Document v0108840-18, invalid, current version — Loss of force on January 25, 2019, on the basis - v0028840-19

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2018  № 108

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 28 від 25.01.2019}

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення органами Державної казначейської служби України форм фінансової звітності

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», наказів Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398, та від 28 лютого 2017 року № 307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 року за № 384/30252, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо заповнення органами Державної казначейської служби України форм фінансової звітності, що додаються.

2. Департаменту консолідованої звітності (Шамрай Г.М.) та органам Державної казначейської служби України складати і подавати фінансову звітність про виконання державного та місцевих бюджетів, консолідовану фінансову звітність про виконання місцевих бюджетів відповідно до цього наказу.

3. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року № 34 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку заповнення органами Казначейства форм фінансової звітності».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

В.о. Голови

О.Є. ГрубіянЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської служби України
10.04.2018  № 108

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення органами Державної казначейської служби України форм фінансової звітності

І. Загальні положення

1. Методичні рекомендації щодо заповнення органами Державної казначейської служби України форм фінансової звітності визначають порядок заповнення і строки подання квартальної і річної фінансової звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, консолідованої фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів Державною казначейською службою України (далі - Казначейство) та органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства).

Форма і склад статей фінансової звітності, порядок розкриття інформації за статтями фінансової звітності визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629) (далі - НП(С)БОДС 101), та Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 року за № 384/30252 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року № 976).

2. Терміни, що використовуються у цих Методичних рекомендаціях, застосовуються у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України (далі - Кодекс), Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. Фінансова звітність складається Казначейством та органами Казначейства в інформаційній системі Казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку про виконання бюджетів.

4. При складанні фінансової звітності застосовуються Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку про виконання бюджетів доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації, наведені у додатку 1 до цих Методичних рекомендацій.

5. Органи Казначейства на кінець звітного року разом із фінансовою звітністю подають до органу Казначейства вищого рівня інформацію, що містить додатковий аналіз та пояснення статей фінансової звітності, потрібний для забезпечення зрозумілості, доречності фінансової звітності та здійснення її консолідації (далі - інформація). Цифрові показники в інформації наводяться у гривнях.

Показники Балансу (форма № 1-дс «Баланс») пояснюються органами Казначейства за операціями, які вплинули на активи і зобов’язання місцевого бюджету протягом звітного періоду, але не відображені у формах бюджетної звітності.

Надається пояснення щодо проведених операцій, які вплинули на результат виконання місцевого бюджету:

щоквартально - результат виконання місцевих бюджетів визначається розрахунково як різниця активів та зобов'язань (статті «1195 «Усього за розділом ІІ» та 1595 «Усього за розділом ІІ»);

на кінець бюджетного року - відображених на рахунках, відкритих за балансовими рахунками групи 512 «Результат виконання місцевого бюджету» Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119-1 (далі - План рахунків № 119) (5542 «Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів» Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938 (далі - План рахунків № 1203).

__________
-1застосовується до запровадження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938

6. При поданні фінансової звітності та інформації до органів Казначейства вищого рівня в електронному вигляді, на електронний документ посадовими особами накладається електронний цифровий підпис згідно з вимогами законодавства про електронні документи та електронний цифровий підпис.

ІІ. Порядок заповнення та строки подання Казначейством фінансової звітності про виконання державного бюджету

1. Квартальна фінансова звітність подається Казначейством у строки, визначені статтею 60 Кодексу.

Строки подання річної фінансової звітності встановлюються з урахуванням строків, визначених наказом Міністерства фінансів України.

2. Форма № 1-дс «Баланс» складається на кінець останнього дня звітного періоду (року) на підставі даних сальдового балансу, звірених з даними аналітичного обліку, за рахунками 1, 2 та 5 класів Плану рахунків № 119 (субрахунками 2, 5 та 6 класів Плану рахунків № 1203).

Інформація у статтях Балансу наводиться шляхом впорядкованого додавання сальдо відповідних балансових рахунків згідно з Планом рахунків № 119 (субрахунків Плану рахунків № 1203), що склались на кінець відповідного звітного періоду. При складанні звіту слід керуватись Рекомендаціями щодо заповнення форми № 1- дс «Баланс», наведеними у додатку 2 до цих Методичних рекомендацій.

