Document v0691225-04, invalid, current version — Loss of force on April 1, 2006, on the basis - v0171225-06

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2004 N 691
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової адміністрації
N 171 ( v0171225-06 ) від 01.04.2006 }
Про затвердження нової редакції Порядку
приймання та комп'ютерної обробки звітних
документів платників податків у ДПІ
районного рівня та СДПІ по роботі з ВПП

(Витяг)

З метою підвищення ефективності роботи та оптимізації функцій
регіонального та районного рівнів у процесі приймання та
комп'ютерної обробки звітних документів платників податків з
урахуванням різних способів надходження документів до органів
державної податкової служби Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 01.01.2005 р.:
1.1. Порядок приймання та комп'ютерної обробки звітних
документів платників-податків у ДПІ районного рівня та СДПІ по
роботі з ВПП) (додаток 1).
1.2. Реєстр форм звітних документів платників податків
юридичних та фізичних осіб для занесення до електронної бази
звітних документів ДПА України (додаток 2);
Голова Ф.Ярошенко

Додаток 1
до наказу ДПАУ
02.12.2004 N 691

ПОРЯДОК
приймання та комп'ютерної документів платників
податків у ДПІ та СДПІ по роботі з ВПП

(витяг)
1. ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
АІС Автоматизована інформаційна система
АІС ОР Автоматизована інформаційна система обласного рівня
АРМ Автоматизоване робоче місце
БД АІС Бази даних автоматизованої інформаційної системи
БД ПЗ Бази даних програмного забезпечення
ГМД Гнучкий магнітний диск
ДПА Державна податкова адміністрація
ДПІ Державна податкова інспекція
ДПС Державна податкова служба
ДПСУ Державна податкова служба України
ДРФО Державний реєстр фізичних осіб
ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність
КМУ Кабінет Міністрів України
КОР Картка особового рахунка
ОДПС Органи державної податкової служби
ОПЗ Оператор приймання звітності
ПДВ Податок на додану вартість
ПЗ Програмне забезпечення
РРО Реєстратор розрахункових операцій
СПД Суб'єкт підприємницької діяльності
СПД ФО Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа
ЦБД Центральна база даних
2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: відділ обробки та ведення податкових документів - підрозділи,
які виконують приймання, реєстрацію та введення податкової
звітності засобами програмного забезпечення (ПЗ), для
спеціалізованих державних податкових інспекцій по роботі з
великими платниками податків - відділи обліку платників податків
та ведення інтегрованого банку даних; електронна база податкової звітності - база даних в
електронному вигляді, яка створена у державних податкових
інспекціях на основі показників первинних звітних документів
платників податків, призначена для централізованого накопичення та
багаторазового використання в інформаційно-аналітичних системах
ДПС України; логічне видалення - видалення платника податку із електронної
бази даних без фізичного видалення (можна лише переглянути раніше
введені звіти, а створити нові звіти у такого платника неможливо); платники податків - юридичні особи, їхні філії, відділення,
інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи,
а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької
діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з
законодавством покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати
податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції; картка особового рахунка (КОР) - форма електронного документа
платника податку, збору (обов'язкового платежу), яка зберігається
в межах єдиної інформаційної системи та містить таку інформацію: нараховані та донараховані суми податкових зобов'язань
платника і штрафних санкцій; фактично сплачені суми податку, збору (обов'язкового платежу)
і штрафних санкцій; нараховані та погашені суми пені; факти порушення термінів подачі звітних документів; факти порушення термінів сплати податкових зобов'язань
платника; моніторинг - система спостережень, збирання, обробки,
накопичення, збереження та аналізу інформації; робоче місце для приймання звітності - спеціально обладнане
за принципами операційного залу робоче місце інспектора державної
податкової служби з відсутнім безпосереднім контактом з платником
податків (вікна для приймання звітних документів платників
податків), а також створені відповідні умови для платників
податків; "єдине вікно" - робоче місце для приймання різних форм
звітності платників податків. Звітні документи платників
приймаються на єдиному робочому місці як в електронному, так і в
паперовому вигляді; податкова декларація, розрахунок - документ, що подається
платником податків до контролюючого органу у строки, встановлені
законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або
сплата податку, збору (обов'язкового платежу); податкова звітність - сукупність звітних документів
(декларацій, розрахунків, довідок, звітів, відомостей тощо), які
подаються платниками податків до державних податкових органів у
терміни, встановлені законодавством; податковий агент - юридична особа (її філія, відділення,
інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи нерезидент або
його представництво, які незалежно від їх організаційно-правового
статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані
нараховувати, утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних
осіб до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести
податковий облік та подавати податкову звітність податковим
органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за
порушення норм Закону. Податковим агентом, зокрема, є фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності, яка використовує найману працю інших
фізичних осіб, щодо виплати заробітної плати (інших виплат та
винагород) таким іншим фізичним особам; податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків
сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму
коштів у порядку та у строки, визначені законами України; операційний (банківський) день - частина робочого дня,
протягом якої приймаються документи на переказ. Дні визначаються
для банків робочими за правилами, встановленими відповідною
постановою Національного банку України.
