Про затвердження Положення про природний заповідник "Древлянський"
Мінприроди України; Order, Regulation on December 20, 2011550
Document v0550737-11, current version — Revision on June 12, 2018, on the basis - v0198737-18

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2011  № 550

Про затвердження Положення про природний заповідник "Древлянський"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів
№ 198 від 12.06.2018}

На виконання Указу Президента України від 11.12.2009 № 1038 "Про створення природного заповідника "Древлянський", відповідно до статей 5, 12, 15 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

1. Створити природоохоронну, науково-дослідну установу природний заповідник "Древлянський".

2. Затвердити Положення про природний заповідник "Древлянський", що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І.Л.

Перший заступник Міністра

М.І. РомановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
20 грудня 2011 року № 550
(у редакції наказу
Міністерства екології
та природних ресурсів України
від 12 червня 2018 року № 198)

ПОЛОЖЕННЯ
про природний заповідник "Древлянський"

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Природний заповідник "Древлянський" (далі - Заповідник) створений відповідно до Указу Президента України від 11 грудня 2009 року № 1038 "Про створення природного заповідника "Древлянський", є об'єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Заповідник розташований на території Народицького району Житомирської області у межах зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1.2. Заповідник є бюджетною, неприбутковою, природоохоронною, науково-дослідною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Заповідник є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Заповідник має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку та бланки.

1.4. Заповідник віднесено до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди).

1.5. Заповідник у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним, Лісовим та Водним кодексами України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про рослинний світ", "Про тваринний світ", "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про наукову і науково-технічну діяльність", іншими нормативно-правовими актами, Проектом організації території та охорони природних комплексів природного заповідника "Древлянський" (далі - Проект організації території), а також цим Положенням.

Завдання, науковий профіль, характер функціонування і режим території Заповідника визначаються у цьому Положенні.

1.6. Загальна площа Заповідника становить 30872,84 гектара земель державної і комунальної власності, які надаються із вилученням у землекористувачів Заповіднику в постійне користування.

1.7. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та об'єктами вилучаються з господарського використання і надаються Заповіднику в постійне користування у порядку, встановленому законодавством.

1.8. Право Заповідника на постійне користування земельними ділянками, оформлюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

1.9. Межі земельних ділянок, що перебувають у користуванні Заповідника встановлюються в натурі (на місцевості) та закріплюються межовими знаками в порядку, визначеному законодавством. Відомості про межі, цільове призначення, оцінку, угіддя земельних ділянок, що перебувають у користуванні Заповідника та про обмеження в їх використанні вносяться до Державного земельного кадастру у встановленому законодавством порядку та обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.10. На території Заповідника у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка.

1.11. Юридична адреса Заповідника: вул. Замкова, 188, смт Народичі, Житомирська область 11401.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заповідник створений з метою збереження типових та унікальних лісових і водно-болотних природних комплексів Українського Полісся, забезпечення підтримки та підвищення бар'єрної функції Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, стабілізації гідрологічного режиму та реабілітації територій, забруднених радіонуклідами, сприяння організації та проведенню міжнародних наукових досліджень, з урахуванням Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

2.2. Основними завданнями Заповідника є:

збереження природних комплексів та об'єктів на його території;

забезпечення охорони території з усіма природними комплексами та об'єктами;

мінімізація екологічної небезпеки та збереження природних багатств зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення;

збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів Полісся;

здійснення фонового екологічного моніторингу та радіаційної обстановки;

вивчення навколишнього природного середовища;

відтворення та збереження природних екосистем;

проведення наукових досліджень і спостережень щодо збереження структури природних комплексів, що охороняються, вивчення їх динаміки під впливом природних і антропогенних факторів;

виконання відновлювальних робіт на землях із порушеними корінними природними комплексами, реконструкція, а також здійснення природоохоронних заходів щодо формування корінних деревостанів тощо;

охорона умов відтворення, відновлення чисельності, збереження генофонду рідкісних та типових рослин і тварин;

збереження генофонду рідкісних, занесених до Червоної книги України та типових рослин і тварин та таких, що перебувають під загрозою зникнення;

вивчення змін екосистем під дією природних і антропогенних факторів;

додержання режиму території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

3. УПРАВЛІННЯ ЗАПОВІДНИКОМ

3.1. Управління Заповідником здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією (далі - адміністрація).

