Document v0634227-04, current version — Revision on September 1, 2018, on the basis - v0926874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.06.2004  № 634

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електроенергії України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії регулювання електроенергетики
№ 1081 від 08.11.2004
№ 1193 від 10.12.2004
№ 743 від 30.08.2005
№ 136 від 31.01.2006
№ 559 від 04.05.2006
№ 1714 від 07.12.2007
№ 285 від 24.02.2011
Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ 983 від 31.07.2017
№ 1148 від 19.09.2017
№ 1404 від 27.12.2017
№ 926 від 28.08.2018}

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 21.04.1998 № 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", згідно з положеннями Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Погодити рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 27.05.2004 (пункт 11.1 протоколу № 5) в частині затвердження "Інструкції про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України" Додаток 3 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (додається).

Голова Комісії

С. ТітенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Радою Оптового ринку
електричної енергії України
(протокол від 27.05.2004 № 5)


ПОГОДЖЕНО
Постанова НКРЕ
23.06.2004 № 634

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України

{По тексту Інструкції абревіатуру "НКРЕ" замінено абревіатурою "НКРЕКП" згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1148 від 19.09.2017}

Зміст

1. Вступ

1.1. Загальні положення

1.2. Терміни та їх тлумачення

1.3. Організація взаємовідносин між Розпорядником системи розрахунків та Сторонами Договору

1.4. Організація роботи Уповноважених осіб Сторін Договору

2. Збір даних

2.1. Основні положення

2.2. Процедура надання обов'язкових фізичних даних

2.3. Процедура надання даних заявок

2.4. Процедура надання фактичних даних

2.5. Процедура надання інших даних

3. Процедури розрахунків на Оптовому ринку

3.1. Розрахунок графіку навантаження і виробництва електричної енергії та визначення погодинних оптових цін купівлі-продажу електроенергії на Оптовому ринку

3.2. Процедура проведення розрахунків платежів

4. Надання результатів розрахунків

4.1. Зміст даних, що мають бути визначені Розпорядником системи розрахунків та надіслані Сторонам Договору

4.2. Надання додаткової інформації Сторонам Договору

4.3. Надання інформації третім особам

5. Процедури з вирішення ситуації щодо затримки Розрахунків внаслідок неполадок у роботі обладнання або програмного забезпечення

6. Контроль за роботою програмного забезпечення розподілу навантаження та розрахунків платежів

6.1. Окремі положення

6.2. Обмеження на фізичний доступ

6.3. Обмеження на доступ до системи

6.4. Мінімізація ризику збою в обробці інформації

7. Контроль над вдосконаленням програмного забезпечення розподілу навантаження і розрахунків платежів

8. Правила обслуговування програм

9. Зміни до програмного забезпечення і обладнання

10. Резервування та зберігання даних

11. Аналіз існуючого стану Оптового ринку та прогнозування ситуацій, що можуть виникнути у майбутньому

12. Перехідні положення

Додаток. Перелік конфіденційної інформації, яку одержує Розпорядник системи розрахунків від Учасників ринку.

1. Вступ

1.1. Загальні положення

1.1.1. Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (далі - ІПР) є сукупністю правил, що встановлюють порядок застосування процедур, які Сторони Договору між членами Оптового ринку електроенергії (далі - Договір) здійснюють у відповідності з обов'язками, покладеними на них Законом "Про електроенергетику", відповідними Умовами та правилами здійснення ліцензованої діяльності в електроенергетиці, Договором та його додатками, двосторонніми договорами між ДП "Енергоринок" та Учасниками ринку і НЕК "Укренерго".

1.1.2. Метою створення ІПР є послідовне та деталізоване викладення порядку діяльності Сторін Договору, пов'язаної із проведення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (далі - Оптовий ринок).

1.1.3. Сторони Договору зобов'язані здійснювати діяльність щодо проведення Розрахунків на Оптовому ринку у відповідності з ІПР.

1.2. Терміни та їх тлумачення

1.2.1. Всі терміни з великої літери в ІПР мають значення, визначені у Договорі та Правилах Оптового ринку електричної енергії України (далі - Правила ринку). Додаткові терміни, що використовуються в цьому документі, вживаються у такому значенні:

Уповноважена особа - посадова особа, яка призначена Стороною Договору для виконання передбачених ІПР процедур, має повноваження, необхідні та достатні для оперативного прийняття рішень щодо діяльності на Оптовому ринку;

Журнал Уповноважених осіб - перелік уповноважених осіб, який ведеться Розпорядником системи розрахунків;

Програмне забезпечення розподілу навантаження - програмний комплекс, який використовується Розпорядником системи розрахунків для розрахунку заданого графіка навантаження та виробництва, а також для розрахунку цін за електричну енергію у відповідності до Правил ринку;

Розрахункова доба - період часу з 00.00 годин до 24.00 годин (до 23.00 або 25.00 при переході з літнього часу на зимовий та навпаки), за який Розпорядник системи розрахунків здійснює розрахунки;

Розрахунки - процес обробки Розпорядником системи розрахунків за допомогою відповідного програмного забезпечення даних, одержаних Розпорядником системи розрахунків відповідно до ІПР та Правил ринку;

Прогнозний графік навантаження - графік навантаження на розрахункову добу, який РСР складає за три доби, що передують розрахунковій (у передсвятковий день - на другий та третій день після святкового), з метою визначення прогнозних допустимих величин експорту електричної енергії та прогнозних необхідних величин імпорту електричної енергії окремо для «острова Бурштинської ТЕС» та іншої частини ОЕС України;

{Пункт 1.2.1 підрозділу 1.2 розділу 1 доповнено терміном згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 983 від 31.07.2017}

Прогнозна допустима величина експорту електричної енергії - максимальна погодинна величина потужності експорту електричної енергії, при якій забезпечується надійна та безперебійна робота ОЕС України та електропостачання споживачів електричної енергії, що розрахована за результатами складання прогнозного графіка навантаження, окремо для «острова Бурштинської ТЕС» та іншої частини ОЕС України;

{Пункт 1.2.1 підрозділу 1.2 розділу 1 доповнено терміном згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 983 від 31.07.2017}

Прогнозна необхідна величина імпорту електричної енергії - прогнозна розрахункова погодинна величина потужності необхідного імпорту електричної енергії, при якій забезпечується надійна та безперебійна робота ОЕС України та електропостачання споживачів електричної енергії, що розрахована за результатами складання прогнозного графіка навантаження, окремо для «острова Бурштинської ТЕС» та іншої частини ОЕС України;

{Пункт 1.2.1 підрозділу 1.2 розділу 1 доповнено терміном згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 983 від 31.07.2017}

Програмне забезпечення розрахунків платежів - програмний комплекс, який використовується Розпорядником системи розрахунків для розрахунків балансу електричної енергії та платежів у відповідності до Правил ринку;

Головний оператор комерційного обліку електроенергії (далі - Головний оператор) - сторона, яка відповідає за функціонування системи комерційного обліку на Оптовому ринку, веде реєстр систем комерційного обліку та контролює порядок збору, обробки та видачі даних системи комерційного обліку Оптового ринку відповідно до положення про Головного оператора комерційного обліку;

постачальник за регульованим тарифом - суб'єкт підприємницької діяльності, який є Стороною Договору та має ліцензії НКРЕКП на постачання електроенергії за регульованим тарифом та на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами;

постачальник за нерегульованим тарифом - суб'єкт підприємницької діяльності, який є Стороною Договору та має ліцензію НКРЕКП на постачання електроенергії за нерегульованим тарифом.

1.3. Організація взаємовідносин між Розпорядником системи розрахунків та Сторонами Договору

1.3.1. Відповідно до Договору та його додатків Розпорядник системи розрахунків (далі - РСР) виконує такі функції, пов'язані з проведенням Розрахунків:

1) збір даних, необхідних для проведення Розрахунків;

2) розрахунок заданого графіку навантаження та виробництва електроенергії;

3) розрахунок оптових цін купівлі-продажу електроенергії для Виробників електричної енергії та Постачальників електричної енергії;

4) визначення вартості електричної енергії, купленої та проданої на Оптовому ринку;

5) складання фізичних балансів електроенергії та балансів електроенергії, купленої та проданої на Оптовому ринку;

6) підготовка звітної документації відповідно до ІПР;

7) зберігання даних, які використовуються для проведення Розрахунків;

8) забезпечення конфіденційності інформації, одержаної РСР від Учасників ринку відповідно до Договору (згідно з додатком до ІПР).

1.3.2. Відповідно до Договору та його додатків кожний Учасник ринку, Головний оператор, Розпорядник коштів оптового ринку електричної енергії (далі - РКОРЕ) та Диспетчерський центр виконують такі функції, пов'язані з проведенням Розрахунків:

1) надання даних, необхідних для проведення Розрахунків;

2) перевірка та підтвердження отриманих від РСР результатів Розрахунків;

3) прийняття участі в процедурах Розрахунків у випадках, передбачених ІПР.

1.4. Організація роботи Уповноважених осіб Сторін Договору

1.4.1. Кожна Сторона Договору має визначитись щодо своїх Уповноважених осіб на Оптовому ринку, їх обов'язків та відповідальності.

1.4.2. Організація роботи Уповноважених осіб має забезпечувати безперервність діяльності РСР у процесі Розрахунків, що потребує виконання наступних вимог:

1) кількість та кваліфікація Уповноважених осіб має бути достатньою для своєчасного та якісного виконання всіх встановлених процедур;

2) Уповноважені особи мають бути забезпечені засобами телефонного зв'язку та електронної пошти, призначеними виключно для зв'язку з РСР; персонал Виробників електричної енергії та постачальників за регульованим тарифом повинен також мати у розпорядженні окремий телефонний номер системного зв'язку.

1.4.3. Уповноважені особи Сторін Договору підлягають реєстрації у Журналі Уповноважених осіб, який веде РСР.

Журнал Уповноважених осіб повинен містити таку інформацію:

1) прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, назву посади та зразок підпису;

2) обов'язки та повноваження;

3) контактні телефони та адресу електронної пошти.

1.4.4. При формуванні нового складу Уповноважених осіб або у випадку змін у діючому складі Сторона Договору (або РСР) завчасно (за 5 днів до настання цієї події) інформує про це РСР та інші зацікавлені Сторони Договору.

1.4.5. РСР вносить нові дані до Журналу Уповноважених осіб та повідомляє Сторону Договору про підтвердження цих змін.

1.4.6. Всі процедури, пов'язані з функціями Сторін Договору, викладеними у підрозділі 1.3, здійснюються виключно Уповноваженими особами. Передача відповідних повноважень без повідомлення РСР та реєстрації у Журналі Уповноважених осіб заборонена.

1.4.7. Всі переговори стосовно проведення Розрахунків між РСР та Сторонами Договору мають бути зафіксовані у відповідному журналі з точним визначенням часу та записуватись на магнітну плівку, CD-ROM тощо, а по інформації, що надсилається електронною поштою, має вестись електронний протокол.

2. Збір даних

2.1. Основні положення

2.1.1. Для проведення Розрахунків всі Учасники ринку, Головний оператор, РКОРЕ та Диспетчерський центр надають РСР наступні види інформації:

1) обов'язкові фізичні дані;

2) дані заявок;

3) фактичні дані;

4) інші дані.

2.1.2. Обсяги та регламент обміну даними визначаються Правилами ринку, ІПР, Інструкцією про порядок комерційного обліку електричної енергії (далі - ІКО) та іншими узгодженими порядками. Спосіб передачі та форма подання інформації для проведення Розрахунків встановлюються РСР.

