Document v0421290-08, invalid, current version — Loss of force on July 12, 2013, on the basis - v0969729-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.05.2008 N 421
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки
N 969 ( v0969729-13 ) від 12.07.2013 }
Про затвердження Регламенту
Міністерства освіти і науки України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки
N 287 ( v0287290-09 ) від 30.03.2009
N 1086 ( v1086290-09 ) від 01.12.2009 }

З метою подальшого удосконалення організації роботи
центрального апарату Міністерства освіти і науки України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити нову редакцію Регламенту Міністерства освіти і
науки України (далі - Регламент).
2. Наказ МОН від 08.04.2005 р. N 209 вважати таким, що
втратив чинність.
3. Першому заступнику, заступникам Міністра, керівникам
структурних підрозділів міністерства забезпечити неухильне
виконання вимог цього Регламенту.
4. Керівникам структурних підрозділів переглянути у місячний
термін та привести у відповідність до вимог Регламенту накази МОН.
5. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.)
довести даний наказ до відома першого заступника, заступників
Міністра, керівників структурних підрозділів міністерства,
підпорядкованих установ та закладів освіти, підвідомчих
підприємств та організацій.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра освіти
і науки України
16.05.2008 N 421

РЕГЛАМЕНТ
Міністерства освіти і науки України

Регламент Міністерства освіти і науки України (далі -
Регламент) є відомчим нормативним актом, що встановлює порядок
організації діяльності міністерства, пов'язаної із здійсненням
його повноважень.
I. Загальні положення
Міністерство освіти і науки України спрямовує свою діяльність
на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актів
Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих
відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету
Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
інших актів законодавства є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України. Міністерство в межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організує і контролює
їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими органами
виконавчої влади спільні акти. У випадках, передбачених законодавством, рішення Міністерства
освіти і науки України, прийняті в межах його повноважень, є
обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності і громадянами. Міністерство під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав. Діяльність МОН є відкритою та прозорою, що забезпечується
шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті, публікацій
у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню
репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників міністерства. Інформація про діяльність МОН надається громадянам,
представникам засобів масової інформації згідно чинного
законодавства.
II. Організація роботи міністерства
1. Планування роботи
Міністерство освіти і науки України розробляє та затверджує
річний план заходів з виконання покладених на нього завдань
(далі - річний план). Для підготовки плану діяльності МОН за рішенням керівництва
міністерства може бути утворена робоча група з представників
структурних підрозділів центрального апарату міністерства,
науковців, інших фахівців. Організаційне забезпечення підготовки річних та щомісячних
планів МОН здійснює адміністративно-господарський департамент. У річному плані визначаються: перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані; відповідальні за виконання завдань (робіт); строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та
підготовки звітності; результативні показники виконання плану. Річний план формується адміністративно-господарським
департаментом на підставі пропозицій структурних підрозділів,
погоджених із першим заступником, заступниками Міністра
(відповідно до розподілу обов'язків) та подається на затвердження
Міністру. Затверджений план розміщується на веб-сайті МОН. Заходи річних планів повинні відповідати напрямам роботи,
зазначеним у паспортах бюджетних програм, відповідальним
виконавцем яких є МОН, а результативні показники планів -
результативним показникам відповідних бюджетних програм. Структурні підрозділи здійснюють свою діяльність згідно з
місячними планами, що розробляються на підставі річного плану та
затверджуються керівництвом міністерства (відповідно до розподілу
обов'язків). Затверджені плани структурних підрозділів подаються
адміністративно-господарському департаменту за 14 днів до початку
наступного року (на паперових, магнітних носіях та електронною
поштою). При необхідності, за дорученням керівництва міністерства
складаються робочі та тематичні плани, готуються розпорядження та
окремі доручення щодо підготовки та проведення комплексних заходів
для організації виконання окремих завдань та рішень. Працівники структурних підрозділів міністерства складають
особисті плани роботи, які затверджуються їх керівниками на
термін, визначений керівником структурного підрозділу. Виконання планів структурними підрозділами контролюється
заступниками Міністра, а державними службовцями - їх
безпосередніми начальниками. Оригінали планів роботи міністерства зберігаються в
адміністративно-господарському департаменті, структурних
підрозділів - у відповідних підрозділах, індивідуальні плани -
особисто у працівників. Моніторинг виконання річного плану проводиться щокварталу. По закінченні строку дії річного плану структурні підрозділи
міністерства готують звіти про його виконання та подають їх для
узагальнення адміністративно-господарському департаменту. По закінченню строку дії річного плану міністерство готує
звіт про його виконання, який підлягає опублікуванню та
громадському обговоренню.
2. Визначення повноважень керівництва
та інших працівників апарату міністерства
Повноваження Міністра освіти і науки України визначаються
законодавством. Розподіл обов'язків між Міністром, першим заступником,
заступниками Міністра затверджується наказом Міністра, в якому
визначаються: - перелік закріплених за відповідним заступником Міністра
обов'язків, що випливають з покладених на міністерство завдань та
функцій; - перелік структурних підрозділів, діяльність яких
спрямовується, координується та контролюється відповідним
заступником Міністра (постанова Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. N 1143) ( 1143-2007-п ); - перелік закріплених за відповідним заступником Міністра
підпорядкованих закладів, установ та організацій за роботою яких
вони здійснюють контроль. Положення про структурний підрозділ розробляється керівником
відповідного підрозділу, погоджується із заступником Міністра
(відповідно до розподілу обов'язків) і затверджується Міністром
освіти і науки України. Обов'язки керівника структурного підрозділу визначаються
положенням про структурний підрозділ. Обов'язки інших працівників
структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що
затверджуються заступником Міністра (відповідно до розподілу
обов'язків).
3. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи
Підготовка та проведення засідань колегії
Колегія Міністерства освіти і науки України (далі - колегія)
є консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого
вирішення питань, що належать до компетенції міністерства та для
колективного і вільного обговорення найважливіших напрямків
діяльності. У своїй роботі колегія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України, Загальним
положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і
місцевої державної адміністрації ( 1569-2003-п ), затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України, та іншими
нормативно-правовими актами, а також даним Регламентом. До складу колегії входять Міністр освіти і науки України
(голова колегії), перший заступник, заступники Міністра, голова
Державної інспекції навчальних закладів та керівник
контрольно-ревізійного підрозділу міністерства (за посадою),
керівники урядових органів державного управління, що діють у
складі міністерства, інші керівні працівники міністерства; у разі
потреби - керівники інших центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління міністерства, керівники його територіальних органів,
народні депутати України, представники інших органів державної
влади (за згодою). Кількісний та персональний склад колегії визначається головою
колегії. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Колегія на своїх засіданнях розглядає питання реалізації
державної політики в галузі національної освіти і науки,
спрямованої на її розвиток, забезпечення суспільного виробництва
кваліфікованими працівниками та спеціалістами, здійснення контролю
за дотриманням актів законодавства з цих питань в закладах освіти
незалежно від підпорядкування та наукових установах, що належать
до сфери управління міністерства. Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на місяць
(кожного четвертого четверга), позапланові - у разі потреби.
Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення
засідань колегії. Можуть проводитися розширені, виїзні та підсумкові засідання
колегії, а також спільні засідання з колегіями інших центральних
органів виконавчої влади, президіями Національної та галузевих
академій наук. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її
головою плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання,
що необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів, доповідачі та
орієнтовна дата проведення засідань колегії. Організацію роботи засідань колегії координує відділ
організаційної роботи адміністративно-господарського департаменту. План роботи колегії формується секретарем колегії на підставі
пропозицій структурних підрозділів, які повинні бути подані не
пізніше, як за 20 днів до початку півріччя. План роботи колегії на півріччя затверджується головою
колегії не пізніше, як за 5 днів до початку півріччя. Зміни до затвердженого плану роботи вносяться рішенням голови
колегії за поданням керівників відповідних підрозділів,
погодженими заступниками Міністра (за розподілом обов'язків). Матеріали до чергового засідання колегії подаються відділу
організаційної роботи (секретарю колегії) не пізніше, як за п'ять
днів до дня засідання. Членам колегії матеріали надаються за три
дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання, не
пізніше ніж за один день до засідання. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії
можуть бути включені за рішенням її голови не пізніше, ніж за
п'ять днів до чергового засідання. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначається головою колегії. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку документів
до засідань колегії покладається на керівників відповідних
структурних підрозділів міністерства. У разі порушення вимог з підготовки матеріалів до засідання
голова колегії вирішує, чи буде це питання розглядатися на
засіданні, чи буде знято з порядку денного.