У разі, якщо на звітний період сума залишків коштів державного бюджету та/або розпорядника коштів державного бюджету не забезпечена ресурсами єдиного казначейського рахунку, то інформація про зобов’язання за бюджетними коштами відображається у статті 1145 «Поточна дебіторська заборгованість - за внутрішніми розрахунками».

Активи і зобов’язання в іноземній валюті у звіті відображаються у національній валюті України шляхом перерахунку суми іноземної валюти за валютним курсом Національного банку України на звітну дату.

У графі 3 «На початок звітного періоду» проставляються залишки коштів, що склались на рахунках на кінець попереднього звітного періоду. Суми, наведені у цій графі, повинні відповідати сумам, наведеним у графі 4 «На кінець звітного періоду» Балансу за попередній звітний рік. При складанні Балансу за звітні періоди (рік) 2018 року ця графа не заповнюється.

У графі 4 «На кінець звітного періоду» проставляються залишки коштів, що склались на рахунках на кінець звітного періоду за результатами проведених операцій протягом звітного періоду.

При складанні річної звітності у графі 4 «На кінець звітного періоду» проставляються суми залишків коштів, що склались на рахунках на кінець звітного року.

У випадку, коли на балансових рахунках обліковуються дані про операції по виконанню як державного бюджету, так і місцевих бюджетів (1223 «Рахунки Казначейства в установах банків для виплати готівкових коштів», 1241 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою», 1242 «Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками» Плану рахунків № 119/ 2158 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою», 2159 «Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками», 2351 «Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів» Плану рахунків № 1203), дані, наведені у статтях Балансу, уточнюються на підставі інформації, наведеної у пояснювальних записках до звітності про виконання державного бюджету, наданих головними управліннями Державної казначейської служби України в областях та м. Києві (далі - головні управління Казначейства).

На кінець звітного кварталу в статті 1420 «Фінансовий результат» наводиться різниця активів та зобов'язань (стаття 1195 «Усього за розділом II» «-» стаття 1595 «Усього за розділом ІІ»).

На кінець звітного року в статті 1420 «Фінансовий результат» наводиться сальдо за балансовими рахунками групи 511 «Результат виконання державного бюджету» Плану рахунків № 119 (субрахунку 5532 «Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету» Плану рахунків № 1203). Зазначений рахунок може мати як дебетовий, так і кредитовий залишок. Дебетовий залишок за результатом виконання державного бюджету наводиться зі знаком «-».

За умови, якщо протягом звітного періоду не проводились операції, які вплинули на результат виконання державного бюджету, в статті 1420 «Фінансовий результат» сума, наведена у графі 4 «На кінець звітного періоду», повинна дорівнювати сумі, наведеній у графі 3 «На початок звітного періоду».

3. Форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати» заповнюється Департаментом консолідованої звітності Казначейства за розділом ІІІ. При складанні звіту слід керуватись Рекомендаціями щодо заповнення фактичних сум виконання розділу ІІІ форми № 2-дс «Звіт про фінансові результати», наведеними у додатку 3 до цих Методичних рекомендацій.

У графі 3 «Загальний фонд - план на звітний рік» проставляються суми річного розпису доходів, річного розпису асигнувань, річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету загального фонду державного бюджету з урахуванням змін. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9313 «Затверджені планові показники за доходами загального фонду державного бюджету» та 9215 «Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін» Плану рахунків № 119 (субрахунками 9201 «Затверджений розпис доходів державного бюджету», 9232 «Затверджений розпис асигнувань державного бюджету» та 9221 «Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету» Плану рахунків № 1203).

У графі 4 «Загальний фонд - план на звітний період із урахуванням змін» проставляються суми помісячного розпису доходів та асигнувань загального фонду державного бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9333 «Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету» та 9262 «Затверджені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін» Плану рахунків № 119 (субрахунками 9203 «Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету», 9236 «Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету» та 9223 «Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету» Плану рахунків № 1203).