3.2. Адміністрацію очолює директор, який призначається на посаду на контрактній основі та звільняється з посади Державним секретарем Міністерства екології та природних ресурсів України.

3.3. Адміністрація Заповідника розробляє:

структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків і подає їх на затвердження в установленому порядку до Мінприроди;

плани природоохоронних заходів із збереження природно-заповідного фонду і подає їх на затвердження до Мінприроди.

3.4. Для забезпечення виконання основних завдань та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт визначених проектом організації на території Заповідника, адміністрація має право:

створювати в основному порядку основні підрозділи (відділи, лабораторії, природознавчий музей, природоохоронні науково-дослідні відділення) і допоміжні підрозділи;

здійснювати в установленому порядку будівництво адміністративних, лабораторних, житлових і господарських споруд, доріг, ліній електропередач, прокладання телефонного та радіозв'язку, інших інженерних мереж, пов'язаних з діяльністю Заповідника;

надавати в установленому порядку платні послуги згідно із законодавством;

публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншим способом;

отримувати, передавати та поширювати наукову, науково-технічну інформацію;

здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством.

До затвердження Проекту організації території проведення зазначених заходів здійснюється відповідно до Проекту створення Заповідника та цього Положення.

3.5. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Заповідник завдань, в тому числі за організацію та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт, збереження закріпленого за Заповідником державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об'єктів, за створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників Заповідника тощо.

Директор Заповідника визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) відповідно до Закону України "Про відпустки" за погодженням з Мінприроди.

Директор Заповідника погоджує свої відрядження:

закордонні - письмово з державним секретарем Міністерства екології та природних ресурсів України;

в межах України - письмово з керівником структурного підрозділу Мінприроди з питань природно-заповідного фонду.

3.6. Повноваження директора Заповідника:

здійснює керівництво роботою адміністрації Заповідника та несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

забезпечує виконання завдань, визначених у пункті 2.2. Розділу 2 "Мета створення і завдання" Положення;

представляє Заповідник в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та у відносинах з трудовим колективом;

розпоряджається за погодженням із Мінприроди коштами та майном Заповідника у порядку, встановленому законодавством;

відповідає за результати діяльності перед Мінприроди;

видає у межах своєї компетенції накази та доручення;

укладає господарські, цивільно-правові договори/угоди, трудові договори (контракти);

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3.7. Директор призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора за погодженням із Мінприроди. Керівника юридичної служби (у разі відсутності юридичної служби - юрисконсульта) директор призначає за погодженням з юридичною службою Мінприроди.

3.8. У разі відсутності директора (відрядження, відпустка, хвороба тощо), його обов'язки виконує заступник директора.

3.9. Кадри наукових працівників Заповідника комплектуються на конкурсній основі, а інженерно-технічних та інших штатних працівників згідно з вимогами законодавства. Не рідше одного разу на три роки проводиться атестація керівного складу, інженерно-технічних та інших штатних працівників Заповідника.

3.10. Для розв'язання наукових або науково-технічних проблем у Заповіднику створюється науково-технічна рада (далі - НТР). Положення про НТР, її склад, та напрями діяльності затверджуються Мінприроди в установленому порядку.

3.11. Заповідник використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або трудовим договором. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Заповідник може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових і вищих навчальних закладів, укладаючи з ними відповідні цивільно-правові договори у встановленому порядку.

3.12. Заповідник створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників.

3.13. З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і адміністрації Заповідника між ними, у відповідності до законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.

Повноваження трудового колективу реалізуються його загальними зборами і виборним органом.

4. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ЗАПОВІДНИКА

4.1. Територія Заповідника враховується в усіх видах землевпорядної, містобудівної та проектної документації.

На території Заповідника забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить його цільовому призначенню, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та об'єкти, а саме:

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю Заповідника;

розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар'єру над територією Заповідника та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, пошкодження ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, а також добування піску та гравію в річках та інших водоймах, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, проведення рубок головного користування, усіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих, сухостійних, фаутних дерев та ліквідація захаращеності, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, насіння, квітів, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

мисливство, селекційний відстріл тварин, рибальство, лісокультурні роботи, всі види екскурсій, крім пішохідних, біотехнічні заходи, сінокосіння механізованими засобами, туризм, інтродукція нових видів тварин і рослин;

проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень.

