Document v0759763-12, valid, current version — Revision on January 3, 2013, on the basis - v0004763-13

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2012  № 759

Про затвердження Інструкції щодо призначення на посади державних інспекторів Державіаслужби України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної авіаційної служби
№ 4 від 03.01.2013}

{У тексті Наказу слова "у Державній авіаційній адміністрації" замінено словами "у Державній авіаційній службі України" згідно з Наказом Державної авіаційної служби № 4 від 03.01.2013}

Відповідно до Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 398/2011, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1172 "Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України та умови оплати їх праці", наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 09 лютого 2010 року № 68 "Про затвердження Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2010 р. за № 307/17602, та постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 року № 712 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1172 і від 7 вересня 2011 року № 937", з метою залучення висококваліфікованих спеціалістів та формування дієздатного кадрового потенціалу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо призначення на посади державних інспекторів Державіаслужби України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2013 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

А.А. Колісник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаслужби України
02.11.2012  № 759

ІНСТРУКЦІЯ
щодо призначення на посади державних інспекторів Державної авіаційної служби України

I. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади державних інспекторів

1. Державний інспектор відповідно до Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 09 лютого 2010 року № 68, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2010 р. за № 307/17602, повинен мати:

1.1. Базову або повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра.

1.2. Стаж роботи в авіаційній галузі у сферах, зазначених у пункті 2.2 Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 09 лютого 2010 року № 68, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2010 р. за № 307/17602, для бакалавра - не менше п'яти років, для спеціаліста - не менше трьох років.

1.3. Свідоцтво (сертифікат) на право здійснювати професійну діяльність (за необхідністю).

1.4. Державний інспектор повинен володіти державною мовою, та англійською мовою в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків за напрямом.

1.5. Знати нормативні акти у сфері цивільної авіації України, IKAO, EASA, Євроконтролю за напрямом діяльності.

1.6. Державний інспектор повинен пройти первинну та спеціальну професійно-орієнтовану підготовку (Програма підготовки державних інспекторів з авіаційного нагляду наведена в додатку 1 до цієї Інструкції) та здати іспити.

II. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних інспекторів

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних інспекторів Державної авіаційної служби України (далі - Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних інспекторів Державної авіаційної служби України (далі - Державіаслужба України).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних інспекторів Державіаслужби України.

1.3. Для участі в конкурсі особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до відділу роботи з персоналом та соціального забезпечення Державіаслужби України такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на посаду державного інспектора;

- заповнений особовий листок по обліку кадрів з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

- копію документа, який посвідчує особу (копію 1, 2, 11 сторінок паспорта громадянина України);

- медичну довідку про стан здоров'я за формою 133/о;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється відділом роботи з персоналом та соціального забезпечення з відповідним обґрунтуванням.

1.4. Іспит проводиться конкурсною комісією по заміщенню вакантних посад державних інспекторів Державіаслужби України (далі - конкурсна комісія).

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад державних інспекторів Державіаслужби України передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Повітряного кодексу України, Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з питань, що віднесені до компетенції Державіаслужби України та функціональних повноважень структурних підрозділів за напрямами діяльності за посадою, на заміщення якої розглядається кандидат.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Повітряного кодексу України, Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з питань, що віднесені до компетенції Державіаслужби України та функціональних повноважень структурних підрозділів та напрями діяльності за посадою, на заміщення якої розглядається кандидат, наведений у додатку 2 до цієї Інструкції.

1.7. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Повітряного кодексу України, Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державіаслужби України та питання для перевірки знання специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів та напрями діяльності за посадою, на заміщення якої розглядається кандидат, - усього 5 питань.

1.8. Кількість білетів має бути не менше 15 для осіб, які претендують на посади державних інспекторів Державіаслужби України.

