Document v0264832-11, current version — Revision on February 19, 2019, on the basis - v0086832-19

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2011  № 264

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету статистики
№ 394 від 23.12.2011
Наказами Державної служби статистики
№ 40 від 17.03.2016
№ 86 від 19.02.2019}

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати" (далі - Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.):

2.1. Запровадити у практику роботи Методологічні положення, затверджені цим наказом.

2.2. Довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів Держстату.

2.3. Забезпечити оприлюднення Методологічних положень на офіційному веб-сайті Держкомстату.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова комісії
з проведення реорганізації
Держкомстату -
перший заступник Голови
В.О. Піщейко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби 
статистики України 
20.10.2011  № 264 
Із змінами, затвердженими 
наказом Держкомстату 
23.12.2011  № 394
наказом Держстату  
17.03.2016  № 40
наказом Держстату 
19.02.2019  № 86

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
з організації державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати"

Передмова

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати" (далі - Методологічні положення) визначають порядок організації та проведення такого державного статистичного спостереження, розробки і поширення його результатів. Також вони вміщують порядок і принципи формування сукупності звітних одиниць, охоплених державним статистичним спостереженням із цього питання.

Методологічні положення призначені для використання працівниками органів державної статистики всіх рівнів, фахівцями центральних та територіальних органів виконавчої влади, а також державних, громадських, наукових організацій та установ, іншими зацікавленими користувачами.

Основні поняття та терміни

Генеральна сукупність - сукупність усіх активних статистичних одиниць із заданими характеристиками, які планується вивчати й досліджувати при проведенні статистичного спостереження у наступному році.

Заборгованість із виплати заробітної плати - це сума своєчасно невиплаченої заробітної плати всім категоріям працівників, а саме: штатним працівникам, особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства - сумісникам і працюючим за договорами, а також звільненим працівникам. Заборгованою вважається сума, яка включає всі нарахування в грошовій і натуральній формі з фонду оплати праці, за винятком обов'язкових утримань (податок із доходів фізичних осіб та суми єдиного внеску працівників на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), строк виплати якої минув до кінця місяця, у якому вона повинна бути виплачена. Дані узгоджуються з показником простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці.

Заборгованість із виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності - сума своєчасно невиплачених коштів з нарахувань підприємства з оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, а також із нарахувань Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (уключаючи непрацездатність, пов'язану з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, яке спричинило втрату працездатності, вагітністю та пологами).

Звітна (облікова) одиниця (респондент статистичного спостереження) - одиниця, від якої отримують інформацію під час статистичного спостереження.

Класифікаційні ознаки - реквізити суб'єкта щодо його належності до певного виду економічної діяльності, території, організаційно-правової форми господарювання та інше згідно з чинними національними класифікаціями.

Регіони - усі регіони України.

Реєстр статистичних одиниць (РСО) - автоматизована інформаційна система, призначена для збирання, накопичення, захисту, опрацювання, поширення, використання та зберігання даних щодо статистичних одиниць.

Структурний підрозділ - підрозділ, який є елементом структури підприємства (не ідентифікується в ЕДРПОУ).

Юридична особа - організація, створена й зареєстрована в установленому законом порядку. Юридична особа не є статистичною одиницею, проте вона завжди є правовою основою для побудови статистичної одиниці "підприємство".

Перелік скорочень

ЄДРПОУ

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

КВЕД

Класифікація видів економічної діяльності

КОПФГ

Класифікація організаційних правових форм господарювання

КОАТУУ

Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України

КОДУ

Класифікація органів державного управління

ОПСП

Обстеження підприємств із питань статистики праці

РСО

Реєстр статистичних одиниць

Р(М)ВС

Районний (міський) відділ статистики

ГУС

Головне управління статистики

ГУРС

Головне управління регіональної статистики

ДСС

Державне статистичне спостереження "Стан виплати заробітної плати";

СРП

статистичний реєстр підприємств;

ТОД

територіальні органи Держстату;

Т

рік, у якому формується сукупність одиниць державного статистичного спостереження.

1. Загальні положення

Ці Методологічні положення визначають порядок організації та методологію проведення державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати" (далі - обстеження СВЗП), порядок розробки і поширення його результатів, принципи формування сукупності звітних одиниць.

Методологічні положення ґрунтуються на нормах Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про інформацію", "Про державну статистику", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Указу Президента України від 06.04.2011 № 396/2011 "Про Державну службу статистики України", постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499) "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України"), наказів Держстату від 21.12.2009 № 481 "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств" і від 29.12.2009 № 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього".