У графі 5 (9) «Загальний (Спеціальний) фонд - фактична сума виконання за звітний період» проставляється сума надходжень до загального (спеціального) фонду державного бюджету з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів та суми проведених з початку звітного року касових видатків та наданих кредитів з загального (спеціального) фонду державного бюджету за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

У графах 7 «Спеціальний фонд - план на звітний рік» та 8 «Спеціальний фонд - план на звітний рік із урахуванням змін» проставляються:

за надходженнями - суми річного розпису доходів з урахуванням змін (крім власних надходжень) та річного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За власними надходженнями проставляються планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9314 «Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету» (9116 «Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін») Плану рахунків № 119 (9201 «Затверджений розпис доходів державного бюджету», 9221 «Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету» (9131 «Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету») Плану рахунків № 1203);

за витратами - суми річного розпису з урахуванням змін, внесених до кошторисів за власними надходженнями розпорядників бюджетних коштів. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9216 «Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін», 9116 «Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін» Плану рахунків № 119 (9232 «Затверджений розпис асигнувань державного бюджету», 9131 «Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету» Плану рахунків № 1203).

У графі 6 (10) «Загальний (Спеціальний) фонд - різниця (графа 5 (9) мінус графа 4 (8)» визначається різниця між фактичними сумами виконання бюджету (касовими видатками) та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період (рік) з урахуванням змін.

Статті 2580 «Надходження державних цільових фондів», 2581 «Надходження Пенсійного фонду України», 2582 «Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» та 2583 «Надходження Фонду соціального страхування України» цього розділу звіту не заповнюються.

У розділі ІІІ Звіту про фінансовий результат (форма № 2-дс) за операціями із виконання державного бюджету касові видатки розпорядників бюджетних коштів з перерахування коштів трансфертів, наданих із державного бюджету місцевим бюджетам, відображаються у статтях 2641 «органам державного управління інших рівнів» або 2691 «органам державного управління інших рівнів».

4. У формі № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів» інформація наводиться шляхом впорядкованого додавання сальдо відповідних рахунків згідно з Планом рахунків №119 (субрахунків Плану рахунків № 1203), що склались на кінець звітного періоду. При складанні звіту слід керуватись Рекомендаціями щодо заповнення форми № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів», наведеними у додатку 4 до цих Методичних рекомендацій.

У графі 3 «За звітний період» проставляються залишки кошів, що склались на рахунках на кінець звітного періоду наростаючим підсумком з початку звітного року за результатами проведених операцій протягом звітного періоду.

У графі 4 «За аналогічний період попереднього року» проставляються залишки кошів, що склались на рахунках на кінець аналогічного періоду попереднього року. При складанні Звіту за 2018 рік ця графа не заповнюється.

Стаття 3400 «Чистий рух коштів за звітний період» визначається як сума даних, відображених у статях 3195 «Чистий рух коштів від операційної діяльності», 3295 «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» та 3395 «Чистий рух коштів від фінансової діяльності».

У статті 3420 «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» відображається сума збільшення або зменшення (наводиться зі знаком «-») залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду тощо.

5. Форма № 4-дс «Звіт про власний капітал» розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу.

Казначейством заповнюються графи 5 «Фінансовий результат» та 9 «Разом» за наступними статтями:

4000 «Залишок на початок року» відображаються суми фінансового результату на початок (не скоригований) звітного року;

4020 «Виправлення помилок» та 4030 «Інші зміни» наводиться інформація про виявлені помилки або інші зміни фінансового результату;

4090 «Скоригований залишок на початок року» відображаються суми фінансового результату на початок звітного року після внесення відповідних коригувань;

4200 «Профіцит/дефіцит за звітний період» відображається сума профіциту або дефіциту бюджету за звітний період;

4310 «Залишок на кінець року» відображаються суми фінансового результату на кінець року.

ІІІ. Порядок заповнення та строки подання органами Казначейства фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів

1. Управління (відділення) Державної казначейської служби України у районах, містах та районах у містах (далі - управління (відділення) Казначейства) фінансову звітність подають головним управлінням Казначейства у строки, встановлені головними управліннями Казначейства.

При складанні квартальної та річної фінансової звітності управління (відділення) Казначейства подають разом із формами звітності інформацію.

Головні управління Казначейства консолідують фінансову звітність, отриману від управлінь (відділень) Казначейства, з даними звітів, складеними структурними підрозділами головного управління Казначейства, і подають до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.

При складанні квартальної та річної консолідованої фінансової звітності головні управління Казначейства подають разом із формами звітності інформацію.

2. Квартальна консолідована фінансова звітність в електронному вигляді подається до органів Казначейства вищого рівня засобами електронного зв’язку разом із супровідним листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової звітності, що подаються.