Підготовка та оформлення матеріалів
до засідання колегії
Організаційному відділу адміністративно-господарського
департаменту (секретарю колегії) до чергового засідання Колегії
подаються такі матеріали: - проекти рішень колегії; - доповідні записки (довідки) з питань порядку денного
засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і
пропозицій; - проект наказу або інструктивного листа у випадку, коли за
матеріалами колегії необхідно видати наказ міністерства або
направити лист місцевим органам управління освітою та навчальним
закладам; - список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в
обговоренні питань порядку денного колегії, із зазначенням їх
прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад; - довідкові матеріали (розрахунки, статистичні дані, звіти,
діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються питання
порядку денного. Заголовки та назви проектів рішень, доповідних записок
(адресованих колегіальному органу), розпорядчих документів мають
бути ідентичні і конкретні та розкривати основний зміст питань. Матеріали до засідання колегії підписуються керівником
підрозділу, який вносить їх на розгляд, і візуються заступником
Міністра (за розподілом обов'язків), керівниками інших
заінтересованих підрозділів та установ. Організаційний відділ адміністративно-господарського
департаменту (секретар колегії) контролює своєчасність подання
документів на розгляд та перевіряє правильність їх оформлення. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності -
особа, на яку покладено виконання обов'язків Міністра. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії. Члени колегії беруть участь у засіданні особисто і
реєструються секретарем колегії. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має попередити голову колегії. Порядок денний засідання колегії затверджується членами
колегії шляхом голосування. На засідання колегії, крім членів колегії, запрошуються
керівники структурних підрозділів міністерства та особи, які мають
безпосереднє відношення до питань, що розглядаються. Виклик цих
осіб (запрошених) здійснюють підрозділи, що готують питання на
розгляд колегії за списком, затвердженим керівником даного
підрозділу. Керівники структурних підрозділів міністерства, урядових
органів державного управління, що діють у складі міністерства,
відповідальні за підготовку питання на засідання колегії,
узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів,
залучених до розроблення необхідних матеріалів. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу голови колегії. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді
окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять
пропозиції, дають необхідні пояснення. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення
окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що
приймаються, здійснюється відповідно до законодавства. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного
відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні
членів колегії. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура
таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного
засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні
колегії і враховується під час голосування. У разі проведення спільних засідань двох і більше органів
виконавчої влади приймається спільне рішення (постанова). Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під
час засідання колегії представників засобів масової інформації та
проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису. На засіданні колегії ведеться протокол, у якому фіксуються
хід і результати голосування членів колегії з кожного питання
окремо. Протоколи засідання колегії мають порядкову нумерацію в
межах календарного року, їх підписує секретар колегії. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий
працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує
протягом п'яти днів (якщо головою колегії не встановлено інший
строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і
пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку
денного, погоджує із членами колегії, керівниками заінтересованих
структурних підрозділів міністерства та урядових органів
державного управління, що діють у складі міністерства, і подає на
розгляд голови колегії. У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами
колегії під час прийняття рішення Міністр проводить у життя своє
рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли,
керівництву Кабінету Міністрів України. Члени колегії також можуть
повідомити свою думку керівництву Кабінету Міністрів України. Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних
питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або
розпорядження). Рішення колегії з кожного питання порядку денного
оформляються окремо, на відповідних бланках, які підписуються
головуючим на засіданні. Спільні засідання колегій оформляються протоколами, які
підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої
влади, президентами відповідних академій наук та працівником, який
веде протокол. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників
структурних підрозділів міністерства, урядових органів державного
управління, що діють у складі міністерства, структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій, установ,
організацій, закладів та підприємств, що належать до сфери
управління міністерства, а також керівників інших органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно
від форми власності в частині, що їх стосується. Рішення колегії проводяться у життя, як правило, наказом
Міністра. Матеріали засідань колегії, протоколи засідань та рішення
колегії зберігаються в організаційному відділі
адміністративно-господарського департаменту (у секретаря колегії). Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії
здійснюється міністерством. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює відділ
контролю та перевірки актів і доручень Президента України,
Верховної Ради та Кабінету Міністрів України за участю секретаря
колегії. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.
Атестаційна колегія
Атестаційна колегія діє відповідно до Положення про
Атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України (наказ МОН
від 15.09.2000 р. N 448). Атестаційна колегія організує і проводить роботу, пов'язану з
присвоєнням вчених звань доцента і професора науковим та
науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів
III - IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти
III - IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутів, а також
координує їх діяльність з питань підготовки науково-педагогічних
та наукових кадрів вищої кваліфікації. Засідання Атестаційної колегії міністерства здійснюється
відповідно до затверджених планів у третій четвер кожного парного
місяця, крім липня, серпня та вересня. Відповідальність за підготовку, організацію та проведення
Атестаційної колегії міністерства, контроль за виконанням
прийнятих рішень покладено на департамент роботи з кадрами вищої
школи та державної служби.
Державна акредитаційна комісія
Державна акредитаційна комісія організує свою роботу
відповідно до Положення про Державну акредитаційну комісію
(постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. N 1380)
( 1380-2003-п ) та постанови Кабінету Міністрів України від
08.08.2007 р. N 1019 ( 1019-2007-п ) "Про ліцензування діяльності
з надання освітніх послуг". Засідання Державної акредитаційної комісії проводиться за
потребою, але не рідше, ніж один раз на два місяці. Відповідальність за підготовку, організацію та проведення
засідань Державної акредитаційної комісії, контроль за виконанням
прийнятих рішень покладено на управління ліцензування, акредитації
та нострифікації міністерства. Головою атестаційної колегії та
Державної акредитаційної комісії є Міністр освіти і науки України.
Громадська колегія при Міністерстві
освіти і науки України
Громадська колегія є дорадчим органом, що утворюється при
Міністрові освіти і науки України з метою координації здійснення
заходів, пов'язаних з проведенням консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації державної політики в галузі освіти
і науки та розв'язанням актуальних соціально-економічних проблем. У своїй діяльності громадська колегія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а
також відповідним Положенням. Положення про громадську колегію при Міністерстві освіти і
науки України затверджене наказом МОН від 26 травня 2005 р. N 318. Громадська колегія формується з представників громадських
організацій, професійних спілок та інших об'єднань громадян,
органів місцевого самоврядування і засобів масової інформації. До складу громадської колегії включаються представники
громадських рад при Міністерстві освіти та науки України,
організацій, професійних спілок, інших об'єднань громадян,
результати діяльності яких є відкритими для доступу громадськості
та можуть бути перевіреними і які мають всеукраїнський або
міжнародний статус, органів місцевого самоврядування, засобів
масової інформації освітянської і наукової сфери розповсюдження. Персональний і кількісний склад громадської колегії
затверджується Міністром освіти і науки України з урахуванням
пропозицій громадських організацій, професійних спілок та інших
об'єднань громадян, органів місцевого самоврядування і засобів
масової інформації. Громадську колегію очолює голова, який обирається членами
колегії з їх числа. Громадська колегія провадить свою діяльність відповідно до
затверджених нею регламенту та планів роботи. У засіданнях громадської колегії можуть брати участь Міністр
освіти і науки України та його заступники, керівники центральних і
місцевих органів виконавчої влади. Рішення громадської колегії мають рекомендаційний характер і
є обов'язковими для розгляду Міністром. Створення умов для роботи колегії та проведення її засідань
здійснює Міністерство освіти та науки України.
Громадські ради при Міністерстві
освіти і науки України
Громадські ради при Міністерстві освіти і науки є дорадчими
консультативними органами, які утворюються з метою створення
ефективних організаційних та правових умов для реалізації
громадянами конституційного права на участь в управлінні
державними справами, забезпечення відкритості діяльності
міністерства, врахування громадської думки у процесі підготовки та
організації виконання його рішень, підтримання постійного діалогу
з громадськістю, створення можливостей для вільного та
об'єктивного висвітлення засобами масової інформації процесів у
освітянській і науковій сферах. У своїй діяльності громадські ради керуються Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, рішеннями МОН, відповідним
Положенням, а також своїми рішеннями. Громадська рада акредитує представників всіх зацікавлених у
співпраці громадських організацій та політичних партій та надає
повну інформацію, що призначена для розповсюдження серед
громадськості. Положення про громадську раду при МОН затверджується наказом
міністерства. Основними завданнями громадської ради є: Представлення інтересів громадськості у її співпраці з
міністерством. Проведення громадської експертизи проектів рішень та
виконання дорадчих функцій під час обговорення та прийняття
міністерством рішень, а також здійснення моніторингу їх
реалізації. Забезпечення співпраці з міністерством щодо організації та
проведення публічних громадських обговорень з основних напрямів
його діяльності та окремих нормативно-правових актів. Опрацювання
та узагальнення даних щодо проведення консультацій з
громадськістю, узгодження позицій. Громадські ради систематично інформують громадськість через
засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та
стан їх виконання. При Міністерстві освіти і науки України утворено громадські
ради з основних напрямків діяльності міністерства. Забезпечення умов для роботи громадських рад та проведення їх
засідань здійснюють структурні підрозділи міністерства, за
напрямком діяльності яких вони створені.
