Document v0337832-14, current version — Revision on December 8, 2015, on the basis - v0349832-15

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2014  № 337

Про затвердження Номенклатури продукції рибальства й аквакультури

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики
№ 349 від 08.12.2015}

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення методології та запровадження міжнародних стандартів у сфері статистики сільського господарства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Номенклатуру продукції рибальства й аквакультури (далі - Номенклатура), що додається, та ввести її в дію з 01 січня 2015 року.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати методологічне й організаційне керівництво щодо впровадження та застосування у статистичній діяльності Номенклатури, затвердженої цим наказом.

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення Номенклатури, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Держстату, начальникам Головного управління регіональної статистики, головних управлінь статистики в областях, м. Києві використовувати Номенклатуру, затверджену цим наказом, під час збирання, оброблення та поширення статистичної інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

І.М. Жук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Державної служби статистики
України
13.11.2014  № 337

НОМЕНКЛАТУРА
продукції рибальства й аквакультури
(НПРА)

Чинна від 2015.01.01

ВСТУП

Номенклатура продукції рибальства й аквакультури (далі - НПРА) розроблена в рамках переходу на міжнародні статистичні стандарти у сфері статистики рибного господарства й охоплює продукцію та послуги, створені у розділі 03 секції А "Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство" національного класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД-2010).

НПРА забезпечує зіставність із категоріями Статистичної класифікації продукції (СКП-2011), затвердженої наказом Держкомстату від 23.12.2011 № 397, яка у свою чергу є аналогом Класифікації продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (Statistical Classification of Products according to their Activities of the European Community - CPA2008). Також при розробці НПРА було враховано перелік продукції, яка передбачена Національним стандартом України ДСТУ 4415:2005 "Риби Азовського, Чорного морів та внутрішніх водойм України. Номенклатура біологічна і товарна" (дата введення 01.07.2006) та Міжнародної стандартної статистичної класифікації тваринного та рослинного світу водного середовища (ISSCAAP).

НПРА схвалена на засіданні Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України (протокол від 29 жовтня 2014 року № 11).

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Номенклатура продукції рибальства й аквакультури є складовою системи статистичних класифікаторів.

НПРА призначена для використання органами державної статистики при складанні форм державних статистичних спостережень з питань статистики рибного господарства, проведенні переписів у сільському та рибному господарстві, а також зборі, розробці, здійсненні економіко-статистичного аналізу та поширенні інформації щодо виробництва, реалізації, використання продукції рибальства та аквакультури (рибництва) на макроекономічному, регіональному, галузевому рівнях.

Упровадження НПРА забезпечує:

- систематизацію та групування (узагальнення) видів продукції рибальства та аквакультури (рибництва) та послуг. Назви видів продукції та послуг, які наведені у НПРА, рекомендовано застосовувати під час створення та вдосконалення статистичного інструментарію з питань статистики рибного господарства;

- проведення кон'юнктурних спостережень, суцільних і тематичних переписів у сільському та рибному господарстві;

- проведення обліку, аналізу та підготовки до публікації статистичних даних з питань рибного господарства на різних рівнях деталізації;

- здійснення розрахунків щодо споживання риби та рибопродуктів населенням, балансу попиту та пропозиції риби та рибопродуктів, розрахунків інших показників, зокрема за інституційними секторами економіки згідно з методологією системи національних рахунків (СНР);

- підготовку статистичних даних для заповнення міжнародних запитальників і здійснення міжнародних порівнянь.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Аквакультура (рибництво) - сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування об'єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг.

Водні біологічні ресурси (далі - водні біоресурси) - сукупність водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без перебування (знаходження) у воді. До водних біоресурсів належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини.

Водні біологічні ресурси інші (далі - водні біоресурси інші) - водні безхребетні, у т. ч. молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини.

Послуги допоміжні у рибному господарстві - результат економічної діяльності, яка пов'язана з веденням рибного господарства (рибальством, аквакультурою (рибництвом)).

Продукція рибальства й аквакультури (рибництва) - це результат економічної діяльності, який уключає водні біоресурси, які добуті в усіх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) як з метою реалізації на переробні підприємства, організаціям торгівлі тощо, так і для їх подальшої переробки на власному підприємстві, незалежно від мети їх подальшого використання: виробництво харчової, технічної, кормової, медичної та інших видів продукції.

