Document v0461290-08, current version — Adoption on May 26, 2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.05.2008 N 461

Про затвердження Галузевої програми
поліпшення вивчення української мови
у загальноосвітніх навчальних закладах
з навчанням мовами національних меншин
на 2008-2011 роки

З метою реалізації рішень I Всеукраїнської наради вчителів
української мови і літератури загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням мовами національних меншин та колегії Міністерства
освіти і науки України від 24.04.2008 р. N 4/10-2 щодо створення
належних умов для забезпечення ефективності процесу вивчення
української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з
навчанням мовами національних меншин Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Галузеву програму поліпшення вивчення
української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з
навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і
науки України (Болюбаш Я.Я., Десятов Т.М., Куліков П.М.),
Інституту інноваційних технологій та змісту освіти
(Завалевський Ю.І.), Міністерству освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій щороку до 10
жовтня інформувати департамент загальної середньої та дошкільної
освіти (Єресько О.В.) щодо виконання відповідних заходів програми.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра П.Б.Полянського.
Міністр І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
26.05.2008 N 461

ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА
поліпшення вивчення української мови
у загальноосвітніх навчальних закладах
з навчанням мовами національних меншин
на 2008-2011 роки

I. Загальна частина
Державність мови є універсальною формою об'єднання людей в
один народ. Це - важливий чинник самовизначення нації, її
генетичний код, надійна основа розвитку країни і основний засіб
творення національної культури.
Правовою основою для здійснення державної мовної політики в
Україні стала Конституція України ( 254к/96-ВР ), Закон України
"Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ), Рішення Конституційного
Суду України від 14 грудня 1999 року N 10 ( v010p710-99 ) (справа
про застосування державної мови), а також інші законодавчі акти,
зокрема: закони України "Про національні меншини в Україні"
( 2494-12 ), "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про видавничу справу"
( 318/97-ВР ), Європейська хартія регіональних мов або мов меншин
( 994_014 ), Рамкова конвенція про захист національних меншин
( 995_055 ) та інші.
Утвердженню статусу української мови у системі освіти сприяли
Указ Президента України від 04.07.2005 р. N 1013/2005
( 1013/2005 ) "Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні" та виконання заходів
щодо реалізації Державної програми розвитку і функціонування
української мови на 2004-2010 роки ( 1546-2003-п ). Виконання
основних положень цих документів покликано сприяти створенню
оптимального мовного простору в державі, необхідних умов для
утвердження державності української мови.
Аналіз стану вивчення української мови у загальноосвітніх
навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин,
організаційного і науково-методичного забезпечення цього процесу в
умовах переходу на 12-річний термін навчання дає підстави
констатувати певні позитивні зміни: - усвідомлення учнями та їхніми батьками життєвої
необхідності оволодіння державною мовою, що створює мотиваційну
базу для її вивчення; - істотне розширення мережі загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням українською мовою, що сприяє
самоідентифікації частини українців і стабілізує мережу
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами
національних меншин; - впровадження обов'язкового вивчення української мови у всіх
загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від мови навчання; - створення науково-методичного забезпечення курсу -
української мови в умовах переходу на 12-річний термін навчання -
нових навчальних планів, програм, підручників, посібників,
попередні результати апробації яких засвідчили перспективність
реформ, здійснюваних у галузі мовно-літературної освіти; - посилення розвивального і виховного потенціалу української
мови завдяки реалізації в програмах і підручниках соціокультурної
змістової лінії, що містить вагомий українознавчий компонент; - реалізація комплексу заходів, пов'язаних із підготовкою
педагогічних кадрів до викладання української мови в умовах
переходу на 12-річний термін навчання та профільність освіти.
Разом із тим, проведений аналіз свідчить, що стан вивчення
української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з
навчанням мовами національних меншин досить неоднорідний.
Неналежний рівень оволодіння українською мовою випускників окремих
закладів робить їх неконкурентоспроможними при вступі (тестуванні)
до вищих навчальних закладів, а в подальшому успішно інтегруватись
в українське суспільство.
Усе це потребує додаткових заходів щодо поліпшення стану
вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх
навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин.
II. Мета та основні завдання
Метою Програми є створення належних умов для поліпшення
вивчення української мови в цих закладах, розвитку і розширення
сфери її функціонування, виховання шанобливого ставлення до неї.
