Document v0657617-07, current version — Revision on December 9, 2008, on the basis - v0637617-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
26.12.2007 N 657

Про затвердження Плану діяльності
Мінприроди з підготовки проектів
регуляторних актів на 2008 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
N 55 ( v0055617-08 ) від 08.02.2008
N 205 ( v0205617-08 ) від 17.04.2008
N 292 ( v0292617-08 ) від 09.06.2008
N 297 ( v0297617-08 ) від 09.06.2008
N 357 ( v0357617-08 ) від 10.07.2008
N 382 ( v0382617-08 ) від 24.07.2008
N 417 ( v0417617-08 ) від 11.08.2008
N 467 ( v0467617-08 ) від 11.09.2008
N 526 ( v0526617-08 ) від 15.10.2008
N 548 ( v0548617-08 ) від 27.10.2008
N 605 ( v0605617-08 ) від 25.11.2008
N 637 ( v0637617-08 ) від 09.12.2008 }

На виконання вимог, встановлених статтею 7 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) щодо забезпечення планування діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів регуляторними органами,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План діяльності Мінприроди з підготовки
проектів регуляторних актів на 2008 рік (далі - План), що
додається.
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства, урядових органів державного управління у складі
Мінприроди забезпечити виконання Плану у визначені строки.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Г.Філіпчук

Додаток

ПЛАН
діяльності Мінприроди з підготовки
проектів регуляторних актів на 2008 рік

---------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид та назва | Ціль прийняття |Строк підготовки | Структурний | |п/п| проекту | регуляторного акта | проекту | підрозділ, | | |регуляторного акта | | регуляторного |відповідальний| | | | | акта |за розроблення| | | | | |регуляторного | | | | | | акта | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| | 1.|Проект закону |Надання повноважень |II квартал |Державна | | |України |громадським |2008 року |екологічна | | |"Про внесення змін |інспекторам щодо |(ініціатива |інспекція | | |до Кодексу України |складання протоколів |Державної | | | |про адміністративні|про адміністративні |екологічної | | | |правопорушення" |правопорушення |інспекції) | | | | |відповідно до вимог | | | | | |законів України | | | | | |"Про мисливське | | | | | |господарство та | | | | | |полювання" | | | | | |( 1478-14 ), | | | | | |"Про тваринний світ" | | | | | |( 2894-14 ), | | | | | |"Про рослинний світ" | | | | | |( 591-14 ), "Про | | | | | |природно-заповідний | | | | | |фонд" ( 2456-12 ) | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| | 2.|Проект закону |Посилення |IV квартал |Державна | | |України |відповідальності |2008 року |екологічна | | |"Про внесення змін |за порушення вимог |(ініціатива |інспекція | | |до Кодексу України |природоохоронного |Державної | | | |про адміністративні|законодавства |екологічної | | | |правопорушення щодо| |інспекції) | | | |посилення | | | | | |відповідальності за| | | | | |порушення вимог | | | | | |природоохоронного | | | | | |законодавства" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |2-1|Проект закону |Виконання підкомпоненту|IV квартал 2008 |Державна | | |України "Про |4.2 компоненту 4 | |екологічна | | |внесення змін до |Робочого плану | |інспекція | | |деяких законодавчих|виконання Порогової | | | | |актів України з |програми Корпорації | | | | |питань здійснення |"Виклики тисячоліття" | | | | |державного контролю|щодо зниження рівня | | | | |у сфері |корупції "Реформа | | | | |використання та |дозвільної системи у | | | | |охорони вод" |сфері будівництва, | | | | | |муніципальних послуг, | | | | | |гармонізація процедур | | | | | |землекористування та | | | | | |реєстрації прав на | | | | | |нерухоме майно" в | | | | | |частині передачі | | | | | |функцій контролю за | | | | | |охороною водних | | | | | |ресурсів Міністерству | | | | | |охорони навколишнього | | | | | |природного середовища | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |2-2|Проект закону |Виконання підкомпоненту|IV квартал 2008 |Державна | | |України "Про |4.2 компоненту 4 | |екологічна | | |внесення змін до |Робочого плану | |інспекція | | |деяких законодавчих|виконання Порогової | | | | |актів з питань |програми Корпорації | | | | |здійснення |"Виклики тисячоліття" | | | | |державного та |щодо зниження рівня | | | | |громадського |корупції "Реформа | | | | |контролю у сфері |дозвільної системи у | | | | |використання та |сфері будівництва, | | | | |охорони земель" |муніципальних послуг, | | | | | |гармонізація процедур | | | | | |землекористування та | | | | | |реєстрації прав на | | | | | |нерухоме майно" в | | | | | |частині передачі | | | | | |функцій контролю за | | | | | |охороною земель | | | | | |Міністерству охорони | | | | | |навколишнього | | | | | |природного середовища | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| | 3.|Проект закону |Врегулювання питань |II півріччя |Державна | | |України |щодо порядку |2008 року |служба | | |"Про внесення змін |здійснення |(Указ Президента |заповідної | | |до Закону України |природоохоронних |України від |справи | | |"Про |заходів з моменту |23.05.2005 N 838)| | | |природно-заповідний|створення установ |( 838/2005 ) | | | |фонд України" |та об'єктів | | | | | |природно-заповідного | | | | | |фонду, удосконалення | | | | | |організації їх | | | | | |функціонування | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| | 4.|Проект закону |Створення належних |I півріччя |Державна | | |України |умов для реалізації |2008 року |служба | | |"Про затвердження |державної політики у |(Указ Президента |заповідної | | |Загальнодержавної |сфері заповідної |України від |справи | | |цільової |справи, |23.05.2005 N 838)| | | |екологічної |удосконалення |( 838/2005 ) | | | |програми розвитку |управління системою | | | | |заповідної справи |територій і об'єктів | | | | |на період до 2020 |природно-заповідного | | | | |року" |фонду та доведення | | | | | |загальної площі | | | | | |природно-заповідного | | | | | |фонду до 10,4% від | | | | | |загальної площі | | | | | |держави | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| | 5.|Проект закону |Приведення у |Березень |Департаменту | | |України |відповідність |2008 року |екологічної | | |"Про внесення змін |положень Закону |(доручення |безпеки | | |до деяких |України "Про |Кабінету | | | |законодавчих актів |відходи" ( 187/98-ВР ) |Міністрів України| | | |у сфері поводження |із законодавчими |від 08.10.2007 | | | |з відходами" |актами з питань |N 54539/67/1-05) | | | | |поводження з відходами,| | | | | |а також з міжнародними | | | | | |документами, що | | | | | |регулюють відносини | | | | | |у зазначеній сфері, | | | | | |зокрема із Рамковою | | | | | |директивою | | | | | |Європейського Союзу | | | | | |91/156/ЕЕС | | | | | |"Про відходи" | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| | 6.|Проект закону |Впровадження |Липень 2008 року |Департаменту | | |України |механізмів |(ініціатива |екологічної | | |"Про ратифікацію |компенсації та |Департаменту) |безпеки | | |Протоколу про |відповідальності під | | | | |відповідальність |час здійснення | | | | |та компенсацію до |транскордонних | | | | |Базельської |перевезень відходів | | | | |конвенції про |відповідно до | | | | |контроль за |Базельської | | | | |транскордонними |конвенції | | | | |перевезеннями |( 995_022 ) | | | | |небезпечних | | | | | |відходів та їх | | | | | |видаленням" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| | 7.