Document v0189737-11, current version — Adoption on June 2, 2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.06.2011 N 189

Про затвердження Річного плану заходів
з виконання покладених на Мінприроди
завдань на 2011 рік

З метою належної організації роботи з виконання покладених на
Міністерство екології та природних ресурсів України завдань
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Річний план заходів з виконання покладених на
Мінприроди завдань на 2011 рік (далі - План), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства забезпечити контроль за виконанням заходів Плану.
3. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Романова М.І.
Міністр М.В.Злочевський

Додаток

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання покладених на Мінприроди
завдань на 2011 рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | назва заходу | рішення, на | виконавець |строк виконання |результати виконання,| |з/п | | підставі яких | | | очікуваний | | | |виконується захід | | | природоохоронний | | | | | | | ефект | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | I. Розвиток законодавства та співпраця з Верховною Радою України | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Участь в межах |Розпорядження | ЮД | упродовж року |Удосконалення | | |компетенції у роботі |Кабінету Міністрів| | |нормативно-правового | | |спрямованій на |України від | | |забезпечення у | | |приведення чинних |02.06.2010 | | |дозвільній сфері та у| | |нормативно-правових |N 1164-р | | |сфері контролю, з | | |актів до вимог Закону|( 1164-2010-р ) | | |питань дерегуляції | | |України "Про | | | |відносин у сфері | | |дозвільну систему у | | | |господарської | | |сфері господарської | | | |діяльності, зменшення| | |діяльності" | | | |регуляторного тиску | | |( 2806-15 ), зокрема | | | |на суб'єктів | | |розроблення та | | | |господарювання, | | |супровід підготовки | | | |створення | | |проектів | | | |сприятливого | | |нормативно-правових | | | |інвестиційного | | |актів, спрямованих на| | | |клімату шляхом | | |виконання вимог | | | |налагодження | | |Законів України "Про | | | |результативної | | |засади державної | | | |співпраці із | | |регуляторної політики| | | |структурними | | |у сфері господарської| | | |підрозділами | | |діяльності" | | | | | | |( 1160-15 ) та "Про | | | | | | |дозвільну систему у | | | | | | |сфері господарської | | | | | | |діяльності" | | | | | | |( 2806-15 ), зокрема | | | | | | |проектів законів | | | | | | |України "Про | | | | | | |реформування та | | | | | | |вдосконалення | | | | | | |дозвільної системи у | | | | | | |сфері охорони | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного | | | | | | |середовища, | | | | | | |раціонального і | | | | | | |невиснажливого | | | | | | |використання | | | | | | |природних ресурсів та| | | | | | |екологічної безпеки, | | | | | | |зменшення | | | | | | |регуляторного тиску | | | | | | |на суб'єктів | | | | | | |господарювання", "Про| | | | | | |внесення зміни до | | | | | | |статті 15 Закону | | | | | | |України "Про охорону | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного | | | | | | |середовища" тощо | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| | 2. |Проведення правової |Постанова Кабінету| ЮД | постійно |Забезпечення | | |експертизи проектів |Міністрів України | | |дотримання вимог | | |нормативно-правових |від 26.11.2008 | | |законодавства при | | |актів, які |N 1040 | | |розробленні проектів | | |розробляються |( 1040-2008-п ) | | |нормативно-правових | | |структурними | | | |актів | | |підрозділами | | | | | | |Міністерства, а також| | | | | | |тих, що надсилаються | | | | | | |іншими органами | | | | | | |виконавчої влади на | | | | | | |погодження | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| | 3. |Приведення у |Указ Президента | ЮД | упродовж року |Упорядкування на | | |відповідність до |України від | | |рівні підзаконних | | |Положення про |13.04.2011 N 452 | | |нормативно-правових | | |Міністерство екології|( 452/2011 ) | | |актів питань | | |та природних ресурсів| | | |визначення | | |України, | | | |повноважень та | | |затвердженого Указом | | | |функцій Міністерства | | |Президента України | | | |екології та природних| | |від 13.04.2011 N 452 | | | |ресурсів як головного| | |( 452/2011 ), | | | |органу у системі | | |нормативно-правових | | | |центральних органів | | |актів Кабінету | | | |виконавчої влади у | | |Міністрів України та | | | |формуванні і | | |власних | | | |забезпеченні | | |нормативно-правових | | | |реалізації державної | | |актів | | | |політики у сфері | | | | | | |охорони навколишнього| | | | | | |природного | | | | | | |середовища | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| | 4. |Приведення у |Закони України | ЮД | упродовж року |Упорядкування на | | |відповідність до |"Про центральні | | |рівні підзаконних | | |Законів України "Про |органи виконавчої | | |нормативно-правових | | |центральні органи |влади" ( 3166-17 )| | |актів питань | | |виконавчої влади" |та "Про Кабінет | | |визначення | | |( 3166-17 ) та |Міністрів України"| | |повноважень та | | |"Про Кабінет |( 2591-17 ). | | |функцій Міністерства | | |Міністрів України" | | | |екології та природних| | |( 2591-17 ) | | | |ресурсів як головного| | |нормативно-правових | | | |органу у системі | | |актів Кабінету | | | |центральних органів | | |Міністрів України та | | | |виконавчої влади у | | |власних | | | |формуванні і | | |нормативно-правових | | | |забезпеченні | | |актів | | | |реалізації державної | | | | | | |політики у сфері | | | | | | |охорони навколишнього| | | | | | |природного | | | | | | |середовища | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| | 5. |Приведення у |Постанова Кабінету| ЮД | упродовж року |Упорядкування на | | |відповідність до |Міністрів України | | |рівні підзаконних | | |постанови Кабінету |від 28.03.2011 | | |нормативно-правових | | |Міністрів України від|N 346 | | |актів питань | | |28.03.2011 N 346 |( 346-2011-п ) | | |визначення | | |( 346-2011-п ) | | | |повноважень та | | |"Про ліквідацію | | | |функцій Міністерства | | |урядових органів" | | | |екології та природних| | |нормативно-правових | | | |ресурсів як головного| | |актів Кабінету | | | |органу у системі | | |Міністрів України та | | | |центральних органів | | |власних | | | |виконавчої влади у | | |нормативно-правових | | | |формуванні і | | |актів | | | |забезпеченні | | | | | | |реалізації державної | | | | | | |політики у сфері | | | | | | |охорони навколишнього| | | | | | |природного | | | | | | |середовища | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| | 6. |Координація в межах |Закон України "Про| ЮД | постійно |Забезпечення | | |компетенції роботи |дозвільну систему | | |дотримання вимог | | |структурних |у сфері | | |відповідних законів, | | |підрозділів |господарської | | |зменшення | | |міністерства з |діяльності" | | |регуляторного тиску | | |реалізації вимог |( 2806-15 ) | | |на суб'єктів | | |Законів України "Про | | | |господарювання, а | | |засади державної | | | |також удосконалення | | |регуляторної політики| | | |відносин між органами| | |у сфері господарської| | | |Мінприроди та | | |діяльності" | | | |суб'єктами | | |( 1160-15 ) та "Про | | | |господарювання, що | | |дозвільну систему у | | | |сприятиме покращенню | | |сфері господарської | | | |екологічної ситуації | | |діяльності" | | | | | | |( 2806-15 ) | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| | 7. |Координація в межах |Розпорядження КМУ | ЮД | постійно |Забезпечення належної| | |компетенції роботи |від 09.06.2010 | | |реалізації вимог | | |структурних |N 1196-р | | |зазначеної програми | | |підрозділів |( 1196-2010-р ) | | |шляхом ефективної | | |Міністерства з | | | |співпраці із | | |реалізації у | | | |структурними | | |2011 році | | | |підрозділами | | |Загальнодержавної | | | |Міністерства | | |програми адаптації | | | | | | |законодавства України| | | | | | |до законодавства | | | | | | |Європейського Союзу | | | | | | |( 1629-15 ) | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| | 8. |Моніторинг |Постанова КМУ від | ЮД | упродовж року |Забезпечення | | |нормативно-правових |18.07.2007 N 950 | | |приведення всіх | | |актів |( 950-2007-п ) | | |нормативно-правових | | | | | | |актів у сфері охорони| | | | | | |довкілля до єдиних | | | | | | |вимог шляхом | | | | | | |результативної | | | | | | |співпраці із | | | | | | |структурними | | | | | | |підрозділами | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| | 9. |Участь в межах |Розпорядження КМУ | ЮД | упродовж року |Забезпечення | | |компетенції у |від 06.01.2010 | | |виконання на | | |розробці проектів |N 9-р | | |міжнародному рівні | | |міжнародних угод, |( 9-2010-р ) | | |зобов'язань, взятих | | |спрямованих на | | | |Україною та країнами,| | |реалізацію положень | | | |що межують з нею, | | |Конвенції про оцінку | | | |відповідно до | | |впливу на навколишнє | | | |Конвенції про оцінку | | |середовище в | | | |впливу на навколишнє | | |транскордонному | | | |середовище в | | |контексті | | | |транскордонному | | |( 995_272 ) | | | |контексті ( 995_272 )| | |(далі - Конвенція | | | |та вдосконалення | | |Еспоо) | | | |співробітництва з | | | | | | |іншими державами у | | | | | | |сфері охорони | | | | | | |довкілля | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |10. |Розроблення та |Розпорядження КМУ | ЮД |У місячний термін|Поступова | | |затвердження |від 06.01.2010 | |з моменту |імплементація | | |методичних |N 9-р ( 9-2010-р )| |прийняття |положень Конвенції | | |рекомендацій щодо | | |нормативно- |Еспоо ( 995_272 ) та | | |практичного | | |правових актів, |приведення | | |застосування | | |визначених у |нормативно-правових | | |Конвенції Еспоо | | |пункті 1 Плану |актів до її вимог, що| | |( 995_272 ) | | |дій (стратегії) |призведе до | | | | | |щодо виконання |покращення | | | | | |пунктів 11 - 12 |екологічної ситуації | | | | | |рішення IV/2 |в Україні та | | | | | |Сторін Конвенції |дозволить зробити | | | | | |про оцінку впливу|більш прозорими | | | | | |на навколишнє |відносини з іншими | | | | | |середовище в |країнами у сфері | | | | | |транскордонному |охорони довкілля | | | | | |контексті, | | | | | | |затвердженого | | | | | | |розпорядженням | | | | | | |Кабінету | | | | | | |Міністрів України| | | | | | |від 06.01.2010 р.| | | | | | |N 9-р | | | | | | |( 9-2010-р ) | | | | | | |(згідно резолюції| | | | | | |Прем'єр-міністра | | | | | | |України від | | | | | | |20.01.2011 | | | | | | |N 78027/1/1-10) | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |11. |Моніторинг |Постанова КМУ від | ЮД | постійно |Результативна | | |законопроектів, що |18.07.2007 N 950 | | |співпраця Мінприроди | | |належать до |( 950-2007-п ) | | |з Верховною Радою | | |компетенції | | | |України, якісна | | |Мінприроди, внесених | | | |підготовка проектів | | |до розгляду на | | | |законів та інших | | |пленарних засіданнях | | | |актів Верховної Ради | | |Верховної Ради | | | |України, | | |України та на | | | |супроводжувальних | | |засіданнях комітетів | | | |матеріалів до них, а | | |Верховної Ради | | | |також своєчасне | | |України | | | |проведення | | | | | | |експертизи, | | | | | | |підготовка висновків | | | | | | |до законопроектів, | | | | | | |внесених народними | | | | | | |депутатами України. | | | | | | |Розвиток та | | | | | | |вдосконалення | | | | | | |природоохоронного | | | | | | |законодавства | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |12. |Координація роботи |Постанова КМУ від | ЮД | постійно |Результативна | | |структурних |18.07.2007 N 950 | | |співпраця Мінприроди | | |підрозділів |( 950-2007-п ) | | |з Верховною Радою | | |Мінприроди в частині | | | |України, якісна | | |взаємодії з Верховною| | | |підготовка проектів | | |Радою України та | | | |законів та інших | | |Кабінетом Міністрів | | | |актів Верховної Ради | | |України | | | |України, | | | | | | |супроводжувальних | | | | | | |матеріалів до них, а | | | | | | |також своєчасне | | | | | | |проведення | | | | | | |експертизи, | | | | | | |підготовка висновків | | | | | | |до законопроектів, | | | | | | |внесених народними | | | | | | |депутатами України. | | | | | | |Розвиток та | | | | | | |вдосконалення | | | | | | |природоохоронного | | | | | | |законодавства | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |13. |Формування звіту щодо|Постанова КМУ від | ЮД | IV квартал |Визначення основних | | |законопроектної |18.07.2007 N 950 | | |напрямів | | |роботи Мінприроди за |( 950-2007-п ) | | |законопроектної | | |2011 рік та | | | |роботи, в частині | | |підготовка пропозицій| | | |розвитку та | | |Мінприроди до | | | |удосконалення | | |орієнтовного плану | | | |природоохоронного | | |законопроектної | | | |законодавства, на | | |роботи Кабінету | | | |2012 рік | | |Міністрів України на | | | | | | |2012 рік | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |14. |Розроблення та |Пункт 2.8 рішення | ЮД | II квартал |Встановлення єдиних | | |затвердження на рівні|колегії Мінприроди| | |вимог до підготовки | | |наказу Мінприроди |від 17.12.2010 р. | | |та оформлення | | |Методичних | | | |проектів | | |Рекомендацій з | | | |нормативно-правових | | |підготовки та | | | |актів, процедури їх | | |оформлення проектів | | | |розробки та розгляду | | |нормативно-правових | | | |відповідними | | |актів та дотримання | | | |суб'єктами | | |правил | | | |(структурними | | |нормопроектувальної | | | |підрозділами | | |техніки. | | | |Мінприроди, | | | | | | |центральними | | | | | | |органами виконавчої | | | | | | |влади діяльність яких| | | | | | |спрямовується і | | | | | | |координується | | | | | | |Міністром) | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |15. |Розроблення проекту |Розпорядження | ДДЕП та МД | I квартал |Поліпшення | | |постанови Кабінету |Кабінету Міністрів| | |екологічного стану | | |Міністрів України |України | | |території Криму | | |"Про затвердження |від 22.12.2010 | | |шляхом впровадження і| | |Державної цільової |N 2296-р | | |дотримання нормативів| | |екологічної програми |( 2296-2010-р ) | | |екологічної безпеки | | |розвитку Криму | | | |та екологічно | | |("Екологічно | | | |збалансованої системи| | |безпечний Крим") на | | | |природокористування | | |2011 - 2015 роки" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |16. |Розроблення та |План заходів щодо | ДДЕП та МД | грудень |Адаптація | | |подання на розгляд |виконання у | | |законодавства України| | |Уряду проекту Закону |2011 році | | |до законодавства ЄС, | | |"Про ратифікацію |Загальнодержавної | | |підвищення | | |Україною Протоколу |програми адаптації| | |міжнародного іміджу | | |про стратегічну |законодавства | | |України, вирішення | | |екологічну оцінку до |України до | | |питання | | |Конвенції про оцінку |законодавства ЄС | | |транскордонного | | |впливу на навколишнє |( 1629-15 ) | | |співробітництва, | | |середовище в | | | |створення додаткових | | |транскордонному | | | |важелів для вирішення| | |контексті" | | | |проблемних питань | | | | | | |такого | | | | | | |співробітництва | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |17. |Розроблення проекту |Постанова | ДДЕП та МД | грудень |Підвищення рівня | | |рішення Кабінету |Верховної Ради | | |екологічної безпеки | | |Міністрів України |України | | |технологій, що | | |"Про затвердження |від 20.02.2003 | | |використовуватимуться| | |Національної |N 565-IV | | |в промисловості та | | |Концепції |( 565-15 ); | | |виробництві | | |впровадження та |постанова Кабінету| | | | | |розвитку більш чистих|Міністрів України | | | | | |виробництв і |від 16.01.2008 | | | | | |екологічних |N 14 | | | | | |технологій на період |( 14-2008-п ) | | | | | |до 2020 року" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |18. |Розроблення та |Розпорядження | ДДЕП