У паперовому вигляді звіти, підписані керівником органу Казначейства та керівником структурного підрозділу органу Казначейства, зберігаються в органах Казначейства, які їх склали.

3. Усі форми квартальної консолідованої фінансової звітності та інформацію головні управління Казначейства подають до Казначейства не пізніше 23 числа місяця, наступного за звітним кварталом, в електронному вигляді у розрізі:

бюджетів областей та міста Києва;

обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, районів та об’єднаних територіальних громад, бюджету міста Києва.

4. З метою забезпечення своєчасного складання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України строки подання річної консолідованої фінансової звітності головним управлінням Казначейства встановлюються з урахуванням строків, визначених наказом Міністерства фінансів України.

5. Квартальна фінансова звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам:

в електронному вигляді за 2 дні до подачі органу Казначейства вищого рівня;

на паперових носіях в тижневий строк після передачі звіту органу Казначейства вищого рівня.

6. Річна фінансова звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам:

в електронному вигляді за 5 днів до подачі до органу Казначейства вищого рівня;

на паперових носіях у тижневий строк після передачі консолідованого звіту головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.

7. Квартальна консолідована фінансова звітність про виконання місцевих бюджетів подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам:

в електронному вигляді за 2 дні до подачі до органу Казначейства вищого рівня;

на паперових носіях в тижневий строк після передачі консолідованого звіту в розрізі бюджетів областей та міста Києва головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.

8. Річна консолідована фінансова звітність про виконання місцевих бюджетів подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам:

в електронному вигляді за 5 днів до подачі до органу Казначейства вищого рівня;

на паперових носіях у тижневий строк після передачі консолідованого звіту головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.

Річна консолідована фінансова звітність подається головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства у паперовому (у розрізі бюджетів областей та міста Києва) та в електронному вигляді (у розрізі обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, районів та об’єднаних територіальних громад, бюджету міста Києва) з урахуванням строків, визначених наказом Міністерства фінансів України.

9. Головні управління Казначейства, які обслуговують розпорядника/одержувача бюджетних коштів, розташованого на іншій території, ніж місцевий бюджет, розпорядником якого він є, передають витяги із сальдового балансу про залишки на рахунках розпорядників/одержувачів інших місцевих бюджетів, що ним обслуговуються. Ці дані є підставою для включення їх до фінансової звітності про виконання місцевого бюджету, розпорядником/одержувачем бюджетних коштів якого є дана бюджетна установа.

10. Департамент консолідованої звітності Казначейства при складанні консолідованої фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів включає фінансову звітність місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, яка була сформована Казначейством за останній звітний рік.

11. Органи Казначейства Донецької та Луганської областей при складанні консолідованої фінансової звітності по області включають фінансову звітність про виконання бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, на підставі даних бухгалтерського обліку органів Казначейства за операціями з обслуговування бюджетів, що формуються в інформаційній системі Казначейства.

12. Консолідація даних фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів здійснюється шляхом впорядкованого додавання даних фінансової звітності місцевих бюджетів нижчого рівня до аналогічних показників фінансової звітності місцевих бюджетів, на рівні яких здійснюється консолідація.

13. Дані консолідованої фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя мають відповідати даним звітів у розрізі місцевих бюджетів (бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст обласного значення, бюджетів об'єднаних територіальних громад і бюджетів районів).

14. Форма № 1-дс «Баланс» складається на кінець останнього дня звітного періоду (року) на підставі даних сальдового балансу, звірених з даними аналітичного обліку, за рахунками 1, 2 та 5 класів Плану рахунків № 119 (субрахунками 2, 5 та 6 класів Плану рахунків № 1203).

Інформація у статтях Балансу наводиться шляхом впорядкованого додавання сальдо відповідних балансових рахунків згідно з Планом рахунків № 119 (субрахунків Плану рахунків № 1203), що склались на кінець відповідного звітного періоду. При складанні звіту слід керуватись Рекомендаціями щодо заповнення форми № 1-дс «Баланс», наведеними у додатку 2 до Методичних рекомендацій.