|Проект закону |Приведення у |Листопад |Департаменту | | |України |відповідність до |2008 року |екологічної | | |"Про внесення змін |вимог Закону України |(ініціатива |безпеки | | |до Закону України |"Про дозвільну |Департаменту) | | | |"Про пестициди і |систему у сфері | | | | |агрохімікати" |господарської | | | | | |діяльності" | | | | | |( 2806-15 ) | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| | 8.|Проект закону |Виконання |Грудень 2008 року|Департаменту | | |України щодо |пріоритетних завдань |(ініціатива |екологічної | | |впровадження |Гранту Фонду |Департаменту) |безпеки | | |системи |інституційного | | | | |інтегрованих |розвитку N TF 055860 | | | | |дозволів на викиди |на цілі реформування | | | | |і скиди |правової бази та | | | | |забруднюючих |зміцнення | | | | |речовин, розміщення|інституційної | | | | |відходів |спроможності для | | | | | |розвитку екологічної | | | | | |дозвільної системи | | | | | |України Формування | | | | | |і впровадження | | | | | |екологічно | | | | | |збалансованої | | | | | |системи | | | | | |природокористування, | | | | | |зміни національних | | | | | |моделей виробництва | | | | | |і споживання, | | | | | |еколого-інноваційної | | | | | |модернізації | | | | | |економіки України. | | | | | |Реформування | | | | | |правової бази та | | | | | |вдосконалення | | | | | |інституційної | | | | | |спроможності | | | | | |екологічної | | | | | |дозвільної системи. | | | | | |Розпорядження | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від 22.04.2005 | | | | | |N 117-р ( 117-2005-р ),| | | | | |доручення від | | | | | |10.02.2006 N 26007 | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| | 9.|Проект закону |Загальнодержавна |2008 - 2010 роки |Управління | | |України щодо |програма |(Загальнодержавна|водних | | |впровадження |"Питна вода України" |програма "Питна |ресурсів | | |диференційованої |на 2006 - 2020 роки |вода України" | | | |плати за |(Закон України від |на 2006 - 2020 | | | |використання |03.03.2005 |роки (Закон | | | |поверхневих та |N 2455-IV) ( 2455-15 ) |України від | | | |підземних вод | |03.03.2005 | | | |різної якості | |N 2455-IV) | | | | | |( 2455-15 ) | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |9-1|Проект закону |Впровадження в державну|II квартал |Управління | | |України "Про |політику принципу |2008 року |водних | | |прибережну смугу |інтегрованого |(ініціатива |ресурсів | | |морів" |управління прибережними|Управління) | | | | |смугами морів з метою | | | | | |охорони та відтворення | | | | | |біо- і ландшафтного | | | | | |різноманіття, | | | | | |збереження | | | | | |рекреаційного | | | | | |потенціалу прибережних | | | | | |морських екосистем тощо| | | | | |(відповідно до вимог | | | | | |Закону України від | | | | | |22.03.2001 N 2333-III | | | | | |( 2333-14 ) "Про | | | | | |затвердження | | | | | |Загальнодержавної | | | | | |програми охорони та | | | | | |відтворення довкілля | | | | | |Азовського і Чорного | | | | | |морів", Закону України | | | | | |від 21.09.2000 | | | | | |N 1989-III ( 1989-14 ) | | | | | |"Про Загальнодержавну | | | | | |програму формування | | | | | |національної | | | | | |екологічної мережі | | | | | |України на 2000-2015 | | | | | |роки") | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |9-2|Проект указу |Збереження та |II квартал |Управління | | |Президента |відновлення унікального|2008 року |водних | | |України "Про |природного комплексу в |(ініціатива |ресурсів | | |оголошення |Чорному морі шляхом |Управління) | | | |ботанічного |створення морського | | | | |заказника |об'єкту природно- | | | | |загальнодержавного |заповідного фонду | | | | |значення "Філофорне|відповідно до Закону | | | | |поле Зернова" |України від 21.09.2000 | | | | | |N 1989-III ( 1989-14 ) | | | | | |"Про Загальнодержавну | | | | | |програму формування | | | | | |національної | | | | | |екологічної мережі | | | | | |України на 2000-2015 | | | | | |роки", Закону України | | | | | |від 22.03.2001 | | | | | |N 2333-III ( 2333-14 ) | | | | | |"Про затвердження | | | | | |Загальнодержавної | | | | | |програми охорони та | | | | | |відтворення довкілля | | | | | |Азовського та Чорного | | | | | |морів" | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |9-3|Проект закону |Визначення правових та |Травень 2008 року|Департамент | | |України "Про |організаційний основ | |державного | | |регулювання обсягу |запобігання і | |екологічного | | |антропогенних |пом'якшення наслідків | |моніторингу | | |викидів та |зміни клімату, | | | | |поглинання |виконання зобов'язань | | | | |парникових газів" |України за Рамковою | | | | | |конвенцією Організації | | | | | |Об'єднаних Націй про | | | | | |зміну клімату | | | | | |( 995_044 ) та | | | | | |Кіотським протоколом до| | | | | |Рамкової конвенції | | | | | |Організації Об'єднаних | | | | | |Націй про зміну клімату| | | | | |( 995_801 ) | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |9-4|Проект закону |Попередження та |Червень 2008 року|Департамент | | |України "Про |зменшення негативного | |стратегічного | | |внесення змін до |впливу на навколишнє | |планування | | |деяких законодавчих|природне середовище | | | | |актів України щодо |об'єктами або видами | | | | |екологічного |діяльності, які | | | | |аудиту" |становлять підвищену | | | | | |екологічну небезпеку | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |9-5|Проект закону |Створення законодавчої |Грудень 2008 року|Департамент | | |України "Про |основи для розширення | |стратегічного | | |внесення змін до |бази оподаткування | |планування | | |Закону України "Про|збору за забруднення | | | | |охорону |навколишнього | | | | |навколишнього |природного середовища | | | | |природного |за рахунок впровадження| | | | |середовища" (щодо |збору за імпорт та | | | | |розширення |використання в Україні | | | | |податкової бази |продукції, що становить| | | | |справляння збору за|підвищену екологічну | | | | |забруднення |небезпеку | | | | |навколишнього | | | | | |природного | | | | | |середовища) | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |10.|Проект постанови |Удосконалення |IV квартал |Державна | | |Кабінету Міністрів |Методики розрахунків |2008 року |екологічна | | |України |розмірів |(Указ Президента |інспекція | | |"Про затвердження |відшкодування |України від | | | |Методики |збитків, заподіяних |04.02.2003 N 75) | | | |розрахунків |державі внаслідок |( 75/2003 ) | | | |розмірів |порушення | | | | |відшкодування |законодавства про | | | | |збитків, заподіяних|охорону та | | | | |державі внаслідок |раціональне | | | | |порушення |використання водних | | | | |законодавства про |ресурсів ( z0044-02 ) | | | | |охорону та | | | | | |раціональне | | | | | |використання водних| | | | | |ресурсів" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |11.