Document v0176863-14, current version — Adoption on July 17, 2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

17.07.2014  № 176

Про внесення змін до наказу НКЦПФР від 02.03.2012 № 187

З метою актуальності та відповідності до чинного законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її структурних підрозділів НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.03.2012 № 187 "Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців" такі зміни:

1) додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

2) пункт 6 виключити.

3) пункт 7 вважати пунктом 6.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. в. о. Голови Комісії

А. Амелін
Додаток 2
до наказу Голови Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
17.07.2014  № 176

ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знань законодавства та нормативно-правових актів України з урахуванням специфіки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Розділ І. Для функціональних структурних підрозділів

Конституція України

1. Право законодавчої ініціативи (стаття 93).

Господарський кодекс України

1. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю (стаття 19).

2. Підприємство як організаційна форма господарювання; види та організаційні форми підприємств (статті 62, 63).

3. Поняття господарського товариства; права і обов'язки учасників господарського товариства (статті 79, 88).

4. Види господарських товариств; установчі документи господарського товариства (статті 80, 82).

5. Правовий режим майна суб'єктів господарювання (стаття 133).

Кодекс України про адміністративні правопорушення

1. Строки накладення адміністративного стягнення (стаття 38).

2. Приховування інформації про діяльність емітента (стаття 163-5).

3. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії (стаття 163-7).

4. Маніпулювання на фондовому ринку (стаття 163-8).

5. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб (стаття 188-30).

Кримінальний кодекс України

1. Незаконне використання інсайдерської інформації (стаття 232-1).

Цивільний кодекс України

1. Акти цивільного законодавства України; дія актів цивільного законодавства у часі (статті 4, 5).

2. Представництво за довіреністю; припинення представництва за довіреністю (статті 244, 248).

3. Поняття позовної давності; початок перебігу позовної давності (статті 256, 261).

4. Поняття та види договору; ціна (статті 626, 632).

5. Підстави для зміни або розірвання договору (стаття 651).

6. Поняття спадкування; види спадкування (статті 1216, 1217).

Закон України "Про акціонерні товариства"

1. Правовий статус акціонерного товариства (стаття 3).

2. Типи акціонерних товариств (стаття 5).

3. Права акціонерів - власників простих акцій (стаття 25).

4. Загальні збори акціонерного товариства (стаття 32).

5. Порядок проведення загальних зборів (стаття 40).

6. Кворум загальних зборів (стаття 41).

7. Позачергові загальні збори (стаття 47).

8. Значний правочин (стаття 70).

9. Надання акціонерним товариством інформації (стаття 78).

10. Ліквідація акціонерного товариства (стаття 88).

Закон України "Про аудиторську діяльність"

1. Обов'язкове проведення аудиту (стаття 8).

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

1. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 4).

2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (стаття 6).

3. Застосування міжнародних стандартів (стаття 12-1).

4. Подання та оприлюднення фінансової звітності (стаття 14).

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

1. Визначення термінів: державне регулювання ринку цінних паперів; похідні цінні папери; професійні учасники ринку цінних паперів; рейтингова оцінка емітента; рейтингова оцінка цінних паперів емітента; корпоративне управління; система депозитарного обліку цінних паперів; система реєстру власників іменних цінних паперів (система реєстру) (стаття 1).

2. Мета державного регулювання ринку цінних паперів (стаття 2).

3. Форми державного регулювання ринку цінних паперів (стаття 3).

4. Професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню (стаття 4).

5. Рейтингові агентства та рейтингова оцінка (стаття 4-1).

6. Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів (стаття 5).

7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (стаття 6).

8. Завдання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 7).

9. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 8).

10. Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 9).

11. Відносини Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з правоохоронними органами та іншими державними органами (стаття 10).

12. Маніпулювання на фондовому ринку (стаття 10-1).

13. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів (стаття 11).

14. Призначення тимчасового адміністратора професійного учасника депозитарної системи України (стаття 11-1).

15. Тимчасовий адміністратор професійного учасника депозитарної системи України (стаття 11-2).

16. Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів (стаття 12).

17. Кримінальна і майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери (стаття 14).

18. Відповідальність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її посадових осіб (стаття 15).

19. Порядок розгляду спорів (стаття 16).

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 18).

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

1. Публічна інформація (стаття 1).

2. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації (стаття 4).

3. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації (стаття 17).

4. Строк розгляду запитів на інформацію (стаття 20).

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

1. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (стаття 15).

2. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (стаття 16).

Закон України "Про звернення громадян"

1. Термін розгляду звернень громадян (стаття 20).

Закон України "Про інститути спільного інвестування"

1. Учасники інституту спільного інвестування (стаття 4).

2. Класифікація інституту спільного інвестування (стаття 7).

3. Правовий статус корпоративного фонду (стаття 8).

4. Органи корпоративного фонду (стаття 15).

5. Розподіл активів корпоративного фонду в разі його ліквідації (стаття 40).

6. Правовий статус пайового фонду (стаття 41).

7. Розподіл активів пайового фонду в разі його ліквідації (стаття 47).

8. Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування (стаття 60).

9. Обіг цінних паперів інституту спільного інвестування (стаття 61).

10. Обмеження діяльності компанії з управління активами (стаття 64).

11. Ліцензування діяльності компанії з управління активами (стаття 66).

12. Зберігай активів інституту спільного інвестування (стаття 68).

13. Порядок розкриття інформації про інститут спільного інвестування (стаття 75).

Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

1. Особи, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (стаття 34).

2. Вимоги до договору про управління активами пенсійного фонду (стаття 36).

3. Вимоги до здійснення управління активами пенсійного фонду (стаття 38).

Закон України "Про Регламент Верховної Ради України"

2. Розгляд законопроектів Верховною Радою (стаття 102).

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

1. Нагляд на консолідованій основі (стаття 16-1).

2. Пруденційний нагляд (стаття 29).

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"

1. Фондовий ринок (стаття 2).

2. Цінні папери та їх класифікація (стаття 3).

3. Акції (стаття 6).

4. Облігації підприємств (стаття 8).

5. Облігації місцевих позик (стаття 9).

6. Діяльність з торгівлі цінними паперами (стаття 17).

7. Вимоги до професійних учасників фондового ринку та осіб, які мають у них істотну участь (стаття 27).

8. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку (стаття 21-1).

9. Підстави для відмови у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку (стаття 27-2).

10. Етапи емісії цінних паперів (стаття 28).

11. Вимоги до приватного розміщення цінних паперів (стаття 32).

12. Вимоги до публічного розміщення цінних паперів (стаття 33).

13. Вимоги до розкриття інформації (стаття 39).

14. Інсайдерська інформація; заборона використання інсайдерської інформації (статті 44, 45).

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затверджена Законом України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу"

1. Визначення терміна "адаптація законодавства" (абзац другий розділу II).

Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950

1. Обов'язкові додатки (§ 50 глави 5 розділу 4).

2. Процедура підготовки (§ 70 глави 2 розділу 6).

Концепція консолідованого нагляду за діяльністю учасників небанківських фінансових груп, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.06.2012 № 795

1. Принципи та методи консолідованого нагляду (розділ III).

2. Очікувані результати реалізації Концепції (розділ VII).

Концепція запровадження пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2012 № 553

1. Основні цілі здійснення пруденційного нагляду (розділ 2).

2. Основні завдання та етапи впровадження пруденційного нагляду на фондовому ринку (розділ 4).

3. Очікувані результати реалізації Концепції (розділ 5).

4. Ризики реалізації Концепції (розділ 6).

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2013 № 862

1. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (розділ II).

2. Умови провадження клірингової діяльності (розділ III).

Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2013 № 1464

1. Визначення поняття "сертифікація"; особи, які підлягають сертифікації (абзац 5 пункту 2 та пункт 6 розділу I).

2. Порядок подання та розгляду документів для отримання сертифіката та дубліката сертифіката (розділ II).

Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012 № 1925

1. Набуття та позбавлення статусу СРО (глава 1 розділу III).

2. Основні повноваження СРО, права та обов'язки (глава 2 розділу III).

Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.96 № 215

1. Порядок навчання (пункти 1.3, 1.4, 1.12 розділу 1).

Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 735

1. Загальні вимоги до обслуговування цінних паперів у депозитарній системі України (розділ II).

2. Основні функції Центрального депозитарію та депозитарних установ (розділ III).

3. Вимоги до порядку подання, реєстрації в системі депозитарного обліку розпоряджень та інших документів і вимоги до їх змісту (глава 3 розділу V).

Положення про клірингову діяльність, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.03.2013 № 429

1. Вимоги до порядку взяття на облік учасників клірингу особою, що здійснює кліринг (розділ II).

2. Вимоги до організації системи обліку особи, що здійснює кліринг (розділ III).

3. Вимоги до порядку здійснення клірингу (розділ IV).

Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992

1. Склад Даних (розділ II).

2. Строки подання Даних до Комісії (розділ III).

Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.05.2013 № 894

1. Склад Даних (розділ II).

Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013 № 2994

1. Склад Даних (розділ II).

Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283

1. Склад Даних (розділ II).

2. Строки подання Даних до Комісії (розділ III).

Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284

1. Оприлюднення інформації організаторами торгівлі (розділ II).

2. Подання Даних організаторами торгівлі (розділ III).

Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.03.2013 № 431

1. Порядок визначення відповідальної особи небанківської фінансової групи (розділ II).

2. Порядок здійснення відповідальною особою небанківської фінансової групи консолідованого нагляду (розділ III).

3. Ризики діяльності фінансової групи, які підлягають нагляду, та обмеження діяльності учасників небанківської фінансової групи (розділ IV).

Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності та клірингової діяльності та вимог до системи управління ризиками, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.01.2013 № 37

1. Ризики депозитарної та клірингової діяльності (розділ II).

2. Вимоги до внутрішньої системи запобігання та мінімізації впливу ризиків установи (глава 1 розділу IV).

3. Заходи для запобігання та мінімізації ризиків установи (глава 2 розділу IV).

4. Порядок та строки подачі розрахунків показників до Комісії (розділ V).

5. Державний контроль у процесі здійснення пруденційного нагляду за депозитарною та кліринговою діяльністю (розділ VI).

Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817

1. Порядок подання та перелік документів, які надаються заявником при отриманні ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (розділ II).

2. Умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (розділ III).

3. Порядок розгляду документів, видачі ліцензії або відмови в її видачі, реєстрації внутрішніх документів (змін до них) (розділ IV).

Порядок погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2012 № 394

1. Порядок надання та перелік документів, що надаються до Комісії для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (розділ II).

2. Умови, яким повинен відповідати заявник при отриманні погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (розділ IV).

Порядок формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2004 № 296

1. Умови формування та ведення Реєстру (глава 2).

2. Загальні умови набуття статусу фінансової установи (глава 3).

Порядок ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.10.2012 № 1519

1. Порядок внесення аудиторських фірм до Реєстру (розділ 4).

Порядок проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013 р. № 161

1. Організація та підготовка до проведення перевірок (розділ II).

2. Права та обов'язки робочої групи (розділ III).

3. Порядок проведення перевірки та оформлення результатів (розділ V)

Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. № 817

1. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи (пункт 4 розділу III).

2. Порядок розгляду документів, видачі ліцензії або відмови в її видачі, реєстрації внутрішніх документів (змін до них) (розділ IV).

Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816

1. Зупинення дії ліцензії (розділ II).

2. Анулювання ліцензії (копії ліцензії) (розділ IV).

Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 № 1470

1. Уповноважені особи, які розглядають справи про правопорушення, та їх повноваження (розділ II).

2. Провадження у справах про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб (розділ III).

3. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб (розділ IV).

4. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи (розділ V).

5. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб (розділ VI).

6. Постанова у справі про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб (розділ VII).

