Document v0517282-14, current version — Revision on October 1, 2018, on the basis - v1773282-18

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.07.2014  № 517

Про затвердження Примірного положення про опікунську раду при закладі охорони здоров'я

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 554 від 11.08.2014, № 1773 від 01.10.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 554 від 11.08.2014
№ 1773 від 01.10.2018}

На виконання статей 7 та 24 Основ законодавства України про охорону здоров'я та з метою удосконалення нормативної бази у галузі охорони здоров'я НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірне положення про опікунську раду при закладі охорони здоров'я, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 554 від 11.08.2014, № 1773 від 01.10.2018}

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Лісневську.

Міністр

О. Мусій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23.07.2014  № 517
(у редакції наказу
Міністерства охорони здоров'я
від 01.10.2018  № 1773)

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про опікунську раду при закладі охорони здоров'я

I. Загальна частина

1. Примірне положення про опікунську раду при закладі охорони здоров'я (далі - Положення) визначає мету діяльності, права та обов'язки опікунської ради при закладі охорони здоров'я, її склад та порядок організації роботи.

2. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених в Основах законодавства про охорону здоров'я та інших законодавчих актах України і нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України.

3. Опікунська рада при закладі охорони здоров'я (далі - Опікунська рада) є громадським консультативно-дорадчим органом, створеним з метою сприяння діяльності закладу охорони здоров'я (далі - ЗОЗ) і поліпшення його матеріально-технічної бази, покращення якості та доступності медичних послуг населенню України, реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я.

4. Опікунська рада не є юридичною особою.

5. У своїй діяльності Опікунська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, статутом (положенням) чи іншим установчим документом ЗОЗ і положенням про Опікунську раду.

6. Основними принципами діяльності Опікунської ради є:

колегіальність та максимальна відкритість у прийнятті рішень;

прозорість діяльності;

неупередженість і рівноправність членів Опікунської ради;

незалежність.

II. Завдання та повноваження

1. Основними завданнями Опікунської ради є:

сприяння ефективній діяльності ЗОЗ шляхом участі у визначенні напрямків його розвитку та підготовці пропозицій по удосконаленню його діяльності;

участь у плануванні та здійсненні заходів щодо залучення додаткових ресурсів на цільові потреби ЗОЗ та пацієнтів;

залучення на цільові потреби ЗОЗ коштів у вигляді благодійної допомоги та з інших джерел, не заборонених законодавством України;

здійснення громадського нагляду за використанням коштів, що надійшли до ЗОЗ у вигляді благодійної допомоги та з інших джерел, не заборонених законодавством України;

надання потенційним благодійникам об'єктивної та обґрунтованої інформації (рекомендацій) щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, необхідних для ЗОЗ;

встановлення та підтримка взаємодії ЗОЗ з відповідними структурами, в тому числі закордонними, та сприяння в організації заходів з обміну досвідом;

інформування громадськості про діяльність ЗОЗ та Опікунської ради;

представництво інтересів та захист прав пацієнтів та працівників ЗОЗ відповідно до законодавства України;

інші завдання, пов'язані з розвитком громадянського суспільства, забезпеченням прав на охорону здоров'я та розвитком галузі охорони здоров'я, що мають важливе суспільне значення.

2. Повноваження Опікунської ради:

виступати з ініціативою та сприяти залученню додаткових фінансових та інших ресурсів на забезпечення ефективної діяльності ЗОЗ, і покращення умов перебування та медичного обслуговування у ньому пацієнтів;

вносити пропозиції адміністрації ЗОЗ щодо підвищення ефективності діяльності;

створювати експертні групи з питань в рамках компетенції Опікунської ради;

організовувати та проводити заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації медичних працівників ЗОЗ (організація семінарів, стажувань, в тому числі закордонних);

делегувати своїх представників для участі у обговоренні питань щодо формування потреби в лікарських засобах та медичних виробах ЗОЗ на наступний рік;

проводити аналіз реалізації благодійних програм та цільового використання благодійних коштів у ЗОЗ;

забезпечувати відвідування представниками Опікунської ради пацієнтів у ЗОЗ (за наявності дозволу лікаря та згоди пацієнта), надавати їм (за потреби) консультації щодо їхніх прав та обов'язків, сприяти організації психологічної допомоги пацієнтам;

обговорювати на засіданнях Опікунської ради питання, що стосуються її діяльності;

інформувати керівництво ЗОЗ, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій, правоохоронні та інші органи державної влади про порушення законодавства щодо використання благодійної допомоги у разі їх виявлення;.

виконувати інші додаткові функції, визначені у положенні про Опікунську раду.

3. Опікунська рада взаємодіє з адміністрацією ЗОЗ, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій, місцевими державними адміністраціями, іншими органами та інституціями, профільною діяльністю яких є охорона здоров'я.

III. Склад Опікунської ради

1. До складу Опікунської ради можуть входити, представники ЗОЗ, благодійники, представники громадськості, громадських об'єднань та організацій, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, засобів масової інформації, волонтери та інші.