Риба - риба жива всіх видів (океанічна та морська, прісноводна, прохідна) та на всіх стадіях розвитку, яку вилучено із природного чи штучного середовища, включаючи розведену на рибних фермах та в риборозплідниках.

Рибальство - добування водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах.

Рибогосподарський водний об'єкт (його частина) - водний об'єкт (його частина), що використовується або може використовуватися для цілей рибного господарства: озера, річки, моря з лиманами та естуаріями, водосховища, ставки, а також окремі технологічні водойми, які використовуються або можуть використовуватися для розведення, вирощування, відтворення та (або) вилову риби та інших водних живих ресурсів.

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У НПРА використані такі познаки та скорочення:

"н. в. і. у." - не віднесені до інших угруповань.

У кодових позначеннях цифри використано у звичайному порядку, від "0".

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Об'єктом класифікації в НПРА є види продукції рибальства й аквакультури (рибництва), які створені в результаті використання (добування) водних біоресурсів, та допоміжні послуги у рибному господарстві (рибальстві та аквакультурі).

НПРА представлена у вигляді ієрархічної структури, в якій усі подібні об'єкти зібрані в окремі категорії, найбільш однорідні стосовно характеристик об'єкта статистичного спостереження, та їм надані індивідуальні коди.

Кожен вид продукції та послуг, який отримано у результаті добування водних біоресурсів, класифіковано як окремий вид продукції відповідно до біологічних властивостей та особливостей їхнього використання, специфіки наданих послуг. У зв'язку з цим у НПРА виділено чотири підрозділи: риба жива, водні біологічні ресурси інші, рибопосадковий матеріал, послуги допоміжні у рибному господарстві.

За промисловими характеристиками (за способом, середовищем проживання, вилучення) види риб та інших водних біоресурсів поділено на 17 груп: риба декоративна; риба океанічна та морська; риба прісноводна; риба прохідна; водні безхребетні; рослини, тварини водні інші; перли необроблені.

За морфологічними ознаками виділено основні класи (сімейства: акули, скати; риби коропові; ракоподібні; молюски), які у свою чергу розподілено за видами (катран, скат, палтус, краби, кальмари тощо) та підвидами (горбуша, сьомга, форель).

Структурно НПРА складається із порядкового номера позиції; коду продукції (послуги); назви продукції (послуги) та, за необхідності, пояснень щодо особливостей їхнього обліку та формування; підказки щодо отримання узагальнюючих позицій (наприклад, за групою водних біоресурсів) на підставі нижчих (більш детальних) кодів номенклатури; коду СКП-2011, який пов'язаний із позицією НПРА.

У НПРА вироблена продукція рибальства й аквакультури за одним розділом (риба та продукція рибальства інша, продукція аквакультури (рибництва), послуги допоміжні у рибному господарстві) поділена на 4 підрозділи та деталізована у 17 групах, 26 класах, 195 видах і 10 підвидах.

Структура коду НПРА має такий вигляд:

XX

- розділ

XX.XX

- підрозділ

XX.XX.XX

- група

XX.XX.XX.XX

- клас

XX.XX.XX.XX.XX

- вид

XX.XX.XX.XX.XX.X

- підвид

Приклад:

03.10.14.01.01.1,

де

03

- розділ "Риба та продукція рибальства інша; продукція аквакультури (рибництва); послуги допоміжні в рибному господарстві"

03.10

- підрозділ "Риба жива"

03.10.14

- група "Риба прохідна"

03.10.14.01

- клас "Риби лососевидні"

03.10.14.01.01

- вид "Риби лососеві"

03.10.14.01.01.4

- підвид "Форель".

У Додатку A "Таблиця відповідності СКП-2011 і НПРА" наведено взаємозв'язок між позиціями СКП-2011 і НПРА.

Ведення НПРА здійснює департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держстату.

Підставою для внесення змін у НПРА є зміни в Міжнародній стандартній статистичній класифікації тваринного та рослинного світу водного середовища (ISSCAAP), зміни в Статистичній класифікації продукції (СКП-2011) та національні потреби (зміни у чинному законодавстві, необхідність удосконалення статистичної класифікації, пропозиції користувачів тощо).