Основними завданнями Програми є: зміцнення статусу української мови як державної; розширення функціонування української мови; визначення дієвих заходів щодо поліпшення стану вивчення
української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з
навчанням мовами національних меншин; створення достатньої організаційної, кадрової, фінансової,
науково-методичної та матеріально-технічної бази для забезпечення
оптимальної ефективності процесу вивчення української мови з метою
досягнення високого рівня володіння нею випускниками; створення і видання підручників нового покоління та
навчальнометодичної літератури до них, розширення словникової
бази.
III. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється в межах видатків
Державного бюджету, передбачених центральним та місцевим органам
виконавчої влади, які є виконавцями цієї Програми.
Виконавці Програми щороку в межах бюджетних призначень
передбачають цільові кошти на фінансування відповідних розділів
Програми.
IV. Очікувані результати
Виконання Програми забезпечить: реалізацію статті 10 Конституції України ( 254к/96-ВР ) щодо
всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх
сферах суспільного життя; поліпшення вивчення та викладання української мови і
літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням
мовами національних меншин; підвищення рівня грамотності та культури мовлення учнів
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами
національних меншин; забезпечення навчально-методичною літературою з української
мови і літератури.
V. Координація та контроль за виконанням Програми
Координація роботи з виконання Галузевої програми
покладається на департамент загальної середньої та дошкільної
освіти Міністерства освіти і науки України.
Академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і
науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки
обласних, міських державних адміністрацій, структурні підрозділи
Міністерства освіти і науки України щороку до 10 жовтня інформують
департамент загальної середньої та дошкільної освіти про хід
виконання Галузевої програми.
Заходи щодо поліпшення вивчення української мови
у загальноосвітніх навчальних закладах
з навчанням мовами національних меншин

------------------------------------------------------------------ | N| Заходи | Термін | Виконавці | | | | виконання | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| | 1.|Розробити регіональні |до 01.07.2008|Міністерство освіти| | |заходи поліпшення вивчення| року |і науки Автономної | | |української мови в | |Республіки Крим, | | |загальноосвітніх | |управління освіти | | |навчальних закладах | |і науки обласних, | | |з навчанням мовами | |Київської та | | |національних меншин | |Севастопольської | | | | |міських | | | | |держадміністрацій | |---+--------------------------+-------------+-------------------| | 2.|Забезпечити підготовку | |Міністерство освіти| | | | |і науки Автономної | | |випускників | |Республіки Крим, | | |загальноосвітніх | |управління освіти | | |навчальних закладів | |і науки обласних, | | |з навчанням мовами | |Київської та | | |національних меншин до | |Севастопольської | | |зовнішнього незалежного | |міських | | |оцінювання: | |держадміністрацій, | | | | |Інститути | | |--------------------------+-------------|післядипломної | | |- збільшити кількість |з 01.09.2008 |педагогічної освіти| | |годин на вивчення | року | | | |української літератури в | | | | |10 та 11 класах (по | | | | |2 години на тиждень | | | | |додатково за рахунок | | | | |варіативної складової | | | | |навчальних планів); | | | | |--------------------------+-------------| | | |- запровадити в 10 класах |з 01.09.2008 | | | |двомовне вивчення (мовою | року | | | |навчання за рахунок | | | | |інваріантної частини та | | | | |українською мовою за | | | | |рахунок варіативної | | | | |частини навчальних планів)| | | | |історії України (2 години | | | | |на тиждень), математики | | | | |(2 години на тиждень); | | | | |--------------------------+-------------| | | |- запровадити в 11 класах |з 01.09.2009 | | | |вивчення історії України | року | | | |українською мовою; | | | | |--------------------------+-------------| | | |- запровадити в 11 класах |з 01.09.2009 | | | |двомовне вивчення (мовою | року | | | |навчання за рахунок | | | | |інваріантної частини та | | | | |українською мовою за | | | | |рахунок варіативної | | | | |частини навчальних планів)| | | | |математики (2 години на | | | | |тиждень) і одного предмета| | | | |за вибором учнів (2 години| | | | |на тиждень) | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| | 3.|Збільшити у 2-4 класах |з 01.09.2008 |Міністерство освіти| | |години на вивчення | року |і науки Автономної | | |української мови (по | |Республіки Крим, | | |1 годині на тиждень | |управління освіти | | |додатково за рахунок | |і науки обласних, | | |варіативної складової | |київської та | | |навчальних планів) | |Севастопольської | | | | |міських | | | | |держадміністрацій | | | | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| | 4.