1.9. Процедура іспиту складається з 3 етапів: організаційна підготовка до іспиту, складання іспиту; оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.10. Відділ роботи з персоналом та соціального забезпечення за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

1.11. Вимоги цієї інструкції застосовуються при розробці керівництв державного інспектора, складовою частиною якого є вимоги до порядку призначення на посади державних інспекторів Державної авіаційної служби України.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. Спірні питання, у разі виникнення, мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час складання іспиту мають бути присутніми більшість членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидат не може самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором з білетів по кожному структурному підрозділу.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Державіаслужби України. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Повітряного кодексу України, Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства, що віднесені до компетенції Державіаслужби України та з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів за напрямами діяльності та за посадою, на заміщення якої розглядається кандидат.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Повітряного кодексу України і Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства, що віднесені до компетенції Державіаслужби України та з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів за напрямами діяльності та за посадою, на заміщення якої розглядається кандидат.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінювання проводиться всіма членами конкурсної комісії. Оцінки проставляються на аркушах з відповідями кандидатів.

4.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 4 до цієї Інструкції.

З результатами іспиту кандидати ознайомлюються під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі роботи з персоналом та соціального забезпечення.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів не менше 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені Голові Державіаслужби України.

4.9. Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат додає необхідні документи для проведення спеціальної перевірки.

4.10. Спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на посади державних інспекторів Державіаслужби України, проводиться у відповідності до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 р. № 33/2012.

Начальник відділу
роботи з персоналом
та соціального забезпеченняО.П. Дробенко
Додаток 1
до Інструкції щодо призначення
на посади державних інспекторів
Державіаслужби України

ПРОГРАМА
підготовки державних інспекторів з авіаційного нагляду (державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації, державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною придатністю повітряних суден, державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією)

I. Первинна підготовка

1. Ознайомлення з нормативно-правовими документами:

1.1. Конституція України;

1.2. Повітряний кодекс України;

1.3. Кодекс законів про працю;

1.4. Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції";

1.5. Конвенція про міжнародну організацію цивільної авіації (Чикаго, 1944) та додатки до неї;

1.6. Положення про державну авіаційну службу України, затверджене Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 398/2011;

1.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1172 "Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України та умови оплати їх праці" та постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 року № 712 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1172 і від 7 вересня 2011 року № 937";

1.8. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 09 лютого 2010 року № 68, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2010 р. за № 307/17602 "Про затвердження Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України";

1.9. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. "Авіаційний транспорт", затверджений наказом Міністерства транспорту України від 17.07.2002 № 488, та узгоджено з Міністерством праці та соціальної політики України;

1.10. Нормативно правові акти, що стосуються процедур застосування санкцій;

1.11. Положення про департамент, управління, відділ та посадова інструкція;

1.12. Розпорядок робочого часу.

II. Спеціальна професійно-орієнтована підготовка

Спеціальна професійно-орієнтована підготовка включає в себе:

- теоретичну підготовку за напрямками;

- порядок роботи з документами та обладнанням;

- практичну підготовку (стажування на робочому місці) та проводиться під наглядом державних інспекторів (інструкторів).

Спеціальна професійно-орієнтована підготовка включає участь кандидата в якості стажера в процесі сертифікації та інспекції під наглядом державного інспектора (інструктора).

Детальний обсяг підготовки державних інспекторів за напрямками міститься у керівництвах відповідних структурних підрозділів.

Підвищення кваліфікації (перепідготовка) державних інспекторів виконується в сертифікованих навчальних закладах кожні 3 роки.

У разі перерви виконання службових обов'язків державного інспектора більше ніж 6 місяців необхідно пройти стажування під контролем державного інспектора (інструктора-сеньйора).

Кожний етап підготовки має бути підтверджений сертифікатом та/або наказом.Додаток 2
до Інструкції щодо призначення
на посади державних інспекторів
Державіаслужби України

ПИТАННЯ
до екзаменаційних білетів для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних інспекторів Державіаслужби України за напрямками діяльності структурних підрозділів

I. Департамент стандартів безпеки польотів

1. Управління сертифікації льотного персоналу та навчальних закладів

1. Основні документи, якими керується Державіаслужба України при видачі свідоцтв авіаційного персоналу.

2. Які види свідоцтв Ви знаєте (згідно з наказом Міністерства транспорту України від 07.12.98 р. № 486 "Правила видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні")?