|Проект постанови |Необхідність |I квартал |Державна | | |Кабінету Міністрів |прийняття |2008 року (на |геологічна | | |України |регуляторного акта |виконання Закону |служба | | |"Про затвердження |повинна |України | | | |Порядку надання у |встановлюватися |"Про Державний | | | |2008 році |Законом України |бюджет України на| | | |спеціальних |"Про Державний |2008 рік") | | | |дозволів на |бюджет України на |( 107-17 ) | | | |користування |2008 рік" | | | | |надрами" |( 107-17 ) за | | | | | |аналогією з | | | | | |попередніми чотирма | | | | | |роками, коли | | | | | |призупинялися | | | | | |ч. ч. 2 та 6 ст. 16 | | | | | |Кодексу України про | | | | | |надра ( 132/94-ВР ) | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |12.|Проект постанови |Необхідність |I квартал |Державна | | |Кабінету Міністрів |прийняття |2008 року (на |геологічна | | |України |регуляторного акта |виконання Закону |служба | | |"Про затвердження |повинна |України | | | |Порядку проведення |встановлюватися |"Про Державний | | | |у 2008 році |Законом України |бюджет України на| | | |аукціонів з продажу|"Про Державний |2008 рік") | | | |спеціальних |бюджет України на |( 107-17 ) | | | |дозволів на |2008 рік" | | | | |користування |( 107-17 ) | | | | |надрами" |за аналогією з | | | | | |попередніми чотирма | | | | | |роками, коли | | | | | |призупинялися | | | | | |ч. ч. 2 та 6 ст. 16 | | | | | |Кодексу України про | | | | | |надра ( 132/94-ВР ) | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |12-|Проект постанови |Виконання пункту 7 |II квартал |Державна | |1. |Кабінету Міністрів |протокольного рішення |2008 року |геологічна | | |України "Про |Кабінету Міністрів | |служба | | |затвердження |України від 25 лютого | | | | |Методики визначення|2008 року | | | | |вартості | | | | | |геологічної | | | | | |інформації, що | | | | | |отримана за кошти | | | | | |державного бюджету"| | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |12-|Проект постанови |Проект постанови |II квартал |Державна | |2. |Кабінету Міністрів |розроблено у зв'язку з |2008 року |геологічна | | |України "Про |необхідністю приведення|(ініціатива |служба | | |внесення змін до |у відповідність |Державної | | | |Методики визначення|постанови Кабінету |геологічної | | | |початкової ціни |Міністрів України "Про |служби) | | | |продажу на аукціоні|затвердження Методики | | | | |спеціального |визначення початкової | | | | |дозволу на право |ціни продажу на | | | | |користування" |аукціоні спеціального | | | | | |дозволу на право | | | | | |користування надрами" | | | | | |від 15 жовтня | | | | | |2004 року N 1374 | | | | | |( 1374-2004-п ) (далі -| | | | | |Методика) до чинного | | | | | |законодавства України, | | | | | |синхронізації її | | | | | |застарілих положень з | | | | | |тенденціями розвитку | | | | | |суспільно-економічних | | | | | |відносин в Україні та | | | | | |збалансування вартості | | | | | |права користування | | | | | |надрами з ринковим | | | | | |попитом на мінерально- | | | | | |сировинну базу. | | | | | |Проект постанови | | | | | |подається на виконання | | | | | |доручення Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |11.03.2008 | | | | | |N 13834/1/1-08 | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |13.|Проект постанови |Доручення |Після прийняття |Департамент | | |Кабінету Міністрів |Прем'єр-міністра |проекту закону |державного | | |України |України від 09.11.2005 |України |екологічного | | |"Про внесення змін |N 4988/16/1-05 |"Про внесення |моніторингу | | |до постанови |Приведення |змін до деяких | | | |Кабінету Міністрів |нормативно-правових |законодавчих | | | |України від |актів у |актів у зв'язку з| | | |13 березня 2002 р. |відповідність до |прийняттям Закону| | | |N 302" |Закону України "Про |України "Про | | | | |дозвільну систему у |дозвільну систему| | | | |сфері господарської |у сфері | | | | |діяльності" ( 2806-15 )|господарської | | | | | |діяльності" | | | | | |( 2806-15 ) в | | | | | |тому числі статті| | | | | |11 Закону України| | | | | |"Про охорону | | | | | |атмосферного | | | | | |повітря" | | | | | |( 2707-12 ) | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |14.|Проект постанови |Реалізація положень |2008 - 2009 рік |Департамент | | |Кабінету Міністрів |ст. 22 Закону |(ініціатива |державного | | |України |України |Департаменту) |екологічного | | |"Про затвердження |"Про охорону | |моніторингу | | |Порядку здійснення |навколишнього | | | | |моніторингу |природного | | | | |навколишнього |середовища" ( 1264-12 )| | | | |природного | | | | | |середовища та | | | | | |надання екологічної| | | | | |звітності | | | | | |підприємствами, | | | | | |установами та | | | | | |організаціями, | | | | | |діяльність яких | | | | | |призводить або може| | | | | |призвести до | | | | | |погіршення стану | | | | | |навколишнього | | | | | |природного | | | | | |середовища" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |15.|Проект постанови |Після прийняття |Грудень 2008 року|Департаменту | | |Кабінету Міністрів |Верховною Радою |(ініціатива |екологічної | | |України |України проекту |Департаменту) |безпеки | | |"Про внесення змін |закону України | | | | |і доповнень до |"Про внесення змін і | | | | |постанови Кабінету |доповнень у деякі | | | | |Міністрів України |законодавчі акти у | | | | |від 13 липня |сфері поводження з | | | | |2000 року N 1120" |відходами" | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |16.|Проект постанови |Після прийняття |Грудень 2008 року|Департаменту | | |Кабінету Міністрів |Верховною Радою |(ініціатива |екологічної | | |України |України проекту |Департаменту) |безпеки | | |"Про внесення змін |закону України | | | | |і доповнень до |"Про весення змін і | | | | |постанови Кабінету |доповнень у деякі | | | | |Міністрів України |законодавчі акти у | | | | |від 3 серпня |сфері поводження з | | | | |1998 року N 1218" |відходами" | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |17.|Проект постанови |Створення умов для |Грудень 2008 року|Департаменту | | |Кабінету Міністрів |недопущення |(ініціатива |екологічної | | |України "Про |потрапляння в країну |Департаменту) |безпеки | | |внесення змін і |препаратів | | | | |доповнень до |небезпечних для | | | | |постанови Кабінету |здоров'я людини та | | | | |Міністрів України |довкілля | | | | |від 4 березня | | | | | |1996 року N 288" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |18.|Проект постанови |Удосконалення |Липень 2008 року |Департаменту | | |Кабінету Міністрів |переліку отруйних |(План з основної |екологічної | | |України |речовин, у тому |діяльності |безпеки | | |"Про внесення змін |числі продуктів |Міністерства | | | |і доповнень до |біотехнології та |охорони | | | |постанови Кабінету |інших біологічних |навколишнього | | | |Міністрів України |агентів |природного | | | |від 20 червня | |середовища на | | | |1995 р. N 440" | |2007 рік, | | | | | |затверджений | | | | | |Міністром | | | | | |12.02.2007 року) | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |19.|Проект постанови |Визначення переліку |Вересень |Департаменту | | |Кабінету Міністрів |документів, які |2008 року |екологічної | | |України |додаються до заяви |(ініціатива |безпеки | | |"Про внесення змін |про видачу ліцензії |Департаменту) | | | |і доповнень до | | | | | |постанови Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |від 4 липня 2001 р.| | | | | |N 756" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |20.