Обстеження СВЗП запроваджено з серпня 1996 року на виконання Указу Президента України від 12.05.96 № 333 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат". Питання його здійснення також регулюються Указом Президента України від 25.05.2004 № 576 "Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати", відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 № 370 "Про запровадження спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів".

Необхідність запровадження державного статистичного спостереження з питань заборгованості із заробітної плати була зумовлена проблемами несвоєчасної виплати найманим працівникам заробітної плати, які виникли у країні на початку 90-х років і, починаючи з середини цього десятиріччя, набули масового характеру. Обсяги невиплаченої заробітної плати та кількість працівників, які своєчасно не отримали винагороду за працю, постійно збільшувались. У зв'язку з цим уряд уживав заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати в країні, а на органи державної статистики було покладено завдання інформаційного забезпечення стану справ із цього питання.

Особливістю спостереження є те, що для його організації застосовується форма статистичної звітності № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці", за допомогою якої також здійснюється обстеження підприємств із питань статистики праці (відповідно до розділу I зазначеної форми). Тому спосіб збирання та розповсюдження інформації при обстеженні СВЗП взаємопов'язаний з організацією ОПСП.

Незважаючи на те, що спостереження організовані за однаковими принципами, вони здійснюються різними методами й охоплюють різні сукупності звітних одиниць.

2. Методологічні та практичні етапи організації та проведення державного статистичного спостереження

2.1. Мета й основні характеристики державного статистичного спостереження

Метою проведення ДСС є формування інформації про обсяги та зміни загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємствами, установами, організаціями для інформаційного забезпечення моніторингу погашення заборгованості відповідно до чинних нормативно-правових актів.

Основними принципами організації спостереження є забезпечення можливості:

1) порівняння показників щодо суми заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях, а також кількості працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, в динаміці;

2) узгодження й об'єднання з іншими джерелами інформації (адміністративними даними за можливістю);

3) узагальнення показників за місцем здійснення діяльності одиниці спостереження (прикладання праці найманих працівників).

Результатом проведення державного статистичного спостереження є первинна й узагальнена інформація, яку використовують для відстеження обсягів і динаміки основних показників щодо заборгованості із заробітної плати та виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності працівникам підприємств, установ і організацій, як у цілому по країні, так і в розрізі регіонів та видів економічної діяльності, а також визначення темпів зростання (зменшення) загальної суми боргу в країні та питомої ваги окремих регіонів у структурі заборгованості.

Державне статистичне спостереження "Стан виплати заробітної плати" має такі основні характеристики:

Вид державного статистичного спостереження:

за ступенем охоплення одиниць: несуцільне основного масиву;

за часом реєстрації даних: поточне.

Організаційна форма державного статистичного спостереження: статистична звітність.

Спосіб державного статистичного спостереження: документальний облік.

Одиниця державного статистичного спостереження: місцева одиниця (підприємство або його частина), розташована у географічно визначеному місці та залежна тільки від одного підприємства.

Звітна (облікова) одиниця (респондент державного статистичного спостереження): юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи (далі - підприємство).

Органи, які здійснюють державне статистичне спостереження: Держстат, територіальні органи Держстату.

Місце проведення державного статистичного спостереження: усі регіони України.

Класифікатори, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження: Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД); Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ); Класифікація органів державного управління (КОДУ); Статистичний класифікатор організаційних форм суб'єктів економіки (СКОФ), Класифікація інституційних секторів економіки України.

2.2. Звітно-статистична документація державного статистичного спостереження

Державне статистичне спостереження "Стан виплати заробітної плати" (код 0133006 згідно з планом державних статистичних спостережень) проводиться за показниками розділу II "Заборгованість перед працівниками по заробітній платі та виплатах із соціального страхування" форми № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" на основі Інструкції щодо її заповнення.

Підставою для складання звіту за формою № 1-ПВ (місячна) є первинні облікові документи підприємства (табель обліку використання робочого часу, накази про прийняття на роботу, припинення трудового договору, розрахунково-платіжна відомість), а також інші документи бухгалтерського обліку, фінансової звітності, передбачені чинним законодавством.