7. Провадження у справах про адміністративні правопорушення (розділ IX).

8. Порушення справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб (розділ X).

9. Розгляд справ про адміністративні правопорушення (розділ XII).

10. Постанова у справі про адміністративне правопорушення (розділ XIII).

11. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери (розділ XIV).

12. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб (розділ XV).

13. Перегляд постанови, винесеної за результатами розгляду справи про правопорушення щодо юридичної особи, за нововиявленими обставинами (розділ XVI).

14. Санкції, які застосовуються за правопорушення на ринку цінних паперів (розділ XVII).

15. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів (розділ XVIII).

Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 № 1449

1. Обов'язки та обмеження торговців при здійсненні ними професійної діяльності (розділ XIV).

Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2012 № 1766

1. Вимога стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (розділ VIII).

Розділ II. Для нефункціональних структурних підрозділів

Кодекс законів про працю України

1. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов (стаття 41).

Бюджетний кодекс України

1. Склад бюджетного законодавства (стаття 4).

2. Бюджетна класифікація (стаття 8).

3. Стадії та учасники бюджетного процесу (стаття 19).

4. Захищені видатки бюджету (стаття 55).

5. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України (стаття 56).

6. Нецільове використання бюджетних коштів (стаття 119).

Закон України "Про відпустки"

1. Порядок надання щорічних відпусток (стаття 10).

2. Порядок надання соціальних відпусток (стаття 20).

Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"

1. Особливості соціального захисту журналістів з урахуванням специфіки журналістської діяльності (стаття 12).

Закон України "Про державну таємницю"

1. Визначення термінів: державна таємниця (секретна інформація); віднесення інформації до державної таємниці; гриф секретності; державний експерт з питань таємниць; допуск до державної таємниці; доступ до державної таємниці; засекречування матеріальних носив інформації; Звід відомостей, що становлять державну таємницю; категорія режиму секретності; криптографічний захист секретної інформації; матеріальні носії секретної інформації; охорона державної таємниці; режим секретності; розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації; спеціальна експертиза щодо наявності умов для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею; ступінь секретності ("особливої важливості", "цілком таємно", "таємно"); технічний захист секретної інформації (стаття 1).

2. Допуск громадян до державної таємниці (стаття 22).

3. Відмова у наданні допуску до державної таємниці (стаття 23).

Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

1. Діяльність друкованих засобів масової інформації (стаття 6).

2. Редактор (головний редактор) друкованого засобу масової інформації (стаття 23).

3. Права та обов'язки журналіста редакції (стаття 26).

Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"

1. Електронний документ; електронний підпис (статті 5, 6).

2. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів (стаття 13).

Закон України "Про електронний цифровий підпис"

1. Правовий статус електронного цифрового підпису (стаття 3).

2. Призначення електронного цифрового підпису (стаття 4).

3. Особливості застосування електронного цифрового підпису (стаття 5).

4. Центр сертифікації ключів; акредитований центр сертифікації ключів (статті 8, 9).

Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"

1. Суб'єкти відносин (стаття 3).

2. Доступ до інформації в системі (стаття 4).

3. Умови обробки інформації в системі (стаття 8).

4. Забезпечення захисту інформації в системі (стаття 9).

Закон України "Про захист персональних даних"

1. Загальні вимоги до обробки персональних даних (стаття 6).

2. Підстави для обробки персональних даних (стаття 11).

Закон України "Про здійснення державних закупівель"

1. Сфера застосування Закону (стаття 2).

2. Оприлюднення інформації про закупівлю (стаття 10).

3. Комітет з конкурсних торгів (стаття 11).

4. Документація конкурсних торгів (стаття 22).

Закон України "Про інформацію"

1. Визначення термінів: документ, захист інформації, інформація, суб'єкт владних повноважень (стаття 1).

2. Основні принципи інформаційних відносин (стаття 2).

3. Право на інформацію (стаття 5).

4. Гарантії права на інформацію (стаття 6).