|Проект постанови |Доручення Кабінету |Березень |Департаменту | | |Кабінету Міністрів |Міністрів України |2008 року |екологічної | | |України "Про |від 15.05.2006 р. |(ініціатива |безпеки | | |створення Центру |N 2553/22/1-06 |Департаменту) | | | |імплементації в |Підвищення | | | | |Україні Базельської|ефективності обміну | | | | |конвенції, |інформацією із | | | | |Роттердамської |Секретаріатами | | | | |конвенції, |зазначених | | | | |Стокгольмської |міжнародних угод | | | | |конвенції, | | | | | |Стратегічного | | | | | |підходу до | | | | | |міжнародного | | | | | |управління | | | | | |хімічними | | | | | |речовинами" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |21.|Проект постанови |Встановлення правил |Протягом |Департамент | | |Кабінету Міністрів |перевезення тварин, |2008 року |біотичних | | |України |які б забезпечували |(ініціатива |ресурсів та | | |"Про затвердження |їх захист від |Департаменту) |екомережі | | |правил |жорстокого | | | | |транспортування |поводження | | | | |тварин" |відповідно до | | | | | |законодавства | | | | | |України з | | | | | |урахуванням | | | | | |європейських норм, | | | | | |зокрема | | | | | |Європейської | | | | | |конвенції про захист | | | | | |тварин під час | | | | | |міжнародного | | | | | |перевезення ( 994_227 )| | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |22.|Проект постанови |Виконання ст. 14 |Протягом |Департамент | | |Кабінету Міністрів |Закону України "Про |2008 року |біотичних | | |України |захист тварин від |(доручення |ресурсів та | | |"Про внесення змін |жорстокого поводження" |Кабінету |екомережі | | |до переліку органів|( 3447-15 ) |Міністрів України| | | |ліцензування та |(щодо ліцензування |від 10.10.2007 | | | |переліку документів|господарської |N 34517/20/1-06) | | | |що додаються до |діяльності, | | | | |заяви про видачу |пов'язаної з | | | | |ліцензії для |використанням та | | | | |окремого виду |утриманням домашніх | | | | |господарської |тварин) | | | | |діяльності" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |23.|Проект постанови |Проект постанови |Лютий 2008 року |Департамент | | |Кабінету Міністрів |Кабінету Міністрів |(доручення |біотичних | | |України |України спрямований |Кабінету |ресурсів та | | |"Про затвердження |на виконання пункту |Міністрів України|екомережі | | |Порядку отримання |3 доручення Кабінету |від 21.08.2007 | | | |дозволу на |Міністрів України |N 27015/20/1-07) | | | |проведення |від 02.07.2007 | | | | |державної апробації|N 27015/1/1-07 до | | | | |(випробувань) |Закону України "Про | | | | |генетично |державну систему | | | | |модифікованих |біобезпеки при | | | | |організмів у |створенні, | | | | |відкритій системі" |випробуванні, | | | | | |транспортуванні та | | | | | |використанні | | | | | |генетично | | | | | |модифікованих | | | | | |організмів" від | | | | | |31.05.2007 N 1103-V | | | | | |( 1103-16 ) та | | | | | |передбачає | | | | | |визначення правових | | | | | |та організаційних | | | | | |засад регулювання | | | | | |суспільних відносин | | | | | |у частині | | | | | |поводженням з | | | | | |генетично | | | | | |модифікованими | | | | | |організмами, зокрема | | | | | |при проведенні | | | | | |державної апробації | | | | | |(випробувань) генетично| | | | | |модифікованих | | | | | |організмів, з метою | | | | | |їх безпечного | | | | | |вивільнення у | | | | | |навколишнє природне | | | | | |середовище та | | | | | |попередження | | | | | |можливого | | | | | |негативного впливу, | | | | | |а також з метою | | | | | |встановлення | | | | | |механізму державного | | | | | |контролю та | | | | | |регулювання питань, | | | | | |пов'язаних з | | | | | |проведенням | | | | | |державної апробації | | | | | |(випробувань) | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |24.|Проект постанови |Проекту постанови |Лютий 2008 року |Департамент | | |Кабінету Міністрів |Кабінету Міністрів |(доручення |біотичних | | |України |України спрямований |Кабінету |ресурсів та | | |"Про затвердження |на виконання пункту |Міністрів України|екомережі | | |Порядку надання |6 доручення Кабінету |від 21.08.2007 | | | |дозволу на |Міністрів України |N 27015/28/1-07) | | | |транзитне |від 02.07.2007 | | | | |переміщення |N 27015/1/1-07 до | | | | |незареєстрованих в |Закону України "Про | | | | |Україні генетично |державну систему | | | | |модифікованих |біобезпеки при | | | | |організмів через |створенні, | | | | |територію України" |випробуванні, | | | | | |транспортуванні та | | | | | |використанні | | | | | |генетично | | | | | |модифікованих | | | | | |організмів" ( 1103-16 )| | | | | |у частині врегулювання | | | | | |відносин між | | | | | |суб'єктами транзитного | | | | | |переміщення | | | | | |незареєстрованих в | | | | | |Україні генетично | | | | | |модифікованих | | | | | |організмів через | | | | | |територію України з | | | | | |метою встановлення | | | | | |механізму державного | | | | | |контролю та регулювання| | | | | |питань, пов'язаних з | | | | | |транзитним | | | | | |переміщенням таких | | | | | |організмів | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |25.|Проект постанови |Проект постанови |Після прийняття |Департамент | | |Кабінету Міністрів |Кабінету Міністрів |ВР України |біотичних | | |України |України спрямований |проекту закону |ресурсів та | | |"Про затвердження |на виконання ст. 32 |України "Про |екомережі | | |Правил ввезення в |Закону України "Про |внесення змін до | | | |Україну і вивезення|рослинний світ" |деяких | | | |за її межі об'єктів|( 591-14 ). Правила |законодавчих | | | |рослинного світу" |ввезення в Україну і |актів України у | | | | |вивезення за її межі |зв'язку з | | | | |об'єктів рослинного |прийняттям Закону| | | | |світу (далі - Правила) |України "Про | | | | |визначають |дозвільну систему| | | | |єдиний порядок |у сфері | | | | |ввезення в Україну і |господарської | | | | |вивезення за її межі |діяльності" | | | | |(в тому числі шляхом | | | | | |пересилання) | | | | | |об'єктів рослинного | | | | | |світу | | | | | |загальнодержавного | | | | | |та місцевого значення. | | | | | |Вони є обов'язковими | | | | | |для дотримання всіма | | | | | |органами державної | | | | | |влади та органами | | | | | |місцевого | | | | | |самоврядування, | | | | | |фізичними та | | | | | |юридичними особами | | | | | |всіх форм власності. | | | | | |Правила передбачають | | | | | |запровадження | | | | | |дозволів на ввезення | | | | | |та вивезення | | | | | |об'єктів рослинного | | | | | |світу з метою | | | | | |встановлення дієвого | | | | | |контролю за | | | | | |переміщенням | | | | | |зазначених об'єктів | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |26.|Проект постанови |Проект постанови |Після прийняття |Департамент | | |Кабінету Міністрів |Кабінету Міністрів |ВР України |біотичних | | |України |України спрямований |проекту закону |ресурсів та | | |"Про затвердження |на виконання ст. |України "Про |екомережі | | |Інструкції про |Закону України "Про |внесення змін до | | | |порядок видачі |Червону книгу України" |деяких | | | |дозволів на |( 3055-14 ) та з |законодавчих | | | |спеціальне |метою приведення у |актів України у | | | |використання |відповідність |зв'язку з | | | |(добування |порядок видачі |прийняттям Закону| | | |збирання) об'єктів |дозволів з вимогами |України "Про | | | |Червоної книги |Закону України "Про |дозвільну систему| | | |України, форму |дозвільну систему у |у сфері | | | |клопотання та |сфері господарської |господарської | | | |бланків дозволів на|діяльності" ( 2806-15 )|діяльності" | | | |таке використання "| | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |27.