Document v0293282-13, current version — Revision on February 25, 2014, on the basis - v0143282-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
10.04.2013 N 293

Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 26 жовтня 2010 N 913 "Щодо затвердження
Положення з організації та здійснення
контролю за виконанням завдань, визначених
актами законодавства, актами та дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України
у Міністерстві охорони здоров'я України"
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства охорони здоров'я N 913
( v0913282-10 ) від 26.10.2010, до якого вносились
зміни }

У зв'язку із організаційно-штатними змінами у Міністерстві
охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) та введенням в дію
системи електронного документообігу (далі - СЕД) наказом
МОЗ України від 25 вересня 2012 року N 742 "Про оновлену Систему
електронного документообігу у центральному апараті МОЗ України"
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу МОЗ України від 26 жовтня 2010 року
N 913 ( v0913282-10 ) "Щодо затвердження Положення з організації
та здійснення контролю за виконанням завдань, визначених актами
законодавства, актами та дорученнями Президента України, Кабінету
Міністрів України у Міністерстві охорони здоров'я України"
(далі - Наказ) такі зміни:
1.1. Абзац перший пункту 2 Наказу викласти у такій редакції: "2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра -
керівнику апарату, заступнику Міністра, керівникам Державної
служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань, Державної служби України з
лікарських засобів, Державної санітарно-епідеміологічної служби
України.".
1.2. У тексті Наказу та додатках до нього слова "Сектор
контролю апарату" та "загальний відділ Управління справами"
замінити словами "Відділ документозабезпечення та контролю
Департаменту інформаційно-організаційного та документального
забезпечення", слова та знаки "Інструкція з діловодства у
Міністерстві охорони здоров'я України, затверджена наказом
МОЗ України від 05.02.98 N 20" замінити словами та знаками
"Інструкція з діловодства у Міністерстві охорони здоров'я України,
затверджена наказом МОЗ України від 3 березня 2012 року N 152"
( v0152282-12 ) у відповідних відмінках.
2. Затвердити зміни до Положення з організації та здійснення
контролю за виконанням завдань, визначених актами законодавства,
актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів
України у Міністерстві охорони здоров'я України ( v0913282-10 ),
затвердженого Наказом, що додаються.
3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України забезпечити
дотримання вимог Наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра О.Качура.
Міністр Р.Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
10.04.2013 N 293

ЗМІНИ
до Положення з організації та здійснення
контролю за виконанням завдань, визначених
актами законодавства, актами та дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України
у Міністерстві охорони здоров'я України
( v0913282-10 )

1. Пункт 1.5 Положення з організації та здійснення контролю
за виконанням завдань, визначених актами законодавства, актами та
дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, у
Міністерстві охорони здоров'я України (далі - Положення) викласти
у такій редакції: "1.5. Відповідальність щодо організації контролю в
МОЗ України несуть: Міністр, перший заступник Міністра, заступник
Міністра - керівник апарату, заступник Міністра, голови Державної
служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань, Державної служби України з
лікарських засобів, Державної санітарно-епідеміологічної служби
України, керівники самостійних структурних підрозділів МОЗ України
та директор Департаменту інформаційно-організаційного та
документального забезпечення.".
2. Пункт 2.1.1 Положення викласти у такій редакції: "2.1.1. Міністр, перший заступник Міністра, заступник
Міністра - керівник апарату, заступник Міністра, голови Державної
служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань, Державної служби України з
лікарських засобів, Державної санітарно-епідеміологічної служби
України, які організовують роботу щодо виконання законів України,
постанов та доручень Верховної Ради України, указів, розпоряджень,
доручень Президента України, постанов, розпоряджень та доручень
Кабінету Міністрів України та відповідних документів в
МОЗ України; приймають рішення про взяття на контроль та зняття з
контролю виконаних завдань (доручень).".
3. Пункт 2.1.3 Положення викласти у такій редакції: "2.1.3. Директор Департаменту інформаційно-організаційного та
документального забезпечення, який здійснює свої функції згідно з
Положенням про Департамент інформаційно-організаційного та
документального забезпечення.".