2.1.3. Сторони Договору несуть відповідальність за своєчасність, повноту та достовірність надання інформації РСР, яка визначається двостороннім договором між ДП "Енергоринок" та Сторонами Договору.

2.1.4. РСР несе відповідальність за дотримання встановлених ІПР процедур у процесі збору даних, яка визначається двостороннім договором між ДП "Енергоринок" та Сторонами Договору. При цьому РСР не несе відповідальності за достовірність результатів розрахунків, які отримані на підставі недостовірних даних Сторін Договору, якщо РСР діяв згідно з Правилами ринку та ІПР.

2.1.5. При проведенні Розрахунків РСР використовує тільки ті дані, які надані Сторонами Договору. РСР не має права коригувати надані Сторонами Договору дані, крім випадків, що передбачені Договором та його додатками, або за письмовою згодою сторін.

2.1.6. В процесі збору даних РСР здійснює:

1) перевірку отриманих даних на повноту та відповідність обов'язковим фізичним даним;

2) своєчасне внесення даних до програмного забезпечення;

3) надійне зберігання даних для проведення аудиту;

4) забезпечення відповідно до Договору конфіденційності інформації, одержаної від Сторін Договору згідно з додатком до ІПР.

2.2. Процедура надання обов'язкових фізичних даних

2.2.1. Новий Учасник ринку за 5 днів до початку розрахункового місяця надає РСР всі обов'язкові фізичні дані, що передбачені Правилами ринку та іншими Узгодженими порядками.

2.2.2. Учасники ринку мають інформувати РСР про всі зміни обов'язкових фізичних даних протягом 3 днів з моменту виникнення змін.

2.2.3. РСР має внести всі зміни до Системи розрахунків протягом 2 днів з моменту отримання повідомлення від Учасника ринку.

2.2.4. Якщо Учасник ринку надав не всі обов'язкові фізичні дані або в наданій інформації наявні суперечності, то РСР має за допомогою телефонного або електронного зв'язку звернутися до Учасника ринку з проханням усунути виявлені недоліки.

2.2.5. Якщо протягом 2 днів РСР не може встановити зв'язок (телефонний, електронною поштою) з Учасником ринку для усунення недоліків, то РСР не вносить змін до Системи розрахунків стосовного цього Учасника ринку, про що протягом наступного робочого дня повідомляє Раду ринку та НКРЕКП.

2.3. Процедура надання даних заявок

2.3.1. Заявки, що подаються Учасниками ринку РСР, поділяються на довгострокові та щоденні.

2.3.2. Дані довгострокових заявок використовуються РСР для визначення очікуваних обсягів електричної енергії, купленої та проданої на Оптовому ринку у розрахунковому періоді (місяць, квартал, рік), їх вартості, визначення величин, які використовуються при розрахунку цін за робочу потужність та маневреність і прогнозованих оптових цін.

2.3.3. Довгострокові заявки подаються:

1) Виробниками електричної енергії за 15 днів до початку розрахункового періоду;

2) постачальниками за регульованим тарифом до 25 числа місяця, що передує розрахунковому;

3) постачальниками за нерегульованим тарифом до 20 числа місяця, що передує розрахунковому;

{Підпункт 3 пункту 2.3.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 743 від 30.08.2005}

4) Операторами зовнішніх перетоків за 15 днів до початку розрахункового періоду.

2.3.4. Довгострокові заявки мають містити такі дані:

1) у Виробників електричної енергії:

а) очікуваний обсяг виробництва електроенергії та відпуску електроенергії в Оптовий ринок;

б) пропозиції щодо складу обладнання;

в) інформації про планові ремонти обладнання та терміни їх проведення;

г) планова робоча потужність (надається виробниками електричної енергії, що працюють за встановленими НКРЕКП двоставочними тарифами);

{Підпункт 1 пункту 2.3.4 доповнено підпунктом "г" згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 136 від 31.01.2006}

2) у постачальників за регульованим тарифом:

а) очікуваний обсяг споживання електроенергії;

б) замовлений обсяг купівлі електроенергії;

в) прогнозовані обсяги купівлі електроенергії постачальниками за нерегульованим тарифом, що працюють на території здійснення ліцензованої діяльності постачальника за регульованим тарифом;

г) очікувані обсяги виробництва електроенергії місцевими генеруючими джерелами, що працюють на території здійснення ліцензованої діяльності постачальника за регульованим тарифом;

д) погодинний обсяг купівлі електроенергії за середній робочий день постачальниками за регульованим тарифом та постачальниками за нерегульованим тарифом, що працюють на території здійснення ліцензованої діяльності даного постачальника за регульованим тарифом, відповідно до двосторонніх договорів між цими Постачальниками, а також сальдо-перетоку електроенергії по межах постачальника за регульованим тарифом з Оптовим ринком;

е) вартість замовленого обсягу купівлі електроенергії та розміри оплати по декадах або етапах;

є) замовлений сумарний обсяг купівлі електроенергії з Оптового ринку по території постачальника за регульованим тарифом, а також замовлені обсяги купівлі електроенергії окремо по постачальнику за регульованим тарифом та по кожному постачальнику електроенергії за нерегульованим тарифом, у тому числі обсяги та питома вага, віднесені до першого та другого класів споживачів;

{Підпункт 2 пункту 2.3.4 доповнено підпунктом "є" згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 743 від 30.08.2005}

3) у постачальників за нерегульованим тарифом:

а) замовлений обсяг купівлі електроенергії на Оптовому ринку по території окремого постачальника за регульованим тарифом;

б) замовлений обсяг купівлі електроенергії по кожному споживачу всього та на кожному класу напрузі;

в) вартість замовленого обсягу купівлі електроенергії;

4) у Операторів зовнішніх перетоків:

а) замовлений обсяг імпорту (експорту) електроенергії, погоджений Диспетчерським центром та Оператором магістральних та міждержавних електромереж;

б) замовлений обсяг транзиту електроенергії, погоджений Диспетчерським центром та Оператором магістральних та міждержавних електромереж.

2.3.5. Заявки на місяць подаються постачальниками за регульованим тарифом в такому порядку:

1) інформація згідно з підпунктами 2 "б" та 2 "е" пункту 2.3.4 надається у вигляді повідомлення за підписом керівника та головного бухгалтера постачальника і скріплене печаткою постачальника факсимільним зв'язком. Оригінал повідомлення надсилається рекомендованим листом протягом трьох діб;

2) інформація згідно з підпунктом 2 пункту 2.3.4 додатково надається електронною поштою;

3) постачальник за регульованим тарифом до 19 числа місяця, попереднього розрахунковому, погоджує постачальнику за нерегульованим тарифом, що працює на його території здійснення ліцензованої діяльності, повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку у наступному розрахунковому місяці і надає РСР електронною поштою реєстр погоджених повідомлень.

{Підпункт 3 пункту 2.3.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 743 від 30.08.2005}

4) інформація згідно з підпунктом "2є" пункту 2.3.4 надається за підписом керівника і скріплена печаткою постачальника за регульованим тарифом факсимільним зв'язком та в електронному вигляді з наступним наданням оригіналу документу поштою протягом трьох діб.

{Пункт 2.3.5 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 743 від 30.08.2005}

2.3.6. Заявки на місяць подаються постачальниками за нерегульованим тарифом в такому порядку:

1) інформація згідно з підпунктом 3 пункту 2.3.4 надається через уповноваженого представника у вигляді повідомлення, погодженого постачальником за регульованим тарифом, на території якого здійснюється поставка, за підписом керівників та скріпленого печатками обох постачальників;

2) дані погодженого повідомлення мають відповідати даним реєстру постачальника за регульованим тарифом;

3) спірні питання щодо оформлення поставок електроенергії постачальниками за нерегульованим тарифом розглядаються на засіданні Комісії з вирішення питань роботи постачальників за нерегульованим тарифом в Оптовому ринку, створеної за рішенням Ради ринку.

2.3.7. Якщо Учасник ринку не надав довгострокову заявку (за виключенням даних підпункту 3 пункту 2.3.4 та підпункту 1 пункту 2.3.6) у вказані вище терміни або вона не відповідає обов'язковим фізичним даним, то РСР терміново повідомляє про це цього Учасника ринку.

2.3.8. Якщо Учасник ринку не надав (не виправив) довгострокову заявку протягом робочого дня після одержання повідомлення від РСР згідно з пунктом 2.3.7, то РСР повідомляє про це Раду ринку та НКРЕКП і вживає заходи відповідно до двостороннього договору з цим Учасником ринку.

2.3.9. РСР до початку розрахункового місяця надає РКОРЕ прогнозні дані щодо обсягів та вартості електричної енергії, купленої та проданої суб'єктами Оптового ринку, що сформовані на підставі даних довгострокових заявок суб'єктів.

2.3.10. РСР до початку розрахункового місяця надає Головному оператору перелік постачальників за нерегульованим тарифом та споживачів, яким вони будуть постачати електроенергію в розрахунковому місяці, відповідно до прийнятих заявок.

2.3.11. Дані щоденних заявок використовуються РСР для складання прогнозного графіка навантаження,  заданого графіка навантаження та виробництва електричної енергії та розрахунку цін на Оптовому ринку.

{Пункт 2.3.11 підрозділу 2.3 розділу 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 983 від 31.07.2017}

2.3.12. Дані щоденних заявок для складання заданого графіка навантаження подаються кожного дня відповідно до обсягів, термінів і порядку, визначених у Правилах ринку.

{Пункт 2.3.12 підрозділу 2.3 розділу 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 983 від 31.07.2017}

2.3.13. Дані щоденних заявок для складання прогнозного графіка навантаження подаються за три доби, що передують розрахунковій (у передсвятковий день - на другий та третій день після святкового):

1) до 14-00 Виробники, які працюють за ціновими заявками, надають РСР цінові заявки та заявки робочої потужності;

2) до 14-00 Виробники, які не працюють за ціновими заявками (АЕС та ТЕЦ, встановлена потужність яких перевищує 100 МВт) надають РСР заявки робочої потужності (для неблочних ТЕЦ - станції в цілому).

{Підрозділ 2.3 розділу 2 доповнено новим пунктом 2.3.13 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 983 від 31.07.2017}

2.3.14. Дані щоденних заявок мають відповідати обов'язковим фізичним даним та вимогам Правил ринку.

2.3.15. Якщо дані щоденних заявок не відповідають пункту 2.3.14 цієї інструкції, РСР повідомляє Учасника ринку про виявлені недоліки.

{Пункт 2.3.15 підрозділу 2.3 розділу 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 983 від 31.07.2017}

2.3.16. Якщо Учасник ринку не скоригує дані заявок у встановлені терміни, РСР має право скоригувати ці дані, щоб забезпечити їх відповідність обов'язковим фізичним даним та вимогам Правил ринку.

{Пункт 2.3.16 підрозділу 2.3 розділу 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 983 від 31.07.2017}

2.3.17. Щоденно при складанні заданого графіка навантаження та виробництва електроенергії РСР відповідно до Правил ринку розраховує по кожному блоку, який заявлений як роботоспроможний, контрольну цінову заявку та на її основі визначає контрольну питому вартість блоку.

{Підрозділ 2.3 доповнено підпунктом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1081 від 08.11.2004}

2.3.18. Якщо питома вартість блоку, розрахована на основі цінової заявки наданої виробником, менше контрольної питомої вартості цього блоку більш ніж на допустиме відхилення, яке затверджене Радою ринку за поданням РСР та погоджене НКРЕКП, то РСР встановлює блоку ознаку необґрунтованого заниження рівня цінової заявки відповідно до Правил ринку.

