Document v0684821-12, current version — Adoption on December 27, 2012

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2012  № 684

Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах Держземагентства на 2013 рік

З метою реалізації положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001, Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, та відповідно до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 445, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупції в центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах Держземагентства на 2013 рік (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Держземагентства України, Голові Рескомзему АР Крим, керівникам головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі:

2.1. Забезпечити безумовне виконання завдань, передбачених Планом заходів.

2.2. Подавати інформацію про виконання Плану заходів до Управління запобігання та протидії корупції щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Начальнику Управління запобігання та протидії корупції Карпову Р.М.:

3.1. Забезпечити контроль за виконанням Плану заходів.

3.2. Здійснювати моніторинг виконання Плану заходів та у разі потреби вносити пропозиції для забезпечення його виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

С.М. ТимченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Держземагентства України
27.12.2012 № 684

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання і протидії корупції у центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах Держземагентства
на 2013 рік

№ з/п

Зміст заходів

Терміни і строки виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупції, що підлягають здійсненню у 2013 році

до 20.01.2013

Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

2

Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, щорічну оцінку виконання державними службовцями центрального апарату Держземагентства України, територіальних органів Держземагентства покладених на них обов'язків і завдань, а також вжити заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

Постійно

Департамент кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

3

Забезпечити безумовне виконання наказу Держземагентства України від 06.03.2012 № 97 "Про попередження щодо встановлених чинним законодавством обмежень, що спрямовані на запобігання і протидію корупції" (із змінами) щодо попередження про встановлені Законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням; інформації про працюючих у центральному апараті Держземагентства України та/або в територіальних органах Держземагентства близьких осіб; інформації про наявність (відсутність) корпоративних прав

Постійно

Департамент кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

4

Здійснювати на засіданнях колегії територіальних органів Держземагентства розгляд питань стосовно виконання законодавства про державну службу, засади запобігання та протидії корупції, а також стосовно реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері

постійно

Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

5

Забезпечити організацію подання державними службовцями центрального апарату Держземагентства України та територіальних органів Держземагентства декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік за формою, що додається до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

до 01.04.2013

Департамент кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

6

Забезпечити проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у центральному апараті Держземагентства України та територіальних органах Держземагентства відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Указу Президента України "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" та наказу Держземагентства України від 07.02.2012 № 53

постійно

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Департамент кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

7

Забезпечити своєчасне подання інформації про заходи, що вживаються Держземагентством України, територіальними органами Держземагентства з виконання антикорупційного законодавства для розміщення на офіційному веб-сайті Держземагентства України та територіальних органів земельних ресурсів

щокварталу

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

8

Передбачати у навчальних планах підвищення кваліфікації працівників центрального апарату Держземагентства України та територіальних органів Держземагентства на 2013 рік вивчення питань дотримання антикорупційного законодавства, забезпечення дотримання Загальних правил поведінки державних службовців

протягом року

Департамент кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

9

Проводити у територіальних органах Держземагентства заняття з питань дотримання антикорупційного законодавства, тематичні наради з питань недопущення корупційних діянь (на виконання пункту 2.12 протокольного доручення за підсумками наради з питань протидії корупції в органах земельних ресурсів під головуванням Міністра аграрної політики та продовольства України Присяжнюка М.В. від 16.09.2011) та інформувати про результати проведеної роботи Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України

щокварталу

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Департамент кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

10

Узагальнювати практику реагування на корупційні діяння та пов'язані з ними правопорушення, скоєні державними службовцями територіальних органів Держземагентства. Проводити аналіз щодо реагування на корупційні правопорушення, додержання порядку притягнення до відповідальності керівників різних рівнів за вчинення корупційних діянь їх підлеглими працівниками та невжиття заходів щодо запобігання подібним випадкам

щокварталу

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

11

Аналізувати пропозиції, що надходять від громадян на гарячу лінію, скарги та звернення громадян, в яких вбачається порушення працівниками територіальних органів Держземагентства Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", та вживати заходів стосовно усунення недоліків та покращення роботи відповідних територіальних органів

щокварталу

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

12

У разі недодержання державними службовцями законодавства про державну службу та про запобігання і протидію корупції проводити службові розслідування (перевірки)

постійно

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, керівники структурних підрозділів центрального апарату Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

13

Забезпечити інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов'язків

постійно

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

14

Забезпечити обов'язкове та першочергове проведення перевірок за зверненнями правоохоронних органів у центральному апараті Держземагентства України та територіальних органах Держземагентства

постійно

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

15

Забезпечити подання інформації про результати розгляду повідомлень про випадки корупції та проведені службові розслідування Управлінню запобігання та протидії корупції Держземагентства України для подальшого узагальнення

щокварталу

Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

16

Забезпечити вжиття заходів щодо припинення державної служби працівникам, визнаних винними у вчиненні корупційних діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів

у триденний строк (з дня отримання копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили)

Департамент кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

17

Забезпечити здійснення обліку працівників системи органів земельних ресурсів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року № 1422)

постійно

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

18

Надавати територіальним органам Держземагентства методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції

постійно

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України

19

Забезпечити доведення до відома працівників територіальних органів Держземагентства у районах (містах) інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві

постійно

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

20

Забезпечити невідкладене інформування Держземагентства України про факти з ознаками правопорушень та злочинів, які вчиняються працівниками територіальних органів Держземагентства (наказ Держкомзему від 24.02.2010 № 197)

постійно (протягом 3-х годин після отримання відповідної інформації)

Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

21

На виконання доручення Держземагентства України, надісланого листом від 21.11.2011 № 17908/30/7-11, забезпечити подання Управлінню запобігання та протидії корупції Держземагентства України інформації про результати проведених заходів щодо запобігання та протидії корупції у 2013 році за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1094 "Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведених заходів щодо запобігання та протидії корупції"

до 20.01.2014

Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

22

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1072 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення" та доручення Держземагентства України, надісланого листом від 07.12.2011 № 18934/30/7-11, забезпечити подання Управлінню запобігання та протидії корупції Держземагентства України інформації про осіб, звільнених у зв'язку з притягненням їх до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

щокварталу (до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом)

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, Департамент кадрової політики та персоналу Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

23

Забезпечити подання Управлінню запобігання та протидії корупції Держземагентства України інформації про стан виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, для її узагальнення

до 20.01.2014

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України, керівники структурних підрозділів центрального апарату Держземагентства України, Голова Рескомзему АР Крим, начальники головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві та м. Севастополі

24

Під час проведення перевірок територіальних органів земельних ресурсів здійснювати оцінку ефективності організації роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства та Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах Держземагентства на 2012 рік та 2013 рік

протягом року

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України

25

Забезпечити підготовку проекту Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах Держземагентства на 2014 рік

до 25.12.2013

Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України

Начальник Управління
запобігання та протидії
корупціїР.М. Карпов

{Текст взято з сайту Держземагентства України http://www.dazru.gov.ua}on top