5 НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ РИБАЛЬСТВА Й АКВАКУЛЬТУРИ (НПРА)


п/п

Код продукції НПРА

Назва продукції рибальства й аквакультури

Формування кодів НПРА

СКП-2011

001

03

Риба та продукція рибальства інша; продукція аквакультури (рибництва); послуги допоміжні в рибному господарстві

= Σ 03.10 ÷
03.40

03.00

002

03.10

Риба жива
Включає живу океанічну та морську, прісноводну, прохідну, яку вилучено із природного чи штучного середовища, включаючи розведену на рибних фермах та в риборозплідниках.

= Σ 03.10.11 ÷
03.10.14

03.00.1

003

03.10.11

Риба декоративна

03.00.11

004

03.10.12

Риба океанічна та морська

= Σ 03.10.12.01 ÷
03.10.12.09

= Σ 03.00.12
03.00.14

005

03.10.12.01

Акули, скати

= Σ 03.10.12.01.01 ÷
03.10.12.01.03

у складі 03.00.12,
03.00.14

006

03.10.12.01.01

Акули інші

007

03.10.12.01.02

Катран

008

03.10.12.01.03

Скати

009

03.10.12.02

Риби камбаловидні

= Σ 03.10.12.02.01 ÷
03.10.12.02.04

у складі 03.00.12,
03.00.14

010

03.10.12.02.01

Камбали

011

03.10.12.02.02

Палтус

012

03.10.12.02.03

Язик морський

013

03.10.12.02.04

Риби інші, н. в. і. у.

014

03.10.12.03

Морські окуні, морські карасі, зубатки та інші близькі до них види

= 03.10.12.03.01 ÷ 03.10.12.03.46

у складі 03.00.12,
03.00.14

015

03.10.12.03.01

Аріомми

016

03.10.12.03.02

Барабуля

017

03.10.12.03.03

Бекас

018

03.10.12.03.04

Бельдюга

019

03.10.12.03.05

Бички

020

03.10.12.03.06

Вугільна риба

021

03.10.12.03.07

Гіперогліф

022

03.10.12.03.08

Горбиль

023

03.10.12.03.09

Губанові

024

03.10.12.03.10

Джакас

025

03.10.12.03.11

Дрепана

026

03.10.12.03.12

Епігонус

027

03.10.12.03.13

Зубатка

028

03.10.12.03.14

Йорж

029

03.10.12.03.15

Кабан-риба

030

03.10.12.03.16

Капродон

031

03.10.12.03.17

Карась морський

032

03.10.12.03.18

Кликач

033

03.10.12.03.19

Коріфени

034

03.10.12.03.20

Летріни

035

03.10.12.03.21

Лікоди

036

03.10.12.03.22

Лисички морські

037

03.10.12.03.23

Луціани

038

03.10.12.03.24

Лящ морський

039

03.10.12.03.25

Льодяна риба

040

03.10.12.03.26

Мавроликус

041

03.10.12.03.27

Мероу

042

03.10.12.03.28

Нігріта

043

03.10.12.03.29

Нітепери

044

03.10.12.03.30

Нототенія

045

03.10.12.03.31

Окунь морський

046

03.10.12.03.32

Пагр

047

03.10.12.03.33

Перкарина

048

03.10.12.03.34

Пінагор

049

03.10.12.03.35

Піщанка

050

03.10.12.03.36

Помадазіси

051

03.10.12.03.37

Прістіпоми

052

03.10.12.03.38

Смарида

053

03.10.12.03.39

Снек

054

03.10.12.03.40

Солодкогуби

055

03.10.12.03.41

Сонцевик

056

03.10.12.03.42

Терпуг

057

03.10.12.03.43

Тригли

058

03.10.12.03.44

Умбрина

059

03.10.12.03.45

Шипощек

060

03.10.12.03.46

Риби інші, н. в. і. у.

061

03.10.12.04

Риби оселедцеві, анчоусові

= Σ 03.10.12.04.01 ÷
03.10.12.04.11

у складі 03.00.12,
03.00.14

062

03.10.12.04.01

Анчоус

063

03.10.12.04.02

Кілька

064

03.10.12.04.03

Оселедець

065

03.10.12.04.04

Помолобуси

066

03.10.12.04.05

Пузанок

067

03.10.12.04.06

Салака

068

03.10.12.04.07

Сардина

069

03.10.12.04.08

Сардина івасі

070

03.10.12.04.09

Сардинела

071

03.10.12.04.10

Сардинопс

072

03.10.12.04.11

Риби інші, н. в. і. у.