{Підрозділ 2.3 доповнено підпунктом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1081 від 08.11.2004}

2.3.19. При отриманні повідомлення від РСР про встановлення блоку ознаки необґрунтованого заниження рівня цінової заявки виробник має право протягом дня диспетчеризації (у випадку вихідного або святкового дня - в перший робочій день після них) звірити вхідну інформацію та результати розрахунків рівня контрольної цінової заявки.

{Підрозділ 2.3 доповнено підпунктом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1081 від 08.11.2004}

2.3.20. Якщо в результаті звірки буде виявлена невідповідність даних, які використовувались РСР при розрахунку рівня контрольної цінової заявки та контрольної питомої вартості блоку, і даних, що були надані виробниками, які працюють за ціновими заявками, згідно з Правилами ринку, то РСР виправляє помилку, проводить відповідні перерахунки та повідомляє про це виробників, які працюють за ціновими заявками, та НКРЕКП.

{Підрозділ 2.3 доповнено підпунктом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1081 від 08.11.2004}

2.3.21. Спірні питання щодо визнання РСР згідно з Правилами ринку цінових заявок наданих виробником необґрунтовано низькими розглядаються на засіданні спеціальної робочої групи по розгляду питань формування обґрунтованого рівня цінових заявок, яка створена за рішенням Ради ринку та діє відповідно до положення (додаток 2 до ІПР).

{Підрозділ 2.3 доповнено підпунктом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1081 від 08.11.2004}

2.3.22. В разі прийняття спеціальною робочою групою рішення про некоректне визнання РСР згідно з Правил ринку  цінових заявок наданих виробником необґрунтовано низькими в розрахунковому місяці, РСР здійснює перерахунок платежів цьому виробнику, про що повідомляє відповідні сторони Договору та НКРЕКП.

{Підрозділ 2.3 доповнено підпунктом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1081 від 08.11.2004}

2.3.23. В разі прийняття спеціальною робочою групою рішення про некоректне визнання РСР згідно з Правил ринку цінових заявок наданих виробником необґрунтовано низькими після закінчення розрахунків за звітними даними, РСР здійснює перерахунок платежів цьому виробнику за умови погодження НКРЕКП.

{Підрозділ 2.3 доповнено підпунктом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1081 від 08.11.2004}

2.4. Процедура надання фактичних даних

2.4.1. Фактичні дані визначаються за показаннями приладів погодинного обліку, встановлених в точках обліку відповідно до ІКО.

2.4.2. Фактичні дані для включення в Систему розрахунків мають бути розподілені за розрахунковими періодами, які визначені в Правилах ринку, та скориговані з урахуванням розташування лічильника відносно кордону Оптового ринку (меж балансової належності електричних мереж).

2.4.3. Фактичні дані надаються РСР Головним оператором (з урахуванням положень пункту 12.3).

2.4.4. Фактичні дані поділяються на щоденні погодинні та звітні за місяць.

2.4.5. Щоденні погодинні фактичні дані використовуються РСР для розрахунків щоденних платежів Учасникам ринку і повинні наростаючим підсумком відповідати звітним даним за місяць.

2.4.6. Звітні дані за розрахунковий місяць використовуються РСР для проведення остаточних розрахунків за електричну енергію, куплену та продану на Оптовому ринку у розрахунковому місяці.

2.4.7. Щоденні погодинні дані надаються Головним оператором РСР до 10-00 кожного дня, наступного за розрахунковим (з урахуванням положень пункту 12.3).

2.4.8. Якщо надані Головним оператором щоденні погодинні дані не відповідають обов'язковим фізичним даним або порушують фізичний баланс електричної енергії в ОЕС України, то РСР терміново повідомляє Головного оператора про виявлені розбіжності (з урахуванням положень пункту 12.3).

2.4.9. Головний оператор повинен терміново (не більше ніж за 2 години) усунути виявлені порушення та надіслати РСР скореговані дані (з урахуванням положень пункту 12.3).

2.4.10. Головний оператор до 14-00 13-го та 23-го числа розрахункового місяця надає РСР проміжний фізичний баланс виробленої та спожитої електричної енергії в ОЕС України за десять та двадцять днів розрахункового місяця відповідно. РСР використовує дані проміжного фізичного балансу для додаткового контролю достовірності щоденних фактичних даних (з урахуванням положень пункту 12.3).

2.4.11. Головний оператор до 12-00 5-го числа місяця, наступного за розрахунковим, надає РСР звітні фактичні дані, в т.ч. по постачальниках за нерегульованим тарифом (з урахуванням положень пункту 12.3).

2.4.12. Сторони Договору мають надавати Головному оператору зведені фактичні дані щодо виробництва, відпуску, передачі, надходження в електромережу та споживання електроенергії, з використанням існуючих лічильників електричної енергії та інших показників вимірювань згідно з вимогами ІКО (з урахуванням положень пункту 12.3).

2.4.13. У випадку виявлення Головним оператором недостовірності інформації, що надається йому Сторонами Договору згідно з ІПР, та надання Головним оператором повідомлення про це відповідній Стороні Договору, остання зобов'язана терміново усунути виявлені недоліки (з урахуванням положень пункту 12.3).

2.4.14. В разі виникнення спірних питань щодо фактичних даних остаточне рішення приймається Головним оператором. Вказане рішення може бути оскаржене в порядку, передбаченому Договором (з урахуванням положень пункту 12.3).

2.5. Процедура надання інших даних

2.5.1. До інших даних належать такі види інформації:

1) дані Диспетчерського центру щодо режиму роботу ОЕС України;

2) очікуваний баланс електричної енергії в Україні на розрахунковий місяць;

3) дані Укргідрометеоцентру щодо прогнозної та фактичної погоди на території України;

4) нормативні акти НКРЕКП щодо Оптового ринку;

5) вихідні дані програми електронний "Диспетчерський журнал";

6) додаткові дані, які необхідні РСР для проведення розрахунків.

2.5.2. Для розрахунку прогнозного графіка навантаження до 13-00 за три доби, що передують розрахунковій (у передсвятковий день - на другий та третій день після святкового) Диспетчерський центр надає РСР таку інформацію за підписом Уповноваженої особи:

1) вимоги до резерву;

2) вимоги до режиму роботи ГЕС та ГАЕС;

3) вимоги до режиму роботи обладнання Виробників за режимом роботи електромереж;

4) дозволені заявки на ремонт обладнання енергоблоків;

5) доступні сумарні пропускні спроможності міждержавних перетинів окремо з/в «острова Бурштинської ТЕС» та з/в іншої частини ОЕС України;

6) різницю перетоків електричної енергії з територією, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;

7) максимальну можливу величину різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;

8) прогноз споживання електричної енергії в «острові Бурштинської ТЕС».

{Підрозділ 2.5 розділу 2 доповнено новим пунктом 2.5.2 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 983 від 31.07.2017}

2.5.3. Для розрахунку заданого графіка навантаження та виробництва електричної енергії Диспетчерський центр надає РСР таку інформацію:

1) щоденно до 10-00 (у п'ятницю - на суботу, неділю, понеділок, а в передсвятковий день - на святковий та перший день після свят) щодо використання гідроресурсів на наступну добу;

2) щоденно до 12-00 (у п'ятницю - на суботу, неділю, понеділок, а в передсвятковий день - на святковий та перший день після свят) вимоги до заданого графіка навантаження за підписом Уповноваженої особи, які повинні містити:

а) вимоги до резерву;

б) вимоги до режиму роботи ГЕС та ГАЕС;

в) вимоги до режиму роботи обладнання Виробників за режимом роботи електромереж;

г) дозволені заявки на ремонт обладнання енергоблоків (на вихідні та святкові дні);

3) щоденно до 11-30 різницю перетоків електричної енергії з територією, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;

4) надані до 12-00 поточної доби диспетчером команди на пуск/зупинку енергоблоків на відміну від заданого графіка навантаження;

5) щоденно до 09-30 графіки імпорту/експорту електричної енергії Операторів зовнішніх перетоків по кожному зовнішньому перетоку (до 13-00 скориговані у разі необхідності зазначені величини);

6) щоденно до 10-00 прогноз споживання електричної енергії в «острові Бурштинської ТЕС»;

7) дані про стан блоків ТЕС та АЕС з «Відомостей про роботу енергосистем ОЕС України» в електронному вигляді.

{Пункт 2.5.3 підрозділу 2.5 розділу 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 983 від 31.07.2017}

2.5.4. Центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетичній галузі, до 16 числа місяця, попереднього розрахунковому періоду, надає РСР очікуваний баланс електричної енергії в Україні на наступний місяць, а також прогнозні обсяги відпуску електроенергії в Оптовий ринок.

2.5.5. РСР щоденно отримує інформацію щодо прогнозованої та фактичної погоди на території України на підставі договору з Укргідрометеоцентром.

2.5.6. РСР до початку розрахункового місяця отримує від НКРЕКП нормативні акти, які набувають чинності в розрахунковому місяці та мають бути враховані у системі розрахунків Оптового ринку.

2.5.7. РСР зобов'язаний привести Систему розрахунків у відповідність з вимогами зазначених в пункті 2.5.5 нормативних актів НКРЕКП.

2.5.8. Якщо на початок розрахункового місяця відсутні нормативні акти НКРЕКП щодо цього розрахункового місяця, то РСР здійснює розрахунки з використанням нормативних актів, що діяли в попередньому розрахунковому періоді. У разі надходження нормативних документів НКРЕКП після початку розрахункового місяця РСР здійснює перерахунок виконаних ним розрахунків згідно з цими документами.

2.5.9. Щоденно до 11-00 Диспетчерський центр надає РСР в електронному вигляді та за підписом уповноваженої особи вихідні дані програми "Диспетчерський журнал" за попередню добу.

2.5.10. РСР отримує від РКОРЕ інформацію щодо необхідності припинення продажу електроенергії постачальникам за нерегульованим тарифом у разі невиконанням ними своїх фінансових зобов'язань.

2.5.11. РСР має право на одержання від Сторін Договору додаткової інформації, що необхідна йому для виконання своїх обов'язків згідно з Правилами ринку, ІПР, діючими нормативно-правовими та технічними документами. При цьому регламент, спосіб передачі і форму подання інформації встановлює РСР.

3. Процедури розрахунків на Оптовому ринку

3.1. Складання прогнозного графіка навантаження

3.1.1. На підставі ретроспективних фактичних даних щодо електроспоживання в ОЕС України, ретроспективних та прогнозних даних погоди по території України та інших факторів РСР визначає прогноз споживання брутто по ОЕС України та погоджує його з Диспетчерським центром.

3.1.2. За даними прогнозу споживання брутто по ОЕС України та «острову Бурштинської ТЕС», а також доступних сумарних пропускних спроможностей міждержавних перетинів окремо з/в «острова Бурштинської ТЕС» та з/в іншої частини ОЕС України РСР визначає погодинний обсяг необхідного покриття окремо для ОЕС України та «острова Бурштинської ТЕС».

