Document v0117617-10, current version — Adoption on March 2, 2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2010 N 117

Про затвердження Річного плану заходів
з виконання покладених на Мінприроди
завдань на 2010 рік

З метою належної організації роботи з виконання покладених на
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
завдань Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Річний план заходів з виконання покладених на
Мінприроди завдань на 2010 рік (далі - План), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
міністерства, урядових органів державного управління у складі
Мінприроди, Рескомприроди Криму, територіальних органів Мінприроди
та Держекоінспекції забезпечити контроль за виконанням заходів
Плану.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шаповал В.
Міністр Г.Філіпчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України
02.03.2010 N 117

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання покладених на Мінприроди
завдань на 2010 рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва заходу |Політичні пріоритети| Виконавець | Строк виконання | Результативні показники | |п/п | | Міністерства та | | | виконання плану, очікуваний | | | | рішення, | | | природоохоронний ефект | | | | на підставі яких | | | | | | | виконується захід | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I Розвиток законодавства та співпраця з Верховною Радою України | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Приведення чинних |Забезпечення | ЮД | упродовж року |Результативна співпраця із | | |нормативно-правових |здійснення належного| | |структурними підрозділами, | | |актів до вимог Закону |державного контролю | | |спрямована на удосконалення | | |України "Про дозвільну |за дотриманням вимог| | |нормативно-правових актів у | | |систему у сфері |законодавства про | | |дозвільній сфері та у сфері | | |господарської |охорону | | |контролю. | | |діяльності" |навколишнього | | | | | |( 2806-15 ) та Закону |природного | | | | | |України "Про основні |середовища, | | | | | |засади державного |спрощення процедури | | | | | |нагляду (контролю) у |отримання документів| | | | | |сфері господарської |дозвільного | | | | | |діяльності" ( 877-16 ).|характеру | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | 2. |Розроблення нормативно-|Удосконалення | ЮД | постійно |Результативна співпраця із | | |правових актів, |національної | | |структурними підрозділами, | | |необхідність яких |екологічної | | |спрямована на забезпечення | | |випливає з Програми |політики, з метою | | |виконання міністерством | | |діяльності Уряду. |забезпечення сталого| | |завдань, визначених Програмою| | | |розвитку, | | |діяльності Уряду. | | | |гармонізації | | | | | | |економіки та | | | | | | |довкілля, що | | | | | | |дозволить ефективно | | | | | | |реалізувати захист | | | | | | |конституційного | | | | | | |права громадян на | | | | | | |безпечне навколишнє | | | | | | |середовище | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | 3. |Координація, у межах |Зменшення тиску на | ЮД | постійно |Співпраця із структурними | | |компетенції, роботи |суб'єкти | | |підрозділами Міністерства, | | |структурних підрозділів|господарювання, а | | |спрямована на дотримання | | |міністерства щодо |також удосконалення | | |вимог зазначених нормативних | | |реалізації вимог: |відносин між | | |актів. | | |- Законів України "Про |органами Мінприроди | | | | | |засади державної |та суб'єктами | | | | | |регуляторної політики у|господарювання, що | | | | | |сфері господарської |сприятиме покращенню| | | | | |діяльності" |екологічної | | | | | |( 1160-15 ), "Про |ситуації | | | | | |дозвільну систему у | | | | | | |сфері господарської | | | | | | |діяльності" | | | | | | |( 2806-15 ); | | | | | | |- Загальнодержавної | | | | | | |програми адаптації | | | | | | |законодавства України | | | | | | |до законодавства | | | | | | |Європейського Союзу | | | | | | |( 1629-15 ). | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | 4. |Здійснення перегляду |Удосконалення | ЮД | II квартал |Співпраця із структурними | | |нормативно-правових |нормативно-правової | | |підрозділами в частині | | |актів і приведення їх у|бази у сфері охорони| | |приведення всіх нормативно- | | |відповідність до вимог |навколишнього | | |правових актів у сфері | | |чинного законодавства. |природного | | |охорони довкілля до єдиних | | | |середовища | | |вимог. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | 5. |Проведення правової |Розвиток | ЮД | постійно |Забезпечення дотримання вимог| | |експертизи проектів |законодавства для | | |чинного законодавства та | | |нормативно-правових |утвердження | | |врахування інтересів | | |актів, які |екологічної | | |Мінприроди при розробленні | | |розробляються |політики, як | | |проектів нормативно-правових | | |структурними |інтегрованого | | |актів | | |підрозділами |чинника соціально- | | | | | |Міністерства, а також |економічного | | | | | |тих, що надсилаються |розвитку держави | | | | | |іншими органами | | | | | | |виконавчої влади на | | | | | | |погодження | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | 6. |Участь у розробленні |Інтеграція України | ЮД | |Поступове впровадження | | |нормативно-правових |до Європейського | | |положень Конвенції Еспоо | | |актів, спрямованих на |співтовариства | | |( 995_272 ) та приведення | | |впровадження положень |шляхом створення | | |нормативно-правових актів до | | |Конвенції Еспоо |нормативно-правової | | |її вимог, що призведе до | | |( 995_272 ), зокрема: |бази для ефективного| | |покращення екологічної | | |-----------------------|застосування | |-----------------|ситуацій в Україні і | | |- проекту закону |механізмів Конвенції| | IV квартал |дозволить зробити більш | | |України "Про внесення |Еспоо | | |прозорими відносини з іншими | | |змін до деяких законів |( 995_272 ) | | |країнами у сфері охорони | | |України щодо реалізації| | | |довкілля. | | |положень Конвенції | | | | | | |Еспоо"; | | | | | | |-----------------------| | |-----------------| | | |- проектів постанов | | | | | | |КМУ: | | | | | | |-----------------------| | |-----------------| | | |"Про внесення змін до | | | III квартал | | | |Переліку центральних | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | |влади, відповідальних | | | | | | |за виконання | | | | | | |зобов'язань, що | | | | | | |випливають із членства | | | | | | |України в міжнародних | | | | | | |організаціях, | | | | | | |затвердженого | | | | | | |постановою КМУ від | | | | | | |13.09.2002 N 1371"; | | | | | | |-----------------------| | |-----------------| | | |"Про затвердження | | | IV квартал | | | |Порядку проведення | | | | | | |оцінки впливу на | | | | | | |навколишнє середовище у| | | | | | |транскордонному | | | | | | |контексті"; | | | | | | |-----------------------| | |-----------------| | | |"Про внесення змін до | | |у місячний термін| | | |Положення про | | |після | | | |Міністерство охорони | | |затвердження | | | |навколишнього | | |Порядку | | | |природного середовища | | |проведення оцінки| | | |України", затвердженого| | |впливу на | | | |постановою КМУ від | | |навколишнє | | | |02.11.2006 N 1524 | | |середовище у | | | |( 1524-2006-п ) (із | | |транскордонному | | | |змінами)"; | | |контексті | | | |- "Про внесення змін до| | | | | | |Положення про | | | | | | |Міжвідомчу | | | | | | |координаційну раду з | | | | | | |питань реалізації в | | | | | | |Україні Конвенції про | | | | | | |оцінку впливу на | | | | | | |навколишнє середовище в| | | | | | |транскордонному | | | | | | |контексті", | | | | | | |затвердженого | | | | | | |постановою КМУ від | | | | | | |02.04.2008 N 295 | | | | | | |( 295-96-п ) | | | | | | |(із змінами)"; | | | | | | |- Внесення змін до | | | | | | |Державних будівельних | | | | | | |норм "Склад і зміст | | | | | | |матеріалів оцінки | | | | | | |впливу на навколишнє | | | | | | |середовище (ОВНС) при | | | | | | |проектуванні і | | | | | | |будівництві | | | | | | |підприємств, будинків і| | | | | | |споруд. А.2.2.-1-2003",| | | | | | |затверджених наказом | | | | | | |Держбуду України від | | | | | | |15.12.2003 р. N 214 | | | | | | |( v0214509-03 ); | | | | | | |- Розроблення та | | | | | | |затвердження методичних| | | | | | |рекомендацій щодо | | | | | | |практичного | | | | | | |застосування Конвенції | | | | | | |Еспоо ( 995_272 ). | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | 7. |Моніторинг |Постанова КМУ від | ЮД | постійно |Співпраця Мінприроди з | | |законопроектів, які |18.07.2007 N 950 | | |Верховною Радою України. | | |внесені на розгляд |( 950-2007-п ) | | |Розвиток та вдосконалення | | |Верховної Ради України.| | | |природоохоронного | | | | | | |законодавства. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | 8. |Підготовка звіту про |Постанова КМУ від | ЮД | IV квартал |Оцінка законопроектної | | |законопроектну роботу |18.07.2007 N 950 | | |діяльності Мінприроди у | | |Мінприроди за 2010 рік.|( 950-2007-п ) | | |2010 році. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | 9. |Подання пропозицій |Постанова КМУ від | ЮД | IV квартал |Визначення основних напрямів | | |Мінприроди до |18.07.2007 N 950 | | |законопроектної роботи, у | | |орієнтовного плану |( 950-2007-п ) | | |частині удосконалення | | |законопроектної роботи | | | |природоохоронного | | |КМУ на 2011 рік. | | | |законодавства, на 2011 рік. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |10. |Супровід у Верховній | | | | | | |Раді України: | | | | | | |законопроектів: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про ландшафти"; |Закон України "Про | ДБРЕ | упродовж року |Встановлення та впровадження | | | |ратифікацію | | |ландшафтної політики, | | | |Європейської | | |спрямованої на охорону, | | | |ландшафтної | | |регулювання та планування | | | |конвенції" | | |ландшафтів. | | | |( 2831-15 ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про регулювання |Розпорядження КМУ | ДОАПДЕМ | упродовж року |Регулювання обсягу | | |обсягу антропогенних |від 18.08.2005 | | |антропогенних викидів та | | |викидів та поглинання |N 346-р | | |поглинання парникових газів. | | |парникових газів"; |( 346-2005-р ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про внесення змін до|Постанова КМУ від | ДОАПДЕМ | упродовж року |Удосконалення нормативно- | | |Закону України "Про |01.10.99 N 1825 | | |правової бази в сфері охорони| | |ставки акцизного збору |( 1825-99-п ) | | |атмосферного повітря. | | |та ввізного мита на | | | | | | |деякі товари | | | | | | |(продукцію)"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про внесення змін до|Указ Президента | ДСЗС | упродовж року |Удосконалення управління та | | |Закону України "Про |України від | | |функціонування сфери | | |природно-заповідний |11.11.2004 | | |заповідної справи в частині | | |фонд України"; |N 1396/2004 | | |режиму територій і об'єктів, | | | |( 1396/2004 ) "Про | | |системи державного контролю, | | | |невідкладні заходи | | |підвищення відповідальності | | | |щодо забезпечення | | |за порушення, врегулювання | | | |додержання | | |земельних відносин, служби | | | |законодавства в | | |державної охорони. | | | |межах територій та | | | | | | |об'єктів природно | | | | | | |заповідного фонду | | | | | | |України". | | | | | | |Розпорядження. | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про ратифікацію |Розпорядження КМУ | ДЕП | III квартал |Забезпечення оцінки впливу на| | |Україною Протоколу про |від 15.04.2009 | | |навколишнє середовище у | | |стратегічну екологічну |N 408-р | | |транскордонному контексті. | | |оцінку до Конвенції про|( 408-2009-р ). | | | | | |оцінку впливу на | | | | | | |навколишнє середовище у| | | | | | |транскордонному | | | | | | |контексті"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про Стратегію |Розпорядження КМУ | ДЕП | III квартал |Покращення стану | | |національної |від 17.10.2007 | | |навколишнього природного | | |екологічної політики |N 880-р | | |середовища. | | |України на період до |( 880-2007-р ) | | | | | |2020 року". | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |проекту |Доручення КМУ від | ДБРЕ | упродовж року |Забезпечення покращення стану| | |Загальнодержавної |31.07.2003 N 42517, | | |усіх категорій земель та | | |програми використання |Закон України "Про | | |довкілля в цілому і | | |та охорони земель. |охорону земель" | | |врегулювання господарської та| | | |( 962-15 ) | | |іншої діяльності у сфері | | | | | | |збереження і невиснажливого | | | | | | |використання земель в | | | | | | |Україні. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |11. |Супровід під час |Рішення П'ятої сесії| УОРВВР | упродовж року |Забезпечення охорони та | | |розгляду і погодження з|Наради Сторін | | |використання транскордонних | | |центральними органами |Конвенції про | | |водотоків. | | |виконавчої влади |охорону та | | | | | |проекту Закону України |використання | | | | | |"Про ратифікацію |транскордонних | | | | | |Україною поправок до |водотоків та | | | | | |статей 25 і 26 |міжнародних озер | | | | | |Конвенції про охорону |1992 року | | | | | |та використання |( 994_273 ) | | | | | |транскордонних | | | | | | |водотоків та | | | | | | |міжнародних озер | | | | | | |1992 року" | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |12. |Організація розроблення|Розпорядження КМУ | ДЕП | упродовж року |Затвердження заходів щодо | | |Національного плану дій|від 17.10.2007 | | |покращення стану | | |з охорони навколишнього|N 880-р | | |навколишнього природного | | |природного середовища |( 880-2007-р ) | | |середовища. | | |на 2010-2013 роки. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |13. |Розроблення та подання | | | | | | |на розгляд Уряду | | | | | | |проектів законів: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про збір за |Розпорядження КМУ | ДЕП | грудень |Розширення бази оподаткування| | |забруднення |від 23.12.2009 | | |збором, перегляд нормативів | | |навколишнього |N 1612-р | | |збору, спрощення механізму | | |природного |( 1612-2009-р ), | | |адміністрування. | | |середовища"; |від 17.10.2007 | | | | | | |N 880-р | | | | | | |( 880-2007-р ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про прибережну смугу|Закон України "Про | УОРВВР | упродовж року |Внесення на розгляд КМУ | | |морів"; |затвердження | | |Закону України "Про | | | |Загальнодержавної | | |прибережну смугу морів". | | | |програми охорони та | | | | | | |відтворення довкілля| | | | | | |Азовського і Чорного| | | | | | |морів" ( 2333-14 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |14. |Розроблення |Гармонізація | ДЕБ | IV квартал |Прийняття законопроекту | | |законопроекту "Про |законодавства до | | |Верховною Радою України. | | |внесення змін до Закону|законодавства ЄС | | | | | |України "Про пестициди | | | | | | |і агрохімікати". | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |15. |Розроблення та | | | | | | |впровадження | | | | | | |Концепцій: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про впровадження |Закон України "Про | ДЕП | грудень |Впровадження плати за | | |плати за користування |охорону | | |користування морськими | | |морськими |навколишнього | | |акваторіями. Зменшення | | |акваторіями"; |природного | | |забруднення морських | | | |середовища" | | |акваторій внаслідок | | | |( 1264-12 ) | | |господарської діяльності. | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про екологічне |Закон України "Про | ДЕП | грудень |Визначення та обгрунтування | | |страхування"; |охорону | | |основних засад для створення | | | |навколишнього | | |законодавчої бази | | | |природного | | |екологічного страхування. | | | |середовища" | | | | | | |( 1264-12 ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про збір за |Розпорядження КМУ | ДЕП | вересень |Визначення основних засад | | |забруднення |від 23.12.2009 | | |реформування системи збору за| | |навколишнього |N 1612-р | | |забруднення навколишнього | | |природного |( 1612-2009-р ), | | |природного середовища. | | |середовища"; |від 17.10.2007 | | | | | | |N 880-р | | | | | | |( 880-2007-р ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Концепції екологічної|Положення про | ДЕП | грудень |Формування екологічної | | |освіти; |Мінприроди | ДЗДЕА | |освіти, науки та культури | | | |( 1524-2006-п ) | | |суспільства. | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Національної |Постанова ВРУ від | ДЕБ | упродовж року |Підвищення рівня екологічної | | |Концепції впровадження |20.02.2003 N 565-IV | | |безпеки технологій, що | | |та розвитку більш |( 565-15 ); | | |використовуватимуться в | | |чистих виробництв і |постанова КМУ від | | |промисловості та виробництві.| | |екологічних технологій |16.01.2008 N 14 | | | | | |на період до 2020 року"|( 14-2008-п ) | | | | | |та заходів для | | | | | | |підписання Міжнародної | | | | | | |декларації більш | | | | | | |чистого виробництва | | | | | | |ЮНЕП. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |16. |Розроблення проектів | | | | | | |постанов КМУ: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про внесення змін до|Закон України "Про | ДОАПДЕМ | IV квартал |Прийняття єдиної форми заяви | | |постанови КМУ від |дозвільну систему у | | |та дозволу на викиди для | | |13.03.2002 N 302"; |сфері господарської | | |існуючих і новостворених | | | |діяльності" | | |об'єктів. | | | |( 2806-15 ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про затвердження |Закон України "Про | ФЕД | II квартал |Приведення у відповідність до| | |Порядку використання у |Державний бюджет | УОРВВР | |Закону України "Про Державний| | |2010 році коштів, |України на | | |бюджет України на 2010 рік". | | |передбачених у |2010 рік" | | | | | |державному бюджеті для | | | | | | |здійснення | | | | | | |природоохоронних | | | | | | |заходів з очищення | | | | | | |стічних вод"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про затвердження |Закон України "Про | ФЕД | II квартал |Приведення у відповідність до| | |Порядку використання у |Державний бюджет | | |Закону України "Про Державний| | |2010 році коштів, |України на | | |бюджет України на 2010 рік". | | |передбачених у |2010 рік" | | | | | |державному бюджеті для | | | | | | |фінансової підтримки | | | | | | |природоохоронної | | | | | | |діяльності, у тому | | | | | | |числі через механізм | | | | | | |здешевлення кредитів | | | | | | |комерційних банків"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про затвердження |Закон України "Про | ФЕД | II квартал |Приведення у відповідність до| | |Порядку використання у |Державний бюджет | ДЕІ | |Закону України "Про Державний| | |2010 році коштів, |України на | | |бюджет України на 2010 рік". | | |передбачених у |2010 рік" | | | | | |державному бюджеті для | | | | | | |проведення моніторингу | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного середовища | | | | | | |та забезпечення | | | | | | |державного контролю за | | | | | | |додержанням вимог | | | | | | |природоохоронного | | | | | | |законодавства"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про затвердження |Закон України "Про | ФЕД | II квартал |Приведення у відповідність до| | |Порядку використання у |Державний бюджет | ДБРЕ | |Закону України "Про Державний| | |2010 році коштів, |України на | ДСЗС | |бюджет України на 2010 рік". | | |передбачених у |2010 рік" | | | | | |державному бюджеті для | | | | | | |виконання | | | | | | |природоохоронних | | | | | | |заходів з формування | | | | | | |національної | | | | | | |екологічної мережі"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про затвердження |Закон України "Про | ФЕД | II квартал |Приведення у відповідність до| | |Порядку використання у |Державний бюджет | ДОАПДЕМ | |Закону України "Про Державний| | |2010 році коштів, |України на | | |бюджет України на 2010 рік. | | |передбачених у |2010 рік" | | | | | |державному бюджеті для | | | | | | |підвищення якості | | | | | | |атмосферного повітря"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про затвердження |Закон України "Про | ФЕД | II квартал |Приведення у відповідність до| | |Порядку використання у |Державний бюджет | ДЕБ | |Закону України "Про Державний| | |2010 році коштів, |України на | | |бюджет України на 2010 рік". | | |передбачених у |2010 рік" | | | | | |державному бюджеті для | | | | | | |здійснення заходів у | | | | | | |сфері поводження з | | | | | | |відходами та | | | | | | |небезпечними хімічними | | | | | | |речовинами"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про затвердження |Закон України "Про | ФЕД | II квартал |Приведення у відповідність до| | |Порядку використання у |Державний бюджет | ДЕП | |Закону України "Про Державний| | |2010 році коштів, |України на | | |бюджет України на 2010 рік". | | |передбачених у |2010 рік" | | | | | |державному бюджеті на | | | | | | |міжнародне | | | | | | |співробітництво у сфері| | | | | | |охорони навколишнього | | | | | | |природного середовища, | | | | | | |сприяння сталому | | | | | | |розвитку, екологічній | | | | | | |освіті та поширенню | | | | | | |екологічної | | | | | | |інформації"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про удосконалення |Указ Президента | ДСЗС | I півріччя |Удосконалення управління та | | |управління установами |України від | | |функціонування сфери | | |природно-заповідного |14.08.2009 N 611 | | |заповідної справи. | | |фонду України". |( 611/2009 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |17. |Розроблення проектів |Укази Президента | ДСЗС | упродовж року |Створення нових та розширення| | |Указів Президента |України від | | |існуючих територій і об'єктів| | |України про створення |23.05.2005 N 838 | | |природно-заповідного фонду. | | |територій та об'єктів |( 838/2005 ), від | | | | | |природно-заповідного |27.08.2008 N 774 | | | | | |фонду. |( 774/2008 ) та від | | | | | | |01.12.2008 N 1129 | | | | | | |( 1129/2008 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |18. |Супровід у Кабінеті |Указ Президента | ДСЗС | I півріччя |Удосконалення управління та | | |Міністрів України |України від | | |функціонування сфери | | |проекту постанови КМУ |14.08.2009 N 611 | | |заповідної справи. | | |"Про утворення |( 611/2009 ) | | | | | |Міжвідомчої комісії з | | | | | | |питань розвитку | | | | | | |заповідної справи". | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |19. |Супровід у Кабінеті | | | | | | |Міністрів України та | | | | | | |Верховній Раді | | | | | | |України: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- нової редакції |Указ Президента | ДГС | упродовж року |Прийнятий Кодекс України про | | |Кодексу України про |України від | | |надра ( 132/94-ВР ) (нова | | |надра ( 132/94-ВР ); |28.02.2008 N 172 | | |редакція). | | | |( 172/2008 ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- законопроекту про |Указ Президента | | |Законодавче регулювання | | |внесення змін до |України від | | |правових відносин у сфері | | |Загальнодержавної |28.02.2008 N 172 | | |надрокористування. | | |програми розвитку |( 172/2008 ) | | | | | |мінерально-сировинної | | | | | | |бази України на період | | | | | | |до 2010 року | | | | | | |( 3458-15 ) | | | | | | |для уточнення | | | | | | |завдань цієї програми | | | | | | |на 2009-2010 роки | | | | | | |та продовження | | | | | | |її дії до 2030 року з | | | | | | |урахуванням завдань з | | | | | | |технічного | | | | | | |переоснащення | | | | | | |геологічних | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |20. |Погодження із | | | | | | |заінтересованими | | | | | | |центральними органами | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | |проектів постанов КМУ: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про заборону |Розпорядження КМУ | ДЕІ | I квартал |Створення необхідних | | |використання в Україні |від 15.04.2009 | | |передумов для виконання | | |деяких озоноруйнівних |N 408-р | | |Україною міжнародних | | |речовин під час |( 408-2009-р ) | | |зобов'язань щодо переходу до | | |проектування, | | | |виробництва конкурентоздатної| | |реконструкції | | | |продукції, що не містить | | |технічного | | | |озоноруйнівних речовин їх | | |переобладнання та | | | |повного вилучення з обігу на | | |будівництва"; | | | |території України. | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- "Про внесення змін до|Розпорядження КМУ | | |Посилення державного | | |постанови КМУ від |від 15.04.2009 | | |регулювання ввезення в | | |16 травня 2002 року |N 408-р | | |Україну та вивезення за її | | |N 624". |( 408-2009-р ) | | |межі озоноруйнівних речовин. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |21. |Підготовка та надання |Наказ Мінприроди від|Рескомприроди | упродовж року |Удосконалення законодавства у| | |пропозицій Мінприроди |19.12.2006 N 548 |Криму, | |галузі охорони навколишнього | | |про внесення змін до |( z0119-07 ), |територіальні | |природного середовища. | | |нормативно-правових |постанова Ради |органи | | | | |актів у галузі охорони |міністрів АР Крим |Мінприроди та | | | | |навколишнього |від 09.08.2005 N 359|ДЕІ | | | | |природного середовища. |( rb0359001-05 ) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II Державне регулювання та удосконалення його механізмів | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |22. |Участь у підготовці |Постанова КМУ від |ДЕП | упродовж року |Забезпечення опрацювання | | |Угод про регіональний |23.05.2007 N 751 |Рескомприроди | |природоохоронних розділів | | |розвиток областей. |( 751-2007-п ), |Криму, | |Угод про регіональний | | | |наказ Мінприроди |територіальні | |розвиток між Кабінетом | | | |від 19.12.2006 N 548|органи | |Міністрів України і обласними| | | |( z0119-07 ), |Мінприроди | |радами регіонів та надання | | | |постанова Ради | | |пропозицій щодо запланованих | | | |міністрів АР Крим | | |спільних заходів. | | | |від 09.08.2005 N 359| | | | | | |( rb0359001-05 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |23. |Розроблення критеріїв |Постанови КМУ від | ДЕП | упродовж року |Підвищення рівня державного | | |та індикаторів |21.07.2006 N 1001 | | |управління в галузі охорони | | |ефективності діяльності|( 1001-2006-п ), | | |навколишнього природного | | |територіальних органів |від 17.09.96 N 1147 | | |середовища в регіонах країни.| | |Міністерства охорони |( 1147-96-п ) | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного середовища | | | | | | |України. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |24. |Розроблення методики |Постанови КМУ від | ДЕП | упродовж року |Методика оцінки ефективності | | |оцінки ефективності |21.07.2006 N 1001 | | |реалізації регіональних | | |реалізації регіональних|( 1001-2006-п ), | | |природоохоронних програм та | | |природоохоронних та |від 17.09.96 N 1147 | | |державних екологічних | | |державних екологічних |( 1147-96-п ), | | |цільових програм з | | |цільових програм. |від 31.01.2007 N 106| | |урахуванням їх специфіки та | | | |( 106-2007-п ) | | |кінцевих результатів. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |25. |Розроблення та |Постанова КМУ від | ДЕП | березень |Посилення контролю за | | |погодження Угоди про |01.03.99 N 303 | | |своєчасністю та повнотою | | |взаємодію інформаційних|( 303-99-п ) | | |сплати збору за забруднення | | |систем Міністерства | | | |навколишнього природного | | |охорони навколишнього | | | |середовища. | | |природного середовища | | | | | | |та Державної податкової| | | | | | |адміністрації України. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |26. |Підготовка інформації |Угода про взаємодію |Рескомприроди | до 1 грудня, |Забезпечення повноти обліку | | |територіальному органу |інформаційних систем|Криму, | щоквартально |забруднювачів навколишнього | | |ДПА, обласному |Мінприроди та ДПА |територіальні | |природного середовища. | | |статуправлінню про |України від |органи | | | | |зміни до переліку |10.12.2004. |Мінприроди | | | | |підприємств, установ, |Угода про загальні | | | | | |організацій, |засади | | | | | |громадян - суб'єктів |співробітництва між | | | | | |господарювання, яким в |Мінприроди та | | | | | |установленому порядку |Держкомстатом від | | | | | |видано дозволи на |17.11.2005 | | | | | |викиди, спеціальне |( n0001617-05 ) | | | | | |водокористування та | | | | | | |розміщення відходів. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |27. |Розроблення проектів | | | | | | |розпоряджень КМУ: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про створення Центру |Доручення КМУ від | ДЕБ |після схвалення |Підвищення ефективності | | |впровадження в Україні |15.05.2006 | |Урядом |обміну інформацією із | | |Базельської |N 2553/10/1-06 | |розпорядження про|Секретаріатами зазначених | | |( 995_022 ), | | |визначення |міжнародних угод. | | |Роттердамської | | |Мінприроди | | | |( 995_a35 ), | | |виділеним центром| | | |Стокгольмської | | |SAIMCE | | | |конвенцій ( 995_a07 ), | | | | | | |Стратегічного підходу | | | | | | |до міжнародного | | | | | | |управління хімічними | | | | | | |речовинами; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про схвалення |Доручення КМУ від | ДЕБ | грудень |Удосконалення поводження з | | |Національного плану |11.06.2007 | | |небезпечними відходами та | | |виконання |N 25173/1/1-07 | | |хімічними речовинами. | | |Стокгольмської | | | | | | |конвенції про стійкі | | | | | | |органічні забруднювачі | | | | | | |( 995_a07 ). | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |28. |Розроблення проектів | | | | | | |постанов КМУ: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про внесення змін і |Доручення КМУ від | ДЕБ |після прийняття |Удосконалення нормативно- | | |доповнень до постанови |15.05.2006 | |Закону України |правової бази у сфері | | |КМУ від 13.07.2000 |N 2553/10/1 | |"Про внесення |транскордонного перевезення | | |N 1120 | | |змін до деяких |відходів. | | |( 1120-2000-п ) "Про | | |законодавчих | | | |затвердження Положення | | |актів у сфері | | | |про контроль за | | |поводження з | | | |транскордонними | | |відходами" | | | |перевезеннями | | | | | | |небезпечних відходів та| | | | | | |їх | | | | | | |утилізацією/видаленням | | | | | | |Жовтого та Зеленого | | | | | | |переліків відходів"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про внесення змін і |Законопроект "Про | ДЕБ |після прийняття |Удосконалення нормативно- | | |доповнень до постанови |внесення змін до | |Закону України |правової бази у сфері | | |КМУ від 03.08.98 N 1218|інших законодавчих | |"Про внесення |поводження з відходами. | | |( 1218-98-п ) "Про |актів України у | |змін до деяких | | | |затвердження Порядку |сфері поводження з | |законодавчих | | | |розроблення, |відходами" | |актів у сфері | | | |затвердження і | | |поводження з | | | |перегляду лімітів на | | |відходами" | | | |утворення та розміщення| | | | | | |відходів"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |ст. 17 Закону | ДБРЕ |у тримісячний |Установлення єдиних правил | | |Правил збирання |України "Про | |термін після |збирання технічної, | | |технічної, лікарської, |рослинний світ" | |прийняття закону |лікарської, пряно- | | |пряно-ароматичної та |( 591-14 ) | |України "Про |ароматичної та харчової | | |харчової сировини з | | |внесення змін до |сировини з дикорослих рослин.| | |дикорослих рослин; | | |деяких | | | | | | |законодавчих | | | | | | |актів у зв'язку з| | | | | | |прийняттям Закону| | | | | | |України "Про | | | | | | |дозвільну систему| | | | | | |у сфері | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності" | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Закон України "Про | ДГС |упродовж кварталу|Нормативне регулювання | | |Порядку надання у |Державний бюджет | |після прийняття |правових відносин у сфері | | |2010 році спеціальних |України на | |Державного |надрокористування. | | |дозволів на |2010 рік" | |бюджету на | | | |користування надрами; | | |2010 рік | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Закон України "Про | ДГС |упродовж кварталу|Нормативне регулювання | | |Порядку проведення у |Державний бюджет | |після прийняття |правових відносин у сфері | | |2010 році аукціонів з |України на | |Державного |надрокористування. | | |продажу спеціальних |2010 рік" | |бюджету на | | | |дозволів на | | |2010 рік | | | |користування надрами; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Постанова КМУ від | ДОАПДЕМ | IV квартал |Прийнята постанова КМУ "Про | | |Положення про Державний|30.03.98 N 391 | | |затвердження Положення про | | |реєстр мережі |( 391-98-п ) | | |Державний реєстр мережі | | |моніторингу поверхневих| | | |моніторингу поверхневих вод".| | |вод; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Закон України "Про | ДОАПДЕМ | IV квартал |Прийнята постанова КМУ "Про | | |Порядку проведення |охорону | | |затвердження Порядку | | |моніторингу |навколишнього | | |проведення моніторингу | | |навколишнього |природного | | |навколишнього природного | | |природного середовища |середовища" | | |середовища підприємствами, | | |підприємствами, |( 1264-12 ) | | |установами та організаціями, | | |установами та | | | |діяльність яких призводить, | | |організаціями, | | | |або може призвести до | | |діяльність яких | | | |погіршення стану | | |призводить або може | | | |навколишнього природного | | |призвести до погіршення| | | |середовища". | | |стану навколишнього | | | | | | |природного середовища. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |29. |Підготовка проектів | | | | | | |наказів Мінприроди: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Доручення КМУ від | ДЕБ | III квартал |Забезпечення контролю | | |Порядку проведення |15.05.2006 | | |виконання робіт, пов'язаних з| | |експертизи |N 2553/10/1 | | |державною реєстрацією | | |реєстраційних | | | |пестицидів і агрохімікатів. | | |матеріалів на пестициди| | | | | | |і агрохімікати, що | | | | | | |подаються на державну | | | | | | |реєстрацію | | | | | | |(перереєстрацію); | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про внесення змін до |Закон України "Про | ДЕБ | упродовж року |Удосконалення умов для | | |наказу N 294 |ліцензування певних | | |отримання дозволів на | | |( z0781-02 ) від |видів господарської | | |поводження з отруйними | | |30.07.2002 "Про |діяльності" | | |речовинами, у тому числі | | |затвердження Інструкції|( 1775-14 ) | | |продуктів біотехнології та | | |про розгляд заявок та | | | |інших біологічних агентів. | | |надання дозволів на | | | | | | |виробництво, | | | | | | |зберігання, | | | | | | |транспортування, | | | | | | |використання, | | | | | | |захоронення, знищення | | | | | | |утилізацію отруйних | | | | | | |речовин, у тому числі | | | | | | |продуктів біотехнології| | | | | | |та інших біологічних | | | | | | |агентів"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про внесення змін до |Закон України "Про | ДЕБ | I квартал |Удосконалення Ліцензійних | | |наказу |ліцензування певних | | |умов провадження діяльності | | |N 27/44 |видів господарської | | |із здійснення операцій у | | |( z0187-01 ) від |діяльності" | | |сфері поводження з | | |12.02.2001 "Про |( 1775-14 ) | | |небезпечними відходами | | |затвердження | | | |( z0187-01 ). | | |Ліцензійних умов | | | | | | |провадження діяльності | | | | | | |із здійснення операцій | | | | | | |у сфері поводження з | | | | | | |небезпечними | | | | | | |відходами"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про внесення змін до |Закон України "Про | ДЕБ | I квартал |Удосконалення Ліцензійних | | |наказу |ліцензування певних | | |умов провадження | | |N 52/105 ( z0319-01 ) |видів господарської | | |господарської діяльності із | | |від 19.03.2001 "Про |діяльності" | | |збирання, заготівлі окремих | | |затвердження |( 1775-14 ) | | |видів відходів як вторинної | | |Ліцензійних умов | | | |сировини ( z0319-01 ). | | |провадження | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності із збирання,| | | | | | |заготівлі окремих | | | | | | |видів відходів як | | | | | | |вторинної сировини"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про внесення змін до |Доручення КМУ від | ДЕБ | II півріччя |Заборона ввезення до країни | | |наказу |15.05.2006 | | |препаратів, небезпечних для | | |N 490 |N 2553/10/1 | | |здоров'я людини та довкілля. | | |( z1226-06 ) від | | | | | | |08.11.2006 "Про | | | | | | |затвердження зразків | | | | | | |Посвідчення про | | | | | | |державну реєстрацію, | | | | | | |дозволу на | | | | | | |використання залишків | | | | | | |пестицидів і | | | | | | |агрохімікатів, дозволу | | | | | | |на виготовлення та | | | | | | |застосування дослідних | | | | | | |партій вітчизняних | | | | | | |пестицидів і | | | | | | |агрохімікатів і зразка | | | | | | |етикетки"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про внесення змін до |Доручення КМУ від | ДЕБ | II півріччя |Заборона ввезення до країни | | |наказу |15.05.2006 | | |препаратів, небезпечних для | | |N 149 |N 2553/10/1 | | |здоров'я людини та довкілля. | | |( z0389-08 ) від | | | | | | |25.03.2008 "Про | | | | | | |затвердження зразків | | | | | | |заявок, які подаються | | | | | | |суб'єктами | | | | | | |господарювання на | | | | | | |випробування та | | | | | | |державну реєстрацію | | | | | | |пестицидів і | | | | | | |агрохімікатів"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про здійснення |Закон України "Про | ДЕБ | II квартал |Удосконалення перевірок щодо | | |контролю за додержанням|пестициди і | | |господарської діяльності у | | |ліцензіатами |агрохімікати" | | |сфері поводження з | | |Ліцензійних умов; |( 86/95-ВР ), | | |небезпечними відходами, | | | |постанова КМУ від | | |збиранням, заготівлею | | | |04.03.96 N 295 | | |окремих видів відходів як | | | |( 295-96-п ). | | |вторинної сировини. | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Закон України "Про | ДЕБ | II квартал |Удосконалення умов | | |Ліцензійних умов |пестициди і | | |провадження господарської | | |провадження |агрохімікати" | | |діяльності із заготівлі та | | |господарської |( 86/95-ВР ), | | |утилізації хімічних джерел | | |діяльності із заготівлі|постанова КМУ від | | |струму, що втратили якість. | | |та утилізації |04.03.96 N 295 | | | | | |відпрацьованих хімічних|( 295-96-п ) | | | | | |джерел струму; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Закон України "Про | ДОАПДЕМ | IV квартал |Зменшення викидів | | |нормативів гранично |охорону атмосферного| | |забруднюючих речовин в | | |допустимих викидів |повітря" | | |атмосферне повітря. | | |(ГДВ) забруднюючих |( 2707-12 ); | | | | | |речовин із стаціонарних|постанова КМУ від | | | | | |джерел; |28.12.2001 N 1780 | | | | | | |( 1780-2001-п ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Постанова КМУ від | ДОАПДЕМ | III квартал |Удосконалення нормативної | | |Інструкції щодо |13.12.2001 N 1655 | | |бази з питань охорони | | |проведення |( 1655-2001-п ) | | |атмосферного повітря. | | |інвентаризації викидів | | | | | | |забруднюючих речовин в | | | | | | |атмосферне повітря на | | | | | | |об'єктах; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Закон України "Про | ДОАПДЕМ | III квартал |Зменшення викидів | | |екологічних вимог до |охорону атмосферного| | |забруднюючих речовин в | | |автозаправних станцій |повітря" | | |атмосферне повітря. | | |щодо зменшення викидів |( 2707-12 ); | | | | | |забруднюючих речовин в |постанова КМУ від | | | | | |атмосферне повітря; |23.04.2008 N 411 | | | | | | |( 411-2008-п ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Постанова КМУ від | ДБРЕ | упродовж року |Встановлення єдиної форми | | |форми дозволу або |25.07.2007 N 953 | | |дозволу/сертифіката CITES та | | |сертифікату, а також |( 953-2007-п ) | | |заявки на отримання | | |зразків заяв про їх | | | |дозвільного документа. | | |отримання" (спільно з | | | | | | |Держкомрибгоспом); | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Закон України "Про | ДБРЕ |у тримісячний |Врегулювання питань про | | |Правил ввезення в |рослинний світ" | |термін після |ввезення в Україну та | | |Україну та вивезення за|( 591-14 ) | |прийняття Закону |вивезення за її межі об'єктів| | |її межі об'єктів | | |України "Про |рослинного світу". | | |рослинного світу; | | |внесення змін до | | | | | | |деяких | | | | | | |законодавчих | | | | | | |актів у зв'язку з| | | | | | |прийняттям Закону| | | | | | |України "Про | | | | | | |дозвільну систему| | | | | | |у сфері | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності" | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Закон України "Про | ДБРЕ |у тримісячний |Установлення єдиного порядку | | |Порядку видачі та форми|Червону книгу | |термін після |про спеціальне використання | | |дозволів на спеціальне |України" | |прийняття закону |об'єктів Червоної книги | | |використання |( 3055-14 ) | |України "Про |України. | | |(добування, збирання) | | |внесення змін до | | | |об'єктів Червоної книги| | |деяких | | | |України; | | |законодавчих | | | | | | |актів у зв'язку з| | | | | | |прийняттям Закону| | | | | | |України "Про | | | | | | |дозвільну систему| | | | | | |у сфері | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності" | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про внесення змін до |наказ Мінприроди від| ДБРЕ | IV квартал |Удосконалення процедури | | |наказу Мінприроди N 434|04.09.2006 N 395 | | |погодження матеріалів про | | |( z1470-04 ) від |( v0395617-06 ) | | |вилучення (викупу), надання | | |05.11.2004 "Про | | | |земельних ділянок, рішення | | |затвердження Порядку | | | |про які приймається Кабінетом| | |погодження матеріалів | | | |Міністрів України, | | |щодо вилучення | | | |погоджуються Верховною Радою | | |(викупу), надання | | | |України. | | |земельних ділянок"; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- супровід і подання на|Постанова КМУ від | УОРВВР | упродовж року |Удосконалення механізму | | |державну реєстрацію до |13.03.2002 N 321 | | |видачі дозволів на спеціальне| | |Мін'юсту проекту наказу|( v0395617-06 ) | | |водокористування. | | |"Про затвердження форм | | | | | | |дозволу на спеціальне | | | | | | |водокористування та | | | | | | |клопотання щодо його | | | | | | |отримання". | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |30. |Погодження проектів | | | | | | |наказів Мінприроди: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про внесення змін до |Кодекс України про | ДЕІ | I квартал |Удосконалення порядку | | |Інструкції з оформлення|адміністративні | | |провадження справ про | | |органами Міністерства |правопорушення | | |адміністративні | | |охорони навколишнього |( 80731-10, | | |правопорушення у сфері | | |природного середовища | 80732-10 ) | | |охорони навколишнього | | |України матеріалів про | | | |природного середовища. | | |адміністративні | | | | | | |правопорушення; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Закони України "Про | ДЕІ | II квартал |Забезпечення здійснення | | |Порядку оформлення та |виконавче | | |належного державного контролю| | |подання на розгляд до |провадження" | | |у сфері використання та | | |органів прокуратури |( 606-14 ), "Про | | |охорони природних ресурсів, | | |матеріалів про |охорону | | |забезпечення | | |порушення вимог |навколишнього | | |відповідальності порушників | | |законодавства про |природного | | |природоохоронного | | |охорону навколишнього |середовища" | | |законодавства. | | |природного середовища |( 1264-12 ) | | | | | |та проведення | | | | | | |взаємозвірок за | | | | | | |результатами їх | | | | | | |розгляду (спільно з | | | | | | |Генпрокураторою); | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Закон України "Про | ДЕІ | упродовж року |Підвищення ефективності | | |Переліку основних |основні засади | | |проведення державного | | |питань для здійснення |державного нагляду | | |природоохоронного контролю. | | |планових заходів |(контролю) у сфері | | | | | |державного нагляду |господарської | | | | | |(контролю); |діяльності" | | | | | | |( 877-16 ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Постанова КМУ від | ДЕІ | II квартал |Підвищення ефективності | | |Порядку застосування |21.05.2009 N 499 | | |проведення радіаційного та | | |печаток та штампів для |( 499-2009-п ) | | |радіологічного видів контролю| | |засвідчення результатів| | | |товарів, що переміщуються | | |здійснення державним | | | |через митний кордон України. | | |інспектором з охорони | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного середовища | | | | | | |екологічного та | | | | | | |радіологічного контролю| | | | | | |товарів, що | | | | | | |переміщуються через | | | | | | |митний кордон України; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Про затвердження |Постанова КМУ від | ДЕІ | упродовж року |Удосконалення механізму | | |Порядку взаємодії |02.06.2003 N 813 | | |взаємодії контрольних служб і| | |контрольних служб у |( 813-2003-п ) | | |підвищення ефективності | | |пунктах пропуску через | | | |здійснення державного | | |державний кордон | | | |контролю за переміщенням | | |України при спрацюванні| | | |радіоактивно забруднених | | |стаціонарної системи | | | |речовин, ядерних матеріалів | | |радіаційного контролю. | | | |та джерел іонізуючого | | | | | | |випромінювання. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |31. |Розроблення методик: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- визначення еколого- |Закон України "Про | ДЕП | грудень |Зменшення забруднення | | |економічної |охорону | | |навколишнього природного | | |ефективності |навколишнього | | |середовища шляхом | | |впровадження |природного | | |впровадження ефективних | | |природоохоронних |середовища" | | |природоохоронних заходів щодо| | |заходів щодо скорочення|( 1264-12 ) | | |скорочення викидів, скидів | | |викидів, скидів | | | |забруднюючих речовин та | | |забруднюючих речовин та| | | |розміщення відходів. | | |розміщення відходів; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- визначення |Закон України "Про | ДЕБ | IV квартал |Заборона ввезення до країни | | |відповідності |пестициди і | | |небезпечних для здоров'я | | |препаратів сертифікатам|агрохімікати" | | |людини та довкілля | | |якості (спільно з МОЗ).|( 86/95-ВР ), | | |препаратів. | | | |постанова КМУ від | | | | | | |04.03.96 N 295 | | | | | | |( 295-96-п ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |32. |Підготовка та видання: |Закон України "Про | ДЕБ | IV квартал |Заборона ввезення до країни | | |- переліку пестицидів і|пестициди і | | |небезпечних для здоров'я | | |агрохімікатів, |агрохімікати" | | |людини та довкілля | | |дозволених для |( 86/95-ВР ), | | |препаратів. | | |використання в Україні |постанова КМУ від | | | | | |та доповнень до нього; |04.03.96 N 295 | | | | | |- методичних вказівок з|( 295-96-п ) | | | | | |визначення вмісту | | | | | | |залишкових кількостей | | | | | | |пестицидів у ґрунті, | | | | | | |воді та | | | | | | |сільськогосподарській | | | | | | |продукції. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |33. |Розроблення |Розпорядження КМУ | ДОАПДЕМ | III квартал |Розроблення і затвердження | | |Національного плану |від 18.08.2005 | | |Національного плану розподілу| | |розподілу дозволів на |N 346-р | | |дозволів на антропогенні | | |антропогенні викиди із |( 346-2005-р ) | | |викиди із джерел парникових | | |джерел парникових | | | |газів. | | |газів. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |34. |Розроблення |Розпорядження КМУ | ДОАПДЕМ | III квартал |Розроблення і затвердження | | |національного плану |від 18.08.2005 | | |національних та регіональних | | |заходів з пом'якшення |N 346-р | | |планів заходів. | | |наслідків зміни |( 346-2005-р ) | | | | | |клімату. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |35. |Створення і підтримка |Постанова КМУ від | ДОАПДЕМ | упродовж року |Інформаційно-аналітичні | | |інформаційної бази |04.03.2004 N 256 | | |матеріали про виконання | | |даних про вітчизняних |( 256-2004-п ) | | |у 2008 році державної | | |користувачів та | | | |цільової програми. Моніторинг| | |постачальників | | | |переходу вітчизняних | | |озоноруйнівних речовин.| | | |підприємств на застосування | | | | | | |озонобезпечних замінників та | | | | | | |технологій. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |36. |Погодження і |Закон України "Про | ДБРЕ | упродовж року |Законодавче врегулювання | | |затвердження Положення |тваринний світ" | | |діяльності центрів порятунку | | |про природоохоронну |( 2894-14 ) | | |і реабілітації морських | | |діяльність центру | | | |ссавців. | | |порятунку і | | | | | | |реабілітації морських | | | | | | |ссавців. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |37. |Доопрацювання і |Закони України "Про | ДБРЕ | IV квартал |Включення територій та | | |погодження із |Загальнодержавну | | |об'єктів, які є цінністю | | |заінтересованими |програму формування | | |ландшафтного та біотичного | | |центральними органами |національної | | |різноманіття, до переліків | | |виконавчої влади |екологічної мережі | | |екомережі. | | |проекту Порядку |України на | | | | | |включення територій та |2000-2015 роки" | | | | | |об'єктів до переліків |( 1989-14 ), "Про | | | | | |територій та об'єктів |екологічну мережу | | | | | |екомережі. |України" | | | | | | |( 1864-15 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |38. |Погодження та |Закон України "Про | ДБРЕ | упродовж року |Створення реєстру колекції | | |затвердження проекту |приєднання України | | |зразків CITES, що перебувають| | |Порядку реєстрації |до Конвенції про | | |у власності юридичних та | | |колекцій та інших |міжнародну торгівлю | | |фізичних осіб. | | |зібрань зразків дикої |видами дикої фауни і| | |Реєстрація колекцій та інших | | |фауни і флори, які є |флори, що | | |зібрань дикої фауни і флори, | | |об'єктами регулювання |перебувають під | | |які є об'єктами регулювання | | |Конвенції про |загрозою зникнення" | | |Конвенції CITES ( 995_129 ). | | |міжнародну торгівлю |( 662-14 ) | | | | | |видами дикої фауни і | | | | | | |флори, що перебувають | | | | | | |під загрозою зникнення | | | | | | |( 995_129 ), і | | | | | | |утримуються | | | | | | |(зберігаються) в | | | | | | |Україні. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |39. |Розгляд та опрацювання |Закон України "Про | ДБРЕ | упродовж року |Охорона, використання та | | |проектів нормативно- |внесення змін до | | |відтворення лісів України. | | |правових актів, |Лісового кодексу | | | | | |розроблених |України" ( 3404-15 )| | | | | |Держкомлісгоспом на | | | | | | |виконання прикінцевих | | | | | | |положень Закону України| | | | | | |"Про внесення змін до | | | | | | |Лісового кодексу | | | | | | |України" ( 3404-15 ). | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |40. |Організація ведення |Закони України "Про | ДБРЕ | постійно |Збереження, відтворення та | | |державних кадастрів |рослинний світ" | | |використання ресурсів | | |рослинного і тваринного|( 591-14 ), | | |тваринного і рослинного | | |світу. |"Про тваринний світ"| | |світу. | | | |( 2894-14 ), | | | | | | |"Про | | | | | | |Загальнодержавну | | | | | | |програму формування | | | | | | |національної | | | | | | |екологічної мережі | | | | | | |України на | | | | | | |2000-2015 роки" | | | | | | |( 1989-14 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |41. |Організаційне |Постанова КМУ від | ФЕД | постійно |Забезпечення бюджетного | | |забезпечення формування|07.04.2006 N 462 | | |процесу. | | |проектів Планів |( 462-2006-п ) | | | | | |природоохоронних | | | | | | |заходів за бюджетними | | | | | | |програмами Державного | | | | | | |фонду охорони | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного середовища | | | | | | |на 2010 рік та | | | | | | |узагальнення звітної | | | | | | |інформації про | | | | | | |виконання | | | | | | |природоохоронних | | | | | | |заходів. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |42. |Удосконалення |Закон України "Про |Рескомприроди | упродовж року |Спрощення процедур підготовки| | |механізмів розгляду і |дозвільну систему у |Криму, | |і отримання документів | | |видачі документів |сфері господарської |територіальні | |дозвільного характеру для | | |дозвільного характеру. |діяльності" |органи | |заявників. | | |Участь у роботі |( 2806-15 ), |Мінприроди | | | | |дозвільного центру, з |постанова КМУ від | | | | | |метою належної |21.05.2009 N 526 | | | | | |організації дозвільно- |( 526-2009-п ) | | | | | |погоджувальної | | | | | | |діяльності. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |43. |Участь у землевпорядних|Наказ Мінприроди від|Рескомприроди | упродовж року |Раціональне використання | | |нарадах, погодження |19.12.2006 N 548 |Криму | |земельних ресурсів. | | |матеріалів з |( z0119-07 ), |територіальні | | | | |раціонального |постанова Ради |органи | | | | |використання земельних |міністрів АР Крим |Мінприроди | | | | |ресурсів. |від 09.08.2005 | | | | | | |N 359 | | | | | | |( rb0359001-05 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |44. |Участь у лісовпорядних |Наказ Мінприроди та |Рескомприроди | упродовж року |Невиснажливе використання | | |нарадах, погодження |ядерної безпеки |Криму, | |лісових ресурсів. | | |матеріалів |України від 25.07.97|територіальні | | | | |лісовпорядкування, |N 118 ( z0338-97 ) |органи | | | | |розрахункових лісосік | |Мінприроди | | | | |рубок головного | | | | | | |користування. | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III Розробка та реалізація державних програм | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |45. |Підготовка та надання |Відповідні рішення |ДЕП, |1 раз у півроку |Оцінка стану реалізації | | |Мінекономіки інформації|про затвердження |відповідальні | |заходів державних цільових | | |про хід виконання |державних цільових |виконавці | |програм. | | |основних завдань і |програм |програм | | | | |заходів: | | | | | | |- Національної програми| | | | | | |екологічного | | | | | | |оздоровлення басейну | | | | | | |Дніпра та поліпшення | | | | | | |якості питної води | | | | | | |( 123/97-ВР ); | | | | | | |- Загальнодержавної | | | | | | |програми формування | | | | | | |національної | | | | | | |екологічної мережі | | | | | | |України на | | | | | | |2000-2015 роки | | | | | | |( 1989-14 ); | | | | | | |- Загальнодержавної | | | | | | |програми охорони та | | | | | | |відтворення довкілля | | | | | | |Азовського і Чорного | | | | | | |морів | | | | | | |( 2333-14 ); | | | | | | |- Державної науково- | | | | | | |технічної програми | | | | | | |розвитку топографо- | | | | | | |геодезичної діяльності | | | | | | |та національного | | | | | | |картографування на | | | | | | |2003-2010 роки | | | | | | |( 37-2003-п ); | | | | | | |- Комплексної програми | | | | | | |реалізації на | | | | | | |національному рівні | | | | | | |рішень, прийнятих на | | | | | | |Всесвітньому саміті зі | | | | | | |сталого розвитку, на | | | | | | |2003-2015 роки | | | | | | |( 634-2003-п ); | | | | | | |- Програми припинення | | | | | | |виробництва та | | | | | | |використання | | | | | | |озоноруйнівних речовин | | | | | | |на | | | | | | |2004-2030 роки | | | | | | |( 256-2004-п ); | | | | | | |- Комплексної програми | | | | | | |протизсувних заходів на| | | | | | |2005-2014 роки | | | | | | |( 1256-2004-п ); | | | | | | |- Загальнодержавної | | | | | | |програми розвитку | | | | | | |мінерально-сировинної | | | | | | |бази України на період | | | | | | |до | | | | | | |2010 року (затверджена | | | | | | |Законом України від | | | | | | |22.02.2006 N 3458-IV) | | | | | | |( 3458-15 ); | | | | | | |- Державної цільової | | | | | | |екологічної програми | | | | | | |проведення моніторингу | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного середовища | | | | | | |( 1376-2007-п ). | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |46. |Підготовка інформації | | | | | | |для Мінекономіки про | | | | | | |виконання заходів: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Програми комплексного|Постанова КМУ від | ДЕП | лютий-серпень |Звітна інформація про | | |розвитку Українського |31.03.2004 N 428 | | |виконання у 2009 році | | |Придунав'я на |( 428-2004-п ) | | |"Програми комплексного | | |2004-2011 роки | | | |розвитку Українського | | |( 428-2004-п ); | | | |Придунав'я на 2004-2011 роки"| | | | | | |( 428-2004-п ). | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Державної програми |Постанова КМУ від | ДЕП | березень |Звітна інформація про | | |соціально-економічного |30.08.2007 N 1067 | | |виконання у 2009 році | | |розвитку Автономної |( 1067-2007-п ) | | |"Державної програми | | |республіки Крим на | | | |соціально-економічного | | |період до 2017 року | | | |розвитку Автономної | | |( 1067-2007-п ); | | | |республіки Крим на період до | | | | | | |2017 року" | | | | | | |( 1067-2007-п ). | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Програми сталого |Постанова КМУ від | ДЕП | березень |Звітна інформація про | | |соціально-економічного,|27.07.2006 N 1017 | | |виконання у 2009 році | | |екологічного і |( 1017-2006-п ); | | |"Програми сталого соціально- | | |культурного розвитку |наказ Мінприроди | | |економічного, екологічного і | | |м. Севастополя |N 543 від 15.12.2006| | |культурного розвитку | | |на період до | | | |м. Севастополя на період до | | |2015 року | | | |2015 року" ( 1017-2006-п ). | | |( 1017-2006-п ); | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Програми комплексного|Постанова КМУ від | ДЕП | лютий |Звітна інформація про | | |соціально-економічного |30.11.2004 N 1604 | | |виконання у 2009 році | | |розвитку м. Одеси на |( 1604-2004-п ) | | |"Програми комплексного | | |2005-2015 роки | | | |соціально-економічного | | |( 1604-2004-п ); | | | |розвитку м. Одеси на | | | | | | |2005-2015 роки" | | | | | | |( 1604-2004-п ). | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Комплексної програми |Постанова КМУ від | ДЕП | січень |Звітна інформація про | | |профілактики |20.12.2006 N 1767 | | |виконання у 2009 році | | |правопорушень на |( 1767-2006-п ) | | |"Комплексної програми | | |2007-2009 роки | | | |профілактики правопорушень на| | |( 1767-2006-п ). | | | |2007-2009 роки" | | | | | | |( 1767-2006-п ). | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |47. |Підготовка інформації |П. 19 постанови КМУ | ДЕП | квітень |Звітна інформація про | | |про виконання заходів, |від 23.05.2007 | | березень |виконання у 2009 році "Угоди | | |співвиконавцем яких є |N 751 | | серпень |щодо регіонального розвитку | | |Мінприроди, "Угоди щодо|( 751-2007-п ) | | |Донецької області між | | |регіонального розвитку | | | |Кабінетом Міністрів України | | |Донецької області між | | | |та Донецькою обласною радою".| | |Кабінетом Міністрів | | | | | | |України та Донецькою | | | | | | |обласною радою". | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |48. |Підготовка інформації |Наказ Мінприроди | ДЕП | лютий |Звітна інформація про | | |про виконання плану |N 441 | | |виконання у 2009 році плану | | |заходів з реалізації |від 06.10.2006, | | |заходів з реалізації | | |"Енергетичної стратегії|розпорядження КМУ | | |"Енергетичної стратегії | | |України на період до |від 27.07.2006 | | |України на період до | | |2030 року" |N 436-р | | |2030 року" ( 436-2006-р ). | | |( 436-2006-р ). |( 436-2006-р ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |49. |Підготовка інформації |Постанова КМУ від | ДЕП | до 1 грудня |Інформаційно-аналітична | | |про виконання заходів |10.01.2002 N 14 | | |довідка про виконання заходів| | |Міжгалузевої програми |( 14-2002-п ) | | |Міжгалузевої програми | | |"Здоров'я нації" на | | | |"Здоров'я нації" на | | |2002-2011 роки | | | |2002-2011 роки ( 14-2002-п ) | | |( 14-2002-п ). | | | |у 2009 році. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |50. |Супровід та координація| | | | | | |виконання: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Загальнодержавної |Закон України від | ДБРЕ | упродовж року |Охорона, збереження та | | |програми формування |21.09.2000 | | |відтворення екосистем, біо- | | |національної |N 1989-III | | |та ландшафтного | | |екологічної мережі |( 1989-14 ) | | |різноманіття | | |України на | | | | | | |2000-2015 роки | | | | | | |( 1989-14 ); | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Національної програми|Постанова ВРУ від | УОРВВР | упродовж року |Узагальнена довідка про хід | | |екологічного |27.02.97 N 123/97-ВР| | |реалізації Національної | | |оздоровлення басейну |( 123/97-ВР ) | | |програми екологічного | | |Дніпра та поліпшення | | | |оздоровлення басейну Дніпра | | |якості питної води | | | |та поліпшення якості питної | | |( 123/97-ВР ); | | | |води ( 123/97-ВР ). | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Загальнодержавної |Закон України "Про | УОРВВР | упродовж року |Організація виконання завдань| | |програми охорони та |затвердження | | |та заходів програми. | | |відтворення довкілля |Загальнодержавної | | | | | |Азовського і Чорного |програми охорони та | | | | | |морів |відтворення довкілля| | | | | |( 2333-14 ); |Азовського і Чорного| | | | | | |морів" ( 2333-14 ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Національного плану |Стокгольмська | ДЕБ | упродовж року |Виконання зобов'язань | | |виконання |конвенція | | |України, що випливають з її | | |Стокгольмської |( 995_a07 ) | | |приєднання до Стокгольмської | | |конвенції про стійкі | | | |конвенції про стійкі | | |органічні забруднювачі | | | |органічні забруднювачі | | |( 995_a07 ); | | | |( 995_a07 ). | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Програми поводження з|Державна програма | ДЕБ | упродовж року |Удосконалення регулюючої бази| | |твердими побутовими |поводження з | | |у сфері поводження з | | |відходами |твердими побутовими | | |побутовими відходами в | | |( 265-2004-п ); |відходами | | |Україні. | | | |( 265-2004-п ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Державної цільової |Постанова КМУ від | ДОАПДЕМ | III квартал |Забезпечення розвитку і | | |екологічної програми |05.12.2007 N 1376 | | |підвищення ефективності | | |проведення моніторингу |( 1376-2007-п ) | | |функціонування державної | | |навколишнього | | | |системи моніторингу | | |природного середовища | | | |навколишнього природного | | |( 1376-2007-п ); | | | |середовища. | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Програми розвитку |"Програма розвитку |Держуправління| упродовж року |Звітні матеріали про | | |зеленої зони м. Києва |зеленої зони | у м. Києві | |виконання Програми. | | |до 2010 року та |м. Києва | | |( ra0806023-05 ) | | |концепції формування |до 2010 року та | | | | | |зелених насаджень у |концепція формування| | | | | |центральній частині |зелених насаджень у | | | | | |міста |центральній частині | | | | | |( ra0806023-05 ). |міста" | | | | | | |( ra0806023-05 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |51. |Участь спільно з |Указ Президента | УОРВВР | упродовж року |Прийнятий Закон України "Про | | |Держводгоспом у |України від | | |внесення змін до Національної| | |супроводі у Кабінеті |06.04.2009 N 221 | | |програми екологічного | | |Міністрів України та |( 221/2009 ) "Про | | |оздоровлення басейну Дніпра | | |комітетах Верховної |рішення Ради | | |та поліпшення якості питної | | |Ради України |національної безпеки| | |води". | | |законопроекту "Про |і оборони України | | | | | |Загальнодержавну |від 27.02.2009 "Про | | | | | |цільову програму |стан безпеки водних | | | | | |розвитку водного |ресурсів держави та | | | | | |господарства на період |забезпечення | | | | | |до 2020 року" у частині|населення якісною | | | | | |Національної програми |питною водою в | | | | | |екологічного |населених пунктах | | | | | |оздоровлення басейну |України" | | | | | |Дніпра та поліпшення | | | | | | |якості питної води | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |52. |Розроблення проекту |Закон України "Про | ДБРЕ | грудень |Внесення змін до Програми | | |закону України про |Загальнодержавну | | |( 1989-14 ), з урахуванням | | |внесення змін до |програму формування | | |змін у соціально-економічній | | |Загальнодержавної |національної | | |сфері, земельних відносин, | | |програми формування |екологічної мережі | | |приведення у відповідність | | |національної екомережі |України на | | |до законодавчих та | | |України на |2000-2015 роки" | | |нормативно-правових актів. | | |2000-2015 роки. |( 1989-14 ), Рішення| | | | | | |засідання | | | | | | |Координаційної ради | | | | | | |з питань формування | | | | | | |національної | | | | | | |екомережі від | | | | | | |22.12.2009 | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |53. |Розроблення концепції: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Національної програми|Постанова КМУ від | ДБРЕ |у тримісячний |Сприяння призупиненню | | |дій по боротьбі з |06.05.2005 N 324 | |термін після |деградації земель та | | |опустелюванням та |( 324-2005-п ), | |прийняття |опустелювання. | | |деградацією земель; |доручення КМУ від | |Загальнодержавної| | | | |11.10.2002 до | |програми | | | | |N 8372/3 | |використання та | | | | | | |охорони земель | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |54. |Супроводження у |Указ Президента | ДСЗС | упродовж року |Забезпечення ефективної | | |Кабінеті Міністрів |України від | | |реалізації державної політики| | |України та у Верховній |23.05.2005 N 838 | | |у сфері розвитку заповідної | | |Раді України |( 838/2005 ), | | |справи на період до | | |законопроекту "Про |розпорядження КМУ | | |2020 року. | | |затвердження |від 08.02.2005 | | | | | |Загальнодержавної |N 70-р | | | | | |цільової екологічної | | | | | | |програми розвитку | | | | | | |заповідної справи на | | | | | | |період до 2020 року". | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |55. |Надання пропозицій до |Наказ Мінприроди від|Рескомприроди | упродовж року |Пропозиції до вирішення | | |програми соціально- |19.12.2006 N 548 |Криму, | |основних екологічних проблем | | |економічного розвитку |( z0119-07 ), |територіальні | |у регіонах України. Звітні | | |регіону і підготовка |постанова Ради |органи | |матеріали про виконання | | |звітної інформації з |міністрів АР Крим |Мінприроди | |розділу "Охорона | | |виконання розділу |від 09.08.2005 | | |навколишнього природного | | |"Охорона навколишнього |N 359 | | |середовища" програми | | |природного середовища".|( rb0359001-05 ) | | |соціально-економічного | | | | | | |розвитку регіону. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |56. |Участь у розробленні |Наказ Мінприроди від|Рескомприроди | упродовж року |Формування систематизованого | | |нових екологічних |19.12.2006 N 548 |Криму, | |переліку заходів, спрямованих| | |програм регіонального |( z0119-07 ), |територіальні | |на досягнення позитивних | | |розвитку, обласних |постанова Ради |органи | |результатів у галузі охорони | | |комплексних програм. |міністрів АР Крим |Мінприроди | |навколишнього природного | | | |від 09.08.2005 | | |середовища. | | | |N 359 | | | | | | |( rb0359001-05 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |57. |Забезпечення виконання | |Рескомприроди | упродовж року |Аналітична інформація про | | |і здійснення контролю | |Криму, | |стан виконання заходів | | |заходів, підготовка і | |територіальні | |програм. | | |подання до Мінприроди | |органи | | | | |річних звітів про стан | |Мінприроди та | | | | |виконання: | |ДЕІ | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Загальнодержавної |Закон України "Про | | | | | |програми формування |екологічну мережу | | | | | |екологічної мережі |України" | | | | | |України на |( 1864-15 ) | | | | | |2000-2015 роки | | | | | | |( 1989-14 ) і | | | | | | |відповідних обласних | | | | | | |програм (заходів); | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Загальнодержавної |Закон України "Про | | | | | |програми охорони та |затвердження | | | | | |відтворення довкілля |Загальнодержавної | | | | | |Азовського і Чорного |програми охорони та | | | | | |морів |відтворення довкілля| | | | | |( 2333-14 ); |Азовського і Чорного| | | | | | |морів" ( 2333-14 ). | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- Національної програми|Постанова ВРУ від | | | | | |екологічного |27.02.97 N 123/97-ВР| | | | | |оздоровлення басейну |( 123/97-ВР ) "Про | | | | | |Дніпра та поліпшення |Національну програму| | | | | |якості питної води |екологічного | | | | | |( 123/97-ВР ). |оздоровлення басейну| | | | | | |Дніпра та поліпшення| | | | | | |якості питної води" | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |58. |Організація та ведення |Постанова КМУ від |Рескомприроди | упродовж року |Проведення спостережень за | | |моніторингу об'єктів |30.03.98 N 391 |Криму, | |станом довкілля, забезпечення| | |довкілля. |( 391-98-п ), |територіальні | |реалізації заходів Державної | | | |Постанова ВРУ від |органи | |цільової екологічної програми| | | |20.02.2003 N 565-IV |Мінприроди та | |проведення моніторингу | | | |( 565-15 ) |ДЕІ | |навколишнього природного | | | | | | |середовища ( 1376-2007-п ). | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |59. |Здійснення контролю за |Наказ Мінприроди від|Рескомприроди | упродовж року |Контроль за виконанням | | |виконанням суб'єктами |19.12.2006 N 548 |Криму, | |заходів, передбачених | | |господарювання заходів |( z0119-07 ), |територіальні | |регіональними і обласними | | |регіональних і обласних|постанова Ради |органи ДЕІ | |програмами. | | |програм. |міністрів | | | | | | |АР Крим від | | | | | | |09.08.2005 N 359 | | | | | | |( rb0359001-05 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |60. |Виконання положень |Закон України "Про | ДГС | упродовж року |Забезпечення мінерально- | | |Загальнодержавної |затвердження | | |сировинною базою внутрішніх | | |програми розвитку |Загальнодержавної | | |потреб держави. | | |мінерально-сировинної |програми розвитку | | | | | |бази на період до |мінерально- | | | | | |2010 року ( 3458-15 ) і|сировинної бази | | | | | |Державного замовлення з|України на період до| | | | | |приросту корисних |2010 року" | | | | | |копалин, передбачених |( 3458-15 ) | | | | | |на 2010 рік. | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV Ліцензійна та дозвільно-погоджувальна діяльність | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |61. |Реєстрація екологічних |Закони України "Про | УПЕСАСЕ | упродовж року |розвиток системи екологічного| | |аудиторів і юридичних |охорону | | |аудиту. | | |осіб, що мають право на|навколишнього | | | | | |здійснення екологічного|природного | | | | | |аудиту. |середовища" | | | | | | |( 1264-12 ), | | | | | | |"Про екологічний | | | | | | |аудит" ( 1862-15 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |62. |Сертифікація |Закон України "Про | УПЕСАСЕ | упродовж року |розвиток системи екологічного| | |екологічних аудиторів. |екологічний аудит" | | |аудиту. | | | |( 1862-15 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |63. |Організація проведення |Закони України "Про | УПЕСАСЕ | упродовж року |Виконання вимог Законів | | |державних екоекспертиз |охорону | | |України "Про охорону | | |(у рамках комплексної |навколишнього | | |навколишнього природного | | |державної експертизи) |природного | | |середовища" ( 1264-12 ), "Про| | |ТЕО (ТЕР), проектів |середовища" | | |екологічну експертизу" | | |(РП), об'єктів, що |( 1264-12 ), | | |( 45/95-ВР ). | | |становлять підвищену |"Про екологічну | | | | | |еконебезпеку; |експертизу" | | | | | |здійснення |( 45/95-ВР ), | | | | | |держекоекспертиз |постанови КМУ від | | | | | |передпроектної і |31.10.2007 N 1269 | | | | | |проектної документації |( 1269-2007-п ), | | | | | |у відокремленому |від 27.07.95 N 554 | | | | | |порядку об'єктів, які |( 554-95-п ) | | | | | |не підлягають | | | | | | |комплексній державній | | | | | | |експертизі. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |64. |Практичне здійснення |Закони України "Про | УПЕСАСЕ | упродовж року |Виконання вимог Законів | | |еколого-експертної |охорону | | |України "Про охорону | | |оцінки проектів |навколишнього | | |навколишнього природного | | |законодавчих, |природного | | |середовища" ( 1264-12 ), | | |нормативно-технічних |середовища" | | |"Про екологічну | | |та інструктивно- |( 1264-12 ), | | |експертизу" ( 45/95-ВР ). | | |методичних документів. |"Про екологічну | | | | | | |експертизу" | | | | | | |( 45/95-ВР ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |65. |Проведення |Закон України "Про | УПЕСАСЕ | упродовж року |розвиток системи екологічного| | |кваліфікаційних іспитів|екологічний аудит" | | |аудиту. | | |з екологічного аудиту. |( 1862-15 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |66. |Підготовка та надання |Постанова КМУ від | ДЕБ | упродовж року |Виконання положень | | |висновків і повідомлень|13.07.2000 N 1120 | | |Базельської конвенції про | | |про транскордонне |( 1120-2000-п ) | | |контроль за транскордонними | | |перевезення небезпечних| | | |перевезеннями відходів | | |відходів Жовтого та | | | |( 995_022 ). | | |Зеленого переліку. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |67. |Опрацювання документів | | | | | | |для: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- надання дозволів на |Постанова КМУ від | ДЕБ | упродовж року |Контроль за дотриманням вимог| | |транспортування |20.06.95 N 440 | | |природоохоронного | | |отруйних речовин, у |( 440-95-п ) | | |законодавства при | | |тому числі продуктів | | | |транспортних перевезеннях | | |біотехнології та інших | | | |небезпечних хімічних речовин.| | |біологічних агентів; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- підготовки дозволів і|Закон України "Про | ДЕБ | упродовж року |Виконання вимог законодавства| | |реєстраційних |пестициди і | | |про пестициди та | | |посвідчень. |агрохімікати" | | |агрохімікати. | | | |( 86/95-ВР ) | | | | | | |постанови КМУ від | | | | | | |04.03.96 N 288 | | | | | | |( 288-96-п ) та | | | | | | |від 04.03.96 N 295 | | | | | | |( 295-96-п ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |68. |Погодження матеріалів |Наказ Мінприроди від| ДБРЕ | постійно |Забезпечення дотримання | | |вилучення (викупу), |05.11.2004 N 434 | | |природоохоронних вимог при | | |надання земельних |( z1470-04 ) | | |вирішенні питань вилучення | | |ділянок, рішення яких | | | |(викупу), надання земельних | | |приймається Кабінетом | | | |ділянок. | | |Міністрів України, | | | | | | |погоджуються Верховною | | | | | | |Радою України. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |69. |Видача дозволів: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- на спеціальне |Закон України "Про | ДБРЕ | постійно |Невиснажливе використання | | |використання диких |тваринний світ" | | |об'єктів тваринного світу. | | |тварин та інших |( 2894-14 ) | | | | | |об'єктів тваринного | | | | | | |світу; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- на ввезення в Україну|Постанови КМУ від | ДБРЕ | постійно |Виконання міжнародних | | |та вивезення за її межі|13.12.2002 N 1822, | | |зобов'язань України у зв'язку| | |видів флори та фауни, |від 25.07.2007 | | |з приєднанням до | | |що регулюються CITES; |N 953 | | |Конвенції CITES ( 995_129 ). | | | |( 953-2007-п ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- на добування |Закон України "Про | ДБРЕ | постійно |Регулювання використання | | |(збирання) видів тварин|Червону книгу | | |рідкісних видів тварин і | | |і рослин, що занесені |України" | | |рослин та грибів, занесених | | |до Червоної книги |( 3055-14 ) | | |до Червоної книги України. | | |України; | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- на спеціальне |Закон України "Про | ДБРЕ | постійно |Регулювання обсягів | | |використання природних |рослинний світ" | | |допустимого використання | | |рослинних ресурсів |( 591-14 ) | | |природних рослинних ресурсів,| | |загальнодержавного | | | |з метою забезпечення їх | | |значення. | | | |невиснажливого використання. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |70. |Затвердження лімітів: | | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- добування мисливських|Закон України "Про | ДБРЕ | постійно |Регулювання добування | | |видів тварин; |мисливське | | |мисливських видів тварин. | | | |господарство та | | | | | | |полювання" | | | | | | |( 1478-14 ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- спеціального |Закон України "Про | ДБРЕ | IV квартал |Регулювання використання | | |використання водних |тваринний світ" | | |водних живих ресурсів. | | |живих ресурсів |( 2894-14 ) | | | | | |загальнодержавного | | | | | | |значення. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |71. |Затвердження |Лісовий кодекс | ДБРЕ | постійно |Невиснажливе лісокористування| | |розрахункових лісосік |України | | |на засадах екологічно | | |для постійних |( 3852-12 ) | | |збалансованого розвитку. | | |лісокористувачів. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |72. |Видача дозволів на |Водний кодекс | УОРВВР | упродовж року |Запобігання забрудненню | | |розробку проектів |України | | |водних об'єктів країни, облік| | |нормативів гранично |( 213/95-ВР ) | | |організацій, що здійснюють | | |допустимого скидання | | | |розробку проектів нормативів | | |забруднюючих речовин у | | | |ГДС. | | |водні об'єкти із | | | | | | |зворотними водами. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |73. |Затвердження лімітів на|Закон України "Про | ДСЗС | упродовж року |Забезпечення збалансованого | | |використання природних |охорону | | |використання природних | | |ресурсів у межах |навколишнього | | |ресурсів в межах територій та| | |територій та об'єктів |природного | | |об'єктів ПЗФ України. | | |природно-заповідного |середовища" | | | | | |фонду |( 1264-12 ) | | | | | |загальнодержавного | | | | | | |значення на 2010 рік. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |74. |Видача спеціальних |Кодекс України про | ДГС | упродовж року |Підвищення ефективності | | |дозволів на |надра | | |використання надр. | | |користування надрами. |( 132/94-ВР ), | | | | | | |Закон України "Про | | | | | | |нафту і газ" | | | | | | |( 2665-14 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |75. |Видача ліцензій на |Закон України "Про | ДГС | упродовж року |Забезпечення ефективності | | |провадження |ліцензування певних | | |виконання ліцензійної | | |господарської |видів господарської | | |діяльності у сфері | | |діяльності з пошуку |діяльності" | | |провадження господарської | | |(розвідки) та |( 1775-14 ) | | |діяльності для пошуку | | |видобування корисних | | | |(розвідки) і видобування | | |копалин. | | | |корисних копалин. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |76. |Організація проведення |Закон України "Про | ДГС | упродовж року |Залучення інвестицій для | | |аукціонів з продажу |Державний бюджет | | |розвитку мінерально- | | |спеціальних дозволів на|України на | | |сировинної бази України. | | |користування надрами. |2010 рік" | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |77. |Підготовка суб'єктам |постанова КМУ від | ДОАПМД | упродовж року |Формування раціональної | | |господарювання листів- |27.12.2008 N 1123 | | |структури експорту та імпорту| | |роз'яснень та погоджень|( 1123-2008-п ); | | |окремих видів товарів, | | |на імпорт/експорт |наказ Мінприроди від| | |виконання відповідних | | |озоноруйнівних речовин |23.06.2009 N 336 | | |міжнародних угод. | | |та продукції, що їх |( z0664-09 ) | | | | | |містить, для видачі | | | | | | |ліцензій Мінекономіки. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |78. |Розгляд матеріалів і |Наказ Мінприроди від|Територіальні | упродовж року |Надання дозволів відповідно | | |видача дозволів на: |19.12.2006 N 548 |органи | |до чинного законодавства. | | |- викиди забруднюючих |( z0119-07 ); |Мінприроди, | | | | |речовин в атмосферне |постанова Ради |Рескомприроди | | | | |повітря стаціонарними |міністрів |Криму | | | | |джерелами; |АР Крим від | | | | | |- спеціальне |09.08.2005 | | | | | |водокористування; |N 359 | | | | | |- розміщення відходів; |( rb0359001-05 ) | | | | | |- виробництво, | | | | | | |зберігання, | | | | | | |транспортування, | | | | | | |використання, | | | | | | |захоронення, знищення | | | | | | |і утилізацію отруйних | | | | | | |речовин, у тому числі | | | | | | |продуктів біотехнології| | | | | | |та інших біологічних | | | | | | |агентів; | | | | | | |- будівельні, | | | | | | |днопоглиблювальні | | | | | | |роботи, видобування | | | | | | |піску і гравію, | | | | | | |прокладання кабелів, | | | | | | |трубопроводів; | | | | | | |- виробництво та | | | | | | |використання пестицидів| | | | | | |і агрохімікатів; | | | | | | |- спеціальне | | | | | | |використання природних | | | | | | |рослинних ресурсів | | | | | | |місцевого значення; | | | | | | |- спеціальне | | | | | | |використання природних | | | | | | |рослинних ресурсів | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | |значення; | | | | | | |- спеціальне | | | | | | |використання природних | | | | | | |ресурсів у межах | | | | | | |територій та об'єктів | | | | | | |природно-заповідного | | | | | | |фонду | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | |значення; | | | | | | |- спеціальне, крім | | | | | | |промислового, | | | | | | |використання водних | | | | | | |живих ресурсів у межах | | | | | | |природно-заповідного | | | | | | |фонду України та видів | | | | | | |риб, морських ссавців, | | | | | | |водних безхребетних і | | | | | | |рослин, занесених до | | | | | | |Червоної книги України;| | | | | | |- проведення | | | | | | |спеціальних робіт із | | | | | | |спорудження | | | | | | |експлуатаційних | | | | | | |свердловин на воду; | | | | | | |- селекційний відстріл | | | | | | |мисливських тварин на | | | | | | |територіях та об'єктах | | | | | | |природно-заповідного | | | | | | |фонду; | | | | | | |- користування надрами.| | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |79. |Розгляд матеріалів та |Наказ Мінприроди від|Територіальні | упродовж року |Надання погоджень відповідно | | |надання погоджень: |19.12.2006 N 548 |органи | |до чинного законодавства. | | |- проекту лімітів на |( z0119-07 ); |Мінприроди, | | | | |використання природних |постанова Ради |Рескомприроди | | | | |ресурсів у межах ПЗФ |міністрів АР Крим |Криму | | | | |загальнодержавного |від 09.08.2005 | | | | | |значення: |N 359 | | | | | |- акта обстеження |( rb0359001-05 ) | | | | | |зелених насаджень, що | | | | | | |підлягають видаленню; | | | | | | |- проекту буріння | | | | | | |експлуатаційних | | | | | | |водозабірних | | | | | | |свердловин; | | | | | | |- планів розробки | | | | | | |родовищ корисних | | | | | | |копалин і переробки | | | | | | |мінеральної сировини; | | | | | | |- величин фонових | | | | | | |концентрацій | | | | | | |забруднюючих речовин | | | | | | |(визначені | | | | | | |розрахунковим методом);| | | | | | |- паспорта місць | | | | | | |видалення відходів; | | | | | | |- лімітів використання | | | | | | |мисливських тварин; | | | | | | |- лімітів споживання | | | | | | |питної води для | | | | | | |промислових потреб з | | | | | | |комунальних і відомчих | | | | | | |господарсько-питних | | | | | | |водопроводів; | | | | | | |- режимів | | | | | | |рибогосподарської | | | | | | |експлуатації; | | | | | | |- містобудівних | | | | | | |обгрунтувань ДБН Б.1.1-| | | | | | |4-2002 "Склад, зміст, | | | | | | |порядок розроблення та | | | | | | |затвердження | | | | | | |містобудівного | | | | | | |обгрунтування"; | | | | | | |- пропускної | | | | | | |спроможності | | | | | | |мисливських угідь у | | | | | | |мисливський сезон; | | | | | | |- лімітів спеціального | | | | | | |використання природних | | | | | | |рослинних ресурсів | | | | | | |місцевого значення. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |80. |Розгляд матеріалів та |Наказ Мінприроди від|Рескомприроди | упродовж року |Надання висновків відповідно | | |надання висновків: |19.12.2006 N 548 |Криму, | |до чинного законодавства. | | |- про погодження |( z0119-07 ); |територіальні | | | | |(матеріалів вибору |постанова Ради |органи | | | | |земельної ділянки для |міністрів |Мінприроди, | | | | |розміщення об'єктів/ |АР Крим від | | | | | |місць розташування |09.08.2005 N 359 | | | | | |об'єктів/ проекту |( rb0359001-05 ) | | | | | |відведення земельної | | | | | | |ділянки); | | | | | | |- державної екологічної| | | | | | |експертизи. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |81. |Розгляд матеріалів і |Наказ Мінприроди від|Рескомприроди | упродовж року |Регулювання обсягів утворення| | |видача лімітів на |19.12.2006 N 548 |Криму, | |та розміщення відходів. | | |утворення та розміщення|( z0119-07 ); |територіальні | | | | |відходів. |постанова Ради |органи | | | | | |міністрів |Мінприроди | | | | | |АР Крим від | | | | | | |09.08.2005 N 359 | | | | | | |( rb0359001-05 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |82. |Розгляд матеріалів та |Наказ Мінприроди від|Територіальні | упродовж року |Надання документів відповідно| | |видача: |19.12.2006 N 548 |органи | |до чинного законодавством. | | |- листів-роз'яснень про|( z0119-07 ); |Мінприроди, | | | | |відсутність у продукції|постанова Ради |Рескомприроди | | | | |озоноруйнівних речовин;|міністрів |Криму | | | | |- погодження Галузевих |АР Крим від | | | | | |технологічних |09.08.2005 | | | | | |нормативів використання|N 359 | | | | | |питної води на |( rb0359001-05 ) | | | | | |підприємствах | | | | | | |водопровідно- | | | | | | |каналізаційного | | | | | | |господарства; | | | | | | |- погодження договору | | | | | | |оренди водних об'єктів;| | | | | | |- акта готовності | | | | | | |об'єкта до | | | | | | |експлуатації; | | | | | | |- реєстрової карти | | | | | | |об'єктів утворення, | | | | | | |оброблення та | | | | | | |утилізації відходів. | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | V Практичні заходи щодо реалізації державної політики | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |83. |Наповнення |Окреме доручення |ДЕП | 1 лютого |Підвищення ефективності | | |інформаційно- |Мінприроди від |Територіальні | 10 червня |управління природоохоронною | | |аналітичної бази даних |24.11.2009 |органи | |діяльністю на національному | | |"Екологічний паспорт |N 467-од |Мінприроди, | |рівні. | | |регіонів України". | |Рескомприроди | | | | | | |Криму | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |84. |Проведення перевірок |Закон України "Про | ДЕБ | упродовж року |Забезпечення дотримання вимог| | |додержання Ліцензійних |ліцензування певних | | |природоохоронного | | |умов провадження |видів господарської | | |законодавства при провадженні| | |господарської |діяльності" | | |діяльності із збирання, | | |діяльності у сфері |( 1775-14 ) | | |заготівлі окремих видів | | |поводження з | | | |відходів як вторинної | | |небезпечними відходами | | | |сировини. | | |( z0187-01 ) та | | | | | | |діяльності зі збирання,| | | | | | |заготівлі окремих | | | | | | |видів відходів як | | | | | | |вторинної сировини. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |85. |Підготовка матеріалів |Постанова КМУ від | ДОАПДЕМ | упродовж року |Проведення засідань | | |для проведення засідань|14.04.99 N 583 | | |міжвідомчої комісії із | | |міжвідомчої комісії із |( 583-99-п ) | | |забезпечення виконання | | |забезпечення виконання | | | |Рамкової конвенції ООН про | | |Рамкової конвенції ООН | | | |зміну клімату ( 995_044 ). | | |про зміну клімату | | | | | | |( 995_044 ). | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |86. |Проведення робіт із |постанова КМУ від | ДОАПДЕМ | упродовж року |Створення першої черги | | |створення першої черги |30.03.98 N 391 | | |пілотного проекту державної | | |пілотного проекту |( 391-98-п ) | | |системи моніторингу довкілля.| | |державної системи | | | | | | |моніторингу довкілля. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |87. |Проведення засідань |Постанова КМУ від | ДОАПДЕМ | упродовж року |Координація діяльності | | |Міжвідомчої комісії з |17.11.2001 N 1551 | | |суб'єктів державної системи | | |питань моніторингу |( 1551-2001-п ) | | |моніторингу довкілля. | | |довкілля. | | | |Проведення засідань | | | | | | |Міжвідомчої комісії з питань | | | | | | |моніторингу довкілля. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |88. |Розроблення і |Постанова КМУ від | ДОАПДЕМ | IV квартал |Зменшення рівня забруднення | | |затвердження питомих |13.12.2001 N 1655 | | |атмосферного повітря. | | |показників емісії для |( 1655-2001-п ) | | | | | |окремих галузей | | | | | | |промисловості. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |89. |Розгляд документів, що |Рішення Колегії | ДОАПДЕМ | постійно |Підвищення ефективності робіт| | |обґрунтовують обсяги |Мінприроди від | | |з державного управління у | | |викидів для |30.10.2009 N 5 | | |галузі охорони атмосферного | | |підприємств, установ, | | | |повітря. | | |організацій та | | | | | | |громадян - підприємців,| | | | | | |які належать до | | | | | | |підприємств | | | | | | |I та II групи | | | | | | |(крім підприємств | | | | | | |бюджетної та | | | | | | |комунальної сфери). | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |90. |Проведення перевірок |Постанова КМУ від | ЮД | постійно |Вивчення стану правової | | |стану правової роботи у|26.11.2008 N 1040 | | |роботи, надання практичної | | |територіальних органах |( 1040-2008-п ) | | |допомоги територіальним | | |міністерства та | | | |органам міністерства і | | |територіальних органах | | | |територіальним органам ДЕІ | | |ДЕІ. | | | |для усунення недоліків. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |91. |Підготовка аналітичної |Наказ Мінприроди від| ЮД | щоквартально |Аналіз результатів діяльності| | |інформації про судові |23.01.2009 N 24 | | |здійснення претензійно- | | |провадження, учасниками| | | |позовної роботи урядовими | | |яких є урядові органи | | | |органами державного | | |державного управління, | | | |управління у складі | | |що діють у складі | | | |Мінприроди, територіальними | | |Мінприроди, | | | |органами Мінприроди, | | |територіальні органи | | | |територіальними органами | | |Мінприроди, | | | |ДЕІ, підприємствами, | | |територіальні органи | | | |установами, організаціями, | | |ДЕІ, підприємства, | | | |які належать до сфери | | |установи, організації, | | | |управління Міністерства. | | |які належать до сфери | | | | | | |управління | | | | | | |міністерства. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |92. |Буріння артезіанських |Закон України "Про | ДГС | упродовж року |Забезпечення населення питною| | |свердловин. |Державний бюджет | | |водою. | | | |України на | | | | | | |2010 рік" | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |93. |Здійснення державного |Кодекс України про | ДГС | упродовж року |Забезпечення дотримання | | |геологічного контролю |надра | | |установленого порядку, норм | | |за геологічним |( 132/94-ВР ) | | |та правил ведення усіх видів | | |вивченням і | | | |геологорозвідувальних робіт і| | |використанням надр. | | | |правил користування надрами. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |94. |Узагальнення, аналіз |Постанова КМУ від | ДЕІ |упродовж року, |Оцінка ефективності | | |інформаційних |17.11.2001 N 1520 | |відповідно до |інспекційної діяльності і | | |матеріалів, наданих |( 1520-2001-п ) | |визначених |достатності застосування | | |Рескомприроди Криму, | | |термінів |штрафних санкцій до | | |територіальними | | | |порушників законодавства. | | |органами ДЕІ і | | | | | | |підготовка звітів про | | | | | | |результати здійснення | | | | | | |ними державного | | | | | | |контролю за охороною | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного середовища, | | | | | | |раціональним | | | | | | |використанням природних| | | | | | |ресурсів. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |95. |Участь у судових |Постанова КМУ від | ДЕІ | упродовж року |Забезпечення відповідальності| | |засіданнях за розглядом|17.11.2001 N 1520 | | |порушників природоохоронного | | |справ, де стороною є |( 1520-2001-п ); | | |законодавства. | | |Державна екологічна |Кодекси України: | | | | | |інспекція. |Цивільно- | | | | | | |процесуальний | | | | | | |( 1618-15 ), | | | | | | |Господарський | | | | | | |( 436-15 ), | | | | | | |Адміністративного | | | | | | |судочинства | | | | | | |( 2747-15 ) та | | | | | | |Про адміністративні | | | | | | |правопорушення | | | | | | |( 80731-10, | | | | | | | 80732-10 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |96. |Проведення перевірок |Наказ Мінприроди від| ДСЗС | упродовж року |Забезпечення дотримання вимог| | |спільно з Державною |04.09.2006 N 395 | | |природоохоронного | | |екологічною інспекцією |( v0395617-06 ) | | |законодавства про природно- | | |територій та об'єктів | | | |заповідний фонд. | | |природно-заповідного | | | | | | |фонду з питань | | | | | | |додержання вимог | | | | | | |природоохоронного | | | | | | |законодавства. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |97. |Аналіз виконання |Закон України "Про | ДСЗС | упродовж року |Аналіз і виконання виробничо-| | |природоохоронних |природно-заповідний | | |фінансових планів, контроль | | |заходів установами |фонд" | | |за господарською діяльністю. | | |природно-заповідного |( 2456-12 ) | | | | | |фонду, підпорядкованих | | | | | | |Мінприроди, за наданими| | | | | | |звітними матеріалами. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |98. |Розгляд, погодження і |Закон України "Про | ДСЗС | упродовж року |Покращення роботи установ | | |затвердження: |природно-заповідний | | |природно-заповідного фонду. | | |- проектів організацій |фонд" | | | | | |території установ |( 2456-12 ) | | | | | |природно-заповідного | | | | | | |фонду; | | | | | | |- проектів | | | | | | |реконструкції розвитку;| | | | | | |- Положень про | | | | | | |території та об'єкти | | | | | | |природно-заповідного | | | | | | |фонду | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | |значення. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |99. |Встановлення в натурі |Указ Президента | ДСЗС | упродовж року |Розвиток природно-заповідної | | |(на місцевості) меж |України від | | |справи. | | |територій і об'єктів |23.05.2005 | | | | | |природно-заповідного |N 838/2005 | | | | | |фонду, оформлення їх |( 838/2005 ) | | | | | |відповідними знаками та| | | | | | |інформаційними | | | | | | |матеріалами, нанесення | | | | | | |їх на планово- | | | | | | |картографічні | | | | | | |матеріали. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |100.|Підготовка і надання |Закон України "Про | ДСЗС | упродовж року |Належне фінансування установ | | |обґрунтованих |природно-заповідний | | |природно-заповідного фонду, | | |пропозицій до |фонд" ( 2456-12 ) | | |підпорядкованих Мінприроди. | | |визначення обсягів | | | | | | |бюджетних асигнувань | | | | | | |необхідних на утримання| | | | | | |підпорядкованих | | | | | | |Міністерству установ | | | | | | |природно-заповідного | | | | | | |фонду. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |101.|Внесення змін до |Указ Президента | ДСЗС | упродовж року |Збільшення такс для | | |постанови КМУ від |України від | | |обчислення розміру | | |21.04.98 N 521 |23.05.2005 N 838 | | |відшкодування збитків, | | |( 521-98-п ) "Про |( 838/2005 ) | | |заподіяних природним | | |затвердження такс для | | | |комплексам територій та | | |обчислення розміру | | | |об'єктів природно-заповідного| | |відшкодування шкоди, | | | |фонду. | | |заподіяної порушеннями | | | | | | |природо-охоронного | | | | | | |законодавства у межах | | | | | | |територій та об'єктів | | | | | | |природно-заповідного | | | | | | |фонду України". | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |102.|Проведення заходів |Закони України "Про |Територіальні | упродовж року |Формування державної | | |координації діяльності |охорону |органи | |екологічної політики, | | |органів виконавчої |навколишнього |Мінприроди, | |здійснення координації і | | |влади, місцевого |природного |Рескомприроди | |контролю за її реалізацією | | |самоврядування, |середовища" |Криму | |відповідними органами. | | |територіальних органів |( 1264-12 ), "Про | | | | | |міністерств, |охорону атмосферного| | | | | |підприємств, установ і |повітря" | | | | | |організацій щодо |( 2707-12 ); "Про | | | | | |виконання повноважень у|відходи" | | | | | |сфері охорони |( 187/98-ВР ); | | | | | |навколишнього |Земельний | | | | | |природного середовища, |( 2768-14 ) та | | | | | |раціонального |Водний кодекси | | | | | |використання природних |України | | | | | |ресурсів. |( 213/95-ВР ). | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |103.|Організація співпраці |Закон України "Про |Територіальні | упродовж року |Вирішення питань, що належать| | |із правоохоронними |охорону |органи | |до компетенції територіальних| | |органами. |навколишнього |Мінприроди, | |органів, Рескомприроди Криму.| | | |природного |Рескомприроди | | | | | |середовища" |Криму | | | | | |( 1264-12 ), | | | | | | |наказ Мінприроди від| | | | | | |19.12.2006 N 548 | | | | | | |( z0119-07 ); | | | | | | |постанова Ради | | | | | | |міністрів | | | | | | |АР Крим від | | | | | | |09.08.2005 N 359 | | | | | | |( rb0359001-05 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |104.|Ведення державного |Закон України "Про |Територіальні | упродовж року |Забезпечення державного | | |обліку у галузі охорони|охорону атмосферного|органи | |контролю у галузі охорони | | |атмосферного повітря. |повітря" |Мінприроди, | |атмосферного повітря; | | | |( 2707-12 ), |Рескомприроди | |здійснення заходів щодо | | | |постанова КМУ від |Криму | |зменшення ступеня забруднення| | | |13.12.2001 N 1655 | | |атмосферного повітря. | | | |( 1655-2001-п ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |105.|Забезпечення |Постанова КМУ від |Територіальні | упродовж року |Ведення баз і банків | | |функціонування |30.03.98 N 391 |органи | |екологічної інформації, | | |регіональних центрів |( 391-98-п ) |Мінприроди | |здійснення комплексного | | |моніторингу довкілля. | | | |аналізу стану навколишнього | | | | | | |природного середовища. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |106.|Участь у розробленні |Стаття 4 положення |Територіальні | упродовж року |Забезпечення екологічно | | |планів заходів, |Рамкової конвенції |органи | |збалансованого розвитку | | |спрямованих на |про охорону та |Мінприроди у | |Карпат. | | |реалізацію виконання |сталий розвиток |Закарпатській | | | | |Карпатської конвенції |Карпат |Івано- | | | | |( 998_164 ) та |( 998_164 ), План |Франківській, | | | | |відповідної Стратегії |заходів, спрямованих|Львівській, | | | | |її виконання. |на реалізацію Закону|Чернівецькій | | | | | |України "Про |областях | | | | | |ратифікацію Рамкової| | | | | | |конвенції про | | | | | | |охорону та сталий | | | | | | |розвиток Карпат" | | | | | | |( 1672-15 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |107.|Ведення кадастру |Закони України "Про |Територіальні | упродовж року |Поповнення даних про місця | | |червонокнижних та |охорону |органи | |існування, зростання | | |регіонально-рідкісних |навколишнього |Мінприроди, | |червонокнижних і регіонально-| | |видів рослин і тварин. |природного |Рескомприроди | |рідкісних видів тварин і | | | |середовища" |Криму | |рослин. | | | |( 1264-12 ), "Про | | | | | | |Червону книгу | | | | | | |України" | | | | | | |( 3055-14 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |108.|Забезпечення державної |Закон України "Про |Територіальні | упродовж року |Досягнення оптимальної | | |підтримки з виконання |охорону |органи | |полезахисної лісистості і | | |робіт закріплення |навколишнього |Мінприроди, | |формування елементів | | |полезахисних лісових |природного |Рескомприроди | |екологічної безпеки | | |смуг за |середовища" |Криму | |території. | | |агролісомеліоративними |( 1264-12 ) | | | | | |підрозділами. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |109.|Розгляд запитів на |Укази Президента |Територіальні | I-II квартали |Розроблення проектів | | |фінансування за рахунок|України від |органи | |землеустрою з організації та | | |міського |23.05.2005 N 838 |Мінприроди, | |встановлення меж у натурі та | | |природоохоронного фонду|( 838/2005 ), від |Рескомприроди | |їх фінансування. | | |розроблення проектів |14.08.2009 N 611 |Криму | | | | |землеустрою з |( 611/2009 ), витяг | | | | | |організації та |з Протоколу N 50 | | | | | |встановлення меж у |засідання КМУ від | | | | | |натурі територій |29.06.2009 | | | | | |заказників | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | |значення. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |110.|Підготовка проекту |Державний бюджет |Територіальні | I-II квартали |Виконання пріоритетних | | |заходів для |України на 2010 рік;|органи | |природоохоронних заходів. | | |фінансування з |Закон України "Про |Мінприроди, | | | | |обласного фонду охорони|охорону |Рескомприроди | | | | |навколишнього |навколишнього |Криму | | | | |природного середовища. |природного | | | | | | |середовища" | | | | | | |( 1264-12 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |111.|Розроблення положень та|Закон України "Про |Територіальні | упродовж року |Дотримання охоронного режиму | | |охоронних зобов'язань |природно-заповідний |органи | |на новостворених об'єктах | | |для новостворених |фонд" |Мінприроди, | |ПЗФ. | | |територій і об'єктів |( 2456-12 ) |Рескомприроди | | | | |природно-заповідного | |Криму | | | | |фонду. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |112.|Проведення науково- |Розпорядження КМУ | ДЕП | упродовж року |Координація діяльності | | |методичних семінарів, |від 17.10.2007 | | |Рескомприроди Криму, | | |нарад з керівниками |N 880-р | | |територіальних органів | | |Рескомприроди Криму, |( 880-2007-р ) | | |Мінприроди. | | |територіальних органів | | | | | | |Мінприроди. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |113.|Забезпечення діяльності|Закон України від | ДБРЕ | постійно |Збереження, охорона та | | |Національної комісії з |07.02.2002 | | |відтворення рідкісних видів | | |питань Червоної книги |N 3055-III | | |тваринного і рослинного | | |України. |( 3055-14 ), | | |світу. | | | |постанова КМУ від | | | | | | |08.09.2004 N 1176 | | | | | | |( 1176-2004-п ) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | VI Міжнародне співробітництво | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |114.|Забезпечення виконання |Порядок денний |УМС, | упродовж року |Визначення змін в управлінні | | |домовленостей у рамках |асоціації Україна - |структурні | |сектором навколишнього | | |пріоритетів Порядку |ЄС |підрозділи | |природного середовища з | | |денного асоціації | |ЦА Мінприроди | |огляду на реалізацію Порядку | | |Україна - ЄС на | | | |денного асоціації Україна - | | |2010 рік. | | | |ЄС. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |115.|Забезпечення участі у |Мінприроди входить |УМС, | упродовж року |Визначення підсумків | | |засіданнях підкомітету |до складу |структурні | |міжнародного і регіонального | | |"Енергетика, транспорт,|Підкомітету N 4 |підрозділи ЦА | |співробітництва, з метою | | |ядерна безпека та |Комітету з питань |Мінприроди | |реалізації завдань з | | |екологія" Комітету з |співробітництва між | | |євроінтеграції. | | |питань співробітництва |Україною та ЄС | | | | | |між Україною та ЄС. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |116.|Участь у переговорному |Мінприроди включено | УМС | упродовж року |Впровадження нового механізму| | |процесі з ЄС: |до складу делегації | | |співробітництва з ЄС, зокрема| | |- з підготовки Угоди |щодо проведення | | |у галузі охорони | | |про Асоціацію; |переговорів з питань| | |навколишнього природного | | |- щодо створення ЗВТ. |укладання Угоди | | |середовища. | | | | | | |Забезпечення реалізації | | | | | | |механізмів співпраці з питань| | | | | | |довкілля при реалізації засад| | | | | | |та принципів вільної | | | | | | |торгівлі. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |117.|Продовження |Забезпечення |УМС, | упродовж року |Розширення співробітництва з | | |переговорного процесу з|співробітництва в |структурні | |ЄС шляхом залучення бюджетної| | |ЄС, з метою залучення |рамках нового |підрозділи ЦА | |підтримки в сектор охорони | | |та використання |інструменту |Мінприроди | |навколишнього природного | | |бюджетної підтримки у |"бюджетна підтримка"| | |середовища. | | |секторі охорони | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного середовища. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |118.|Забезпечення |Постанова КМУ від | УМС | упродовж року |Встановлення чіткого | | |координації діяльності |13.09.2002 N 1371 | | |механізму координації з | | |з питань впровадження |( 1371-2002-п ) | | |питань міжнародного | | |конвенцій та угод, | | | |співробітництва у сфері | | |стороною яких є | | | |охорони навколишнього | | |Україна. | | | |природного середовища. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |119.|Підготовка звітних |Постанова КМУ від |УМС, | щопівроку |Забезпечення проведення | | |матеріалів про |15.02.2002 N 153 |структурні | |щопіврічного моніторингу | | |досягнуті результати |( 153-2002-п ) |підрозділи ЦА | |стану реалізації проектів. | | |виконання проектів | |Мінприроди | | | | |міжнародної технічної | | | | | | |допомоги. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |120.|Розгляд і погодження |Наказ Мінприроди від| УМС | упродовж року |Дотримання методичних | | |технічних завдань до |16.07.2008 N 368 | | |рекомендацій МЗС з цього | | |службових відряджень за| | | |питання. | | |кордон працівників | | | | | | |структурних підрозділів| | | | | | |Мінприроди у тому числі| | | | | | |супровід і організація | | | | | | |закордонних відряджень | | | | | | |керівництва | | | | | | |міністерства. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |121.|Розширення нормативно- |Закон України "Про |УМС, | упродовж року |Створення нормативно-правової| | |правової бази у сфері |міжнародні договори |структурні | |основи щодо розширення | | |охорони навколишнього |України" |підрозділи ЦА | |міжнародного двостороннього | | |природного середовища |( 1906-15 ) |Мінприроди | |співробітництва між Україною | | |про двостороннє | | | |та іншими країнами. | | |співробітництво між | | | | | | |Україною та іншими | | | | | | |країнами. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |122.|Забезпечення |Міжнародні угоди, |УМС, інші | упродовж року |Забезпечення виконання | | |організації та |укладені відповідно |структурні | |зобов'язань України в рамках | | |проведення двосторонніх|до Закону України |підрозділи ЦА | |відповідних міжнародних | | |комісій з питань |"Про міжнародні |Мінприроди | |конвенцій та угод. | | |охорони довкілля в |договори України" | | | | | |рамках міжурядових та |( 1906-15 ) | | | | | |міжвідомчих угод. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |123.|Забезпечення та |Постанова КМУ від |УМС, інші | упродовж року |Забезпечення виконання | | |організація діяльності |13.09.2002 N 1371 |структурні | |фінансових зобов'язань | | |із сплати внесків до |( 1371-2002-п ) |підрозділи ЦА | |України в рамках міжнародних | | |бюджетів міжнародних | |Мінприроди | |конвенцій, можливість брати | | |природоохоронних | | | |повноправну участь у | | |конвенцій та угод. | | | |прийнятті рішень. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |124.|Супроводження та |Положення про | УМС | упродовж року |Тематичне оновлення, | | |постійне оновлення |міністерство | | |поширення обізнаності і | | |окремого Web-сайту з | | | |поінформованості міжнародних | | |питань міжнародної | | | |організацій та громадськості.| | |діяльності Мінприроди. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |125.|Участь в оцінці впливу |Виконання | ЮД |у міру |Виконання міжнародних | | |на навколишнє |міжнародних | |надходження |зобов'язань в рамках | | |середовище в |зобов'язань взятих | |відповідних |Конвенції Еспоо | | |транскордонному |Україною відповідно | |документів |( 995_272 ). | | |контексті проектів: |до Міжнародних | | | | | |- "Технічна підтримка з|договорів | | | | | |покращення умов | | | | | | |судноплавства у | | | | | | |спільному румунсько- | | | | | | |болгарському секторі | | | | | | |Дунаю та додаткові | | | | | | |дослідження"; | | | | | | |- "Розширення | | | | | | |діяльності зі спалення | | | | | | |небезпечних відходів" | | | | | | |комерційного | | | | | | |підприємства SUPERSTAR | | | | | | |COM S.R.L, | | | | | | |м. Радауць, повіту | | | | | | |Сучава"; | | | | | | |- "Теплова | | | | | | |електростанція м. Галац| | | | | | |Вільна Зона" SC Enel | | | | | | |Productie SRL; | | | | | | |- "Теплова | | | | | | |електростанція на | | | | | | |природному газі, на | | | | | | |території підприємства | | | | | | |"ALUM", м. Тульча; | | | | | | |- "Розробка крейдяного | | | | | | |родовища "Хотиславське"| | | | | | |(II черга) в | | | | | | |Малоритському районі | | | | | | |Брестської області". | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |126.|Участь у процедурі ОВНС|Виконання | ЮД |у міру |Виконання міжнародних | | |про намір здійснення |міжнародних | |надходження |зобов'язань в рамках | | |будівництв АЕС: |зобов'язань, взятих | |відповідних |Конвенції Еспоо | | |- на території |Україною відповідно | |документів |( 995_272 ) | | |Республіки Білорусь |до Міжнародних | | | | | |потужністю 2000 МВт; |договорів | | | | | |- на території | | | | | | |Словацької Республіки. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |127.|Проведення переговорів |Стаття 8, Додаток IV| УМС |у міру |Виконання міжнародних | | |із міністерствами |Конвенції Еспоо | ЮД |надходження |зобов'язань в рамках | | |сусідніх держав-сторін |( 995_272 ) | |відповідних |Конвенції Еспоо | | |Конвенції Еспоо | | |документів |( 995_272 ) | | |( 995_272 ) (Білорусь, | | | | | | |Польща, Румунія, | | | | | | |Словаччина, Угорщина) | | | | | | |про розроблення | | | | | | |проектів угод або інших| | | | | | |домовленостей. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |128.|Проведення навчальних |поширення | ЮД | упродовж року |Забезпечення імплементації | | |занять та семінарів для|екологічної | | |положень Конвенції Еспоо | | |державних службовців і |інформації, з метою | | |( 995_272 ) в національне | | |представників органів |забезпечення | | |законодавство. | | |місцевого |дотримання | | | | | |самоврядування з питань|екологічного | | | | | |застосування Конвенції |законодавства | | | | | |Еспоо ( 995_272 ). | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |129.|Супровід виконання |Конвенція про | УОРВВР | упродовж року |Виконання міжнародних | | |міжнародних зобов'язань|охорону та | | |зобов'язань у рамках | | |України: |використання | | |Конвенцій. | | | |транскордонних | | | | | | |водотоків та | | | | | | |міжнародних озер | | | | | | |( 994_273 ); | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- з охорони і |Конвенція про захист| | |Участь у роботі керівного | | |відтворення водних |Чорного моря від | | |органу Конвенції ( 995_272 ) | | |ресурсів; |забруднення | | |та його допоміжних органів. | | | |( 995_065 ); | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |- у рамках Конвенції |Стратегічний План | | |Підготовка і надання | | |про захист Чорного моря|Дій для відновлення | | |Постійному Секретаріату | | |від забруднення |та захисту Чорного | | |Чорноморської комісії | | |( 995_065 ). |моря | | |національних звітів за | | | | | | |напрямами діяльності. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |130.|Підготовка та надання |Рамкова конвенція | ДОАПДЕМ | II квартал |Виконання вимог Рамкової | | |до Секретаріату |ООН про зміну | | |конвенції ООН про зміну | | |Рамкової конвенції ООН |клімату ( 995_044 ) | | |клімату ( 995_044 ). | | |про зміну клімату | | | | | | |( 995_044 ) | | | | | | |Національного | | | | | | |кадастру викидів і | | | | | | |поглинання парникових | | | | | | |газів за 2008 рік | | | | | | |відповідно до | | | | | | |загальноприйнятого | | | | | | |формату звітності. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |131.|Участь у XVI |Рамкова конвенція | ДОАПДЕМ | IV квартал |Виконання вимог Рамкової | | |Конференції Сторін |ООН про зміну | | |конвенції ООН про зміну | | |Рамкової конвенції ООН |клімату ( 995_044 ) | | |клімату ( 995_044 ). | | |про зміну клімату | | | | | | |( 995_044 ) та | | | | | | |VI Зустрічі Сторін | | | | | | |Кіотського протоколу до| | | | | | |Рамкової конвенції ООН | | | | | | |про зміну клімату | | | | | | |( 995_044 ). | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |132.|Підготовка щорічного |Монреальський | ДОАПДЕМ | IV квартал |Виконання Україною | | |звіту України до |протокол | | |міжнародних зобов'язань за | | |Озонового Секретаріату |( 995_215 ) | | |Монреальським протоколом | | |про виробництво, | | | |( 995_215 ). | | |використання, експорт, | | | | | | |імпорт озоноруйнівних | | | | | | |речовин. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |133.|Підготовка та |Постанова КМУ від | ДОАПДЕМ | щоквартально |Виконання вимог | | |проведення засідань |28.12.95 N 1062 | | |Монреальського протоколу | | |Міжвідомчої |( 1062-95-п ) | | |( 995_215 ) про прискорення | | |координаційної комісії | | | |вилучення з використання | | |з питань організації | | | |ГХФВ-22 на території України.| | |виконання вимог | | | | | | |Монреальського | | | | | | |протоколу ( 995_215 ). | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |134.|Підготовка інформації |Протокол Програми | ДОАПДЕМ | I квартал |Виконання міжнародних | | |за Програмою ЕМЕП до |ЕМЕП Конвенції | | |зобов'язань відповідно до | | |Керівного органу |1979 року | | |Конвенції 1979 року | | |Спільної програми |( 995_223 ) про | | |( 995_223 ) про транскордонне| | |спостережень та оцінки |транскордонне | | |забруднення повітря на великі| | |розповсюдження |забруднення повітря | | |відстані. | | |забруднювачів повітря |на великі відстані | | | | | |на великі відстані у | | | | | | |Європі. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |135.|Підготовка обзору |Конвенція 1979 року | ДОАПДЕМ | I квартал |Виконання міжнародних | | |стратегії та політики в|( 995_223 ) про | | |зобов'язань відповідно до | | |галузі охорони |транскордонне | | |Конвенції 1979 року | | |атмосферного повітря до|забруднення повітря | | |( 995_223 ) про транскордонне| | |Секретаріату Конвенції |на великі відстані | | |забруднення повітря на великі| | |1979 року | | | |відстані. | | |( 995_223 ) про | | | | | | |транскордонне | | | | | | |забруднення повітря на | | | | | | |великі відстані. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |136.|Супровід виконання |Закон України "Про | ДБРЕ | постійно |Збереження та відновлення | | |зобов'язань Рамкової |ратифікацію Рамкової| | |унікальних природних | | |конвенції про охорону |конвенції про | | |комплексів Карпат. | | |та сталий розвиток |охорону та сталий | | | | | |Карпат ( 998_164 ). |розвиток Карпат" | | | | | | |( 1672-15 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |137.|Виконання положень, |Закони України про | ДБРЕ | постійно |Виконання міжнародних | | |ратифікованих Україною |ратифікацію Україною| | |зобов'язань, які на себе | | |міжнародних конвенцій |міжнародних | | |взяла Україна у рамках | | |(протоколів і угод до |конвенцій у сфері | | |Конвенцій. | | |них) у сфері охорони |охорони | | | | | |навколишнього |навколишнього | | | | | |природного середовища |природного | | | | | |та участь у заходах, |середовища | | | | | |які проводять їх | | | | | | |Секретаріати. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |138.|Підготовка звіту до |Постанова КМУ від | ДБРЕ | постійно |Виконання зобов'язань у | | |9-ї сесії Комітету про |13.09.2002 N 1371 | | |рамках Конвенції ООН про | | |виконання Україною |( 1371-2002-п ) | | |боротьбу з опустелюванням | | |Конвенції ООН про | | | |( 995_120 ). | | |боротьбу з | | | | | | |опустелюванням | | | | | | |( 995_120 ). | | | | | | |Участь у засіданнях | | | | | | |Президії | | | | | | |9-ї Конференції Сторін | | | | | | |Конвенції та інших | | | | | | |заходах у її рамках. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |139.|Виконання зобов'язань |Закони України "Про |ДСЗС | упродовж року |Внесення до Бюро Рамсарської | | |України перед: |участь України в |територіальні | |конвенції ( 995_031 ) | | |- Рамсарською |Конвенції про водно-|органи | |номінаційних матеріалів про | | |конвенцією про водно- |болотні угіддя" |Мінприроди | |включення до Рамсарського | | |болотні угіддя |( 437/96-ВР ), | | |списку нових водно-болотного | | |( 995_031 ); |"Про приєднання | | |угідь; | | |- Конвенцією про |України до Конвенції| | |Забезпечення виконання | | |охорону всесвітньої |1979 року про | | |Україною зобов'язань у рамках| | |культурної та природної|охорону дикої флори | | |Бернської конвенції | | |спадщини |і фауни та природних| | |( 995_032 ). | | |( 995_089 ); |середовищ існування | | |Забезпечення виконання | | |- Конвенцією про |в Європі" | | |Україною зобов'язань у рамках| | |охорону флори та фауни |( 436/96-ВР ), | | |конвенцій про збереження | | |і природних середовищ |"Про ратифікацію | | |рідкісних, зникаючих видів | | |існування в Європі |Конвенції про | | |флори та фауни, природних | | |(Бернська Конвенція) |охорону | | |комплексів і ландшафтів. | | |( 995_032 ); |біорізноманіття" | | | | | |- Конвенцією про |( 257/94-ВР ), | | | | | |біорізноманіття |"Про ратифікацію | | | | | |( 995_030 ); |Рамкової конвенції | | | | | |- Карпатською |про охорону і сталий| | | | | |Конвенцією |розвиток Карпат" | | | | | |( 998_164 ); |( 1672-15 ), | | | | | |- Європейською |"Про ратифікацію | | | | | |ландшафтною конвенцією |Європейської | | | | | |( 994_154 ) у межах |ландшафтної | | | | | |територій та об'єктів |конвенції" | | | | | |природно-заповідного |( 2831-15 ). | | | | | |фонду України. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |140.|Участь у засіданнях |Угода між КМУ та | ДЕІ |відповідно до |Виконання Угоди між КМУ і | | |Робочої групи з питань |Урядом Російської | |плану проведення |Урядом РФ з питань | | |екологічної безпеки, |Федерації з питань | |засідань |забезпечення екологічної | | |охорони навколишнього |забезпечення | | |безпеки і екологічного | | |природного середовища |екологічної безпеки | | |контролю в місцях базування | | |Підкомісії з питань |і екологічного | | |ЧФ РФ на території України | | |функціонування |контролю в місцях | | |( 643_301 ). | | |Чорноморського флоту |базування ЧФ РФ на | | | | | |Російської Федерації та|території України | | | | | |його перебування на |( 643_301 ) | | | | | |території України. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |141.|Здійснення міжнародного|Положення про | ДГС | упродовж року |Забезпечення міжнародного | | |співробітництва у |Державну геологічну | | |співробітництва у сфері | | |рамках Міжурядової ради|службу | | |геологічного вивчення та | | |з розвідки, |( 980-2005-п ). | | |використання надр, з метою | | |використання та | | | |інтеграції геологічних | | |охорони надр країн СНД | | | |досліджень країн СНД та | | |(Міжурядрада) і | | | |Європи. | | |Асоціації геологічних | | | | | | |служб країн Європи | | | | | | |(АГСЄ). | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |142.|Забезпечення виконання |Постанова КМУ від |Територіальні | упродовж року |Відновлення і раціональне | | |заходів з розвитку |27.12.2006 N 1819 |органи | |використання природних | | |транскордонного |( 1819-2006-п ) |Мінприроди та | |ресурсів шляхом створення та | | |співробітництва. | |ДЕІ у | |забезпечення функціонування | | | | |Волинській, | |українських ділянок | | | | |Закарпатській | |транскордонних біосферних | | | | |Івано- | |резерватів та об'єктів | | | | |Франківській, | |всесвітньої природної | | | | |Львівській, | |спадщини, охорони водних | | | | |Одеській, | |ресурсів. | | | | |Чернівецькій, | | | | | | |Чернігівській,| | | | | | |Харківській | | | | | | |областях | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |143.|Здійснення міжнародного|Рішення VI | ДЕП | березень |Участь у П'ятому засіданні | | |співробітництва із |Конференції | | |Керівного комітету. | | |Керівним комітетом з |міністрів | | | | | |освіти для сталого |"Навколишнє | | | | | |розвитку ЄЕК ООН. |середовище для | | | | | | |Європи" у сфері | | | | | | |освіти для сталого | | | | | | |розвитку. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | VII Екологічна наука, освіта і співпраця з громадськістю | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |144.|Підготовка матеріалів |Положення про НТР, | ДЕП | упродовж року |Координація наукових | | |до засідань Науково- |затверджене наказом | | |досліджень, забезпечення | | |технічної ради |Мінприроди від | | |проведення єдиної наукової | | |Мінприроди. |23.06.2009 | | |політики у сфері охорони | | | |N 334 | | |навколишнього природного | | | | | | |середовища. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |145.|Контроль за дотриманням|Положення про | ДЕП | постійно |Забезпечення моніторингу за | | |графіка виконання |структурний | | |дотриманням графіка виконання| | |науково-технічних |підрозділ | | |науково-технічних розробок. | | |розробок, відповідно до| | | | | | |календарних планів. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |146.|Підготовка та |Наказ Мінекоресурсів| ДЕП | I квартал |Обізнаність громадськості про| | |узагальнення інформації|від 07.11.2000 N 187| | |науково-технічну діяльність, | | |про результативність |( z0878-00 ), | | |проведену Мінприроди. | | |науково-технічних |зареєстрований у | | | | | |розробок, виконаних на |Мінюсті | | | | | |замовлення міністерства|28.11.2000 р. за | | | | | |і оприлюднення на веб- |N 878/5099 | | | | | |сайті Мінприроди. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |147.|Узагальнення інформації|Наказ Мінекоресурсів| ДЕП | I квартал |Обізнаність громадськості про| | |про наукову діяльність |від 07.11.2000 N 187| | |науково-технічну діяльність, | | |підвідомчих |( z0878-00 ), | | |поведену підпорядкованими | | |Міністерству наукових |зареєстрований у | | |міністерству науковими | | |установ, підприємств, |Мінюсті | | |установами, підприємствами, | | |організацій. |28.11.2000 р. за | | |організаціями. | | | |N 878/5099 | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |148.|Розроблення методик, |Розпорядження КМУ | ДЕП | упродовж року |Формування екологічної | | |програм для |від 17.10.2007 | ДЗДЕА | |культури суспільства | | |дошкільних, |N 880-р | | | | | |позашкільних, |( 880-2007-р ) | | | | | |загальноосвітніх, | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | |закладів України. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |149.|Проведення конференцій,|Положення про |Структурні | упродовж року |Інформування представників | | |робочих нарад, |структурні |підрозділи ЦА | |органів влади, організацій та| | |навчально-методичних |підрозділи |міністерства, | |громадськості. | | |семінарів та інших | |урядові | | | | |заходів відповідно до | |органи | | | | |компетенції. | |державного | | | | | | |управління у | | | | | | |складі | | | | | | |Мінприроди, | | | | | | |територіальні | | | | | | |органи | | | | | | |Мінприроди, | | | | | | |Рескомприроди | | | | | | |Криму | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |150.