Document v0160419-15, current version — Adoption on June 26, 2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

НАКАЗ

26.06.2015  № 160

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації надання безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги

З метою забезпечення належного функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема забезпечення надання доступної та якісної безоплатної правової допомоги суб'єктам відповідного права, визначеним пунктами 1, 2, 8 - 12 частини першої статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Методичні рекомендації щодо організації надання безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що додаються;

форму довіреності регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що додається.

2. Начальнику відділу координації регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги С. Здрилюк довести цей наказ до відома директорів регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

3. Начальнику відділу правового аналізу та нормопроектування А. Мередовій забезпечити розроблення проекту наказу Міністерства юстиції України щодо порядку підтвердження належності осіб, які звертаються за наданням безоплатної вторинної правової допомоги або в інтересах яких звертаються їх законні представники, до категорій суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу шляхом обміну інформацією між місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відповідними державними органами з використанням електронних баз даних.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора

М. ЛаврінокЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Координаційного центру
з надання правової допомоги
26.06.2015 № 160

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації надання безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. Ці Методичні рекомендації встановлюють механізм організації надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - правова допомога) місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - місцеві центри) суб'єктам права на таку допомогу, визначеним пунктами 1, 2, 8 - 12 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (далі - Закон).

2. У разі звернення до місцевого центру особи, яка бажає отримати правову допомогу (далі - клієнт), працівник відділу попередньої роботи з клієнтами місцевого центру приймає клієнта, у разі необхідності роз'яснює йому загальний порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, його розгляду місцевим центром, прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову у наданні такої допомоги, повідомлення клієнта про прийняте центром рішення та залучення адвоката.

Відомості про кожного клієнта вносяться до реєстраційної картки клієнта (далі - РКК), форма якої наведена у додатку 1 до цих Методичних рекомендацій. Внесення відомостей до РКК здійснюється за допомогою спеціального модуля комплексної інформаційно-аналітичної системи організації надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - КІАС). У виключних випадках відомості про клієнта вносяться у форму РКК, виготовлену на паперових носіях, з обов'язковим подальшим внесенням їх до КІАС, при цьому ті поля, що містять відомості, які генеруються КІАС (реєстраційний номер РКК, дата і час внесення і оновлення записів до РКК), не заповнюються.

Відмова у заповненні РКК у зв'язку з відсутністю у клієнта відомостей або документів, необхідних для отримання ним безоплатної правової допомоги, не допускається.

3. Перед внесенням відомостей до блоку I РКК працівник відділу попередньої роботи з клієнтами місцевого центру отримує підписану клієнтом або законним представником клієнта згоду на оброблення персональних даних, оформлену згідно з додатком 2 до цих Методичних рекомендацій.

До блоку I РКК працівником відділу попередньої роботи з клієнтами місцевого центру вносяться відомості про кожного клієнта або законного представника клієнта, який відвідав місцевий центр. Відомості до блоку I РКК вносяться під час першого візиту клієнта або законного представника клієнта до будь-якого з місцевих центрів і в подальшому можуть оновлюватися і доповнюватися працівником відділу попередньої роботи з клієнтами місцевого центру в міру подання інформації клієнтом або законним представником клієнта.

Якщо у клієнта або законного представника клієнта відсутні документи, що посвідчують особу, працівник відділу попередньої роботи з клієнтами місцевого центру заповнює пункти 1 і 2 блоку I РКК з його слів (за винятком відомостей про документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) та документ, що посвідчує повноваження законного представника клієнта, які включаються до пунктів 1 і 2 блоку I РКК виключно після пред'явлення таких документів).

У разі пред'явлення клієнтом або законним представником клієнта документа, що посвідчує особу, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (у разі наявності) та документа, що посвідчує повноваження законного представника клієнта, працівник відділу попередньої роботи з клієнтами місцевого центру сканує такі документи та повертає їх клієнтові та законному представнику клієнта.

У разі звернення до місцевого центру законного представника клієнта працівник відділу попередньої роботи з клієнтами місцевого центру вносить відомості до усіх пунктів блоку I РКК.