та МД |У місячний термін|Затвердження заходів | | |подання на розгляд |Кабінету Міністрів| |після |щодо покращення стану| | |Уряду проекту рішення|України від | |затвердження |навколишнього | | |Кабінету Міністрів |17.10.2007 N 880-р| |Положення про |природного | | |України "Про |( 880-2007-р ) | |Міністерство |середовища | | |затвердження | | |екології та | | | |Національного плану | | |природних | | | |дій з охорони | | |ресурсів України | | | |навколишнього | | | | | | |природного середовища| | | | | | |України на | | | | | | |2011 - 2015 роки" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |19. |Супровід під час |Рішення П'ятої | ДОПР та Е | упродовж року |Прийняття Закону | | |розгляду і погодження|сесії Наради | | |України "Про | | |з центральними |Сторін Конвенції | | |ратифікацію Україною | | |органами виконавчої |про охорону та | | |поправок до статей 25| | |влади проекту Закону |використання | | |і 26 Конвенції про | | |України "Про |транскордонних | | |охорону та | | |ратифікацію Україною |водотоків та | | |використання | | |поправок до статей |міжнародних озер | | |транскордонних | | |25 і 26 Конвенції про|1992 року | | |водотоків та | | |охорону та |( 994_273 ) | | |міжнародних озер | | |використання | | | |1992 року" | | |транскордонних | | | | | | |водотоків та | | | | | | |міжнародних озер | | | | | | |1992 року" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |20. |Супровід у Кабінеті |Указ Президента | ДОПР та Е | упродовж року |Прийняття Закону | | |Міністрів України та |України від | | |України "Про внесення| | |комітетах Верховної |06.04.2009 | | |змін до | | |Ради України |"Про рішення Ради | | |Загальнодержавної | | |законопроекту про |національної | | |програми розвитку | | |внесення змін до |безпеки і оборони | | |водного | | |Загальнодержавної |України від | | |господарства" | | |програми розвитку |27.02.2009 "Про | | | | | |водного господарства |стан безпеки | | | | | |за напрямом |водних ресурсів | | | | | |екологічного |держави та | | | | | |оздоровлення басейну |забезпечення | | | | | |Дніпра та поліпшення |населення якісною | | | | | |якості питної води |питною водою в | | | | | |( 2988-14, |населених пунктах | | | | | |123/97-ВР ) |України" | | | | | | |( 221/2009 ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |21. |Опрацювання та |Закон України "Про| ДОПР та Е | упродовж року |Узгодження проекту | | |узгодження із |затвердження | | |Закону України "Про | | |міністерствами та |Загальнодержавної | | |прибережну смугу | | |іншими |програми охорони | | |морів" та подання | | |заінтересованими |та відтворення | | |його на розгляд | | |центральними органами|довкілля | | |Кабінету Міністрів | | |виконавчої влади, |Азовського і | | |України | | |обласними |Чорного морів" | | | | | |держадміністраціями |( 2333-14 ) | | | | | |проекту Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |прибережну смугу | | | | | | |морів" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |22. |Підготовка проекту |Закон України "Про| УДЕМ | IV квартал |Встановлення єдиної | | |постанови Кабінету |дозвільну систему | | |форми дозволу на | | |Міністрів України |у сфері | | |викиди для існуючих | | |"Про внесення змін до|господарської | | |та новостворених | | |постанови Кабінету |діяльності" | | |об'єктів, єдиної | | |Міністрів України від|( 2806-15 ) | | |форми заяви | | |13.03.2002 N 302 (зі | | | | | | |змінами, внесеними, | | | | | | |згідно з постановою | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від | | | | | | |16.06.2004 N 769)" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |23. |Супровід у Верховній |Закон України "Про| ДОПР та Е | упродовж року |Забезпечення | | |Раді України проекту |охорону земель" | | |покращення стану усіх| | |Закону України "Про |( 962-15 ), | | |категорій земель і | | |Загальнодержавну |доручення | | |врегулювання | | |програму використання|Кабінету Міністрів| | |господарської та | | |та охорони земель" |України від | | |іншої діяльності у | | |(реєстр. Від |31.07.2003 N 42517| | |сфері збереження і | | |23.10.2008 N 3310) | | | |невиснажливого | | | | | | |використання земель в| | | | | | |Україні | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |24. |Розроблення проекту |Доручення Кабінету| ДОПР та Е | I квартал |Врегулювання проблем | | |Закону України "Про |Міністрів України | | |щодо встановлення меж| | |внесення змін до |від 20.08.2010 | | |прибережних захисних | | |Земельного та Водного|N 49443/2/1-10 та | | |смуг водних об'єктів,| | |кодексів України щодо|від 04.11.2010 | | |забезпечення | | |земель водного |N 49443/74/1-10 до| | |дотримання обмеженого| | |фонду". |абзацу четвертого | | |режиму господарської | | | |пункту 24 | | |діяльності на | | | |доручення | | |відповідних | | | |Президента України| | |територіях, а також | | | |від 12.08.2010 | | |узгодження норм | | | |N 1-1/1790 | | |Земельного | | | | | | |( 2768-14 ) та | | | | | | |Водного кодексів | | | | | | |України | | | | | | |( 213/95-ВР ) | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |25. |Розроблення |Загальнодержавна | ДЕБ | грудень |Адаптація | | |законопроекту "Про |програма адаптації| | |природоохоронного | | |внесення змін до |законодавства | | |законодавства до | | |Законів України "Про |України до | | |законодавства ЄС | | |пестициди і |законодавства ЄС | | | | | |агрохімікати" та "Про|( 1629-15 ) | | | | | |охорону навколишнього|(розпорядження КМУ| | | | | |природного |від 09.06.2010 | | | | | |середовища" |N 1196-р) | | | | | | |( 1196-2010-р ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |26. |Розроблення проекту |Закон України "Про| ДЕФ | I квартал |Приведення у | | |постанови Кабінету |Державний бюджет | | |відповідність до | | |Міністрів України |України | | |Закону України "Про | | |"Про затвердження |на 2011 рік" | | |Державний бюджет | | |Порядку використання |( 2857-17 ) | | |України на 2011 рік" | | |коштів, передбачених | | | |( 2857-17 ). | | |у державному бюджеті | | | |Затвердження | | |для комплексної | | | |постанови Кабінету | | |реалізації державної | | | |Міністрів України | | |екологічної політики,| | | |"Про затвердження | | |здійснення | | | |Порядку використання | | |природоохоронних | | | |у 2011 році коштів, | | |заходів" | | | |передбачених у | | | | | | |державному бюджеті | | | | | | |для комплексної | | | | | | |реалізації державної | | | | | | |екологічної політики,| | | | | | |здійснення | | | | | | |природоохоронних | | | | | | |заходів" | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |27. |Розроблення проекту |Закон України "Про| ДЕФ | I квартал |Приведення у | | |постанови Кабінету |Державний бюджет | | |відповідність до | | |Міністрів України |на 2011 рік" | | |Закону України "Про | | |"Про затвердження |( 2857-17 ) | | |Державний бюджет | | |Порядку використання | | | |України на 2011 рік" | | |коштів, передбачених | | | |( 2857-17 ), | | |у державному бюджеті | | | |прийняття постанови | | |для здійснення | | | |Кабінету Міністрів | | |природоохоронних | | | |України "Про | | |заходів, спрямованих | | | |затвердження Порядку | | |на запобігання | | | |використання у 2011 | | |виникненню та | | | |році коштів, | | |ліквідацію наслідків | | | |передбачених у | | |негативних природних | | | |державному бюджеті | | |явищ" | | | |для здійснення | | | | | | |природоохоронних | | | | | | |заходів, спрямованих | | | | | | |на запобігання | | | | | | |виникненню та | | | | | | |ліквідацію негативних| | | | | | |природних явищ" | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |28. |Розроблення проекту |Закон України "Про| ДЕФ | I квартал |Приведення у | | |постанови Кабінету |Державний бюджет | | |відповідність до | | |Міністрів України |на 2011 рік" | | |Закону України "Про | | |"Про затвердження |( 2857-17 ) | | |Державний бюджет | | |Порядку використання | | | |України на 2011 рік" | | |коштів, передбачених | | | |( 2857-17 ) | | |у державному бюджеті | | | | | | |для здійснення | | | | | | |заходів, спрямованих | | | | | | |на зменшення обсягів | | | | | | |викидів (збільшення | | | | | | |абсорбції) парникових| | | | | | |газів" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |29. |Розроблення проекту |Закон України "Про| ДЕФ | I квартал |Приведення у | | |постанови Кабінету |Державний бюджет | | |відповідність до | | |Міністрів України |на 2011 рік" | | |Закону України "Про | | |"Про затвердження |( 2857-17 ) | | |Державний бюджет | | |Порядку використання | | | |України на 2011 рік" | | |коштів, передбачених | | | |( 2857-17 ) | | |у державному бюджеті | | | | | | |для проведення | | | | | | |загальнодержавних | | | | | | |топографо-геодезичних| | | | | | |та картографічних | | | | | | |робіт і робіт з | | | | | | |демаркації та | | | | | | |делімітації | | | | | | |державного кордону" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |30. |Розроблення проекту |Закон України "Про| ДЕФ | I квартал |Приведення у | | |постанови Кабінету |Державний бюджет | | |відповідність до | | |Міністрів України |на 2011 рік" | | |Закону України "Про | | |"Про затвердження |( 2857-17 ) | | |Державний бюджет | | |Порядку використання | | | |України на 2011 рік" | | |коштів, передбачених | | | |( 2857-17 ) | | |у державному бюджеті | | | | | | |для розвитку | | | | | | |мінерально-сировинної| | | | | | |бази, в тому числі | | | | | | |буріння артезіанських| | | | | | |свердловин" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |31. |Розроблення проекту |Закон України "Про| ДЕФ | I квартал |Приведення у | | |постанови Кабінету |Державний бюджет | | |відповідність до | | |Міністрів України |на 2011 рік" | | |Закону України "Про | | |"Про затвердження |( 2857-17 ) | | |Державний бюджет | | |порядків використання| | | |України на 2011 рік" | | |коштів, передбачених | | | |( 2857-17 ) | | |у державному бюджеті | | | | | | |для захисту від | | | | | | |шкідливої дії вод | | | | | | |сільських населених | | | | | | |пунктів та | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | |угідь, проведення | | | | | | |державного | | | | | | |моніторингу | | | | | | |поверхневих вод, | | | | | | |паспортизації та | | | | | | |управління водними | | | | | | |ресурсами, ведення | | | | | | |водного кадастру" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |32. |Розроблення проекту |Закон України "Про| ДЕФ | I квартал |Приведення у | | |постанови Кабінету |Державний бюджет | | |відповідність до | | |Міністрів України |на 2011 рік" | | |Закону України "Про | | |"Про затвердження |( 2857-17 ) | | |Державний бюджет | | |Порядку використання | | | |України на 2011 рік" | | |коштів, передбачених | | | |( 2857-17 ) | | |у державному бюджеті | | | | | | |для виконання | | | | | | |боргових зобов'язань | | | | | | |за кредитом, | | | | | | |залученим державним | | | | | | |підприємством | | | | | | |"Львівська обласна | | | | | | |дирекція з | | | | | | |протипаводкового | | | | | | |захисту" під державну| | | | | | |гарантію" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |33. |Розроблення проекту |Закон України "Про| ДЕФ | I квартал |Приведення у | | |постанови Кабінету |Державний бюджет | | |відповідність до | | |Міністрів України |на 2011 рік" | | |Закону України "Про | | |"Про затвердження |( 2857-17 ) | | |Державний бюджет | | |Порядку використання | | | |України на 2011 рік" | | |коштів, передбачених | | | |( 2857-17 ) | | |у державному бюджеті | | | | | | |для розробки та | | | | | | |впровадження | | | | | | |комплексної | | | | | | |інформаційної системи| | | | | | |Міністерства екології| | | | | | |та природних ресурсів| | | | | | |України" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |34. |Розроблення проекту |Закон України "Про| ДЕФ | I квартал |Приведення у | | |постанови Кабінету |Державний бюджет | | |відповідність до | | |Міністрів України |на 2011 рік" | | |Закону України "Про | | |"Про затвердження |( 2857-17 ) | | |Державний бюджет | | |Порядку використання | | | |України на 2011 рік" | | |коштів, передбачених | | | |( 2857-17 ) | | |у державному бюджеті | | | | | | |для реалізації | | | | | | |заходів щодо очистки | | | | | | |стічних вод в місті | | | | | | |Одесі" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |35. |Розроблення проекту |Закон України "Про| ДЕФ | I квартал |Приведення у | | |постанови Кабінету |Державний бюджет | | |відповідність до | | |Міністрів України |на 2011 рік" | | |Закону України "Про | | |"Про затвердження |( 2857-17 ) | | |Державний бюджет | | |Порядку використання | | | |України на 2011 рік" | | |коштів, передбачених | | | |( 2857-17 ) | | |у державному бюджеті | | | | | | |для фінансування | | | | | | |заходів з виконання | | | | | | |міжнародних | | | | | | |зобов'язань України | | | | | | |за Рамковою | | | | | | |конвенцією ООН про | | | | | | |зміну клімату та | | | | | | |Кіотським протоколом | | | | | | |до неї" | | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | II. Державне регулювання та вдосконалення його механізмів | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| |36. |Супровід і подання на|Водний кодекс | ДОПР та Е | упродовж року |Визначення та | | |державну реєстрацію |України | | |затвердження | | |до Мін'юсту проекту |( 213/95-ВР ) | | |критеріїв | | |наказу Мінприроди | | | |встановлення | | |"Про затвердження | | | |технологічних | | |Методики встановлення| | | |нормативів відведення| | |технологічних | | | |дощових вод у водні | | |нормативів відведення| | | |об'єкти із | | |дощових стічних вод у| | | |використанням | | |водні об'єкти" | | | |європейського досвіду| | | | | | |у цій галузі, | | | | | | |гармонізації | | | | | | |вітчизняних | | | | | | |нормативів з вимогами| | | | | | |ЄС | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |37. |Узгодження і подання |Міжнародна | ДОПР та Е | упродовж року |Приведення | | |на розгляд Кабінету |конвенція по | | |категоризації | | |Міністрів України |запобіганню | | |шкідливих речовин, | | |проекту постанови |забрудненню з | | |зазначених у | | |Кабінету Міністрів |суден 1973 року | | |постанові Кабінету | | |"Про внесення змін до|( 896_009 ), | | |Міністрів України від| | |постанови Кабінету |змінена Протоколом| | |03.07.95 N 484 | | |Міністрів України від|1978 року до неї | | |( 484-95-п ) у | | |03.07.95 N 484" |(МАРПОЛ 73/78) | | |відповідність до | | | |( 995_829 ) | | |категоризації | | | | | | |шкідливих речовин | | | | | | |згідно з новою | | | | | | |редакцією додатка II | | | | | | |до Протоколу | | | | | | |1978 року Конвенції | | | | | | |MARPOL - 73/78 | | | | | | |( 995_829 ). | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |38. |Супровід і подання на|Водний кодекс | ДОПР та Е | упродовж року |Удосконалення | | |державну реєстрацію |України | | |механізмів видачі | | |до Мін'юсту проекту |( 213/95-ВР ) | | |дозволів на | | |наказу "Про | | | |спеціальне | | |затвердження форм | | | |водокористування | | |дозволу на спеціальне| | | | | | |водокористування та | | | | | | |клопотання щодо його | | | | | | |отримання". | | | | | | | | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |39. |Розроблення проекту |Закон України "Про| УДЕМ | IV квартал |Підготовка проекту | | |постанови Кабінету |охорону | | |постанови КМУ "Про | | |Міністрів України |навколишнього | | |затвердження Порядку | | |"Про затвердження |природного | | |проведення | | |Порядку проведення |середовища" | | |моніторингу | | |моніторингу |( 1264-12 ) | | |навколишнього | | |навколишнього | | | |природного середовища| | |природного середовища| | | |підприємствами, | | |підприємствами, | | | |установами та | | |установами та | | | |організаціями, | | |організаціями, | | | |діяльність яких | | |діяльність яких | | | |призводить або може | | |призводить або може | | | |призвести до | | |призвести до | | | |погіршення стану | | |погіршення стану | | | |навколишнього | | |навколишнього | | | |природного | | |природного | | | |середовища" | | |середовища" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |40. |Підготовка проекту |Закон України "Про| УДЕМ | IV квартал |Методологічне | | |наказу Мінприроди |охорону | | |забезпечення | | |"Про затвердження |навколишнього | | |проведення | | |Методики проведення |природного | | |моніторингу | | |моніторингу |середовища" | | |навколишнього | | |навколишнього |( 1264-12 ) | | |природного середовища| | |природного середовища| | | |підприємствами, | | |підприємствами, | | | |установами та | | |установами та | | | |організаціями, | | |організаціями, | | | |діяльність яких | | |діяльність яких | | | |призводить або може | | |призводить або може | | | |призвести до | | |призвести до | | | |погіршення стану | | |погіршення стану | | | |навколишнього | | |навколишнього | | | |природного | | |природного | | | |середовища | | |середовища" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |41. |Розроблення проекту |Закон України "Про| УДЕМ | III квартал |Визначення порядку | | |наказу Мінприроди |охорону | | |формування, | | |"Про затвердження |навколишнього | | |збереження та | | |Порядку формування, |природного | | |використання | | |збереження та |середовища" | | |інформаційних | | |використання |( 1264-12 ) | | |ресурсів у державній | | |інформаційних | | | |системі моніторингу | | |ресурсів у державній | | | |довкілля | | |системі моніторингу | | | | | | |довкілля" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |42. |Розроблення проектів |Закон України "Про| УДЕМ | IV квартал |Встановлення | | |наказів про |охорону | | |нормативів | | |затвердження |атмосферного | | |граничнодопустимих | | |нормативів |повітря" | | |викидів забруднюючих | | |граничнодопустимих |( 2707-12 ); | | |речовин стаціонарних | | |викидів (ГДВ) |постанова Кабінету| | |джерел дозволить | | |забруднюючих речовин |Міністрів України | | |зменшити викиди | | |із стаціонарних |від 28.12.2001 | | |забруднюючих речовин | | |джерел |N 1780 | | |в атмосферне повітря | | | |( 1780-2001-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |порядку | | | | | | |розроблення та | | | | | | |затвердження | | | | | | |нормативів | | | | | | |граничнодопустимих| | | | | | |викидів | | | | | | |забруднюючих | | | | | | |речовин від | | | | | | |стаціонарних | | | | | | |джерел" | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |43. |Розроблення проекту |Постанова Кабінету| УДЕМ | IV квартал |Впровадження базової | | |наказу Мінприроди |Міністрів України | | |системи екологічних | | |"Про затвердження |від 05.12.2007 | | |показників для | | |базової системи |N 1376 | | |удосконалення оцінок | | |екологічних |( 1376-2007-п ) | | |та підготовки | | |показників" | | | |доповідей про стан | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного | | | | | | |середовища | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |44. |Розроблення проекту |Постанова Кабінету| УДЕМ | IV квартал |Зменшення викидів | | |наказу про |Міністрів України | | |забруднюючих речовин | | |затвердження правил |від 28.12.2001 | | |в атмосферне повітря | | |ведення належної |N 1780 | | | | | |сільськогосподарської|( 1780-2001-п ) | | | | | |практики, яка сприяє | | | | | | |скороченню викидів | | | | | | |аміаку та утилізації | | | | | | |біогазу | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |45. |Розроблення проекту |Постанова Кабінету| УДЕМ | IV квартал |Затверджена | | |наказу "Про |Міністрів України | | |Інструкція з | | |затвердження |від 13.12.2001 | | |проведення | | |Інструкції з |N 1655 | | |інвентаризації | | |проведення |( 1655-2001-п ) | | |стаціонарних джерел | | |інвентаризації |"Про затвердження | | |викидів забруднюючих | | |стаціонарних джерел |Порядку ведення | | |речовин в атмосферне | | |викидів забруднюючих |державного обліку | | |повітря забезпечить | | |речовин в атмосферне |в галузі охорони | | |удосконалення | | |повітря" |атмосферного | | |нормативної бази з | | | |повітря" | | |питань охорони | | | | | | |атмосферного повітря | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |46. |Розроблення проекту |Закон України "Про| УДЕМ | IV квартал |Зменшення викидів | | |наказу про |охорону | | |забруднюючих речовин | | |затвердження |атмосферного | | |в атмосферне повітря | | |екологічних вимог до |повітря" | | | | | |автозаправних станцій|( 2707-12 ); | | | | | |щодо зменшення |постанова Кабінету| | | | | |викидів забруднюючих |Міністрів України | | | | | |речовин в атмосферне |від 23.04.2008 | | | | | |повітря |N 411 | | | | | | |( 411-2008-п ) | | | | | | |"Про доповнення | | | | | | |переліків | | | | | | |центральних | | | | | | |органів виконавчої| | | | | | |влади, на які | | | | | | |покладаються | | | | | | |розроблення | | | | | | |технічних | | | | | | |регламентів і | | | | | | |функції технічного| | | | | | |регулювання у | | | | | | |визначених сферах | | | | | | |діяльності" | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |47. |Розроблення |Розпорядження | УДЕМ | IV квартал |Розроблення та | | |регіональних планів |Кабінету Міністрів| | |затвердження | | |заходів з адаптації |України від | | |регіональних планів | | |до зміни клімату |18.08.2005 N 346-р| | |заходів сприятиме | | | |( 346-2005-р ) | | |адаптації | | | | | | |життєдіяльності | | | | | | |населення до зміни | | | | | | |клімату | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |48. |Створення і підтримка|Постанова Кабінету| УДЕМ | упродовж року |Інформаційно- | | |інформаційної бази |Міністрів України | | |аналітичні матеріали | | |даних про вітчизняних|від 04.03.2004 | | |про виконання | | |користувачів та |N 256 | | |державної цільової | | |постачальників |( 256-2004-п ) | | |програми | | |озоноруйнівних | | | |( 256-2004-п ). | | |речовин | | | |Моніторинг переходу | | | | | | |вітчизняних | | | | | | |підприємств на | | | | | | |застосування | | | | | | |озонобезпечних | | | | | | |замінників та | | | | | | |технологій | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |49. |Розроблення і |Закон України "Про| ДОПР та Е |у тримісячний |Установлення єдиних | | |погодження із |рослинний світ" | |термін після |правил збирання | | |заінтересованими |( 591-14 ), ст. 17| |прийняття Закону |технічної, | | |центральними органами| | |України "Про |лікарської, пряно- | | |виконавчої влади | | |внесення змін до |ароматичної та | | |проекту постанови | | |деяких |харчової сировини з | | |Кабінету Міністрів | | |законодавчих |дикорослих рослин | | |України "Про | | |актів у зв'язку з|сприятиме | | |затвердження Правил | | |прийняттям Закону|забезпеченню | | |збирання технічної, | | |України "Про |невиснажливого | | |лікарської, пряно- | | |дозвільну систему|використання | | |ароматичної та | | |у сфері |відповідних об'єктів | | |харчової сировини з | | |господарської |рослинного світу | | |дикорослих рослин" | | |діяльності" | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |50. |Підготовка проекту |Імплементація | ДЕБ | грудень |Підвищення | | |постанови Кабінету |рішень усіх | | |ефективності обміну | | |Міністрів України |конвенцій про | | |інформацією із | | |"Про створення Центру|синергізм | | |Секретаріатами | | |імплементації в | | | |конвенцій | | |Україні Базельської | | | | | | |конвенції, | | | | | | |Роттердамської | | | | | | |конвенції, | | | | | | |Стокгольмської | | | | | | |конвенції, | | | | | | |Стратегічного | | | | | | |підходу до | | | | | | |міжнародного | | | | | | |управління хімічними | | | | | | |речовинами" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |51. |Підготовка проекту |Доручення Кабінету| ДЕБ | III квартал |Удосконалення | | |постанови Кабінету |Міністрів України | | |нормативно-правової | | |Міністрів України |від 31.03.2010 | | |бази в сфері | | |"Про внесення змін та|N 6936/4/1-10 | | |поводження з | | |доповнень до | | | |відходами | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України від| | | | | | |03.08.98 N 1218" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |52. |Підготовка проекту |Доручення Кабінету| ДЕБ | III квартал |Удосконалення | | |постанови Кабінету |Міністрів України | | |нормативно-правової | | |Міністрів України |від 20.08.2010 | | |бази в сфері | | |"Про внесення змін і |N 23907/16/1-09 | | |поводження з | | |доповнень до | | | |відходами | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України від| | | | | | |26.07.2001 N 915" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |53. |Підготовка проекту |Доручення Кабінету| ДЕБ | III квартал |Удосконалення | | |постанови Кабінету |Міністрів України | | |нормативно-правової | | |Міністрів України |від 31.03.2010 | | |бази в сфері | | |"Про внесення змін і |N 6936/4/1-10 | | |транскордонного | | |доповнень до | | | |перевезення відходів | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України від| | | | | | |13.07.2000 N 1120" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |54. |Підготовка проекту |Загальнодержавна | ДЕБ | III квартал |Уточнення переліку | | |постанови Кабінету |програма адаптації| | |отруйних речовин, у | | |Міністрів України |законодавства | | |тому числі продуктів | | |"Про внесення змін і |України до | | |біотехнології та | | |доповнень до |законодавства ЄС | | |інших біологічних | | |постанови Кабінету |( 1629-15 ) | | |агентів | | |Міністрів України від|(розпорядження КМУ| | | | | |20.06.95 N 440" |від 09.06.2010 | | | | | | |N 1196-р) | | | | | | |( 1196-2010-р ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |55. |Підготовка проекту |Доручення Кабінету| ДЕБ | червень |Уточнення переліку | | |постанови Кабінету |Міністрів України | | |документів, які | | |Міністрів України |від 31.03.2010 | | |додаються до заяви | | |"Про внесення змін до|N 6936/4/1-10 | | |про видачу ліцензій у| | |постанови Кабінету | | | |сфері поводження з | | |Міністрів України від| | | |небезпечними | | |04.07.2001 N 756 "Про| | | |відходами та | | |затвердження переліку| | | |відходами як | | |документів, які | | | |вторинної сировини | | |додаються до заяви | | | | | | |про видачу ліцензії | | | | | | |для окремого виду | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |56. |Підготовка проекту |Загальнодержавна | ДЕБ | IV квартал |Удосконалення умов | | |наказу Мінприроди |програма адаптації| | |для отримання | | |"Про внесення змін до|законодавства | | |дозволів на | | |наказу від 30.07.2002|України до | | |поводження з | | |N 294 Про |законодавства ЄС | | |небезпечними | | |затвердження |( 1629-15 ) | | |хімічними речовинами | | |Інструкції про |(розпорядження КМУ| | |спрямовано на | | |розгляд заявок та |від 09.06.2010 | | |забезпечення | | |надання дозволів на |N 1196-р) | | |прозорості процесу | | |виробництво, |( 1196-2010-р ) | | |надання дозволів та | | |зберігання, | | | |максимальному | | |транспортування, | | | |спрощенню процедури | | |використання, | | | |їх надання | | |захоронення, | | | | | | |знищення та | | | | | | |утилізацію отруйних | | | | | | |речовин, у тому числі| | | | | | |продуктів | | | | | | |біотехнології та | | | | | | |інших біологічних | | | | | | |агентів" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |57. |Підготовка проекту |Доручення Кабінету| ДЕБ | III квартал |Удосконалення умов | | |наказу Мінприроди |Міністрів України | | |для здійснення | | |"Про внесення змін і |від 31.03.2010 | | |діяльності у сфері | | |доповнень до наказу |N 6936/4/1-10 | | |поводження з | | |Мінекології від | | | |відходами як | | |19.03.2001 N 52/105" | | | |вторинною сировиною | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |58. |Підготовка проекту |Закон України "Про| ДОПР та Е |у тримісячний |Урегулювання питань | | |наказу Мінприроди |рослинний світ" | |термін після |щодо ввезення в | | |"Про затвердження |( 591-14 ) | |прийняття Закону |Україну та вивезення | | |Правил ввезення в | | |України "Про |за її межі об'єктів | | |Україну та вивезення | | |внесення змін до |рослинного світу | | |за її межі об'єктів | | |деяких | | | |рослинного світу" | | |законодавчих | | | | | | |актів у зв'язку з| | | | | | |прийняттям Закону| | | | | | |України "Про | | | | | | |дозвільну систему| | | | | | |у сфері | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності" | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |59. |Розроблення проекту |Закон України "Про| ДОПР та Е |у тримісячний |Установлення єдиного | | |наказу "Про |Червону книгу | |термін після |порядку щодо | | |затвердження Порядку |України" | |прийняття Закону |спеціального | | |видачі та форми |( 3055-14 ) | |України "Про |використання об'єктів| | |дозволів на | | |внесення змін до |рослинного та | | |спеціальне | | |деяких |тваринного світу, | | |використання | | |законодавчих |занесених до | | |(добування, збирання)| | |актів у зв'язку з|Червоної книги | | |об'єктів рослинного | | |прийняттям Закону|України | | |та тваринного світу, | | |України "Про | | | |занесених до | | |дозвільну систему| | | |Червоної книги | | |у сфері | | | |України" | | |господарської | | | | | | |діяльності" | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |60. |Затвердження проекту |Закон України "Про| ДОПР та Е | III квартал |Законодавче | | |наказу "Про |тваринний світ" | | |врегулювання | | |затвердження |( 2894-14 ), | | |діяльності центрів | | |Положення про |ст. 47 | | |порятунку і | | |природоохоронну | | | |реабілітації морських| | |діяльність центру | | | |ссавців | | |порятунку і | | | | | | |реабілітації морських| | | | | | |ссавців" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |61. |Затвердження проекту |Постанова Кабінету| ДОПР та Е | IV квартал |Встановлення єдиної | | |наказу Мінприроди |Міністрів України | | |форми | | |"Про затвердження |від 25.07.2007 | | |дозволу/сертифіката | | |форм дозволів на |N 953 | | |CITES та заявки на | | |імпорт та експорт |( 953-2007-п ) | | |отримання дозвільного| | |зразків видів дикої | | | |документа | | |фауни і флори, | | | | | | |сертифікатів на | | | | | | |пересувні виставки, | | | | | | |реекспорт та | | | | | | |інтродукцію з моря | | | | | | |зазначених зразків, | | | | | | |які є об'єктами | | | | | | |регулювання Конвенції| | | | | | |про міжнародну | | | | | | |торгівлю видами дикої| | | | | | |фауни і флори, що | | | | | | |перебувають під | | | | | | |загрозою зникнення, | | | | | | |та зразку заяви для | | | | | | |їх отримання". | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |62. |Затвердження проекту |Постанова Кабінету| ДОПР та Е | IV квартал |Створення реєстру | | |наказу "Про |Міністрів України | | |колекції зразків | | |затвердження Порядку |від 13.12.2000 | | |CITES, що перебувають| | |реєстрації колекцій |N 1822 | | |у власності юридичних| | |та інших зібрань |( 1822-2000-п ) | | |та фізичних осіб. | | |зразків дикої фауни і| | | |Реєстрація колекцій | | |флори, які є | | | |та інших зібрань | | |об'єктами регулювання| | | |дикої фауни і флори, | | |Конвенції про | | | |які є об'єктами | | |міжнародну торгівлю | | | |регулювання Конвенції| | |видами дикої фауни і | | | |CITES ( 995_129 ) | | |флори, що перебувають| | | | | | |під загрозою | | | | | | |зникнення, і | | | | | | |утримуються | | | | | | |(зберігаються) в | | | | | | |Україні". | | | | | | | | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |63. |Доопрацювання та |Закони України | ДОПР та Е | IV квартал |Включення територій | | |погодження із |"Про | | |та об'єктів, які є | | |заінтересованими |Загальнодержавну | | |цінними з точки зору | | |центральними органами|програму | | |ландшафтного та | | |виконавчої влади |формування | | |біотичного | | |проекту постанови |національної | | |різноманіття, до | | |Кабінету Міністрів |екологічної мережі| | |переліків територій | | |України "Про |України на | | |та об'єктів | | |затвердження Порядку |2000 - 2015 роки" | | |екомережі | | |включення територій |( 1989-14 ), "Про | | | | | |та об'єктів до |екологічну мережу | | | | | |переліків територій |України" | | | | | |та об'єктів |( 1864-15 ) | | | | | |екомережі" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |64. |Забезпечення ведення |Закони України | ДОПР та Е | постійно |Збереження, | | |державних кадастрів |"Про рослинний | | |відтворення та | | |рослинного і |світ" ( 591-14 ), | | |невиснажливе | | |тваринного світу |"Про тваринний | | |використання ресурсів| | | |світ" ( 2894-14 ),| | |тваринного і | | | |"Про | | |рослинного світу, | | | |Загальнодержавну | | |сприятиме виконанню | | | |програму | | |міжнародних | | | |формування | | |зобов'язань України | | | |національної | | |щодо збереження | | | |екологічної мережі| | |біорізноманіття | | | |України на | | | | | | |2000 - 2015" | | | | | | |( 1989-14 ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |65. |Погодження із |Закон України "Про| ДЗС | II півріччя |Поліпшення охорони | | |заінтересованими |внесення змін до | | |територій та об'єктів| | |міністерствами та |Закону України | | |природно-заповідного | | |іншими центральними |"Про природно- | | |фонду України | | |органами виконавчої |заповідний фонд | | | | | |влади проекту |України" | | | | | |постанови Кабінету |( 1826-17 ) | | | | | |Міністрів України | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Положення про службу | | | | | | |державної охорони | | | | | | |природно-заповідного | | | | | | |фонду України" та | | | | | | |внесення на розгляд | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |66. |Підготовка та подання|Указ Президента | ДЗС | II півріччя |Збільшення такс для | | |на розгляд Уряду |України від | | |обчислення розміру | | |проекту акта про |23.05.2005 N 838 | | |відшкодування | | |внесення змін до |( 838/2005 ) | | |збитків, заподіяних | | |постанови Кабінету |"Про заходи щодо | | |природним комплексам | | |Міністрів України від|дальшого розвитку | | |територій та об'єктів| | |21.04.98 N 521 |природно- | | |природно-заповідного | | |( 521-98-п ) "Про |заповідної справи | | |фонду | | |затвердження такс для|в Україні" | | | | | |обчислення розміру | | | | | | |відшкодування | | | | | | |збитків, заподіяних | | | | | | |порушенням | | | | | | |природоохоронного | | | | | | |законодавства у межах| | | | | | |територій та об'єктів| | | | | | |природно-заповідного | | | | | | |фонду України" | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |67. |Участь у підготовці |Постанова Кабінету| ДДЕП та МД | упродовж року |Забезпечення | | |Угод щодо |Міністрів України | | |опрацювання | | |регіонального |від 23.05.2007 | | |природоохоронних | | |розвитку |N 751 | | |розділів Угод щодо | | |Чернігівської, |( 751-2007-п ) | | |регіонального | | |Запорізької, | | | |розвитку між | | |Луганської, | | | |Кабінетом Міністрів | | |Житомирської, | | | |України і обласними | | |Кіровоградської та | | | |радами регіонів та | | |інших областей. | | | |надання пропозицій | | | | | | |щодо запланованих | | | | | | |спільних заходів | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |68. |Підготовка інформації|Постанова Кабінету| ДДЕП та МД | квітень |Інформаційно- | | |щодо екологічних |Міністрів України | | |аналітичні матеріали | | |показників у розрізі |від 20.06.2007 | | |екологічні показники | | |регіонів |N 833 | | |у розрізі регіонів | | | |( 833-2007-п ) | | |для аналізу | | | | | | |соціально- | | | | | | |економічного | | | | | | |становища відповідних| | | | | | |регіонів та | | | | | | |своєчасного виявлення| | | | | | |негативних тенденцій | | | | | | |та забезпечення | | | | | | |оперативного | | | | | | |прийняття | | | | | | |управлінських рішень | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |69. |Організаційне |Постанова Кабінету| ДЕФ | постійно |Забезпечення | | |забезпечення |Міністрів України | | |бюджетного процесу. | | |формування проектів |від 28.02.2011 | | |Затвердження планів | | |Планів |N 163 | | |природоохоронних | | |природоохоронних |( 163-2011-п ) | | |заходів за бюджетними| | |заходів за бюджетними| | | |програмами Державного| | |програмами Державного| | | |фонду охорони | | |фонду охорони | | | |навколишнього | | |навколишнього | | | |природного | | |природного середовища| | | |середовища | | |на 2011 рік та | | | | | | |узагальнення звітної | | | | | | |інформації щодо | | | | | | |виконання | | | | | | |природоохоронних | | | | | | |заходів | | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | III. Розроблення та реалізація Державних та регіональних програм | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| |70. |Розроблення проекту |Указ Президента | ДОПР та Е | упродовж року |Проект Закону України| | |Закону України "Про |України від | | |"Про внесення змін до| | |внесення змін до |06.04.2009 | | |Закону України "Про | | |Закону України від |N 221/2009 | | |затвердження | | |22.03.2001 N 2333-III|( 221/2009 ) "Про | | |Загальнодержавної | | |"Про затвердження |рішення Ради | | |програми охорони та | | |Загальнодержавної |національної | | |відтворення довкілля | | |програми охорони та |безпеки і оборони | | |Азовського і Чорного | | |відтворення довкілля |України від 27 | | |морів" | | |Азовського і Чорного |лютого 2009 року | | | | | |морів" |"Про стан безпеки | | | | | | |водних ресурсів | | | | | | |держави та | | | | | | |забезпечення | | | | | | |населення якісною | | | | | | |питною водою в | | | | | | |населених пунктах | | | | | | |України" | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |71. |Організаційне |Наказ | ДДЕП та МД | II квартал |Забезпечення | | |забезпечення |Мінекоресурсів від| | |бюджетного процесу | | |формування проекту |07.11.2000 N 187 | | | | | |Плану |( z0878-00 ) | | | | | |науково-дослідних та | | | | | | |дослідно- | | | | | | |конструкторських | | | | | | |робіт на 2012 рік (за| | | | | | |науковою частиною | | | | | | |бюджетної програми | | | | | | |КПКВ 2401040). | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |72. |Координація та |Наказ | ДДЕП та МД | постійно |Забезпечення | | |контроль ходу |Мінекоресурсів від| | |дотримання умов | | |виконання Плану |07.11.2000 N 187 | | |укладених договорів | | |науково-дослідних та |( z0878-00 ) | | | | | |дослідно- | | | | | | |конструкторських | | | | | | |робіт (за науковою | | | | | | |частиною бюджетної | | | | | | |програми КПКВ | | | | | | |2401040). | | | | | | | | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |73. |Забезпечення |Постанова Кабінету| УДЕМ | IV квартал |Забезпечення розвитку| | |реалізації завдань та|Міністрів України | | |та підвищення | | |заходів Державної |від 05.12.2007 | | |ефективності | | |цільової екологічної |N 1376 | | |функціонування | | |програми проведення |( 1376-2007-п ) | | |державної системи | | |моніторингу | | | |моніторингу | | |навколишнього | | | |навколишнього | | |природного | | | |природного | | |середовища | | | |середовища | | |( 1376-2007-п ) | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |74. |Супровід та |Закон України "Про| ДОПР та Е | упродовж року |Охорона, збереження | | |координація виконання|Загальнодержавну | | |та відтворення | | |Загальнодержавної |програму | | |екосистем, біо- та | | |програми формування |формування | | |ландшафтного | | |національної |національної | | |різноманіття, шляхом | | |екологічної мережі |екологічної мережі| | |збільшення площі | | |України на |України на | | |екомережі | | |2000 - 2015 роки |2000 - 2015 роки" | | | | | |( 1989-14 ) |( 1989-14 ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |75. |Розроблення проекту |Закон України "Про| ДОПР та Е |у шестимісячний |Внесення змін до | | |Закону України про |Загальнодержавну | |термін після |Програми ( 1989-14 ),| | |внесення змін до |програму | |прийняття |з врахуванням змін у | | |Загальнодержавної |формування | |Загальнодержавної|соціально-економічній| | |програми формування |національної | |програми розвитку|сфері і у сфері | | |національної |екологічної мережі| |заповідної справи|земельних відносин, | | |екомережі України на |України на | |на період до |приведення у | | |2000 - 2015 роки |2000 - 2015 роки" | |2020 року |відповідність до | | |( 1989-14 ) |( 1989-14 ) | | |законодавства | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |76. |Розроблення проекту |Постанова Кабінету| ДОПР та Е |у тримісячний |Сприяння призупиненню| | |концепції |Міністрів України | |термін після |деградації земель та | | |Національної програми|від 06.05.2005 | |прийняття |опустелювання | | |дій по боротьбі з |N 324 | |Загальнодержавної| | | |опустелюванням та |( 324-2005-п ), | |програми | | | |деградацією земель |доручення Кабінету| |використання та | | | | |Міністрів України | |охорони земель | | | | |від 11.10.2002 | | | | | | |N 8372/3 | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |77. |Погодження із |Укази Президента | ДЗС | упродовж року |Забезпечення | | |заінтересованими |України від | | |ефективної реалізації| | |міністерствами та |23.05.2005 N 838 | | |державної політики у | | |іншими центральними |( 838/2005 ) та | | |сфері розвитку | | |органами виконавчої |від 14.08.2009 | | |заповідної справи на | | |влади проекту Закону |N 611 | | |період до 2020 року | | |України "Про |( 611/2009 ), | | | | | |затвердження |розпорядження | | | | | |Загальнодержавної |Кабінету Міністрів| | | | | |цільової екологічної |України від | | | | | |програми розвитку |08.02.2006 N 70-р | | | | | |заповідної справи на |( 70-2006-р ) | | | | | |період до 2020 року".| | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |78. |Підготовка інформації|Постанова Кабінету| ДДЕП та МД | серпень |Звітна інформація про| | |про виконання |Міністрів України | | |виконання у | | |заходів, |від 31.03.2004 | | |2010 - 2011 роках | | |співвиконавцем яких |N 428 | | |Програми комплексного| | |є Мінприроди України,|( 428-2004-п ) | | |розвитку Українського| | |Програми комплексного| | | |Придунав'я на | | |розвитку Українського| | | |2004 - 2011 роки | | |Придунав'я на | | | |( 428-2004-п ) | | |2004 - 2011 роки | | | | | | |( 428-2004-п ) | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |79. |Підготовка інформації|Постанова Кабінету| ДДЕП та МД | березень |Звітна інформація про| | |про виконання |Міністрів України | | |виконання у 2010 році| | |заходів, |від 30.08.2007 | | |Державної програми | | |співвиконавцем яких |N 1067 | | |соціально- | | |є Мінприроди України,|( 1067-2007-п ), | | |економічного розвитку| | |Державної програми |наказ Мінприроди | | |Автономної Республіки| | |соціально- |від 03.12.2007 | | |Крим на період до | | |економічного розвитку|N 608 | | |2017 року | | |Автономної республіки| | | |( 1067-2007-п ) | | |Крим на період до | | | | | | |2017 року | | | | | | |( 1067-2007-п ) за | | | | | | |підсумками 2010 року | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |80. |Підготовка інформації|Постанова Кабінету| ДДЕП та МД | березень |Звітна інформація про| | |про виконання |Міністрів України | | |виконання у 2010 році| | |заходів, |від 27.07.2006 | | |Програми сталого | | |співвиконавцем яких |N 1017 | | |соціально- | | |є Мінприроди України,|( 1017-2006-п ); | | |економічного, | | |у рамках Програми |наказ Мінприроди | | |екологічного і | | |сталого соціально- |15.12.2006 N 543 | | |культурного розвитку | | |економічного, | | | |м. Севастополя на | | |екологічного і | | | |період до 2015 року | | |культурного розвитку | | | |( 1017-2006-п ) | | |м. Севастополя на | | | | | | |період до 2015 року | | | | | | |( 1017-2006-п ) за | | | | | | |підсумками 2010 року | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |81. |Підготовка інформації|Постанова Кабінету| ДДЕП та МД | лютий |Звітна інформація про| | |про стан виконання |Міністрів України | | |виконання у 2010 році| | |заходів, |від 30.11.2004 | | |Програми комплексного| | |співвиконавцем яких |N 1604 | | |соціально- | | |є Мінприроди України,|( 1604-2004-п ) | | |економічного розвитку| | |у рамках Програми | | | |м. Одеси на | | |комплексного | | | |2005 - 2015 роки | | |соціально- | | | |( 1604-2004-п ) | | |економічного розвитку| | | | | | |м. Одеси на | | | | | | |2005 - 2015 роки | | | | | | |( 1604-2004-п ) | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |82. |Підготовка інформації|Постанова Кабінету| ДДЕП та МД | квітень |Інформація про | | |про виконання |Міністрів України | | березень |виконання у 2010 році| | |заходів, |від 23.05.2007 | | серпень |Угод щодо | | |співвиконавцем яких |N 751 | | |регіонального | | |є Мінприроди України,|( 751-2007-п ), | | |розвитку Донецької | | |у рамках Угод щодо |розпорядження | | |( n0001120-07 ), | | |регіонального |Кабінету Міністрів| | |Львівської | | |розвитку Донецької |України від | | |( 681-2009-р ), | | |( n0001120-07 ), |17.06.2009 N 681-р| | |Волинської | | |Львівської |( 681-2009-р ) | | |( n0001120-10 ), | | |( 681-2009-р ), | | | |Вінницької областей | | |Волинської | | | |( n0002120-10 ) | | |( n0001120-10 ), | | | |між Кабінетом | | |Вінницької областей | | | |Міністрів України та | | |( n0002120-10 ) | | | |обласними радами | | |між Кабінетом | | | | | | |Міністрів України та | | | | | | |обласними радами | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |83. |Підготовка та надання|Відповідні рішення| ДДЕП та МД | травень |Оцінка стану | | |Мінекономіки |про затвердження |відповідальні | |реалізації заходів | | |інформації про хід і |державних цільових| виконавці | |державних цільових | | |результати виконання |програм | програм | |програм, | | |основних завдань і | | | |відповідальним | | |заходів: | | | |виконавцем яких є | | |Національної програми| | | |Мінприроди України | | |екологічного | | | | | | |оздоровлення басейну | | | | | | |Дніпра та поліпшення | | | | | | |якості питної води | | | | | | |( 123/97-ВР ); | | | | | | |Загальнодержавної | | | | | | |програми формування | | | | | | |національної | | | | | | |екологічної мережі | | | | | | |України на | | | | | | |2000 - 2015 роки | | | | | | |( 1989-14 ); | | | | | | |Загальнодержавної | | | | | | |програми охорони та | | | | | | |відтворення довкілля | | | | | | |Азовського і Чорного | | | | | | |морів ( 2333-14 ); | | | | | | |Комплексної програми | | | | | | |реалізації на | | | | | | |національному рівні | | | | | | |рішень, прийнятих на | | | | | | |Всесвітньому саміті | | | | | | |зі сталого розвитку, | | | | | | |на 2003 - 2015 роки | | | | | | |( 634-2003-п ); | | | | | | |Програми припинення | | | | | | |виробництва та | | | | | | |використання | | | | | | |озоноруйнівних | | | | | | |речовин на | | | | | | |2004 - 2030 роки | | | | | | |( 256-2004-п ); | | | | | | |Комплексної програми | | | | | | |протизсувних заходів | | | | | | |на 2005 - 2014 роки | | | | | | |( 1256-2004-п ); | | | | | | |Загальнодержавної | | | | | | |програми розвитку | | | | | | |мінерально-сировинної| | | | | | |бази України на | | | | | | |період до 2030 року | | | | | | |( 3268-17 ); | | | | | | |Державної цільової | | | | | | |екологічної програми | | | | | | |проведення | | | | | | |моніторингу | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного | | | | | | |середовища | | | | | | |( 1376-2007-п ) | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |84. |Підготовка та надання|Декларація | ДДЕП та МД | липень |Формування | | |Мінекономіки |Тисячоліття ООН, | | |аналітичної доповіді | | |інформації про |затверджена | | |"Цілі розвитку | | |підсумки виконання у |резолюцією 55/2 | | |тисячоліття - | | |2010 році завдань |Генеральної | | |Україна. Підсумки | | |Цілей розвитку |Асамблеї від | | |моніторингу | | |тисячоліття |08.09.2000 | | |досягнення | | | |( 995_621 ) | | |за 2010 рік" | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |85. |Підготовка та надання|Закон України на | ДДЕП та МД | у термін, |Реалізація | | |Мінекономіки |відповідний рік | | встановлений |національної | | |інформації