові засади діяльності;

перелік та умови отримання послуг, що надаються Міністерством, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Міністерства, дій чи бездіяльності;

інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається у Міністерстві;

інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Міністерства;

плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

загальні правила роботи Міністерства, правила внутрішнього трудового розпорядку;

звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

інформація про діяльність Міністерства, а саме про:

місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти Міністра та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, та їх керівників;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Міністерства;

систему обліку, види інформації, якою володіє Міністерство;

іншу інформацію про діяльність Міністерства, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законодавством.

Зазначена інформація підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

Проекти нормативно-правових актів, розроблені Міністерством, оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Оприлюднення та розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства публічної інформації, підготовленої та поданої структурними підрозділами Міністерства, забезпечується структурним підрозділом, до компетенції якого віднесено взаємодію із засобами масової інформації та зв'язки з громадськістю.

Доступ до інформації про діяльність Міністерства може бути обмежено відповідно до законодавства.

Обмеження доступу до публічної інформації здійснюється відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

До відомостей, що становлять службову інформацію Міністерства, належать внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробленням напрямів діяльності Міністерства, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

{Пункт 6 доповнено підпунктом 6.4 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 814 від 10.07.2014}

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА В МІНІСТЕРСТВІ

7.1. Організація роботи з документами

Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Міністерстві, затвердженої наказом Міністра та розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242, Інструкції по роботі із зверненнями громадян у Міністерстві, Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, у Міністерстві, затвердженою наказом Міністерства від 28.03.2008 № 273.

До основних видів роботи з документами належать:

реєстрація вхідної кореспонденції;

робота з документами у структурних підрозділах;

підготовка документів для доповіді керівництву;

підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру;

організація виконання рішень Кабінету Міністрів України;

підготовка та оформлення документів до засідань колегії;

оформлення копій та додатків до документів;

реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

організація та здійснення контролю за виконанням документів;

складення номенклатури та формування справ;

підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

ведення обліку та зберігання печаток і штампів Міністерства.

Уся документація, що надходить до Міністерства, централізовано приймається експедицією та реєструється у відділі документального забезпечення департаменту управління справами.

Працівникам Міністерства, незалежно від їх службового положення, забороняється приймати кореспонденцію на розгляд безпосередньо від представників інших установ без її реєстрації у встановленому порядку.

Керівники всіх рівнів Міністерства зобов'язані терміново розглядати документи, які поступили до них, і невідкладно передавати їх з відповідними резолюціями виконавцям.

Резолюції на документах повинні бути чіткими із зазначенням конкретних виконавців та дій щодо виконання документів, строків виконання тощо.

У разі перебування працівника у відпустці, у тривалому відрядженні, при звільненні з займаної посади, працівник передає службові документи керівнику структурного підрозділу.

Обов'язковій реєстрації вхідної кореспонденції підлягають:

Закони України, постанови Верховної Ради України, акти та доручення Президента України, акти Кабінету Міністрів України, доручення Прем'єр-міністра України, запити та звернення народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, кореспонденція Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України;

кореспонденція від міністерств та інших органів державної влади, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, підпорядкованих Міністерству;

звернення, пропозиції, скарги громадян;

запити на інформацію;

запити на проведення спеціальної перевірки документів про освіту;

документи з грифом "Для службового користування";

телеграми і факси, що надходять до Міністерства.

Вхідна кореспонденція, що надійшла до Міністерства, реєструється у автоматизованій системі.

Реєстрація громадян, які звернулися особисто до Міністерства, здійснюється у журналах особистого прийому громадян, що ведуться у приймальнях першого заступника Міністра, заступників Міністра, керівників департаментів, окремих структурних підрозділах Міністерства.

7.2. Організація діловодства з спеціальних видів документів

Вхідні документи, які мають гриф "Для службового користування", реєструються відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, що є власністю держави, у Міністерстві (наказ від 01.08.2006 № 580), приймаються і розкриваються централізовано співробітником, який веде облік несекретної документації. При цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровідному листі.

Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні документи з грифом "ДСК". Вони обліковуються за кількістю сторінок, а видання - за кількістю примірників.

Облік документів та видань таких документів ведеться у спеціальних журналах та картках в паперовому та електронному вигляді окремо від обліку іншої несекретної документації. Сторінки журналів нумеруються, журнали прошнуровуються та опечатуються.

