Про затвердження Правил етичної поведінки в органах Державної фіскальної служби
Державна фіскальна служба; Order, Statement, Typical Form [...] on April 3, 2019257
Document v0257872-19, current version — Adoption on April 3, 2019

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2019  № 257

Про затвердження Правил етичної поведінки в органах Державної фіскальної служби

Відповідно до Законів України "Про запобігання корупції", "Про державну службу", Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236 (зі змінами), з метою встановлення та забезпечення дотримання загальних вимог до етичної поведінки посадових і службових осіб та інших працівників ДФС, Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, митниць ДФС, Університету державної фіскальної служби України, державних підприємств, що належать до сфери управління ДФС, формування корпоративної культури НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила етичної поведінки в органах Державної фіскальної служби (далі - Правила), що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів ДФС забезпечити:

2.1. ознайомлення підлеглих працівників з Правилами шляхом підписання заяви про ознайомлення;

2.2. передачу до Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом заяв про ознайомлення з Правилами для долучення їх до особових справ.

Термін - місяць;

2.3. вивчення та неухильне дотримання Правил підлеглими працівниками.

3. Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом (Пажитнова Т.), Головному управлінню внутрішньої безпеки (Шкурат І.) забезпечити:

3.1. ознайомлення осіб, які вперше призначаються на посади ДФС (приймаються на службу до ДФС), з Правилами шляхом підписання заяви про ознайомлення;

3.2. долучення до особових справ працівників заяв про ознайомлення з Правилами.

4. Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом (Пажитнова Т.) забезпечити включення до планів занять з підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб ДФС, Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, митниць ДФС на наступні періоди (у формі лекцій) окремої теми з вивчення Правил із залученням спеціально уповноважених осіб з питань етичної поведінки ДФС.

5. Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції (Халковський О.) визначити спеціально уповноважених осіб з питань етичної поведінки, на яких покласти обов'язки з надання роз'яснень та консультацій з питань застосування Правил, проведення занять щодо вивчення Правил, та проінформувати структурні підрозділи ДФС.

Термін - місяць.

6. Керівникам головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, митниць ДФС, Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, Університету державної фіскальної служби України, державних підприємств, що належать до сфери управління ДФС, забезпечити:

6.1. ознайомлення працівників з Правилами шляхом підписання заяви про ознайомлення;

6.2. долучення до особових справ працівників заяв про ознайомлення з Правилами;

6.3. визначення спеціально уповноважених осіб з питань етичної поведінки, на яких покласти обов'язки з надання роз'яснень та консультацій підлеглим працівникам, проведення занять щодо вивчення Правил.

Термін - місяць.

7. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДФС від 01.12.2016 № 979 "Про затвердження Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС", від 21.07.2017 № 491 "Про внесення змін до Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС" та від 20.10.2017 № 693 "Про внесення змін до Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС".

8. Департаменту комунікацій (Веселова Н.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі ДФС.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

О. ВласовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
фіскальної служби України
03.04.2019  № 257

ПРАВИЛА
етичної поведінки в органах Державної фіскальної служби

Правила етичної поведінки в органах Державної фіскальної служби (далі - Правила) встановлюють загальні вимоги до етичної поведінки посадових і службових осіб та інших працівників ДФС, Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, митниць ДФС, Університету державної фіскальної служби України, державних підприємств, що належать до сфери управління ДФС (далі - Працівники), якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких повноважень. Працівники повинні дотримуватися Правил як під час виконання своїх службових обов'язків, так і в позаробочий час.

Правила розроблені з урахуванням вимог Законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (зі змінами) (далі - постанова № 950) та Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1203/29333 (далі - Загальні правила № 158), з метою впровадження високих етичних стандартів поведінки Працівників, добросовісного, чесного та професійного виконання ними посадових обов'язків, а також для надання вичерпної інформації про обов'язки працівників щодо недопущення корупційних правопорушень, формування у них "нульової" толерантності (нетерпимості) до корупції та сприяння зміцненню суспільної довіри.

1. Загальні положення

1.1. Норми цих Правил є загальними та застосовуються до всіх без винятку Працівників.

Правила ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу, у сфері запобігання корупції і спрямовані на зміцнення авторитету ДФС, репутації Працівників, а також на забезпечення інформування громадян про норми поведінки Працівників стосовно них.

При прийнятті на роботу до ДФС, Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, митниць ДФС (далі - територіальні органи), Університету державної фіскальної служби України (далі - Університет), державних підприємств, що належать до сфери управління ДФС (далі - підвідомчі підприємства), кожен Працівник зобов'язаний ознайомитися зі змістом Правил та підписати відповідну заяву (додається), яка долучається до особової справи Працівника.

1.2. У Правилах терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та Загальними правилами № 158.

1.3. Основною метою діяльності Працівників є служіння народу України, охорона та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

1.4. Поведінка Працівників має забезпечувати довіру суспільства до ДФС.