про | | | Законом України |екологічної політики,| | |виконання завдань | | | |спрямованої на | | |Державної програми | | | |охорону навколишнього| | |економічного і | | | |природного | | |соціального розвитку | | | |середовища | | |України на 2011 рік | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |86. |Підготовка на надання|Постанова КМУ від | ДДЕП та МД | лютий |Виконання | | |Кабінету Міністрів |26.04.2003 N 634 | | |домовленостей у | | |України інформації |( 634-2003-п ) | | |рамках підсумкових | | |про хід виконання | | | |документів, прийнятих| | |Комплексної програми | | | |на Всесвітньому | | |реалізації на | | | |саміті зі сталого | | |національному рівні | | | |розвитку, | | |рішень, прийнятих на | | | |забезпечення | | |Всесвітньому саміті | | | |комплексного | | |зі сталого розвитку, | | | |системного підходу до| | |на 2003 - 2015 роки | | | |формування та | | |( 634-2003-п ) | | | |реалізації державної | | | | | | |політики на принципах| | | | | | |сталого розвитку | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |87. |Підготовка інформації|Розпорядження | ДДЕП та МД | лютий |Інформація про | | |за підсумками 2010 |Кабінету Міністрів| | |виконання у 2010 році| | |року про виконання |України від | | |плану заходів щодо | | |плану заходів щодо |27.07.2006 N 436-р| | |реалізації | | |реалізації |( 436-2006-р ) | | |Енергетичної | | |Енергетичної | | | |стратегії України на | | |стратегії України на | | | |період до 2030 року | | |період до 2030 року | | | |( 436-2006-р ) | | |( 436-2006-р ) | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |88. |Розроблення проекту |Указ Президента | ДЕБ | грудень |Створення умов для | | |Загальнодержавної |України від | | |покращання ситуації у| | |програми поводження з|15.01.2010 N 31 | | |сфері поводження з | | |відходами |( 31/2010 ) "Про | | |відходами | | | |рішення Ради | | | | | | |національної | | | | | | |безпеки і оборони | | | | | | |України від | | | | | | |15 січня 2010 року| | | | | | |"Про державне | | | | | | |регулювання у | | | | | | |сфері поводження з| | | | | | |відходами" | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |89. |Організація роботи |Доручення Кабінету| ДЕБ | упродовж року |Покращання ситуації у| | |щодо реалізації |Міністрів України | | |сфері поводження із | | |заходів Національного|від 11.06.2007 | | |стійкими органічними | | |плану виконання |N 25173/1/1-07 | | |забруднювачами | | |Стокгольмської | | | | | | |конвенції про стійкі | | | | | | |органічні | | | | | | |забруднювачі | | | | | | |( 995_a07 ) | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |90. |Участь у реалізації |Загальнодержавна | ДЕБ | упродовж року |Покращення ситуації у| | |заходів Програми |програми | | |сфері поводження з | | |поводження з твердими|реформування і | | |побутовими відходами | | |побутовими відходами |розвитку житлово- | | | | | |( 265-2004-п ) |комунального | | | | | | |господарства | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | IV. Ліцензійна та дозвільно-погоджувальна діяльність | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| |91. |Видача дозволів на |Водний кодекс | ДОПР та Е | постійно |Запобігання | | |розробку проектів |України | | |забрудненню водних | | |нормативів гранично |( 213/95-ВР ), | | |об'єктів країни. | | |допустимого скидання |наказ Мінприроди | | |Ведення обліку | | |забруднюючих речовин |від 15.12.94 N 116| | |організацій, що | | |у водні об'єкти із |( z0313-94 ) | | |здійснюють розробку | | |зворотними водами | | | |проектів нормативів | | | | | | |ГДС | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |92. |Видача реєстраційних |Закон України "Про| УДЕМ | постійно |Ведення Переліку | | |свідоцтв та занесення|охорону | | |установ, організацій | | |організації до |атмосферного | | |та закладів, яким | | |Переліку установ, |повітря" | | |надається право на | | |організацій та |( 2707-12 ), | | |розробку документів, | | |закладів, яким |стаття 11, наказ | | |що обґрунтовують | | |надається право на |Мінекоресурсів від| | |обсяги викидів для | | |розробку документів, |13.12.2001 N 465 | | |підприємств, установ,| | |що обґрунтовують |( z1095-01 ) | | |організацій та | | |обсяги викидів для | | | |громадян - суб'єктів | | |підприємств, установ,| | | |підприємницької | | |організацій та | | | |діяльності | | |громадян - суб'єктів | | | | | | |підприємницької | | | | | | |діяльності | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |93. |Підготовка суб'єктам |Постанова Кабінету| УДЕМ | постійно |Формування | | |господарювання |Міністрів України | | |раціональної | | |листів-роз'яснень та |"Про затвердження | | |структури експорту та| | |погоджень на |переліків товарів,| | |імпорту окремих видів| | |імпорт/експорт |експорт та імпорт | | |товарів, виконання | | |озоноруйнівних |яких підлягає | | |відповідних | | |речовин та продукції,|ліцензуванню, та | | |міжнародних угод | | |що їх містить, для |квот на 2011 рік" | | | | | |видачі ліцензій |( 1183-2010-п ); | | | | | |Мінекономіки. |наказ Мінприроди | | | | | | |на виконання | | | | | | |вищезазначеної | | | | | | |постанови | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |94. |Погодження матеріалів|Наказ Мінприроди | ДОПР та Е | постійно |Забезпечення | | |вилучення (викупу), |від 05.11.2004 | | |дотримання | | |надання земельних |N 434 | | |природоохоронних | | |ділянок, рішення щодо|( z1470-04 ) | | |вимог під час | | |яких приймається | | | |вирішення питання | | |Кабінетом Міністрів | | | |вилучення (викупу), | | |України, погоджуються| | | |надання земельних | | |Верховною Радою | | | |ділянок | | |України | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |95. |Видача дозволів на |Закон України "Про| ДОПР та Е | постійно |Невиснажливе | | |спеціальне |тваринний світ" | | |використання об'єктів| | |використання диких |( 2894-14 ) | | |тваринного світу | | |тварин та інших | | | | | | |об'єктів тваринного | | | | | | |світу | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |96. |Видача дозволів на |Постанови Кабінету| ДОПР та Е | постійно |Виконання міжнародних| | |ввезення в Україну та|Міністрів України | | |зобов'язань України у| | |вивезення за її межі |від 13.12.2000 | | |зв'язку з приєднанням| | |видів флори та фауни,|N 1822 | | |до Конвенції CITES | | |що регулюються |( 1822-2000-п ) та| | |( 995_129 ) | | |CITES |від 25.07.2007 | | | | | | |N 953 | | | | | | |( 953-2007-п ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |97. |Видача дозволів на |Закон України "Про| ДОПР та Е | постійно |Регулювання | | |добування (збирання) |Червону книгу | | |використання видів | | |видів тварин і |України" | | |тварин, рослин та | | |рослин, що занесені |( 3055-14 ) | | |грибів, занесених до | | |до Червоної книги | | | |Червоної книги | | |України | | | |України | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |98. |Видача дозволів на |Закон України від | ДОПР та Е | постійно |Регулювання обсягів | | |спеціальне |"Про рослинний | | |допустимого | | |використання |світ" | | |використання | | |природних рослинних |( 591-14 ) | | |природних рослинних | | |ресурсів | | | |ресурсів з метою | | |загальнодержавного | | | |забезпечення їх | | |значення | | | |невиснажливого | | | | | | |використання | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |99. |Затвердження лімітів |Закон України "Про| ДОПР та Е | постійно |Регулювання добування| | |добування мисливських|мисливське | | |мисливських видів | | |видів тварин |господарство та | | |тварин | | | |полювання" | | | | | | |( 1478-14 ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |100.|Затвердження лімітів |Закон України "Про| ДОПР та Е | IV квартал |Регулювання | | |спеціального |тваринний світ" | | |використання водних | | |використання водних |( 2894-14 ) | | |живих ресурсів | | |живих ресурсів | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | |значення | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |101.|Затвердження |Лісовий кодекс | ДОПР та Е | постійно |Невиснажливе | | |розрахункових лісосік|України | | |лісокористування на | | |для постійних |( 3852-12 ) | | |засадах екологічно | | |лісокористувачів | | | |збалансованого | | | | | | |розвитку | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |102.|Розгляд заявок та |Закон України "Про| ДОПР та Е | постійно |Здійснення контролю | | |підготовка проектів |державну систему | | |за ввезенням на | | |дозвільних документів|біобезпеки при | | |територію України | | |на транзитне |створенні, | | |незареєстрованих ГМО | | |переміщення не |випробуванні, | | |та недопущення їх | | |зареєстрованих в |транспортуванні | | |неконтрольованого | | |Україні генетично |та використанні | | |розповсюдження, | | |модифікованих |генетично | | |забезпечення охорони | | |організмів |модифікованих | | |здоров'я людини і | | | |організмів" | | |навколишнього | | | |( 1103-16 ) | | |природного середовища| | | | | | |при здійсненні | | | | | | |генетично-інженерної | | | | | | |діяльності та | | | | | | |поводженні з ГМО, | | | | | | |створення умов для | | | | | | |безпечного | | | | | | |практичного | | | | | | |використання ГМО в | | | | | | |господарських цілях | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |103.|Розгляд заявок та |Закон України "Про| ДОПР та Е | постійно |Здійснення контролю | | |підготовка проектів |державну систему | | |за використанням та | | |дозвільних документів|біобезпеки при | | |випробуванням | | |на проведення |створенні, | | |незареєстрованих ГМО | | |державної апробації |випробуванні, | | |на території України,| | |(випробування) |транспортуванні | | |недопущення їх | | |генетично |та використанні | | |неконтрольованого | | |модифікованих |генетично | | |розповсюдження, | | |організмів у |модифікованих | | |забезпечення охорони | | |відкритій системі |організмів" | | |здоров'я людини і | | | |( 1103-16 ) | | |навколишнього | | | | | | |природного середовища| | | | | | |при здійсненні | | | | | | |генетично-інженерної | | | | | | |діяльності та | | | | | | |поводженні з ГМО та | | | | | | |права громадян на | | | | | | |безпечне їх | | | | | | |використання, а також| | | | | | |створення умов для | | | | | | |безпечного | | | | | | |практичного | | | | | | |використання ГМО в | | | | | | |господарських цілях | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |104.|Погодження лімітів на|Закон України "Про| ДЗС | упродовж року |Забезпечення | | |використання |охорону | | |збалансованого | | |природних ресурсів у |навколишнього | | |використання | | |межах територій та |природного | | |природних ресурсів в | | |об'єктів |середовища" | | |межах територій та | | |природно-заповідного |( 1264-12 ) | | |об'єктів ПЗФ України | | |фонду | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | |значення на 2011 рік | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |105.|Реєстрація |Закони України | ВДЕ | постійно |Розвиток системи | | |екологічних аудиторів|"Про охорону | | |екологічного аудиту | | |і юридичних осіб, що |навколишнього | | | | | |мають право на |природного | | | | | |здійснення |середовища" | | | | | |екологічного аудиту |( 1264-12 ), "Про | | | | | | |екологічний аудит"| | | | | | |( 1862-15 ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |106.|Сертифікація |Закон України "Про| ВДЕ | постійно |Виконання вимог | | |екологічних |екологічний аудит"| | |Закону України "Про | | |аудиторів |( 1862-15 ) | | |екологічний аудит" | | | | | | |( 1862-15 ), розвиток| | | | | | |системи екологічного | | | | | | |аудиту | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |107.|Здійснення державної |Закони України | ВДЕ | постійно |Виконання вимог | | |екологічної |"Про охорону | | |Законів України "Про | | |експертизи, стосовно |навколишнього | | |охорону навколишнього| | |об'єктів, рішення |природного | | |природного | | |щодо затвердження |середовища" | | |середовища" | | |(схвалення) яких |( 1264-12 ), "Про | | |( 1264-12 ), | | |приймається Кабінетом|екологічну | | |"Про екологічну | | |Міністрів України |експертизу" | | |експертизу" | | | |( 45/95-ВР ), | | |( 45/95-ВР ), | | | |постанова | | |"Про регулювання | | | |Кабінету Міністрів| | |містобудівної | | | |України від | | |діяльності" | | | |27.07.95 N 554 | | |( 3038-17 ) | | | |( 554-95-п ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |108.|Здійснення |Закони України | ВДЕ | постійно |Виконання вимог | | |еколого-експертної |"Про охорону | | |Законів України "Про | | |оцінки проектів |навколишнього | | |охорону навколишнього| | |законодавчих, |природного | | |природного | | |нормативно-технічних |середовища" | | |середовища" | | |та інструктивно- |( 1264-12 ), "Про | | |( 1264-12 ), | | |методичних |екологічну | | |"Про екологічну | | |документів |експертизу" | | |експертизу" | | | |( 45/95-ВР ) | | |( 45/95-ВР ) | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |109.|Проведення |Закон України "Про| ВДЕ | постійно |Розвиток системи | | |кваліфікаційних |екологічний | | |екологічного аудиту | | |іспитів з |аудит" | | | | | |екологічного аудиту |( 1862-15 ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |110.|Здійснення |Наказ Мінекології | ДЕБ | постійно |Забезпечення | | |ліцензування |від 12.02.2001 | | |дотримання вимог | | |господарської |N 27/44 | | |природоохоронного | | |діяльності у сфері |( z0187-01 ) | | |законодавства | | |поводження з | | | | | | |небезпечними | | | | | | |відходами | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |111.|Здійснення |Наказ Мінекології | ДЕБ | постійно |Забезпечення | | |ліцензування |від 19.03.2001 | | |дотримання вимог | | |господарської |N 52/105 | | |природоохоронного | | |діяльності із |( z0319-01 ) | | |законодавства | | |збирання, заготівлі | | | | | | |окремих видів | | | | | | |відходів як вторинної| | | | | | |сировини | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |112.|Підготовка та надання|Постанова Кабінету| ДЕБ | постійно |Виконання положень | | |висновків і |Міністрів України | | |Базельської конвенції| | |повідомлень щодо |від 13.07.2000 | | |про контроль за | | |транскордонного |N 1120 | | |транскордонними | | |перевезення |( 1120-2000-п ) | | |перевезеннями | | |небезпечних відходів | | | |відходів | | |Жовтого та Зеленого | | | |( 995_022 ) | | |переліку відходів | | | | | | |( 1120-2000-п ) | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |113.|Розгляд документів та|Постанова Кабінету| ДЕБ | постійно |Забезпечення | | |підготовка дозволів |Міністрів України | | |дотримання вимог | | |на транспортування |від 20.06.95 N 440| | |природоохоронного | | |отруйних речовин |( 440-95-п ), | | |законодавства під час| | |відповідно до |Закон України "Про| | |транскордонних | | |постанови Кабінету |пестициди і | | |перевезень | | |Міністрів України від|агрохімікати" | | |небезпечних хімічних | | |20.06.95 N 440 |( 86/95-ВР ), | | |речовин | | |( 440-95-п ) |постанови КМУ | | | | | | |від 04.03.96 N 288| | | | | | |( 288-96-п ) | | | | | | |та від 04.03.96 | | | | | | |N 295 | | | | | | |( 295-96-п ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |114.|Підготовка дозволів і|Постанова Кабінету| ДЕБ | упродовж року |Забезпечення | | |реєстраційних |Міністрів України | | |дотримання вимог | | |посвідчень відповідно|від 04.03.96 N 288| | |природоохоронного | | |до вимог постанови |( 288-96-п ) та | | |законодавства при | | |Кабінету Міністрів |від 04.03.96 | | |реєстрації пестицидів| | |України від 04.03.96 |N 295 | | |і агрохімікатів | | |N 288 |( 295-96-п ) | | | | | |( 288-96-п ) та від | | | | | | |04.03.96 N 295 | | | | | | |( 295-96-п ) | | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | V. Практичні заходи щодо реалізації державної політики | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| |115.