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Порядок приймання та комп'ютерної обробки звітних
документів платників податків ДПІ районного рівня та СДПІ по
роботі з ВПП (далі - Порядок) охоплює повний цикл приймання та
обробки документів податкової звітності (далі - документи
податкової звітності), які подаються до органів державної
податкової служби (далі - ОДПС) підприємствами, установами,
організаціями всіх форм власності та фізичними особами -
суб'єктами підприємницької діяльності (далі - платники податків).
3.2. Порядок розроблений з метою впровадження в державних
податкових органах єдиної технології приймання та обробки
документів податкової звітності платників податків з урахуванням
різних способів надходження документів до ОДПС. Для забезпечення
єдиної технології приймання та обробки документів податкової
звітності повинні виконуватись такі субпроцеси: приймання та реєстрація документів податкової звітності від
платників податків (у тому числі й наданої в електронному
вигляді); перенесення інформації з документів податкової звітності на
паперових носіях до електронних баз; перенесення інформації, наданої платниками податків на
магнітних носіях, до електронних баз; перенесення інформації, поданої платниками податків до ОДПС
із застосуванням будь-якої транспортної системи, до електронних
баз; проведення автоматизованих комп'ютерних перевірок документів
податкової звітності; верифікація даних про нараховані суми, що переносяться до КОР
платників податків; перенесення показників про нараховані суми документів
податкової звітності з електронних баз до КОР платників податків; контроль за даними, перенесеними до КОР платників податків; порядок обробки податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум
утриманого з них податку за ф. N 1ДФ для ДПІ, які здійснюють
реєстрацію та комп'ютерну обробку ф. N 1ДФ у замкнутому циклі (без
передачі для комп'ютерної обробки на обласний рівень); порядок обробки звітних документів (у тому числі й наданих в
електронному вигляді), дані з яких не заносяться до КОР платників
податків; формування звітів та реєстрів на основі оброблених документів
податкової звітності; підготовка і передача баз даних із районного рівня на
обласний рівень для формування бази обласного та центрального
рівня; оформлення і передача на збереження оброблених звітних
документів; адміністрування системи приймання та обробки податкової
звітності; формування та ведення архіву звітних документів, які надані в
електронному вигляді; - моніторинг електронних баз даних
податкової звітності районного рівня.
3.3. Порядок містить рекомендації щодо забезпечення
достовірності введених даних, специфічні вимоги для обробки
окремих груп документів тощо.
3.4. Порядок розроблений з урахуванням вимог законів України
від 21 грудня 2000 року N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" зі змінами та доповненнями, від 22
травня 2003 року N 889-IV ( 889-15 ) "Про податок з доходів
фізичних осіб", від 22 травня 2003 року N 851-IV ( 851-15 ) "Про
електронні документи та електронний документообіг", від 22 травня
2003 року N 852-IV ( 852-15 ) "Про електронний цифровий підпис",
від 4 грудня 1990 року N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну
податкову службу в Україні" (зі змінами та доповненнями), від
20 лютого 2003 року N 551-IV ( 551-15 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України з питань оподаткування", Типової
інструкції з діловодства в органах державної податкової служби
України, затвердженої наказом ДПА України від 01.06.98 р. N 315
(зі змінами та доповненнями), Наказу ДПА України від 01.07.2004 р.
