Document v0346224-12, current version — Revision on June 19, 2012, on the basis - v2986224-12

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2012  № 346

Про затвердження Плану роботи Фонду державного майна України на 2012 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 426 від 30.03.2012
№ 2986 від 19.06.2012}

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" від 17.03.2011 № 3166-VI, вимог Регламенту Фонду державного майна України, затвердженого наказом Фонду від 19.10.2007 № 1684, із змінами і доповненнями, та з метою унормування послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів Фонду щодо виконання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки, Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки, Закону України "Про Державний бюджет на 2012 рік", інших рішень вищих органів державної влади та відповідно до завдань та повноважень, визначених Законом України "Про Фонд державного майна України", та враховуючи службову записку від 01.03.2012 № 18-153-2 Управління координації розробки та виконання програмних документів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План роботи Фонду державного майна України на 2012 рік (далі - План роботи), що додається.

2. Першому заступнику Голови Фонду, заступникам Голови Фонду, керівникам структурних підрозділів забезпечувати протягом 2012 року безумовне виконання заходів, передбачених Планом роботи, постійний моніторинг та аналіз досягнутих результатів, а також внесення (у разі потреби) змін до нього у встановленому порядку.

3. Керівникам структурних підрозділів Фонду щопівроку до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати Управлінню координації розробки та виконання програмних документів в паперовому та електронному вигляді (кім. 402, тел. 32-99, e-mail: poluda@spfu.gov.ua.) інформацію про результати виконання Плану роботи.

4. Управлінню координації розробки та виконання програмних документів узагальнити інформацію структурних підрозділів Фонду та надати керівництву Фонду звіти про стан виконання Плану роботи до 20 липня 2012 року та 20 січня 2013 року.

5. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення розміщувати матеріали, зазначені у пунктах 1 та 4 цього наказу, на веб-сторінці Фонду державного майна України.

6. Керівникам структурних підрозділів Фонду у двотижневий строк скласти Плани роботи своїх структурних підрозділів на 2012 рік та погодити їх з заступниками Голови Фонду згідно з тимчасовим розподілом повноважень.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду

О. РябченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
07.03.2012 № 346

ПЛАН
роботи Фонду державного майна України на 2012 рік


з/п

Захід

Термін виконання

Відповідальні виконавці у Фонді

1

2

3

4

Розділ I. Пріоритетні напрями роботи та стратегічні завдання

1.1.

Організація підготовки нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України від 13.01.2012 № 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки".

Березень

Управління координації розробки та виконання програмних документів

1.2.

Організація розробки нормативно-правових актів з метою реалізації Закону України "Про Фонд державного майна України" від 09.12.2011 № 4107.

Лютий

Управління координації розробки та виконання програмних документів

1.3.

Розробка заходів Фонду щодо організації виконання Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки.

Березень

Управління координації розробки та виконання програмних документів

1.4.

Формування переліку об'єктів, які підлягають підготовці до продажу у 2012 році.

Березень

Управління планування та пільгового продажу

1.5.

Підготовка державних підприємств до продажу, згідно з переліками об'єктів груп В, Г та АПК, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році.

Протягом року

Управління з питань реформування власності

1.6.

Продаж контрольних пакетів акцій акціонерних товариств, які належать до об'єктів групи Г, на конкурсах з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що забезпечить змагальність і рівний доступ інвесторів до приватизації.

Протягом року

Управління конкурсного продажу

1.7.

Забезпечення виконання бюджетного завдання з надходжень коштів:

Протягом року


- від приватизації державного майна;

Управління планування та пільгового продажу
Управління з питань реформування власності
Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК
Управління конкурсного продажу
Управління біржової діяльності та проведення аукціонів
Регіональні відділення Фонду

- від оренди державного майна;

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин
Регіональні відділення Фонду

- від дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності (щодо господарських товариств, які належать до сфери управління Фонду).

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності
Регіональні відділення Фонду

1.8.

Формування переліків пакетів акцій акціонерних товариств розміром менш як 50 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства, які закріплені (тимчасово залишені) в державній власності і підлягають продажу в 2012 - 2013 роках.

30 червня

Управління планування та пільгового продажу

1.9.

Продаж на конкурсах з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону пакетів акцій енергокомпаній, приватизація яких розпочалася до набрання чинності Державною програмою приватизації на 2012 - 2014 роки.

Протягом року

Управління конкурсного продажу

1.10.