1.5. Етична поведінка Працівників ґрунтується на загальних вимогах до поведінки цих осіб, визначених статтями 37-44 Закону України "Про запобігання корупції", на принципах державної служби, визначених статтею 8 Закону України "Про державну службу" та Загальними правилами № 158.

1.6. Дотримання посадовими і службовими особами ДФС та територіальних органів вимог Правил враховується під час проведення щорічного оцінювання їх показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов'язків, а також дотримання ними вимог законодавства у сфері запобігання корупції, відповідно до статті 44 Закону "Про державну службу".

Дотримання вимог Правил іншими Працівниками, які не є державними службовцями, оцінюється та враховується їх керівництвом як обов'язковий елемент трудової та службової дисципліни.

1.7. Керівники структурних підрозділів ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств, у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення або недотримання Правил, у межах компетенції відповідно до законодавства зобов'язані вжити заходів щодо негайного припинення виявленого порушення, усунення його наслідків, притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності у встановленому порядку та інформування про такі факти уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції; у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення - також проінформувати спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

2. Особи та підрозділи, уповноважені на забезпечення дотримання Правил

2.1. Уповноважена особа з питань етичної поведінки - це спеціально уповноважена особа з числа працівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції ДФС, територіальних органів, Університету та підвідомчих підприємств, до функціональних обов'язків якої належить здійснення контролю за дотриманням Правил та надання працівникам консультацій з питань їх застосування, а також пов'язаних з ними нормативно-правових актів.

2.2. Уповноважена особа з питань етичної поведінки користується повноваженнями та правами, визначеними Порядком організації роботи, спрямованої на запобігання та виявлення корупції в органах та підрозділах Державної фіскальної служби України, який затверджується відповідним наказом ДФС.

2.3. За пропозицією уповноваженої особи з питань етичної поведінки з метою встановлення обставин і причин допущення Працівником порушень Правил:

2.3.1. керівники структурних підрозділів ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств зобов'язані надати пропозиції Голові Державної фіскальної служби України або особі, яка виконує його обов'язки, щодо ініціювання дисциплінарного провадження або проведення перевірки (тематичної перевірки) відповідно до вимог законодавства та розпорядчих документів ДФС у разі виявлення порушення вимог Правил державними службовцями, посади яких віднесено до номенклатури Голови Державної фіскальної служби України;

2.3.2. керівники територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств зобов'язані ініціювати дисциплінарне провадження або проведення перевірки (тематичної перевірки) відповідно до вимог законодавства та розпорядчих документів ДФС з урахуванням номенклатури посад Працівників.

3. Загальні обов'язки Працівників

3.1. Для забезпечення повної впевненості громадян України (платників податків, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та ін.) у неприйнятному ставленні до корупції та порушень загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки кожен Працівник зобов'язаний дотримуватись та керуватись при виконанні своїх посадових обов'язків Конституцією України, вимогами Законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", інших законодавчих актів, що регулюють сферу їх діяльності, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, Регламентом Державної фіскальної служби України, затвердженим наказом ДФС від 21.08.2014 № 65 (зі змінами), розпорядчими документами ДФС, положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями Працівників, своєчасно і точно виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією, законами України та іншими нормативно-правовими актами.

3.2. Працівники, незважаючи на приватні інтереси, зобов'язані утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону. Правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде заподіяна у разі таких рішень чи доручень, працівники оцінюють самостійно.

3.3. Працівник у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов'язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення (крім явно злочинного наказу (розпорядження), доручення). Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення Працівник зобов'язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня та відповідний уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції.

3.4. Керівник у разі отримання вимоги Працівника про надання письмового підтвердження усно наданого наказу (розпорядження), доручення зобов'язаний письмово підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), доручення в одноденний строк.

У разі неотримання письмового підтвердження у зазначений строк наказ (розпорядження), доручення вважається скасованим.

3.5. У разі отримання для виконання наказу (розпорядження), доручення, які Працівник вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він зобов'язаний негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, в якому він працює, керівника вищого рівня або орган вищого рівня та уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції.

3.6. Працівники зобов'язані добросовісно, чесно, професійно, компетентно, сумлінно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов'язки, проявляти ініціативу, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення.

3.7. Працівники зобов'язані виконувати свої посадові обов'язки неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні, політичні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських, релігійних та політичних організацій.

3.8. Під час виконання своїх посадових обов'язків Працівники зобов'язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути взірцем добропорядності, вихованості і культури, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об'єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог.

3.9. Працівники повинні запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

3.10. Працівники зобов'язані дотримуватися принципу політичної неупередженості, поняття якої визначено статтею 10 Закону України "Про державну службу":

3.10.1. Працівники повинні неупереджено виконувати законні накази (розпорядження), доручення керівників незалежно від їх партійної належності та своїх політичних переконань;

3.10.2. Працівники не мають права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб може засвідчити їх особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж та довіру до органів ДФС або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров'я та прав і свобод інших людей.