|Проект постанови |Проект постанови КМУ |Після прийняття |Департамент | | |Кабінету Міністрів |спрямований на |ВР України |біотичних | | |України |виконання ст. 17 |проекту закону |ресурсів та | | |"Про затвердження |Закону України "Про |України "Про |екомережі | | |Правил збирання |рослинний світ" |внесення змін до | | | |технічної, |( 591-14 ) з метою |деяких | | | |лікарської, |визначення єдиних |законодавчих | | | |пряно-ароматичної |правил збирання |актів України у | | | |та харчової |дикорослої сировини |зв'язку з | | | |сировини з |та затвердження |прийняттям Закону| | | |дикорослих рослин" |бланку дозволу на |України "Про | | | | |спецвикористання |дозвільну систему| | | | |рослинних ресурсів |у сфері | | | | | |господарської | | | | | |діяльності" | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |28.|Проект постанови |Удосконалення |IV квартал |Управління | | |Кабінету Міністрів |чинного |(ініціатива |водних | | |України "Про |нормативно-правового |Управління водних|ресурсів | | |внесення змін до |акта відповідно до |ресурсів) | | | |постанови Кабінету |проекту закону | | | | |Міністрів України |України "Про | | | | |від 11.09.96 N 1100|внесення змін до | | | | |"Про порядок |деяких законодавчих | | | | |розроблення і |актів України у | | | | |затвердження |зв'язку з прийняттям | | | | |нормативів гранично|Закону України "Про | | | | |допустимого |дозвільну систему у | | | | |скидання |сфері господарської | | | | |забруднюючих |діяльності" | | | | |речовин та перелік | | | | | |забруднюючих | | | | | |речовин, скидання | | | | | |яких нормується" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |28-|Проект постанови |Розширення бази |Грудень 2008 року|Департамент | |1 |Кабінету Міністрів |оподаткування, шляхом | |стратегічного | | |України "Про |введення збору за | |планування | | |затвердження |шкідливий акустичний | | | | |нормативів збору за|вплив. | | | | |забруднення |Забезпечення збільшення| | | | |навколишнього |надходжень до | | | | |природного |Державного та місцевих | | | | |середовища, що |фондів охорони | | | | |справлятиметься за |навколишнього | | | | |шкідливий |природного середовища | | | | |акустичний вплив та| | | | | |порядку його | | | | | |справляння" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |28-|Проект постанови |Розширення бази |Червень 2008 року|Департамент | |2 |Кабінету Міністрів |оподаткування, | |стратегічного | | |України "Про |шляхом: | |планування | | |внесення змін до |введення збору за | | | | |Порядку |викиди забруднюючих | | | | |встановлення |речовин авіаційним | | | | |нормативів за |транспортом; | | | | |забруднення |встановлення нормативів| | | | |навколишнього |на викиди диоксиду | | | | |природного |вуглецю; | | | | |середовища і |впровадження сплати | | | | |стягнення цього |збору підприємствами за| | | | |збору" |місцем їх фактичного | | | | | |розміщення; | | | | | |збільшення коефіцієнту | | | | | |кратності за | | | | | |понадлімітні скиди та | | | | | |розміщення відходів. | | | | | |Забезпечення збільшення| | | | | |надходжень до | | | | | |Державного та місцевих | | | | | |фондів охорони | | | | | |навколишнього | | | | | |природного середовища | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |29.|Проект наказу |Зменшення викидів |Грудень 2008 року|Департамент | | |Мінприроди |забруднюючих речовин |(постанова |державного | | |"Про затвердження |в атмосферне повітря |Кабінету |екологічного | | |Технологічних | |Міністрів України|моніторингу | | |нормативів | |від 28.12.2001 | | | |допустимих викидів | |N 1780) | | | |забруднюючих | |( 1780-2001-п ) | | | |речовин в | | | | | |атмосферне повітря | | | | | |для коксових печей"| | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |30.|Проект наказу |Збір, оброблення, |Після прийняття |Департамент | | |Мінприроди |облік, збереження |проекту закону |державного | | |"Про затвердження |інформації, проведення |України "Про |екологічного | | |Інструкції з |розрахунків, контролю |регулювання |моніторингу | | |проведення |та забезпеченням |обсягу | | | |інвентаризації |якості, а також аналізу|антропогенних | | | |антропогенних |результатів про викиди |викидів та | | | |викидів та |із джерел та абсорбцію |поглинання | | | |абсорбції |поглиначами парникових |парникових газів"| | | |парникових газів" |газів; підготовка та |та постанови | | | | |ведення Національного |Кабінету | | | | |кадастру викидів та |Міністрів України| | | | |абсорбції поглиначами |"Про затвердження| | | | |парникових газів в |Порядку | | | | |Україні у |координації | | | | |загальноприйнятому |заходів щодо | | | | |форматі на виконання |виконання | | | | |Україною міжнародних |зобов'язань | | | | |зобов'язань як |України за | | | | |Сторони Рамкової |Рамковою | | | | |конвенції ООН |конвенцією ООН | | | | |про зміну клімату |про зміну клімату| | | | |( 995_044 ) |та Кіотським | | | | | |протоколом до | | | | | |неї" | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |30-|Проект наказу |Вдосконалення механізму|Грудень 2008 року|Департамент | |1 |Мінприроди "Про |регулювання викидів |(постанова |державного | | |затвердження |забруднюючих речовин в |Кабінету |екологічного | | |Інструкції про |атмосферне повітря |Міністрів України|моніторингу | | |проведення | |від 13 грудня | | | |інвентаризації | |2001 року N 1655)| | | |викидів | |( 1655-2001-п ) | | | |забруднюючих | | | | | |речовин в | | | | | |атмосферне повітря | | | | | |на підприємстві" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |31.|Проект наказу |З метою поліпшення |Червень 2008 року|Департаменту | | |Мінприроди |контролю за |(постанова |екологічної | | |"Про затвердження |виконанням робіт, |Кабінету |безпеки | | |зразків заявок, що |пов'язаних з |Міністрів України| | | |подаються |державною |від 04.03.96 | | | |суб'єктами |реєстрацією |N 295) | | | |господарювання на |пестицидів та |( 295-96-п ) | | | |випробування та |агрохімікатів | | | | |державну реєстрацію| | | | | |пестицидів та | | | | | |агрохімікатів" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |32.|Проект наказу |Вдосконалення |Серпень 2008 року|Департаменту | | |Мінприроди |Ліцензійних умов |(ініціатива |екологічної | | |"Про внесення змін |провадження |Департаменту) |безпеки | | |до наказу N 27/44 |діяльності із | | | | |від 12.02.2001" |здійснення операцій | | | | | |у сфері поводження з | | | | | |небезпечними | | | | | |відходами ( z0187-01 ) | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |33.|Проект наказу |Вдосконалення |Червень 2008 року|Департаменту | | |Мінприроди "Про |Ліцензійних умов |(ініціатива |екологічної | | |внесення змін до |провадження |Департаменту) |безпеки | | |наказу N 52/105 від|діяльності із | | | | |19.03.2001" |збирання, заготівлі | | | | | |окремих видів | | | | | |відходів як вторинної | | | | | |сировини ( z0319-01 ) | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |34.|Проект наказу |Забезпечення |Листопад |Департаменту | | |Мінприроди |ефективності |2008 року |екологічної | | |"Про затвердження |виконання положень |(ініціатива |безпеки | | |інструкції з |Базельської |Департаменту) | | | |розгляду звернень |конвенції про | | | | |та надання |контроль за | | | | |висновків і |транскордонними | | | | |повідомлень щодо |перевезеннями | | | | |транскордонного |небезпечних відходів | | | | |перевезення |( 995_022 ) | | | | |небезпечних | | | | | |відходів Жовтого та| | | | | |Зеленого переліку | | | | | |відходів" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |35.