Звіт згідно з розділом II зазначеної форми складають юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики. Показники розділу II респондент заповнює у разі наявності заборгованості перед працівниками з виплати заробітної плати та соціальних виплатах станом на 1 число кожного місяця. Звіт надається до 7 числа місяця, наступного за звітним, до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності респондента з виділенням структурних підрозділів, які здійснюють діяльність на іншій адміністративній території (область, район, місто) або займаються іншими видами діяльності.

Респондент подає звіт до органу державної статистики в паперовому або електронному вигляді.

У рамках обстеження СВЗП передбачено отримання даних щодо найменування, місцезнаходження (юридичної адреси), адреси здійснення економічної діяльності звітної одиниці, а також у разі складання звіту за структурний підрозділ, інформації щодо цього підрозділу.

Програма включає отримання інформації стосовно суми заборгованості з виплати заробітної плати та виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності працівникам, у тому числі утворених за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, із виплат працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, кількості працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату.

2.3. Формування та актуалізація сукупності одиниць і переліку респондентів державного статистичного спостереження

Формування генеральної сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється щорічно у грудні року Т.

Формування генеральної сукупності, сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється на державному рівні.

Генеральна сукупність одиниць ДСС формується на основі РСО (у частині СРП) та включає одиниці, які є активними станом на 01 листопада року Т та відповідають таким критеріям:

1) тип статистичної одиниці: місцева одиниця;

2) інституційний сектор економіки за КІСЕ підприємства, частиною якого є місцева одиниця: S.11 "Нефінансові корпорації", S.12 "Фінансові корпорації", S.13 "Сектор загального державного управління", S.15 "Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства";

3) основний вид економічної діяльності згідно з КВЕД: секції A - S;

4) додатковий критерій: середня кількість працівників місцевої одиниці становить 10 і більше осіб.

Сукупність одиниць ДСС, яка безпосередньо буде досліджуватись, формується на основі генеральної сукупності і включає:

1) одиниці, які відібрані до сукупності одиниць державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці";

2) одиниці з кількістю працюючих від 10 до 49 осіб, які не відібрані до сукупності одиниць державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", підприємств з організаційно-правовими формами господарювання з кодами КОПФГ 140, 145, 150, 410, 420, 425, 430;

3) одиниці з кількістю працівників від 10 до 49 осіб, які не відібрані до сукупності одиниць державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", підприємств інших організаційно-правових форм господарювання, що відповідають цензу за кількістю працюючих відповідно до виду економічної діяльності, визначеному в додатку до цих методологічних положень.

Для обстеження підприємств, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі - підприємства-банкрути), формується сукупність одиниць підприємств-банкрутів.

До сукупності одиниць підприємств-банкрутів (яка безпосередньо буде досліджуватись) уключаються підприємства, які містяться у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, адміністратором якого є Міністерство юстиції (далі - реєстр підприємств-банкрутів), станом на 01 жовтня року Т.

На основі сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, формується перелік респондентів за формою № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" (II розділ), до якого включаються юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, яким відповідають одиниці, що наявні в сукупностях ДСС.

Актуалізація сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється протягом лютого - жовтня року Т + 1 на 15 робочий день.

Актуалізація сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється для активних одиниць із середньою кількістю працівників 50 і більше осіб та підприємств-банкрутів.

Актуалізація сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється на державному рівні.

Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, сформована на основі РСО, здійснюється для звітного місяця, наступного за місяцем проведення актуалізації.

Актуалізація сукупності одиниць підприємств-банкрутів здійснюється станом на 01 квітня, 01 липня та 01 жовтня.

Причинами актуалізації сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, є події, які відбулися з одиницями через злиття, поділ, виділ, перетворення, приєднання, передача виробничих факторів між одиницями, зміна ідентифікаційних та класифікаційних ознак одиниць, а також зміни у складі підприємств-банкрутів.

Джерелом інформації для актуалізації сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, є інформація з РСО (у частині СРП) станом на 01 число кожного місяця протягом лютого - жовтня року Т + 1 та з реєстру підприємств-банкрутів станом на 01 квітня, 01 липня та 01 жовтня року Т + 1.

На основі актуалізованих сукупностей одиниць ДСС формується перелік респондентів ДСС за формою № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" (II розділ), до якого включаються юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, яким відповідають одиниці, що наявні в сукупностях ДСС.