Вилучення пакетів акцій акціонерних товариств і державного майна товариств, господарська діяльність яких належить до непрофільних і неосновних видів діяльності, із складу державних холдингових компаній, національних і державних акціонерних товариств для подальшої приватизації, якщо зазначене негативно не вплине на ефективність їх діяльності та інвестиційну привабливість.

Протягом року

Управління корпоративних прав держави

1.11.

Здійснення повноваження власника державного майна, у тому числі корпоративних прав, у процесі приватизації та контроль діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Фонду.

Постійно

Структурні підрозділи Фонду, до компетенції яких відноситься забезпечення здійснення таких повноважень

1.12.

Здійснення управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері управління Фонду.

Постійно

Управління корпоративних прав держави

1.13.

Організація ведення реєстру корпоративних прав держави відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Постійно

Управління корпоративних прав держави

1.14.

Проведення інвентаризації об'єктів державної власності відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1145, формування та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Протягом року

Управління інформаційних технологій та моніторингу

1.15.

Проведення інвентаризації об'єктів нерухомості, що використовуються Чорноморським флотом Російської федерації на території України згідно з додатками 2 і 3 до Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту.

Протягом року

Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності

1.16.

Перевірка виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, підготовка аналітичних звітів про результати та надання їх до Адміністрації Президента України, Раді національної безпеки та оборони України та Кабінету Міністрів України.

Щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним

Управління з питань договірного менеджменту

1.17.

Впровадження у вітчизняну практику оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності міжнародних норм і правил оцінки майна, контроль за дотриманням єдності їх методичного та організаційного забезпечення.

Постійно

Управління з питань оціночної діяльності

Розділ II. План засідань колегії Фонду

2.1.

Про підсумки діяльності Фонду та його регіональних відділень у 2011 році у сфері приватизації та основні завдання на 2012 рік.

16 лютого

Управління координації розробки та виконання програмних документів

2.2.

Про стан погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, які перебувають у сфері управління Фонду державного майна України, за підсумками 2011 року.

26 квітня

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності

2.3.

Про проблеми ведення претензійно-позовної роботи юридичними службами державних органів приватизації у зв'язку із прийняттям Закону України "Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI.

26 квітня

Юридичне управління

2.4.

Про результати моніторингу за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації протягом 2011 року.

14 червня

Управління з питань договірного менеджменту

2.5.

Про стан виконання завдання з надходження коштів від продажу об'єктів груп А, Д, Ж.

14 червня

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

2.6.

Про затвердження орієнтовного плану роботи колегії Фонду в II півріччі 2012 року.

14 червня

Управління організаційного забезпечення

Розділ III. Організаційно-аналітична робота

3.1.

Організація підготовки та подання Звіту про роботу ФДМУ та хід виконання Державної програми приватизації у 2011 році Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України.

До 1 квітня

Управління координації розробки та виконання програмних документів

3.2.

Організація підготовки Аналітичної довідки про роботу Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації, подання аналітичної довідки Президенту України, Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України.

20 травня,
20 серпня,
20 листопада

Управління координації розробки та виконання програмних документів

3.3.

Організація підготовки та надання РНБОУ та Мінекономрозвитку довідки "Про хід приватизації підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів і послуг або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави".

Щокварталу

Управління координації розробки та виконання програмних документів

3.4.

Організація підготовки та подання інформації про хід виконання Державної програми приватизації до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку.

Щомісяця до 14 числа

Управління координації розробки та виконання програмних документів

3.5.

Забезпечення співпраці з представниками робочої групи Рахункової палати України у процесі перевірки річного звіту Фонду, робота з проектом Звіту Рахункової палати України, розробка заходів Фонду щодо усунення порушень, виявлених Рахунковою палатою.

Щорічно

Управління координації розробки та виконання програмних документів

3.6.

Організація перегляду чинних регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики, звітування Мінекономрозвитку про проведену роботу.

Раз у півроку -
2 липня,
31 грудня

Управління координації розробки та виконання програмних документів

3.7.

Моніторинг виконання заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, звітування Мінекономрозвитку про стан їх виконання.

Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним

Управління координації розробки та виконання програмних документів

3.8.

Затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік та звітування Мінекономрозвитку про проведену роботу.

15 грудня

Управління координації розробки та виконання програмних документів

3.9.

Організація виконання у Фонді Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2012 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1345, підготовка звіту Міністерству юстиції України про його виконання.

Протягом року

Управління координації розробки та виконання програмних документів

3.10.