|Проект наказу |Вдосконалення умов |Листопад |Департаменту | | |Мінприроди |для отримання |2008 року |екологічної | | |"Про внесення змін |дозволів на поводження |(ініціатива |безпеки | | |до наказу N 294 |з отруйними речовинами |Департаменту) | | | |від 30.07.2002" |у тому числі, продуктів| | | | | |біотехнології та інших | | | | | |біологічних агентів | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |35-|Проект наказу |Встановлення порядку |III квартал |Департамент | |1 |Мінприроди "Про |ведення первинного |2008 року |екологічної | | |затвердження |обліку відходів та | |безпеки | | |типової форми |пакувальних матеріалів | | | | |первинної облікової|і тари за типовою | | | | |документації N 1-ВТ|формою N 1-ВТ "Облік | | | | |"Облік відходів та |відходів та пакувальних| | | | |пакувальних |матеріалів і тари" | | | | |матеріалів і тари" |юридичними і фізичними | | | | |та Інструкції щодо |особами - суб'єктами | | | | |її заповнення" |підприємницької | | | | | |діяльності усіх форм | | | | | |власності, у процесі | | | | | |діяльності яких | | | | | |утворюються відходи | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |36.|Проект наказу |На виконання пункту |IV квартал |Управління | | |Мінприроди |3 постанови Кабінету |2008 року |водних | | |"Про затвердження |Міністрів України |(ініціатива |ресурсів | | |Інструкції щодо |від 13.03.2002 N 321 |Департаменту) | | | |підготовки та |( 321-2002-п ) | | | | |видачі дозволів на | | | | | |спеціальне | | | | | |водокористування" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |36-|Проект наказу |Визначення на |IV квартал 2008 |Державна | |1 |Мінприроди "Про |нормативно-правовому | |екологічна | | |затвердження |рівні механізму | |інспекція | | |Порядку організації|проведення перевірок | | | | |та проведення |(обстежень) суб'єктів | | | | |перевірок |господарювання щодо | | | | |(обстежень) |дотримання вимог | | | | |суб'єктів |законодавства про | | | | |господарювання щодо|охорону навколишнього | | | | |дотримання вимог |природного середовища | | | | |законодавства про | | | | | |охорону | | | | | |навколишнього | | | | | |природного | | | | | |середовища" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |36-|Проект наказу |Вдосконалення |IV квартал |Державна | |2 |Мінприроди "Про |технологічних та |2008 року |служба | | |внесення змін в |кваліфікаційних вимог | |геодезії, | | |Ліцензійні умови |до суб'єктів | |картографії та| | |провадження |господарської | |кадастру | | |господарської |діяльності з виконання | | | | |діяльності з |топографо-геодезичних, | | | | |виконання |картографічних робіт | | | | |топографо-геодезич-| | | | | |них, картографічних| | | | | |робіт" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |36-|Проект наказу |Унормування порядку |IV квартал |Державна | |3 |Мінприроди "Про |здійснення контролю за |2008 року |служба | | |затвердження |додержанням ліцензійних| |геодезії, | | |Порядку контролю за|умов провадження | |картографії та| | |додержанням |господарської | |кадастру | | |ліцензійних умов |діяльності з виконання | | | | |провадження |топографо-геодезичних, | | | | |господарської |картографічних робіт | | | | |діяльності з | | | | | |виконання | | | | | |топографо- | | | | | |геодезичних, | | | | | |картографічних | | | | | |робіт" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |37.|Проект наказу |Вдосконалення |II квартал |Юридичний | | |Мінприроди "Про |організації здійснення |2008 р. |департамент | | |внесення змін до |державного контролю за | | | | |деяких положень |додержанням вимог | | | | |про органи |законодавства про | | | | |Мінприроди" |охорону навколишнього | | | | | |природного середовища | | | | | |територіальними | | | | | |органами Державної | | | | | |екологічної інспекції | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |38.|Проект наказу |Виконання постанови |II квартал |Державна | | |Мінприроди "Про |Кабінету Міністрів |2008 року |геологічна | | |затвердження |України "Про | |служба | | |примірної угоди про|затвердження Порядку | | | | |користування |надання у 2008 році | | | | |надрами" |спеціальних на | | | | | |користування надрами" | | | | | |від 27 лютого 2008 року| | | | | |N 273 ( 273-2008-п ) | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |39.|Проект наказу |Виконання постанови |II квартал |Державна | | |Мінприроди "Про |Кабінету Міністрів |2008 року |геологічна | | |затвердження форми |України "Про | |служба | | |спеціального |затвердження Порядку | | | | |дозволу на |надання у 2008 році | | | | |користування |спеціальних дозволів на| | | | |надрами" |користування надрами" | | | | | |від 27 лютого | | | | | |2008 року N 273 | | | | | |( 273-2008-п ) | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |40.|Проект наказу |Виконання постанови |II квартал |Державна | | |Мінприроди "Про |Кабінету Міністрів |2008 року |геологічна | | |затвердження |України "Про | |служба | | |Порядку |затвердження Порядку | | | | |переоформлення та |надання у 2008 році | | | | |видачі дублікатів |спеціальних дозволів | | | | |спеціальних |на користування | | | | |дозволів на |надрами" від 27 лютого | | | | |користування |2008 року N 273 | | | | |надрами у |( 273-2008-п ) | | | | |2008 році" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |41.|Проект наказу |Наказ Мінприроди від |II квартал |Державна | | |Мінприроди "Про |28 липня 1994 року N 79|2008 року |геологічна | | |скасування наказу |( z0210-94 ) "Про | |служба | | |Мінприроди від |затвердження Інструкції| | | | |28 липня 1994 року |про порядок видачі | | | | |N 79 "Про |дозволів на видобування| | | | |затвердження |підземних вод" потребує| | | | |Інструкції про |скасування у зв'язку | | | | |порядок видачі |невідповідністю його | | | | |дозволів на |положень чинному | | | | |видобування |законодавству | | | | |підземних вод" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |42.|Проект наказу |Встановлення складу, |II квартал |Державна | | |Мінприроди "Про |змісту, порядку |2008 року |геологічна | | |затвердження |складання, погодження |(ініціатива |служба | | |Інструкції зі |та затвердження |Державної | | | |складання проектів |проектів і кошторисів з|геологічної | | | |та кошторисів на |проведення геолого- |служби) | | | |проведення геолого-|розвідувальних робіт на| | | | |розвідувальних |об'єкті, у тому числі | | | | |робіт" |робіт із споруджування | | | | | |свердловин для | | | | | |видобування нафти і | | | | | |газу на суші та в межах| | | | | |континентального шельфу| | | | | |або виключної | | | | | |(морської) економічної | | | | | |зони, а також із | | | | | |споруджування | | | | | |спеціальних свердловин | | | | | |установками нафтового | | | | | |ряду, до яких віднесені| | | | | |свердловини для скиду | | | | | |промислових і стічних | | | | | |вод, відпрацьованої | | | | | |промивальної рідини; | | | | | |водозабірні | | | | | |свердловини, | | | | | |свердловини, які | | | | | |буряться на йод, бром, | | | | | |лужні, термальні води, | | | | | |для водопостачання, | | | | | |шахтоосушення, | | | | | |вентиляції, штучного | | | | | |закріплення ґрунтів, | | | | | |для цілей | | | | | |газозберігання та інших| | | | | |технічних цілей, які | | | | | |виконуються за кошти | | | | | |державного бюджету | | | | | |України | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |43.