3.1.3. РСР  на підставі визначеного погодинного обсягу необхідного покриття, заявок виробників та вимог Диспетчерського центру визначає окремо для «острова Бурштинської ТЕС» та іншої частини ОЕС України прогнозні допустимі величини експорту електричної енергії та прогнозні необхідні величини імпорту електричної енергії, а також здійснює розрахунок прогнозного графіка навантаження в такому порядку:

1) якщо заявок виробників вистачає для забезпечення необхідного обсягу покриття, прогнозні допустимі величини експорту електричної енергії дорівнюють  доступним сумарним пропускним спроможностям міждержавних перетинів;

2) якщо заявок виробників не вистачає для забезпечення необхідного обсягу покриття, РСР визначає прогнозні допустимі величини експорту електричної енергії шляхом зменшення їх рівнів відносно доступних сумарних пропускних спроможностей міждержавних перетинів;

3) у випадку недостатності обмеження прогнозної допустимої величини експорту електричної енергії для «острова Бурштинської ТЕС» РСР здійснює розрахунок прогнозної необхідної величини імпорту електричної енергії для «острова Бурштинської ТЕС»;

4) у випадку недостатності обмеження прогнозної допустимої величини експорту електричної енергії для іншої частини ОЕС України РСР в умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 першочергово компенсує дефіцит електричної енергії за рахунок величини різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, якщо інше не передбачене чинним законодавством України. У разі якщо використання максимально можливої величини різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, не дає можливості забезпечити обсяг необхідного покриття, РСР здійснює розрахунок прогнозної необхідної величини імпорту електричної енергії для іншої частини ОЕС України.

3.1.4. Щоденно до 17-00 за три доби, що передують розрахунковій, РСР надає прогнозний графік навантаження Диспетчерському  центру та Виробникам (у частині, яка стосується цього Виробника).

3.1.5. Щоденно до 17-00 за три доби, що передують розрахунковій, РСР надає Диспетчерському  центру прогнозні допустимі величини експорту електричної енергії та прогнозні необхідні величини імпорту електричної енергії.

{Розділ 3 доповнено новим підрозділом 3.1 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 983 від 31.07.2017}

3.2. Складання заданого графіка навантаження і виробництва електричної енергії та визначення погодинних оптових цін купівлі-продажу електроенергії на Оптовому ринку

3.2.1. На підставі ретроспективних фактичних даних щодо електроспоживання в ОЕС України, ретроспективних та прогнозних даних погоди на території України, даних заявок Постачальників електричної енергії, наданих згідно з Правилами ринку, та інших факторів РСР визначає прогноз споживання брутто по ОЕС України для складання заданого графіка навантаження.

3.2.2. За даними прогнозу споживання брутто по ОЕС України, даних Диспетчерського центру щодо графіків  експорту/імпорту електричної енергії та прогнозу споживання брутто по «острову Бурштинської ТЕС» РСР визначає погодинний обсяг необхідного покриття ОЕС України та «острову Бурштинської ТЕС».

3.2.3. РСР здійснює вибір генеруючого обладнання Виробників електричної енергії в такому порядку:

1) на підставі даних щодо використання гідроресурсів та визначеного погодинного обсягу необхідного покриття РСР здійснює попередній розподіл навантаження серед гідроелектростанцій;

2) РСР проводить оцінку можливості забезпечення решти покриття заявками Виробників електричної енергії з забезпеченням необхідної величини гарячого та холодного резерву;

3) якщо заявки Виробників електричної енергії перевищують необхідний обсяг покриття, то РСР відповідно до Правил ринку проводить вибір енергоблоків на розрахунковий період максимального покриття шляхом ранжування енергоблоків з урахуванням гарячого резерву потужності та станційних обмежень; вибір енергоблоків на інші години доби здійснюється з урахуванням заявок маневреності енергоблоків, мінімального часу простою та роботи тощо;

4) якщо заявок виробників не вистачає для забезпечення необхідного обсягу покриття, РСР, в умовах вичерпання гарячого резерву потужності, визначає погодинні величини необхідного обмеження споживання Постачальниками електричної енергії окремо для «острова Бурштинської ТЕС» та іншої частини ОЕС України та враховує ці величини при складанні заданого графіка навантаження.

{Підпункт 4 пункту 3.2.3 підрозділу 3.2 розділу 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 926 від 28.08.2018}

{Підпункт 5 пункту 3.2.3 підрозділу 3.2 розділу 3 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 926 від 28.08.2018}

3.2.4. Відповідно до вибраного згідно з пунктом 3.2.3 складу енергоблоків РСР здійснює розрахунок заданого графіка навантаження з урахуванням обмежень по електричних мережах, обладнанню електростанцій, паливу, використанню гідроресурсів та інших, що доведені до РСР.

3.2.5. На підставі заявок Виробників електричної енергії та розробленого заданого графіка навантаження РСР відповідно до Правил ринку визначає графік виробництва електричної енергії та погодинно граничну ціну системи, ціни за робочу потужність, ціни за маневреність та очікувану оптову ринкову ціну на електричну енергію.

3.2.6. РСР до 17-00 кожного дня надає Диспетчерському центру та всім Учасникам ринку інформацію відповідно до пунктів 4.1.1 та 4.1.2 ІПР.

3.2.7. РСР спільно з Диспетчерським центром при розрахунку заданого та прогнозного графіка навантаження та Диспетчерський центр при веденні режиму роботи ОЕС України забезпечують надійність і економічність роботи ОЕС України. РСР та Диспетчерський центр щоденно спільно проводять аналіз роботи ОЕС України за минулу добу.

3.2.8. У разі виникнення проблемних питань на основі проведеного аналізу згідно з пунктом 3.2.7 РСР або Диспетчерський центр інформують про це Раду ринку та НКРЕКП.

{Підрозділ 3.2 розділу 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 983 від 31.07.2017}

3.3. Процедура проведення розрахунків платежів

3.3.1. Розрахунки платежів на Оптовому ринку поділяються на щоденні та звітні за місяць.

3.3.2. Щоденні розрахунки платежів виконуються РСР на другий день після дня диспетчеризації відповідно до Правил ринку та Графіка платежів, затвердженого Радою ринку та НКРЕКП.

3.3.3. Результати щоденних розрахунків платежів надаються Учасникам ринку, НКРЕКП та РКОРЕ до 17-00 на третій день після дня диспетчеризації відповідно до Графіка платежів, затвердженого Радою ринку та НКРЕКП, в обсягах, визначених ІПР.

3.3.4. На п'ятий день після дня диспетчеризації РСР надає результати розрахунків платежів РКОРЕ для розподілу коштів.

3.3.5. При виявленні протягом розрахункового місяця у щоденних розрахунках помилок РСР не пізніше ніж через 7 робочих днів здійснює перерахунок, який відображається в інформації у день здійснення перерахунку окремим рядком. Вказана інформація надається відповідним Сторонам Договору та НКРЕКП.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1193 від 10.12.2004}

3.3.6. В разі виявлення помилки у розрахунках після закінчення розрахунків за звітними даними РСР повідомляє про це Раду ринку, НКРЕКП та відповідні Сторони Договору. Перерахунок здійснюється згідно з рішенням Ради ринку погодженим НКРЕКП.

3.3.7. В разі отримання від РКОРЕ інформації згідно з пунктом 2.5.9 щодо необхідності припинення продажу електроенергії постачальнику за нерегульованим тарифом, РСР припиняє продаж електроенергії такому постачальнику, про що повідомляє цього постачальника, НКРЕКП, постачальника за регульованим тарифом, на території якого працює цей постачальник за нерегульованим тарифом, та Головного оператора. З моменту припинення продажу електроенергії постачальнику за нерегульованим тарифом постачання електроенергії його споживачам здійснюється відповідним постачальником за регульованим тарифом.

3.3.8. На підставі щоденних розрахунків платежів, зведених наростаючим підсумком за розрахунковий місяць, РСР визначає середньомісячні ціни для виробників, які працюють за ціновими заявками, та Постачальників.

{Пункт 3.3.9 підрозділу 3.3 розділу 3 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1404  від 27.12.2017}

{Пункт 3.3.10 підрозділу 3.3 розділу 3 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1404  від 27.12.2017}

3.3.9. РСР на підставі звітних фактичних даних проводить розрахунки щодо обсягів і вартості електричної енергії, купленої та проданої на Оптовому ринку за місяць.

Для розрахунків фактичної вартості електричної енергії, проданої Виробниками електричної енергії в Оптовий ринок (окрім Виробників, які працюють за ціновими заявками), використовуються тарифи, встановлені НКРЕКП, а у разі затвердження НКРЕКП таким виробникам додаткових платежів використовуються середньозважені ціни, що склалися за звітний місяць відповідно до Правил ринку.

Для розрахунків фактичної вартості електричної енергії, проданої Виробниками, які працюють за ціновими заявками, в Оптовий ринок, використовуються середньозважені ціни, що склалися згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць відповідно до Правил ринку.

Для розрахунків фактичної вартості електричної енергії, купленої Постачальниками електричної енергії на Оптовому ринку, використовуються середньозважені ціни згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць з подальшим уточненням для забезпечення балансу платежів в Оптовому ринку відповідно до Правил ринку.

{Пункт 3.3.9 підрозділу 3.3 розділу 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1404  від 27.12.2017}

3.3.10. РСР 6 числа місяця, наступного за розрахунковим, електронною поштою надає Виробникам електричної енергії дані з обсягів та вартості електричної енергії, проданої ними в Оптовий ринок.

3.3.11. Виробники електричної енергії до 10-00 7 числа місяця, наступного за розрахунковим, надають РСР факсимільним зв'язком скріплене печаткою підтвердження щодо обсягів та вартості електричної енергії, що продана в Оптовий ринок, і відображають ці дані у бухгалтерській та статистичній звітності.

3.3.12. РСР після отримання підтвердження протягом 3 днів підписує з свого боку і надсилає поштою Виробникам електричної енергії акти купівлі-продажу електричної енергії у двох примірниках.

3.3.13. Виробники електричної енергії підписують отримані акти купівлі-продажу, скріплюють їх печатками та протягом 3 днів один примірник повертають РСР.

3.3.14. РСР отримує від суб'єкта підприємницької діяльності з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електромережами до 17-00 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, акт виконання передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, включаючи централізоване диспетчерське управління ОЕС України.

3.3.15. РСР отримує від підрозділу Оптового постачальника, який відповідає за зовнішньоекономічні відносини, до 10-00 7 числа місяця, наступного за розрахунковим, розрахунки фактичних обсягів та вартості в державній валюті імпортованої-експортованої електричної енергії з подальшим наданням копій актів купівлі-продажу, а також дані щодо позапланових перетоків.

3.3.16. РСР проводить розрахунки щодо обсягів і вартості електричної енергії, що куплена Постачальниками електричної енергії на Оптовому ринку в розрахунковому місяці.

3.3.17. РСР надає постачальникам за регульованим тарифом дані щодо обсягів та вартості електричної енергії, купленої ними на Оптовому ринку, 8 числа місяця, наступного за розрахунковим, електронною поштою.

3.3.18. Постачальники за регульованим тарифом до 10-00 9 числа місяця, наступного за розрахунковим, надають РСР підтвердження (завірене печаткою) щодо обсягів та вартості електричної енергії, що куплена на Оптовому ринку, факсимільним зв'язком і відображають ці дані у бухгалтерській та статистичній звітності.

3.3.19. РСР після отримання підтвердження протягом 3-х днів підписує з свого боку і надсилає поштою постачальникам за регульованим тарифом акти купівлі-продажу електричної енергії у двох примірниках.

3.3.20. Постачальники за регульованим тарифом зобов'язані підписати отримані акти купівлі-продажу електричної енергії та протягом 3-х днів, один примірник повернути РСР.