|Розроблення і |Постанова Кабінету| УДЕМ | IV квартал |Зменшення рівня | | |затвердження питомих |Міністрів України | | |забруднення | | |показників емісії для|від 13.12.2001 | | |атмосферного повітря | | |окремих галузей |N 1655 | | | | | |промисловості |( 1655-2001-п ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |116.|Забезпечення розгляду|Наказ Мінприроди | УДЕМ | постійно |Підвищення | | |документів, у яких |від 17.09.2010 | | |ефективності робіт з | | |обґрунтовуються |N 407 | | |державного управління| | |обсяги викидів для |( v0407617-10 ) | | |у сфері охорони | | |отримання суб'єктами |"Про затвердження | | |атмосферного повітря | | |господарювання |Методичних | | | | | |(об'єкти яких |рекомендацій щодо | | | | | |належать до першої та|оформлення дозволу| | | | | |другої групи) для |на викиди | | | | | |отримання дозволів на|забруднюючих | | | | | |викиди забруднюючих |речовин в | | | | | |речовин в атмосферне |атмосферне повітря| | | | | |повітря стаціонарними|з урахуванням | | | | | |джерелами |технологічних | | | | | | |нормативів" | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |117.|Підготовка матеріалів|Постанова Кабінету| УДЕМ | упродовж року |Проведення засідань | | |для проведення |Міністрів України | | |Міжвідомчої комісії | | |засідань Міжвідомчої |від 14.04.99 N 583| | |із забезпечення | | |комісії із |( 583-99-п ) | | |виконання Рамкової | | |забезпечення | | | |конвенції ООН про | | |виконання Рамкової | | | |зміну клімату | | |конвенції ООН про | | | |( 995_044 ) | | |зміну клімату | | | | | | |( 995_044 ) | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |118.|Створення і підтримка|Постанова КМУ від | УДЕМ | упродовж року |Інформаційно- | | |інформаційної бази |04.03.2004 N 256 | | |аналітичні матеріали | | |даних про вітчизняних|( 256-2004-п ) | | |про виконання у | | |користувачів та | | | |2008 році державної | | |постачальників | | | |цільової Програми | | |озоноруйнівних | | | |припинення | | |речовин. | | | |виробництва та | | | | | | |використання | | | | | | |озоноруйнівних | | | | | | |речовин на | | | | | | |2004 - 2030 роки | | | | | | |( 256-2004-п ). | | | | | | |Моніторинг переходу | | | | | | |вітчизняних | | | | | | |підприємств на | | | | | | |застосування | | | | | | |озонобезпечних | | | | | | |замінників та | | | | | | |технологій | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |119.|Забезпечення |Закон України "Про| ДОПР та Е | постійно |Збереження, охорона | | |діяльності |Червону книгу | | |та відтворення видів | | |Національної комісії |України" | | |тварин, рослин та | | |з питань Червоної |( 3055-14 ), | | |грибів, занесених до | | |книги України. |постанова Кабінету| | |Червоної книги | | | |Міністрів України | | | | | | |від 08.09.2004 | | | | | | |N 1176 | | | | | | |( 1176-2004-п ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |120.|Супровід та |Закон України "Про| ДОПР та Е | упродовж року |Зменшення забруднення| | |підготовка пропозицій|Державний бюджет | | |водних об'єктів | | |щодо виконання |України на | | | | | |природоохоронних |2011 рік" | | | | | |заходів у рамках |( 2857-17 ) | | | | | |бюджетної програми з | | | | | | |комплексної | | | | | | |реалізації державної | | | | | | |екологічної політики,| | | | | | |здійснення | | | | | | |природоохоронних | | | | | | |заходів за напрямом | | | | | | |охорони і | | | | | | |раціонального | | | | | | |використання водних | | | | | | |ресурсів, а також | | | | | | |заходів з очищення | | | | | | |стічних вод у місті | | | | | | |Одесі | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |121.|Підготовка матеріалів|План заходів на | ДЗС | упродовж року |Створення нових | | |до проектів створення|2011 рік щодо | | |територій та об'єктів| | |територій та об'єктів|реалізації | | |природно-заповідного | | |природно-заповідного |Державної | | |фонду | | |фонду |стратегії | | | | | |загальнодержавного |регіонального | | | | | |значення |розвитку на період| | | | | | |до 2015 року | | | | | | |( 1794-2010-р ); | | | | | | |окреме доручення | | | | | | |від 06.04.2011 | | | | | | |N 167-од | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |122.|Розроблення проектів |План заходів на | ДЗС | упродовж року |Створення нових | | |Указів Президента |2011 рік щодо | | |територій та об'єктів| | |України про створення|реалізації | | |природно-заповідного | | |територій та об'єктів|Державної | | |фонду | | |природно-заповідного |стратегії | | | | | |фонду |регіонального | | | | | | |розвитку на період| | | | | | |до 2015 року | | | | | | |( 1794-2010-р ), | | | | | | |окреме доручення | | | | | | |від 06.04.2011 | | | | | | |N 167-од | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |123.|Забезпечення |Указ Президента | ДЗС | упродовж року |Забезпечення | | |встановлення в натурі|України від | | |територій та об'єктів| | |(на місцевості) меж |14.08.2009 N 611 | | |природно-заповідного | | |територій та об'єктів|( 611/2009 ) "Про | | |фонду технічною | | |природно-заповідного |додаткові заходи | | |документацією щодо | | |фонду |щодо розвитку | | |встановлення меж та | | |загальнодержавного та|природно- | | |відображення їх в | | |місцевого значення |заповідної справи | | |натурі | | | |в Україні" | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |124.|Розроблення положень |Закон України "Про| ДЗС | упродовж року |Забезпечення | | |про території та |природно- | | |територій та об'єктів| | |об'єкти природно- |заповідний фонд | | |природно-заповідного | | |заповідного фонду |України" | | |фонду установчими | | |загальнодержавного |( 2456-12 ), | | |документами | | |значення |Положення про | | | | | | |Державну службу | | | | | | |заповідної справи | | | | | | |( 1000-2001-п ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |125.|Забезпечення |Закон України "Про| ДЗС | упродовж року |Забезпечення установ | | |розроблення проектів |природно- | | |природно-заповідного | | |організації територій|заповідний фонд | | |фонду проектами | | |національних |України" | | |організації | | |природних парків |( 2456-12 ), | | |території | | |Яворівського |Положення про | | | | | |"Прип'ять-Стохід" |Державну службу | | | | | | |заповідної справи | | | | | | |( 1000-2001-п ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |126.|Проведення обліку |Закон України "Про| ДЗС | I півріччя |Ведення Державного | | |кількості та площі |природно- | | |кадастру ПЗФ: | | |територій природно- |заповідний фонд | | |включення до кадастру| | |заповідного фонду, їх|України" | | |даних про кількість | | |розподіл за |( 2456-12 ) | | |та площу територій | | |категоріями та | | | |ПЗФ, їх розподіл за | | |адміністративними | | | |категоріями та | | |одиницями станом на | | | |адміністративними | | |01.01.2011 | | | |одиницями | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |127.|Здійснення супроводу |Положення про | ДЗС | щокварталу |Виконання планів | | |та аналіз виконання |Державну службу | | |природоохоронних | | |планів |заповідної справи | | |заходів, з метою | | |природоохоронних |( 1000-2001-п ) | | |поліпшення стану | | |заходів установами | | | |охорони територій та | | |природно-заповідного | | | |об'єктів ПЗФ | | |фонду, | | | | | | |підпорядкованими | | | | | | |Мінприроди, за | | | | | | |звітними матеріалами | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |128.|Підготовка |Положення про | ДЗС | упродовж року |Підготовка пропозицій| | |обґрунтованих |Державну службу | | |про включення | | |пропозицій щодо |заповідної справи | | |необхідних обсягів | | |визначення обсягів |( 1000-2001-п ) | | |фінансування до | | |бюджетних асигнувань,| | | |проекту Державного | | |необхідних на | | | |бюджету України на | | |утримання | | | |2012 рік | | |підпорядкованих | | | | | | |міністерству установ | | | | | | |природно-заповідного | | | | | | |фонду | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |129.|Опрацювання запитів, |Положення про | ДЗС | I півріччя |Проект плану | | |узагальнення та |Державну службу | | |природоохоронних | | |підготовка пропозицій|заповідної справи | | |заходів на 2011 рік в| | |щодо фінансування з |( 1000-2001-п ) | | |частині заповідної | | |Державного фонду | | | |справи | | |охорони навколишнього| | | | | | |природного середовища| | | | | | |у 2012 році | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |130.|Здійснення |Положення про | ДЗС | упродовж року |Забезпечення | | |оперативного |Державну службу | | |планового | | |керівництва |заповідної справи | | |функціонування | | |установами природно- |( 1000-2001-п ) | | |установ природно- | | |заповідного фонду | | | |заповідного фонду | | |Мінприроди | | | |Мінприроди | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |131.|Проведення планових |Закон України "Про| ДЕБ | упродовж року |Контроль за | | |перевірок додержання |ліцензування | | |дотриманням | | |ліцензіатами |певних видів | | |Ліцензійних умов при | | |Ліцензійних умов, |господарської | | |провадженні | | |встановлених для |діяльності" | | |господарської | | |провадження певного |( 1775-14 ) | | |діяльності у сфері | | |виду господарської | | | |поводження з | | |діяльності | | | |небезпечними | | | | | | |відходами та із | | | | | | |збирання, заготівлі | | | | | | |окремих видів | | | | | | |відходів як вторинної| | | | | | |сировини ( z0187-01, | | | | | | |z0319-01 ) | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |132.|Координація виконання|Наказом | ДЕБ | Упродовж року |Поліпшення | | |природоохоронних |Мінекоресурсів від| | |екологічної ситуації | | |заходів, які |21.05.2002 N 189 | | |в Україні шляхом | | |фінансуються за |( z0482-02 ) | | |реалізації | | |рахунок Державного | | | |запланованих | | |фонду охорони | | | |природоохоронних | | |навколишнього | | | |заходів | | |природного середовища| | | | | | |за напрямком | | | | | | |поводження з | | | | | | |відходами та | | | | | | |небезпечними | | | | | | |речовинами | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |133.|Представництво |Постанова КМУ від | ЮД | постійно |Забезпечення | | |інтересів |26.11.2008 N 1040 | | |дотримання законних | | |міністерства в |( 1040-2008-п ) | | |прав та інтересів | | |судових органах | | | |держави у сфері | | | | | | |охорони довкілля. | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |134.|Проведення перевірок |Постанова КМУ від | ЮД | постійно |Вивчення стану | | |стану дотримання |26.11.2008 N 1040 | | |правової роботи, на | | |законодавства на |( 1040-2008-п ) | | |підприємствах, | | |підприємствах, | | | |установах та | | |установах та | | | |організаціях, що | | |організаціях, що | | | |належать до сфери | | |належать до сфери | | | |управління | | |управління | | | |Мінприроди, надання | | |Мінприроди | | | |допомоги в усуненні | | | | | | |недоліків у | | | | | | |практичній | | | | | | |діяльності, | | | | | | |мінімізація причин | | | | | | |та умов, які сприяють| | | | | | |виникненню порушень | | | | | | |вимог законодавства | | | | | | |зазначеними | | | | | | |підприємствами, | | | | | | |установами та | | | | | | |організаціями | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |135.|Узагальнення |Наказ Мінприроди | ЮД | щокварталу |Аналіз результатів | | |інформації щодо |від 23.01.2009 | | |діяльності у напрямку| | |судових проваджень, |N 24 | | |здійснення | | |учасниками яких є | | | |претензійно-позовної | | |підприємства, | | | |роботи підприємств, | | |установи, | | | |установ, | | |організації, які | | | |організацій, які | | |належать до сфери | | | |належать до сфери | | |управління | | | |управління | | |Мінприроди | | | |Мінприроди | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | VI. Забезпечення розв'язання нагальних екологічних проблем у регіонах України | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| |136.|Координація дій, |Посилення заходів | ДДЕП та МД, | постійно |Зниження рівня | | |спрямованих на |екологічної | ЮД, ВДЕ | |техногенного | | |вирішення проблем, |безпеки та | | |навантаження на | | |пов'язаних з |зменшення рівня | | |природне середовище | | |виробничою діяльністю|забрудненості | | | | | |ЗАТ "Молдавська ДРЕС"|довкілля | | | | | |та будівництвом | | | | | | |нафтопереробного | | | | | | |терміналу біля | | | | | | |с. Джурджулешть | | | | | | |(Республіка Молдова) | | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | VII. Міжнародне співробітництво | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| |137.|Забезпечення |Конвенція про | ДОПР та Е | упродовж року |Виконання міжнародних| | |виконання міжнародних|охорону та | | |зобов'язань в рамках | | |зобов'язань в рамках |використання | | |Конвенції про охорону| | |діючих міжнародних |транскордонних | | |та використання | | |договорів України у |водотоків та | | |транскордонних | | |сфері охорони та |міжнародних озер | | |водотоків та | | |відтворення водних |( 994_273 ) | | |міжнародних озер | | |об'єктів, | | | |( 994_273 ) та | | |раціонального | | | |Конвенції щодо | | |використання водних | | | |охорони та сталого | | |ресурсів | | | |використання ріки | | | | | | |Дунай | | | | | | |( 998_800 ) | | | |------------------+--------------+-----------------+---------------------| | | |Конвенція про | ДОПР та Е | упродовж року |Участь у роботі | | | |захист Чорного | | |керівного органу | | | |моря від | | |Конвенції ( 995_065 )| | | |забруднення | | |та його допоміжних | | | |( 995_065 ); | | |органів; | | | |Стратегічний План | | |Підготовка і надання | | | |Дій для | | |Постійному | | | |відновлення та | | |Секретаріату | | | |захисту Чорного | | |Чорноморської комісії| | | |моря | | |національних звітів | | | | | | |за напрямами | | | | | | |діяльності | | | |------------------+--------------+-----------------+---------------------| | | |Конвенція щодо | ДОПР та Е | Упродовж року |Забезпечення | | | |співробітництва із| | |головування України в| | | |захисту річки | | |Міжнародної комісії | | | |Дунай | | |із захисту ріки Дунай| | | |( 998_800 ) | | |(МКЗД), виконання | | | | | | |міжнародних | | | | | | |зобов'язань та участь| | | | | | |у діяльності МКЗД | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |138.|Підготовка інформації|Протокол ЕМЕП | УДЕМ | I квартал |Виконання міжнародних| | |по Протоколу ЕМЕП до |Конвенції 1979 | | |зобов'язань | | |Керівного органу |року про | | |відповідно до | | |Спільної програми |транскордонне | | |Протоколу ЕМЕП | | |спостережень та |забруднення | | |Конвенції 1979 року | | |оцінки розповсюдження|повітря на великі | | |про транскордонне | | |забруднювачів повітря|відстані | | |забруднення повітря | | |на великі відстані у |( 995_223 ) | | |на великі відстані | | |Європі до Конвенції | | | |( 995_223 ) | | |1979 року про | | | | | | |транскордонне | | | | | | |забруднення повітря | | | | | | |на великі відстані | | | | | | |( 995_223 ) | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |139.|Підготовка обзору |Конвенція 1979 | УДЕМ | I квартал |Виконання міжнародних| | |стратегії та політики|року про | | |зобов'язань | | |в сфері охорони |транскордонне | | |відповідно до | | |атмосферного повітря |забруднення | | |Конвенції 1979 року | | |для Секретаріату |повітря на великі | | |про транскордонне | | |Конвенції 1979 року |відстані | | |забруднення повітря | | |про транскордонне |( 995_223 ) | | |на великі відстані | | |забруднення повітря | | | |( 995_223 ) | | |на великі відстані | | | | | | |( 995_223 ) | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |140.|Участь у XVI-й |Рамкова конвенція | УДЕМ | IV квартал |Виконання вимог | | |Конференції Сторін |ООН "Про зміну | | |Рамкової конвенції | | |Рамкової конвенції |клімату" | | |ООН про зміну | | |ООН про зміну клімату|( 995_044 ) | | |клімату | | |та VII-й Зустрічі | | | |( 995_044 ) | | |Сторін Кіотського | | | | | | |протоколу до Рамкової| | | | | | |конвенції ООН про | | | | | | |зміну клімату | | | | | | |( 995_801 ) | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |141.