073

03.10.12.05

Риби скумбрієві, шаблі та інші близькі до них види

= Σ 03.10.12.05.01 ÷
03.10.12.05.03

у складі 03.00.12,
03.00.14

074

03.10.12.05.01

Скумбрія

075

03.10.12.05.02

Шабля-риба

076

03.10.12.05.03

Риби інші, н. в. і. у.

077

03.10.12.06

Риби ставридові, кефалеві та інші близькі до них види

= Σ 03.10.12.06.01 ÷
03.10.12.06.15

у складі 03.00.12,
03.00.14

078

03.10.12.06.01

Атерина

079

03.10.12.06.02

Барракуда

080

03.10.12.06.03

Вомер

081

03.10.12.06.04

Каранкс

082

03.10.12.06.05

Кефалі

083

03.10.12.06.06

Ліхія

084

03.10.12.06.07

Луфар

085

03.10.12.06.08

Піленгас

086

03.10.12.06.09

Полінемуси

087

03.10.12.06.10

Сайра

088

03.10.12.06.11

Сарган

089

03.10.12.06.12

Серіола

090

03.10.12.06.13

Серіолела

091

03.10.12.06.14

Ставрида

092

03.10.12.06.15

Риби інші, н. в. і. у.

093

03.10.12.07

Риби тріскові, мерлузові, макруруси

= Σ 03.10.12.07.01 ÷
03.10.12.07.18

у складі 03.00.12,
03.00.14

094

03.10.12.07.01

Баркус

095

03.10.12.07.02

Лемонема

096

03.10.12.07.03

Макруронус (гренадер)

097

03.10.12.07.04

Макрурус

098

03.10.12.07.05

Меньок

099

03.10.12.07.06

Мерланг

100

03.10.12.07.07

Мерлуза

101

03.10.12.07.08

Минок морський

102

03.10.12.07.09

Мінтай

103

03.10.12.07.10

Мольви

104

03.10.12.07.11

Навага

105

03.10.12.07.12

Пікша

106

03.10.12.07.13

Путасу

107

03.10.12.07.14

Сайда

108

03.10.12.07.15

Сайка

109

03.10.12.07.16

Тріска

110

03.10.12.07.17

Хек

111

03.10.12.07.18

Риби інші, н. в. і. у.

112

03.10.12.08

Тунці, пеламіди

= Σ 03.10.12.08.01 ÷
03.10.12.08.06

у складі 03.00.12,
03.00.14

113

03.10.12.08.01

Макрель

114

03.10.12.08.02

Марлін, парусник

115

03.10.12.08.03

Меч-риба

116

03.10.12.08.04

Пеламіда

117

03.10.12.08.05

Тунець

118

03.10.12.08.06

Риби інші, н. в. і. у.

119

03.10.12.09

Риби морські інші

= Σ 03.10.12.09.01 ÷
03.10.12.09.10

у складі 03.00.12,
03.00.14

120

03.10.12.09.01

Гладкоголов

121

03.10.12.09.02

Дріб'язок 1 - 3 гр.

122

03.10.12.09.03

Зауріда

123

03.10.12.09.04

Зеленоочка

124

03.10.12.09.05

Масляна риба

125

03.10.12.09.06

Міктофіди

126

03.10.12.09.07

Мойва

127

03.10.12.09.08

Сом морський

128

03.10.12.09.09

Спинорог

129

03.10.12.09.10

Риби інші, н. в. і. у.

130

03.10.13

Риба прісноводна

= Σ 03.10.13.10
03.10.13.11

= Σ 03.00.13
03.00.15

131

03.10.13.10

Риби коропові

= Σ 03.10.13.10.01 ÷
03.10.13.10.25

у складі 03.00.13,
03.00.15

132

03.10.13.10.01

Амур

133

03.10.13.10.02

Білизна

134

03.10.13.10.03

В'язь

135

03.10.13.10.04

Верховодка

136

03.10.13.10.05

Вирізуб, кутум

137

03.10.13.10.06

Вусач

138

03.10.13.10.07

Головень

139

03.10.13.10.08

Гольян

140

03.10.13.10.09

Карась

141

03.10.13.10.10

Кінь

142

03.10.13.10.11

Клепець

143

03.10.13.10.12

Короп, сазан

144

03.10.13.10.13

Краснопірка

145

03.10.13.10.14

Лин

146

03.10.13.10.15

Лящ

147

03.10.13.10.16

Підуст

148

03.10.13.10.17

Пічкур

149

03.10.13.10.18

Плоскирка

150

03.10.13.10.19

Рибець, сирть

151

03.10.13.10.20

Синець

152

03.10.13.10.21

Тараня (плітка)

153

03.10.13.10.22

Товстолобик

154

03.10.13.10.23

Чехоня

155

03.10.13.10.24

Ялець

156

03.10.13.10.25

Риби інші, н. в. і. у.