Для збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у Заповіднику відповідно до Проекту організації його території допускається:

виконання відновлюваних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів Заповідника внаслідок антропогенного впливу - відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо;

здійснення протипожежних заходів та вибіркового діагностичного відстрілу диких тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, що не порушують режиму Заповідника;

спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед Заповідником завдань;

збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

4.2. Проектом організації території може бути передбачено виділення земельних ділянок для задоволення господарських потреб Заповідника та його працівників у сінокосах, випасах, городах та паливі відповідно до встановлених нормативів.

4.3. Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення заповідних. природних комплексів, особливо термінові заходи здійснюються за рішенням адміністрації Заповідника.

4.4. Використання природних ресурсів на території Заповідника здійснюється у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до Положення, Проекту організації території та з урахуванням вимог режиму території.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заповідника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами у сфері охорони природного середовища у межах лімітів, установлених Мінприроди.

4.5. У разі термінової необхідності за рішенням НТР Заповідника на території Заповідника можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха, не передбачені Проектом організації території.

4.6. У межах Заповідника у період масового розмноження диких тварин з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах).

5. ОХОРОНА ЗАПОВІДНИКА

5.1. Охорона території Заповідника покладається на службу його охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

5.2. Службу державної охорони Заповідника (далі - служба держохорони) очолює директор Заповідника, який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території.

5.3. Управління службою держохорони здійснює Мінприроди.

5.4. Основними завданнями служби держохорони є:

забезпечення додержання режиму охорони території та природних об'єктів на території Заповідника;

попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на території Заповідника.

5.5. Повноваження служби держохорони визначаються законодавством України.

5.6. Підприємства, організації та установи, розташовані в суміжній із Заповідником зоні, проводять господарську та іншу діяльність з додержанням вимог природоохоронного законодавства і несуть відповідальність за порушення режиму території Заповідника.

5.7. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Заповідника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.

5.8. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Заповідника, визначаються в установленому законодавством порядку.

5.9. Державний контроль за додержанням режиму Заповідника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

5.10. Громадський контроль за додержанням режиму території Заповідника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

6. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РОБОТА

6.1. Наукова та науково-технічна діяльність на території Заповідника проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення та використання природних ресурсів та найбільш цінних об'єктів Заповідника, для забезпечення збереження, охорони та відтворення природних комплексів та об'єктів, особливо рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків, дослідження та збереження історико-культурних цінностей відповідно до Законів України "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про рослинний світ", "Про тваринний світ", "Про Червону книгу України", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.10.2015 № 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2015 за № 1444/27889, та інших вимог законодавства.

6.2. Основні напрями наукових досліджень на території Заповідника визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, що затверджуються Національною академією наук України (далі - НАН України) та Мінприроди.

6.3. Основними напрямами наукової та науково-технічної діяльності Заповідника є здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, функціонування екосистем в умовах заповідних режимів, які включають:

ведення Літопису природи;

організацію та здійснення систематичних спостережень (моніторингу) за станом та динамікою природних комплексів та об'єктів, екосистем та клімату;

інвентаризацію об'єктів флори та фауни, рослинних угруповань, природних середовищ (оселищ) та ландшафтного різноманіття тощо;

розроблення наукових рекомендацій (програм, планів, дій) щодо збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України, до регіональних переліків видів рослин і тварин, що підлягають охороні згідно з міжнародними зобов'язаннями, відновлення порушених корінних природних комплексів, гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, запобігання проникненню чужорідних видів рослин і тварин, які загрожують екосистемам, середовищам існування або видам, контролю або усунення таких чужорідних видів;

підготовку наукових матеріалів та рекомендацій, необхідних для провадження екологічної освітньо-виховної роботи та інших видів діяльності Заповідника;

створення та ведення наукових фондів, баз даних, інформаційних систем;

первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

6.4. Літопис природи Заповідника ведеться відповідно до порядку підготовки та програми Літопису природи, затвердженої Мінприроди разом з НАН України і є основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів та об'єктів, виконаних на їх територіях.

Матеріали Літопису природи використовуються для оцінки стану навколишнього природного середовища, розроблення наукових рекомендацій та заходів щодо охорони та ефективного використання природних ресурсів, видів флори та фауни, забезпечення екологічної безпеки тощо.