4. Відомості до блоку II РКК вносяться працівником відділу попередньої роботи з клієнтами місцевого центру після внесення повної або мінімально достатньої інформації до блоку I РКК (всіх передбачених блоком I РКК відомостей, крім відомостей про документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) та документа, що посвідчує повноваження законного представника клієнта). У випадку внесення до блоку I РКК мінімально необхідної інформації, відомості про документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) та документ, що посвідчує повноваження законного представника клієнта, можуть бути внесені до блоку I РКК після прийняття центром звернення про надання правової допомоги (внесено відповідний запис у пункті 3 блоку II РКК) за результатами перевірки комплектності підтверджуючих документів (внесено відповідні записи до пункту 5 блоку II РКК) або у разі, якщо зазначені документи були подані особою до моменту прийняття місцевим центром звернення про надання правової допомоги.

Відомості до блоку II РКК вносяться окремо для кожного звернення клієнта або законного представника клієнта.

Для заповнення блоку II РКК працівник відділу попередньої роботи з клієнтами місцевого центру:

з'ясовує категорію питання, з яким звернулася особа, вносить відповідні відомості до пункту 1;

з'ясовує мету візиту клієнта або законного представника клієнта та вносить відповідну інформацію до пункту 2. У разі, якщо метою візиту є отримання консультації, роз'яснення, - коротко зазначає суть порушеного клієнтом або законним представником клієнта питання. У разі, якщо метою візиту є надання безоплатної вторинної правової допомоги у формі складення процесуальних документів, - зазначає вид (-и) відповідного (-их) процесуального (-их) документу (-ів);

з'ясовує, чи потребує питання, з яким звернувся клієнт або законний представник клієнта, надання безоплатної вторинної правової допомоги та за наслідками такого розгляду вносить інформацію про результати попереднього розгляду до пункту 3. У разі якщо зазначене питання не потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник відділу попередньої роботи з клієнтами місцевого центру надає роз'яснення щодо способів отримання безоплатної первинної правової допомоги (юридичної консультації), спрямовує таку особу до суб'єкта (суб'єктів) надання безоплатної первинної правової допомоги, що здійснює свою діяльність на відповідній території, зазначає його (їх) найменування та видає талон для отримання безоплатної первинної правової допомоги (юридичної консультації) за формою, встановленою у додатку 4 до цих Методичних рекомендацій. Номер такого талону є ідентичним номеру звернення. Підписаний клієнтом або законним представником талон сканується, після чого повертається клієнту;

з'ясовує зі слів клієнта або законного представника, до якої з вразливих категорій, визначених Законом, належить клієнт та вносить відповідну відмітку до пункту 4;

зазначає у пункті 5 перелік документів, необхідних для підтвердження належності клієнта до зазначеної категорії, сканує надані клієнтом або законним представником клієнта документи та зазначає дату їх прийняття. У разі якщо клієнтом або законним представником клієнта вже пред'явлено документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків та документ, що посвідчує повноваження законного представника, такі документи не включаються до переліку документів, необхідних для підтвердження належності клієнта до однієї з вразливих категорій осіб, визначених пунктами 1, 2, 8 - 12 частини першої статті 14 Закону. Якщо клієнт або законний представник клієнта не склав звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги самостійно, допомагає йому у складенні такого звернення за формою, наведеною у додатку 3 до цих Методичних рекомендацій. Відмова у прийнятті звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги через відсутність повного комплекту документів, що підтверджують належність особи до однієї з вразливих категорій осіб, визначених пунктами 1, 2, 8 - 12 частини першої статті 14 Закону забороняється. Після сканування документів клієнту або законному представнику клієнта видається талон про прийняття звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, форма якого наведена у додатку 5 до цих Методичних рекомендацій. У талоні, зокрема, зазначається перелік отриманих документів та дата отримання кожного з таких документів, а також перелік документів, які необхідно подати додатково. Номер такого талону є ідентичним номеру звернення. На зворотній стороні зазначеного талона вказується інформація про права та обов'язки особи, з якою працівник місцевого центру ознайомлює клієнта або законного представника клієнта під розпис. Підписаний клієнтом або законним представником клієнта талон сканується, після чого повертається клієнту. Під час видання талону клієнту або законному представнику клієнта роз'яснюється, що рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або відмову у її наданні приймається місцевим центром протягом 10 днів з дня отримання звернення та всіх необхідних документів, про що його буде поінформовано додатково;

після прийняття всіх необхідних документів, що підтверджують належність клієнта до однієї з вразливих категорій осіб, визначених пунктами 1, 2, 8 - 12 частини першої статті 14 Закону, перевіряє належність особи до такої категорії.