У разі, якщо на звітний період сума залишків коштів місцевого бюджету та/або розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету не забезпечена ресурсами єдиного казначейського рахунку, то інформація про зобов’язання за бюджетними коштами відображається у статті 1145 «Поточна дебіторська заборгованість - за внутрішніми розрахунками».

Активи і зобов’язання в іноземній валюті у звіті відображаються у національній валюті України шляхом перерахунку суми іноземної валюти за валютним курсом Національного банку України на звітну дату.

У графі 3 «На початок звітного періоду» проставляються залишки коштів, що склались на рахунках на кінець попереднього звітного періоду. Суми, наведені у цій графі, повинні відповідати сумам, наведеним у графі 4 «На кінець звітного періоду» Балансу за попередній звітний рік. При складанні Балансу за звітні періоди (рік) 2018 року ця графа не заповнюється.

У графі 4 «На кінець звітного періоду» проставляються залишків коштів, що склались на рахунках на кінець звітного періоду за результатами проведених операцій протягом звітного періоду.

При складанні річної звітності у графі 4 «На кінець звітного періоду» проставляються суми залишків коштів, що склались на рахунках на кінець звітного року.

На кінець звітного кварталу в статті 1420 «Фінансовий результат» наводиться різниця активів та зобов'язань (стаття 1195 «Усього за розділом II» «-» стаття 1595 «Усього за розділом ІІ»).

На кінець звітного року в статті 1420 «Фінансовий результат» наводиться сальдо за балансовими рахунками групи 512 «Результат виконання місцевого бюджету» Плану рахунків № 119 (субрахунку 5542 «Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів» Плану рахунків № 1203). Зазначений рахунок може мати як дебетовий, так і кредитовий залишок. Дебетовий залишок за результатом виконання місцевого бюджету наводиться зі знаком «-».

За умови, якщо протягом звітного періоду не проводились операції, які вплинули на результат виконання місцевого бюджету, в статті 1420 «Фінансовий результат» сума, наведена у графі 4 «На кінець звітного періоду» повинна дорівнювати сумі, наведеній у графі 3 «На початок звітного періоду».

15. Форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати» заповнюється Департаментом консолідованої звітності Казначейства та органами Казначейства за розділом ІІІ. При складанні звіту слід керуватись Рекомендаціями щодо заповнення фактичних сум виконання розділу ІІІ форми № 2-дс «Звіт про фінансові результати», наведеними у додатку 3 до цих Методичних рекомендацій.

У графі 3 «Загальний фонд - план на рік» проставляються суми річного розпису доходів, річного розпису асигнувань загального фонду, річного розпису повернення кредитів до місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету з урахуванням змін. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9323 «Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету» та 9225 «Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін» Плану рахунків № 119 (субрахунками 9261 «Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів», 9292 «Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів» та 9281 «Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів» Плану рахунків № 1203).

У графі 4 «Загальний фонд - план на звітний період з урахуванням змін» проставляються суми помісячного розпису доходів, помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевого бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9343 «Затверджені планові показники за помісячним розписом доходів загального фонду місцевого бюджету» та 9272 «Затверджені бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін» Плану рахунків № 119 (9263 «Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів», 9296 «Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів» та 9283 «Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів» Плану рахунків № 1203).

У графі 5 (9) «Загальний (Спеціальний) фонд - фактична сума виконання за звітний період» проставляється сума надходжень до загального (спеціального) фонду місцевого бюджету з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів та суми проведених з початку звітного року касових видатків загального (спеціального) фонду місцевого бюджету за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

У графах 7 «Спеціальний фонд - план на рік» та 8 «Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням змін» проставляються:

за надходженнями - суми річного розпису доходів з урахуванням змін (крім власних надходжень) та річного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів з урахуванням змін. За власними надходженнями проставляються планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9324 «Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету» (9126 «Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін») Плану рахунків № 119 (9261 «Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів» (9126 «Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін»), 9281 «Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів» Плану рахунків № 1203);

за витратами - суми річного розпису з урахуванням змін, внесених до кошторисів за власними надходженнями розпорядників бюджетних коштів. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 «Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін», 9126 «Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін» Плану рахунків № 119 (9292 «Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів», 9142 «Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів» Плану рахунків № 1203).

У графі 6 (10) «Загальний (Спеціальний) фонд - різниця (графа 5 (9) мінус графа 4 (8)» проставляється різниця між фактичними сумами виконання бюджету (касовими видатками) та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період (рік) з урахуванням змін.