6.5. Програми (плани дій) щодо відтворення окремих видів рослин та тварин, що занесені до Червоної книги України, розробляються відповідно до Закону України "Про Червону книгу України".

6.6. Заповідник має право:

брати участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;

здійснювати наукову та науково-дослідну діяльність на замовлення та у відповідності до договорів з іншими заінтересованими організаціями та установами з природоохоронних та інших питань, віднесених до компетенції адміністрації Заповідника;

формувати наукові колекції об'єктів рослинного та тваринного світу, обмінюватися експонатами у встановленому порядку тощо.

6.7. Наукові дослідження на території Заповідника можуть здійснюватись іншими науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами, науковими центрами, громадськими науковими організаціями (далі - наукові організації) в межах співпраці та виконання спільних програм і планів науково-дослідних робіт та/або погоджених з Заповідником або НТР програм і планів науково-дослідних робіт. Проведення науковими організаціями науково-дослідних робіт на території Заповідника передбачає подання відповідних звітів про результати досліджень до Заповідника, які включаються до Літопису природи, та поточних звітів Заповідника.

6.8. Заповідник розробляє щорічний план заходів з наукової та науково-технічної діяльності (далі - план) відповідно до форми встановленого зразка, з урахуванням програми Літопису природи.

6.9. До виконання планів заходів з наукової діяльності можуть залучитися працівники наукових підрозділів, служби державної охорони природно-заповідного фонду, природоохоронних науково-дослідних відділень Заповідника або працівники інших установ, організацій та підприємств за їх згодою.

6.10. Заповідник щороку готує аналітичний звіт про виконання плану заходів з наукової та науково-технічної діяльності.

6.11. Координацію наукових досліджень на території Заповідника здійснює, відповідно до законодавства, НАН України разом з Мінприроди.

7. ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. В Заповіднику здійснюється екологічна, освітньо-виховна робота з метою цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність місцевого населення та відвідувачів стосовно збереження природної спадщини країни, природних комплексів територій та об'єктів Заповідника, забезпечення підтримки природоохоронної діяльності Заповідника шляхом поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінностей біологічної та ландшафтної різноманітності, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи.

7.2. Основними напрямами екологічної освітньо-виховної роботи Заповідника є:

ведення освітньо-виховних робіт щодо необхідності збереження природних та історико-культурних цінностей на території Заповідника, інших існуючих у регіоні та країні територіях та об'єктах природно-заповідного фонду;

ознайомлення громадян із законодавством України, міжнародними конвенціями та договорами/угодами у природоохоронній сфері;

інформування місцевого населення та відвідувачів про діяльність Заповідника та забезпечення доступу громадян до публічної інформації;

формування наукових знань, поглядів і переконань, які закладають основи відповідального ставлення до навколишнього природного середовища і, зокрема, територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;

створення позитивного іміджу Заповідника і забезпечення підтримки природоохоронної діяльності місцевим населенням та відвідувачами.

7.3. Співпраця з питань екологічної освітньо-виховної роботи Заповідника з іншими організаціями та установами здійснюється відповідно до законодавства та в межах спільних програм діяльності.

7.4. У сфері екологічної освітньо-виховної роботи Заповідник співпрацює з усіма верстами населення, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими та міжнародними, організаціями, насамперед з дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами.

7.5. Заповідник здійснює екологічну освітньо-виховну роботу за допомогою різних форм діяльності, до яких належить:

розроблення та виконання спеціалізованих екологічних освітньо-виховних програм, розрахованих на різні категорії учасників;

надання практичної та методично-консультативної допомоги з питань екологічної освітньо-виховної роботи заінтересованим підприємствам, установам, організаціям і громадянам;

робота із засобами масової інформації, друкованими та електронними виданнями;

підготовка та виготовлення власних екологічних освітньо-виховних матеріалів, а також їх поширення через спеціальні видання (листівки, буклети, газети тощо) з використанням символіки Заповідника та розповсюдження соціальної реклами;

організація присутності Заповідника в електронному інформаційному просторі шляхом створення та ведення веб-порталів;

організація екологічних освітньо-виховних екскурсій облаштованими еколого-освітніми стежками та маршрутами;

співпраця з громадськими екологічними організаціями, заохочення до волонтерської діяльності, сприяння створенню громадських природоохоронних ініціатив;

організація і проведення масових природоохоронних та екологічних освітньо-виховних заходів, тематичних науково-практичних заходів (конференцій, форумів, семінарів, навчальних тренінгів, круглих столів, тематичних вечорів, фестивалів, вікторин, олімпіад, екологічних ігор, конкурсів, екскурсій, акцій тощо) за участю громадськості, учнівської та студентської молоді.

