Document v0192734-15, current version — Revision on May 6, 2015, on the basis - v0275734-15

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.04.2015  № 192

Про затвердження Положення про Комісію для проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства культури України

{Наказ визнано таким, що не підлягає державній реєстрації
згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 539/5 від 10.04.2015}

аказом Міністерства культури від 06.05.2015  № 275 виключено пункти 2 та 3 цього Наказу}

Відповідно до підпункту "г" пункту 18 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та пункту 3 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію для проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства культури України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Віце-прем'єр-міністр України –
Міністр культури України


В.А. КириленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
07.04.2015  № 192

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію для проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства культури України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення, повноваження та порядок роботи Комісії для проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі – Комісія), що належать до сфери управління Міністерства культури України (далі – Мінкультури).

2. Комісія є колегіальним органом, який створюється Мінкультури для проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі – підприємства), і діє на постійній основі.

У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції».

3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами Мінкультури та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію Комісії, її кількісний та персональний склад затверджуються наказами Мінкультури.

5. Основними принципами діяльності Комісії є:

1) законність;

2) колегіальність прийняття рішень;

3) обґрунтованість прийнятих рішень;

4) відкритість, прозорість, об’єктивність, неупередженість.

ІІ. Порядок утворення та склад Комісії

1. Комісія утворюється у складі голови Комісії (далі – Голова), заступника Голови, членів Комісії та відповідального секретаря. Відповідальним секретарем Комісії є працівник Мінкультури, який бере участь у засіданнях без права голосу.

2. Комісія створюється у кількості не менше семи осіб.

3. До складу Комісії включаються:

1) керівники структурних підрозділів Мінкультури, органів виконавчої влади;

2) керівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінкультури, видатні діячі культури і мистецтва та незалежні експерти, які відповідають таким критеріям:

вища освіта;

досвід роботи не менше 5 років на керівних посадах в сфері культури;

досвід роботи в експертних радах, комісіях, робочих групах, інших дорадчих органах;

бездоганна ділова репутація.

4. У разі необхідності до персонального складу Комісії можуть вноситися доповнення та зміни.

5. Члени Комісії здійснюють свою роботу на громадських засадах.

ІІІ. Повноваження Комісії

1. Комісія:

1) розробляє та затверджує вимоги до претендентів на участь у конкурсному відборі;

2) оприлюднює у встановлені строки оголошення про проведення конкурсного відбору та його результати;

3) здійснює прийом, реєстрацію та перевірку на відповідність встановленим вимогам документів, поданих претендентами;

4) ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

5) приймає і реєструє конкурсні пропозиції, внесені учасниками конкурсного відбору;

6) забезпечує відкритість конкурсного відбору та за результатами розгляду конкурсних пропозицій визначає переможця;

7) заслуховує під час розгляду на закритому засіданні пропозиції з управління підприємством – конкурсні пропозиції учасника конкурсного відбору;

8) ухвалює рішення про затвердження результатів конкурсного відбору;

9) оголошує у встановленому порядку на своєму засіданні переможця конкурсного відбору;

10) вносить пропозиції Міністру культури щодо призначення у встановленому порядку переможців конкурсного відбору та укладання з ними відповідного контракту;

11) у разі відсутності претендентів на участь у конкурсному відборі, визнання конкурсних пропозицій такими, що не відповідають встановленим вимогам або реалізація яких не забезпечує належну ефективність управління підприємством, подає відповідні пропозиції Міністру культури;

12) здійснює інші повноваження, пов’язані з організацією та проведенням конкурсного відбору.

2. Комісія має право отримувати від Мінкультури, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3. Комісія зобов’язана:

1) здійснювати свої повноваження відповідно до покладеного на неї завдання;

2) сприяти забезпеченню рівних умов для претендентів та учасників конкурсного відбору;

3) запобігати конфлікту інтересів.

4. Комісію очолює Голова.

Голова:

1) організовує роботу Комісії, здійснює керівництво нею і несе персональну відповідальність за виконання покладеного на Комісію завдання;

2) визначає порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Комісії;

3) проводить засідання Комісії, ставить питання на голосування, оголошує результати голосування;

4) контролює питання щодо уникнення конфлікту інтересів членів Комісії;

5) представляє Комісію у взаємовідносинах з Мінкультури, іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

6) виконує інші функції, пов’язані з організацією та проведенням конкурсного відбору.

5. Відповідальний секретар Комісії:

1) відповідає за організаційне забезпечення проведення засідань Комісії;

2) забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії;

3) веде та оформлює протоколи засідань Комісії;

4) інформує членів Комісії про місце і час проведення засідання.

6. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватись з матеріалами, що належать до компетенції Комісії;

2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) отримувати усну додаткову інформацію від учасників конкурсного відбору під час засідань Комісії.

7. Члени Комісії зобов’язані:

1) брати участь у засіданнях Комісії;

2) дотримуватися вимог цього Положення та рішень Комісії;

3) бути неупередженими та об’єктивними під час проведення конкурсного відбору;

4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням членами Комісії своїх функцій;

5) не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору. Перед початком розгляду документів, поданих претендентами на участь у конкурсному відборі, коли має місце конфлікт інтересів, член Комісії зобов’язаний повідомити про це і пояснити суть конфлікту інтересів. Член Комісії, щодо якого є підстави вважати, що він має конфлікт інтересів з обговорюваного питання, участі в обговоренні і голосуванні не бере.

ІV. Порядок роботи Комісії

1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

2. Засідання Комісії проводить її Голова, а у разі його відсутності – заступник Голови Комісії.

3. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4. Рішення Комісії оформлюється протоколом засідання, який підписується Головою та усіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

5. Протокол засідання оформлюється відповідальним секретарем Комісії протягом трьох робочих днів з дати проведення засідання Комісії і доводиться до відома Міністра культури Головою Комісії у письмовій формі.

6. Матеріально-технічне забезпечення засідань Комісії здійснюється Мінкультури.

7. Оприлюднення інформації про роботу Комісії здійснюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Директор
Департаменту мистецтв
та навчальних закладівП.М. Білаш

{Текст зі змінами станом на 06.05.2015 взято з сайту Мінкультури України http://www.mincult.kmu.gov.ua}on top