|Запровадити в 5 класах |з 01.09.2008 |Міністерство освіти| | |двомовне вивчення (мовою | року |і науки Автономної | | |навчання за рахунок | |Республіки Крим, | | |інваріантної частини та | |управління освіти | | |українською мовою за | |і науки обласних, | | |рахунок варіативної | |Київської та | | |частини навчальних планів)| |Севастопольської | | |історії України | |міських | | |(0,5 години на тиждень) | |держадміністрацій | |---+--------------------------+-------------+-------------------| | 5.|Запровадити починаючи з |з 01.09.2009 |Міністерство освіти| | |6 класу вивчення історії | року |і науки Автономної | | |України українською мовою | |Республіки Крим, | | | | |управління освіти | | | | |і науки обласних, | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської | | | | |міських | | | | |держадміністрацій | |---+--------------------------+-------------+-------------------| | 6.|Запровадити в 6 класах |з 01.09.2009 |Міністерство освіти| | |двомовне вивчення (мовою | року |і науки Автономної | | |навчання за рахунок | |Республіки Крим, | | |інваріантної частини та | |управління освіти | | |українською мовою за | |і науки обласних, | | |рахунок варіативної | |Київської та | | |частини навчальних планів)| |Севастопольської | | |географії (1 година | |міських | | |на тиждень) | |держадміністрацій | |---+--------------------------+-------------+-------------------| | 7.|Запровадити починаючи з |з 01.09.2010 |Міністерство освіти| | |7 класу вивчення географії| року |і науки Автономної | | |українською мовою | |Республіки Крим, | | | | |управління освіти | | | | |і науки обласних, | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської | | | | |міських | | | | |держадміністрацій | |---+--------------------------+-------------+-------------------| | 8.|Запровадити починаючи з |з 01.09.2010 |Міністерство освіти| | |7 класу двомовне вивчення | року |і науки Автономної | | |(мовою навчання за рахунок| |Республіки Крим, | | |інваріантної частини та | |управління освіти | | |українською мовою за | |і науки обласних, | | |рахунок варіативної | |Київської та | | |частини навчальних планів)| |Севастопольської | | |математики (по 1 годині на| |міських | | |тиждень) | |держадміністрацій | |---+--------------------------+-------------+-------------------| | 9.|Підготувати інструктивно- |до 1 липня |Департамент | | |методичний лист щодо |2008 року |загальної середньої| | |поетапного переходу | |та дошкільної | | |загальноосвітніх | |освіти, Інститут | | |навчальних закладів | |інноваційних | | |з навчанням мовами | |технологій і змісту| | |національних меншин на | |освіти | | |викладання ряду предметів | | | | |(історія України, | | | | |географія України, трудове| | | | |навчання, фізична | | | | |культура, захист Вітчизни | | | | |тощо) українською мовою | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |10.|Проводити моніторингові |2008-2011 |Міністерство освіти| | |дослідження рівня | роки |і науки Автономної | | |навчальних досягнень учнів| |Республіки Крим, | | |з української мови | |управління освіти | | |загальноосвітніх та | |і науки обласних, | | |професійно-технічних | |Київської та | | |навчальних закладів | |Севастопольської | | |з навчанням мовами | |міських | | |національних меншин | |держадміністрацій | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |11.|Вивчити стан викладання | |Департамент | | |української мови і | |загальної середньої| | |літератури, провести | |та дошкільної | | |моніторинг навчально- | |освіти, Інститут | | |методичного забезпечення | |педагогіки АПН | | |загальноосвітніх | |України, Інститут | | |навчальних закладів з | |інноваційних | | |навчанням мовами | |технологій і змісту| | |національних меншин: | |освіти | | |--------------------------+-------------| | | |- у Чернівецькій області; | 2008 рік | | | |--------------------------+-------------| | | |- у Закарпатській області;| 2009 рік | | | |--------------------------+-------------| | | |- у Автономній | 2010 рік | | | |Республіці Крим; | | | | |--------------------------+-------------| | | |- в Одеській області; | 2010 рік | | | |--------------------------+-------------| | | |- у м. Севастополі | 2011 рік | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |12.|Розробити методичні | 2008 рік |Інститут педагогіки| | |матеріали щодо | |АПН України, | | |застосування | |Інститут | | |елементів | |інноваційних | | |двомовного навчання | |технологій і змісту| | |при вивченні | |освіти | | |окремих предметів у | | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних закладах | | | | |з навчанням мовами | | | | |національних меншин | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |13.