4. Пункт 3.1.3 Положення викласти у такій редакції: "3.1.3. Розглянуті (з резолюцією) керівництвом МОЗ України
документи, які мають контрольні завдання, повертаються до відділу
документозабезпечення та контролю Департаменту
інформаційно-організаційного та документального забезпечення, де
відбираються для контролю.".
5. Пункт 3.2.4 Положення викласти у такій редакції: "3.2.4. Директор Департаменту інформаційно-організаційного та
документального забезпечення щотижнево готує інформацію щодо
порушень виконавської дисципліни для доповіді керівництву
МОЗ України на щотижневих апаратних нарадах та інші оперативні
інформаційні довідки щодо стану виконання контрольних завдань,
визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів України (додаток 6), виконує інші
функції з організації контролю за виконанням контрольних завдань
згідно з Положенням про Департамент інформаційно-організаційного
та документального забезпечення.".
6. Додаток 1 до Положення викласти у новій редакції, що
додається.
Директор Департаменту
інформаційно-організаційного
та документального
забезпечення Ю.Г.Сіденко

Додаток 1
до Положення
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
10.04.2013 N 293)

ПЕРЕЛІК
актів законодавства, якими встановлені
терміни розгляду і опрацювання документів

------------------------------------------------------------------ | Назва, дата прийняття і номер | Які терміни визначено | | акта законодавства | | |--------------------------------+-------------------------------| |1. "Про статус народного |Стаття 15 | |депутата України" |5. Президент України, керівники| |Закон України |органів державної влади та | |від 17.11.92 N 2790-XII |органів місцевого | |( 2790-12 ) (зі змінами) |самоврядування, підприємств, | | |установ і організацій, до яких | | |звернуто запит, зобов'язані | | |повідомити народного депутата, | | |групу народних депутатів, | | |комітет Верховної Ради України | | |у письмовій формі про | | |результати розгляду його (їх) | | |запиту у п'ятнадцятиденний | | |строк з дня його одержання або | | |в інший, встановлений Верховною| | |Радою України, строк. | | |Якщо запит з об'єктивних причин| | |не може бути розглянуто у | | |встановлений строк, Президент | | |України, керівник відповідного | | |органу державної влади чи | | |органу місцевого | | |самоврядування, підприємства, | | |установи, організації, до | | |якого звернуто запит, | | |зобов'язаний письмово | | |повідомити про це Голову | | |Верховної Ради України та | | |народного депутата, групу | | |народних депутатів, комітет | | |Верховної Ради України, який | | |вніс (які внесли) запит, і | | |запропонувати інший строк, який| | |не повинен перевищувати одного | | |місяця після одержання запиту. | | |-------------------------------| | |Стаття 16 | | |2. Орган державної влади, орган| | |місцевого самоврядування, їх | | |посадові особи, керівники | | |підприємств, установ і | | |організацій, об'єднань | | |громадян, яким адресовано | | |депутатське звернення, | | |зобов'язані протягом 10 днів з | | |моменту його одержання | | |розглянути і дати письмову | | |відповідь. У разі неможливості | | |розгляду звернення народного | | |депутата у визначений строк | | |його повідомляють про це | | |офіційним листом з викладенням | | |причин продовження строку | | |розгляду. Строк розгляду | | |депутатського звернення, з | | |урахуванням продовження, не | | |може перевищувати 30 днів з | | |моменту його одержання. | |--------------------------------+-------------------------------| |2. "Про комітети Верховної Ради |Стаття 17 | |України" |3. Комітети мають право | |Закон України |звертатися з питань, віднесених| |від 04.04.95 N 116/95-ВР |до предметів їх відання, до | |( 116/95-ВР ) (зі змінами) |Голови Верховної Ради України, | | |Кабінету Міністрів України, | | |органів Верховної Ради | | |України, державних органів, | | |органів місцевого | | |самоврядування, підприємств, | | |установ та організацій | | |незалежно від форм