|Інформаційна підтримка |Закон України "Про | ДОАПДЕМ | упродовж року |Забезпечення користувачів | | |функціонування веб- |охорону | | |інформацією про стан | | |порталу Інформаційно- |навколишнього | | |навколишнього природного | | |аналітичного центру |природного | | |середовища. | | |Мінприроди. |середовища" | | | | | | |( 1264-12 ), | | | | | | |постанова КМУ від | | | | | | |05.12.2007 N 1376 | | | | | | |( 1376-2007-п ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |151.|Підготовка та |Закон України "Про | ДОАПДЕМ | упродовж року |Інформування представників | | |оприлюднення |охорону | | |органів влади, організацій та| | |Національної доповіді |навколишнього | | |громадськості про стан | | |про стан навколишнього |природного | | |навколишнього природного | | |природного середовища в|середовища" | | |середовища. | | |Україні |( 1264-12 ), | | | | | | |рішення РНБОУ "Про | | | | | | |стан безпеки водних | | | | | | |ресурсів держави та | | | | | | |забезпечення | | | | | | |населення якісною | | | | | | |питною водою в | | | | | | |населених пунктах | | | | | | |України" | | | | | | |( n0004525-09 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |152.|Поновлення інформації |Положення про |Структурні | постійно |Інформування представників | | |на веб-сайті |структурні |підрозділи ЦА | |органів виконавчої влади, | | |Мінприроди. |підрозділи ЦА |міністерства | |організацій та | | | |міністерства | | |громадськості. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |153.|Підготовка річного |Постанова КМУ від | ДБРЕ | IV квартал |Підготовка та оприлюднення | | |звіту про опустелювання|19.07.2006 N 998 | | |річного звіту про | | |і деградацію земель. |( 998-2006-п ) | | |опустелювання і деградацію | | | | | | |земель, для підвищення рівня | | | | | | |інформування громадськості та| | | | | | |заінтересованих сторін. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |154.|Впровадження положень |Закон України "Про | ДСМ | упродовж року |Узгодження існуючої | | |Конвенції про доступ до|ратифікацію | | |нормативно правової бази | | |інформації, участь |Конвенції про доступ| | |України з положеннями | | |громадськості в |до інформації, | | |Орхуської конвенції | | |прийнятті рішень і |участь | | |( 994_015 ). | | |доступ до правосуддя з |громадськості в | | | | | |питань, що стосуються |процесі прийняття | | | | | |довкілля ( 994_015 ). |рішень та доступ до | | | | | | |правосуддя з питань,| | | | | | |що стосуються | | | | | | |довкілля" ( 832-14 )| | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |155.|Організація та |Постанова КМУ від | ДСМ | упродовж року |Підвищення рівня екологічної | | |проведення |24.01.2001 N 51 | | |свідомості населення, | | |Всеукраїнського |( 51-2001-п ) | | |впровадження екологічно | | |конкурсу "До чистих | | | |безпечних технологій. | | |джерел". | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |156.|Організація та |Указ Президента | ДСМ | II квартал |Підвищення рівня екологічної | | |проведення |України від | | |свідомості і залучення | | |Всеукраїнської акції |01.04.2005 | | |населення до практичних дій | | |"Зелений паросток |N 571/2005 | | |для збереження довкілля. | | |майбутнього". |( 571/2005 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |157.|Проведення |Указ Президента | ДСМ | IV квартал |Вивчення та аналіз | | |соціологічного |України від | | |громадської думки для | | |дослідження громадської|15.09.2005 N 1276 | | |покращення діяльності органів| | |думки про діяльність |( 1276/2005 ) | | |виконавчої влади. | | |Мінприроди. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |158.|Проведення семінару- |Закон України "Про | ДСМ | IV квартал |Підвищення кваліфікації | | |тренінгу для |ратифікацію | | |державних службовців у сфері | | |держслужбовців з |Конвенції про доступ| | |впровадження Орхуської | | |питання впровадження |до інформації, | | |конвенції ( 994_015 ) в | | |Орхуської конвенції |участь | | |Україні. | | |( 994_015 ) в Україні. |громадськості в | | | | | | |прийнятті рішень та | | | | | | |доступ до правосуддя| | | | | | |з питань, що | | | | | | |стосуються | | | | | | |довкілля" ( 832-14 )| | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |159.|Створення науково- |Указ Президента | ДСМ | упродовж року |Підвищення рівня екологічної | | |популярних фільмів з |України від | | |обізнаності населення. | | |питань охорони |01.08.2002 N 683 | | | | | |довкілля. |( 683/2002 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |160.|Розроблення та |Указ Президента | ДСМ | IV квартал |Підвищення рівня екологічної | | |створення пересувної |України від | | |обізнаності населення, | | |виставкової експозиції.|01.08.2002 N 683 | | |створення позитивного іміджу | | | |( 683/2002 ) | | |Мінприроди. | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |161.|Підготовка та видання |Закон України "Про | ДСМ | упродовж року |Підвищення рівня обізнаності | | |публікацій з |ратифікацію | | |громадян щодо охорони | | |екологічної тематики у |Конвенції про доступ| | |довкілля. | | |періодичних виданнях. |до інформації, | | | | | | |участь | | | | | | |громадськості в | | | | | | |прийнятті рішень та | | | | | | |доступ до правосуддя| | | | | | |з питань, що | | | | | | |стосуються | | | | | | |довкілля" ( 832-14 )| | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |162.|Проведення семінару для|Закон України "Про | ДСМ | III квартал |Надання науково-методичної | | |працівників |ратифікацію | | |допомоги територіальним | | |територіальних органів |Конвенції про доступ| | |органам Мінприроди у роботі з| | |Мінприроди про роботу з|до інформації, | | |громадськістю та засобами | | |громадськістю і |участь | | |масової інформації. | | |засобами масової |громадськості в | | | | | |інформації. |прийнятті рішень та | | | | | | |доступ до правосуддя| | | | | | |з питань, що | | | | | | |стосуються | | | | | | |довкілля" ( 832-14 )| | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |163.|Підготовка та видання |Розпорядження КМУ | ДСМ | IV квартал |Підвищення рівня екологічної | | |науково-популярної |від 26.08.2003 | | |свідомості та обізнаності | | |літератури на |N 537-р | | |населення. | | |екологічну тематику для|( 537-2003-р ) | | | | | |дітей. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |164.|Організація і |Указ Президента | ДСМ | IV квартал |Надання громадськості | | |проведення конкурсу |України від | | |екологічної інформації, | | |серед журналістів на |01.08.2002 N 683 | | |висвітлення актуальних | | |кращий матеріал з |( 683/2002 ) | | |екологічних проблем і шляхів | | |висвітлення | | | |їх вирішення. | | |природоохоронних | | | | | | |питань. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |165.|Організація та |Концепція | ДСМ | IV квартал |Підвищення рівня екологічної | | |проведення конкурсу |екологічної освіти | | |свідомості населення. | | |дитячої фотографії |України | | | | | |природоохоронного |( v6-19290-01 ) | | | | | |спрямування. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |166.|Розроблення і поширення|Закон України "Про |ДСМ, | упродовж року |Підвищення рівня екологічної | | |соціальної реклами |ратифікацію |Рескомприроди | |свідомості, привернення уваги| | |екологічного |Конвенції про доступ|Криму, | |до практичних дій для | | |спрямування. |до інформації, |територіальні | |збереження довкілля. | | | |участь |органи | | | | | |громадськості в |Мінприроди та | | | | | |прийнятті рішень та |ДЕІ | | | | | |доступ до правосуддя| | | | | | |з питань, що | | | | | | |стосуються довкілля"| | | | | | |( 832-14 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |167.|Видання рекламних |Закони України "Про |ДСМ, | упродовж року |Інформування громадськості | | |буклетів, проспектів, |охорону |Рескомприроди | |про основні пріоритети | | |плакатів з екологічної |навколишнього |Криму, | |діяльності Мінприроди, | | |тематики. |природного |територіальні | |підвищення рівня екологічної | | | |середовища" |органи | |свідомості населення. | | | |( 1264-12 ), |Мінприроди та | | | | | |"Про інформацію" |ДЕІ | | | | | |( 2657-12 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |168.|Виконання заповідниками|Закон України "Про | ДСЗС | упродовж року |Літописи природи установ | | |та національними |охорону | | |природно-заповідного фонду | | |природними парками |навколишнього | | |України. | | |Програми Літопису |природного | | | | | |природи. |середовища" | | | | | | |( 1264-12 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |169.|Організація |Закон України "Про |ДСЗС | упродовж року |Участь природно-заповідних | | |природоохоронних і |охорону |Територіальні | |установ та громадськості у | | |освітніх заходів на |навколишнього |органи | |природоохоронних акціях. | | |підтримку акцій "День |природного |Мінприроди | | | | |водно-болотних угідь", |середовища" |Рескомприроди | | | | |"День довкілля", |( 1264-12 ) |Криму | | | | |"Міжнародний День | | | | | | |Землі", "Всесвітній | | | | | | |день захисту | | | | | | |навколишнього | | | | | | |середовища", "Парки | | | | | | |тисячоліть", "До чистих| | | | | | |джерел", у межах, | | | | | | |природоохоронних | | | | | | |територій із залученням| | | | | | |громадськості. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |170.|Забезпечення постійного|Орхуська конвенція | ДЕІ | упродовж року |Підвищення інформованості | | |інформування у ЗМІ про |про доступ до | | |населення про діяльність | | |діяльність |інформації, участі | | |Держекоінспекції. | | |Держекоінспекції: |громадськості в | | | | | |- підготовка та |прийнятті рішень і | | | | | |регулярне висвітлення |доступ до правосуддя| | | | | |на веб-порталі |з питань, що | | | | | |Мінприроди |стосуються довкілля | | | | | |інформаційних |( 994_015 ); | | | | | |матеріалів від |Закон України "Про | | | | | |структурних підрозділів|звернення громадян" | | | | | |Держекоінспекції; |( 393/96-ВР ) | | | | | |- підготовка та | | | | | | |проведення круглих | | | | | | |столів, конференцій, | | | | | | |семінарів з | | | | | | |представниками | | | | | | |громадськості та ЗМІ. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |171.|Участь у науково- |Закон України "Про |ДЕІ, |Відповідно до |Підвищення кваліфікації | | |практичних |державну службу" |територіальні |Плану-графіка на |посадових осіб | | |конференціях, |( 3723-12 ) |органи ДЕІ, |2010 рік |інспекторського складу та | | |семінарських заняттях | |Рескомприроди | |набуття ними знань. | | |для державних | |Криму | | | | |інспекторів з охорони | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного середовища, | | | | | | |які організовує | | | | | | |Державна екологічна | | | | | | |академія післядипломної| | | | | | |освіти та управління. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |172.|Надання організаційно- |Закон України "Про |Територіальні | упродовж року |Підвищення екологічної | | |методичної підтримки |охорону |органи | |інформованості населення, | | |роботі Громадської ради|навколишнього |Мінприроди, | |зниження соціальної напруги | | |при Рескомприроди |природного |Рескомприроди | |та зменшення кількості | | |Криму, територіальних |середовища" |Криму | |звернень, скарг. | | |органах Мінприроди. |( 1264-12 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |173.|Формування зв'язків з |Закон України "Про |Територіальні | упродовж року |Реалізація пріоритетів | | |громадськими |охорону |органи | |охорони та збереження | | |природоохоронними |навколишнього |Мінприроди та | |довкілля. | | |організаціями з |природного |ДЕІ, | | | | |актуальних питань |середовища" |Рескомприроди | | | | |охорони природних |( 1264-12 ) |Криму | | | | |об'єктів, контролю за | | | | | | |додержанням вимог | | | | | | |природоохоронного | | | | | | |законодавства. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |174.|Збір і узагальнення |Наказ Мінприроди від|Територіальні | щомісяця |Надання інформації про стан | | |інформації про стан |26.04.2007 N 218 |органи | щокварталу |довкілля у регіонах, | | |довкілля у регіонах, | |Мінприроди, | |інформаційно-аналітичні | | |отриманої від | |Рескомприроди | |огляди про стан довкілля | | |суб'єктів системи | |Криму | |регіонів. | | |моніторингу | | | | | | |регіонального рівня. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |175.|Підготовка та видання |Закон України |Територіальні | III квартал |Інформування представників | | |доповідей про стан |"Про охорону |органи | |органів влади, організацій та| | |навколишнього |навколиш-нього |Мінприроди | |громадськості про стан | | |природного середовища у|природного |Рескомприроди | |забруднення навколишнього | | |регіонах за 2009 рік. |середовища" |Криму | |природного середовища. | | | |( 1264-12 ), | | | | | | |рішення РНБО "Про | | | | | | |стан безпеки водних | | | | | | |ресурсів держави та | | | | | | |забезпечення | | | | | | |населення якісною | | | | | | |питною водою в | | | | | | |населених пунктах | | | | | | |України" | | | | | | |( n0004525-09 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |176.|Виконання вимог |Закон України "Про |Територіальні | упродовж року |Підвищення рівня екологічної | | |Орхуської конвенції |охорону |органи | |свідомості населення. | | |( 994_015 ). |навколишнього |Мінприроди, | | | | | |природного |Рескомприроди | | | | | |середовища" |Криму | | | | | |(1264-12 ), Орхуська| | | | | | |конвенція | | | | | | |( 994_015 ) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | VIII Організаційне та кадрове забезпечення реалізації державної політики | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |177.|Уточнення Річного плану|Положення про | ДЕП | щокварталу |Планування основної | | |заходів з виконання |Департамент | | щорічно |діяльності міністерства і | | |покладених на | | | |здійснення контролю за її | | |міністерство завдань, | | | |виконанням. | | |звіт про виконання | | | | | | |Річного плану за | | | | | | |підсумками кварталів | | | | | | |2010 та за 2009 рік. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |178.|Організація підготовки |Положення про | ДЕП | IV квартал |Забезпечення планування | | |Річного плану заходів з|Департамент | | |основної діяльності | | |виконання покладених на| | | |міністерства. | | |міністерство завдань на| | | | | | |2011 рік. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |179.|Формування кадрового |Постанови КМУ від | УРП | січень-березень |Затверджений кадровий резерв | | |резерву для державної |18.02.2002 N 199 | | |для державної служби. | | |служби. |( 199-2002-п ), від | | | | | |Затвердження в |18.10.99 | | | | | |установленому порядку |N 1912 | | | | | |кадрового резерву |( 1912-99-п ) | | | | | |керівників: | | | | | | |- урядових, | | | | | | |територіальних органів | | | | | | |міністерства, | | | | | | |територіальних органів | | | | | | |ДЕІ; | | | | | | |- державних | | | | | | |підприємств, установ та| | | | | | |організацій, які | | | | | | |належать до сфери | | | | | | |управління | | | | | | |міністерства. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |180.|Проведення: |Постанова КМУ від | УРП | січень-лютий |Об'єктивна оцінка рівня | | |- щорічної оцінки |28.12.2000 N 1922 | | |виконання державними | | |виконання державними |( 1922-2000-п ) | | |службовцями своїх посадових | | |службовцями покладених | | | |обов'язків. | | |на них обов'язків і | | | | | | |завдань; | | | | | | |- атестації державних | | | | | | |службовців центрального| | | | | | |апарату міністерства, | | | | | | |які не атестувались | | | | | | |упродовж трьох років. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |181.|Узагальнення стану |Постанова КМУ від | УРП | лютий-серпень |Аналіз виконання державними | | |виконання державними |27.09.99 N 1785 | | |службовцями системи | | |службовцями системи |( 1785-99-п ) | | |Мінприроди вимог Закону | | |Мінприроди вимог Закону| | | |України "Про боротьбу з | | |України "Про боротьбу з| | | |корупцією" ( 356/95-ВР ). | | |корупцією" | | | | | | |( 356/95-ВР ). | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |182.|Забезпечення заміщення |Постанови КМУ від | УРП |за умови |Призначення працівників, | | |вакантних посад |15.02.2002 N 169 | |оголошення |керівників державних | | |керівників та |( 169-2002-п ), | |конкурсу |підприємств. | | |заступників керівників |від 03.09.2008 | | | | | |структурних підрозділів|N 777 | | | | | |центрального апарату |( 777-2008-п ) | | | | | |міністерства, | | | | | | |керівників урядових, | | | | | | |територіальних органів | | | | | | |міністерства та | | | | | | |територіальних органів | | | | | | |ДЕІ, керівників | | | | | | |державних підприємств, | | | | | | |які належать до сфери | | | | | | |управління | | | | | | |міністерства, шляхом | | | | | | |проведення конкурсного | | | | | | |відбору керівників цих | | | | | | |державних підприємств. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |183.|Формування замовлення |Постанова КМУ від | УРП |за терміном НАДУ |Підвищення кваліфікації | | |на підготовку та |14.07.99 N 1262 | | |працівників. | | |підвищення кваліфікації|( 1262-99-п ) | | | | | |працівників | | | | | | |центрального апарату | | | | | | |міністерства, які | | | | | | |обіймають посади | | | | | | |I-IV категорії, на базі| | | | | | |Національної академії | | | | | | |державного управління | | | | | | |при Президентові | | | | | | |України. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |184.|Формування учбово- |Закон України "Про |УРП Державна | січень |Підвищення кваліфікації | | |тематичного плану |охорону |екологічна | |працівників. | | |підвищення кваліфікації|навколишнього |академія | | | | |державних службовців |природного |післядипломної| | | | |системи Мінприроди, |середовища" |освіти та | | | | |кадрового резерву на |( 1264-12 ) |управління | | | | |посади державних | | | | | | |службовців, керівників | | | | | | |державних підприємств, | | | | | | |установ та | | | | | | |організацій, які | | | | | | |належать до сфери | | | | | | |управління Мінприроди. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |185.|Організація і |Постанова КМУ від | ДЕІ | упродовж року |Вирішення питань, що належать| | |проведення засідань |17.11.2001 N 1520 | | |до компетенції | | |колегії |( 1520-2001-п ) | | |Держекоінспекції та | | |Держекоінспекції. | | | |обговорення найважливіших | | | | | | |напрямів діяльності, з метою | | | | | | |покращення екологічної | | | | | | |ситуації | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |186.|Проведення перевірок |Постанова КМУ від | ДЕІ | упродовж року |Підвищення ефективності | | |загального стану |17.11.2001 N 1520 | | |здійснення інспекційної | | |організації і |( 1520-2001-п ) | | |діяльності та застосування | | |здійснення державного | | | |заходів впливу до керівників | | |екологічного контролю | | | |територіальних органів ДЕІ. | | |Рескомприроди Криму та | | | | | | |територіальними | | | | | | |органами ДЕІ. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |187.|Проведення періодичних |Закон України "Про | ДЕІ | упродовж року |Атестація відповідних | | |атестацій відділів |метрологію та | | |підрозділів органів | | |інструментально- |метрологічну | | |Мінприроди на право | | |лабораторного контролю,|діяльність" | | |проведення вимірювань. | | |первинних та |( 113/98-ВР ); | | | | | |періодичних атестацій |наказ Мінприроди від| | | | | |відділів екологічного |12.12.2006 N 539 | | | | | |контролю і радіаційної | | | | | | |безпеки Рескомприроди | | | | | | |Криму та територіальних| | | | | | |підрозділів ДЕІ на | | | | | | |право виконання | | | | | | |вимірювань у сфері | | | | | | |поширення державного | | | | | | |метрологічного контролю| | | | | | |та нагляду, розгляд | | | | | | |проектів матеріалів | | | | | | |атестації, приготування| | | | | | |контрольних шифрованих | | | | | | |проб та перевірка | | | | | | |відділів на | | | | | | |відповідність критеріям| | | | | | |атестації. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |188.|Підготовка проектів |Наказ Мінприроди від|Територіальні | упродовж року |Атестація відповідних | | |матеріалів атестацій та|19.12.2006 N 548 |органи ДЕІ, | |підрозділів органів | | |атестація відділів |( z0119-07 ), |Рескомприроди | |Мінприроди на право | | |інструментально- |постанова Ради |Криму | |проведення вимірювань. | | |лабораторного контролю,|міністрів | | | | | |первинна та періодична |АР Крим від | | | | | |атестація відділів |09.08.2005 N 359 | | | | | |екологічного контролю і|( rb0359001-05 ) | | | | | |радіаційної безпеки | | | | | | |Рескомприроди Криму, | | | | | | |територіальних органів | | | | | | |Держекоінспекції на | | | | | | |право виконання | | | | | | |вимірювань у сфері | | | | | | |поширення державного | | | | | | |метрологічного контролю| | | | | | |та нагляду. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |189.|Підготовка до |Закон України "Про | ДЕІ | IV квартал |Забезпечення вимог Закону | | |атестації, яку поводить|метрологію та | | |України "Про метрологію та | | |Держспоживстандарт, у |метрологічну | | |метрологічну діяльність" | | |відділі |діяльність" | | |( 113/98-ВР ). | | |інструментально- |( 113/98-ВР ); | | | | | |лабораторного контролю |наказ Мінприроди від| | | | | |Держекоінспекції. |12.12.2006 N 539 | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |190.|Проведення |Закон України "Про | ДЕІ | упродовж року |Забезпечення вимог Закону | | |метрологічного нагляду |метрологію та | | |України "Про метрологію та | | |за діяльністю |метрологічну | | |метрологічну діяльність" | | |вимірювальних |діяльність" | | |( 113/98-ВР ). | | |підрозділів Мінприроди,|( 113/98-ВР ); | | | | | |атестованих на право |наказ Мінприроди від| | | | | |виконання вимірювань |12.12.2006 N 539 | | | | | |Головною організацією | | | | | | |Метрологічної служби | | | | | | |Мінприроди | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |191.|Забезпечення виконання |Наказ Мінприроди від|УРП, | упродовж року |Виконання державними | | |державними службовцями |19.12.2006 N 548 |територіальні | |службовцями структури | | |структури Мінприроди |( z0119-07 ), |органи | |Мінприроди вимог Закону | | |вимог Закону України |постанова Ради |Мінприроди та | |України "Про боротьбу з | | |"Про боротьбу з |міністрів |ДЕІ, | |корупцією" ( 356/95-ВР ). | | |корупцією" |АР Крим від |Рескомприроди | | | | |( 356/95-ВР ). |09.08.2005 N 359 |Криму | | | | | |( rb0359001-05 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |192.|Проведення курсів |Положення про | ДБРЕ |відповідно до |Підвищення професійного рівня| | |підвищення кваліфікації|Міністерство | |плану роботи |спеціалістів територіальних | | |для працівників органів| | |Державної |органів Мінприроди і | | |Мінприроди і | | |екологічної |територіальних органів ДЕІ у | | |територіальних органів | | |академії |сфері охорони та | | |ДЕІ з питань охорони та| | |післядипломної |невиснажливого використання | | |невиснажливого | | |освіти та |рослинного і тваринного | | |використання тваринного| | |управління |світу. | | |і рослинного світу. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |193.|Проведення навчання |Положення про |ДОАПДЕМ | упродовж року |Підвищення кваліфікації | | |організацій, які |структурний | | |співробітників підприємств, | | |займаються розробкою |підрозділ | | |установ, організацій та | | |документів, що | | | |громадян-підприємців. | | |обґрунтовують обсяги | | | | | | |викидів для | | | | | | |підприємств, установ, | | | | | | |організацій та | | | | | | |громадян-підприємців. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |194.|Організація проведення |Положення про |ДСМ, | упродовж року |Забезпечення проведення | | |засідань колегій |Міністерство |структурні | |засідань колегій Мінприроди. | | |Мінприроди, підготовка | |підрозділи ЦА | | | | |відповідних матеріалів.| |міністерства, | | | | | | |урядові | | | | | | |органи | | | | | | |державного | | | | | | |управління у | | | | | | |складі | | | | | | |Мінприроди | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |195.|Пункт ЧФ 199 | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IX Контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |196.|Проведення перевірок за|Закон України "Про |Рескомприроди | упродовж року |Здійснення державного | | |додержанням вимог |основні засади |Криму, | |контролю, забезпечення | | |законодавства про |державного нагляду |територіальні | |додержання вимог | | |охорону навколишнього |(контролю) у сфері |органи ДЕІ | |природоохоронного | | |природного середовища |господарської | | |законодавства об'єктами, які | | |об'єктами, які є |діяльності" | | |є найбільшими забруднювачами | | |найбільшими |( 877-16 ). | | |довкілля в Україні. | | |забруднювачами довкілля| | | | | | |в Україні. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |197.|Проведення перевірок за|Закон України "Про |Рескомприроди | упродовж року |Здійснення державного | | |додержанням правил, |основні засади |Криму, | |контролю, забезпечення | | |нормативів, стандартів |державного нагляду |територіальні | |додержання вимог | | |у сфері охорони |(контролю) у сфері |органи ДЕІ | |природоохоронного | | |навколишнього |господарської | | |законодавства. | | |природного середовища, |діяльності" | | | | | |екологічної безпеки, |( 877-16 ); | | | | | |поводження з відходами |Положення про | | | | | |(крім поводження з |Державну екологічну | | | | | |радіоактивними |інспекцію | | | | | |відходами), |( 1520-2001-п ) | | | | | |небезпечними хімічними | | | | | | |речовинами; виконання | | | | | | |вимог висновків | | | | | | |державної екологічної | | | | | | |експертизи у сфері | | | | | | |використання, | | | | | | |відтворення і охорони | | | | | | |природних ресурсів; | | | | | | |додержання умов виданих| | | | | | |дозволів, лімітів та | | | | | | |квот на спеціальне | | | | | | |використання природних | | | | | | |ресурсів, викиди та | | | | | | |скиди забруднюючих | | | | | | |речовин у навколишнє | | | | | | |природне середовище, | | | | | | |транскордонне | | | | | | |переміщення об'єктів | | | | | | |рослинного та | | | | | | |тваринного світу. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |198.|Здійснення відбору проб|Закон України "Про | ДЕІ | упродовж року |Визначення стану забруднення | | |вод, викидів, ґрунтів |основні засади | | |навколишнього природного | | |та відходів, |державного нагляду | | |середовища. | | |вимірювання показників |(контролю) у сфері | | | | | |складу та властивостей,|господарської | | | | | |у тому числі |діяльності" | | | | | |забруднюючих речовин, у|( 877-16 ) | | | | | |відібраних пробах при | | | | | | |проведенні перевірок за| | | | | | |додержанням суб'єктами | | | | | | |господарювання усіх | | | | | | |форм власності вимог | | | | | | |природоохоронного | | | | | | |законодавства та у разі| | | | | | |забруднення об'єктів | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного середовища | | | | | | |внаслідок аварій | | | | | | |техногенного та | | | | | | |природного походження. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |199.|Здійснення державного |Наказ Мінприроди від|Рескомприроди | упродовж року |Забезпечення додержання | | |контролю за додержанням|19.12.2006 N 548 |Криму, | |Чорноморським флотом | | |вимог природоохоронного|( z0119-07 ), |Інспекції у | |Російської Федерації вимог | | |законодавства в місцях |постанова Ради |м. Севасто- | |природоохоронного | | |базування |міністрів АР Крим |полі, | |законодавства України. | | |Чорноморського флоту |від 09.08.2005 |Азово- | | | | |Російської Федерації на|N 359 |Чорноморська | | | | |території України. |( rb0359001-05 ) |інспекція | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |200.|Організація та |Наказ Мінприроди від|ДЕІ, | |Додержання вимог | | |проведення |19.12.2006 N 548 |територіальні | |природоохоронного | | |природоохоронних |( z0119-07 ), |органи | |законодавства. | | |заходів: |постанова Ради |Мінприроди та | | | | | |міністрів |ДЕІ, | | | | | |Ар Крим від |Рескомприроди | | | | | |09.08.2005 N 359 |Криму | | | | | |( rb0359001-05 ) | | | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |"Новорічна ялинка", | | | грудень, | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |"Першоцвіт", | | | лютий-березень | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |"Нерест", | | |II, IV квартали | | | |-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| | |"Посади своє дерево". | | | II квартал | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | X Забезпечення розв'язання гострих проблем у регіонах України | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |201.|Вирішення проблем |Постанова КМУ від |Рескомприроди | упродовж року |Забезпечення екологічно | | |зберігання непридатних |27.03.96 N 354 |Криму, | |безпечного зберігання та | | |і заборонених до |( 354-96-п ), наказ |територіальні | |ліквідація накопичених на | | |використання |Мінприроди від |органи | |відповідній території | | |пестицидів, накопичених|24.03.2008 |Мінприроди, | |непридатних та заборонених до| | |на відповідній |N 111 | | |використання ХЗЗР і тари | | |території. |( v0111617-08 ) | | |з-під них. | | |Організація та | | | | | | |координація заходів із | | | | | | |знешкодження ХЗЗР і | | | | | | |тари з-під них. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |202.|Здійснення заходів із |Рішення спільного |Держуправління| упродовж року |Очищення території області | | |забезпечення |засідання колегії |у | |від суміші речовин "Премікс",| | |тимчасового зберігання |Мінприроди та |Закарпатській | |ввезених на територію | | |(збір, утилізація та |облдержадміністрації|області | |Закарпатської області з інших| | |контейнеризація) суміші|від 22.09.2006 N 12 | | |держав. | | |речовин "Премікс", | | | | | | |ввезених на територію | | | | | | |Закарпатської області з| | | | | | |інших держав та | | | | | | |вивезення за межі | | | | | | |області. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |203.|Проектування |Закон України "Про |Рескомприроди | упродовж року |Поліпшення екологічного стану| | |будівництва, |охорону |Криму, | |регіону, охорона та | | |реконструкції очисних |навколишнього |територіальні | |раціональне використання | | |споруд каналізації, |природного |органи | |природних ресурсів. | | |придбання насосного і |середовища" |Мінприроди | | | | |технологічного |( 1264-12 ), | | | | | |обладнання для очисних |постанова КМУ | | | | | |споруд населених |17.09.96 N 1147 | | | | | |пунктів. |( 1147-96-п ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |204.|Координація дій, |Кодекс України про |Рескомприроди | упродовж року |Запобігання забрудненню | | |спрямованих на |надра |Криму, | |підземних водоносних | | |виконання робіт з |( 132/94-ВР ), |територіальні | |горизонтів. | | |ліквідаційного |Водний кодекс |органи | | | | |тампонажу недіючих |України |Мінприроди | | | | |артезіанських |( 213/95-ВР ) | | | | | |свердловин. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |205.|Проведення заходів, |Закон України "Про |Рескомприроди | упродовж року |Запобігання забрудненню | | |спрямованих на |охорону атмосферного|Криму, | |атмосферного повітря. | | |запобігання забрудненню|повітря" |територіальні | | | | |атмосферного повітря. |( 2707-12 ) |органи | | | | | | |Мінприроди | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |206.|Розроблення програм |Закон України "Про |Рескомприроди | упродовж року |Запобігання забрудненню | | |оздоровлення |охорону атмосферного|Криму, | |атмосферного повітря. | | |атмосферного повітря на|повітря" |територіальні | | | | |територіях, де |( 2707-12 ) |органи | | | | |спостерігається | |Мінприроди | | | | |перевищення нормативів | | | | | | |екологічної безпеки. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |207.|Проведення заходів щодо|Постанова КМУ від |Рескомприроди | упродовж року |Зменшення обсягів скидання | | |зменшення забруднення |25.03.99 N 465 |Криму, | |забруднюючих речовин у водні | | |стічних вод. |( 465-99-п ), |територіальні | |об'єкти. | | | |наказ Мінприроди від|органи | | | | | |15.12.94 N 116 |Мінприроди | | | | | |( z0313-94 ) | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |208.|Проведення заходів щодо|Наказ Мінприроди від|Рескомприроди | упродовж року |Запобігання підтопленню, | | |зменшення еродованих, |19.12.2006 N 548 |Криму, | |ерозії, зсувам. | | |підтоплених земель та |( z0119-07 ), |територіальні | | | | |зсувонебезпечних |постанова Ради |органи | | | | |ділянок. |міністрів |Мінприроди, | | | | |Вирішення проблеми |АР Крим від | | | | | |захисту населених |09.08.2005 N 359 | | | | | |пунктів і сільгоспугідь|( rb0359001-05 ) | | | | | |від затоплення і | | | | | | |підтоплення повеневими | | | | | | |і паводковими водами. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |209.|Координація дій, |Посилення заходів |УМС та ЄІ | упродовж року |Зниження рівня техногенного | | |спрямованих на |екологічної безпеки |ДЕІ, | |навантаження на природне | | |вирішення проблем, |та зменшення рівня |ЮД | |середовище. | | |пов'язаних з |забрудненості |УПЕСАСЕ | | | | |експлуатацією ЗАТ |довкілля |Держуправління| | | | |"Молдавська ДРЕС" та | |у Одеській | | | | |будівництвом | |області | | | | |нафтопереробного | | | | | | |терміналу біля | | | | | | |с. Джурджулешть | | | | | | |(Республіка Молдова). | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | XI Запобігання та протидія корупції | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |210.|Здійснення |Чинне антикорупційне| СЗПК | упродовж року |Запобігання та протидія | | |роз'яснювальної роботи |законодавство | | |корупції. | | |щодо антикорупційної | | | | | | |стратегії України. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |211.|Участь у проведенні |Положення про сектор| СЗПК | упродовж року |Запобігання та протидія | | |внутрішньої експертизи |запобіганню та | | |корупції. | | |проектів нормативно- |протидії корупції | | | | | |правових актів, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |розпорядчих документів,| | | | | | |що видаються | | | | | | |Мінприроди, | | | | | | |підпорядкованих йому | | | | | | |установ, з метою | | | | | | |виявлення чинників, що | | | | | | |сприяють чи можуть | | | | | | |сприяти вчиненню | | | | | | |корупційних | | | | | | |правопорушень. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |212.|Проведення у межах |Положення про сектор| СЗПК | упродовж року |Запобігання та протидія | | |компетенції спеціальної|запобіганню та | | |корупції. | | |перевірки осіб, які |протидії корупції | | | | | |претендують на зайняття| | | | | | |посад, пов'язаних з | | | | | | |виконанням функцій | | | | | | |держави, призначення на| | | | | | |які здійснюється | | | | | | |керівником органу. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |213.|Перевірка у |Положення про сектор| СЗПК | упродовж року |Запобігання та протидія | | |встановленому порядку |запобіганню та | | |корупції. | | |повідомлень громадян, |протидії корупції | | | | | |юридичних осіб, а | | | | | | |також інформації, | | | | | | |оприлюдненої у | | | | | | |друкованих, | | | | | | |аудіовізуальних | | | | | | |засобах масової | | | | | | |інформації, щодо | | | | | | |причетності до вчинення| | | | | | |корупційних | | | | | | |правопорушень | | | | | | |працівників органу | | | | | | |Мінприроди, | | | | | | |підпорядкованих йому | | | | | | |установ. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |214.|Розроблення Плану |Положення про сектор| СЗПК | упродовж року |Запобігання та протидія | | |заходів для виявлення |по запобіганню та | | |корупції. | | |та розв'язання |протидії корупції | | | | | |конфлікту інтересів у | | | | | | |працівників Мінприроди,| | | | | | |підпорядкованих йому | | | | | | |установах. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |215.|Проведення у |Положення про сектор| СЗПК | упродовж року |Запобігання та протидія | | |встановленому порядку |запобіганню та | | |корупції. | | |розслідування та |протидії корупції | | | | | |перевірки, з метою | | | | | | |виявлення причин та | | | | | | |умов, що сприяли | | | | | | |вчиненню корупційного | | | | | | |правопорушення, або | | | | | | |невиконання вимог | | | | | | |антикорупційного | | | | | | |законодавства. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |216.|Здійснення контролю та |Положення про сектор| СЗПК | упродовж року |Запобігання та протидія | | |перевірка даних про |запобіганню та | УРП | |корупції. | | |майно, доходи, |протидії корупції | | | | | |зобов'язання | | | | | | |фінансового характеру, | | | | | | |у тому числі за | | | | | | |кордоном, наданими | | | | | | |посадовими особами. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |217.|Інформування |Постанова КМУ від | СЗПК | упродовж року |Запобігання та протидія | | |громадськості про |08.12.2009 N 1336 | | |корупції. | | |результати роботи у |( 1336-2009-п ) | | | | | |сфері протидії | | | | | | |корупції. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |218.|Участь у проведенні |Положення про сектор| СЗПК | упродовж року |Запобігання та протидія | | |перевірок фінансово- |запобіганню та | | |корупції. | | |господарської |протидії корупції | | | | | |діяльності Мінприроди | | | | | | |спільно з | | | | | | |представниками | | | | | | |контрольно-ревізійних | | | | | | |підрозділів. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |219.|Проведення перевірки |Положення про сектор| СЗКП | упродовж року |Запобігання та протидія | | |ефективності |запобіганню та | | |корупції. | | |використання державних |протидії корупції | | | | | |ресурсів, що | | | | | | |реалізовуються шляхом | | | | | | |фінансового та | | | | | | |виконавчого моніторингу| | | | | | |в інформаційних та | | | | | | |науково-дослідних | | | | | | |програмах. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |220.|Підготовка переліку: |Положення про сектор| СЗКП | до 20.01.2010 | | | |посад державних |запобіганню та | | | | | |службовців, які |протидії корупції | | | | | |працюють у сферах, де | | | | | | |існує підвищений | | | | | | |(високий) ризик прояву | | | | | | |корупції; управлінських| | | | | | |процедур прийняття | | | | | | |рішень, у зв'язку з | | | | | | |якими найчастіше | | | | | | |здійснюються корупційні| | | | | | |правопорушення. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |221.|Здійснення обліку |Положення про сектор| сзкп | постійно | | | |посадових осіб системи |запобіганню та | | | | | |Мінприроди, які за |протидії корупції | | | | | |рішенням судів були | | | | | | |притягнуті до | | | | | | |відповідальності за | | | | | | |корупційні діяння та | | | | | | |оприлюднення інформації| | | | | | |на офіційному веб-сайті| | | | | | |міністерства. | | | | | |----+-----------------------+--------------------+--------------+-----------------+-----------------------------| |222.|Видання брошури на тему|Положення про сектор| СЗКП | 15.02.2010 | | | |"Протидія корупції, як |запобіганню та | | | | | |один із пріоритетів |протидії корупції | | | | | |державної політики в | | | | | | |Україні". | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра В.Шаповал

* * *

------------------------------------------------------------------ | ДСМ |Департамент секретаріату Міністра | |--------+-------------------------------------------------------| | УМС |Управління міжнародного співробітництва та європейської| | |інтеграції | |--------+-------------------------------------------------------| |ДОАПДЕМ |Департамент охорони атмосферного повітря та державного | | |екологічного моніторингу | |--------+-------------------------------------------------------| |УПЕСАСЕ |Управління політики екологічного страхування, аудиту, | | |сертифікації та експертизи | |--------+-------------------------------------------------------| | ДЕП |Департамент екологічної політики | |--------+-------------------------------------------------------| | ЮД |Юридичний департамент | |--------+-------------------------------------------------------| | ДЕБ |Департамент екологічної безпеки | |--------+-------------------------------------------------------| |УОРВВР |Управління охорони та раціонального використання водних| | |ресурсів | |--------+-------------------------------------------------------| | УРП |Управління по роботі з персоналом | |--------+-------------------------------------------------------| | ДБРЕ |Департамент біотичних ресурсів та екомережі | |--------+-------------------------------------------------------| | ФЕД |Фінансово-економічний департамент | |--------+-------------------------------------------------------| | ДЕІ |Державна екологічна інспекція України | |--------+-------------------------------------------------------| | ДСЗС |Державна служба заповідної справи | |--------+-------------------------------------------------------| | ДГС |Державна геологічна служба | |--------+-------------------------------------------------------| | СЗКП |Сектор запобігання та протидії корупції | ------------------------------------------------------------------on top