|Проект закону |Встановлення правових |II квартал |Державна | | |України "Про |та організаційних засад|2008 року |служба | | |національну |створення й розвитку |(розпорядження |геодезії, | | |інфраструктуру |Національної |Кабінету |картографії та| | |геопросторових |інфраструктури гео- |Міністрів України|кадастру | | |даних" |просторових даних в |від 21.11.2007 | | | | |Україні як основи |N 1021-р | | | | |виробництва, |( 1021-2007-р ) | | | | |зберігання, постачання |"Про схвалення | | | | |та використання |Концепції | | | | |геопросторових даних, |проекту Закону | | | | |розвитку ринку сучасної|України "Про | | | | |геоінформаційної |національну | | | | |продукції та |інфраструктуру | | | | |геоінформаційних |геопросторових | | | | |послуг, інтегрування |даних") | | | | |України в глобальну і | | | | | |європейську | | | | | |інфраструктури | | | | | |геопросторових даних | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |44.|Проект наказу |Врегулювання питання |III квартал |Юридичний | | |Мінприроди "Про |щодо надання послуг |2008 року |департамент | | |внесення змін до |екологічного характеру |(ініціатива | | | |наказу |спеціальними |департаменту) | | | |Мінприроди від |підрозділами | | | | |30 січня 2002 року |Мінприроди, а також | | | | |N 46" |недопущення випадків | | | | | |притягнення до | | | | | |відповідальності | | | | | |посадових осіб цих | | | | | |підрозділів за | | | | | |перевищення владних | | | | | |повноважень у зв'язку з| | | | | |відсутністю | | | | | |законодавчого | | | | | |врегулювання (порядок, | | | | | |види та вартість) робіт| | | | | |по наданню ними платних| | | | | |послуг екологічного | | | | | |характеру | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |45.|Проект Наказу |Розширення сфери послуг|III квартал |Державна | | |Мінприроди "Про |та забезпечення потреб |2008 року (пп. 2 |служба | | |внесення змін до |суб'єктів |п. 2 наказу |геодезії, | | |наказу |господарювання у |Мінприроди від |картографії та| | |Мінприроди від |топографо-геодезичній |20.09.2007 N 489 |кадастру | | |20.09.07 N 489 |та картографічній |( z1134-07 ), | | | |"Про затвердження |інформації, створення |зареєстрованого в| | | |Методики розрахунку|нормативно врегулювання|Мін'юсті | | | |плати за топографо-|розрахунків плати за |01.10.2007 за | | | |геодезичну та |реалізацією окремих |N 1134/14401) | | | |картографічну |видів топографо- | | | | |інформацію" |геодезичної та | | | | | |картографічної | | | | | |інформації | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |46.|Проект постанови |Прийняття акта є | III квартал | Юридичний | | |Кабінету Міністрів |необхідним з метою | 2008 р. | департамент | | |України "Про |оптимізації та | | | | |внесення змін до |ефективного виконання | | | | |деяких постанов |функцій державного | | | | |Кабінету Міністрів |контролю у сфері | | | | |України" |використання надр | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |47.|Проект постанови |На виконання доручень | III квартал | Департамент | | |Кабінету Міністрів |Уряду відносно заходів | 2008 р. | екологічної | | |України "Про |поліпшення | | безпеки | | |внесення змін до |інвестиційного клімату | | | | |Порядку проведення |та створення | | | | |державних |сприятливих умов для | | | | |випробувань, |розвитку бізнесу | | | | |державної | | | | | |реєстрації та | | | | | |перереєстрації, | | | | | |видання переліків | | | | | |пестицидів і | | | | | |агрохімікатів, | | | | | |дозволених до | | | | | |використання в | | | | | |Україні, | | | | | |затвердженого | | | | | |постановою Кабінету| | | | | |Міністрів України | | | | | |від 04.03.96 N 295"| | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |48.|Проект наказу |Встановлення переліку |III квартал | Державна | | |Мінприроди "Про |основних питань для |2008 року | екологічна | | |затвердження |здійснення планових |(Закон України | інспекція | | |Переліку основних |заходів державного |"Про основні | | | |питань для |нагляду (контролю) з |засади державного| | | |здійснення |метою забезпечення |нагляду | | | |планових заходів |положень статті 5 |(контролю) у | | | |державного нагляду |Закону України "Про |сфері | | | |(контролю)" |основні засади |господарської | | | | |державного нагляду |діяльності") | | | | |(контролю) у сфері |( 877-16 ) | | | | |господарської | | | | | |діяльності" ( 877-16 ) | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |49.|Проект наказу |Врегулювання питання |III квартал | Державна | | |Мінприроди "Про |щодо організації та |2008 року | екологічна | | |затвердження |проведення перевірок |(ініціатива ДЕІ) | інспекція | | |Порядку організації|суб'єктів | | | | |та проведення |господарювання щодо | | | | |перевірок суб'єктів|дотримання вимог | | | | |господарювання |природоохоронного | | | | |щодо дотримання |законодавства | | | | |вимог |спеціальними | | | | |природоохоронного |підрозділами Мінприроди| | | | |законодавства" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |50.|Проект постанови |Метою прийняття |IV квартал |Державна | | |Кабінету Міністрів |зазначеного акта є |2008 року |комісія | | |України "Про |удосконалення | |України | | |затвердження |нормативно-правової | |по запасам | | |Положення про |бази шляхом створення | |корисних | | |порядок списання |правового механізму | |копалин | | |експлуатаційних |списання дренажних вод | | | | |запасів дренажних |гірничих виробок з | | | | |вод гірничих |обліку гірничодобувних | | | | |виробок з обліку |підприємств. З | | | | |гірничодобувних |прийняттям акта | | | | |підприємств" |встановлюється | | | | | |вичерпний перелік | | | | | |підстав для списання | | | | | |експлуатаційних запасів| | | | | |дренажних вод гірничих | | | | | |виробок з обліку | | | | | |гірничодобувних | | | | | |підприємств, | | | | | |визначається порядок | | | | | |списання та перелік | | | | | |органів виконавчої | | | | | |влади, з якими | | | | | |здійснюється погодження| | | | | |списання | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |51.|Проект наказу |Впровадження в Україні | III - IV |Державна | | |Мінприроди "Про |нового механізму |квартали 2008 р. |екологічна | | |затвердження |регулювання викидів | |інспекція | | |Методики розрахунку|забруднюючих речовин в | | | | |розмірів |атмосферне повітря | | | | |відшкодування | | | | | |збитків, які | | | | | |заподіяні державі | | | | | |в результаті | | | | | |наднормативних | | | | | |викидів | | | | | |забруднюючих | | | | | |речовин в | | | | | |атмосферне повітря"| | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |52.|Проект наказу |Вдосконалення | III - IV |Державна | | |Мінприроди "Про |організації здійснення |квартали 2008 р. |екологічна | | |затвердження Правил|державного контролю за | |інспекція | | |технічної |додержанням вимог | | | | |експлуатації |законодавства про | | | | |установок очистки |охорону навколишнього | | | | |газу" |природного середовища | | | | | |територіальними | | | | | |органами Державної | | | | | |екологічної інспекції | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |54.