4. Управління персоналом
та проходження державної служби
Загальні положення
Організацію роботи з кадрами в центральному апараті
міністерства здійснює відділ кадрів державної служби департаменту
роботи з кадрами вищої школи та державної служби відповідно до
Положення про відділ кадрів державної служби згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року N 912
( 912-96-п ) "Про затвердження Типового положення про кадрову
службу органу виконавчої влади". Відділ кадрів державної служби працює за поточними та
перспективними планами по реалізації заходів щодо добору кадрів,
їх розстановки, підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації. Особи, які призначаються на посади, віднесені до номенклатури
посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними
документами, можуть бути призначені на ці посади лише після
отримання ними такого допуску. Відповідальність за ведення кадрової роботи в апараті
міністерства, підпорядкованих установах та закладах освіти і науки
покладається на департамент роботи з кадрами вищої школи та
державної служби.
Прийняття на державну службу
Прийняття осіб на роботу до Міністерства освіти і науки
України і їх звільнення здійснюється відповідно до Кодексу законів
про працю України ( 322-08 ) та Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ). Призначення на посади та звільнення з посад керівників,
заступників керівників та керівників самостійних підрозділів
центрального апарату міністерства здійснюється відповідно до
Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та
звільненням з посад керівників центральних і місцевих органів
виконавчої влади, торгово-економічних місій у складі закордонних
дипломатичних установ України, державних підприємств та їх
об'єднань, керівників самостійних структурних підрозділів
центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року N 880
( 880-2007-п ). Прийняття кандидатів на державну службу до центрального
апарату міністерства здійснюється відповідно до Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) на конкурсній основі, крім
випадків, коли інше встановлено чинним законодавством України. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у
центральному апараті міністерства регулюється Порядком проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого
2002 року N 169 ( 169-2002-п ). Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців у центральному апараті міністерства
наказом МОН утворюється конкурсна комісія у складі голови,
секретаря і членів комісії. Очолює конкурсну комісію в центральному апараті міністерства
перший заступник Міністра. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який
підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і
подається Міністру освіти і науки України. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему
думку. Рішення про призначення на посаду державного службовця та
зарахування до кадрового резерву приймає Міністр на підставі
пропозицій конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття
рішення конкурсною комісією. При прийнятті осіб на державну службу рішенням Міністра може
встановлюватись випробувальний термін до шести місяців. При негативному результаті випробування особа звільняється з
роботи відповідно до законодавства про працю. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного
рівня і ділових якостей осіб, які претендують на посади державних
службовців, може проводитися в установленому порядку стажування
терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за
основним місцем роботи. Організацію урочистого прийняття присяги державного службовця
здійснює відділ кадрів державної служби департаменту роботи з
кадрами вищої школи та державної служби.
Присвоєння рангів
Присвоєння рангів працівникам центрального апарату
міністерства здійснюється відповідно до статті 26 Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) та Положення про ранги державних
службовців (постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня
1996 р. N 658) ( 658-96-п ). Ранги працівникам центрального апарату міністерства
присвоюються одночасно з прийняттям їх на державну службу або з
призначенням на вищу посаду. За виконання особливо відповідальних завдань працівникам може
бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної
категорії посад. Черговий ранг не може бути присвоєно працівникові, до якого
протягом року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у
період проведення службового розслідування. Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може
застосовуватися до працівника як захід дисциплінарного впливу. Особам, які призначені на посади державних службовців з
випробувальним терміном, ранг державного службовця присвоюється
після успішного проходження випробувального терміну.
Формування кадрового резерву
Кадровий резерв у центральному апараті міністерства
формується відповідно до Положення про формування кадрового
резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2001 року N 199 ( 199-2001-п ). Зарахування до кадрового резерву на посади державних
службовців I - III категорій у центральному апараті міністерства
здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу із
зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців
першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється
Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України
(постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року
N 272) ( 272-2007-п ). До кадрового резерву міністерства зараховуються професійно
підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням
службових обов'язків, виявляють ініціативу, володіють навиками
роботи на комп'ютері, мають організаторські здібності, необхідні
для виконання посадових обов'язків. Зарахування до кадрового резерву в центральному апараті
міністерства затверджується наказом МОН.
Порядок надання відпусток
Порядок надання відпусток працівникам регламентується
законами України "Про відпустки" та "Про державну службу"
( 3723-12 ). Черговість надання відпусток визначається графіками, які
затверджуються в центральному апараті Міністром освіти і науки
України та погоджуються з профспілковою організацією не пізніше 1
січня нового року і доводяться до відома всіх працівників. Згідно з наказом МОН у разі службової необхідності, за
рішенням Міністра або особи, яка виконує його обов'язки,
працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової
відпустки (відповідно до статті 20 Закону України "Про державну
службу") ( 3723-12 ). Частина невикористаної відпустки, що залишилась, надається
працівникові у будь-який інший час поточного року або приєднується
до щорічної відпустки в наступному році на підставі відповідного
наказу. Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням
документів, пов'язаних з відпустками, здійснює відділ кадрів
державної служби департаменту роботи з кадрами вищої школи та
державної служби. Працівникам міністерства за сімейними обставинами та з інших
поважних причин за їх заявами може бути надана короткочасна
відпустка без збереження заробітної плати згідно з чинним
законодавством України.
Оцінка діяльності державних службовців
З метою підвищення ефективності діяльності державних
службовців та відповідальності за доручену справу відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року
N 1922 ( 1922-2000-п ) "Про затвердження Положення про проведення
атестації державних службовців" відповідного наказу МОН "Про
проведення атестації державних службовців" один раз на три роки в
центральному апараті міністерства проводиться атестація державних
службовців. Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові, та
професійні якості, виявлені працівниками при виконанні службових
обов'язків, визначених у посадових інструкціях. У період між атестаціями в центральному апараті МОН
проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями
покладених на них завдань та обов'язків, відповідно до Загального
порядку проведення щорічної оцінки виконання державними
службовцями покладених на них обов'язків і завдань. Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги
керівниками під час проведення планомірної ротації кадрів на
окремих посадах.
Професійне навчання державних службовців
Порядок підготовки та підвищення кваліфікації персоналу в
центральному апараті міністерства регламентується постановою
Кабінету Міністрів України від 08.02.97 р. N 167 ( 167-97-п )
іншими нормативно-правовими актами. Організацію та координацію цієї роботи в апараті міністерства
здійснює відділ кадрів державної служби департаменту роботи з
кадрами вищої школи та державної служби. Основними видами підвищення кваліфікації є: - навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації
державних службовців; - систематичне самостійне навчання (самоосвіта); - тематичні постійні діючі семінари; - тематичні короткотермінові семінари; - стажування в органах, на які поширюється дія Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ), а також за кордоном.
Державні службовці міністерства зобов'язані:
- при виконанні службових обов'язків діяти на підставі, в
обсязі та у спосіб, які передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та
законами України, нормативними актами міністерства, а також
укладеними і в установленому порядку ратифікованими міжнародними
договорами України, на засадах чесності, справедливості,
відповідальності, відкритості й прозорості. Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, прийняті у межах їх повноважень, що не суперечать
закону, є на відповідній території також обов'язковими до
виконання державними службовцями міністерства; - сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти
ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї
роботи; - шанобливо ставитися до громадян, керівників і
співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не
допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної
служби; - постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань
і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій
професійний, інтелектуальний та культурний рівень за
освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти; - своєчасно і точно виконувати рішення органів державної
влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх
керівників; - діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання
доручення, яке суперечить чинному законодавству, державні
службовці зобов'язані невідкладно в письмовій формі повідомити про
це керівнику, який дав доручення, а в разі наполягання на його
виконанні - повідомити вищу за посадою особу; - суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених
антикорупційним законодавством та Законами України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) та "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ); - утримуватися від виконання іншої дозволеної законом роботи,
якщо вона заважає їм належним чином виконувати свої повноваження
або якій вони повинні приділяти увагу протягом свого робочого
часу; - державні службовці не можуть брати участь у страйках та
вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню
органів державної влади. При виконанні своїх повноважень державний службовець має
забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому
доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно. Порушення Загальних правил поведінки державних службовців
(наказ Головдержслужби України від 23 жовтня 2000 р. N 58)
( z0783-00 ) працівниками міністерства є підставою для
застосування до них дисциплінарних стягнень, передбачених Кодексом
законів про працю України ( 322-08 ), а також законами України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ). Державні службовці, з урахуванням конституційних прав, можуть
брати участь у політичній чи іншій громадській діяльності лише
поза межами їх службових обов'язків і в позаробочий час. Власні
політичні погляди не повинні впливати на виконання посадових
обов'язків.