N 357 ( v0357225-04 ) "Про затвердження формату (стандарту)
електронного документа звітності платників податків" та інших
нормативних документів з питань податкового законодавства.
3.5. Режим обробки декларацій про доходи фізичної особи
виконується засобами АІС "Облік податків і платежів" підрозділами
оподаткування фізичних осіб за окремим порядком.
4. ПРИЙМАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ
4.1. Документи податкової звітності до органів податкової
служби можуть бути надані (надіслані): на паперових носіях; поштовими відправленнями; на магнітних носіях з доданням роздрукованих оригіналів
документів податкової звітності на паперових носіях; за допомогою будь-якої транспортної системи (On-Line,
Off-Line, Utel або інший провайдер зв'язку, який гарантує доставку
пакета звітних документів платника до ОДПС протягом однієї
години).
4.2. Для приймання документів податкової звітності на
паперових носіях у ДПІ районного рівня має бути спеціально
виділене та обладнане за принципом операційного залу приміщення. У
приміщенні обов'язково мають бути встановлені робочі станції з
системою приймання та обробки податкової звітності.
4.3. Для платників податків, які подають документи податкової
звітності на магнітних носіях (магнітних дисках, флеш-картах,
компакт-дисках тощо), у ДПІ районного рівня повинні бути створені
робочі місця для позачергового приймання звітності за технологією
"єдиного вікна".
4.4. Податкова звітність приймається безпосередньо від
платника через відділ обробки та ведення податкових документів без
попередньої перевірки зазначених у ній показників. Відмова працівника прийняти податкову декларацію з будь-яких
причин або висування ним будь-яких умов щодо такого прийняття
(включаючи зміну показників такого звіту, зменшення або скасування
від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних
відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань,
візування звітності галузевим підрозділом тощо) забороняється та
розцінюється як перевищення службових повноважень таким
працівником, що тягне за собою дисциплінарну та матеріальну
відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством. Якщо платнику податків відмовлено у прийнятті податкової
звітності з наведених вище причин, то платник податків на
виконання вимог підпункту 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Закону України
N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" до закінчення граничного терміну подання податкової
звітності надсилає таку звітність поштою з описом вкладеного та
повідомленням про вручення, до якої долучається заява на ім'я
керівника відповідного контролюючого органу, складена у довільній
формі, із зазначенням прізвища працівника, який відмовився
прийняти звітність, та/або із зазначенням дати такої відмови. При
цьому звітність вважається поданою в момент її вручення пошті, а
граничний десятиденний термін, встановлений для поштових
відправлень підпунктом 4.1.7 Закону України від 21 грудня
2000 року N 2181-III (із змінами та доповненнями), не
застосовується.
4.5. Якщо податкова звітність, що надана органу ДПС платником
податків, заповнена ним всупереч правилам, зазначеним у
затвердженому порядку її заповнення, або електронні підписи, що
накладені на електронний варіант податкової звітності, втратили
свою актуальність (автентичність) або взагалі відсутні в базі
сертифікатів відкритих ключів податкового органу, то вона може
бути не визнана органом ДПС як податкова звітність. До таких
відноситься звітність: без обов'язкових реквізитів, її не підписано відповідними
посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків,
електронні підписи керівників та підприємства відсутні в базі ОДПС
або втратили актуальність (автентичність); без ідентифікаційних кодів із Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року N 118
( 118-96-п ) "Про створення Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України"; у якій текст або цифри неможливо прочитати внаслідок
пошкодження (наприклад, документи, залиті чорнилом, потерті, які
не пройшли перевірки XSD та ін.) або невідповідності формату
файла, визначеного Наказом ДПА України від 01.07.2004 р. N 357
( v0357225-04 ) "Про затвердження формату (стандарту) електронного
документа звітності платників податків"; з порваними аркушами; у вигляді ксерокопії оригіналів звітних документів; уточнюючі розрахунки (звіти), що подаються платниками до ДПІ
в період перевірки державним податковим органом у разі заниження
податкового зобов'язання минулих податкових періодів; з порушенням загальних вимог оформлення документів податкової
звітності; з порушенням вимог порядку підписання файла (у разі подання
звітності в електронному вигляді). У таких випадках працівники підрозділів обробки та ведення
податкових документів повинні попередити платника податків про
виявлені недоліки і про наслідки прийняття органами ДПС такої
податкової звітності та запропонувати надати нову. Для інформування платників податків про відповідальність та
наслідки повернення податкової звітності на дошці об'яв та біля
вікон в операційних залах вивісити витяг з Закону України від
20 лютого 2003 року N 550 ( 550-15 ) пп. 4.1.2. Якщо платник наполягає на прийнятті такої звітності, то
звітність приймається, реєструється та складається в окрему папку
з листування з платниками податків (назва та номер папки за
номенклатурою справ у підрозділах обробки та ведення податкових
документів). Платнику в триденний термін (але не пізніше граничного
терміну подання) надсилається повідомлення про визнання органом
ДПС звітності не прийнятою із зазначенням підстав неприйняття та
пропозицією надати нову податкову декларацію з виправленими
показниками. Повідомлення про визнання органом ДПС уточнюючих документів
податкової звітності не прийнятими надсилаються платникам податків
не пізніше наступного дня після їх подання. Відправлення платникам податків повідомлень з причинами
неприйняття звітності здійснюється через загальні відділи
відповідно до Типової інструкції з діловодства в органах державної
податкової служби України. В електронній базі звітних документів такій звітності
проставляється статус "До відома", а в коментарях проставляється
реєстраційний номер повідомлення та дата його відправки.