Проведення інформаційно-рекламної кампанії з популяризації та роз'яснення основних норм Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки.

Лютий - грудень

Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення

3.11.

Організація проведення прес-конференцій Голови Фонду з найактуальніших питань діяльності Фонду.

Щомісячно

Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення

3.12.

Поетапне висвітлення процесу приватизації значущих для економіки країни підприємств, в тому числі, забезпечення online-трансляції конкурсів з продажу через офіційний сайт Фонду.

Протягом року відповідно до планів приватизації

Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення

3.13.

Прес-тур для представників засобів масової інформації до приватизованих протягом 2011 - 2012 років підприємств енергетики.

Липень - серпень

Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення

3.14.

Подання Мінекономрозвитку прогнозних показників за сценарними умовами функціонування економіки, пропозицій щодо проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий та середньостроковий період, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, пропозицій щодо розроблення Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період відповідно до Порядку розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2003 № 621.

Протягом року

Управління координації розробки та виконання програмних документів

3.15.

Подання Мінекономрозвитку, Мінфіну та Національному банку попередніх та уточнених даних щодо очікуваного надходження коштів від приватизації та доходів від розпорядження державним майном за поточний рік, прогнозний та два роки, що настають за прогнозним.

29 лютого
30 червня

Управління координації розробки та виконання програмних документів

3.16.

Підготовка змін та доповнень до Переліку об'єктів груп В, Г та об'єктів агропромислового комплексу, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році та до помісячних графіків підготовки об'єктів груп В, Г та об'єктів агропромислового комплексу до продажу в 2012 році.

Щоквартально

Управління планування та пільгового продажу

3.17.

Розробка графіків підготовки об'єктів груп В, Г та об'єктів агропромислового комплексу до продажу в 2012 році.

До 15 квітня

Управління планування та пільгового продажу

3.18.

Підготовка змін до Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій господарських товариств та холдингових компаній.

Протягом року

Управління планування та пільгового продажу

3.19.

Моніторинг щодо стану виконання Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій господарських товариств та холдингових компаній.

Протягом року

Управління планування та пільгового продажу

3.20.

Організація проведення передприватизаційної підготовки підприємств (за пропозиціями органів управління).

Протягом року

Управління з питань реформування власності

3.21.

Затвердження плану-графіка очікуваного надходження у 2012 році грошових коштів від продажу об'єктів приватизації державної власності груп А, Д, Ж, в тому числі разом із земельними ділянками, а також об'єктів групи Е за участю регіональних відділень та Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК.

Січень

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

3.22.

Формування переліку об'єктів державної власності групи Е, що підлягають приватизації протягом 2012 - 2013 років та переліку об'єктів групи Е, приватизація яких завершується у 2013 - 2014 роках.

Протягом року

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

3.23

Організація підготовки та подання інформації керівництву Фонду про стан підготовки структурними підрозділами Фонду нормативно-правових актів відповідно до Плану, затвердженого наказом Фонду від 12.03.2012 № 351 (із змінами).

I півріччя (щомісяця)

Управління координації розробки та виконання програмних документів

3.24.

Організація підготовки та подання керівництву Фонду узагальненої інформації про стан підготовки нормативно-правових актів відповідно до Плану, затвердженого наказом Фонду від 21.02.2012 № 264, щодо організації виконання Закону України від 09.12.2011 № 4107 "Про Фонд державного майна України".

Січень - липень (щомісяця)

Управління координації розробки та виконання програмних документів

3.25.

Захист майнових прав України на її території та за кордоном відповідно до угод про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності між Україною та Російською Федерацією (15.01.93), між Україною та Республікою Бєларусь (22.01.93), між Урядом України та Урядом Республіки Молдова (11.08.94), між Урядом України та Урядом Грузії (05.11.96).

Постійно

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

3.26.

Проведення аналізу ефективності управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері управління ФДМУ та надання центральному органу виконавчої влади з питань економіки в установленому цим органом порядку звіту про виконання функцій з управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері управління ФДМУ.

До 15 квітня,
до 15 травня,
до 15 серпня,
до 15 листопада

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності

3.27.

Надання центральному органу виконавчої влади з питань економіки в установленому цим органом порядку зведеної інформації про показники фінансового плану господарських товариств, що належать до сфери управління Фонду.

Щоквартально

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності

3.28.

Проведення моніторингу сплати дивідендів до державного бюджету України господарськими товариствами, що належать до сфери управління Фонду.