3. Які є категорії інструкторів?

4. Мінімальний загальний наліт власників PPL, CPL, ATPL?

5. Власник якого свідоцтва не має права займатися комерційною діяльністю?

6. Що означає термін "авіація загального призначення"?

7. Що означає термін "рейтинг"?

8. Максимальний вік пілота комерційної авіації для виконання функцій командира повітряного судна?

9. До якого віку дозволяється виконувати польоти пілоту авіації загального призначення?

10. Поясніть абревіатуру FTO, TRTO?

11. Де проводиться медична сертифікація авіаційного персоналу?

12. До кого не застосовується медична сертифікація?

13. Хто може бути командиром повітряного судна?

14. Який період дії OPC (згідно з JAR OPS)?

15. Хто має право проведення професійних перевірок?

16. Хто може виконувати Line check?

17. Чи може пілот мати два типи свідоцтв?

18. Чи може власник CPL виконувати функції командира повітряного судна?

19. Хто може виконувати OPC?

20. Що необхідно для виконання польотів з обох пілотських сидінь?

2. Управління виконання польотів

1. Дати визначення терміна "Державна програма безпеки польотів".

2. Який орган здійснює управління безпекою польотів у цивільній авіації?

3. Хто здійснює управління безпекою польотів в авіакомпаніях та авіапідприємствах.

4. Дати визначення терміна "Система управління безпекою польотів".

5. Що належить до завдань управління виконання польотів?

6. Дати визначення терміна "Державний інспектор".

7. Яким нормативно-правовим актом введено до застосування на території України JAR-OPS 1?

8. На основі яких додатків до Чиказької конвенції побудовано нормативно-правову базу управління виконання польотів?

9. Якими нормативно-правовими актами керується у своїй роботі відділ сертифікації та нагляду за виконанням транспортних перевезень?

10. Якими нормативно-правовими актами керується у своїй роботі інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією?

11. Коли було прийнято чинний Повітряний кодекс України?

12. Які компанії сертифікуються відповідно до вимог JAR-OPS 1?

13. На яких експлуатантів поширюється дія наказу № 684?

14. Коли дозволяється виконання польотів без сертифіката експлуатанта (закінчився термін дії)?

15. Якими нормативно-правовими актами керується у своїй роботі відділ сертифікації та нагляду виконання авіаційних робіт?

16. Які основні принципи програми SAFA?

17. Які повітряні судна піддаються перевіркам за програмою SAFA?

18. Мета програми SAFA?

19. Дайте визначення терміна "Community List" (примітка: законодавство ЄС).

20. У якому випадку капітан ПС або представник експлуатанта відмовляється підписати акт перевірки SAFA (PoI)?

II. Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків

1. Що включає в себе аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден?

2. З чого складається безпека авіації?

3. Що таке "безпека польотів"?

4. Яким чином Уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснює державне регулювання забезпечення безпеки польотів?

5. Дати визначення повітряного простору України.

6. Як називається частина повітряного простору над сухопутною територією або територіальними водами, де обмежуються польоти ПС?

7. Який код SSR режиму "А" означає, що ПС перебуває в аварійному стані?

8. Надати визначення поняттю "навігація".

9. Надати визначення поняттю "ортодромія".

10. Яке основне завдання нагляду за безпекою польотів?

11. Які спеціальні знання необхідно отримати державному інспектору для виконання обов'язків з нагляду за безпекою польотів?

12. Що включає в себе об'єднаний пакет аеронавігаційної інформації та із чого він складається?

13. Назвіть види обслуговування повітряного руху?

14. Як часто проводяться регулярні спостереження за погодою на аеродромах?

15. Інформація про фактичне та очікуване виникнення визначених явищ погоди в межах РПІ надається в повідомленнях.

16. Назвіть основні види радіотехнічних засобів, що використовуються в районі аеродрому та на маршруті.

17. Які засоби РТЗ використовуються для забезпечення точного заходу на посадку?

18. Хто видає дозвіл на виконання транзитних міжнародних польотів державних повітряних суден?