|Підготовка щорічного |Монреальський | УДЕМ | IV квартал |Виконання міжнародних| | |звіту України до |протокол | | |зобов'язань за | | |Озонового |( 995_215 ) | | |Монреальським | | |Секретаріату про | | | |протоколом | | |виробництво, | | | |( 995_215 ). | | |використання, | | | | | | |експорт, імпорт | | | | | | |озоноруйнівних | | | | | | |речовин | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |142.|Забезпечення |Порядок денний | ДДЕП та МД, | упродовж року |Виконання | | |виконання |асоціації | структурні | |домовленостей у | | |домовленостей у |Україна - ЄС | підрозділи | |рамках пріоритетів | | |рамках пріоритетів | | Мінприроди | |Порядку денного | | |Порядку денного | | | |асоціації | | |асоціації Україна - | | | |Україна - ЄС на | | |ЄС на 2011 рік. | | | |2011 рік в управлінні| | | | | | |сектором | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного | | | | | | |середовища | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |143.|Забезпечення участі у|Мінприроди входить| ДДЕП та МД, | упродовж року |Визначення підсумків | | |засіданнях |до складу | структурні | |міжнародного і | | |підкомітету |Підкомітету N 4 | підрозділи | |регіонального | | |"Енергетика, |Комітету з питань | Мінприроди | |співробітництва, з | | |транспорт, ядерна |співробітництва | | |метою реалізації | | |безпека та екологія" |між Україною та | | |завдань з | | |Комітету з питань |ЄС | | |євроінтеграції | | |співробітництва між | | | | | | |Україною та ЄС. | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |144.|Участь у |Представника | ДДЕП та МД | упродовж року |Впровадження нового | | |переговорному процесі|Мінприроди | | |механізму | | |з ЄС: |включено до складу| | |співробітництва з ЄС,| | |- з підготовки Угоди |делегації щодо | | |зокрема у галузі | | |про Асоціацію; |проведення | | |охорони навколишнього| | |- щодо створення ЗВТ.|переговорів з | | |природного | | | |питань укладання | | |середовища. | | | |Угоди | | |Забезпечення | | | | | | |реалізації механізмів| | | | | | |співпраці з питань | | | | | | |довкілля при | | | | | | |реалізації засад та | | | | | | |принципів вільної | | | | | | |торгівлі | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |145.|Забезпечення |Постанова КМУ від | ДДЕП та МД | упродовж року |Встановлення чіткого | | |координації |13.09.2002 N 1371 | | |механізму координації| | |діяльності органів |( 1371-2002-п ) | | |з питань міжнародного| | |які виступають | | | |співробітництва у | | |національними | | | |сфері охорони | | |координаторами з | | | |навколишнього | | |питань впровадження | | | |природного | | |конвенцій та угод, | | | |середовища | | |стороною яких є | | | | | | |Україна | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |146.|Підготовка звітних |Постанова КМУ від | ДДЕП та МД, | щопівроку |Забезпечення | | |матеріалів про |15.02.2002 N 153 | структурні | |проведення | | |досягнуті результати |( 153-2002-п ) |підрозділи ЦА | |щопіврічного | | |виконання проектів | | | |моніторингу стану | | |міжнародної технічної| | | |реалізації проектів | | |допомоги | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |147.|Розгляд і погодження |Наказ Мінприроди | ДДЕП та МД | упродовж року |Дотримання методичних| | |технічних завдань до |від 16.07.2008 | | |рекомендацій МЗС з | | |службових відряджень |N 368 | | |цього питання | | |за кордон працівників| | | | | | |структурних | | | | | | |підрозділів | | | | | | |Мінприроди у тому | | | | | | |числі супровід і | | | | | | |організація | | | | | | |закордонних | | | | | | |відряджень | | | | | | |керівництва | | | | | | |міністерства | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |148.|Підготовка пропозицій|Закон України "Про| ДДЕП та МД, | упродовж року |Створення | | |щодо удосконалення |міжнародні | структурні | |нормативно-правової | | |нормативно-правової |договори |підрозділи ЦА | |основи щодо | | |бази у сфері охорони |України" | Мінприроди | |активізації | | |навколишнього |( 1906-15 ) | | |міжнародного | | |природного середовища| | | |двостороннього | | |про двостороннє | | | |співробітництва між | | |співробітництво між | | | |Україною та іншими | | |Україною та іншими | | | |країнами | | |країнами | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |149.|Забезпечення |Міжнародні угоди, | ДДЕП та МД, | упродовж року |Забезпечення | | |організації та |укладені | інші | |виконання зобов'язань| | |проведення |відповідно до | структурні | |України з охорони | | |двосторонніх комісій |Закону України |підрозділи ЦА | |навколишнього | | |з питань охорони |"Про міжнародні | Мінприроди | |природного середовища| | |довкілля в рамках |договори України" | | |відповідних | | |міжурядових та |( 1906-15 ) | | |міжнародних конвенцій| | |міжвідомчих угод | | | |та угод | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |150.|Контроль за |Постанова КМУ від | ДДЕП та МД, | упродовж року |Забезпечення | | |своєчасною сплатою |13.09.2002 N 1371 | інші | |виконання фінансових | | |внесків до бюджетів |( 1371-2002-п ) | структурні | |зобов'язань України в| | |міжнародних | |підрозділи ЦА | |рамках міжнародних | | |природоохоронних | | Мінприроди | |конвенцій, можливість| | |конвенцій та угод, | | | |брати повноправну | | |підготовка у разі | | | |участь у прийнятті | | |необхідності | | | |рішень | | |відповідних | | | | | | |пропозицій | | | | | | |керівництву | | | | | | |Міністерства | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |151.|Проведення |Стаття 8, Додаток | ДДЕП та МД, | у міру |Виконання міжнародних| | |переговорів із |IV Конвенції | ЮД | надходження |зобов'язань в рамках | | |міністерствами |Еспоо | | відповідних |Конвенції Еспоо | | |сусідніх |( 995_272 ) | | документів |( 995_272 ) | | |держав - сторін | | | | | | |Конвенції Еспоо | | | | | | |( 995_272 ) | | | | | | |(Білорусь, Польща, | | | | | | |Румунія, Словаччина, | | | | | | |Угорщина) про | | | | | | |розроблення проектів | | | | | | |угод або інших | | | | | | |домовленостей | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |152.|Супровід виконання |Закони України | ДОПР та Е | постійно |Збереження та | | |зобов'язань Конвенції|"Про ратифікацію | | |збалансоване | | |про біологічне |Конвенції про | | |використання | | |різноманіття |охорону | | |біорізноманіття, | | |( 995_030 ) та |біологічного | | |запровадження | | |Картахенського |різноманіття" | | |ефективної системи | | |протоколу про |( 257/94-ВР ), | | |поводження з ГМО | | |біологічну безпеку |"Про приєднання | | | | | |( 995_935 ) |України до | | | | | | |Картахенського | | | | | | |протоколу про | | | | | | |біобезпеку до | | | | | | |Конвенції про | | | | | | |біологічне | | | | | | |різноманіття" | | | | | | |( 152-15 ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |153.|Опрацювання питання |Закон України "Про| ДОПР та Е, | IV квартал |Пропозиції про | | |щодо доцільності |ратифікацію | ДДЕП та МД | |доцільність | | |підписання |Конвенції про | | |підписання | | |Нагойського протоколу|охорону | | |Нагойського протоколу| | |з доступу до |біологічного | | |з доступу до | | |генетичних ресурсів |різноманіття" | | |генетичних ресурсів | | |та рівного і |( 257/94-ВР ), | | |та рівного і | | |справедливого |рішення Десятої | | |справедливого | | |розподілу вигод від |наради Конференції| | |розподілу вигод від | | |їх використання до |Сторін Конвенції | | |їх використання до | | |Конвенції про |про біологічне | | |Конвенції про | | |біологічне |різноманіття | | |біологічне | | |різноманіття |( 995_030 ) | | |різноманіття | | |( 995_030 ), за | | | |( 995_030 ) | | |результатами | | | | | | |підготовки | | | | | | |відповідних | | | | | | |пропозицій | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |154.|Опрацювання питання |Закон України "Про| ДОПР та Е, | IV квартал |Пропозиції про | | |щодо доцільності |приєднання України| ДДЕП та МД | |доцільність | | |підписання Нагойсько-|до Картахенського | | |підписання Нагойсько-| | |Куала-Лумпурського |протоколу про | | |Куала-Лумпурського | | |додаткового протоколу|біобезпеку до | | |додаткового протоколу| | |про відповідальність |Конвенції про | | |про відповідальність | | |та відшкодування до |біологічне | | |та відшкодування до | | |Картахенського |різноманіття" | | |Картахенського | | |протоколу про |( 152-15 ) | | |протоколу про | | |біобезпеку | | | |біобезпеку | | |( 995_935 ) | | | |( 995_935 ) | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |155.|Супровід виконання |Постанова Кабінету| ДОПР та Е | постійно |Виконання зобов'язань| | |положень Конвенції |Міністрів України | | |у рамках Конвенції | | |ООН про боротьбу з |від 13.09.2002 | | |ООН про боротьбу з | | |опустелюванням |N 1371 | | |опустелюванням | | |( 995_120 ) |( 1371-2002-п ) | | |( 995_120 ) | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |156.|Супровід виконання |Закони України про| ДОПР та Е | постійно |Збереження та | | |зобов'язань Рамкової |ратифікацію | | |відновлення | | |конвенції про охорону|Рамкової конвенції| | |унікальних природних | | |та сталий розвиток |про охорону та | | |комплексів Карпат | | |Карпат |сталий розвиток | | | | | |( 998_164 ) та |Карпат | | | | | |Протоколу про охорону|( 1672-15 ) та | | | | | |і стале використання |Протоколу про | | | | | |біологічного і |охорону і стале | | | | | |ландшафтного |використання | | | | | |різноманіття |біологічного і | | | | | |( 998_366 ) |ландшафтного | | | | | | |різноманіття | | | | | | |( 1621-17 ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |157.|Підготовка документів|Закон України "Про| ДОПР та Е | 27 травня |Забезпечення | | |та участь у Третій |ратифікацію | | |врахування інтересів | | |конференції Сторін |Рамкової конвенції| | |України під час | | |Карпатської |про охорону та | | |підготовки | | |конвенції ( 998_164 )|сталий розвиток | | |міжнародних | | | |Карпат" | | |документів, | | | |( 1672-15 ) | | |вироблення | | | | | | |узгоджених позицій | | | | | | |щодо подальших кроків| | | | | | |на шляху впровадження| | | | | | |Карпатської конвенції| | | | | | |та належній | | | | | | |підготовці | | | | | | |представників України| | | | | | |для участі у Третій | | | | | | |Конференції Сторін | | | | | | |Карпатської | | | | | | |конвенції | | | | | | |( 998_164 ) | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |158.|Участь у підготовці |Закон України "Про| ДОПР та Е | 25 травня |Погодження проекту | | |до підписання проекту|ратифікацію | | |Протоколу та | | |Протоколу про стале |Рамкової конвенції| | |підготовлення | | |управління лісами до |про охорону та | | |повноваження на його | | |Карпатської |сталий розвиток | | |підписання | | |конвенції |Карпат" | | |(відповідальний | | |( 998_164 ) |( 1672-15 ) | | |виконавець | | | | | | |Держкомлісгосп) | | | | | | |відповідно до | | | | | | |національної | | | | | | |процедури | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |159.|Участь у підготовці |Закон України "Про| ДОПР та Е | 25 травня |Здійснення | | |до підписання проекту|ратифікацію | | |національної | | |Протоколу про туризм |Рамкової конвенції| | |процедури погодження | | |до Карпатської |про охорону та | | |проекту Протоколу та | | |конвенції |сталий розвиток | | |підготовлення | | |( 998_164 ) |Карпат" | | |повноваження на його | | | |( 1672-15 ) | | |підписання | | | | | | |(відповідальний | | | | | | |виконавець - Державна| | | | | | |служба туризму і | | | | | | |курортів МКТ) | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |160.|Виконання положень |Закони України про| ДОПР та Е | постійно |Виконання міжнародних| | |ратифікованих |ратифікацію | | |зобов'язань у рамках | | |Україною міжнародних |Україною | | |Конвенцій | | |конвенцій (протоколів|міжнародних | | | | | |і угод до них) у |конвенцій у сфері | | | | | |сфері охорони |охорони | | | | | |навколишнього |навколишнього | | | | | |природного середовища|природного | | | | | |та участь у заходах, |середовища | | | | | |що проводять їх | | | | | | |Секретаріати | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |161.|Координація виконання|Закон України "Про| ДЗС | упродовж року |Внесення до Бюро | | |зобов'язань України |участь України в | | |Рамсарської конвенції| | |перед Рамсарською |Конвенції про | | |( 995_031 ) | | |конвенцією про |водно-болотні | | |номінаційних | | |водно-болотні угіддя |угіддя" | | |матеріалів щодо | | |( 995_031 ) та |( 437/96-ВР ) | | |включення до | | |Конвенцією про | | | |Рамсарського списку | | |охорону всесвітньої | | | |нових водно-болотного| | |культурної та | | | |угідь. Участь в | | |природної спадщини | | | |роботі органів | | |( 995_089 ) | | | |Рамсарської | | | | | | |конвенції | | | | | | |( 995_031 ) | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |162.|Координація виконання|Закон України "Про| ДЗС | упродовж року |Забезпечення | | |зобов'язань України |приєднання України| | |виконання Україною | | |перед Конвенцією про |до Конвенції 1979 | | |зобов'язань в рамках | | |охорону флори та |року про охорону | | |Бернської конвенції | | |фауни і природних |дикої флори і | | |( 995_032 ). | | |середовищ існування в|фауни та природних| | |Участь в роботі | | |Європі |середовищ | | |органів Бернської | | |( 995_032 ) (Бернська|існування в | | |конвенції | | |Конвенція) |Європі" | | |( 995_032 ) | | | |( 436/96-ВР ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |163.|Координація виконання|Закони України | ДЗС | упродовж року |Забезпечення | | |положень Конвенції |"Про ратифікацію | | |виконання Україною | | |про біологічне |Конвенції про | | |зобов'язань в рамках | | |різноманіття |охорону | | |конвенцій щодо | | |( 995_030 ), |біологічного | | |збереження рідкісних | | |Карпатської |різноманіття" | | |та таких, що | | |( 998_164 ) та |( 257/94-ВР ), | | |перебувають під | | |Європейської |"Про ратифікацію | | |загрозою знищення | | |ландшафтної конвенцій|Рамкової конвенції| | |видів флори та фауни,| | |( 994_154 ) у межах |про охорону і | | |природних комплексів | | |територій та об'єктів|сталий розвиток | | |та ландшафтів шляхом | | |природно-заповідного |Карпат" | | |заповідання цінних | | |фонду України |( 1672-15 ), "Про | | |природних територій. | | | |ратифікацію | | |Участь в роботі | | | |Європейської | | |органів зазначених | | | |ландшафтної | | |конвенцій | | | |конвенції" | | | | | | |( 2831-15 ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |164.|Організація роботи |Стокгольмська | ДЕБ | упродовж року |Виконання зобов'язань| | |щодо виконання |( 995_a07 ) та | | |України у сфері | | |зобов'язань України, |Базельська | | |поводження з | | |які випливають з її |міжнародні | | |відходами та | | |приєднання |конвенції | | |небезпечними | | |(ратифікації, |( 995_022 ). | | |хімічними речовинами | | |підписання) до низки |Виконання | | | | | |глобальних |міжнародних | | | | | |міжнародних угод у |зобов'язань, | | | | | |сфері поводження з |взятих Україною. | | | | | |небезпечними | | | | | | |хімічними речовинами | | | | | | |та відходами. | | | | | | |Участь в заходах, які| | | | | | |здійснюються в рамках| | | | | | |зазначених | | | | | | |міжнародних угод | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |165.|Організація роботи |Виконання | ДЕБ | упродовж року |Пропозиції стосовно | | |щодо підготовки |міжнародних | | |ратифікації Конвенції| | |пропозицій стосовно |зобов'язань, | | |Європейської | | |ратифікації Конвенції|взятих Україною. | | |Економічної Комісії | | |Європейської | | | |Організації | | |Економічної Комісії | | | |Об'єднаних Націй про | | |Організації | | | |транскордонний вплив | | |Об'єднаних Націй про | | | |промислових аварій | | |транскордонний вплив | | | |( 995_262 ) | | |промислових аварій | | | | | | |( 995_262 ) | | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | VIII. Екологічна наука, освіта і співпраця з громадськістю | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| |166.