4.6. На етапі приймання документів податкової звітності
інспектори, що здійснюють приймання, виконують перевірку
оформлення документів відповідно до загальних вимог.
4.7. Документи податкової звітності, що подаються на
паперових носіях, мають бути: повністю заповненими, а саме: всі реєстраційні дані повинні
бути правильно заповнені, значення показників, що не заповнюються
через відсутність інформації, мають бути прокреслені; заповнені чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою
друкарських машинок, принтерів, засобів механізації або інших
засобів, які забезпечують збереження цих записів протягом
установленого терміну зберігання звітності; без підчисток, помарок, малопомітних виправлень. У разі
наявності виправлень помилок у документах вони мають бути
оформлені з дотриманням Положення про документальне забезпечення
записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88
( z0168-95 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
5 червня 1995 року за N 168/704; завірені підписами керівника підприємства і головного
бухгалтера, а за відсутності на підприємстві бухгалтерської
служби - спеціаліста, який веде облік, а також наявності печатки,
що засвідчує підписи; надані до ДПІ за формами встановленого зразка, що діють на
момент подання документа; з вказуванням звітного періоду та дати подання. Дата подання
документів податкової звітності має відповідати поточній даті, а вказаний період відповідати
звітному; заповнені у одиницях виміру числових показників, що
встановлені для документів відповідними нормативними документами; надані з усіма додатками, які повинні подаватись з податковим
звітом відповідно до порядків заповнення відповідних звітних
документів.
4.8. За відсутності зауважень до порядку оформлення
документів податкової звітності вони реєструються і вважаються
прийнятими. Цей факт засвідчують відповідні відмітки: штамп, дата
реєстрації документа та реєстраційний номер. 4.8.1. На примірнику, що подається до державної податкової
інспекції, проставляється штамп "Конфіденційно" (зразок штампа
наведений у додатку 1 до Порядку). 4.8.2. На примірнику, що залишається у платника,
проставляється штамп "ОТРИМАНО" (зразок штампа наведений у додатку
1 до Порядку). 4.8.3. Відмітки проставляються на основній частині документа
та на додатках до нього. 4.8.4. Реєстраційний номер формується при автоматичній
нумерації звітів у системі приймання та обробки податкової
звітності та має бути унікальним для кожного документа - один
реєстраційний номер на кожний окремий документ з додатками
(додатки окремих реєстраційних номерів не мають). Винятком є
додатки до уточнених документів податкової звітності (довідки).
Такі додатки повинні мати свій власний реєстраційний номер.
4.9. Зареєстровані документи податкової звітності не
підлягають поверненню платнику податків. Якщо платники податків до закінчення терміну подання
звітності подають нові звіти з виправленими показниками, то нові
показники заносяться до електронної бази даних в уже подану ними
раніше декларацію з ознакою "звітна нова" (якщо це передбачено
формою). Цей факт відмічається в коментарях. Якщо платник податків до закінчення терміну подачі звітності
надає нову декларацію з виправленими показниками за такий самий
звітний (податковий) період, то така звітна декларація не є
уточнюючою, а штрафи, передбачені в п. 17.2 ст. 17 Закону України
від 21 грудня 2000 року N 2181 ( 2181-14 ), не застосовуються.