19. На якому рівні встановлена верхня межа повітряного простору класу G в зонах польотної інформації в Україні?

20. Що означає сигнал "Килим"?

III. Управління авіаційної безпеки

1. Питання з авіаційної безпеки (міжнародний рівень)

1. Який додаток до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію (1944 р.) регламентує принципи захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання.

2. Чи є положення Додатка 17 до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію обов'язковими для виконання державами - членами Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

3. Яка європейська міжнародна організація, членом якої Україна є з 1999 року, вирішує, в тому числі, питання забезпечення авіаційної безпеки?

4. Який основний документ ЄКЦА, створений на засадах положень Додатка 17 до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію, регламентує забезпечення авіаційної безпеки?

5. Чи входить до компетенції Міжнародної асоціації цивільної авіації (ІАТА) питання забезпечення авіаційної безпеки?

6. Чи виконуватиме певні обов'язки відповідний персонал обслуговування повітряного руху України у разі захоплення повітряного судна у повітряному просторі або на території нашої держави?

7. Чи повинно Міністерство закордонних справ України вживати необхідних заходів у разі захоплення іноземного повітряного судна у повітряному просторі або на території нашої держави?

8. Які, на Вашу думку, міністерства та відомства беруть участь у ліквідації наслідків акту незаконного втручання?

9. Чи існують інші види авіації, окрім цивільної? Назвіть хоча б один.

10. Чи існує кібернетична загроза безпеці інформаційним системам авіації?

2. Питання з авіаційної безпеки (національний рівень)

1. Який уповноважений урядовий орган є відповідальним за забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації в Україні?

2. Назвіть основні національні законодавчі акти, у яких визначені функції та завдання авіаційної безпеки?

3. Чи містить Повітряний кодекс України положення з авіаційної безпеки?

4. Яка програма з авіаційної безпеки приймається аеропортом відповідно до вимог міжнародного та національного законодавства?

5. Яка програма з авіаційної безпеки приймається авіакомпанією відповідно до вимог міжнародного та національного законодавства?

6. Назвіть основні навчальні центри з авіаційної безпеки в Україні?

7. Якими документами контролюється якість виконання вимог з авіаційної безпеки?

8. Який розділ Керівництва з виконання польотів визначає заходи з авіаційної безпеки?

9. Хто під час польоту на борту повітряного судна несе всю повноту влади, в тому числі стосовно забезпечення авіаційної безпеки?

10. Кому і в які терміни командиром повітряного судна надається інформація у разі вчинення акту незаконного втручання?

IV. Департамент авіаційних перевезень та аеропортів

Управління аеродромів та аеропортів

1. Основні документи, якими регламентується процес сертифікації аеродромів в Україні.

2. Що включає в себе сертифікація аеродромів?

3. Якими авіаційними правилами регламентуються технічні вимоги до цивільних аеродромів України?

4. Визначення "аеродром".

5. Визначення "аеропорт".

6. Які обмеження існують для аеродромів, що відповідають визначенню "Злітно-посадковий майданчик"?

7. Основні документи, якими регламентується процес допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків?

8. Визначення "Постійний злітно-посадковий майданчик".

9. Визначення "Тимчасовий злітно-посадковий майданчик".

10. Які документи додаються до заявки на внесення до журналу обліку постійного злітно-посадкового майданчика?

11. Як проводиться оцінка відповідності обладнання?

12. Що таке сертифікаційні вимоги?

13. Яким чином здійснюється оцінка відповідності характеристик обладнання?

14. Класифікація світлосигнального обладнання аеродромів.

15. Розподіл, класифікація, конструкційні ознаки навігаційних вогнів.

16. Основні документи, якими регламентується процес сертифікації суб'єктів авіаційної діяльності в Україні.

17. На підставі чого суб'єкт аеропортової діяльності здійснює свою діяльність на території аеропорту?

18. Здійснення діяльності на приаеродромній території.

19. На підставі чого проводять діяльність суб'єкти аеропортової діяльності в аеропорту?

20. Хто несе відповідальність за дотримання вимог, установлених авіаційними правилами України?