2.4. Організація та проведення державного статистичного спостереження

На регіональному рівні перелік респондентів (у частині підприємств із кількістю працюючих від 10 до 49 осіб) аналізується щодо наявності на них заборгованості перед працівниками з виплати заробітної плати на початок звітного року. Визначення таких звітних одиниць здійснюється на підставі таких джерел інформації:

- звітність за формою № 1-ПВ (місячна) за січень - грудень року, що передує звітному;

- адміністративні дані за можливістю.

Заповнення звіту згідно з розділом II форми № 1-ПВ (місячна) респонденти здійснюють відповідно до положень Інструкції.

На районному й обласному рівнях обробки отримані від респондентів первинні звіти за формою № 1-ПВ (місячна) вводяться в базу даних комплексу електронної обробки інформації (КЕОІ), аналізуються, контролюються. Первинна інформація (проконтрольовані звіти) в електронному вигляді передається від Р(М)ВС до ГУС каналами зв'язку.

На державному рівні первинна інформація контролюється, узагальнюється в цілому по країні, за видами діяльності та регіонами і розсилається в регіони.

Терміни передачі інформації на регіональний і державний рівні визначені Технологічною програмою державних статистичних спостережень і технологічним графіком передачі інформації, розробленим ГУРС.

Інформація згідно з показниками розділу II форми № 1-ПВ (місячна) щодо заборгованості з виплати заробітної плати збирається та розробляється щомісячно за трьома категоріями підприємств:

- економічно активні;

- суб'єкти господарювання (юридичні особи), щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (підприємства-банкрути);

- підприємства, які призупинили або припинили діяльність і не повідомили про погашення заборгованості (економічно неактивні).

Економічно активні підприємства та підприємства-банкрути звітують за розділом II форми № 1-ПВ (місячна) лише за наявності заборгованості з виплати заробітної плати. Респондент, що повідомив про наявність заборгованості у будь-якому звітному періоді упродовж року, і надалі щомісяця надає звіт із заповненими даними розділу II до повного погашення боргу, що підтверджується поданням звіту з незаповненим розділом II. У наступних періодах за цим розділом підприємство не зобов'язано звітувати [7].

Інформація по підприємствах-банкрутах розробляється на підставі звітів самих підприємств, якщо ті знаходяться у стадії розпорядження майном боржника, та звітів арбітражних керуючих у разі призначення їх розпорядниками майна (у випадку тимчасового покладення на розпорядника майна повноваження керівника та виконавчих органів управління боржника), керуючих санацією та ліквідаторів (в інших стадіях банкрутства).

Перелік підприємств-банкрутів щоквартально актуалізується територіальними органами Держстату відповідно до списків суб'єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, які формують територіальні органи державного органу з питань банкрутства.

Упродовж звітного року на підставі інформації щодо актуалізації списку підприємств-банкрутів дані стосовно активності підприємств можуть змінюватися.

Облік підприємств-банкрутів, які не ведуть економічну діяльність, здійснюється в органах державної статистики за місцем реєстрації, якщо підприємство не являється респондентом ОПСП.

Інформація по підприємствах, стосовно яких господарським судом прийнято ухвали про ліквідацію та відповідно задоволення (погашення) усіх вимог кредиторів, у тому числі щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати або визнання його неплатоспроможності щодо її виплати, виключається із кола обстеження. Тобто суми заборгованості з розділу II звіту за ф. № 1-ПВ (місячна) у наступні періоди після ліквідації до бази даних не вносяться.

У випадках прийняття господарським судом ухвали про припинення провадження у справі про банкрутство дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати такого підприємства обліковуються у категорії економічно активних до кінця звітного року, незалежно від того, чи здійснює воно економічну діяльність. У разі невідновлення господарської діяльності одиниця виключається з обліку, а інформація щодо суми боргу обліковується в категорії економічно неактивних підприємств, починаючи з січня наступного за звітним року.

Робота з невідповідями. З метою забезпечення повноти охоплення одиниць обстеження здійснюється процедура імпутації даних. Якщо підприємство-боржник з невідомих причин припинило надавати звіти у будь-якому звітному періоді, але не повідомило про погашення заборгованості працівникам з виплати заробітної плати, інформація певним чином відображається у базі даних усі наступні періоди розробки.

Порядок здійснення імпутації даних наведено в таблиці.