Державні службовці міністерства мають право:
- на отримання заробітної плати залежно від посади, рангу,
стажу державної служби, надбавок та премій за якісні показники у
роботі, інтенсивність праці відповідно до чинного законодавства; - на підвищенні на посаді відповідно до чинного законодавства
з урахуванням кваліфікації професійної підготовки та
індивідуальних здібностей, сумлінного виконання своїх посадових
обов'язків результативності роботи; - на здорові, безпечні та належні умови праці; - на соціальний і правовий захист відповідно до чинного
законодавства; - захищати свої законні права та інтереси у вищих органах
державного управління та у судовому порядку.
Керівництво міністерства забезпечує:
- раціональну організацію трудової діяльності державних
службовців міністерства, ознайомлює їх із функціональними
обов'язками, закріплює за кожним робоче місце, створює для них
здорові і безпечні умови праці; - забезпечує службовців робочим приміщенням, різними видами
зв'язку, комп'ютерною та іншою оргтехнікою, необхідними для роботи
матеріалами і приладдям; - створює умови для зацікавленості службовців у результатах
їх особистої праці, видає заробітну плату в установлені строки, за
високі показники у роботі згідно чинного законодавства преміює та
встановлює відповідні надбавки; - постійно проводить організаторську та виховну роботу,
направлену на зміцнення трудової і виконавської дисципліни; - неухильно дотримується законодавства про працю і правил
охорони праці, своєчасно вживає заходи щодо усунення причин і
умов, що перешкоджають нормальній роботі державних службовців; - забезпечує належні умови для ефективної високопродуктивної
праці, систематичного підвищення кваліфікації державних
службовців; - уважне ставлення до потреб і запитів державних службовців,
надає їм, в установленому порядку, матеріальну допомогу.
Робочий час і його використання
Тривалість робочого часу для державних службовців
міністерства встановлена 40 годин на тиждень з двома вихідними
днями: субота і неділя. Час початку і закінчення роботи, перерва
для відпочинку і харчування встановлюється такий:
а) початок роботи: о 9-й годині, закінчення о 18-й годині;
00 45 б) перерва: 45 хвилин (з 13 до 13 );
45 в) у п'ятницю робочий день закінчується о 16 .
Напередодні святкових днів тривалість робочого часу
скорочується на одну годину. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи, за
розпорядженням керівництва міністерства, службовці можуть
залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, така
робота компенсується відповідно до чинного трудового
законодавства. У структурних підрозділах міністерства ведеться журнал
реєстрації приходу працівників на роботу та їх відлучення з
робочого місця. Відлучення працівників міністерства з робочого місця у межах
м. Києва здійснюється з дозволу керівника структурного підрозділу,
про що робиться відповідний запис у спеціальному журналі. Керівники структурних підрозділів відлучаються з робочого
місця з дозволу заступників Міністра (за розподілом обов'язків). Перший заступник, заступники Міністра та керівники
структурних підрозділів ставлять до відома про мету та строки
свого відлучення з робочого місця помічника Міністра. Забороняється у робочий час відволікати працівників від їх
безпосередньої роботи для виконання ними громадських доручень, які
не пов'язані з діяльністю міністерства, скликати збори, засідання
і різного роду наради з громадських питань. Міжнародні телефонні розмови працівниками міністерства
проводяться лише з дозволу безпосереднього начальника державного
службовця, після чого працівник повинен зробити відповідний запис
у спеціальному журналі.
Заохочення за успіхи у роботі
За зразкове виконання посадових обов'язків, сумлінне
ставлення до роботи та інші досягнення в роботі до державних
службовців міністерства застосовуються такі заохочення: - оголошення подяки; - нагородження відомчими нагородами; - преміювання; - нагородження цінним подарунком. Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома всього
колективу, робиться відповідний запис у трудових книжках
працівників. За особливі трудові заслуги державні службовці міністерства
можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння
почесних звань.
Стягнення за порушення трудової дисципліни
Дисциплінарні стягнення застосовуються до державних
службовців міністерства згідно з чинним законодавством України за
порушення трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання
покладених на них трудових обов'язків, використання службових
повноважень у корисливих цілях. До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень,
передбачених чинним законодавством про працю, застосовуються такі
заходи дисциплінарного впливу: попередження про неповну службову
відповідність, затримка до одного року у присвоєнні чергового
рангу або у призначенні на вищу посаду. Для застосування дисциплінарного стягнення від порушника
трудової дисципліни береться письмове пояснення. Відмова
державного службовця дати таке пояснення не може бути перешкодою
для застосування стягнення. Стягнення оголошується наказом, про що державний службовець
повідомляється під розписку. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення
державного службовця не було піддано новому дисциплінарному
стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного
стягнення. За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути
застосовані такі дисциплінарні стягнення: - догана; - звільнення з роботи. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи
заохочення до працівника не застосовуються.
III. Нормотворча діяльність
Загальні положення щодо нормотворчої діяльності МОН
Нормотворча діяльність Міністерства освіти і науки України
провадиться на основі та на виконання Конституції ( 254к/96-ВР )
та законів України, актів Президента України і постанов Верховної
Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів
України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з
ініціативи міністерства. Під час роботи з підготовки та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України проектів законів та інших нормативно-правових
актів МОН керується:
1) Регламентом Верховної Ради України, затвердженим
постановою Верховної Ради України від 16 березня 2006 року
N 3547-IV ( 3547-15 );
2) Указом Президента України від 26 листопада 2003 року
N 1348/2003 ( 1348/2003 ) "Про поліпшення організації
законопроектної діяльності";
3) Указом Президента України від 9 лютого 1999 року N 145/99
( 145/99 ) "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності
органів виконавчої влади";
4) Положенням про порядок підготовки та внесення проектів
актів Президента України, затвердженим Указом Президента України
від 15.11.2006 N 970/2006 ( 970/2006 );
5) Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950
( 950-2007-п );
6) Методиками проведення аналізу впливу і відстеження
результативності регуляторного акта, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 ( 308-2004-п );
7) Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів
України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
6 вересня 2005 року N 870 ( 870-2005-п );
8) Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня
2001 року N 1693 ( 1693-2001-п ) "Про вдосконалення організації
правової роботи в міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади";
9) Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 N 1378
( 1378-2004-п );
10) Методичними рекомендаціями Головного юридичного
управління Верховної Ради України "Правила оформлення проектів
законів та основні вимоги законодавчої техніки" та іншими
нормативно-правовими актами;
11) Методикою процесу "Розробка та участь у розробці
нормативно-правових актів з питань державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування".
Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються МОН на
основі та на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів
України, указів Президента України, постанов Верховної Ради
України, рішень Кабінету Міністрів. Проекти актів Кабінету Міністрів, що стосуються укладення,
виконання та припинення дії міжнародних договорів України,
готуються відповідно до Закону України "Про міжнародні договори
України" ( 1906-15 ). Проекти актів Кабінету Міністрів, що розробляються
міністерством, оформляються згідно з Правилами підготовки проектів
актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 р. N 870
( 870-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р, N 36, ст. 2200),
та повинні відповідати вимогам, передбаченим постановою Кабінету
Міністрів України від 14 грудня 2001 р. N 1693 ( 1693-2001-п )
"Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 51, ст. 2298). Для врахування пропозицій та зауважень всіх заінтересованих
суспільних груп під час розробки проектів нормативно-правових
актів проводяться громадські консультації. Проекти нормативно-правових актів підлягають погодженню із
заінтересованими органами, виходячи із змісту основних положень
проектів.
Процедура підготовки проектів актів
Процедура підготовки проектів актів Кабінету Міністрів
проводиться згідно з розділом 6 Регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18
липня 2007 року N 950 ( 950-2007-п ) (далі - Регламент КМУ).