власності. | | |Звернення від комітетів | | |розглядаються в порядку, | | |передбаченому Законом України | | |"Про статус народного депутата | | |України" ( 2790-12 ) для | | |депутатських звернень. | |--------------------------------+-------------------------------| |3. "Про затвердження Регламенту |Глава 3. Погодження та | |Кабінету Міністрів України" |консультації | |постанова Кабінету Міністрів |Параграф 38. Строк погодження | |України |Розробник визначає строк | |від 18.07.2007 N 950 |погодження проекту акта | |( 950-2007-п ) |Кабінету Міністрів | |(у редакції постанови Кабінету |заінтересованими органами | |Міністрів України |виходячи із складності та | |від 09.11.2011 N 1156) |обсягу проекту з урахуванням | |( 1156-2011-п ) |строків виконання завдань, | | |установлених актами | | |законодавства, протокольними | | |рішеннями Кабінету Міністрів. | | |Проект акта з питань підготовки| | |та проведення в Україні | | |фінального турніру чемпіонату | | |Європи 2015 року з баскетболу | | |погоджується із | | |заінтересованими органами | | |невідкладно, але не довше | | |п'яти днів. | | |Глава 2. Експертиза закону | | |України, що надійшов на підпис | | |Президентові України | | |Параграф 103. Внесення | | |пропозицій | | |1. Відповідальний центральний | | |орган виконавчої влади подає | | |Кабінетові Міністрів | | |узагальнені зауваження і | | |пропозиції не пізніше ніж за | | |48 годин до закінчення | | |семиденного строку, якщо інший | | |строк не визначено у | | |супровідному листі Секретаріату| | |Кабінету Міністрів. | | |Глава 8. Підготовка до | | |парламентських слухань | | |Параграф 129. Підготовка | | |матеріалів | | |2. Підготовку матеріалів до | | |парламентських слухань здійснює| | |центральний орган виконавчої | | |влади відповідно до компетенції| | |за участю інших заінтересованих| | |центральних та місцевих органів| | |виконавчої влади. | | |3. Матеріали до парламентських | | |слухань, пропозиції щодо складу| | |учасників таких слухань та | | |кандидатура доповідача | | |(співдоповідача) від Кабінету | | |Міністрів, а також тези його | | |виступу подаються Кабінетові | | |Міністрів не пізніше ніж за сім| | |днів до початку проведення | | |парламентських слухань. | |--------------------------------+-------------------------------| |4. "Про звернення громадян" |Стаття 20 | |Закон України |Звернення розглядаються і | |від 02.10.96 N 393/96-ВР |вирішуються у термін не більше | |( 393/96-ВР ) |одного місяця від дня їх | |(зі змінами) |надходження, а ті, які не | | |потребують додаткового | | |вивчення, - невідкладно, але не| | |пізніше п'ятнадцяти днів від | | |дня їх отримання (термін можна | | |продовжити, але він не може | | |перевищувати сорока | | |п'яти днів). | |--------------------------------+-------------------------------| |5. "Про порядок організації та |7. Завдання, визначені в актах,| |здійснення контролю за |дорученнях, виконуються у | |виконанням указів, розпоряджень |строки, встановлені Президентом| |і доручень Президента України" |України. Якщо в акті Президента| |Указ Президента України |України строк виконання | |від 19.02.2002 N 155 |завдання не визначено, його | |( 155/2002 ) |виконання здійснюється протягом| |(у редакції Указу Президента |30 календарних днів з дати | |України |набрання чинності актом | |від 26.07.2005 N 1132) |Президента України. | |( 1132/2005 ) |8. Інформацію про стан | | |виконання конкретних завдань | | |виконавці не пізніше наступного| | |дня після строку, визначеного | | |пунктом 7 цього Положення | | |( 155/2002 ), подають до | | |Секретаріату Президента | | |України, а у випадку, коли | | |відповідальним за контроль є | | |орган або посадова особа, | | |зазначені в абзаці другому | | |пункту 4 цього Положення, - | | |такому органу чи посадовій | | |особі, а копію - Секретаріату | | |Президента України. | | |Інформація про стан виконання | | |конкретного завдання подається | | |органом, особою, яким воно | | |адресовано. Якщо