157

03.10.13.11

Риби прісноводні інші

= Σ 03.10.13.11.01 ÷
03.10.13.11.13

у складі 03.00.13,
03.00.15

158

03.10.13.11.01

Берш

159

03.10.13.11.02

Бички

160

03.10.13.11.03

Буфало

161

03.10.13.11.04

В'юн

162

03.10.13.11.05

Змієголов

163

03.10.13.11.06

Йорж

164

03.10.13.11.07

Минок

165

03.10.13.11.08

Мінога

166

03.10.13.11.09

Окунь

167

03.10.13.11.10

Сом

168

03.10.13.11.11

Судак

169

03.10.13.11.12

Щука

170

03.10.13.11.13

Риби інші, н. в. і. у.

171

03.10.14

Риба прохідна

= Σ 03.10.14.01 ÷
03.10.14.06

у складі 03.00.1

172

03.10.14.01

Риби лососевидні

= Σ 03.10.14.01.01 ÷
03.10.14.01.03

у складі 03.00.1

173

03.10.14.01.01

Риби лососеві

= Σ 03.10.14.01.01.1 ÷
03.10.14.01.01.5

у складі 03.00.1

174

03.10.14.01.01.1

Горбуша

175

03.10.14.01.01.2

Кета

176

03.10.14.01.01.3

Сьомга

177

03.10.14.01.01.4

Форель

178

03.10.14.01.01.5

Риби інші, н. в. і. у.

179

03.10.14.01.02

Риби сигові

= Σ 03.10.14.01.02.1 ÷
03.10.14.01.02.4

у складі 03.00.1

180

03.10.14.01.02.1

Омуль

181

03.10.14.01.02.2

Ряпушка

182

03.10.14.01.02.3

Сиг

183

03.10.14.01.02.4

Риби інші, н. в. і. у.

184

03.10.14.01.03

Риби харіусові

у складі 03.00.1

185

03.10.14.01.03.1

Харіус

186

03.10.14.02

Риби осетрові

= Σ 03.10.14.02.01 ÷
03.10.14.02.07

у складі 03.00.1

187

03.10.14.02.01

Бестер

188

03.10.14.02.02

Білуга

189

03.10.14.02.03

Веслоніс

190

03.10.14.02.04

Осетер

191

03.10.14.02.05

Севрюга

192

03.10.14.02.06

Стерлядь

193

03.10.14.02.07

Риби інші, н. в. і. у.

194

03.10.14.03

Риби корюшковидні

= Σ 03.10.14.03.01 ÷
03.10.14.03.02

у складі 03.00.1

195

03.10.14.03.01

Корюшка

196

03.10.14.03.02

Риби інші, н. в. і. у.

197

03.10.14.04

Вугрі річкові

у складі 03.00.1

198

03.10.14.04.01

Вугор річковий

199

03.10.14.05

Оселедці прохідні

= Σ 03.10.14.05.01 ÷
03.10.14.05.04

у складі 03.00.1

200

03.10.14.05.01

Оселедець чорноморсько-азовський

201

03.10.14.05.02

Пузанок азовський

202

03.10.14.05.03

Пузанок каспійський

203

03.10.14.05.04

Риби інші, н. в. і. у.

204

03.10.14.06

Риби прохідні інші

у складі 03.00.1

205

03.10.14.06.01

Риби прохідні інші, н. в. і. у.

206

03.20

Водні біологічні ресурси інші
Включає водних безхребетних, у т. ч. молюсків, ракоподібних, черв'яків, голкошкірих, губки, кишковопорожнинних, наземних безхребетних у водній стадії розвитку, водорості й інші водні рослини.

= Σ 03.20.11 ÷
03.20.13

у складі 03.00.3,
03.00.4,
03.00.5,
03.00.6

207

03.20.11

Водні безхребетні

= Σ 03.20.11.01 ÷
03.20.11.03

у складі 03.00.3,
03.00.4

208

03.20.11.01

Ракоподібні

= Σ 03.20.11.01.01 ÷
03.20.11.05.05

у складі 03.00.3

209

03.20.11.01.01

Краби

210

03.20.11.01.02

Креветки

211

03.20.11.01.03

Криль

212

03.20.11.01.04

Раки

213

03.20.11.01.05

Ракоподібні інші, н. в. і. у.