Головний розробник та заінтересовані
структурні підрозділи
Головним розробником проекту акта Кабінету Міністрів України
є структурний підрозділ МОН, який безпосередньо здійснює його
опрацювання і розробку за дорученням Міністра освіти і науки
України відповідно до своєї компетенції. Якщо питання, що потребує врегулювання, належить до
компетенції кількох структурних підрозділів, головним розробником
проекту акта Кабінету Міністрів є структурний підрозділ,
компетенція якого у відповідній сфері правового регулювання є
домінуючою. Інші структурні підрозділи, що відповідно до
компетенції беруть участь у розробленні проекту акта або його
погодженні, є співвиконавцями або заінтересованими структурними
підрозділами. Головний розробник вивчає та аналізує стан правового
регулювання у відповідній сфері та причини, що зумовлюють
необхідність підготовки проекту; готує текст проекту; перевіряє
проект на відповідність чинному законодавству, а також основним
положенням законодавства Європейського Союзу, якщо цей проект є
предметом правового регулювання, що належить до сфер, у яких
Міністерство освіти і науки України є відповідальною за
організацію роботи з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу; проводить консультації з питань
підготовки проекту з представниками заінтересованих суспільних
груп, зовнішніми експертами; погоджує проект із співвиконавцями і
у разі наявності зауважень чи пропозицій до нього, опрацьовує їх
та вносить необхідні зміни. При підготовці спільного проекту з іншими органами, погоджує
його з цими органами, а у разі, якщо є зауваження і пропозиції до
проекту - опрацьовує їх та вносить необхідні зміни, вживає дієвих
заходів для усунення розбіжностей у проекті, організовує та
проводить детальне обговорення варіантів вирішення спірних питань
за участю співвиконавців, які надали зауваження та пропозиції до
нього. Співвиконавець опрацьовує стан правового регулювання у
відповідній сфері відповідно до компетенції, аналізує причини, що
зумовлюють необхідність підготовки проекту, готує в установлений
дорученням термін письмові пропозиції до проекту акта та надає їх
головному розробнику. У разі направлення проекту акта на погодження головним
розробником, яким є структурний підрозділ міністерства
співвиконавець або заінтересований підрозділ опрацьовує його у
визначений головним розробником термін, візує та повертає проект
або надає до нього письмові пропозиції. Головний розробник після погодження з усіма співвиконавцями,
заінтересованими підрозділами і візування ними проекту подає
проект нормативно-правового акта разом з пояснювальною запискою і
відповідними матеріалами та довідками юридичному відділу для його
візування. У разі потреби оперативного погодження проекту акта він може
бути опрацьованим у робочому порядку. Після візи юридичного відділу головний виконавець подає
проект нормативно-правового акта на візу заступнику Міністра (за
розподілом обов'язків). Подання на підпис Міністру освіти і науки України проекту
акта без вказаного у цьому розділі порядку візування таких
документів не допускається. Без візи юридичного відділу проекту направлення
нормативно-правового акта на опрацювання до заінтересованих
органів не допускається.
Внесення проектів актів Кабінету Міністрів
Проект акта Кабінету Міністрів візує Міністр освіти і науки
України або особа, яка його заміщає, та вноситься до Кабінету
Міністрів України у відповідності до вимог параграфу 66 глави 5
розділу 6 Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ). До проекту акта Кабінету Міністрів додаються обов'язкові
додатки у відповідності до параграфу 67 глави 5 розділу 6
Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ). Керівник структурного підрозділу, що є головним розробником,
несе відповідальність за достовірність відомостей, які містяться у
довідці про погодження проекту акта. Матеріали погодження проекту акта Кабінету Міністрів (листи
із зауваженнями і пропозиціями, копії проекту акта з візами тощо)
зберігаються протягом п'яти років в архіві міністерства. Супровід проектів актів Кабінету Міністрів України у
Секретаріаті Кабінету Міністрів України здійснює структурний
підрозділ міністерства, який є головним розробником.
Законопроектна діяльність міністерства
Розроблення законопроектів, що подаються до Верховної Ради
Кабінетом Міністрів у порядку законодавчої ініціативи,
здійснюється відповідно до плану законопроектних робіт та завдань,
визначених законами України, указами Президента України і
постановами Верховної Ради, актами Кабінету Міністрів та
дорученнями Прем'єр-міністра України. У пропозиціях структурних підрозділів міністерства до
перспективного та поточного планів міністерства зазначаються: - орієнтовна назва законопроекту; - проблема, яка потребує законодавчого врегулювання. Якщо
проект закону є проектом регуляторного акта, про це зазначається
окремо; - підстава для розроблення законопроекту; - строк внесення законопроекту до Кабінету Міністрів. Законопроекти, головним розробником яких є Міністерство
освіти і науки України, що вносяться у порядку законодавчої
ініціативи Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради,
готуються відповідним структурним підрозділом міністерства за
дорученням Міністра, з дотриманням вимог, передбачених статтями 85
і 86 Регламенту Верховної Ради ( 3547-15 ), главами 2 - 5
розділу 6 Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ).
Цей структурний підрозділ є головним розробником. Проект закону, яким встановлюються нові або змінюються чинні
норми, що регулюють суспільні відносини, готується на основі
концепції, яка розробляється у порядку, встановленому главою 8
розділу 6 Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ). Разом з проектом закону, що вноситься до Кабінету Міністрів,
подаються документи та матеріали, передбачені пунктом 1 з 67
Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ) для проектів
актів Кабінету Міністрів, а також: - проект постанови Верховної Ради про прийняття проекту
закону за основу; - перелік нових законів та законів, які потребують викладення
у новій редакції, інших нормативних актів, прийняття або перегляд
яких необхідно здійснити для реалізації положень закону; - окремий законопроект про внесення змін до інших законів,
якщо такі зміни необхідні для реалізації закону і не викладені у
його перехідних положеннях. Візування здійснює юридичний відділ у порядку, який
встановлений цим Регламентом ( 950-2007-п ) для проектів постанов
Кабінету Міністрів. Внесені до Кабінету Міністрів проекти законів опрацьовуються
та розглядаються у порядку, встановленому главами 6 і 7 розділу 6
Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ). Законопроект, поданий до Верховної Ради Кабінетом Міністрів,
представляє у Верховній Раді та супроводжує на всіх стадіях
розгляду представник міністерства - посадова особа, визначена
Міністром освіти і науки України. Представник міністерства під час супроводження законопроекту: - доповідає про законопроект на засіданні комітету Верховної
Ради, аргументує позицію Кабінету Міністрів України, дає пояснення
щодо окремих його норм, відповідає на запитання, подає у разі
необхідності членам комітету додаткові аналітичні та
інформаційно-довідкові матеріали; - доповідає про законопроект на пленарному засіданні під час
його розгляду у першому читанні, відповідає на запитання, виступає
із заключним словом; - за результатами розгляду законопроекту в першому читанні
бере участь у його підготовці комітетом Верховної Ради до другого
читання або до повторного першого читання, у тому числі в разі
доопрацювання законопроекту з урахуванням результатів його
публічного обговорення; У разі подання Кабінетом Міністрів пропозицій і поправок до
законопроекту, який готується до другого читання, представник
міністерства аргументує позицію Кабінету Міністрів України під час
розгляду законопроекту комітетом та на пленарному засіданні в
другому читанні, наполягає у разі необхідності на обговоренні
відхилених комітетом пропозицій чи поправок. Представник міністерства висловлює позицію Кабінету Міністрів
України щодо пропозицій і поправок до законопроекту, поданих
іншими суб'єктами законодавчої ініціативи, аргументує позицію під
час розгляду Верховною Радою пропозицій Президента України до
поверненого ним для повторного розгляду закону.
Погодження проектів актів інших державних органів
Погодження проектів актів, які розроблені іншими державними
органами і надійшли до МОН на погодження відповідно до
(параграфів) 54, 55, 56, 57 Регламенту Кабінету Міністрів України
( 950-2007-п ), здійснює структурний підрозділ, визначений
Міністром освіти і науки України як головний виконавець у межах
компетенції міністерства. Інші підрозділи, визначені Міністром для опрацювання акта, є
заінтересованими підрозділами. Головний виконавець вивчає стан правового регулювання у
відповідній сфері правовідносин відповідно до компетенції
міністерства, перевіряє обґрунтованість, повноту і всебічність
запропонованого нормативного врегулювання питань, що віднесені до
компетенції міністерства, їх відповідність Конституції
( 254к/96-ВР ) та законодавству України і після погодження із
заінтересованими структурними підрозділами, опрацювання їх
пропозицій і візування, направляє проект з викладеною у листі
пропозицією МОН на візування до юридичного відділу. Юридичний відділ у разі встановлення відповідності викладеної
у листі позиції МОН Конституції ( 254к/96-ВР ) і законодавству
України при наявності віз головного виконавця, заінтересованих
підрозділів та відповідних керівників візує акт та лист до органу,
що надіслав проект акта на погодження. Після чого його візує
заступник Міністра (за розподілом обов'язків) і проект документа
подається на погодження Міністру. У разі, якщо головним виконавцем визначено юридичний відділ,
опрацювання проекту, його погодження із заінтересованими
підрозділами та правову експертизу і підготовку пропозицій органу
здійснює безпосередньо юридичний відділ.