3.3.21. Якщо вищевказані дні надання інформації є вихідними (святковими), то РСР, Виробники електричної енергії, Постачальники електричної енергії, Оператори зовнішніх перетоків, Диспетчерський центр та Оператор магістральних та міждержавних електромереж забезпечують роботу в ці дні відповідних служб та відповідальних осіб для виконання процедур, визначених цим розділом.

3.3.22. РСР на підставі підтверджень, одержаних від Учасників ринку, проводить остаточні розрахунки щодо обсягів та вартості купленої-проданої на Оптовому ринку, і до 16-00 11 числа місяця, наступного за розрахунковим, передає результати розрахунків РКОРЕ.

3.3.23. В разі виникнення спірних питань щодо визначення вартості електричної енергії, купленої та проданої на Оптовому ринку та оптових цін на неї остаточне рішення приймається РСР, про що РСР повідомляє НКРЕКП. Вказане рішення може бути оскаржене в порядку, передбаченому Договором.

4. Надання результатів Розрахунків

4.1. Зміст даних, що мають бути визначені Розпорядником системи розрахунків та надіслані Сторонам Договору

4.1.1. РСР мають бути визначені такі дані щодо заданого графіку навантаження та виробництва електроенергії:

1) для виробників, які працюють за ціновими заявками:

а) заданий графік навантаження та виробництва по кожному енергоблоку (електростанції);

б) результати ранжування енергоблоків із зазначенням їх потужності та питомої вартості;

в) ознаки обов'язкової роботи енергоблоків;

г) порядок зупинки блоків у резерв;

д) порядок зупинки блоків на період End - Start;

е) порядок пуску блоків з резерву;

є) ознаку необґрунтованого заниження рівня цінової заявки.

{Підпункт 1 пункту 4.1.1 доповнено підпунктом "є" згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1081 від 08.11.2004}

2) для виробників, які не працюють за ціновими заявками:

а) заданий графік навантаження;

б) заданий графік виробництва по кожному енергоблоку (електростанції) (з урахуванням положень пункту 12.5);

3) для постачальників за регульованим тарифом:

а) погодинний графік купівлі електроенергії на Оптовому ринку, в тому числі погодинний графік купівлі електроенергії на Оптовому ринку постачальниками за нерегульованим тарифом, що працюють на території постачальника за регульованим тарифом;

б) погодинний обсяг споживання потужності;

в) повідомлення про обмеження відповідно до Правил ринку рівня споживання потужності та електроенергії, вказуючи час початку, час кінця та обсяг обмеження (при наявності);

4) для Диспетчерського центру:

а) заданий графік навантаження по кожному енергоблоку (електростанції);

б) прогноз споживання по ОЕС України;

в) заданий графік зовнішніх перетоків;

г) холодний та гарячий резерв потужності;

д) порядок пуску енергоблоків з холодного резерву;

е) порядок навантаження/розвантаження енергоблоків;

є) порядок зупинки енергоблоків в резерв;

ж) порядок зупинки енергоблоків на період End - Start.

4.1.2. РСР мають бути складені такі дані щодо визначення цін на наступну розрахункову добу:

1) для виробників, які працюють за ціновими заявками:

а) гранична ціна системи;

б) ціни робочої потужності 1, 2, 3 та 4 груп енергоблоків;

в) ціна за маневреність;

г) ціноутворюючі енергоблоки (погодинно);

д) очікувана середньозважена оптова ціна закупівлі електроенергії у даного виробника за добу та з наростаючим підсумком;

е) очікувана середньозважена оптова ціна закупівлі електроенергії у виробників загалом за добу та з наростаючим підсумком;

2) для Постачальників електричної енергії:

а) очікувана оптова ринкова ціна (з урахуванням положень пункту 12.5);

3) для Диспетчерського центру:

а) гранична ціна системи;

б) ціни робочої потужності 1, 2, 3 та 4 груп енергоблоків;

в) ціна за маневреність;

г) ціноутворюючі енергоблоки (погодинно).

4.1.3. РСР мають бути визначені платежі та дані, які мають відношення до розрахунку платежів:

1) для виробників, які працюють за ціновими заявками (погодинно та за добу):

а) гранична ціна системи;

б) обсяг відпущеної електричної енергії;

в) заданий графік виробництва енергоблоку;

г) заданий виробіток енергоблоку диспетчером;

д) фактичний виробіток енергоблоку;

е) фактичний відпуск електростанції;

є) ознака порушення роботи енергоблоком;

ж) ознака вимушеного пуску енергоблоку;

з) додаткові ознаки (зупинки, обов'язкової роботи);

и) цінова заявка виробника;

і) розрахункова заявлена та фактична погодинна ціна енергоблоку;

к) заявлена та фактична маневреність;

л) заявлений та кінцевий діапазон маневреності;

м) ознака належності енергоблоків до відповідних груп;

н) остання заявлена максимальна та мінімальна робочі потужності енергоблоку;

о) платіж за відпущену електричну енергію;

п) платіж блокам, що знаходяться в роботі за вимогами режиму електромереж, який є складовою частиною платежу за відпущену електричну енергію;

р) платіж за робочу потужність;

с) платіж за вимушене надвиробництво;

т) платіж за вимушене недовиробництво;

у) зменшення платежу за порушення графіку виробництва;

ф) додаткові платежі;

х) платіж за маневреність;

ц) платіж за пуск блоку;

ч) сумарний платіж;

2) для виробників, які не працюють за ціновими заявками (за добу):

а) обсяг відпущеної електричної енергії;

б) тариф, встановлений НКРЕКП;

в) платіж за відпущену електричну енергію;

3) для постачальників за регульованим тарифом (погодинно та за добу):

а) погодинна оптова ринкова ціна;

б) обсяг електричної енергії, купленої постачальником;

в) платіж за електричну енергію відповідно до Правил ринку;

г) дотаційні сертифікати;

д) додаткові платежі;

е) обсяг коригування платежу у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів;

{Підпункт 3 пункту 4.1.3 доповнено підпунктом "д" згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 743 від 30.08.2005}

є) розподіл небалансу платежів;

ж) сумарний платіж;

з) середньозважена ціна купівлі електричної енергії постачальником;

4) для постачальників за нерегульованим тарифом (за добу):

а) погодинна оптова ринкова ціна;

б) обсяг електричної енергії, купленої постачальником;

в) платіж за електричну енергію відповідно до Правил ринку;

г) середньозважена ціна купівлі електричної енергії постачальником;

5) для Розпорядника коштів Оптового ринку:

а) обсяги електричної енергії, відпущеної в Оптовий ринок Виробниками електричної енергії, імпортерами;

б) вартість електричної енергії, відпущеної в Оптовий ринок Виробниками електричної енергії, імпортерами;

в) обсяги електричної енергії, отриманої з Оптового ринку Постачальниками електричної енергії, експортерами;

г) вартість електричної енергії, отриманої з Оптового ринку Постачальниками електричної енергії, експортерами;

д) обсяги платежів, що перераховуються іншим Сторонам Договору;

е) цільова надбавка до діючого тарифу на електричну та теплову енергію.

4.2. Надання додаткової інформації Сторонам Договору

4.2.1. РСР на письмовий запит будь-якої Сторони Договору надає додаткову інформацію, яка стосується цієї Сторони Договору, в установленому порядку.

4.2.2. РСР розміщує на сайті ДП "Енергоринок" інформацію про результати щоденного аналізу режиму роботи ОЕС України (з урахуванням положень пункту 12.1).

4.2.3. РСР розміщує на сайті ДП "Енергоринок" оперативну інформацію щодо величини середньозваженої оптової ринкової ціни за розрахункову добу та наростаючим підсумком з початку місяця.

{Підрозділ 4.2 доповнено пунктом 4.2.3 згідно з Постановою НКРЕ № 559 від 04.05.2006}

4.2.4. На п'ятий день після дня диспетчеризації РСР розміщує на сайті ДП «Енергоринок» вимоги до заданого графіка навантаження, які були надані Диспетчерським центром відповідно до пункту 2.5.3 для складання заданого графіка навантаження.

{Підрозділ 4.2 розділу 4 доповнено новим пунктом 4.2.4 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 983 від 31.07.2017}

4.2.5. РСР розміщує на сайті ДП «Енергоринок» середньозважені ціни електричної енергії, проданої Виробниками, які працюють за ціновими заявками, в Оптовий ринок, що склалися згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць відповідно до Правил ринку, та середньозважені ціни електричної енергії, проданої Виробниками електричної енергії в Оптовий ринок (окрім Виробників, які працюють за ціновими заявками), що склалися за звітний місяць відповідно до Правил ринку, у разі затвердження НКРЕКП таким виробникам додаткових платежів.

{Підрозділ 4.2 розділу 4 доповнено новим пунктом 4.2.5 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1404  від 27.12.2017}

4.3. Надання інформації третім особам

4.3.1. На запит третьої особи, крім НКРЕКП, щодо інформації стосовно будь-якої Сторони Договору, РСР може надавати частину або всі дані про Сторону Договору лише за її письмовою згодою.

5. Процедури з вирішення ситуації щодо затримки Розрахунків внаслідок неполадок у роботі обладнання або програмного забезпечення

5.1. Якщо в процесі виконання РСР своїх обов'язків виникає загроза порушення термінів розрахунків та надання даних Учасникам ринку внаслідок збоїв у Системі розрахунків або обладнанні, РСР має застосувати усі засоби щодо ліквідації неполадок.

5.2. Якщо намічені заходи по ліквідації збоїв не дозволять своєчасно їх усунути (без порушення термінів розрахунків та надання даних), РСР повинен терміново сповістити про це Раду ринку та НКРЕКП.

5.3. У разі виникнення неполадок в програмі розподілу навантаження та ціноутворення, внаслідок яких неможливо розробити графік навантаження та визначити граничну ціну системи, ціну за робочу потужність або маневреність, РСР має розробити його в "ручному режимі" та надати Учасникам ринку та Диспетчерському центру не пізніше ніж за 5 годин до початку розрахункової доби.

5.4. Якщо в результаті неполадок стає неможливим своєчасно визначити граничну ціну системи, ціни за робочу потужність та маневреність, або оптову ринкову ціну, то РСР приймає відповідні ціни попереднього дня, про що повідомляє Сторони Договору та НКРЕКП.

6. Контроль за роботою програмного забезпечення розподілу навантаження та розрахунків платежів

6.1. Окремі положення

6.1.1. До програмного забезпечення розподілу навантаження (далі - РН) і розрахунку платежів (далі - РП) відносяться також програмні продукти, що забезпечують їх працездатність:

1) програмний комплекс, що забезпечує прийом даних;

2) програмний комплекс, що забезпечує роботу бази даних.

Далі ці програмні комплекси окремо не обмовляються.

6.1.2. РСР повинен забезпечити конфіденційність та цілісність даних. РСР повинен здійснювати контроль за програмним забезпеченням РН і РП для забезпечення мінімального ризику від помилок. Цей контроль охоплює:

1) обмеження на фізичний доступ;

2) обмеження на системний доступ;

3) мінімізацію ризику збою в обробці.