214

03.20.11.02

Молюски
Включає равликів морських, молюсків інших.

= Σ 03.20.11.02.01 ÷
03.20.11.02.08

у складі 03.00.4

215

03.20.11.02.01

Восьминоги

216

03.20.11.02.02

Кальмари

217

03.20.11.02.03

Каракатиці

218

03.20.11.02.04

Мідії

219

03.20.11.02.05

Рапана

220

03.20.11.02.06

Устриці їстівні

221

03.20.11.02.07

Перлівниці

222

03.20.11.02.08

Молюски інші, н. в. і. у.
Не включає равликів виноградних живих.

223

03.20.11.03

Водні безхребетні інші

у складі 03.00.4

224

03.20.11.03.01

Водні безхребетні інші, н. в. і. у.

225

03.20.12

Рослини, тварини водні інші

= Σ 03.20.12.01 ÷
03.20.12.04

03.00.6

226

03.20.12.01

Водорості морські та водорості інші
Включає водорості природні та культивовані.

= Σ 03.20.12.01.01 ÷
03.20.12.01.04

= Σ 03.00.63
03.00.64

227

03.20.12.01.01

Водорості бурі

228

03.20.12.01.02

Водорості червоні

229

03.20.12.01.03

Трави морські

230

03.20.12.01.04

Водорості інші, н. в. і. у.

231

03.20.12.02

Корали та черепашки
Включає корали та продукцію подібну, черепашки молюсків, ракоподібних чи голкошкірих і скелетні пластини каракатиць.
Не включає панцирів морських черепах.

= Σ 03.20.12.02.01
03.20.12.02.02

03.00.61

232

03.20.12.02.01

Корали

233

03.20.12.02.02

Черепашки

234

03.20.12.03

Губки натуральні
Включає губки натуральні тваринного походження необроблені.

03.00.62

235

03.20.12.04

Рослини, тварини водні інші, н. в. і. у.

= Σ 03.20.12.04.01 ё
03.20.12.04.03

03.00.69

236

03.20.12.04.01

Рослини водні інші, н. в. і. у.

237

03.20.12.04.02

Жаби
Включає тільки жаб, розведених на фермах.

238

03.20.12.04.03

Тварини водні інші, н. в. і. у.

239

03.20.13

Перли необроблені

= Σ 03.20.13.01
03.20.13.02

03.00.5

240

03.20.13.01

Перли природні необроблені

03.00.51

241

03.20.13.02

Перли культивовані необроблені

03.00.52

242

03.30

Рибопосадковий матеріал

= Σ 03.30.10 ÷
03.30.17

243

03.30.10

Ікра

244

03.30.11

Личинки

245

03.30.12

Мальки

246

03.30.13

Цьоголітки

247

03.30.14

Однорічки

248

03.30.15

Дволітки

249

03.30.16

Дворічки

250

03.30.17

Рибопосадковий матеріал інший, н. в. і. у.

251

03.40

Послуги допоміжні в рибному господарстві

= Σ 03.40.10
03.40.20

03.00.7

252

03.40.10

Послуги допоміжні в рибальстві

03.00.71

253

03.40.20

Послуги допоміжні в аквакультурі (рибництві)

03.00.72

{Розділ 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 349 від 08.12.2015}
Додаток A
(довідковий)

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
СКП-2011 І НПРА

СКП-2011

Назва продукції
СКП-2011

Код НПРА

03

Риба та продукція рибальства інша; продукція рибництва (аквакультури); послуги допоміжні у рибному господарстві

03

03.0

Риба та продукція рибальства інша; продукція рибництва (аквакультури); послуги допоміжні у рибному господарстві

03

03.00

Риба та продукція рибальства інша; продукція рибництва (аквакультури); послуги допоміжні у рибному господарстві