4.10. Якщо останній день строку подання податкової звітності
припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку
вважається наступний за вихідним або святковим операційний день.
4.11. Для приймання податкової звітності, яка подається на
магнітних носіях (магнітних дисках, флеш-картах, компакт-дисках) у
XML - форматі, затвердженому наказом ДПА України від 01.07.2004 р.
N 357 ( v0357225-04 ), з доданням роздрукованих оригіналів
документів податкової звітності на паперових носіях, інспектор, що
здійснює приймання документів, додатково до вимог п. 4.5 - 4.7
цього Порядку виконує: перевірку магнітного носія на відсутність вірусів за
допомогою антивірусного ПЗ, визначеного відповідним наказом ДПА
України; імпорт даних з пакета документів податкової звітності, що
знаходяться на магнітному носії, до електронної бази системи
приймання та обробки податкової звітності. На цьому етапі системою
приймання та обробки податкової звітності здійснюється автоматичне
присвоєння реєстраційних номерів усім документам податкової
звітності, що є в пакеті. Перенесення реєстраційних номерів на
паперові носії здійснюється згідно з п. 4.8 цього Порядку; звірку контрольних сум, зазначених на паперових носіях та в
документах податкової звітності, що були імпортовані до
електронної бази системи приймання та обробки податкової
звітності; у разі коли контрольні суми не збігаються, платнику податків
необхідно рекомендувати привести у відповідність дані на
магнітному та паперовому носіях або прийняти звітність у
паперовому вигляді.
4.12. За наявності вірусу на магнітному носії,
невідповідності версій системи підготовки документів податкової
звітності та системи приймання і обробки, що не дає технічної
можливості імпортувати пакет звітності, орган державної податкової
служби не приймає звітність на магнітному носії. У такому випадку
документи податкової звітності можуть бути прийняті як звичайна
звітність на паперових носіях, а платнику податків повідомляються
причини, через які документи податкової звітності на магнітному
носії не приймаються.
4.13. Документи податкової звітності можуть бути надані
податковому органу за добровільним рішенням платника податків в
електронному вигляді за умови дотримання чинного законодавства, що
регулює ці питання. Порядок подання електронної податкової звітності визначено в
окремому Порядку.
4.14. У разі виникнення питань при проведенні камеральної
перевірки електронної податкової звітності інспектори галузевих
підрозділів мають право на отримання підтвердження даних від
платника податків у паперовому вигляді лише у випадку, коли
електронна податкова звітність пройшла камеральну перевірку з
помилками.
4.15. При надходженні документів податкової звітності
поштовими відправленнями платники податків повинні: оформити поштові відправлення відповідно до Порядку
оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності,
розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28 липня 1997 року N 799
( 799-97-п ); відсилати такі листи не пізніше ніж за 10 днів до граничного
терміну подання звітності з повідомленням про вручення; податкова звітність приймається до відправлення листами
(посилками, бандеролями) з оголошеною цінністю з позначкою "Звіт"
та з рекомендованим повідомленням про вручення згідно з п. 2
зазначеного вище Порядку. У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки
його вручення податковому органу відповідальність за неподання або
несвоєчасне подання податкової звітності несе оператор поштового
зв'язку у порядку, передбаченому законодавством, при цьому платник податків звільняється від будь-якої
відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої
податкової декларації. Платник податків протягом п'яти робочих днів від дня
отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового
відправлення на виконання вимог підпункту 4.1.2 пункту 4.1 статті
4 Закону України N 2181-III ( 2181-15 ) надсилає поштою або надає
особисто (за його вибором) податковому органу другий примірник
податкової звітності, пояснення та документ (копію документа),
яким підтверджує факт поштового відправлення первинного звіту. Порядок оформлення зазначених поштових відправлень, а також
нормативи їх обігу визначаються Кабінетом Міністрів України. Надіслані листи приймаються загальними відділами та після
попереднього розгляду документів у той же день передаються у
підрозділи обробки та ведення податкових документів для реєстрації
та подальшої комп'ютерної обробки у системі приймання та обробки
документів податкової звітності (згідно з пп. 3.2.5 Типової
інструкції з діловодства в ОДПС України).