Протягом року

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності

3.29.

Організація перевірок роботи органів приватизації та їх структурних підрозділів, стану збереження та використання державного майна, дотримання законодавства щодо приватизації та оренди державного майна, ефективності управління державними корпоративними правами.

Постійно

Управління контролю та аудиту

3.30.

Організація роботи з розгляду звітів керівників регіональних відділень Фонду про виконання Програми приватизації на колегії Фонду.

Один раз на квартал

Управління контролю та аудиту

3.31.

Організація проведення засідань Громадської ради при Фонді державного майна України з залученням керівництва та фахівців Фонду.

Щоквартально

Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення

3.32.

Проведення консультацій з громадськістю за допомогою Урядового WEB-сайту "Громадянське суспільство і влада", забезпечення функціонування та інформаційного наповнення офіційного WEB-сайту Фонду.

Постійно

Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення

3.33.

Видання офіційного друкованого органу Фонду - "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" (12 номерів українською та російською мовою) та оперативної частини Бюлетеня - газети "Відомості приватизації" (50 номерів).

Протягом року

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

3.34.

Видання оперативної частини Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газети "Відомості приватизації" (50 номерів).

Протягом року

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

3.35.

Поширення інформації про об'єкти приватизації у представництвах міжнародних організацій, посольствах тощо з метою залучення потенційних покупців та інвесторів до процесу приватизації.

Протягом року

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

3.36.

Розроблення та реалізація міжнародних проектів і програм.

Постійно

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

3.37.

Здійснення співробітництва з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що належать до компетенції Фонду.

Постійно

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

3.38.

Підготовка спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, передприватизаційної підготовки, приватизації та післяприватизаційної підтримки підприємств.

Постійно

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

3.39.

Проведення роботи із залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги у сферах, що належать до компетенції Фонду.

Постійно

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

3.40.

Публікація в офіційних друкованих виданнях Фонду державного майна України інформації про приватизацію.

Постійно

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

Розділ IV. Нормотворча діяльність

4.1.

Підготовка нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України від 13.01.2012 № 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2011 - 2014 роки", передбачених Планом заходів Фонду з організації виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2012 №4943/1/1-12 щодо організації Закону, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 12.03.2012 № 351.

У терміни, визначені наказом Фонду від 12.03.2012 № 351 (із змінами) та дорученнями вищих органів влади

Структурні підрозділи Фонду

4.2.

Розробка законопроектів, передбачених Орієнтовним планом законопроектних робіт на 2012 рік, та внесених протягом року після затвердження Орієнтовного плану за процедурою коригування плану.

Протягом року

Структурні підрозділи Фонду

4.3.

Розробка відповідно до наказу Фонду від 21.02.2012 № 264 "Про затвердження Плану організації підготовки нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про Фонд державного майна України" (із змінами):- проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;

У терміни, визначені наказом і дорученнями вищих органів влади

Структурні підрозділи Фонду

- проектів нормативно-правових актів Фонду

Структурні підрозділи Фонду

4.4.

Здійснення підготовки проектів регуляторних актів, аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності стосовно кожного регуляторного акту відповідно до наказу Фонду "Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік" від 15.12.2011 № 1832 (із змінами).

Протягом року

Структурні підрозділи Фонду

4.5.

Розробка та супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Протягом року

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

4.6.

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна".

Лютий

Управління фінансово-бухгалтерської роботи

4.7.

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна".

Травень

Управління фінансово-бухгалтерської роботи

4.8.

Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629".

Липень

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

4.9.

Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави".

I квартал

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності

4.10.

Участь у розробленні методики визначення частки державного сектору у складі економіки, організація постійного моніторингу відповідних показників за результатами квартальної звітності.

Протягом року

Управління інформаційних технологій та моніторингу

4.11.

Внесення змін до наказу Фонду "Про затвердження форми звітності № 1 - приватизація, додатка до форми звітності № 1-приватизація та Інструкції щодо їх заповнення" від 10.07.2006 № 1067.

20 жовтня

Управління інформаційних технологій та моніторингу

4.12.

Підготовка проекту наказу Фонду "Щодо виконання контрольних функцій ФДМУ у сфері оренди".

II квартал

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

4.13.

Підготовка проекту наказу Фонду "Про внесення змін наказ ФДМУ від 01.04.2011 № 502 "Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна".

II квартал

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

4.14.

Підготовка проекту наказу Фонду "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 14 листопада 2005 року № 2975 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності".

Березень

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

4.15.

