Document v0708739-19, current version — Adoption on May 10, 2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2019  № 708

Про затвердження Окремої політики власності для підприємств сфери управління Мінсоцполітики

Керуючись нормами Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та на виконання пункту 8 протоколу № 41 засідання Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року "Про Основні засади впровадження політики власності щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Окрему політику власності для підприємств сфери управління Мінсоцполітики (далі - Окрема політика власності);

2) перелік підприємств сфери управління Мінсоцполітики, щодо яких упроваджується Окрема політика власності.

2. Відділу з питань діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій (Т. Дідковська) в триденний термін після затвердження Окремої політики власності забезпечити оприлюднення її на офіційному сайті Мінсоцполітики.

3. Підприємствам сфери управління Мінсоцполітики забезпечити впровадження та дотримання у своїй діяльності положень і принципів Окремої політики власності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря В. Іванкевича.

Міністр

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
10.05.2019  № 708

ОКРЕМА ПОЛІТИКА ВЛАСНОСТІ
для підприємств сфери управління Мінсоцполітики

1. Вступ

Підприємства, що належать до сфери управління Мінсоцполітики (далі - підприємства), є юридичними особами, мають відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків України та в органах Державної казначейської служби України, круглу печатку зі своїм найменуванням і Державним гербом України, штамп, бланки, логотип, зареєстровані знаки для товарів і послуг та інші реквізити.

Майно підприємств є державною власністю і належить їм на праві оперативного управління. Підприємства володіють, користуються та розпоряджаються майном у межах, встановлених законодавством, їхніми статутами (далі - статут), а також власником майна або уповноваженим ним органом.

Підприємства входять до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, на підставі Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Відповідно до статутів діяльність підприємств спрямовується на забезпечення потреб осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, а саме:

надання послуг з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації та забезпечення ними населення;

надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації;

упровадження та використання науково-дослідних та дослідно-технічних розробок;

надання медичних і реабілітаційних послуг при створених на підприємствах стаціонарних відділеннях первинного і складного протезування та ортезування;

надання послуг з підбору, адаптації, освоєння засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення;

надання інших послуг (транспортні перевезення, ремонт виробів тощо) відповідно до статуту;

сприяння розв'язанню проблем, пов'язаних із забезпеченням безпеки, надійності, підвищення якості засобів реабілітації;

організація оздоровлення та відпочинку дітей, сприяння розвитку системи надання допомоги дітям і молоді з питань фізичного виховання, забезпечення інформаційної підтримки молодіжних і юнацьких закладів незалежно від форми власності.

Напрямами діяльності підприємств є:

1) забезпечення розвитку системи комплексної багатопрофільної реабілітації осіб з інвалідністю, посилення соціальної підтримки та поліпшення якості їхнього життя;

2) активізація інтеграції осіб з інвалідністю у суспільне життя;

3) збереження та підвищення вартості активів суб'єктів господарювання, що реалізується в результаті виконання таких вимог і функцій:

підвищення прибутковості суб'єктів господарювання;

забезпечення ефективної та раціональної господарської і фінансової діяльності на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу;

забезпечення прозорості звітності та поширення вичерпної інформації про досягнення цілей діяльності;

провадження ринкової діяльності з надання послуг на території України;

набуття та підтримання статусу суб'єктів господарювання як таких, що надають послуги для осіб з інвалідністю та провадять господарську діяльність з належним урахуванням зобов'язань перед державою, суспільством, бізнес-партнерами та своїми працівниками;

експертиза нових розробок технічних засобів реабілітації;

сертифікація відповідно до законодавства технічних та інших засобів реабілітації, комплектувальних виробів до них, послуг, пов'язаних із застосуванням технічних засобів реабілітації;

проведення наукових досліджень у сфері експертизи та випробувань реабілітаційної техніки;

надання послуг з менеджменту і маркетингу, підготовка бізнес-планів у галузі протезування;

організація оздоровлення, навчання, лікування та відпочинку дітей та молоді

2. Мета і сфера дії документа

Окрема політика власності для підприємств сфери управління Мінсоцполітики (далі - Окрема політика власності) формується та упроваджується на підприємствах на підставі Основних засад впровадження політики власності щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки, підтриманих Урядом 10.10.2018 на засіданні Кабінету Міністрів України (протокол № 41) (далі - Основні засади впровадження політики власності).

Окрема політика власності затверджується наказом органу управління майном з метою забезпечення визнання та ефективного застосування підприємствами:

1) основних цілей та пріоритетів, згідно з якими Мінсоцполітики виконує функції управління підприємствами;

2) основних принципів і механізмів управління підприємствами.

Підприємства упроваджують Окрему політику власності для регулювання своєї діяльності з дотриманням вимог законодавства та Основних засад впровадження політики власності.

3. Основна ціль здійснення Мінсоцполітики управління та розпоряджання суб'єктами господарювання

Функції Мінсоцполітики з управління підприємствами спрямовуються на:

збереження та подальше підвищення вартості їхніх активів;

забезпечення розвитку системи комплексної багатопрофільної реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення з метою їх соціальної підтримки і поліпшення якості їхнього життя;

організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяння розвитку системи надання допомоги дітям та молоді з питань фізичного виховання, забезпечення інформаційної підтримки молодіжних і юнацьких закладів незалежно від форми власності;

виконання соціальних функцій держави;

отримання підприємствами прибутку від провадження комерційної діяльності.