|Посилити компетентне | 2008 рік |Департамент | | |спрямування навчання | |загальної середньої| | |української мови, яке має | |та дошкільної | | |забезпечити вільне | |освіти | | |користування усним і | | | | |писемним українським | | | | |мовленням, з цією | | | | |метою поновити критерії | | | | |оцінювання навчальних | | | | |досягнень учнів з | | | | |української мови | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |14.|Розробити навчальні |2009-2011 |Департамент | | |програми з української | роки |загальної середньої| | |мови і літератури | |та дошкільної | | |факультативних занять, | |освіти | | |курсів за вибором для | |Інститут | | |профільної школи | |інноваційних | | | | |технологій та | | | | |змісту освіти | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |15.|Продовжити роботу з | |Департамент | | |авторськими колективами із| |загальної середньої| | |створення підручників з | |та дошкільної | | |української мови і | |освіти | | |літератури: | |Інститут | | | | |інноваційних | | | | |технологій та | | |--------------------------+-------------|змісту освіти | | |для учнів 9 класу; | III кв-л | | | | | 2008 року | | | |--------------------------+-------------| | | |для учнів 10 класу; | III кв-л | | | | | 2009 року | | | |--------------------------+-------------| | | |для учнів 11 класу; | III кв-л | | | | | 2010 року | | | |--------------------------+-------------| | | |для учнів 12 класу | III кв-л | | | | | 2011 року | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |16.|Удосконалити навчальну | |Департамент | | |програму з української | |загальної середньої| | |літератури для | |та дошкільної | | |загальноосвітніх | |освіти, | | |навчальних закладів з | |Чернівецький ІППО, | | |навчанням мовами | |Чернівецький | | |національних меншин: | |державний | | | | |університет | | |--------------------------+-------------| | | |- підготувати методичний |до 1 серпня | | | |лист щодо внесення змін до| 2008 року | | | |навчальної програми з | | | | |української літератури; | | | | |--------------------------+-------------| | | |- створити хрестоматію з | 2009 рік | | | |української літератури для| | | | |учнів 5-6 класів | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |17.|Забезпечити створення і |2008-2009 |Інститут | | |видання: двомовних | роки |інноваційних | | |термінологічних словників,| |технологій та | | |навчально-методичної | |змісту освіти | | |літератури, дидактичних | | | | |матеріалів з української | | | | |мови і літератури для | | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних закладів | | | | |з навчанням мовами | | | | |національних меншин | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |18.|Створити постійну рубрику | 2008 рік |Департамент | | |в журналі "Українська мова| |загальної середньої| | |й література в середніх | |та дошкільної | | |школах, гімназіях, ліцеях | |освіти, видавництво| | |і колегіумах" для вчителів| |"Педагогічна преса"| | |української мови і | | | | |літератури, які викладають| | | | |у загальноосвітніх | | | | |навчальних закладах | | | | |з навчанням мовами | | | | |національних меншин | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |19.|Запровадити, починаючи з | 2009 рік |Інститут | | |2009 року (з періодичністю| |інноваційних | | |раз у два роки), обласний | |технологій та | | |тур Всеукраїнського | |змісту освіти, | | |конкурсу "Вчитель року", | |департамент | | |номінацію "Українська мова| |загальної середньої| | |і література" для вчителів| |та дошкільної | | |української мови і | |освіти | | |літератури | | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних закладів | | | | |з навчанням мовами | | | | |національних меншин | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |20.|Внести зміни до |IV квартал |Департамент | | |відповідних нормативних |2008 року |економіки та | | |документів щодо поділу | |фінансування | | |класів на групи при | | | | |вивченні української мови,| | | | |якщо є 21 і більше учнів у| | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних закладах | | | | |з навчанням мовами | | | | |національних меншин | | | | |у міській місцевості та | | | | |16 учнів у сільській | | | | |місцевості | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |21.|Встановити надбавки до |до 1 червня |Департамент | | |посадових окладів учителям|2008 року |економіки та | | |української мови і | |фінансування | | |літератури та вчителям | | | | |початкових класів | | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних закладів | | | | |з навчанням мовами | | | | |національних меншин | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |22.|Опрацювати питання щодо |II квартал |Департамент вищої | | |можливості безоплатного |2009 року |освіти | | |здобуття вчителями | | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних закладів | | | | |з навчанням мовами | | | | |національних меншин другої| | | | |вищої освіти за | | | | |спеціальністю "українська | | | | |мова і література" | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |23.