|Проект постанови |Метою прийняття |IV квартал |Державна | | |Кабінету Міністрів |зазначених змін є |2008 року |комісія | | |України "Про |виключення зі сфери | |України по | | |внесення змін до |регулювання вказаного | |запасам | | |Положення про |акта списання | |корисних | | |списання запасів |експлуатаційних запасів| |копалин | | |корисних копалин з |дренажних вод гірничих | | | | |обліку |виробок з обліку | | | | |гірничодобувних |гірничодобувних | | | | |підприємств" |підприємств у зв'язку з| | | | | |розробленням окремого | | | | | |Положення, яким буде | | | | | |регулюватися порядок | | | | | |списання цих вод. | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |55.|Проект наказу |На виконання вимог |Листопад |Департаменту | | |Мінприроди "Про |Закону України "Про |2008 року |екологічної | | |затвердження |пестициди та |(ініціатива |безпеки | | |розміру плати за |агрохімікати" |Департаменту) | | | |проведення |( 86/95-ВР ), постанови| | | | |експертизи, |Кабінету Міністрів | | | | |державної |України від 04.03.96 | | | | |реєстрації та |N 295 ( 295-96-п ) "Про| | | | |перереєстрації |затвердження Порядку | | | | |пестицидів і |проведення державних | | | | |агрохімікатів" |випробувань, державної | | | | | |реєстрації та | | | | | |перереєстрації, видання| | | | | |переліків пестицидів". | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |56.|Проект наказу |На виконання постанови |Грудень |Департаменту | | |Мінприроди "Про |Кабінету Міністрів |2008 року |екологічної | | |затвердження |України від 03.09.2008 |(ініціатива |безпеки | | |зразка заявки, що |N 782 ( 782-2008-п ) |Департаменту) | | | |подається суб'єктом|"Про внесення змін до | | | | |господарювання |постанови Кабінету | | | | |для отримання |Міністрів України від | | | | |дозволу на ввезення|04.03.96 N 288". | | | | |незареєстрованих | | | | | |пестицидів і | | | | | |агрохімікатів, що | | | | | |використовуються | | | | | |для проведення | | | | | |державних | | | | | |випробувань і | | | | | |наукових | | | | | |досліджень, а | | | | | |також обробленого | | | | | |ними насіннєвого | | | | | |(посадкового) | | | | | |матеріалу" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |60.|Проект закону |Метою прийняття |IV квартал |Державна | | |України "Про |зазначених змін є |2008 року |служба | | |внесення змін до |впровадження додаткових| |геодезії, | | |Закону України "Про|законодавчих засад для | |картографії та| | |топографо- |забезпечення | |кадастру | | |геодезичну і |ефективності державного| | | | |картографічну |регулювання топографо- | | | | |діяльність" |геодезичної та | | | | | |картографічної | | | | | |діяльності | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |61.|Проект наказу |Метою прийняття |IV квартал |Департамент | | |Мінприроди |регуляторного акта |2008 року |охорони | | |"Про |затвердження | |атмосферного | | |затвердження |технологічних | |повітря та | | |технологічних |нормативів | |зміни клімату | | |нормативів |допустимих викидів | | | | |допустимих |забруднюючих | | | | |викидів |речовин із | | | | |забруднюючих |устаткування | | | | |речовин із |(установки) для | | | | |устаткування |виробництва | | | | |(установки) для |цементного | | | | |виробництва |клінкеру в | | | | |цементного |обертових | | | | |клінкеру в |випалювальних | | | | |обертових |печах, виробнича | | | | |випалювальних |потужність яких | | | | |печах, |перевищує 500 тонн | | | | |виробнича |на день. | | | | |потужність | | | | | |яких перевищує | | | | | |500 тонн на день" | | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |62.|Проект наказу |Метою прийняття |IV квартал |Департамент | | |Мінприроди |регуляторного акта |2008 року |охорони | | |"Про внесення |є забезпечення | |атмосферного | | |змін до наказу |взаємоузгодженості | |повітря та | | |Мінекоресурсів |норм нормативно | |зміни клімату | | |України від |правових актів, | | | | |10.05.2002 N 177" |урегулювання | | | | | |відносин між | | | | | |суб'єктами | | | | | |господарювання, | | | | | |природоохоронними | | | | | |органами та | | | | | |органами державної | | | | | |статистики. | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |63.|Проект постанови |Метою прийняття |IV квартал |Юридичний | | |Кабінету Міністрів |зазначеного проекту |2008 року |департамент | | |України "Про |акта є урегулювання | | | | |внесення змін |на нормативно- | | | | |до постанови |правовому рівні питання| | | | |Кабінету Міністрів |щодо надання послуг | | | | |України від |екологічного характеру | | | | |26 жовтня 2001 р. |спеціальними | | | | |N 1430" |підрозділами | | | | | |Мінприроди. | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |64.|Проект постанови |Метою прийняття |IV квартал |Держеко- | | |Кабінету Міністрів |зазначеного проекту |2008 року |інспекція | | |України "Про |акта є введення | | | | |посилення |заборони на ввезення | | | | |державного |в Україну продукції, | | | | |регулювання |обладнання та | | | | |стосовно ввезення |устаткування, | | | | |в Україну |безперервне | | | | |продукції, |функціонування | | | | |обладнання та |яких залежить від | | | | |устаткування, |речовин, зазначених у | | | | |безперервне |додатках A і B до | | | | |функціонування |Монреальського | | | | |яких залежить |протоколу, що мають | | | | |від речовин, |найбільший | | | | |зазначених у |озоноруйнівний | | | | |додатках A і B до |потенціал, та створення| | | | |Монреальського |необхідних передумов | | | | |протоколу про |для виконання | | | | |речовини, що |Україною своїх | | | | |руйнують |міжнародних зобов'язань| | | | |озоновий шар" |за Монреальським | | | | | |протоколом про | | | | | |речовини, що руйнують | | | | | |озоновий шар. | | | |---+-------------------+-----------------------+-----------------+--------------| |65.|Проект постанови |Метою прийняття |IV квартал |Держеко- | | |Кабінету Міністрів |зазначеного |2008 року |інспекція | | |України "Про |проекту акта є введення| | | | |заборону |заборони на | | | | |використання в |використання найбільш | | | | |Україні деяких |небезпечних для | | | | |озоноруйнівних |озонового шару речовин | | | | |речовин під час |при проектуванні | | | | |проектування, |холодильної техніки, | | | | |реконструкції, |систем кондиціювання | | | | |технічного |повітря, систем | | | | |переобладнання та |протипожежного | | | | |будівництва" |захисту, аерозольної | | | | | |продукції та при | | | | | |проведенні | | | | | |реконструкції, | | | | | |технічного | | | | | |переобладнання та | | | | | |будівництва; а також | | | | | |підвищення ефективності| | | | | |здійснення державного | | | | | |контролю за діяльністю | | | | | |суб'єктів | | | | | |господарювання у | | | | | |сфері охорони довкілля.| | | ----------------------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 55 ( v0055617-08 )
від 08.02.2008, N 205 ( v0205617-08 ) від 17.04.2008, N 292
( v0292617-08 ) від 09.06.2008, N 297 ( v0297617-08 ) від
09.06.2008, N 357 ( v0357617-08 ) від 10.07.2008, N 382
( v0382617-08 ) від 24.07.2008, N 417 ( v0417617-08 ) від
11.08.2008, N 467 ( v0467617-08 ) від 11.09.2008, N 526
( v0526617-08 ) від 15.10.2008, N 548 ( v0548617-08 ) від
27.10.2008, N 605 ( v0605617-08 ) від 25.11.2008, N 637
( v0637617-08 ) від 09.12.2008 }on top