Підготовка проекту наказу Фонду "Про внесення змін до Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод".

I півріччя

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності

Розділ V. Робота з кадрами

5.1.

Наповнення та оновлення інформації для офіційного веб-ресурсу ФДМУ (для рубрики "Офіційна інформація" у розділ "Історичні відомості", розділ "Центральний апарат" підрозділи "Керівництво", "Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього розпорядку", "Структурні підрозділи", розділ "Регіональні відділення", розділ "Запобігання корупції" підрозділи "Нормативні документі", "Заходи ФДМУ",) та надання інформації щодо кількості існуючих вакансій. Розміщення на веб-ресурсі Фонду оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад, порядок та умови його проведення.

Постійно

Управління кадрової роботи

5.2.

Оновлення, супроводження єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри", введення в базу даних фактичних наказів з особового складу, оформлення особових справ, штатного розпису та структури центрального апарату Фонду в електронному вигляді.

Постійно

Управління кадрової роботи

5.3.

Підготовка та надання органам державної влади державної статистичної звітності, звітності відповідно до вимог Нацдержслужби України, Мінфіну України, Кабінету Міністрів України, підготовка аналітично-інформаціних даних керівництву Фонду з кадрових питань, в тому числі засобами ЄДКС "Кадри".

Щомісяця, щокварталу

Управління кадрової роботи

5.4.

Ведення обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних працівників Фонду державного майна України.

Постійно

Управління кадрової роботи

5.5.

Організація роботи по підготовці та проведенню щорічної оцінки виконання державними службовцями своїх посадових обов'язків.

Січень - лютий

Управління кадрової роботи

5.6.

Організація роботи щодо запобігання проявам корупції в органах приватизації.

Постійно

Управління кадрової роботи

5.7.

Складання річного плану державних закупівель за результатами узагальнення пропозицій структурних підрозділів Фонду щодо закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, організація та проведення закупівель згідно річного плану.

Протягом року

Адміністративно-господарське управління

5.8.

Приймання та зведення квартальних та річних звітів комітетів з конкурсних торгів центрального апарату та регіональних відділень Фонду про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Щокварталу

Адміністративно-господарське управління

5.9.

Оприлюднення інформацію про закупівлі, шляхом її публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та на веб-порталах уповноваженого органу та Фонду.

Протягом року

Адміністративно-господарське управління

5.10.

Організація семінару - навчання та перевірка знань з охорони праці, профілактики травматизму з посадовими особами, які виконують повноваження служби охорони праці в регіональних відділеннях та центральному апараті Фонду.

III квартал

Адміністративно-господарське управління

5.11.

Проведення технічного огляду службових приміщень в приміщеннях Фонду з реєстрацією в спеціальному журналі.

I та IV квартали

Адміністративно-господарське управління

5.12.

Організація проведення періодичного медичного огляду працівників Фонду.

I - II квартал

Адміністративно-господарське управління

5.13.

Отримання звітів з енергозбереження від регіональних відділень Фонду та надання зведеного звіту до НАЕР.

Раз на півріччя

Адміністративно-господарське управління

5.14.

Аналіз заявок структурних підрозділів Фонду щодо оснащення та покращення умов праці співробітників центрального апарату Фонду, надання пропозицій керівництву Фонду стосовно закупівель товарів, робіт і послуг.

Протягом року

Адміністративно-господарське управління

5.15.

Підготовка та супроводження інженерно-технічних договорів та додаткових угод щодо забезпечення життєдіяльності Фонду.

Протягом року

Адміністративно-господарське управління

5.16.

Технічне обслуговування і ремонт електромереж та електроустаткування розташованого у приміщеннях Фонду (безперебійна подача електроенергії при аварійному відключенні електроенергії, функціонування світлових точок, електросвітильників, внутрішньої електропроводки, вимикачів, розеток.

Протягом року

Адміністративно-господарське управління

5.17.

Контроль за технічним обслуговуванням та безперебійною роботою систем пожежної, охоронної сигналізації та відеоспостереження, контроль за технічним обслуговуванням та ремонтом кондиціонерів, блоків безперебійного живлення, ліфтів пасажирських та вантажно-пасажирського, які розташовані у адміністративній будівлі центрального апарату Фонду.

Протягом року

Адміністративно-господарське управління

5.18.

Облік витрат електричної і теплової енергії, холодної і гарячої води та здійснення контролю за дотриманням договірних зобов'язань з відповідними компаніями на постачання енергоносіїв та холодної води до приміщень Фонду.