Категорія підприємства

Порядок імпутації даних щодо заборгованості з виплати заробітної плати

Економічно активне

показники щодо заборгованості з останнього наданого підприємством звіту повторюються у базі даних щомісяця до кінця звітного року.
Якщо таке підприємство не відновлює діяльності та не відібране до сукупності звітних одиниць для ОПСП на наступний рік, інформація щодо заборгованості обліковується в категорії економічно неактивних підприємств, починаючи зі звіту за січень наступного року. Якщо підприємство продовжує працювати, але скоротило кількість працівників (менше 10 осіб), дані щодо заборгованості вилучаються з обстеження СВЗП, починаючи зі звіту за січень наступного року.

Банкрут

у стадії розпорядження майном боржника

показники щодо заборгованості з останнього наданого підприємством звіту повторюються у базі даних щомісяця до кінця звітного року.
На початку нового звітного року від підприємства отримують звіт щодо наявності (відсутності) заборгованості.

в інших стадіях банкрутства

остання інформація стосовно суми боргу, отримана від арбітражного керуючого, повторюється у базі даних щомісяця до припинення щодо підприємства-боржника процедури банкрутства.

2.5. Оцінка заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, які призупинили діяльність

Додатково розробляється інформація щодо підприємств, які призупинили або припинили діяльність, але не повідомили про погашення заборгованості з виплати заробітної плати (економічно неактивні).

Виділення такої категорії з 2004 р. було зумовлене з одного боку зростанням кількості підприємств, що припиняли подання державної статистичної звітності з праці, а з іншого - необхідністю об'єктивної оцінки загальної суми боргу.

Економічно неактивні підприємства фактично на момент проведення обстеження не являються респондентами державних статистичних спостережень, вони не надають звіти за формами державних статистичних спостережень з праці, а показник невиплаченої заробітної плати є оцінкою, яка здійснена на підставі останніх звітів, поданих у попередніх роках цими підприємствами. Основними критеріями віднесення підприємств до економічно неактивних є такі: призупинено виробництво або надання послуг, виконання робіт, скорочені працівники, проте питання погашення боргів з виплати заробітної плати не вирішені.

Перелік економічно неактивних підприємств для обліку в певному році формується, починаючи зі звіту за січень, і впродовж звітного року не доповнюється. Цей перелік базується на інформації на початок звітного року, яка доповнена суб'єктами, які впродовж року, що передує звітному, призупинили економічну діяльність (припинили подавати звіти, скоротили працівників, призупинили господарську діяльність тощо), проте не повідомили про погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

Упродовж звітного року економічно неактивне підприємство може бути переведене до інших категорій:

- у разі відновлення господарської діяльності - до економічно активних підприємств;

- у випадку застосування щодо нього процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом - до категорії підприємств-банкрутів.

Вилучення економічно неактивного підприємства з обліку упродовж звітного року можливо лише у разі його ліквідації.

Інформація щодо заборгованості з виплати заробітної плати економічно неактивного підприємства враховується в підсумках за цією категорією впродовж трьох років. Якщо за цей період підприємство не відновлює діяльності або не переходить до категорії підприємств-банкрутів, інформація щодо нього в узагальнених підсумках не враховується.

Принцип узагальнення показників за місцем здійснення діяльності одиниці спостереження (прикладання праці найманих працівників) стосується також економічно неактивних підприємств. У разі перереєстрації (зміни юридичної адреси) такого підприємства, показник заборгованості враховується по тій адміністративній території, де було утворено борг (тобто за фактичним місцем здійснення діяльності працівників, яким не виплачено заробітну плату).

3. Розробка та поширення результатів державного статистичного спостереження

Узагальнення інформації за показниками розділу II ф. № 1-ПВ (місячна) здійснюється на територіальному та державному рівнях шляхом підсумовування показників згідно з варіантами угрупувань у відповідному КЕОІ. Після формування електронних зведень формуються вихідні таблиці для державного й обласного рівнів.

На всіх рівнях розробки результати обстеження СВЗП узагальнюються за трьома категоріями підприємств відповідно до локального довідника ознак активності суб'єкта: економічно активні підприємства, підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства.

Узагальнення інформації спостереження здійснюється відповідно до ознаки території здійснення діяльності одиниці спостереження, тобто за місцем прикладання праці найманих працівників.

Результати державного статистичного спостереження органи державної статистики формують у розрізах:

- на регіональному рівні: зведена інформація за регіоном у цілому, у розрізі міст (районів), видів економічної діяльності, за організаційно-правовими формами господарювання;

- на державному рівні: зведена інформація по країні в цілому; за регіонами; за видами економічної діяльності, за організаційно-правовими формами господарювання.