|Проводити курси з вивчення| Постійно |Обласні ІППО | | |української мови для | | | | |вчителів історії, | | | | |математики, інших | | | | |предметів, які працюють в | | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних закладах | | | | |з навчанням мовами | | | | |національних меншин | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |24.|Проводити курси підвищення|2008-2011 |Обласні ІППО | | |кваліфікації вчителів | роки | | | |української мови і | | | | |літератури, вчителів | | | | |початкових класів, | | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних закладів | | | | |з навчанням мовами | | | | |національних меншин | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |25.|Розробити та запровадити | 2010 рік |Інститут | | |у систему підвищення | |інноваційних | | |кваліфікації обласних | |технологій та | | |інститутів післядипломної | |змісту освіти, | | |педагогічної освіти | |Обласні ІППО | | |спецкурс "Методика | | | | |навчання учнів української| | | | |мови у полікультурному | | | | |мовному середовищі" | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |26.|Проводити міжрегіональні | |Департамент | | |науково-методичні семінари| |загальної середньої| | |та тренінги з питань | |та дошкільної | | |методики та сучасних | |освіти, департамент| | |технологій викладання | |професійно- | | |української мови і | |технічної освіти, | | |літератури: | |Інститут | | | | |інноваційних | | | | |технологій та | | | | |змісту освіти, | | |--------------------------+-------------|обласні ІППО | | |- у Закарпатській області;| 2008 рік | | | |--------------------------+-------------| | | |- у Чернівецькій області; | 2009 рік | | | |--------------------------+-------------| | | |- у Автономній | 2010 рік | | | |Республіці Крим; | | | | |--------------------------+-------------| | | |- в Одеській області | 2011 рік | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |27.|Проводити широку |2008-2011 |Департаменти МОН, | | |інформаційно-просвітницьку| роки |Міністерство | | |та роз'яснювальну роботу | |освіти і науки | | |серед учнів, педагогів, | |Автономної | | |батьків, громадськості | |Республіки Крим, | | |щодо законодавчої та | |управління освіти | | |нормативно-правової бази | |і науки обласних, | | |про статус державної мови | |Київської та | | |через центральні та | |Севастопольської | | |регіональні засоби | |міських | | |масової інформації. | |держадміністрацій | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |28.|Проводити тематичні |2008-2011 |Міністерство освіти| | |літературні експозиції, | роки |і науки Автономної | | |дні шляхетності | |Республіки Крим, | | |української мови, | |управління освіти | | |літературно-мистецькі | |і науки обласних, | | |вечори, дні української | |Київської та | | |писемності та мови спільно| |Севастопольської | | |з обласними організаціями | |міських | | |національно-культурних | |держадміністрацій | | |товариств, відповідними | | | | |фахівцями української | | | | |словесності вищих | | | | |навчальних закладів | | | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |29.|Сприяти модернізації |2008-2011 |Міністерство освіти| | |навчально-матеріальної | роки |і науки Автономної | | |бази загальноосвітніх | |Республіки Крим, | | |навчальних закладів | |управління освіти | | |з навчанням мовами | |і науки обласних, | | |національних меншин | |Київської та | | | | |Севастопольської | | | | |міських | | | | |держадміністрацій | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |30.|Забезпечити умови для |2008-2011 |Інститут | | |опанування педагогічними | роки |інноваційних | | |працівниками | |технологій та | | |загальноосвітніх і | |змісту освіти, | | |професійно-технічних | |Міністерство освіти| | |навчальних закладів | |і науки Автономної | | |з навчанням мовами | |Республіки Крим, | | |національних меншин | |управління освіти | | |новітніми технологіями | |і науки обласних, | | |навчання та комп'ютерною | |Київської та | | |технікою | |Севастопольської | | | | |міських | | | | |держадміністрацій | |---+--------------------------+-------------+-------------------| |31.|Поповнювати фонди |2008-2011 |Інститут | | |бібліотек | роки |інноваційних | | |загальноосвітніх | |технологій та | | |навчальних закладів | |змісту освіти, | | |з навчанням мовами | |Міністерство освіти| | |національних меншин | |і науки Автономної | | |сучасною книжковою | |Республіки Крим, | | |продукцією | |управління освіти | | |українською мовою | |і науки обласних, | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської | | | | |міських | | | | |держадміністрацій | ------------------------------------------------------------------on top