2. Склад Опікунської ради становить не більше 15 осіб.

3. Працівники ЗОЗ не можуть становити більше п'ятої частини від загальної кількості членів Опікунської ради.

4. Кандидатури до складу Опікунської ради мають право пропонувати:

працівники ЗОЗ;

керівник ЗОЗ;

діючі члени Опікунської ради (у разі наявності);

громадські об'єднання та організації;

благодійні організації;

релігійні організації;

представники засобів масової інформації;

волонтери;

кандидати шляхом самовисування.

5. Склад Опікунської ради затверджується наказом керівника ЗОЗ або уповноваженого органу.

6. Положення про опікунську раду затверджуються наказом керівника ЗОЗ або уповноваженого органу.

7. Зміни та доповнення до положення про Опікунську раду при ЗОЗ виносяться на розгляд Опікунської ради, набувають чинності після їх погодження членами Опікунської Ради та затвердження наказом керівника ЗОЗ або уповноваженого органу.

8. Голова Опікунської ради обирається з числа членів Опікунської ради на її першому засіданні.

9. Головою Опікунської ради не може бути особа, яка є працівником ЗОЗ.

10. За поданням голови Опікунської ради з числа її членів обираються заступник голови та секретар Опікунської ради на строк її повноважень.

11. Секретарем Опікунської ради може бути обрана особа, яка є працівником ЗОЗ.

12. Члени Опікунської ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

13. Член Опікунської Ради може бути виключений з її складу у разі:

порушення законодавства України, доведеного у судовому порядку;

систематичного (два і більше разів) невиконання рішень Опікунської ради;

систематичної відсутності без поважних причин (два і більше разів підряд) у засіданнях Опікунської ради;

подання заяви про відмову від членства.

14. Рішення про виключення члена Опікунської ради з її складу приймається на засіданні Опікунської ради не менше ніж 2/3 голосів та затверджується головою Опікунської ради. Прийняття нових членів Опікунської ради замість тих, які вибули, здійснюється в загальному порядку.

15. Строк повноважень Опікунської ради - 3 роки.

IV. Права та обов'язки членів

1. Члени Опікунської ради:

беруть участь у засіданнях Опікунської ради особисто і не можуть передавати свій голос іншим особам;

виконують рішення Опікунської ради;

інформують керівництво ЗОЗ, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій, правоохоронні та інші органи про порушення законодавства щодо використання благодійної допомоги та коштів, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством, у разі їх виявлення;

сприяють розвитку та зміцненню благодійності у сфері охорони здоров'я.

2. Для здійснення громадського нагляду члени Опікунської ради можуть ініціювати громадську експертизу діяльності ЗОЗ та брати в ній участь.

V. Організація роботи

1. План роботи Опікунської ради розробляється та затверджується Опікунською радою.

2. Організаційна діяльність Опікунської ради забезпечується головою Опікунської ради, якщо інше не встановлено рішенням Опікунської ради.

3. Засідання Опікунської ради відбуваються по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал, і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів.

4. Позачергові засідання скликаються за ініціативою голови Опікунської ради, керівника ЗОЗ або членів Опікунської ради у кількості не менше третини від її складу. Вимога про скликання позачергового засідання Опікунської ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення

5. Рішення Опікунської ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів. Кожен член Опікунської ради під час голосування має один голос. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

6. Рішення Опікунської ради мають рекомендаційний характер.

7. Рішення Опікунської ради оформлюються протоколом у строк, що не перевищує п'яти робочих днів після проведення засідання.

8. Протокол засідання підписується головою та секретарем Опікунської ради у двох примірниках та зберігається у голови та секретаря Опікунської ради. Члени Опікунської ради можуть письмово викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу і є його невід'ємною частиною.

9. У протоколі має бути зазначено:

дата, місце та час проведення засідання;

прізвище, ім'я, по батькові присутніх членів;

питання, винесені на голосування, і підсумки голосування з цих питань;

рішення, прийняті Опікунською радою, з обов'язковим зазначенням прізвищ відповідальних осіб та термінів їх виконання.

10. Журнал протоколів або засвідчені виписки з нього повинні бути надані для ознайомлення на вимогу члена Опікунської ради, адміністрації ЗОЗ або благодійника протягом двох робочих днів.

11. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Опікунської ради або інших учасників засідання та неможливості через це брати участь у роботі Опікунської ради, вони зобов'язані письмово повідомити про це Опікунську раду. У разі ненадання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність згідно з нормами діючого законодавства.

12. Про конфлікт інтересів членів Опікунської ради, голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена Опікунської ради, голови або інших учасників засідання заноситься в протокол засідання Опікунської ради.

13. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Опікунською радою - таке рішення підлягає перегляду.

14. Опікунська рада за запитом інформує органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації, засоби масової інформації, а також інші медичні установи та громадян про прийняті на її засіданнях рішення.

{Примірне положення в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1773 від 01.10.2018}

Начальник Управління
реформ системи
охорони здоров'яК. Надутийon top