5. У разі звернення до місцевого центру:

1) осіб, які перебувають під юрисдикцією України, середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, або їх законних представників, до звернення додаються:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги за формою, встановленою у додатку 11 до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року № 345, зареєстрованим у Мін'юсті б жовтня 2006 року за № 1098/12972. Зазначена довідка видається органами соціального захисту населення та підтверджує, що особа перебуває (не перебуває) на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення, а також те, що така особа отримує чи не отримує соціальну допомогу, як малозабезпечена особа та розмір такої допомоги. Наявність такої довідки підтверджує, що особа, яка звернулася за правовою допомогою, є суб'єктом права на неї.

У разі відсутності зазначеної довідки такими особами подаються:

довідка про склад сім'ї;

довідка про доходи кожного члена сім'ї за останні б місяців;

довідка про перебування на обліку в центрі зайнятості та проведені виплати - у разі звернення до місцевого центру осіб, зареєстрованих у встановленому порядку, як безробітні;

довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку), видана відповідним центром обслуговування платників Державної фіскальної служби - у разі звернення до місцевого центру фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб.

У такому випадку уповноважена службова особа місцевого центру самостійно обчислює середньомісячний сукупний дохід сім'ї особи, яка звернулася за наданням правової допомоги, за таким механізмом:

- сума прожиткового мінімуму сім'ї особи, яка звернулася про надання правової допомоги (Pмін), розраховується відповідно до розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, затверджених у Законі України "Про Державний бюджет", за такою формулою:

Pмін = K1 х M1 + K2 х M2 + K3 х M3 + K4 х M4,

де:

K1

-

кількість дітей віком до б років у складі даної сім'ї;


K2

-

кількість дітей віком від б до 18 років у складі даної сім'ї;


K3

-

кількість працездатних осіб у складі даної сім'ї;


K4

-

кількість осіб, які втратили працездатність у складі даної сім'ї;


M1

-

встановлена сума прожиткового мінімуму для дітей віком до б років;


M2

-

встановлена сума прожиткового мінімуму для дітей віком від б до 18 років;


M3

-

встановлена сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб;


M4

-

встановлена сума прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для обчислення беруться розміри прожиткових мінімумів для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, затверджених у Законі України "Про Державний бюджет", на дату звернення особи;

- середньомісячний сукупний дохід сім'ї особи, яка звернулася про надання правової допомоги (Pдох), розраховується шляхом ділення суми сукупного доходу сім'ї, вказаного у відповідних підтверджуючих документах, на б місяців:

Pдох =R/6,

де:

R

-

сума сукупного доходу сім'ї відповідно до поданих підтверджуючих документів за останні б місяців.

Особа, яка звернулася за отриманням правової допомоги, має на неї право у разі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї такої особи є нижчим від суми прожиткового мінімуму сім'ї такої особи (Pдох < Pмін);

2) інвалідів, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб або їх законних представників, до звернення додаються:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності;

довідка про розмір пенсії або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії;

3) законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, до звернення додаються:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, безпритульної дитини, дитини, яка може стати або стала жертвою насильства в сім'ї (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) (за наявності);

рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей - у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

заява або повідомлення про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення, складені в довільній формі - у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;

спеціальна картка обліку факту вчинення насильства в сім'ї (за наявності);

4) осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", до звернення додаються:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі наявності);

довідка про звернення за захистом в Україні;

рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності);

5) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", до звернення додаються:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

посвідчення встановленого зразка;

6) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, до звернення додаються:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

посвідчення встановленого зразка;

посвідчення встановленого зразка Героя Соціалістичної Праці, Героя України, орденська книжка повного кавалера ордена Трудової Слави або інші документи, що підтверджують присвоєння відповідного звання - у разі звернення до місцевого центру осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

7) осіб, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, до звернення додаються:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

посвідчення жертви нацистських переслідувань встановленого зразка;

8) осіб, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, до звернення додаються:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

ухвала суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною;

9) опікунів або піклувальників осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, до звернення додаються:

паспорт або інший документ, що посвідчує особи опікунів або піклувальників;

реєстраційний номер облікової картки платника податків опікунів або піклувальників (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

посвідчення про призначення опікуном (піклувальником);

рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;

копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності);

10) осіб, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, або їх законних представників до звернення додаються:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, у разі, якщо звертається законний представник суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) - у разі наявності;

копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

11) осіб, реабілітованих відповідно до законодавства, до звернення додаються:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

посвідчення про право на пільги реабілітованих.