Документи з грифом "ДСК" після виконання формуються у справи окремо від інших несекретних документів. Порядок формування цих справ передбачається номенклатурами справ несекретного діловодства.

Секретне діловодство здійснюється спецсектором відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1561-12.

7.3. Порядок розгляду депутатських звернень і запитів

Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, встановленому Законом України "Про статус народного депутата України".

Підготовку проекту відповіді на депутатський запит в день його надходження Міністр доручає першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату (відповідно до функціонального розподілу обов'язків), керівникам структурних підрозділів Міністерства, керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, підвідомчих Міністерству закладів, установ, організацій і підприємств, до компетенції яких належить вирішення порушеного в запиті питання.

Відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом, надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутату, який його вніс. Відповідь на депутатський запит, внесений групою народних депутатів, комітетом Верховної Ради України, надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутату, підпис якого під запитом значиться першим, голові комітету Верховної Ради України.

Відповідь надається в обов'язковому порядку.

Відповідь на депутатський запит надається не пізніше ніж у 15-денний строк з дня його надходження, а відповідь на депутатське звернення - у 10-денний строк.

Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату України не пізніше як на другий день після розгляду звернення.

Відповіді на депутатські запити і звернення підписуються лише Міністром, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки.

Якщо відповідь на депутатський запит чи звернення з об'єктивних причин не може бути підготовлена у визначений строк, структурний підрозділ Міністерства, якому доручено її підготовку, повинен підготувати проект звернення до Голови Верховної Ради України та народному депутату України за підписом Міністра, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, із обґрунтованою пропозицією щодо продовження терміну розгляду. При цьому строк розгляду депутатського запиту чи звернення не повинен перевищувати 30 днів з моменту його надходження.

У випадку, коли доручення розглянути депутатський запит чи звернення надійшло з Кабінету Міністрів України, відповідь надається структурним підрозділом Міністерства, відповідальним за його розгляд, за підписом Міністра, або особи, яка виконує його обов'язки, у строк, встановлений Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

Якщо народний депутат України, який вніс запит чи звернення, виявив бажання бути присутнім під час їх розгляду, посадова особа, відповідальна за розгляд запиту чи звернення народного депутата України, зобов'язана завчасно попередити народного депутата України про час і місце розгляду запиту чи звернення у порядку і строки, встановлені законодавством України.

Відповідь про результати розгляду звернення депутата місцевої ради дається першим заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, заступником Міністра (відповідно до функціонального розподілу обов'язків).

7.4. Порядок розгляду звернень депутатських фракцій, комітетів, тимчасових комісій Верховної Ради України і груп народних депутатів України

Звернення депутатських фракцій, комітетів, тимчасових комісій ВРУ і груп народних депутатів України з питань, що належать до їх компетенції, до Міністерства розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду депутатських звернень.

7.5. Порядок розгляду звернень громадян

Звернення громадян розглядаються відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Інструкції по веденню діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві, управліннях, закладах та установах освіти України та в порядку, встановленому цим Регламентом.

Звернення, які надійшли поштою або безпосередньо від заявників, реєструються централізовано, опрацьовуються департаментом управління справами і подаються на розгляд Міністру, першому заступнику Міністра, заступникам Міністра (відповідно до функціонального розподілу обов'язків) для прийняття рішень щодо порушених питань.

Відповіді за результатами розгляду звернень громадян надаються за підписом Міністра, заступників Міністра (відповідно до функціонального розподілу обов'язків) або керівниками структурних підрозділів відповідно до повноважень, визначених організаційними та розпорядчими документами Міністерства.

У разі, якщо питання, порушене у зверненні, не входить до компетенції Міністерства, воно в термін не більше п'яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який звернувся до Міністерства.

7.6. Порядок розгляду інших документів та доручень

Звіти бухгалтерські і баланси річні розглядаються, затверджуються і повідомляється про прийняте рішення у 15-денний строк з дня одержання.

Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, розглядаються в строк не більше 2 днів з дня надходження, решта - 10 днів.

Заяви, звернення і скарги громадян розглядаються в термін до 30 днів з дня надходження, якщо вищими органами законодавчої та виконавчої влади України, які переслали заяву, не встановлено інший термін розгляду. У разі відсутності необхідності додаткової перевірки і вивчення, звернення громадян розглядаються невідкладно, але не пізніше 15 днів.