7.6. Для здійснення екологічної освітньо-виховної роботи в Заповіднику можуть створюватися постійні і тимчасові форми інфраструктурного еколого-освітнього облаштування.

7.7. З метою організації екологічної освітньо-виховної роботи в Заповіднику створюються окремі структурні підрозділи: відділи, сектори.

Структурний підрозділ з екологічної освітньо-виховної роботи може бути об'єднаний з науковим підрозділом Заповідника.

Положення про структурний підрозділ (відділ або сектор) визначає порядок організації екологічної освітньо-виховної роботи Заповідника та затверджується її керівником.

7.8. Заповідник розробляє щорічний план заходів та інформацію з екологічної освітньо-виховної роботи за формами встановленого зразка.

Щорічний план заходів та інформація з екологічної освітньо-виховної роботи Заповідника розглядаються НТР та затверджуються директором Заповідника.

7.9. Співпраця з питань екологічної освітньо-виховної роботи Заповідника з іншими організаціями та установами здійснюється відповідно до законодавства та в межах спільних програм діяльності.

8. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8.1. Фінансування заходів, пов'язаних із функціонуванням Заповідника здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

8.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", є власними коштами Заповідника і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об'єктів Заповідника і виконання основних завдань, передбачених цим Положенням. Спеціальні кошти використовуються відповідно до кошторису, затвердженого Мінприроди в установленому порядку.

8.3. Матеріально-технічне забезпечення Заповідника здійснюється в установленому порядку.

8.4. Адміністрація Заповідника може встановлювати плату за відвідування території в установленому порядку.

8.5. Проведення заходів щодо збереження природних комплексів та іншої діяльності здійснюється згідно з планом природоохоронних заходів, що затверджується Мінприроди.

8.6. Для забезпечення виконання окремих природоохоронних заходів Заповідник може подавати в установленому порядку запити про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

9. МАЙНО

9.1. Майно Заповідника складають основні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Заповідника.

9.2. Майно Заповідника є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Заповідник володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.

9.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

9.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Заповідником тільки в порядку, передбаченому законодавством.

9.5. Збитки, заподіяні Заповіднику внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, в тому числі за рішеннями суду.

10. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

10.1. Заповідник веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну, квартальну, фінансову, річну та статистичну звітність і подає її в установленому порядку.

10.2. Директор та головний бухгалтер Заповідника несуть відповідальність відповідно до законодавства за правильність та достовірність бухгалтерського та. оперативного обліку, періодичної, квартальної, річної та статистичної звітності, а також за збереження фінансової документації.

10.3. Заповідник звітує про свою діяльність перед Мінприроди та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, визначені законодавством.

10.4. Контроль за діяльністю Заповідника здійснюється Мінприроди.

11. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Заповідник бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони і збереження природного різноманіття ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення проведення фонового моніторингу навколишнього природного середовища та радіаційної обстановки, мінімізації екологічної небезпеки, в тому числі у:

розробці та реалізації міжнародних наукових, науково-технічних та інших програм і проектів;

забезпеченні обміну науковою інформацією, організації спільної підготовки науковців і фахівців;

екологічній освітньо-виховній та видавничій діяльності;

здійсненні відповідно до законодавства іншої діяльності.

11.2. Заповідник може входити до міжнародних природоохоронних асоціацій, об'єднань, організацій тощо.

12. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ЗАПОВІДНИКА

12.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Заповідника проводиться відповідно до законодавства.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОВІДНИКА

13.1. Припинення діяльності адміністрації Заповідника проводиться відповідно до вимог та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.2. Ліквідація адміністрації Заповідника здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

13.3. У разі ліквідації адміністрації майно Заповідника повинно бути передане іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до доходу Державного бюджету України.

13.4. При реорганізації або ліквідації Заповідника працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

Директор Департаменту
екомережі
та природно-заповідного фондуВ.В. Клід

{Положення в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 198 від 12.06.2018}on top