Порядок підготовки та подання на державну реєстрацію,
обліку нормативно-правових актів
Порядок підготовки, подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України та обліку нормативно-правових актів
Міністерства освіти і науки України здійснюється у встановленому
порядку. Реєстрації в Мін'юсті підлягають нормативно-правові акти
міністерства, що стосуються прав, свобод та законних інтересів
громадян або мають міжвідомчий характер.
Організація правового забезпечення
діяльності міністерства
Правове забезпечення діяльності міністерства, а також надання
методичної та практичної допомоги з правових питань здійснює
юридичний відділ. Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності
міністерства підпорядковується Міністру, а з питань організації
роботи апарату міністерства - першому заступнику Міністра. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів
України, та нормативно-правовими актами міністерства. Основними завданнями юридичного відділу є: правове
забезпечення діяльності міністерства; організація правової роботи,
спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог
актів законодавства структурними підрозділами та посадовими
особами міністерства; підготовка інформаційних, довідкових та
інших матеріалів з питань застосування законодавства. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань
забезпечує правильне застосування законодавства у міністерстві;
проводить перевірку відповідності законодавству проектів наказів,
рішень колегії, а також інших нормативних актів міністерства, що
подаються на підпис керівництва, а у разі їх невідповідності актам
законодавства подає пропозиції щодо приведення таких проектів у
відповідність з вимогами законодавства; визначає, які акти є
нормативно-правовими і підлягають державній реєстрації в
Міністерстві юстиції; надає методичну допомогу працівникам та
керівникам структурних підрозділів міністерства щодо правильного
застосування норм законодавства під час виконання покладених на
них завдань і функціональних обов'язків; представляє інтереси
міністерства у судах та інших державних органах під час розгляду
правових питань або спорів; виконує інші функції з правового
забезпечення діяльності міністерства відповідно до цього
Регламенту ( 950-2007-п ) та положення про юридичний відділ, що
затверджується Міністром.
IV. Організація роботи з документами
Організація роботи з документами здійснюється відповідно до
Інструкції з діловодства в Міністерстві освіти і науки України,
затвердженої наказом Міністра та розробленої відповідно до
Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, Раді Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153
( 1153-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43,
с. 50), Інструкції по роботі із зверненнями громадян у
Міністерстві освіти і науки, Інструкції про порядок обліку,
зберігання і використання документів, справ, видань та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави у Міністерстві освіти і науки
України, затвердженою номенклатурою справ міністерства. Організація діловодства у Міністерстві освіти і науки України
покладається на Міністра (постанови Кабінету Міністрів України від
19 вересня 2007 р. N 1143 та від 9 квітня 2008 р. N 338)
( 338-2008-п ). До основних видів роботи з документами належать: - реєстрація вхідної кореспонденції; - робота з документами у структурних підрозділах; - підготовка документів для доповіді керівництву; - підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів
та актів організаційно-розпорядчого характеру; - організація виконання рішень Кабінету Міністрів України; - підготовка та оформлення документів до засідань колегії; - оформлення копій та додатків до документів; - реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції; - організація та здійснення контролю за виконанням
документів; - складення номенклатури та формування справ; - підготовка справ до архівного зберігання та користування
архівною документацією; - ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток
і штампів центрального органу виконавчої влади. Уся документація, що надходить до міністерства,
централізовано приймається експедицією та реєструється у відділі
документального забезпечення адміністративно-господарського
департаменту. Працівникам міністерства, незалежно від їх службового
положення, забороняється приймати кореспонденцію на розгляд
безпосередньо від представників інших установ без її реєстрації
встановленим порядком. Керівники всіх рівнів у міністерстві зобов'язані терміново
розглядати документи, які поступили до них, і невідкладно
передавати їх з відповідними резолюціями виконавцям. Резолюції на документах повинні бути чіткими із зазначенням
конкретних виконавців та дій щодо виконання документів, строків
виконання тощо. У разі перебування працівника у відпустці, у тривалому
відрядженні, при звільненні з займаної посади, працівник передає
службові документи керівнику структурного підрозділу. Обов'язковій реєстрації вхідної кореспонденції підлягають: - законодавчі акти і постанови, запити Верховної Ради
України, укази і розпорядження Президента України, доручення
Секретаріату Президента України, постанови, розпорядження,
доручення і протоколи Кабінету Міністрів України, листи від
міністерств і відомств, в яких надсилаються проекти постанов,
розпоряджень Кабінету Міністрів України на погодження вводяться в
електронну базу міністерства і ставляться на контроль; - доручення Кабінету Міністрів України, листи від міністерств
і відомств, установ, навчальних закладів, підпорядкованих
міністерству, що мають гриф "Для службового користування",
реєструються окремо у автоматизованій системі і ставляться на
контроль; - звернення громадян реєструються окремо і ставляться на
контроль; - інша кореспонденція, яка надходить до міністерства поштою
від міністерств, відомств, організацій, навчальних закладів та
установ, підпорядкованих міністерству, обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій реєструється у
журналі вхідної кореспонденції, а в подальшому вводиться в окрему
електронну пошукову програму міністерства; - телеграми і факси, які надходять до міністерства,
реєструються в окремих журналах; - реєстрація громадян, які звернулися особисто до
міністерства, здійснюється у журналах особистого прийому громадян,
які ведуться у приймальнях першого заступника, заступників
Міністра, керівників департаментів, окремих структурних
підрозділах міністерства.
Організація діловодства з спеціальних
видів документів
Вхідні документи, які мають гриф "Для службового
користування", реєструються відповідно Інструкції про порядок
обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та
інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави у Міністерстві освіти і науки
України (наказ від 01.08.2006 р. N 580) приймаються і
розкриваються централізовано співробітником, який веде облік
несекретної документації. При цьому перевіряються номери,
кількість сторінок та примірників документів, а також наявність
додатків, зазначених у супровідному листі. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні
документи з грифом "ДСК". Вони обліковуються за кількістю
сторінок, а видання - за кількістю примірників. Облік документів та видань таких документів ведеться у
спеціальних журналах та картках в паперовому та електронному
вигляді окремо від обліку іншої несекретної документації. Сторінки
журналів нумеруються, журнали прошнуровуються та опечатуються. Документи з грифом "ДСК" після виконання формуються у справи
окремо від інших несекретних документів. Порядок формування цих
справ передбачається номенклатурами справ несекретного
діловодства. Реєстрація, обробка та здійснення контролю за виконанням
документів з грифом "Таємно" здійснюється спецсектором
міністерства.
Розгляд міністерством депутатських
звернень і запитів
Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку,
встановленому Законом України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ). Підготовку проекту відповіді на депутатський запит в день
його надходження Міністр доручає першому заступнику, заступникам
Міністра (за розподілом обов'язків), керівникам структурних
підрозділів, підвідомчих міністерству закладів, установ,
організацій і підприємств, до компетенції яких належить вирішення
порушеного в запиті питання. Відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом,
надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному
депутату, який його вніс. Відповідь на депутатський запит,
внесений групою народних депутатів, комітетом Верховної Ради
України, надається відповідно Голові Верховної Ради України і
народному депутату, підпис якого під запитом значиться першим,
голові комітету Верховної Ради України. Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути
надіслана народному депутату не пізніш як на другий день після
розгляду звернення. Відповідь надається в обов'язковому порядку і безпосередньо
тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування,
до якого було направлено запит (звернення). Відповідь на депутатський запит надається не пізніше ніж у
10-денний термін з дня його надходження, а відповідь на
депутатське звернення у 15-денний термін. Відповіді на депутатські запити і звернення підписуються лише
Міністром, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його
обов'язки. Якщо відповідь на депутатський запит чи звернення з
об'єктивних причин не може бути підготовлена у визначений термін,
структурний підрозділ міністерства, якому доручено її підготовку,
повинен підготувати проект звернення до Голови Верховної Ради
України та народному депутату України за підписом Міністра, а в
разі його відсутності виконуючим його обов'язки, із обґрунтованою
пропозицією щодо продовження терміну розгляду. При цьому термін
розгляду звернення не повинен перевищувати 30 днів з дня його
надходження. У випадку, коли доручення розглянути депутатський запит чи
звернення надійшло з Кабінету Міністрів - відповідь надається
структурним підрозділом міністерства, відповідальним за його
розгляд, за підписом Міністра у строк, встановлений Секретаріатом
Кабінету Міністрів України. Відповідь про результати розгляду звернення депутата місцевої
ради дається заступниками Міністра (за розподілом обов'язків) у
10-денний термін з дня реєстрації у міністерстві. Якщо депутат, який вніс звернення, виявив бажання бути
присутнім під час його розгляду, посадова особа, яка організовує
цей розгляд, зобов'язана завчасно попередити народного депутата
України про час і місце розгляду звернення.