Протягом року

Адміністративно-господарське управління

5.19.

Забезпечення оперативного чергування з метою організації оповіщення керівного складу та працівників Фонду при отриманні сигналів оповіщення з Кабінету Міністрів України, Міністерства з надзвичайних ситуацій про виникнення надзвичайних ситуацій та введення ступенів готовності.

Протягом року

Адміністративно-господарське управління

5.20.

Контроль та перевірка стану мобілізаційної підготовки у структурних підрозділах Фонду та його регіональних відділеннях.

Протягом року

Адміністративно-господарське управління

5.21.

Проведення семінару на тему "Нове в законодавчих і нормативних документах з бухгалтерського обліку та фінансової звітності бюджетних установ".

Вересень

Управління фінансово-бухгалтерської роботи

Розділ VI. Робота з регіональними відділеннями

6.1.

Виконання першої черги робіт щодо централізації електронних ресурсів органів приватизації, запланованих на 2012 - 2013 роки, впровадження технологій електронного урядування та інструментів подання електронної звітності в регіональних відділеннях

Протягом року

Управління інформаційних технологій та моніторингу

6.2.

Проведення нарад з уповноваженими представниками регіональних відділень Фонду щодо можливості продовження дії договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів або повернення майна до сфери управління відповідного міністерства, строк дії яких закінчується у 2012 році (березень - грудень) та на початку 2013 року (лютий - січень).

Протягом року

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

6.3.

Розробка та супроводження наказу щодо розподілу планових завдань з метою забезпечення контролю надходження доходів до загального фонду державного бюджету від плати за оренду державного майна.

Протягом року

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

6.4.

Надання методичної допомоги, роз'яснень регіональним відділенням Фонду з питань оренди державного майна.

Протягом року

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

6.5.

Опрацювання звернень регіональних відділень Фонду та надання методичної допомоги щодо вирішення проблемних питань за напрямками роботи Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності.

Постійно

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності

6.6.

Забезпечення бухгалтерських служб регіональних відділень Фонду нормативно-правовими актами, довідковими, інформаційними матеріалами з питань ведення бухгалтерського обліку та складення звітності.

Постійно

Управління фінансово-бухгалтерської роботи

6.7.

Проведення наради з керівниками регіональних відділень Фонду державного майна України з питань виконання Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій господарських товариств та холдингових компаній за результатами роботи 9 місяців 2012 року.

Жовтень - листопад

Управління планування та пільгового продажу

6.8.

Перегляд уточнених планів розміщення акцій акціонерних товариств, затвердження їх наказами Фонду та надання для подальшої роботи регіональним відділенням Фонду.

Протягом року

Управління планування та пільгового продажу

6.9.

Опрацювання пропозицій регіональних відділень Фонду щодо включення до переліків об'єктів, що підлягають приватизації, об'єктів груп А, Д, Ж, Е, а також внесення змін до цих переліків.

Постійно

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

6.10.

Здійснення аналізу матеріалів перевірок, проведених регіональними відділеннями Фонду, надання методичної та консультативної допомоги на їх звернення щодо вирішення проблемних питань.

Протягом року

Управління з питань договірного менеджменту

6.11.

Методологічне забезпечення роботи регіональних відділень Фонду в частині управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств.

Протягом року

Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності

6.12.

Здійснення аналізу та узагальнення результатів технічної інвентаризації захисних споруд, наданих регіональними відділеннями Фонду (розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1473-р "Про підготовку та проведення у 2009 - 2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)", із змінами і доповненнями).

Протягом року

Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності

6.13.

Відеоконференція між центральним апаратом Фонду державного майна України та його регіональними відділеннями щодо розгляду проблемних питань, які виникають в ході діяльності юридичних служб регіональних відділень Фонду.

Березень

Юридичне управління

6.14.

Подання публікацій регіональних відділень Фонду про проведення відбору виконавців робіт із землеустрою до газети "Відомості приватизації" та WEB-сайту Фонду.

Постійно

Відділ земельних відносин

6.15.

Забезпечення контролю за веденням Реєстру корпоративних прав держави регіональними відділеннями Фонду.

Постійно

Управління корпоративних прав держави

{План із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 426 від 30.03.2012; в редакції Наказу Фонду державного майна № 2986 від 19.06.2012}

Директор Департаменту
координації розробки
та виконання програмних
документів, оцінки
та розпорядження об'єктами
державної власності


Є. Григоренкоon top