4.16. При прийманні таких звітних документів працівниками
підрозділу обробки та ведення податкових документів здійснюються
процедури, описані в пп. 4.5 - 4.8 Порядку. Якщо звітність надана
з порушеннями вимог, зазначених у пп. 4.5 - 4.7, то така звітність
може бути не визнана як податкова. У цьому випадку виконуються дії
згідно з п. 4.5 цього Порядку.
4.17. При отриманні документів податкової звітності, яка
подається платниками податків з порушенням термінів подання, такі
документи приймаються, реєструються та для них здійснюється
комп'ютерна обробка згідно із загальними правилами, зазначеними у
Порядку, як для документів податкової звітності, поданої вчасно. У такому випадку інспектор, що здійснює приймання документів
податкової звітності, повідомляє платника податків про
необхідність звернення до податкового інспектора галузевого
підрозділу для видачі документа про застосування фінансових
санкцій за порушення термінів подання документів податкової
звітності. Рішення щодо застосування фінансових санкцій до порушників
термінів подання документів податкової звітності приймаються та
оформлюються галузевими підрозділами за даними реєстрів неподаної
та невчасно поданої звітності та після їх аналізу (п. 6.2 цього
Порядку). Граничні терміни подання документів податкової звітності
можуть бути продовжені згідно з п. 15.4 ст. 15 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) . У цьому разі
документи податкової звітності подаються до під-розділів-обробки
та ведення податкових документів на загальних підставах з наданням
підтвердження про причини перенесення граничного терміну подання.
4.18. Платники податків несуть повну відповідальність за
невчасно подані документи податкової звітності згідно з п. 17.1.1
Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ).
4.19. Приймання та обробка уточнених документів податкової
звітності. 4.19.1. У разі коли у майбутніх податкових періодах (з
урахуванням термінів давності, визначених ст. 15 Закону України
від 21 грудня 2000 року N 2181-III ( 2181-14 ) платник податків
самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової
декларації, такий платник податків має право подати уточнюючий
розрахунок. 4.19.2. Платник податків має право не подавати такий
розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі
податкової декларації за будь-який наступний податковий період,
протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. Форма
уточнюючих розрахунків визначається у Порядках, встановлених для
податкових декларацій. 4.19.3. Реєстрація та обробка уточнених документів податкової
звітності, в т.ч. таких, що надійшли поштовими відправленнями,
проводиться у загальному порядку приймання та обробки документів
податкової звітності, викладеному у Порядку. Для визначення контролюючим органом проведення перевірки у
платника податків працівники галузевого підрозділу надають до
підрозділів обробки та ведення податкових документів службову
записку з переліком юридичних або фізичних осіб, у яких
починаються перевірки, з терміном їх проведення. Дані про наявність перевірки заносяться до коментарів
відповідним платникам податків. При створенні пакета звітності
такого платника податків системою видається повідомлення
(коментар). Після закінчення перевірки у платників податків відмітка
(коментар) про перевірку знімається. Імпорт уточнюючих документів податкової звітності до КОР
проводиться в день подання такої звітності. 4.19.4. Уточнююча звітність, що складається із уточнюючого
звіту та довідки до нього, реєструється та заноситься до
електронної бази податкової звітності в періоді, показники якого
вона уточнює. Довідка, що змінює суми податкового зобов'язання,
реєструється та заноситься до електронної бази податкової
звітності у місячному періоді, дата якого відповідає даті подання
такої довідки у межах звітного податкового періоду. Уточнюючий розрахунок до декларацій з податку на прибуток
підприємства (банку), з податку на доходи (прибуток) страховика, з
податку на додану вартість тощо заноситься до електронної бази
податкової звітності у місячному періоді аналогічно довідці. Уточнюючий розрахунок, що включає в себе і нові показники, і
суми податкових зобов'язань, у результаті самостійно виправленої
помилки з нарахуванням штрафу заноситься в період, який він
уточнює (наприклад, звіти по рентних та ресурсних податках,
платежах).
4.20. При переході платника податків до іншої ДПІ за
повідомленням підрозділу обліку платників податків підрозділом
обробки та ведення податкових документів формуються експортні файли з наявною звітністю без
"логічного видалення" із електронної бази податкової звітності
разом з реєстрами переданої звітності (додаток 6 до Порядку) за
поточний та два попередні роки.