У результаті обробки інформації, крім абсолютних показників щодо суми заборгованості по заробітній платі, у тому числі за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, з виплат працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, кількості працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, отримуються також відносні показники, які характеризують темпи зміни обсягів невиплаченої заробітної плати порівняно з попереднім періодом та початком року, відношення загальної суми боргу до фонду оплати праці, нарахованого за звітний місяць, суму заборгованості на одного працівника, у тому числі у відсотках до середньої заробітної плати, нарахованої працівникам за звітний місяць.

За результатами розробки даних обстеження СВЗП органи державної статистики формують архів та динамічні ряди даних із метою їх збереження. Бази даних формують на підставі первинних звітів підприємств і зберігають у терміни, передбачені постановкою задачі на програмне забезпечення цього державного статистичного спостереження.

Узагальнена статистична інформація щодо стану виплати заробітної плати оприлюднюється в таких статистичних публікаціях:

щомісячно:

- експрес-випуск "Стан виплати заробітної плати";

- бюлетень "Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України";

- таблиці для веб-сайту Держстату;

два рази на рік:

- економічна доповідь "Заробітна плата та стан її виплати";

- економічна доповідь "Ринок праці";

раз на рік:

- статистичний збірник "Праця України".

Статистичну інформацію згідно з розділом II форми № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" на запити користувачів органи державної статистики надають у паперовому вигляді, на магнітних, електронних носіях, засобами зв'язку (у т. ч. розміщення на веб-сайті), шляхом безпосереднього виписування в порядку та на умовах, визначених Держстатом.

У зв'язку з прийняттям Закону України від 2 грудня 2010 р. № 2756-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України" внесено зміни до статті 22 Закону України "Про державну статистику" [1]. Починаючи з 1 січня 2011 р., заборона стосовно поширення конфіденційної статистичної інформації не розповсюджується на показник щодо суми заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ і організацій.Додаток
до Методологічних положень
(підрозділ 2.3 розділу 2)

ЦЕНЗ
за кількістю працівників за видами економічної діяльності згідно з КВЕД (ДК 009:2010) для відбору одиниць державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати"

Коди секції, групи

Назва класифікаційних угруповань

Середня кількість працівників
(= або >)

A

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибне господарство

20

 

      крім видів діяльності:

 

01.7

мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних з цим послуг

10

02

лісове господарство та лісозаготівля

10

03

рибне господарство

10

B

Добувна промисловість та розроблення кар'єрів

50

C

Переробна промисловість

30

 

      крім видів діяльності:

 

18.1

поліграфічна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг

20

D

Постачання електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря

50

E

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

50

F

Будівництво

30

G

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10

H

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

20

I

Тимчасове розміщування і організація харчування

10

J

Інформація та телекомунікації

10

 

      крім видів діяльності:

 

61

телекомунікації (електрозв'язок)

20

K

Фінансова діяльність та страхова діяльність

10

L

Операції з нерухомим майном

10

M

Професійна, наукова та технічна діяльність

10

 

      крім видів діяльності:

 

72

наукові дослідження та розробки

20

N

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

10

O

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

10

P

Освіта

10

Q

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

10

R

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

10

S

Надання інших видів послуг

10

Література

1. Закон України "Про державну статистику" (із змінами і доповненнями) № 2657-XII від 2 жовтня 1992 року.

2. Закон України "Про оплату праці" (із змінами і доповненнями) № 108/95-ВР від 24 березня 1995 року.

3. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (із змінами і доповненнями) № 2343-XII від 14 травня 1992 року.

4. Методика формування вибірки для проведення поточних обстежень підприємств із питань статистики праці/Затверджено наказом Держкомстату № 202 від 31.05.2010 р. - 34 с.;

5. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, Держкомстат, 2009.

6. Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286 (із змінами від 05.10.2006 № 466) та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722.

7. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці", затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 № 403 та зареєстрована в Міністерстві юстиції 15.12.2009 за № 1211/17227.

8. Глосарій до плану статистичного спостереження. - К.: Держкомстат, 2009.

9. Статистика: [підручник]/[Герасименко С.С., Головач А.В., Єріна А.М. та ін.]; за наук. ред. д-ра ек. наук Герасименка С.С. - [2-ге вид., перероб. і доп.] - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.

10. "Методологические положения по статистике" (выпуск 4, раздел 3.2) - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации: www.gks.ru.

{Методологічні положення із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 86 від 19.02.2019}on top