5. Види інформації за змістом (стаття 10).

6. Доступ до інформації (стаття 20).

7. Інформація з обмеженим доступом (стаття 21).

8. Масова інформація та її засоби (стаття 22).

9. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації (стаття 26).

10. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію (стаття 27).

Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

1. Визначення термінів: архівний документ; документ Національного архівного фонду; Національний архівний фонд; унікальний документ; архівна справа; діловодство; архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ; державна архівна установа; приватне архівне зібрання; таємний архів; довідковий апарат; номенклатура справ; архівна довідка (стаття 1).

Закон України "Про правила етичної поведінки"

1. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (стаття 14).

2. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) (стаття 16).

Положення про дипломатичний паспорт України, затверджене Указом Президента України від 26.02.98 № 153/98

1. Особи, яким видається дипломатичний паспорт України (пункти 8, 9, 10).

Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений Указом Президента України від 25.01.2012 № 33/2012

1. Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706

1. Основні завдання уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (пункт 4).

Положення про порядок стажування у державних органах, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.94 № 804

1. Порядок стажування у державних органах.

Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001

1. Основні завдання підрозділу внутрішнього аудиту (пункт 4).

2. Права працівників підрозділу внутрішнього аудиту (пункт 12).

3. Зобов'язання працівників підрозділу внутрішнього аудиту (пункт 13).

Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153

1. Визначення поняття "бенефіціар" (пункт 2).

2. Залучення міжнародної технічної допомоги (пункт 3).

3. Склад запиту; склад проектної пропозиції (пункт 7).

4. Призначення та строк на який видається свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (пункт 34).

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169

1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 № 283

1. Порядок обчислення стажу державної служби.

Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16

1. Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228

1. Кошторис бюджетної установи (пункт 1).

Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004

1. Завдання експертної комісії юридичної особи; рішення експертної комісії юридичної особи (пункти 22, 23).

Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5

1. Формування та ведення Реєстру (розділ II).

2. Надання інформації Реєстру (розділ III).

Загальні правила поведінки державного службовця, затверджені наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214

1. Врегулювання конфлікту інтересів (розділ III).

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247

1. Напрями проведення внутрішнього аудиту (глава 1 розділу III).

2. Проведення внутрішнього аудиту (глава 5 розділу III).

3. Документування ходу та результатів внутрішнього аудиту (глава 6 розділу III).

Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217

1. Морально-етичні принципи професійної діяльності (розділ II).

2. Протидія одержанню неправомірної вигоди та дарунків (пожертв) (розділ IV).

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59

1. Визначення поняття "службове відрядження" (пункт 1 розділу I).

2. Відшкодування витрат працівникові за час перебування у відрядженні (пункт 7 розділу III).

3. Звіт про використання коштів, наданих на відрядження (пункт 17 розділу III).

Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджені наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16

1. Основні завдання архіву; права архіву (пункти 2.4, 2.5).

Регламент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.03.2013 № 302

1. Склад та система НКЦПФР (пункти 2.1, 2.2.1 розділу II).

2. Планування роботи НКЦПФР (п. 2.8 розділу II).

3. Проведення засідань Комісії. Документування та оприлюднення результатів засідання Комісії (пункти 3.2, 3.3 розділу III).

4. Порядок запрошення осіб для участі у засіданні Комісії (пункт 3.2.7 розділу III).

Інструкція з діловодства у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.08.2012 № 717

1. Загальні вимоги до створення документів (пункти 10 - 19 розділу II).

2. Бланки документів (пункти 20 - 23 розділу II).

3. Реєстраційний індекс документів (пункти 32 - 37 розділу II).

4. Службові записки (пункт 130 розділу II).

5. Приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до Комісії (пункти 147 - 150 розділу III).

6. Реєстрація документів (пункти 156 - 159 розділу III).

7. Організація передачі документів та їх виконання (пункти 160 - 171 розділу III).

8. Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів (пункти 199 - 212 розділу III).

Начальник управління
роботи з персоналом
та запобігання корупціїЮ. Тимощукon top