3.11. Працівники повинні постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний та культурний рівень, удосконалювати організацію службової діяльності.

3.12. Працівники мають дбати про авторитет державної служби, а також про позитивну репутацію ДФС, що включає дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку.

3.13. Працівники мають шанувати народні звичаї і національні традиції.

3.14. Працівники зобов'язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов'язків, не допускати дискримінації державної мови.

3.15. Одяг Працівників повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.

3.16. Працівники зобов'язані поважати приватне життя інших осіб.

3.17. Працівники зобов'язані знати вимоги Законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", постанови № 950, Загальних правил № 158, нормативно-правових актів та розпорядчих документів ДФС з питань запобігання корупції. Під час прийняття рішень у ситуаціях, які потенційно можуть призвести до скоєння корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, покладатися виключно на офіційні роз'яснення з питань застосування положень відповідних нормативно-правових актів.

4. Використання робочого часу

4.1. Працівники мають використовувати робочий час виключно для виконання службових обов'язків, завдань і функцій, передбачених їх посадовими обов'язками.

4.2. Керівники не повинні заохочувати, віддавати накази (розпорядження), доручення, примушувати або просити підлеглих використовувати робочий час для виконання інших дій, ніж ті, які потрібні для виконання службових обов'язків.

4.3. Працівникам під час виконання службових обов'язків та під час перебування в службових приміщеннях (на території) ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств, забороняється вживати алкогольні напої, наркотичні засоби або психотропні речовини, за винятком лікарських засобів.

4.4. Працівники не повинні допускати, у тому числі у позаробочий час, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам ДФС чи негативно вплинути на репутацію Працівника.

5. Використання службового становища

5.1. Працівники повинні використовувати своє службове становище виключно для виконання своїх посадових обов'язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами.

5.2. Працівникам заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення інших Працівників та осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

5.3. Працівникам забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

5.4. Працівники зобов'язані вживати заходів щодо запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, запобігати та врегульовувати конфлікт інтересів, дотримуватись вимог фінансового контролю.

6. Використання ресурсів ДФС, територіальних органів, Університету, підвідомчих підприємств

6.1. Працівники мають право використовувати ресурси ДФС (рухоме та нерухоме майно, кошти, службову інформацію, технології, інтелектуальну власність тощо) тільки в межах посадових обов'язків та доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами.

6.2. При виконанні своїх посадових обов'язків Працівники зобов'язані раціонально і дбайливо використовувати державну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат, а також не допускати зловживань та використання державного майна або коштів у приватних інтересах.

6.3. Працівники зобов'язані використовувати надані їм ресурси таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров'ю людей.

6.4. Працівники під час виконання функцій держави зобов'язані діяти виключно в державних інтересах.

6.5. Працівники забезпечують збереження державного майна, а також майна третіх осіб, право розпорядження яким отримано завдяки виконанню службових обов'язків, невикористання його усупереч інтересам служби та не за призначенням.

7. Використання інформації

7.1. Працівникам забороняється розголошувати персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом (далі - ІзОД), режим якої встановлено Законами України "Про державну таємницю", "Про інформацію", "Про захист персональних даних" та "Про доступ до публічної інформації", що стала їм відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

7.2. Поводження з ІзОД здійснюється працівником відповідно до вимог чинного законодавства, а у випадку, якщо йому стало відомо про загрозу чи факти неправомірного поширення ІзОД, він повинен негайно повідомити про це безпосереднього керівника.

8. Обмін інформацією

8.1. Працівникам забороняється обмежувати доступ до публічної інформації, крім випадків, встановлених Законом України "Про доступ до публічної інформації".

8.2. Працівники при спілкуванні під час виконання посадових обов'язків повинні дотримуватися таких правил:

1) надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують;

2) своєчасно надавати відповідно до визначеного порядку іншим Працівникам інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов'язків;

3) викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття.

8.3. Працівники зобов'язані додержуватись встановленого чинними нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДФС порядку обміну інформацією та взаємодії з громадянами, представниками підприємств, установ, організацій, представниками іноземних держав та їх підприємств, установ, організацій, міжнародних організацій та установ.

9. Відповідальність Працівників за порушення Правил

9.1. Персональна відповідальність щодо дотримання Правил покладається на кожного працівника ДФС, територіальних органів, Університету та підвідомчих підприємств.

9.2. За порушення Правил Працівники притягуються до відповідальності у встановленому законом порядку.

Директор Департаменту
з питань запобігання
та виявлення корупціїО. Халковський


Додаток
до Правил етичної поведінки в органах
Державної фіскальної служби
(п. 1.1)

ЗАЯВА

{Текст взято з сайту ДФС України http://sfs.gov.ua}on top