Document v0295737-11, current version — Revision on April 15, 2013, on the basis - v0166737-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.08.2011 N 295

Щодо здійснення дозвільно-ліцензійної
діяльності у сфері виробництва особливо
небезпечних хімічних речовин; операцій
у сфері поводження з небезпечними відходами,
збирання і заготівлі окремих видів
відходів як вторинної сировини (згідно
з переліками, що визначаються
Кабінетом Міністрів України)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
екології та природних ресурсів
N 361 ( v0361737-11 ) від 30.09.2011
N 254 ( v0254737-12 ) від 08.05.2012
N 607 ( v0607737-12 ) від 22.11.2012
N 1 ( v0001737-13 ) від 03.01.2013
N 43 ( v0043737-13 ) від 07.02.2013
N 166 ( v0166737-13 ) від 15.04.2013 }

З метою забезпечення ефективного виконання функцій органу
ліцензування у сфері провадження господарської діяльності з
виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у
сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі
окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками,
що визначаються Кабінетом Міністрів України),
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2011
N 798 ( 798-2011-п ), Н А К А З У Ю:
1. Покласти на Департамент екологічної безпеки (Соколов О.Л.)
відповідальність за підготовку матеріалів щодо здійснення
дозвільно-ліцензійної діяльності за такими напрямами: ліцензування провадження господарської діяльності з
виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з
переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України); ліцензування діяльності із здійснення операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих
видів відходів як вторинної сировини; надання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних
речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних
агентів; надання дозволів на ввезення та застосування незареєстрованих
пестицидів та агрохімікатів іноземного виробництва; реєстрація дозволених до використання в Україні пестицидів та
агрохімікатів; затвердження тарної етикетки на зареєстровані в Україні
пестициди та агрохімікати; погодження повідомлень щодо транскордонних перевезень
небезпечних відходів.
2. Затвердити Положення про Ліцензійну комісію з питань
видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження
господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними
відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як
вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом
Міністрів України) (додаток 1).
3. Затвердити персональний склад Ліцензійної комісії з питань
видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження
господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними
відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як
вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом
Міністрів України) (додаток 2).
4. Вважати такими, що втратили чинність, накази Мінприроди
від 27.04.2011 N 137 та від 24.06.2011 N 215.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.
Міністр М.В.Злочевський

Додаток 1
до наказу Мінприроди
26.08.2011 N 295

ПОЛОЖЕННЯ
про Ліцензійну комісію з питань видачі,
переоформлення та анулювання ліцензій
на право провадження господарської
діяльності з виробництва особливо
небезпечних хімічних речовин; операцій
у сфері поводження з небезпечними
відходами, збирання і заготівлі окремих
видів відходів як вторинної сировини
(згідно з переліками, що визначаються
Кабінетом Міністрів України)