V. Департамент льотної придатності

Управління підтримання льотної придатності
Сертифікація організацій з технічного обслуговування

1. Для яких організацій застосовуються вимоги правил Part-145?

2. На які види, відповідно до вимог Part-145, поділяється технічне обслуговування?

3. На який термін видається Сертифікат схвалення організації за правилами Part-145?

4. На який термін видається Сертифікат організації з технічного обслуговування (за 205-ми правилами)?

5. Які кандидатури керівних працівників Організації з технічного обслуговування погоджуються Компетентним органом?

Регулювання підтримання льотної придатності

1. Що розуміється під поняттям "авіаційні роботи"?

2. Що розуміється під поняттям "підтримання льотної придатності"?

3. До кого застосовуються Правила з підтримання льотної придатності (Part-M)?

4. Хто такий інспектор?

Реєстрація та інспектування повітряних суден

1. Що таке (згідно з Правилами) "Сертифікат льотної придатності"?

2. В яких випадках видається Експортний сертифікат льотної придатності?

3. Чим потрібно для виконання подовжених польотів над водною поверхнею обладнати повітряне судно?

4. Для кого система відеоспостереження має забезпечити нагляд за дверима кабіни пілотів?

5. Де розміщуються державні та реєстраційні знаки на літаках української реєстрації?

Сертифікація персоналу з технічного обслуговування

1. Які категорії та підкатегорії свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден встановлені правилами Part-66?

2. Які вимоги до базових знань для видачі свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна встановлені правилами Part-66?

3. Які вимоги до досвіду встановлені правилами Part-66 для видачі свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден категорії B2 і підкатегорій B1.1 і B1.3?

4. У яких випадках згідно з правилами Part-66 Компетентний орган повинен призупинити дію, обмежити права або анулювати свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряного судна?

Авіація загального призначення

1. Вкажіть основні вимоги щодо реєстрації в Україні повітряних суден відповідно до Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні.

2. Які документи ІКАО визначають вимоги до експлуатації та льотної придатності повітряних суден авіації загального призначення?

3. Вкажіть основні положення Правил видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України.

Управління сертифікації типу авіаційної техніки

1. Що вважається виробом авіаційної техніки, для якого видається сертифікат типу?

2. Що таке типова конструкція виробу авіаційної техніки?

3. Що визначає категорію льотної придатності повітряних суден?

4. На які категорії поділяються компоненти III класу (комплектувальні вироби) зразка авіаційної техніки і який критерій цього розподілу?

5. Коли виконується класифікація модифікацій типової конструкції і які класи змін існують?Додаток 3
до Інструкції щодо призначення
на посади державних інспекторів
Державіаслужби України

ФОРМА
екзаменаційного білета для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних державних інспекторів Державіаслужби України

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА УКРАЇНИ)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
Державіаслужби України
______________ Е.В. Дьомін
"____" _________ 2012 року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних інспекторів Державіаслужби України

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. Питання на перевірку знання Повітряного кодексу України.

4-5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державної авіаційної служби України та її структурного підрозділу.Додаток 4
до Інструкції щодо призначення
на посади державних інспекторів
Державіаслужби України

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних інспекторів конкурсною комісією Державіаслужби України

від "___" __________ _____ року

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

Відмітка про ознайомлення

Голова комісії - заступник Голови Державіаслужби України.

Заступник голови комісії - директор департаменту стандартів безпеки польотів.

Члени комісії:

Помічник Голови Державіаслужби України;

Начальник відділу роботи з персоналом та соціального забезпечення;

Директор департаменту правового та адміністративного забезпечення;

Директор департаменту - головний бухгалтер департаменту фінансів та економіки;

Директор департаменту льотної придатності;

Директор департаменту авіаційних перевезень та аеропортів;

Директор департаменту аеронавігації та зовнішніх зв'язків;

Начальник управління авіаційної безпеки;

Завідувач режимно-секретного сектору.

Секретар комісії - головний спеціаліст відділу роботи з персоналом та соціального забезпечення.

{Текст взято з сайту Державіаслужби України http://www.avia.gov.ua}on top