4.21. Сформовані файли звітності разом з реєстром передаються
до підрозділу обліку платників податків для передачі до іншої ДПІ.
Типова форма реєстру звітності наведена у додатку 6 до Порядку.
4.22. При взятті на облік платників податків, які перейшли з
іншої ДПІ, працівники підрозділу здійснюють імпорт звітності
платників. Така звітність має статус "До відома".
4.23. При ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності
платником податків подається останній пакет звітності, квартальні
звіти якого повинні заноситись до відповідного звітного періоду.
Наприклад, декларація про прибуток підприємства, подана в березні
2002 року, заноситься в I квартал 2002 року, у коментарях до звіту
проставляється відмітка "ліквідаційна декларація станом на".
4.24. При наданні платником податків документів податкової
звітності за іншою формою, якщо форма податкової звітності,
визначена центральним податковим органом, збільшує або зменшує
його податкові зобов'язання всупереч нормам закону з такого
податку, збору (обов'язкового платежу), такий звіт подається разом
з поясненням мотивів його складання до загального відділу. Після
аналізу галузевими підрозділами правомірності подання такого звіту
підрозділи обробки та ведення податкових документів вводять надані
звіти в електронну базу. Такі звіти матимуть статус "помилковий".
5. ПЕРЕНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПЕРВИННИХ ЗВІТНИХ
ДОКУМЕНТІВ ПЛАТНИКІВ ДО ЕЛЕКТРОННИХ БАЗ
ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДПІ
5.1. Обробка даних первинних звітних документів платників
податків з паперових носіїв та занесення інформації до електронних
баз податкової звітності виконується працівниками підрозділу
обробки та ведення податкових документів.
5.2. Під час введення зазначених у звітності показників до
електронних баз податкової звітності проводиться автоматизована
перевірка податкових документів відповідно до затверджених та
реалізованих алгоритмів контролю в ПЗ з приймання та обробки
податкової звітності. Алгоритми контролю, що застосовуються при автоматизованій
перевірці показників документів податкової звітності, затверджені
відповідними порядками заповнення звітних документів.
5.3. Для уникнення помилок вводу при перенесенні показників
бюджетних нарахувань з паперових носіїв до електронної бази
податкової звітності підрозділами обробки та ведення податкових
документів виконується режим верифікації окремих звітних
показників. Часткова верифікація стосується звітних показників,
які імпортуються до КОР, та виконується шляхом подвійного
введення.
5.4. Верифікації підлягають тільки звітні документи, що
містять нараховані суми податкових зобов'язань.
5.5. Працівники підрозділу обробки та ведення податкових
документів, які здійснюють приймання та обробку звітних
документів, несуть повну відповідальність за відповідність даних у
базах податкової звітності показникам, які відображені у поданих
платником звітних документах у паперовому вигляді, або у переданій
платником податковій звітності у електронному вигляді.
5.6. Незначні помилки у звітних документах платників
податків, які не впливають на розрахунок та суму податкового
зобов'язання (наприклад, не вказаний показник загальної суми
(рядок 5 в декларації з ПДВ), або навпаки, загальна сума вказана,
а не всі складові заповнені (пропущена сума); показник заповнений
в додатках і відсутній в декларації або навпаки тощо), виявлені
під час проведення камеральної перевірки галузевими підрозділами,
усуваються в електронній базі податкової звітності за службовими
записками галузевих підрозділів підрозділами обробки та ведення
податкових документів в терміни, встановлені для камеральної
перевірки та до відправлення баз на обласний рівень.
5.7. Перенесення даних до електронної бази, їх імпорт до АІС
"Облік податків і платежів" та інших АРМів, визначених центральним
контролюючим органом, вивантаження та передача інформації на
обласний рівень виконуються в терміни, вказані в додатку 2 до
Порядку.