6.2. Обмеження на фізичний доступ

6.2.1. 3 метою виконання цих обов'язків РСР повинен здійснювати наступні функції щодо програмного забезпечення РН і РП:

1) зберігати у сейфі дистрибутивні екземпляри програмного забезпечення РН і РП;

2) не допускати сторонніх осіб у приміщення, де знаходиться комп'ютерна техніка, що використовує програмне забезпечення РН і РП;

3) забезпечувати по закінченні робочого дня вимикання ПЕВМ, що працюють із програмним забезпеченням РН і РП (крім мережного устаткування і серверів), здачу приміщень під охорону;

4) забезпечувати стирання програмної і робочої інформації РН і РП програмними засобами, що не дозволяють їх наступне відновлення у випадку виведення ПЕВМ з експлуатації або передачі їх іншим особам.

6.3. Обмеження на доступ до системи

6.3.1. РСР зобов'язаний здійснювати наступні функції щодо програмного забезпечення РН і РП:

1) парольний захист на системному та програмному рівнях;

2) моніторинг порушень під час спроб та фактичного доступу;

3) контроль за доступом до специфічних файлів системи;

4) ідентифікація спроб дистанційного доступу;

5) контроль за захистом конфіденційності та цілісності даних, які проходять через громадські мережі;

6) контроль за забезпеченням передачі інформації тільки відповідним Сторонам Договору;

7) обмежений доступ до документів (систем), які є складовою частиною системи захисту.

6.4. Мінімізація ризику збою в обробці інформації

6.4.1. РСР зобов'язаний здійснювати контроль за комп'ютерними операціями, які належать до програмного забезпечення РН і РП, щоб мінімізувати вплив збою в обробці інформації.

6.4.2. РСР має здійснювати адекватні відновлюючі процедури щодо короткострокових та довгострокових припинень обробки в будь-якій або усіх системах. Ці процедури повинні застерегти, де це можливо, або інакше виявити та виправити будь-яку втрату даних, що передаються. Ці процедури мають застосовуватися до всіх даних, включаючи архівні дані.

6.4.3. Для того, щоб відповідати вимозі підтримки відповідних відновлюючих процедур, РСР має здійснювати такі контрольні функції стосовно програмного забезпечення РН і РП:

1) повністю задокументований та випробуваний план відновлення після збою в роботі техніки чи програмного забезпечення;

2) дублювання програм та даних для того, щоб забезпечити відновлення необхідних даних та програмного забезпечення в разі збою;

3) експлуатація відповідних захисних систем обладнання та засобів зв'язку;

4) впровадження додаткових функцій у програмне забезпечення РН і РП для захисту цілісності даних на випадок збою системи;

5) використання джерел безперервного електропостачання на максимальній кількості ПЕВМ, які використовують програмне забезпечення РН і РП.

7. Контроль над вдосконаленням програмного забезпечення розподілу навантаження і розрахунків платежів

7.1. РСР має здійснювати контроль над вдосконаленням програмного забезпечення РН і РП для того, щоб впевнитись, що вдосконалення правильне та ризик ненавмисних помилок, що виникають за умови недосконалого програмного забезпечення, канцелярських процедур, або інших випадків, мінімальний.

7.2. Для того, щоб здійснити вищезгадані заходи РСР має виконувати такі контрольні заходи щодо програмного забезпечення розподілу навантаження і розрахунків платежів:

1) перевірка Аудитором ринку системи насамперед на відповідність Правилам ринку, з складанням плану перевірки та документування результатів;

2) детальне документування системи.

8. Правила обслуговування програм

8.1. РСР повинен забезпечити належну організацію для обслуговування обладнання та програмного забезпечення. Додатково РСР зобов'язаний мати інструкції для належного виправлення дефектів в роботі програмного забезпечення та обладнання.

8.2. РСР зобов'язаний:

1) регулярно впроваджувати випробування програмного забезпечення РН і РП з метою підтвердження відповідності програмного забезпечення Правилам ринку;

2) випробування програмного забезпечення РН і РП виконувати за допомогою контрольних прикладів, наданих підприємствами, які постачають ці програми і документацію до них;

3) контрольні приклади зберігати разом з дистрибутивними носіями програмного забезпечення та використовувати згідно з документацією, яка додається.

8.3. Якщо після випробувань РСР виявлено недолік в комп'ютерному обладнанні чи програмному забезпеченні або виявлено, що програмне забезпечення не відповідає специфікації, він зобов'язаний терміново повідомити про це Раду ринку та НКРЕКП і швидко розробити план для виправлення недоліку (що складається з можливого виправлення - програмного забезпечення або організації заміни обладнання чи програмного забезпечення).

9. Зміни до програмного забезпечення і обладнання

9.1. РСР зобов'язаний отримати первісне затвердження Ради ринку та НКРЕКП перед внесенням будь-яких змін до комп'ютерного обладнання (крім змін, що є результатом резервування РСР або змін, що не впливають на роботу Системи розрахунків) чи програмного забезпечення.

9.2. При внесенні змін до програмного забезпечення РН і РП РСР має забезпечити:

1) повне документування всіх змін;

2) перевірку всіх змін на відповідність документам, затвердженим Радою ринку та НКРЕКП;

3) ефективний контроль версії програмного забезпечення.

10. Резервування та зберігання даних

10.1. РСР повинен мати відповідні системи та процедури для забезпечення ефективного резервування та зберігання всіх даних ринку та програмного забезпечення. Ці процедури мають забезпечити продовження проведення підрахунків РСР у випадку крадіжки або пошкодження будь-якої комп'ютерної системи, що містить програмне забезпечення чи дані ринку.

10.2. РСР має забезпечити електронний резерв:

1) програмного забезпечення розподілу навантаження (не враховуючи дистрибутивного);

2) програмного забезпечення розрахунків платежів (не враховуючи дистрибутивного);

3) всіх ринкових даних, що стосуються до кожної доби графіку та складаються з:

а) усіх вхідних даних до програмного забезпечення розподілу навантаження, що містять дані заявок виробників, та будь-які перезаявки потужностей;

б) усіх вихідних даних з програмного забезпечення розподілу навантаження, включаючи копію заданого;

в) усіх вхідних даних до програмного забезпечення розрахунків платежів, включаючи всю інформацію по фактичним даним та даним диспетчерського журналу;

г) усіх вихідних даних з програмного забезпечення розрахунків платежів.

10.3. Процедури резервування РСР повинні забезпечити, щоб хоча б одна копія всього програмного забезпечення та даних знаходилась на відстані від звичайного місця роботи для попередження ризику пошкодження або крадіжки з будь-якого з цих місцезнаходжень.

10.4. РСР повинен утримувати резерви даних ринку на протязі року на звичайному місці роботи, щоб при необхідності або на запит Ради чи Учасника ринку було можливо швидко відновити дані по будь-якій добі графіку за поточний рік.

10.5. РСР зобов'язаний зберігати дані ринку на протязі 3 років, щоб при необхідності або на запит Ради чи Учасника ринку він міг відновити дані по будь-якій добі графіка за останні 3 роки протягом 5 днів з моменту отримання запиту.

11. Аналіз існуючого стану Оптового ринку та прогнозування ситуацій, що можуть виникнути у майбутньому

11.1. РСР повинен постійно вести аналіз існуючого стану Оптового ринку та готувати відповідні звіти на засідання Ради ринку не рідше одного разу в квартал.

11.2. На підставі проведеного аналізу РСР повинен готувати пропозиції на Раду ринку по внесенню змін в нормативні документи, в тому числі Правила ринку, з метою вдосконалення роботи на Оптовому ринку.

11.3. РСР має брати участь у роботі груп, створених Радою ринку, діяльність яких пов'язана з Системою розрахунків.

11.4. РСР за дорученням Ради ринку має здійснювати прогнозування ситуацій, що можуть виникнути у майбутньому за умови прийняття того чи іншого рішення Урядом, НКРЕКП, самою Радою ринку тощо.

12. Перехідні положення

12.1. Пункт 4.2.2 вступає в дію не пізніше ніж через рік після затвердження ІПР. В перехідний період РСР надає інформацію згідно з пунктом 4.2.2 Сторонам Договору та органам центральної виконавчої влади, які погоджують Договір, на письмовий запит в електронному вигляді.

12.2. У разі відсутності приладів погодинного обліку електричної енергії погодинні дані вимірювань тимчасово, за погодженням сторін, визначаються шляхом розподілу добових показань розрахункових лічильників за даними оперативно-інформаційного комплексу або за порядком, затвердженим НКРЕКП, у відповідності з двосторонніми договорами ДПЕ та Членів ринку.

12.3. Пункти 2.4.3, 2.4.7-2.4.14 вступають в дію після введення АСКОЕ Головного оператора комерційного обліку та повідомлення про це РСР, Учасників ринку, Диспетчерського центру та НКРЕКП.

Другі абзаци підпунктів 1 і 2 пункту 12.6 вступають в дію після повідомлення Головним оператором про це РСР, Учасників ринку, НЕК "Укренерго" та НКРЕКП.

{Пункт 12.3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 285 від 24.02.2011}

12.4. До введення АСКОЕ Головного оператора комерційного обліку діє порядок надання фактичних даних відповідно пунктів 12.6 та 12.7.

12.5. Підпункт 2"б" пункту 4.1.1 та підпункт 2"а" пункту 4.1.2 вступає в дію після здійснення необхідних організаційних заходів з боку РСР не пізніше ніж через 6 місяців після затвердження ІПР.

12.6. Фактичні дані для проведення щоденних розрахунків платежів надаються в такому порядку:

1) Виробники електричної енергії і постачальники за регульованим тарифом на підставі даних систем обліку до 8-30 надають до НЕК «Укренерго» погодинні дані з фізичного балансу електричної енергії згідно з формою, встановленою НЕК «Укренерго» за погодженням РСР;

{Абзац перший підпункту 1 пункту 12.6 розділу 12 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1148 від 19.09.2017}

Виробники електричної енергії, постачальники за регульованим тарифом та НЕК "Укренерго" за наявності автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії (далі - АСКОЕ), зареєстрованих у Головного оператора, до 10-00 надають Головному оператору погодинні дані, отримані з АСКОЕ. Спосіб передачі, регламент, обсяг і форму подання інформації встановлює Головний оператор за погодженням РСР;

{Підпункт 1 пункту 12.6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 285 від 24.02.2011}

2) НЕК «Укренерго» до 9-00 здійснює звірку отриманих погодинних даних, розробляє погодинний фізичний баланс електричної енергії за розрахункову добу по регіону та до 10-00 надає його РСР;

{Абзац перший підпункту 2 пункту 12.6 розділу 12 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1148 від 19.09.2017}

Головний оператор здійснює верифікацію отриманих від Виробників електричної енергії, постачальників за регульованим тарифом та НЕК "Укренерго" погодинних даних з АСКОЕ та визначає уточнені погодинні обсяги сальдо перетоків між суміжними виробниками електричної енергії, постачальниками за регульованим тарифом та НЕК "Укренерго" відповідно до вимог додатка 3 до ІПР та до 14-00 надає їх виробникам електричної енергії, постачальникам за регульованим тарифом, НЕК "Укренерго" та РСР для щоденних розрахунків платежів;

{Підпункт 2 пункту 12.6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 285 від 24.02.2011}

3) виробники електричної енергії, що працюють за встановленими НКРЕКП двоставочними тарифами, до 10-00 надають РСР дані про фактичну робочу потужність за минулу розрахункову добу. Дані надаються факсимільним зв'язком за підписом відповідальної особи виробника;

{Пункт 12.6 доповнено підпунктом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 136 від 31.01.2006}

4) постачальники за регульованим тарифом до 10-00 надають РСР (через НЕК «Укренерго») погодинні обсяги електричної енергії, що куплена постачальниками за нерегульованим тарифом, які мають відповідати показам погодинних приладів обліку або порядку їх визначення, затвердженому НКРЕКП;