Звернення комітетів і тимчасових комісій
Звернення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради
України з питань, що належать до їх компетенції, до міністерства
згідно Закону України "Про комітети Верховної Ради України"
( 116/95-ВР ) розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду
депутатських звернень. Листи-доручення і листи-запити, що поступили від Секретаріату
Президента України, Кабінету Міністрів України розглядаються до
зазначеного в них терміну.
Інші документи та доручення
Звіти бухгалтерські і баланси річні розглядаються,
затверджуються і повідомляється рішення за ними у 15-денний термін
з дня одержання. Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують
термінового вирішення, розглядаються до 2 днів, решта -
до 10 днів. Заяви, звернення і скарги громадян розглядаються в термін до
30 днів з дня надходження, якщо вищими органами законодавчої та
виконавчої влади України, який переслав заяву, не встановлено
інший термін розгляду. У разі відсутності необхідності додаткової
перевірки і вивчення, звернення громадян розглядаються
невідкладно, але не пізніше 15 днів. Терміни розгляду документів, що знаходяться на виконанні,
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня
2008 р. N 338 ( 338-2008-п ). Контролю підлягає дотримання строків виконання завдань,
визначених законами України, постановами Верховної Ради України,
актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та
дорученнями Прем'єр-міністра України, строків запитів і звернень
народних депутатів України, а також строків виконання
управлінських рішень, прийнятих за результатами розгляду іншої
кореспонденції. Зовнішнє погодження проектів документів проводиться
установами, якими проекти надіслано для розгляду у строк,
визначений їх розробниками. Строк підготовки проектів документів визначається урахуванням
того, що днем виконання завдань, визначених законами України,
постановами Верховної Ради України, актами Президента України,
рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями
Прем'єр-міністра України, вважається день реєстрації в установі
вихідних документів, що містять інформацію про виконання
відповідних завдань. У разі, коли строк виконання не зазначено, відповідальна за
виконання установа самостійно визначає строк і порядок виконання,
виходячи з цілей та складності завдання, про що повідомляє
співвиконавцям. Якщо завдання потребує термінового виконання, у проекті
резолюції до документа обов'язково зазначається конкретний строк. У разі коли з об'єктивних причин виконати завдання в
установлений строк неможливо, керівник відповідальної за виконання
установи визначає можливий певний строк, про що повідомляє до
закінчення раніше встановленого строку з викладенням відповідного
обґрунтування органу чи посадової особи, які встановили строк
виконання завдання, і співвиконавцям. Пропозиція щодо продовження строку виконання завдань,
визначених постановами Верховної Ради України та актами Президента
України, що назначені Кабінетом міністрів України, подається
Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідального за
виконання установою разом з проектом листа відповідно керівникові
апарату Верховної Ради України чи Главі Секретаріату Президента
України за сім днів до закінчення встановленого строку.
Організація контролю
Контроль за виконанням документів у центральному апараті
міністерства здійснюється відповідно до чинної інструкції з
діловодства у Міністерстві освіти і науки України. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення
своєчасного та якісного їх виконання. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких
встановлено завдання (контрольні документи). Обов'язковому контролю підлягає хід і терміни виконання
зареєстрованих у міністерстві документів, а саме: законів України,
постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента
України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів
України, рішень колегій та наказів, інших розпорядчих документів
міністерства та документів, що стосуються діяльності
освітянсько-наукової галузі, в яких зазначено строки їх виконання. Безпосередній контроль за виконанням контрольних документів у
центральному апараті міністерства покладається на відділ контролю
та перевірки актів і доручень Президента України, Верховної Ради
та Кабінету Міністрів України адміністративно-господарського
департаменту. Контроль за виконанням доручень підпорядкованими установами
та закладами освіти і науки здійснюється керівниками структурних
підрозділів МОН відповідно до сфери їх компетенції. Результати
виконання доручень подаються на розгляд Міністру освіти і науки
України. У структурних підрозділах центрального апарату безпосередній
контроль за виконанням документів здійснюють працівники, до
посадових обов'язків яких входить здійснення поточного контролю та
діловодства. Узагальнена інформація щодо контролю за виконанням законів
України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів
України, звернень і запитів народних депутатів України, а також
плану роботи МОН, доручень Міністра щотижнево подається
адміністративно-господарським департаментом керівництву
міністерства і доводиться до структурних підрозділів.
Порядок підписання документів
Документи, які надсилаються до Секретаріату Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, а також угоди, в тому числі міжнародні, розпорядчі
документи з питань розподілу та використання коштів, матеріальних
цінностей, автотранспорту, матеріально-технічної бази закладів,
установ, організацій і підприємств, що належать до
загальнодержавної власності, підписуються Міністром, а в разі його
відсутності - особою, яка виконує його обов'язки. Такі документи повинні мати візи першого заступника,
заступників Міністра (згідно з розподілом обов'язків), керівника
відповідного департаменту, управління, окремого відділу,
начальника юридичного відділу, адміністративно-господарського
департаменту, виконавця. Міністр може делегувати своє право підпису документів першому
заступнику, заступникам Міністра окремим керівникам структурних
підрозділів.
Порядок відправлення вихідної кореспонденції
Відправка вихідної кореспонденції міністерства здійснюється
експедицією МОН двічі на тиждень: по середах і п'ятницях. Прийом та реєстрація вихідної кореспонденції від структурних
підрозділів міністерства проводиться у середу та п'ятницю - до 11
години дня, у всі інші робочі дні тижня з 9 до 18 години. Відправлення або передача працівниками міністерства вихідної
кореспонденції без її реєстрації не допускається.
Порядок роботи із статутними документами в Міністерстві
1. Для затвердження чи погодження статутів до МОН подається
лист та пакет документів (далі - документи), визначений для
відповідних закладів, установ, організацій та підприємств,
підпорядкованих МОН (далі - юридичні особи).
2. Після реєстрації в адміністративно-господарському
департаменті документи передаються керівництву для накладення
резолюції щодо їх виконання і подальшого спрямування структурному
підрозділу, у функціональному підпорядкуванні якого знаходиться
юридична особа, що подала на погодження чи затвердження документи.
3. Керівник структурного підрозділу визначає відповідального
працівника, на якого покладається опрацювання поданих документів
та подальший їх супровід на візування та погодження чи
затвердження у встановленому порядку.
4. Відповідальний працівник, після візування документів
відповідними службами міністерства, готує проект наказу про
затвердження і подає на підпис керівництву.
5. Підписаний наказ реєструється у загальному відділі МОН і в
установленому порядку копія наказу разом з документами
повертається юридичній особі.
6. Структурні підрозділи МОН, у функціональному
підпорядкуванні яких знаходяться юридичні особи, забезпечують
формування справи, супровід та збереження документів цих юридичних
осіб. { Розділ IV доповнено Порядком згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 1086 ( v1086290-09 ) від 01.12.2009 }
V. Порядок проведення нарад Апаратні наради
Апаратні наради в міністерстві проводяться щопонеділка. Раз
на місяць проводиться розширена апаратна нарада. Міністр або в разі його відсутності перший заступник або
заступник Міністра (відповідно до розподілу обов'язків) проводить
апаратні наради для розгляду та вирішення питань, що належать до
повноважень міністерства. На апаратних нарадах розглядаються питання роботи
міністерства на тиждень, контролю і перевірки виконання законів
України, указів та розпоряджень Президента України, доручень та
постанов Кабінету Міністрів України, державних та галузевих
програм, міжнародних угод, власних рішень тощо. Порядок денний апаратних нарад формується
адміністративно-господарським департаментом на підставі пропозицій
Міністра, заступників Міністра та керівників структурних
підрозділів. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з
керівництвом міністерства і доводиться до його відома за два дні
до її проведення. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформлюються
протоколами не пізніше ніж у дводенний строк. Протоколи підписуються головуючим і доводяться до відома
учасників апаратної наради. Організацію проведення апаратних нарад здійснює
адміністративно-господарський департамент. У разі потреби з питань, включених до порядку денного, на
апаратні наради запрошуються посадові особи, яких стосується
обговорюване питання, працівники центрального апарату
міністерства, які безпосередньо вивчали стан, проводили аналіз та
експертизу поданих матеріалів. Перелік цих осіб визначається
керівництвом міністерства, а працівники
адміністративно-господарського департаменту проводять реєстрацію
присутніх учасників засідань.