03

03.00.1

Риба жива

03.10

03.00.11

Риба декоративна жива

03.10.11

03.00.12

Риба морська, крім розведеної на фермах, жива

у складі 03.10.12

03.00.13

Риба прісноводна, крім розведеної на фермах, жива

у складі 03.10.13

03.00.14

Риба морська, розведена на фермах, жива

у складі 03.10.12

03.00.15

Риба прісноводна, розведена на фермах, жива

у складі 03.10.13

03.00.2

Риба свіжа чи охолоджена

03.00.21

Риба морська, крім розведеної на фермах, свіжа чи охолоджена

у складі 03.10.12

03.00.22

Риба прісноводна, крім розведеної на фермах, свіжа чи охолоджена

у складі 03.10.13

03.00.23

Риба морська, розведена на фермах, свіжа чи охолоджена

у складі 03.10.12

03.00.24

Риба прісноводна, розведена на фермах, свіжа чи охолоджена

у складі 03.10.13

03.00.3

Ракоподібні незаморожені

у складі 03.20.11.01

03.00.31

Ракоподібні, крім розведених на фермах, незаморожені

у складі 03.20.11.01

03.00.32

Ракоподібні, розведені на фермах, незаморожені

у складі 03.20.11.01

03.00.4

Молюски та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи охолоджені

у складі 03.20.11.02
03.20.11.03

03.00.41

Устриці, крім розведених на фермах, живі, свіжі чи охолоджені

у складі 03.20.11.02.06
03.20.11.02.07

03.00.42

Молюски та водяні безхребетні, крім розведених на фермах, інші, живі, свіжі чи охолоджені

у складі 03.20.11.02
03.20.11.03

03.00.43

Устриці, розведені на фермах, живі, свіжі чи охолоджені

у складі 03.20.11.02.06
03.20.11.02.07

03.00.44

Молюски та водяні безхребетні, розведені на фермах, інші, живі, свіжі чи охолоджені

у складі 03.20.11.02
03.20.11.03

03.00.5

Перли необроблені

03.20.13

03.00.51

Перли природні необроблені

03.20.13.01

03.00.52

Перли культивовані необроблені

03.20.13.02

03.00.6

Рослини, тварини водяні інші, їх продукція

у складі 03.20.12

03.00.61

Корали та подібна продукція, черепашки молюсків, ракоподібних чи голкошкірих та скелетні пластини каракатиць

у складі 03.20.12.02

03.00.62

Губки натуральні тваринного походження

03.20.12.03

03.00.63

Водорості морські та водорості інші, природні

03.20.12.01

03.00.64

Водорості морські та водорості інші, культивовані

03.20.12.01

03.00.69

Рослини, тварини водяні інші, їх продукція, н. в. і. у.

у складі 03.20.12.04

03.00.7

Послуги допоміжні у рибному господарстві

03.40

03.00.71

Послуги допоміжні у рибальстві

03.40.10

03.00.72

Послуги допоміжні у рибництві (аквакультурі)

03.40.20
Додаток B
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Закон України "Про державну статистику" № 2614 від 17 вересня 1992 року (у редакції Закону № 1922-III від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 43, ст. 362; зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2614-12 - Назва з титул. екрана.

2. Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" № 3677-VI від 8 липня 2011 року.

3. Закон України "Про аквакультуру" № 5293-VI від 18 вересня 2012 року.

4. Указ Президента України від 06.04.2011 № 396/2011 "Про Державну службу статистики України" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/396/2011 - Назва з титул. екрана.

5. Наказ Державного комітету статистики України від 14.06.2010 № 216 "Про затвердження Принципів діяльності органів державної статистики [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/prc_dk/prc_ddos.htm - Назва з титул. екрана.

6. Наказ Державного комітету статистики України від 29.12.2009 № 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://dcs-in/publication/content/1871 - Назва з титул. екрана.

7. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:/www.ukrstat. gov.ua/klasf/klasif/kved.rar - Назва з титул. екрана.

8. Статистична класифікація продукції (СКП-2011) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:/www.ukrstat.gov.ua/ klasf/klasif/skp.rar - Назва з титул. екрана.

9. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств, затверджені наказом Держкомстату від 10.12.2010 № 502 (із змінами, затвердженими наказом Держстату від 27.08.2013 р. № 258) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:/www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/258/mp_ryba_13.zip - Назва з титул. екрана.

10. Національний стандарт України ДСТУ 4415:2005 "Риби Азовського, Чорного морів та внутрішніх водойм України. Номенклатура біологічна і товарна" (дата введення 01.07.2006).

11. Міжнародна стандартна статистична класифікація тваринного та рослинного світу водного середовища (ISSCAAP).

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}on top