Контролю підлягає дотримання строків виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра України, строків виконання запитів і звернень народних депутатів України, а також строків виконання управлінських рішень, прийнятих за результатами розгляду іншої кореспонденції.

Листи-доручення і листи-запити, що надійшли від Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України розглядаються до зазначеного в них строку.

Зовнішнє погодження проектів документів проводиться установами, якими проекти надіслано для розгляду у строк, визначений їх розробниками.

Строк підготовки проектів документів визначається з урахуванням того, що днем виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра України, вважається день реєстрації в Міністерстві вихідних документів, що містять інформацію про виконання відповідних завдань.

У разі, коли строк виконання не зазначено, відповідальна за виконання установа (головний виконавець) самостійно визначає строк і порядок виконання, виходячи з цілей та складності завдання, про що повідомляє співвиконавцям.

Якщо завдання потребує термінового виконання, у проекті резолюції до документа обов'язково зазначається конкретний строк.

У разі, коли з об'єктивних причин виконати завдання в установлений строк неможливо, керівник установи, відповідальної за виконання, визначає можливий певний строк, про що повідомляє до закінчення раніше встановленого строку з викладенням відповідного обґрунтування орган чи посадову особу, які встановили строк виконання завдання, і співвиконавців.

Пропозиція щодо продовження строку виконання завдань, визначених у актах Президента України, що надіслані Кабінетом Міністрів України, подається Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з проектом листа, адресованого Главі Адміністрації Президента України за сім календарних днів до закінчення встановленого строку.

7.7. Порядок підписання документів

Звернення та подання до Президента України, Голови Верховної Ради України, депутатських фракцій, комітетів, тимчасових комісій ВРУ, груп народних депутатів України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, голів Конституційного та Верховного судів України, керівників центральних органів державної влади, в тому числі центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, від Міністерства підписує виключно Міністр.

Звернення до заступників керівників центральних органів виконавчої влади, законодавчої та судової влади, посольств іноземних держав та міжнародних організацій підписуються Міністром, або першим заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату чи заступником Міністра (відповідно до функціонального розподілу обов'язків).

Такі документи повинні мати візи першого заступника Міністра, заступника Міністра-керівника апарату, заступника Міністра (відповідно до функціонального розподілу обов'язків), керівника департаменту, управління, окремого відділу, який підготував документ, директорів юридичного департаменту та департаменту управління справами, виконавця.

Міністр відповідним розпорядчим документом може делегувати своє право підпису першому заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, заступнику Міністра, окремим керівникам структурних підрозділів Міністерства.

Процедуру візування у юридичному департаменті повинні проходити проекти:

законів, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади;

наказів, розпоряджень Міністерства (за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів Міністерства);

договорів (угод), статутів;

трудових договорів (контрактів) та додаткових угод до них;

листів, адресованих Верховній Раді України (апарат), народним депутатам України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України (Секретаріат), центральним органам виконавчої влади, Генеральній прокуратурі України, головам обласних державних адміністрацій, судовим інстанціям;

інструктивних листів, адресованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки, (молоді та спорту) обласних, Севастопольської та Київської міської державної адміністрації, а також вищим і професійно-технічним навчальним закладам за підписом Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, заступника Міністра (відповідно до функціонального розподілу обов'язків).

7.8. Порядок відправлення вихідної кореспонденції

Відправка вихідної кореспонденції Міністерства здійснюється експедицією Міністерства двічі на тиждень: по середах і п'ятницях.

Прийом та реєстрація вихідної кореспонденції від структурних підрозділів Міністерства проводиться у середу та п'ятницю - до 11.00 дня, у всі інші робочі дні тижня - з 9.00 до 18.00.

Відправлення або передача працівниками Міністерства вихідної кореспонденції без її реєстрації не допускається.

7.9. Організація контролю

Контроль за виконанням документів у центральному апараті Міністерства здійснюється відповідно до чинної Інструкції з діловодства у Міністерстві освіти і науки України.

Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного та якісного їх виконання.

Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання (контрольні документи).

Обов'язковому контролю підлягає хід і терміни виконання зареєстрованих у Міністерстві документів, а саме: законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, рішень колегій та наказів, інших розпорядчих документів Міністерства та документів, що стосуються діяльності освітянсько-наукової галузі, в яких зазначено строки їх виконання.