6. Якщо за результатами перевірки належності особи до однієї з вразливих категорій осіб, визначених пунктами 1, 2, 8 - 12 частини першої статті 14 Закону, встановлено, що особа:

відповідає критеріям, встановленим пунктом 5 цих Методичних рекомендацій, працівник відділу попередньої роботи з клієнтами готує проект наказу місцевого центру про надання безоплатної вторинної правової допомоги за формою, встановленою у додатку б до цих Методичних рекомендацій;

не відповідає критеріям, встановленим пунктом 5 цих Методичних рекомендацій, працівник відділу попередньої роботи з клієнтами готує проект наказу місцевого центру про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги за формою, встановленою у додатку 7 до цих Методичних рекомендацій, де зазначаються, зокрема, підстави такої відмови.

Про прийняте рішення клієнт або законний представник клієнта інформується шляхом повідомлення за формою, встановленою у додатку 8 до цих Методичних рекомендацій.

Інформація про результати перевірки належності особи до вразливої категорії зазначається у пункті б розділу II РКК. Назва, дата видання та номер наказу місцевого центру про надання безоплатної вторинної правової допомоги або відмову в її наданні вносяться до пункту 7 розділу II РКК.

7. Працівник відділу попередньої роботи з клієнтами передає наказ про надання безоплатної вторинної правової допомоги до відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру.

8. Працівник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру забезпечує призначення адвоката, який надаватиме безоплатну вторинну правову допомогу, шляхом видання доручення, оформленого відповідно до додатка 9 до цих Методичних рекомендацій. Інформація про видане доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги зазначається в пункті 8 розділу II РКК.

9. Працівник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру допомагає (у разі необхідності) скласти довіреність на представництво інтересів клієнта за формою, встановленою у додатку 10 до цих Методичних рекомендацій, посвідчує її та організовує контакт адвоката з клієнтом. Інформація про зазначену довіреність вноситься до пункту 9 розділу II РКК.

10. У разі необхідності працівник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру готує проекти рішень про скасування доручення, заміну адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, або припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до вимог наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 25 грудня 2014 року № 33 "Питання видання доручень центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги" та вносить інформацію про зазначені рішення (накази місцевого центру) до пунктів 10, 11, 12 розділу II РКК відповідно.Додаток 1
до Методичних рекомендацій
26.06.2015 № 160

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
клієнта


Додаток 2
до Методичних рекомендацій
26.06.2015 № 160

ЗГОДА
на оброблення персональних даних


Додаток 3
до Методичних рекомендацій
26.06.2015 № 160

ЗВЕРНЕННЯ
про надання безоплатної вторинної правової допомоги


Додаток 4
до Методичних рекомендацій
26.06.2015 № 160

ТАЛОН
для отримання безоплатної первинної правової допомоги (юридичної консультації)


Додаток 5
до Методичних рекомендацій
26.06.2015 № 160

ТАЛОН
про прийняття звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги


Додаток 6
до Методичних рекомендацій
26.06.2015 № 160

НАКАЗ


Додаток 7
до Методичних рекомендацій
26.06.2015 № 160

НАКАЗ

{Додаток 8}


Додаток 9
до Методичних рекомендацій
26.06.2015 № 160

ДОРУЧЕННЯ
для надання безоплатної вторинної правової допомоги


Додаток 10
до Методичних рекомендацій
26.06.2015 № 160

ДОВІРЕНІСТЬ


Додаток
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
26.06.2015 № 160

ДОВІРЕНІСТЬ

{Текст взято з сайту Координаційного центру з надання правової допомоги http://legalaid.gov.ua}on top