виконання | | |такого завдання актом, | | |дорученням покладено на кілька | | |виконавців, його виконання та | | |подання інформації | | |організовується органом, | | |особою, зазначеною першою | | |(Зразок подання інформації - | | |додаток N 3). | | |9. У разі неможливості | | |виконання завдання в | | |установлений строк виконавець | | |до закінчення визначеного для | | |виконання завдання строку | | |вносить до Секретаріату | | |Президента України подання про | | |перенесення в установленому | | |порядку строку виконання | | |завдання з обґрунтуванням такої| | |неможливості. | | |10. Продовження строку | | |виконання акта Президента | | |України здійснюється шляхом | | |внесення до нього змін. | | |Рішення про продовження строків| | |виконання доручення, окремих | | |його положень за погодженням з | | |Президентом України приймає | | |Державний секретар України, про| | |що повідомляється виконавцю | | |доручення. | | |11. Рішення про зняття з | | |контролю акта, доручення чи | | |окремих його положень приймає | | |за погодженням з Президентом | | |України Державний секретар | | |України. | | |За наявності інформації, що | | |підтверджує повне виконання | | |акта, доручення, відповідний | | |структурний підрозділ | | |Секретаріату Президента | | |України, орган або посадова | | |особа, яка здійснює контроль, | | |за погодженням зі Службою | | |контролю подає Державному | | |секретареві України пропозиції | | |щодо зняття акта, доручення з | | |контролю. | | |Про прийняте рішення про зняття| | |з контролю акта, доручення | | |письмово інформуються | | |виконавці. | | |12. Виконавці акта, доручення, | | |структурні підрозділи | | |Секретаріату Президента | | |України, орган або посадова | | |особа, яка здійснювала | | |контроль, через 10 днів після | | |закінчення кварталу подають до | | |Служби контролю щоквартальну | | |інформацію щодо виконання актів| | |і доручень, які перебували на | | |контролі протягом звітного | | |періоду, для узагальнення і | | |доповіді Державному секретареві| | |України. | |--------------------------------+-------------------------------| |6. "Про затвердження Типової |Додаток 15 до Інструкції | |інструкції з діловодства у |( 1242-2011-п ) (пункт 191) | |центральних органах виконавчої |СТРОКИ | |влади, Раді міністрів Автономної|виконання основних документів | |Республіки Крим, місцевих |1. Укази, розпорядження і | |органах виконавчої влади" |доручення Президента України - | |Постанова Кабінету Міністрів |у разі, коли в акті чи | |України |дорученні Президента України | |від 30.11.2011 N 1242 |строк виконання завдання не | |( 1242-2011-п ) |визначено, його виконання | |(зі змінами) |здійснюється протягом 30 | | |календарних днів з дати | | |набрання чинності цим актом. | | |2. Запит народного депутата | | |України - не пізніше ніж у | | |п'ятнадцятиденний строк з дня | | |його надходження або в інший | | |установлений Верховною Радою | | |України строк. Запит депутата | | |Верховної Ради Автономної | | |Республіки Крим - у | | |п'ятнадцятиденний строк, | | |депутата місцевої ради - в | | |установлений зазначеною Радою | | |строк. Якщо запит народного | | |депутата України (депутата | | |Верховної Ради Автономної | | |Республіки Крим, депутата | | |місцевої ради) з об'єктивних | | |причин не може бути розглянуто | | |в установлений строк, | | |надсилається відповідно до | | |закону письмове повідомлення | | |суб'єктам внесення запиту. | | |3. Звернення народного депутата| | |України (депутата Верховної | | |Ради Автономної Республіки | | |Крим, депутата місцевої ради) -| | |протягом не більш як 10 днів з | | |дня надходження. | | |У разі неможливості розгляду | | |звернення народного депутата | | |України (депутата Верховної | | |Ради Автономної Республіки | | |Крим, депутата місцевої ради) в| | |установлений строк йому | | |повідомляють про це офіційним | | |листом із зазначенням причин | | |продовження строку розгляду. | | |Строк розгляду депутатського | | |звернення з урахуванням строку | | |продовження не може | | |перевищувати 30 днів з моменту | | |його надходження. | | |4. Рішення Кабінету Міністрів | | |України щодо доопрацювання | | |проектів нормативно-правових | | |актів - до 10 днів після | | |розгляду проекту акта на | | |засіданні Кабінету Міністрів | | |України (якщо не встановлено | | |інший строк). | | |5. Постанови та висновки | | |Колегії Рахункової палати - | | |15 днів з дня реєстрації | | |документа в установі | | |(якщо інший строк | | |не встановлено у документі). | | |6. Погодження проектів актів | | |Кабінету Міністрів України | | |установами, яким ці проекти | | |надіслано для розгляду, - у | | |строк, установлений їх | | |головними розробниками. | | |7. Подання прокурора з вимогами| | |щодо усунення порушень закону, | | |причин та умов, що їм сприяли, | | |притягнення осіб до | | |передбаченої законом | | |відповідальності, відшкодування| | |шкоди, скасування нормативно- | | |правового акта, окремих його | | |частин або приведення його у | | |відповідність із законом, | | |припинення незаконних дій чи | | |бездіяльності посадових і | | |службових осіб - у визначений | | |прокурором строк, що | | |обчислюється з дня надходження | | |подання. | | |Постанова прокурора про | | |ініціювання притягнення особи | | |до адміністративної | | |відповідальності - у | | |десятиденний строк з дня її | | |надходження, якщо інше не | | |встановлено законом. | | |8. Запит на публічну інформацію| | |від фізичної, юридичної особи, | | |об'єднання громадян без | | |статусу юридичної особи, крім | | |суб'єктів владних повноважень | | |(далі - запитувачі) та надання | | |відповіді на запит на | | |інформацію - не більше | | |п'яти робочих днів від дня | | |надходження запиту. | | |У разі коли запит на інформацію| | |стосується інформації, | | |необхідної для захисту життя | | |чи свободи особи, про стан | | |довкілля, якість харчових | | |продуктів і предметів побуту, | | |аварії, катастрофи, небезпечні | | |природні явища та інші | | |надзвичайні події, що сталися | | |або можуть статись і загрожують| | |безпеці громадян, відповідь | | |повинна бути надана не пізніше | | |ніж протягом 48 годин з дня | | |надходження запиту. | | |У разі коли запит стосується | | |великого обсягу інформації або | | |потребує пошуку інформації | | |серед значної кількості даних, | | |розпорядник інформації може | | |продовжити строк розгляду | | |запиту до 20 робочих днів з | | |обґрунтуванням такого | | |продовження. Про продовження | | |строку розпорядник інформації | | |повідомляє запитувачу в | | |письмовій формі не пізніше ніж | | |протягом п'яти робочих днів з | | |дня надходження запиту. | | |Відстрочення в задоволенні | | |запиту на інформацію | | |допускається в разі, коли | | |запитувана інформація не може | | |бути надана для ознайомлення в | | |передбачені строки у разі | | |настання обставин непереборної | | |сили. Рішення про відстрочення | | |доводиться до відома запитувача| | |у письмовій формі з | | |роз'ясненням порядку оскарження| | |прийнятого рішення. | | |9. Звернення громадян - не | | |більше одного місяця від дня їх| | |надходження, а ті, які не | | |потребують додаткового | | |вивчення, - невідкладно, але не| | |пізніше 15 днів від дня їх | | |надходження. | | |Якщо у місячний строк вирішити | | |порушені у зверненні питання | | |неможливо, керівник установи | | |або його заступник встановлюють| | |необхідний строк для його | | |розгляду, про що повідомляють | | |особі, яка подала звернення. | | |При цьому загальний строк | | |вирішення питань, порушених у | | |зверненні, не може перевищувати| | |45 днів. | | |10. Листи-доручення і листи- | | |запити установ вищого рівня - | | |до зазначеного в них строку. | | |11. Телеграми, в яких | | |порушуються питання, що | | |потребують термінового | | |вирішення, - до двох днів, | | |решта - протягом 10 днів. | ------------------------------------------------------------------on top