1. Положення про Ліцензійну комісію з питань видачі,
переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження
господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними
відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як
вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом
Міністрів України) (далі - Положення) розроблено відповідно до
Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України,
затвердженого Указом Президента від 13.04.2011 N 452/2011
( 452/2011 ) та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) (із змінами).
2. Ліцензійна комісія з питань видачі, переоформлення та
анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності
з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у
сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі
окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками,
що визначаються Кабінетом Міністрів України) (далі - Комісія), є
експертно-дорадчим органом з питань ліцензування зазначених видів
господарської діяльності.
3. Комісія у своїй діяльності керується законами України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про
відходи" ( 187/98-ВР ), "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), постановами Кабінету
Міністрів України від 17.08.98 N 1287 ( 1287-98-п ), від
14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) (із змінами), від 22.06.2011
N 712 ( 712-2011-п ), іншими нормативно-правовими актами у сфері
поводження з відходами та виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом
Міністрів України), наказами Мінприроди та цим Положенням.
4. Основними завданнями Комісії є розгляд матеріалів щодо
видачі, анулювання та переоформлення ліцензій на право провадження
господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними
відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як
вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом
Міністрів України) та надання відповідних висновків (пропозицій).
5. Відповідно до покладених завдань Комісія: здійснює розгляд ліцензійних справ з метою визначення
спроможності заявника щодо забезпечення виконання встановлених для
заявленого виду діяльності ліцензійних умов; приймає рішення шляхом відкритого голосування питання щодо
рекомендацій стосовно видачі, переоформлення, анулювання ліцензії,
розглядає акти про порушення ліцензійних умов.
6. У разі одержання недостатньої інформації для прийняття
рішення, Комісія має право: звертатися до відповідних центральних органів виконавчої
влади або місцевого самоврядування щодо надання додаткової
необхідної інформації для прийняття рішення стосовно видачі
ліцензії; повернути ліцензійну справу заявнику на доопрацювання.
7. Комісія є колегіальним органом, до складу якого входять
представники Мінприроди, а також можуть залучатися (за згодою)
представники профільного Комітету Верховної Ради України, інших
центральних органів виконавчої влади, Державної екологічної
інспекції, експертних організацій, науково-дослідних установ та
наукових центрів.
8. Персональний склад Комісії затверджується наказом
Мінприроди.
9. За умови тимчасової відсутності (відрядження, хвороба,
відпустка, тощо) окремих членів Комісії їх функціональні обов'язки
виконують особи, які їх заміщують згідно із посадовими
інструкціями.
10. Засідання Комісії проводяться один раз на декаду, а за
необхідністю - чотири рази на місяць. Про скликання позачергового
засідання секретар Комісії повідомляє її членів не менше ніж за
два дні до засідання.
11. Засідання Комісії, відповідно до погодженого порядку
денного, проводить Голова Комісії, а у разі відсутності - його
заступник. Ліцензійну справу на засіданні доповідає секретар Комісії.
Члени Комісії та запрошені на засідання службові особи проводять
обговорення. Після обговорення члени Комісії шляхом відкритого голосування
приймають рішення щодо кожного заявника окремо.
12. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо в роботі
Комісії бере участь більше половини її складу. Рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на
засіданні членів Комісії. Засідання Комісії оформлюється
протоколом, який підписують Голова, заступник Голови, секретар
Ліцензійної комісії та затверджує заступник Міністра, який
безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність
Департаменту екологічної безпеки. Протоколи засідання Комісії
зберігаються у її секретаря згідно з вимогами Інструкції з
діловодства Мінприроди України ( v0393617-10 ). { Пункт 12 в редакції Наказу Міністерства екології та природних
ресурсів N 1 ( v0001737-13 ) від 03.01.2013 }
13. Рішення Комісії реалізуються шляхом прийняття
відповідного наказу Мінприроди.
14. Комісію очолює Голова, який за посадою є директором
Департаменту екологічної безпеки.
15. Голова Комісії: планує проведення засідань Комісії та веде ці засідання; вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Комісії; за потреби, приймає рішення щодо проведення позапланових
засідань Комісії; підписує протокол засідання Комісії.
16. Організацію роботи Комісії здійснює секретар, який
входить до її складу з правом голосу.
17. Секретар Комісії: веде та оформлює протоколи засідань Комісії; забезпечує оперативне інформування членів Комісії щодо
організаційних питань її діяльності; готує порядок денний, який узгоджує з Головою Комісії, та
повідомляє членів Комісії про порядок денний не менше ніж за два
дні до визначеної дати засідання; за дорученням Комісії готує письмовий висновок, оформлений
протоколом, щодо видачі, переоформлення або анулювання ліцензії,
відповідно до додатка; за дорученням Голови Комісії виконує іншу організаційну
роботу; на вимогу заявника (ліцензіата), надає виписку з протоколу
засідання Комісії за підписом Голови; веде реєстр ліцензійних справ. Протоколи засідань Комісії зберігаються у секретаря
відповідно до вимог Інструкції з діловодства Мінприроди України
( v0393617-10 ).
Директор Департаменту
екологічної безпеки О.Л.Соколов

Додаток 2
до наказу Мінприроди
26.08.2011 N 295
(у редакції
наказу Мінприроди
15.04.2013 N 166)
( v0166737-13 )

СКЛАД
Ліцензійної комісії з питань видачі,
переоформлення та анулювання ліцензій
на право провадження господарської діяльності
з виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин;
операцій у сфері поводження з небезпечними
відходами, збирання і заготівлі окремих
видів відходів як вторинної сировини
(згідно з переліками, що визначаються
Кабінетом Міністрів України)

Мелашенко А.В. - директор Департаменту екологічної
безпеки та дозвільної системи,
Голова Ліцензійної комісії
Гірман Ю.В. - заступник директора Департаменту
екологічної безпеки та дозвільної
системи - начальник відділу
поводження з відходами та
небезпечними хімічними речовинами,
заступник Голови Ліцензійної комісії
Члени
Ліцензійної комісії:
Бучко В.А. - заступник директора Юридичного
департаменту
Ткаченко Р.Л. - начальник відділу державної
екологічної та геологічної експертизи
Попович О.В. - начальник відділу дозвільно-ліцензійної
діяльності Департаменту екологічної
безпеки та дозвільної системи
Буданова Т.О. - начальник відділу контролю за
додержанням ліцензійних умов та
нормування у сфері поводження з
відходами Департаменту екологічної
безпеки та дозвільної системи
Філоненко Р.С. - головний спеціаліст відділу
екологічної безпеки Департаменту
екологічної безпеки та дозвільної
системи
Кошелєв І.І. - перший заступник Голови Державної
екологічної інспекції України
(за згодою)
Кравчук О.П. - перший заступник Голови Державної
санітарно-епідеміологічної служби
України (за згодою)
Бондар О.І. - ректор Державної екологічної
академії післядипломної освіти та
управління (за згодою)
Шкамардіна А.О. - головний спеціаліст відділу
дозвільно-ліцензійної діяльності
Департаменту екологічної безпеки та
дозвільної системи, секретар
Ліцензійної комісії.
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства екології та природних
ресурсів N 361 ( v0361737-11 ) від 30.09.2011 }
{ Нову редакцію Додатка 2 див. в Наказі Міністерства екології та
природних ресурсів N 254 ( v0254737-12 ) від 08.05.2012 }
{ Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства екології та природних
ресурсів N 607 ( v0607737-12 ) від 22.11.2012, N 1 ( v0001737-13 )
від 03.01.2013, N 43 ( v0043737-13 ) від 07.02.2013, N 166
( v0166737-13 ) від 15.04.2013 }
on top