5) РСР може ініціювати проведення контрольного заміру погодинного споживання електричної енергії у споживача постачальника за нерегульованим тарифом за участю Держенергонагляду, споживача та відповідного постачальника за регульованим тарифом або перевірку наданих РСР відповідно до підпункту 3 пункту 12.6 погодинних даних за період та по споживачах, що вказані РСР, за участю відповідного постачальника за регульованим тарифом та споживача, а також, в разі необхідності, Держенергонагляду;

6) контрольні заміри погодинного споживання електричної енергії споживача проводяться постачальником за нерегульованим тарифом протягом 5 днів з моменту отримання відповідного повідомлення;

7) протягом 3 робочих днів після дати проведення такого заміру, постачальник за нерегульованим тарифом надає РСР графіки проведених контрольних замірів, завірені постачальником за регульованим тарифом, споживачем, та, в разі необхідності, Держенергонаглядом;

8) графіки надаються в 2 примірниках, перший - у письмовому вигляді, завірений відповідними підписами та печатками, другий - у електронному вигляді через постачальника за регульованим тарифом;

9) в разі перевірки погодинних даних за вказаний період постачальник за нерегульованим тарифом протягом 5 діб після отримання відповідного повідомлення зобов'язаний здійснити разом з постачальником за регульованим тарифом, споживачем та в разі необхідності Держенергонаглядом вказану перевірку та надати РСР підтверджені (уточнені) погодинні дані за період, вказаний РСР;

10) результати перевірки надаються в 2 примірниках, перший - у письмовому вигляді, завірений відповідними підписами та печатками, другий - у електронному вигляді через постачальника за регульованим тарифом;

11) у випадку виявлення розбіжностей між погодинними даними щодо обсягів купівлі електроенергії постачальником за нерегульованим тарифом, наданими відповідно до підпункту 3 пункту 12.6, та погодинними даними, отриманими в результаті перевірки згідно з підпунктом 4 пункту 12.6, РСР здійснює перерахунок вартості електричної енергії, купленої постачальником за нерегульованим тарифом та відповідним постачальником за регульованим тарифом в Оптовому ринку, на підставі фактичних погодинних даних споживання електричної енергії за відповідний період (період перерахунку) та повідомляє про це НКРЕКП, РКОРЕ та відповідних постачальників;

12) РСР на підставі даних, наданих НЕК «Укренерго» по регіонах згідно з підпунктом 2 пункту 12.6 розробляє фізичний баланс електричної енергії за розрахункову добу по Україні;

13) постачальники за регульованим тарифом та Виробники електричної енергії знімають показники розрахункових лічильників на 24-00 10-го та 20-го числа розрахункового місяця, приводять їх до межі балансової належності та погоджують з суміжними суб'єктами;

14) постачальники за регульованим тарифом надають до НЕК «Укренерго» фізичний баланс електроенергії за 10 та 20 днів розрахункового місяця по території своєї ліцензованої діяльності. Інформація надається 12-го та 22-го числа місяця факсограмою (копія електронною поштою) за підписом керівника підприємства або його заступника;

15) Виробники електричної енергії надають до НЕК «Укренерго» проміжні акти про виробіток та відпуск електроенергії на електростанції за 10 та 20 днів розрахункового місяця. Інформація надається 12 та 22 числа місяця факсограмою (копія по електронній пошті) за підписом керівника підприємства або його заступника;

{Підпункт 15 пункту 12.6 розділу 12 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1148 від 19.09.2017}

16) постачальники за регульованим тарифом надають РСР електронною поштою до 12-00 11-го та 21-го числа розрахункового місяця фактичні обсяги купівлі електроенергії постачальниками за нерегульованим тарифом в Оптовому ринку за 10 та 20 днів розрахункового місяця відповідно;

17) НЕК «Укренерго» складає фізичні баланси електричної енергії по регіонах за фактичними даними за 10 та 20 днів розрахункового місяця та до 14-00 (у понеділок до 17-00) 13 та 23 числа розрахункового місяця відповідно надає РСР проміжні баланси електричної енергії за вказані періоди електронною поштою. У разі якщо 13 або 23 числа припадають на вихідний або святковий день, термін надання інформації переноситься на перший робочий день до 17-00, що слідує за встановленими термінами;

{Підпункт 17 пункту 12.6 розділу 12 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1148 від 19.09.2017}

18) РСР на підставі даних, наданих НЕК «Укренерго», складає баланс електричної енергії по Україні за 10 та 20 днів розрахункового місяця та порівнює з щоденними даними, які надавались РСР відповідно до підпунктів 1-3 пункту 12.6. В разі невідповідності зазначених даних РСР терміново інформує відповідні Сторони Договору.

{Пункт 12.6 розділу 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1148 від 19.09.2017}

12.7. Фактичні дані за місяць надаються РСР в такому порядку:

1) Виробники електричної енергії та постачальники за регульованим тарифом, НЕК «Укренерго» знімають показники з розрахункових лічильників станом на 24-00 останнього дня місяця. Відповідальним персоналом заінтересованих сторін, згідно з ІКО, складаються та підписуються до 2 числа місяця, наступного за розрахунковим, акти звірки зняття показників на межі балансової належності з Оптовим ринком;

2) постачальники за регульованим тарифом знімають показники з розрахункових лічильників станом на 24-00 год. останнього дня місяця на межі з суміжними постачальниками за регульованим тарифом і до 2 числа місяця, наступного за розрахунковим, підписують акти зняття показників лічильників на межі балансової належності постачальників за регульованим тарифом;

3) усі акти зняття показників розрахункових лічильників надаються до НЕК «Укренерго» до 12-00 3 числа місяця, наступного за розрахунковим;

4) постачальники за регульованим тарифом проводять звірку і оформлюють двосторонні акти звірки загальної кількості відпущеної (отриманої) електричної енергії з суміжними постачальниками за регульованим тарифом та до 12-00 3 числа місяця, наступного за розрахунковим, надають вказані акти до НЕК «Укренерго».

5) виробники, які мають договори на продаж електричної енергії в Оптовий ринок, надають до НЕК «Укренерго» погоджені постачальником за регульованим тарифом акти про виробіток, відпуск у мережу і продаж електроенергії до 4 числа місяця, наступного за розрахунковим;

{Підпункт 5 пункту 12.7 розділу 12 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1148 від 19.09.2017}

6) постачальники за регульованим тарифом надають до НЕК «Укренерго» фізичний баланс електричної енергії по території своєї ліцензованої діяльності до 3 числа місяця, наступного за розрахунковим. Звіти надаються факсограмами за підписом першого керівника. Оригінали документів надаються до НЕК «Укренерго» не пізніше 5 числа місяця, наступного за розрахунковим;

{Підпункт 6 пункту 12.7 розділу 12 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1148 від 19.09.2017}

7) відповідальні представники енергетичних об'єктів, що мають міждержавні електромережі, знімають показники розрахункових лічильників, які встановлені на цих електромережах, за середньоєвропейським часом (якщо інше не передбачено укладеним контрактом), складають відповідні акти та надають їх до НЕК «Укренерго» до 3 числа місяця, наступного за розрахунковим. За даними цих актів та даними, що надійшли від електроенергетичних систем суміжних країн, НЕК «Укренерго» виконує розрахунки обсягів перетоків електроенергії по міждержавних електромережах згідно з укладеними договорами за середньоєвропейським часом (якщо інше не передбачено укладеним контрактом) та включає їх до фізичного балансу електричної енергії за розрахунковий місяць, складеного за українським часом;

{Підпункт 7 пункту 12.7 розділу 12 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1148 від 19.09.2017}

8) виробники електричної енергії, що працюють за встановленим НКРЕКП двоставочним тарифом, до 3 числа місяця, наступного за розрахунковим, надають НЕК "Укренерго" на погодження дані про фактичну робочу потужність за минулий розрахунковий місяць;

{Пункт 12.7 доповнено підпунктом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 136 від 31.01.2006}

9) НЕК "Укренерго" до 4 числа місяця, наступного за розрахунковим, письмово за підписом керівника погоджує виробникам, що працюють за встановленим НКРЕКП двоставочним тарифом, дані про фактичну робочу потужність за минулий розрахунковий місяць;

{Пункт 12.7 доповнено підпунктом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 136 від 31.01.2006}

10) виробники електричної енергії, що працюють за встановленим НКРЕКП двоставочним тарифом, до 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, надають РСР погоджені НЕК "Укренерго" дані про фактичну робочу потужність за минулий розрахунковий місяць. Дані надаються РСР факсимільним зв'язком за підписом керівника та скріплені печаткою з наступним наданням протягом 3 днів оригіналу документу поштою або через уповноваженого представника;

{Пункт 12.7 доповнено підпунктом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 136 від 31.01.2006}

11) НЕК «Укренерго» складає фізичний баланс електричної енергії по регіонах і до 12-00 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає його електронною поштою та макетом 30817 РСР і протягом 3 днів надані дані за підписом першого керівника надсилає РСР поштою;

{Підпункт 11 пункту 12.7 розділу 12 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1148 від 19.09.2017}

12) РСР на підставі даних, наданих НЕК «Укренерго» по регіонах згідно з підпунктом 8 пункту 12.7, розробляє фізичний баланс електроенергії за розрахунковий місяць по Україні;

13) виробники, що здійснюють продаж електроенергії в Оптовий ринок, відповідно до умов двосторонніх договорів з ДП "Енергоринок" до 12-00 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, надають РСР факсом дані про виробіток, відпуск в мережу і продаж електроенергії і, протягом 3 днів, надані дані за підписом першого керівника та скріплені печаткою надсилають до РСР поштою, або надають РСР через уповноваженого представника Акт про виробіток, відпуск в мережу і продаж електричної енергії;

14) постачальники за нерегульованим тарифом до 4 числа місяця, наступного за розрахунковим, оформлюють довідку про погодинні обсяги споживання електроенергії сумарно по всіх споживачах постачальника за нерегульованим тарифом в межах кожного постачальника за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого знаходяться споживачі постачальника за нерегульованим тарифом, за підписами постачальника за нерегульованим тарифом та постачальника електроенергії за регульованим тарифом;

15) постачальники за нерегульованим тарифом до 4 числа місяця, наступного за розрахунковим, оформлюють з постачальниками за регульованим тарифом акти прийому-передачі електричної енергії з Оптового ринку за даними, які надавалися відповідно до підпункту 3 пункту 12.6 протягом розрахункового місяця;

16) постачальники за регульованим тарифом відповідно до двосторонніх договорів з постачальниками за нерегульованим тарифом проводять реєстрацію оформлених для постачальників за нерегульованим тарифом актів прийому-передачі електричної енергії і направляють їх реєстром до РСР до 15-00 по електронній пошті (щоденно по мірі реєстрації);

17) постачальники за нерегульованим тарифом до 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, надають РСР через уповноваженого представника акти прийому-передачі електричної енергії згідно з підпунктом 12 пункту 12.7 та довідки оформлені відповідно підпункту 11 пункту 12.7 у двох примірниках, перший - у письмовому вигляді, завірений відповідними підписами та печатками, другий - у електронному вигляді через постачальника за регульованим тарифом;

18) РСР на підставі оформлених у встановленому порядку актів прийому-передачі електричної енергії складає реєстри поставок, що оформлені РСР, і надає їх постачальникам за регульованим тарифом до 6 числа місяця, наступного розрахунковим.