6. ФОРМУВАННІ ЗВЕДЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗВІТІВ,
ДОВІДОК НА ОСНОВІ ДАНИХ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ. СХЕМА ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ
ОБРОБКИ ТА ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ІНШИМИ
СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
6.1. Щоденно, після закінчення обробки податкової звітності
та верифікації нарахованих сум, підрозділи обробки та ведення
податкових документів: звіряють суми до нарахування або відшкодування з даними
декларацій (розрахунків), використовуючи режим верифікації
нарахованих сум; формують та передають до підрозділів адміністрування
облікових показників та звітності реєстри нарахованих сум у
розрізі форм звітності по платниках податків разом із
вивантаженими з електронної бази звітних документів даними; формують реєстри поданої звітності у розрізі форм звітності
по платниках податків та передають їх до галузевих підрозділів. Залежно від призначення реєстри поданої звітності або реєстри
нарахованих сум формуються у підрозділі обробки та ведення
податкових документів та зберігаються, крім підрозділу обробки та
ведення податкових документів, у галузевому підрозділі чи у
підрозділі адміністрування облікових показників та звітності. У кінці кожного реєстру обов'язковим є наявність підписів
відповідальних осіб, що передають та приймають ці реєстри, та дати
їх передачі (при великій кількості платників податків реєстри
поданої звітності можуть передаватись в електронному вигляді разом
з роздрукованим актом приймання-передачі звітності).
6.2. Після закінчення термінів подачі податкової звітності,
на наступний робочий день формуються та передаються до галузевих
підрозділів та підрозділів контрольно-перевірочної роботи: реєстри неподаної звітності в розрізі окремих видів звітних
документів для аналізу та прийняття адміністративних рішень щодо
неподаної звітності. Процедура виконується за запитом структурних
підрозділів (для отримання максимально достовірної інформації для
підрозділів обробки та ведення податкових документів підрозділом
автоматизації процесів оподаткування повинні готуватись бази
зареєстрованих платників податків станом на початок звітного
періоду в розрізі окремих податків по ГЩВ, єдиному податку,
податку на прибуток - діючі підприємства, неприбуткові
організації, інші тощо. У визначенні складу платників податків
таких баз обов'язково беруть участь відповідні галузеві підрозділи
управлінь з оподаткування юридичних осіб та фізичних осіб); реєстри невчасно поданої звітності (у міру надходження
звітів).
6.3. Після закінчення терміну перенесення інформації із
звітних документів до електронних баз податкової звітності
підрозділами обробки та ведення податкової звітності відповідно до
потреб галузевих підрозділів та за їх письмовими запитами можуть
бути сформовані: перелік платників, що подали незаповнені звіти в розрізі
окремих видів податків; перелік платників, що подали помилкові звіти; статистичні дані про подані та оброблені звіти за вказані
періоди; статистичні дані щодо виду (ручний, на магнітному носії,
засобами електронної пошти) подачі звітності за вказані періоди; зведені звіти в розрізі окремих форм звітності.
6.4. До галузевих підрозділів передається звітність,
надіслана до ДПІ засобами телекомунікаційного зв'язку у вигляді
реєстрів поданої звітності.
6.5. Реєстри уточнюючої і невчасно поданої звітності та
відповідні вивантажені дані з електронної бази звітних документів
передаються до підрозділу адміністрування облікових показників та
звітності у день подання такої звітності до податкового органу.
6.6. Підрозділами обробки та ведення податкової звітності
після проведення повної обробки звітних документів, верифікації,
моніторингу баз даних податкової звітності та виправлення помилок
проводиться вивантаження даних з електронних баз податкової
звітності (у тому числі щотижнево розробленими шаблонами) та
передача до галузевих підрозділів роздрукованих реєстрів на
виконання Наказу ДПА України від 24.04.2003 р. N 196/ДСК
( v0196225-03 ) "Щодо здійснення ефективного контролю за
правомірністю відшкодування з бюджету сум податку на додану
вартість юридичним особам".
6.7. Після обробки податкових декларацій з податку на додану
вартість формується та передається до підрозділу адміністрування
облікових показників та звітності "Реєстр сум податку на додану
вартість, включених до графи 19.2 (Б) декларації".
6.8. Відповідно до Регламенту, затвердженого наказом ДПА
України від 03 вересня 2004 року N 512, здійснюється передача
інформації на обласний рівень для імпорту в АІС ОР. Вивантаження даних для передачі інформації на обласний рівень
повинно виконуватись з урахуванням періоду, за який подана
уточнююча податкова звітність та звітність з порушенням граничних
термінів подання податкової звітності.on top