Оперативні наради
Для оперативного розгляду планових та поточних питань,
контролю за виконанням завдань, що надійшли від центральних
органів виконавчої влади, прийнятих власних рішень Міністром або
першим заступником Міністра проводяться оперативні наради з
керівниками структурних підрозділів, установ та центрів
міністерства за потребою, але не рідше одного разу на місяць. Порядок денний та матеріали до нього подаються учасникам
оперативної наради завчасно, а з додаткових (позапланових)
питань - у день її проведення. Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються
протоколом у дводенний строк. Протокол наради підписує головуючий. Організація проведення оперативної наради покладається на
структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що
розглядатимуться.
Міжвідомчі наради
Для вирішення питань міжвідомчого характеру у міністерстві
можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників
інших органів виконавчої влади. Порядок денний та матеріали до нього надсилаються учасникам
міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення. Організація міжвідомчих нарад покладається на заступника
Міністра та структурний підрозділ, до компетенції якого належать
питання, що розглядатимуться. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює
відповідний структурний підрозділ.
VI. Взаємодія міністерства з іншими органами
державної влади та органами місцевого самоврядування
Під час здійснення своїх повноважень Міністерство освіти і
науки України взаємодіє з Верховною Радою України та її органами,
Президентом України та його Секретаріатом, Кабінетом Міністрів
України та його Секретаріатом, центральними і місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Міністерство освіти і науки України, взаємодіючи з Верховною
Радою України: - забезпечує представлення у Верховній ради України внесеного
Кабінетом Міністрів України законопроекту та його супроводження на
всіх стадіях розгляду; - визначає посадову особу, яка представлятиме позицію
Кабінету Міністрів України під час розгляду законопроекту,
внесеного на розгляд Верховної ради України народними депутатами
України; - готує висновки до законопроектів, внесених на розгляд
Верховної Ради України народними депутатами України; - розглядає депутатські звернення і запити, звернення та
рекомендації комітетів Верховної Ради України; - готує матеріали до проведення години запитань до Уряду та
до парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради
України. Для забезпечення взаємодії з Верховною Радою України в
міністерстві визначено заступника Міністра та створено сектор із
забезпечення взаємодії з Верховною Радою України і координації
законодавчої роботи, діяльність якого спрямовується цим
заступником Міністра. Міністерство освіти і науки України взаємодіє із
Секретаріатом Кабінету Міністрів України з питань, що виникають у
відносинах з Кабінетом Міністрів України, проводить консультації
стосовно процедури підготовки проектів актів законодавства та
інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів
України, організації контролю за виконанням рішень Кабінету
Міністрів України, а також з інших питань. Міністерство забезпечує постійну та ефективну співпрацю з
іншими органами виконавчої влади. Міністерство освіти і науки України розглядає звернення,
пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, забезпечує своєчасне узгодження проектів
нормативно-правових актів, що подаються на розгляд Кабінету
Міністрів України.
Відносини Міністерства освіти і науки України
з органами судової влади
Інтереси МОН під час розгляду справ судами загальної
юрисдикції (далі - судами) представляє юридичний відділ
міністерства або уповноважена міністерством особа за довіреністю,
яку готує юридичний відділ та підписує Міністр, або особа, яка
його заміщує. Керівники структурних підрозділів міністерства, установ та
закладів освіти (науки), яких стосується порушені у суді питання,
на вимогу юридичного відділу міністерства зобов'язані у
встановлений термін подавати необхідні матеріали, документи,
висновки та пояснення, а також у разі потреби брати участь у
розгляді судами справ відповідно до законодавства.
Порядок роботи з позовними заявами,
рішеннями суду у справах, відповідачем у яких
є Міністерство освіти і науки України
Документи, що надходять до Міністерства освіти і науки з
питань розгляду судами справ, стороною або третьою особою у яких є
міністерство, Міністр, відділом документального забезпечення
передається в юридичний відділ для організації супроводу та
підготовки необхідних матеріалів до розгляду справи у суді. Юридичний відділ визначає структурний підрозділ, причетний до
вирішення питання, передає копії документів разом із супровідним
листом, у якому вказується, які матеріали повинен підготувати цей
підрозділ і його участь в засіданні. Причетний підрозділ подає юридичному відділу на його вимогу
та у визначений ним строк обґрунтований висновок разом з копіями
необхідних документів, завіреними у встановленому порядку, а також
відповідні пояснення. Юридичний відділ разом із причетними підрозділами забезпечує
підготовку необхідних для провадження у справі матеріалів,
надсилає їх суду у визначений законодавством строк.
Моніторинг розгляду справ у судах
Юридичний відділ інформує Міністра про хід розгляду справ у
суді і прийняті рішення та подає пропозиції щодо подальших дій. Юридичний відділ проводить постійний моніторинг та аналіз
результатів розгляду судами справ, стороною або третьою особою у
яких є МОН, вивчає причин та умови, що стали підставою для
звернення до суду з позовом, про що інформує керівництво.
Виконання рішення суду
Виконавчий документ або постанова про виконавче провадження
розглядається в юридичному відділі, його копія передається разом
із супровідним листом до причетного підрозділу для забезпечення
виконання. У разі неможливості виконання рішення суду, юридичний відділ
звертається до Департаменту державної виконавчої служби
Міністерства юстиції України із заявою про роз'яснення способу
виконання рішення суду.
Надання міністерством адміністративних послуг
Міністерством затверджено Перелік адміністративних послуг
(наказ МОН від 20.07.2007 р. N 643 "Про порядок надання
адміністративних послуг, що надаються міністерством"). Контроль та відповідальність за якість надання
адміністративних послуг фізичним та юридичним особам покладено на
керівників структурних підрозділів, яким це право делеговано.
VII. Взаємодія із засобами масової інформації
та громадськістю
З метою висвітлення діяльності Міністерства освіти і науки
України сектор взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків
з громадськістю забезпечує: - підготовку та розміщення у ЗМІ інформаційних матеріалів з
питань, що належать до компетенції МОН, підвідомчих установ та
організацій, закладів освіти (інтерв'ю, статті, коментарі,
прес-релізи тощо); - організацію зустрічей керівництва міністерства з
представниками ЗМІ (прес-конференції, брифінги, круглі столи,
громадські слухання, гарячі лінії тощо); - взаємодію з громадськими організаціями та об'єднаннями
України; - організацію роботи та контроль за наповненням веб-сайту
міністерства структурними підрозділами інформацією щодо роботи
МОН.

{ Розділ VIII втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 287 ( v0287290-09 ) від 30.03.2009 }

IX. Інші питання роботи міністерства
Табелювання виходу на роботу працівників міністерства ведуть
керівники структурних підрозділів. Табель, підписаний керівником
структурного підрозділу, до 15 і 25 числа поточного місяця
передається в управління бухгалтерського обліку і звітності для
нарахування заробітної плати. Необхідні уточнення на кінець місяця
вносяться до наступного табеля. Бланки з офіційною назвою міністерства обліковуються у
відділі матеріально-технічного забезпечення та видаються
працівникам, що визначені відповідальними за ведення діловодства у
структурних підрозділах під розпис. Зіпсовані бланки повертаються
відділу матеріально-технічного забезпечення. Особи, які прибувають у відрядження до міністерства за
оперативними викликами керівництва міністерства, директорів
департаментів, начальників окремих структурних підрозділів мають
розміщуватися у готелі міністерства за направленнями, що видаються
відділом матеріально-технічного забезпечення. Питання пропускного режиму, роботи охоронної служби, пожежної
безпеки, внесення, винесення та переміщення матеріальних цінностей
в адміністративних будинках міністерства здійснюється з дозволу
адміністративно-господарського департаменту.
Адміністративно-господарський
департаментon top