{Пункт 12.7 розділу 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1148 від 19.09.2017}

12.8. У разі виникнення спірних питань між Сторонами Договору щодо фактичних обсягів електроенергії по Виробниках електричної енергії та постачальниках за регульованим тарифом у межах одного регіону рішення про відображення фактичних обсягів електроенергії у фізичному балансі приймається НЕК «Укренерго», а спірних питань між суміжними регіонами по постачальниках за нерегульованим тарифом - РСР, про що повідомляється НКРЕКП. Вказане рішення може бути оскаржено в порядку, передбаченому Договором.

{Пункт 12.8 розділу 12 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1148 від 19.09.2017}

12.9. Підпункт 8 пункту 1.3.1 та підпункт 4 пункту 2.1.6 вступають в дію через рік після затвердження додатку до ІПР.Додаток 1
до Інструкції про порядок здійснення
розрахунків на Оптовому ринку
електричної енергії України

ПЕРЕЛІК
конфіденційної інформації, яку одержує Розпорядник системи розрахунків від Учасників ринку

№№

Найменування інформації

Термін конфіденційності

1.

Цінові пропозиції виробників, які працюють за ціновими заявками:

3 роки

ціна холостого ходу блоку (корпусу) Цххб;

прирощені заявлені ціни блоку (корпусу) Цзбх та відповідні їм опорні потужності Рбх;

вартість пуску блоку (корпусу) з різних п теплових станів Цпб

2.

Довгострокові заявки Виробників згідно з підпунктами 1"а" та пункту 2.3.4 ІПР

3 роки

3.

Разова інформація, яка надана на запит РСР і стосується цінових пропозицій виробників, які працюють за ціновими заявками

3 рокиДодаток 2
до Інструкції про порядок здійснення
розрахунків на Оптовому ринку
електричної енергії України

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальну робочу групу Ради Оптового ринку електричної енергії України з розгляду питань формування обґрунтованого рівня цінових заявок

1. Спеціальна робоча група Ради Оптового ринку електричної енергії України з розгляду питань формування обґрунтованого рівня цінових заявок (далі - спеціальна робоча група) є постійно діючою робочою групою при Раді ринку.

2. Спеціальна робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, Договором між членами Оптового ринку електричної енергії України, іншими нормативно-правовими документами та рішеннями Ради ринку, що набули чинності в установленому порядку, а також цим положенням.

3. Спеціальна робоча група:

розглядає спірні питання щодо визнання РСР згідно з Правилами ринку цінових заявок наданих виробником необґрунтовано низькими;

приймає рішення щодо необхідності здійснення РСР перерахунку в розрахунковому місяці платежів виробникам, цінові заявки яких визнані необґрунтовано низькими;

дає пропозиції Раді ринку щодо удосконалення Правил ринку та інших документів Оптового ринку в частині необґрунтованого заниження або завищення рівня цінових заявок виробниками.

4. Спеціальна робоча група має право:

одержувати від виробників та РСР необхідну інформацію та письмові пояснення для виконання покладеного на неї завдання;

залучати спеціалістів НКРЕКП, центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, диспетчерського центру, РСР, виробників електричної енергії та інших організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.

5. До складу спеціальної робочої групи входять представник НКРЕКП, представник центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, представник РСР, представник від виробників, які працюють за ціновими заявками та являються державними (пакет держави більше 50%) і представник від виробників, які працюють за ціновими заявками та не являються державними (пакет держави менше 50%).

6. Спеціальну робочу групу очолює керівник. Персональний склад, керівник спеціальної робочої групи та його заступник призначаються Радою ринку на період 1 рік.

7. Формою роботи спеціальної робочої групи є засідання.

Засідання спеціальної робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її членів.

Засідання спеціальної робочої групи проводяться по середам у разі отримання на ім'я керівника спеціальної робочої групи хоча б одного звернення від виробника, який працює за ціновими заявками.

8. Спеціальна робоча група на своєму засіданні розглядає тільки ті звернення, що надійшли на ім'я керівника спеціальної робочої групи за 5 днів до дати його проведення. В іншому випадку звернення виробників, які працюють за ціновими заявками, розглядаються на наступному засіданні спеціальної робочої групи.

9. Рішення спеціальної робочої групи приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. Рішення оформляється протоколом, який підписують всі члени спеціальної робочої групи, що були присутні на засіданні.

{Інструкцію доповнено Додатком 2 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1081 від 08.11.2004}Додаток 3
до Інструкції про порядок здійснення
розрахунків на Оптовому ринку
електричної енергії України

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
використання даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблено та застосовується з метою використання РСР даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії (далі - АСКОЕ), для щоденних розрахунків платежів на Оптовому ринку електричної енергії України.

1.2. Цей порядок діє до введення в промислову експлуатацію системи збору, обробки та обміну даними комерційного обліку електричної енергії Головного оператора та повідомлення про це РСР, Учасників ринку, ДП "НЕК "Укренерго" та НКРЕКП.

1.3. У цьому порядку терміни вживаються в такому значенні:

сальдо перетоків електричної енергії між мережами виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго" (сальдо перетоків) - алгебраїчна сума обсягів перетікань електричної енергії між мережами виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго" в точках комерційного обліку;

сумарне значення сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго" - алгебраїчна сума сальдо перетоків між мережами виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго";

погодинні відхилення - різниця між відповідними значеннями сальдо перетоків електричної енергії між мережами виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП «НЕК «Укренерго», отриманими з АСКОЕ та з фізичного балансу електричної енергії по регіону. Фізичний баланс електричної енергії по кожному регіону складає ДП «НЕК «Укренерго».

1.4. Головним оператором використовуються дані комерційного обліку тільки тих АСКОЕ виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго", що були включені до Реєстру Систем обліку, який веде Головний оператор, та дані яких відповідають всім критеріям перевірок на повноту та відповідність обов'язковим фізичним даним.

1.5. Головний оператор несе відповідальність за дотримання вимог цього Порядку та ІПР.

2. Механізм уточнення щоденних погодинних даних сальдо перетоків з фізичного балансу електричної енергії, отриманих по регіону

2.1. Головний оператор визначає уточнені погодинні обсяги сальдо перетоків між мережами виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП «НЕК «Укренерго» на основі даних з фізичного балансу електричної енергії по регіону та погодинних даних сальдо перетоків, отриманих з АСКОЕ.

2.2. Уточнені погодинні обсяги сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП «НЕК «Укренерго», що має АСКОЕ, визначаються шляхом заміщення погодинних даних сальдо перетоків з фізичного балансу електричної енергії по регіону погодинними даними сальдо перетоків, отриманих з АСКОЕ. При цьому у разі виявлення розбіжностей між величинами сальдо перетоків між суміжними суб'єктами Оптового ринку в допустимих межах, що визначені Порядком реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України, Головний оператор приймає величину такого сальдо перетоку для обох суміжних суб'єктів Оптового ринку за даними одного з них, який визначений у Порядку взаємодії суб'єкта Оптового ринку з суміжними суб'єктами при зборі, формуванні та обміні погодинних даних обліку.

2.3. Уточнені погодинні обсяги сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП «НЕК «Укренерго», у якого відсутня АСКОЕ, з суміжним виробником, постачальником за регульованим тарифом та ДП «НЕК «Укренерго», що має АСКОЕ, визначаються шляхом заміщення погодинних даних сальдо перетоків цього виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП «НЕК «Укренерго» з фізичного балансу електричної енергії по регіону погодинними даними сальдо перетоків, отриманих з АСКОЕ суміжного виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП «НЕК «Укренерго».

2.4. Сумарне значення сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго", що має АСКОЕ, визначається як алгебраїчна сума уточнених погодинних сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго", визначених у п. 2.2 (Σ1 (АСКОЕ)):

Σ1 (АСКОЕ) = ΣWі (АСКОЕ),

де:

Σ

-

знак суми;


Wi (АСКОЕ)

-

значення сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго", отримані з АСКОЕ.

2.5. Сумарне значення сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго", у якого відсутня АСКОЕ, визначається як алгебраїчна сума уточнених погодиних сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго", визначених у п. 2.3., та погодинних відхилень (Σ2 (АСКОЕ)):

Σ2 (АСКОЕ) = ΣWі (АСКОЕ) + ΣΔj,

де:

Σ

-

знак суми;


Wi (АСКОЕ)

-

значення сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго", отримані з АСКОЕ;


Δj

-

погодинні відхилення по кожному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго" (по яких відсутні величини сальдо перетоків у фізичному балансі електричної енергії по регіону), що визначаються наступним чином:

1) сумарні погодинні відхилення кожного виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго", що має АСКОЕ, які виникають як різниця між сумарними погодинними значеннями сальдо перетоків, отриманими з АСКОЕ та з фізичного балансу електричної енергії по регіону (ΔΣ):

ΔΣ = WΣ (АСКОЕ) - WΣ (30817),

де:

Σ

-

знак суми;


WΣ (АСКОЕ)

-

сумарне погодинне значення сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго", отримане з АСКОЕ;


WΣ (30817)

-

сумарне погодинне значення сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго", отримане з фізичного балансу електричної енергії по регіону;

2) погодинні відхилення по кожному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго" (по яких наявні величини сальдо перетоків у фізичному балансі електричної енергії по регіону), що розраховуються як різниця між відповідними значеннями сальдо перетоків, отриманими з АСКОЕ та з фізичного балансу електричної енергії по регіону (Δi):

Δi = Wi (АСКОЕ) - Wi (30817),

де:

Wi (30817)

-

значення сальдо перетоків по кожному суміжному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго", отримані з фізичного балансу електричної енергії по регіону;

3) сумарна частка погодинних відхилень кожного виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго" (по якому відсутні величини сальдо перетоків у фізичному балансі електричної енергії по регіону), що розраховується як різниця між значеннями сумарних погодинних відхилень кожного виробника, постачальника за регульованим тарифом, ДП "НЕК "Укренерго" та значеннями погодинних відхилень по кожному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго" (по яких наявні величини сальдо перетоків у фізичному балансі електричної енергії по регіону) (ΔΣi):

ΔΣі = ΔΣ - ΣΔі,

де:

Σ

-

знак суми;


ΣΔi

-

сума погодинних відхилень по кожному суміжному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго", по яких наявні величини сальдо перетоків у фізичному балансі електричної енергії по регіону;

4) погодинні відхилення по кожному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго" (по яких відсутні величини сальдо перетоків у фізичному балансі електричної енергії по регіону) як доля сумарної частки погодинних відхилень кожного виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго" (по яких відсутні величини сальдо перетоків у фізичному балансі електричної енергії по регіону), що розраховується пропорційно відповідним величинам сальдо перетоків з кожним виробником, постачальником за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго", отриманим з АСКОЕ кожного виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго" (Δj):

Δj = ΔΣі х Wj (АСКОЕ) / ΣWj,

де:

Σ

-

знак суми;


Wj (АСКОЕ)

-

значення сальдо перетоків, отримані з АСКОЕ по кожному суміжному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та ДП "НЕК "Укренерго", по яких відсутні величини сальдо перетоків у фізичному балансі електричної енергії по регіону;


ΣWj

-

сума значень сальдо перетоків, отриманих з АСКОЕ по кожному суміжному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та по регіону, по яких відсутні величини сальдо перетоків у фізичному балансі електричної енергії по регіону.

{Інструкцію доповнено Додатком 3 згідно з Постановою НКРЕ № 285 від 24.02.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1148 від 19.09.2017}on top