|Забезпечення |Положення про НТР,| ДДЕП та МД | постійно |Забезпечення | | |діяльності |затверджене | | |формування єдиної | | |Науково-технічної |наказом Мінприроди| | |науково-технічної | | |ради Мінприроди, |від 23.06.2009 | | |політики з охорони | | |виконання функцій |N 334 | | |довкілля | | |секретарів її | | | | | | |засідань | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |167.|Впровадження положень|Закон України "Про| УКЗГ | постійно |Узгодження існуючої | | |Конвенції про доступ |ратифікацію | | |нормативно правової | | |до інформації, участь|Конвенції про | | |бази України з | | |громадськості в |доступ до | | |положеннями Орхуської| | |прийнятті рішень і |інформації, участь| | |конвенції | | |доступ до правосуддя |громадськості в | | |( 994_015 ) | | |з питань, що |процесі прийняття | | | | | |стосуються довкілля |рішень та доступ | | | | | |( 994_015 ) |до правосуддя з | | | | | | |питань, що | | | | | | |стосуються | | | | | | |довкілля" | | | | | | |( 832-14 ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |168.|Реалізація |Постанова Кабінету| УКЗГ | упродовж року |Підвищення рівня | | |орієнтовного плану |Міністрів України | | |екологічної | | |консультацій з |від 03.11.2010 | | |свідомості та | | |громадськістю на |N 996 | | |обізнаності | | |2011 рік |( 996-2010-п ) | | |населення | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |169.|Проведення |Закон України "Про| УКЗГ | IV квартал |Підвищення | | |семінару-тренінгу для|ратифікацію | | |кваліфікації | | |держслужбовців з |Конвенції про | | |державних службовців | | |питання впровадження |доступ до | | |у сфері впровадження | | |Орхуської конвенції |інформації, участь| | |Орхуської конвенції | | |( 994_015 ) в Україні|громадськості в | | |( 994_015 ) в | | | |прийнятті рішень | | |Україні | | | |та доступ до | | | | | | |правосуддя з | | | | | | |питань, що | | | | | | |стосуються | | | | | | |довкілля" | | | | | | |( 832-14 ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |170.|Підготовка та видання|Закон України "Про| УКЗГ | постійно |Підвищення рівня | | |публікацій з |ратифікацію | | |обізнаності громадян | | |екологічної тематики |Конвенції про | | |щодо охорони | | |у періодичних |доступ до | | |довкілля | | |виданнях |інформації, участь| | | | | | |громадськості в | | | | | | |прийнятті рішень | | | | | | |та доступ до | | | | | | |правосуддя з | | | | | | |питань, що | | | | | | |стосуються | | | | | | |довкілля" | | | | | | |( 832-14 ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |171.|Організація та |Закон України "Про| УКЗГ | II квартал |Надання громадськості| | |проведення |ратифікацію | | |екологічної | | |Міжнародного |Конвенції про | | |інформації, | | |екологічного форуму |доступ до | | |висвітлення | | |"Довкілля 2011 року" |інформації, участь| | |актуальних | | | |громадськості в | | |екологічних проблем і| | | |прийнятті рішень | | |шляхів їх вирішення | | | |та доступ до | | | | | | |правосуддя з | | | | | | |питань, що | | | | | | |стосуються | | | | | | |довкілля" | | | | | | |( 832-14 ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |172.|Інформаційна |Закон України "Про| УДЕМ | упродовж року |Забезпечення | | |підтримка |охорону | | |запитувачів | | |функціонування |навколишнього | | |інформації про стан | | |веб-порталу |природного | | |навколишнього | | |Інформаційно- |середовища" | | |природного | | |аналітичного центру |( 1264-12 ), | | |середовища | | |Мінприроди |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |05.12.2007 N 1376 | | | | | | |( 1376-2007-п ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |173.|Підготовка |Закон України "Про| УДЕМ | упродовж року |Підготовка | | |Національної доповіді|охорону | | |Національної доповіді| | |про стан |навколишнього | | |про стан | | |навколишнього |природного | | |навколишнього | | |природного середовища|середовища" | | |природного середовища| | |в Україні у 2010 році|( 1264-12 ), Указ | | |в Україні у | | | |Президента України| | |2010 році | | | |від 06.04.2009 | | | | | | |N 221/2009 | | | | | | |( 221/2009 ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |174.|Проведення робочих |Положення про | УДЕМ | упродовж року |Удосконалення роботи | | |нарад, |структурний | | |державної системи | | |навчально-методичних |підрозділ | | |моніторингу довкілля | | |семінарів та інших | | | | | | |заходів з питань | | | | | | |моніторингу довкілля | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |175.|Проведення навчання |Положення про | УДЕМ | упродовж року |Підвищення | | |організацій, які |відділ | | |кваліфікації з | | |займаються розробкою | | | |екологічних питань | | |документів, що | | | |співробітників | | |обґрунтовують обсяги | | | |підприємств, установ,| | |викидів для | | | |організацій та | | |підприємств, установ,| | | |громадян-підприємців | | |організацій та | | | | | | |громадян-підприємців | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |176.|Проведення робочих |Положення про | УДЕМ | упродовж року |Удосконалення роботи | | |нарад, |відділ | | |у сфері охорони | | |навчально-методичних | | | |атмосферного повітря | | |семінарів та інших | | | | | | |заходів з питань | | | | | | |охорони атмосферного | | | | | | |повітря | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |177.|Інформування |Виконання | УДЕМ | постійно |Обізнаність | | |громадськості щодо |міжнародних | | |представників органів| | |проблем зміни клімату|зобов'язань | | |виконавчої влади, | | |та їх наслідків |(Орхуська | | |організацій та | | |шляхом оновлювання |конвенція) | | |громадськості | | |інформації про зміну |( 994_015 ) | | | | | |клімату на веб-сайті | | | | | | |Мінприроди | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |178.|Підготовка річного |Постанова Кабінету| ДОПР тп Е | IV квартал |Підготовка та | | |звіту про |Міністрів України | | |оприлюднення річного | | |опустелювання і |від 19.07.2006 | | |звіту про | | |деградацію земель |N 998 | | |опустелювання і | | | |( 998-2006-п ) | | |деградацію земель для| | | | | | |підвищення рівня | | | | | | |обізнаності | | | | | | |громадськості та | | | | | | |заінтересованих | | | | | | |сторін | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |179.|Координація виконання|Закон України "Про| ДЗС | упродовж року |Літописи природи | | |заповідниками та |природно- | | |установ природно- | | |національними |заповідний фонд | | |заповідного фонду | | |природними парками |України" | | |України | | |Програми Літопису |( 2456-12 ) | | | | | |природи | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |180.|Організація |Закон України "Про| ДЗС | упродовж року |Забезпечення участі | | |природоохоронних та |охорону | | |установ природно- | | |освітніх заходів на |навколишнього | | |заповідного фонду та | | |підтримку акцій "День|природного | | |громадськості у | | |водно-болотних |середовища" | | |природоохоронних | | |угідь", "День |( 1264-12 ) | | |акціях | | |довкілля", | | | | | | |"Всесвітній день | | | | | | |захисту навколишнього| | | | | | |середовища" у межах | | | | | | |природоохоронних | | | | | | |територій із | | | | | | |залученням | | | | | | |громадськості | | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | IX. Організаційне та кадрове забезпечення реалізації державної політики | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| |181.|Уточнення Річного |Положення про | ДДЕП та МД | щокварталу, |Планування та | | |плану заходів з |Управління | | щороку |контроль основної | | |виконання покладених | | | |діяльності | | |на Міністерство | | | |Міністерства | | |завдань. Підготовка | | | | | | |звіту про виконання | | | | | | |Річного плану за | | | | | | |підсумками кварталів | | | | | | |2011 року. | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |182.|Організація |Положення про | ДДЕП та МД | IV квартал |Планування основної | | |підготовки Річного |Управління | | |діяльності | | |плану заходів з | | | |Міністерства. | | |виконання покладених | | | | | | |на Міністерство | | | | | | |завдань на 2012 рік. | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |183.|Проведення курсів |Положення про | ДОПР та Е | Відповідно до |Підвищення | | |підвищення |Міністерство | | плану роботи |професійного рівня | | |кваліфікації для |( 452/2011 ) | | Державної |спеціалістів | | |працівників | | | екологічної |територіальних і | | |територіальних | | | академії |спеціальних органів | | |органів ДЕІ з питань | | | післядипломної |Мінприроди у сфері | | |охорони та | | | освіти та |охорони та | | |невиснажливого | | | управління |невиснажливого | | |використання | | | |використання | | |тваринного і | | | |рослинного і | | |рослинного світу | | | |тваринного світу | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |184.|Формування кадрового |Постанова Кабінету| ДОА та КР | травень |Затвердження | | |резерву для державної|Міністрів України | | |кадрового резерву для| | |служби на конкурсних |від 28.02.2001 | | |державної служби на | | |засадах на посади |N 199 | | |посади державних | | |державних службовців |( 199-2001-п ), | | |службовців I - III | | |I - III категорії, |постанова Кабінету| | |категорій, на посади | | |призначення на які |Міністрів України | | |в центральному | | |здійснюється |від 18.10.99 | | |апараті міністерства,| | |Президентом України |N 1912 | | |керівників | | |за поданням Кабінету |( 1912-99-п ) | | |підприємств, установ | | |Міністрів України і | | | |та організацій | | |Кабінетом Міністрів | | | |системи Міністерства | | |України, та на посади| | | | | | |в центральному | | | | | | |апараті міністерства.| | | | | | |Формування та | | | | | | |затвердження в | | | | | | |установленому порядку| | | | | | |кадрового резерву | | | | | | |керівників державних | | | | | | |підприємств, установ | | | | | | |та організацій, що | | | | | | |належать до сфери | | | | | | |управління | | | | | | |Міністерства | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |185.|Узагальнення стану |Постанова Кабінету| ДОА та КР | лютий |Аналіз виконання | | |виконання державними |Міністрів України | ГСЗПК | серпень |державними | | |службовцями системи |від 27.09.99 | | |службовцями системи | | |Мінприроди вимог |N 1785 | | |Мінприроди вимог | | |Закону України "Про |( 1785-99-п ) | | |Закону України "Про | | |боротьбу з корупцією"| | | |боротьбу з | | |( 356/95-ВР ) та | | | |корупцією" | | |надання до Головного | | | |( 356/95-ВР ) | | |управління державної | | | | | | |служби України | | | | | | |аналітичної довідки. | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |186.|Забезпечення |Указ Президента | ДОА та КР | за умови |Призначення | | |заміщення вакантних |України від | | оголошення |працівників | | |посад спеціалістів, |16.04.2010 | | конкурсу | | | |керівників та |N 542/2010 | | | | | |заступників |( 542/2010 ), | | | | | |керівників |постанова | | | | | |структурних |Кабінету Міністрів| | | | | |підрозділів |України від | | | | | |центрального апарату |15.02.2002 N 169 | | | | | |Міністерства |( 169-2002-п ) | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |187.|Забезпечення |Постанова Кабінету| ДОА та КР | за рішенням |Призначення | | |заміщення вакантних |Міністрів України | | керівництва |керівників державних | | |посад керівників |від 03.09.2008 | | міністерства |підприємств | | |державних |N 777 | | | | | |підприємств, що |( 777-2008-п ) | | | | | |належать до сфери | | | | | | |управління | | | | | | |Міністерства | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |188.|Проведення роботи |Указ Президента | ДОА та КР | у встановленому |Призначення і | | |щодо укладання, |України від | ГСЗПК | порядку |звільнення керівників| | |продовження терміну |16.04.2010 | | |державних | | |дії, розірвання |N 542/2010 | | |підприємств, наукових| | |контрактів з |( 542/2010 ), | | |установ та установ | | |керівниками державних|постанова | | |природно-заповідного | | |підприємств та |Кабінету Міністрів| | |фонду | | |наукових установ, |України від | | | | | |установ природно- |02.08.95 N 597 | | | | | |заповідного фонду, що|( 597-95-п ) | | | | | |належать до сфери | | | | | | |управління | | | | | | |Міністерства | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |189.|Формування державного|Постанова Кабінету| ДОА та КР |за терміном НАДУ |Підвищення | | |замовлення на |Міністрів України | | |кваліфікації | | |підготовку та |від 14.07.99 | | |працівників | | |підвищення |N 1262 | | | | | |кваліфікації |( 1262-99-п ) | | | | | |працівників | | | | | | |центрального апарату | | | | | | |Міністерства, які | | | | | | |обіймають посади I - | | | | | | |IV категорій, на базі| | | | | | |Національної академії| | | | | | |державного управління| | | | | | |при Президентові | | | | | | |України | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |190.|Формування разом з |Закон України "Про|ДОА та КР | травень - |Підвищення | | |Державною екологічною|охорону |Державна | червень |кваліфікації | | |академією |навколишнього |екологічна | |працівників | | |післядипломної освіти|природного |академія | | | | |та управління учбово-|середовища" |післядипломної| | | | |тематичного плану |( 1264-12 ) |освіти та | | | | |підвищення | |управління | | | | |кваліфікації | | | | | | |державних службовців | | | | | | |системи Мінприроди, | | | | | | |кадрового резерву на | | | | | | |посади державних | | | | | | |службовців, | | | | | | |керівників державних | | | | | | |підприємств, установ | | | | | | |та організацій, що | | | | | | |належать до сфери | | | | | | |управління Мінприроди| | | | | | |на 2011 рік | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |191.|Організація |Постанова Кабінету|ДОА та КР | упродовж року |Здобуття другої вищої| | |підготовки, |Міністрів України |Державна | |освіти, підвищення | | |перепідготовки та |від 08.02.97 |екологічна | |кваліфікації | | |підвищення |N 167 |академія | |працівників | | |кваліфікації |( 167-97-п ) |післядипломної| | | | |працівників | |освіти та | | | | |центрального апарату | |управління | | | | |міністерства, | | | | | | |керівного складу | | | | | | |територіальних | | | | | | |органів, спеціальних | | | | | | |підрозділів, | | | | | | |керівників державних | | | | | | |підприємств, установ | | | | | | |та організацій, | | | | | | |підпорядкованих | | | | | | |Мінприроди | | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | XI. Запобігання та протидія корупції | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| |192.|Проведення перевірки |Положення про | ГСЗПК | грудень |Запобігання та | | |з питання організації|сектор | | |протидія корупції | | |роботи зі зверненнями| | | | | | |громадян у | | | | | | |структурних | | | | | | |підрозділах | | | | | | |центрального апарату | | | | | | |Мінприроди | | | | | |----+---------------------+------------------+--------------+-----------------+---------------------| |193.|Участь у складі |Доручення КМУ | ГСЗПК | упродовж року |Запобігання та | | |тендерних комітетів |N 11424/0/2-10 від| | |протидія корупції | | |та колегії органу, з |03.09.2010 | | | | | |метою додержання | | | | | | |вимог | | | | | | |антикорупційного | | | | | | |законодавства | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перший заступник Міністра М.І.Романов

СКОРОЧЕННЯ
(тимчасова структура Мінприроди)

ДОА та КР Департамент організаційно-аналітичної та кадрової
роботи
ДЕБ Департамент екологічної безпеки
ЮД Юридичний департамент
ДОПР та Е Департамент охорони природних ресурсів та екомережі
ДЕФ Департамент економіки та фінансів
ДДЕП та МД Департамент державної екологічної політики та
міжнародної діяльності
ДЗС Департамент заповідної справи
УДЕМ Управління державного екологічного моніторингу
УКЗГ Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю
ВДЕ Відділ державної експертизи
ГСЗПК Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії
корупціїon top