Безпосередній контроль за виконанням контрольних документів у центральному апараті Міністерства здійснює відділ контролю.

Контроль за виконанням доручень підпорядкованими установами та закладами освіти і науки здійснюється керівниками структурних підрозділів Міністерства відповідно до компетенції. Результати виконання доручень подаються на розгляд Міністру.

У структурних підрозділах центрального апарату безпосередній контроль за виконанням документів здійснюють працівники, до посадових обов'язків яких входить здійснення поточного контролю та діловодства.

Узагальнена інформація щодо контролю за виконанням законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, звернень і запитів народних депутатів України, а також плану роботи Міністерства, доручень Міністра щотижнево подається відділом контролю керівництву Міністерства і доводиться до керівників структурних підрозділів.

8. ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОБОТИ МІНІСТЕРСТВА

8.1. Особистий прийом громадян

Міністр освіти і науки України особисто приймає громадян у Кабінеті Міністрів України відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 924.

Організацію попереднього запису на особистий прийом громадян до Міністра забезпечують відповідальні працівники структурних підрозділів Міністерства згідно з графіком, який щорічно затверджується наказом Міністерства.

Прийом громадян у центральному апараті Міністерства здійснюється після попередньої реєстрації у кімнаті прийому відвідувачів - щоденно з 9-00 до 17-00 згідно з графіком:

Міністром - щовівторка з 15.00 до 16.30 (за попереднім записом у відділі забезпечення діяльності Міністра);

Першим заступником Міністра - щоп'ятниці з 9.00 до 12.00;

Заступником Міністра - керівником апарату - щовівторка з 15.00 до 17.00;

Заступником Міністра - щовівторка з 14.00 до 16.00;

керівниками департаментів, управлінь, відділів, працівниками структурних підрозділів - щоденно з 15.00 до 17.30.

8.2. Задоволення запиту на інформацію

Задоволення запиту на інформацію, розпорядником якої є Міністерство, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

8.3. Контроль за списанням, відчуженням та розпорядженням (користуванням) державним майном

Комісія з майнових питань підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки утворюється наказом Міністерства з метою посилення контролю за списанням, відчуженням та розпорядженням (користуванням) державним майном.

Завданням комісії є розгляд наданих документів, підготовка рекомендацій щодо списання відчуження, розпорядженням (користуванням) державним майном підприємств та здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства при списанні, відчуженні та розпорядженні майном.

Організаційне забезпечення діяльності Комісії покладається на відділ управління державним майном та підприємствами департаменту управління справами.

Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується усіма членами Комісії, присутніми на її засіданні, а з питань відчуження державного майна - Міністром.

8.4. Інші питання роботи Міністерства

Табелювання виходу на роботу працівників Міністерства ведуть відповідальні працівники структурних підрозділів. Табель, підписаний керівником структурного підрозділу Міністерства, до 25 числа поточного місяця передається в управління бухгалтерського обліку і звітності для нарахування заробітної плати. Необхідні уточнення на кінець місяця вносяться до наступного табеля.

Працівники Міністерства забезпечуються телефонним зв'язком. Облік міжміських телефонних розмов здійснює управління бухгалтерського обліку і звітності разом з керівниками структурних підрозділів.

Порядок входу і виходу відвідувачів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції про здійснення пропускного режиму, охорони матеріальних цінностей в адміністративних будинках Міністерства, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2012 № 1481.

Для посилення трудової дисципліни, для здійснення дієвого контролю за раціональним використанням робочого часу працівниками Міністерства, впроваджена електронна пропускна система. Вхід/вихід працівників Міністерства до адміністративного будинку (за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 10) здійснюється лише за електронними картками пропускної системи.

Протипожежний стан у Міністерстві забезпечується відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", Правил пожежної безпеки в Україні, а також Інструкції про заходи пожежної безпеки у робочих приміщеннях адміністративного будинку Міністерства освіти і науки України, Інструкції про порядок дій працівників посту охорони адміністративного будинку Міністерства у разі виникнення пожежі.

Директор департаменту
організаційно-аналітичного
забезпечення і взаємодії із
засобами масової інформації
та громадськими об'єднаннями

А.В. Марченко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}on top