4. Принципи управління підприємствами

Основними принципами, якими керується Мінсоцполітики в управлінні підприємствами, є:

1) винятковість державної власності;

2) визначення чітких цілей діяльності підприємств;

3) розмежування функцій власника і регулятора;

4) соціальна відповідальність підприємств.

5. Механізми реалізації принципів управління підприємствами

Винятковість державної власності

Підприємства є суб'єктами господарювання, що виконують функції, безпосередньо покладені на державу.

Відповідно до принципу винятковості державної власності Мінсоцполітики за результатами аналізу функцій підприємств з урахуванням критеріїв, визначених частиною другою статті 4 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", аналізує виконання підприємствами їхніх комерційних та некомерційних цілей та приймає рішення щодо їх реорганізації чи/або ліквідації.

Визначення чітких цілей діяльності

Держава як власник в особі Мінсоцполітики чітко та прозоро визначає комерційні та некомерційні цілі (функції) діяльності підприємств, а саме:

а) некомерційні (соціальні) цілі (функції).

Підприємства є соціально значущими суб'єктами господарювання, на які покладено обов'язки щодо:

забезпечення розвитку системи комплексної багатопрофільної реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення з метою їх соціальної підтримки та поліпшення якості їхнього життя;

організації оздоровлення та відпочинку дітей, сприяння розвитку системи надання допомоги дітям і молоді з питань фізичного виховання, забезпечення інформаційної підтримки молодіжних і юнацьких закладів незалежно від форми власності;

б) комерційні цілі.

До комерційних цілей діяльності підприємств належать самостійне утримання і розвиток їхньої матеріально-технічної бази без залучення бюджетного фінансування, що, у свою чергу, дає змогу на існуючих активах підтримувати соціальні навантаження без додаткових витрат державного бюджету.

Напрями комерційної та некомерційної діяльності підприємств визначаються їхніми статутами, які затверджуються наказами Мінсоцполітики.

Діяльність підприємств, пов'язана із досягненням комерційних і некомерційних цілей, відображається у фінансових планах і звітах. Підприємства мають щоквартально та щорічно подавати Мінсоцполітики звіти про фінансово-господарську діяльність відповідно до законодавства;

3) розмежування функцій власника і регулятора.

Мінсоцполітики управляє підприємствами без втручання в їхню господарську діяльність, керуючись вимогами Господарського кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності", інших законів України, якими можуть бути встановлені особливості управління окремими об'єктами державної власності або їх видами, та інших нормативно-правових актів з питань управління об'єктами державної власності.

Мінсоцполітики виконує функції з управління підприємствами з дотриманням таких засад:

урахування визначених законодавством і статутами підприємств повноважень;

заборона незаконного втручання органів державної влади, їхніх посадових осіб у господарську діяльність підприємств.

Основними механізмами управління, через які держава реалізує основні засади впровадження політики власності, є:

визначення основних напрямів діяльності підприємств;

затвердження окремої політики власності для підприємств;

визначення чітких цілей і ключових показників ефективності діяльності підприємств;

затвердження статутів підприємств та внесення змін до них, здійснення контролю за їх дотриманням, зокрема, щодо питань, які належать до компетенції Мінсоцполітики;

проведення моніторингу фінансової діяльності підприємств;

отримання щомісячно інформації про результати виробничо-господарської діяльності та щоквартально - звітів про фінансово-господарську діяльність підприємств;

здійснення Мінсоцполітики безпосереднього нагляду за діяльністю підприємств в інтересах держави відповідно до визначених у їхніх статутах (положеннях) повноважень;

прийняття рішень про утворення, реорганізацію та ліквідацію підприємств;

підписання контрактів, що укладаються з директорами підприємств;

надання згоди на відчуження, оренду, передання та списання майна підприємств;

затвердження та контроль виконання фінансових планів підприємств;

забезпечення максимальної прозорості та достовірності оприлюдненої інформації щодо діяльності підприємств;

інші повноваження, визначені законодавством і статутами підприємств;

4) соціальна відповідальність.

Підприємство вживає всіх необхідних заходів для:

створення оптимальних умов для роботи персоналу, розвитку та реалізації кадрового потенціалу;

недопущення дискримінації у трудових відносинах;

забезпечення енергоефективності;

мінімізація шкідливого впливу на навколишнє середовище;

обмеження будь-якої співпраці з підприємствами, установами, організаціями, що є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

6. Очікувані результати виконання Окремої політики власності

Реалізацією Окремої політики власності забезпечуватимуться умови ефективного управління підприємствами та підвищення ефективності їхньої діяльності, що позитивно впливатиме на національну економіку та бізнес-середовище.

У разі зміни законодавства Окрема політика власності для підприємств сфери управління Мінсоцполітики підлягає перегляду.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
10.05.2019  № 708

ПЕРЕЛІК
підприємств сфери управління Мінсоцполітики, щодо яких упроваджується Окрема політика власності для підприємств сфери управління Мінсоцполітики

Назва підприємства

1

Державне підприємство "Український дитячий центр "Молода гвардія"

2

Державне підприємство Київський завод "Імпульс"

3

Харківське державне дослідне протезне підприємство

4

Житомирське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство

5

Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство

6

Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство

7

Вінницьке казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство

8

Донецьке казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство

9

Дніпропетровське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство

10

Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство

11

Луганське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство

12

Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування

13

Одеське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство

14

Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство

15

Сімферопольське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство

16

Тернопільське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство

17

Харківське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство

{Текст взято з сайту Мінсоцполітики України http://www.msp.gov.ua}on top