Статті 2580 «Надходження державних цільових фондів», 2581 «Надходження Пенсійного фонду України», 2582 «Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» та 2583 «Надходження Фонду соціального страхування України» цього розділу звіту не заповнюються.

Кошти трансфертів, які передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету (реверсна дотація, субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів), відображаються як видатки у статті 2641 «органам державного управління інших рівнів» або 2691 «органам державного управління інших рівнів».

Отримані із державного бюджету трансферти відображаються у звіті місцевого бюджету як доходи у статті 2561 «від органів державного управління» та проведені видатки у відповідних статтях в залежності від економічної сутності.

Кошти трансфертів, які передаються між рівнями місцевих бюджетів, у звіті місцевого бюджету, який передає трансферт, відображаються як видатки у статті 2640 «Поточні трансферти» або 2690 «Капітальні трансферти» в залежності від економічної сутності трансферту. У звіті місцевого бюджету, який отримує трансферт, відображаються доходи та видатки, проведені за рахунок цих коштів, у відповідних статтях в залежності від економічної сутності.

16. У формі № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів» інформація наводиться шляхом впорядкованого додавання сальдо відповідних рахунків згідно з Планом рахунків № 119 (субрахунків Плану рахунків № 1203), що склались на кінець відповідного звітного періоду. При складанні звіту слід керуватись Рекомендаціями щодо заповнення форми № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів», наведеними у додатку 4 до цих Методичних рекомендацій.

У графі 3 «За звітний період» проставляються залишки коштів, що склались на рахунках на кінець звітного періоду наростаючим підсумком з початку звітного року за результатами проведених операцій протягом звітного періоду.

У графі 4 «За аналогічний період попереднього року» проставляються залишки коштів, що склались на рахунках на кінець аналогічного періоду попереднього року. При складанні Звіту за 2018 рік ця графа не заповнюється.

У статті 3126 «кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів» відображаються суми трансфертів, які передаються до державного бюджету.

Стаття 3400 «Чистий рух коштів за звітний період» визначається як сума даних, відображених у статях 3195 «Чистий рух коштів від операційної діяльності», 3295 «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» та 3395 «Чистий рух коштів від фінансової діяльності».

У статті 3420 «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» відображається сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках або зі знаком «-») залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду тощо.

17. Форма № 4-дс «Звіт про власний капітал» розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу.

Органами Казначейства заповнюється графи 5 «Фінансовий результат» та 9 «Разом» за наступними статтями:

4000 «Залишок на початок року» відображаються суми фінансового результату на початок (не скоригований) звітного року;

4020 «Виправлення помилок» та 4030 «Інші зміни» наводиться інформація про виявлені помилки або інші зміни фінансового результату;

4090 «Скоригований залишок на початок року» відображаються суми фінансового результату на початок звітного року після внесення відповідних коригувань;

4200 «Профіцит/дефіцит за звітний період» відображається сума профіциту або дефіциту бюджету за звітний період;

4310 «Залишок на кінець року» відображаються суми фінансового результату на кінець року.

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності
та розвитку Казначейства

Л.І. ЛитвиненкоДодаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо заповнення органами
Державної казначейської
служби України форм
фінансової звітності

РЕКОМЕНДАЦІЇ
зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку про виконання бюджетів доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації

Субрахунок бухгалтерського обліку

Доходи та витрати за бюджетною класифікацією

Доходи за обмінними операціями

7131 «Доходи державного бюджету від наданих послуг»,
7141 «Доходи місцевого бюджету від наданих послуг»

22010000 «Плата за надання адміністративних послуг»

7231 «Доходи державного бюджету від продажу майна»,
7241 «Доходи місцевого бюджету від продажу майна»

30000000 «Доходи від операцій з капіталом (крім 34000000)»,
24010000 «Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення)»,
24040000 «Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення»,
24050000 «Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів»

7331 «Фінансові доходи державного бюджету»,
7341 «Фінансові доходи місцевого бюджету»

24110000 «Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій»,
21040000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету»,
21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів»,
21010000 «Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність»,
21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету»,
21010500 «Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність»,
21010600 «Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей»,
21010700 «Надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»,
21010800 «Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність»

7431 (7441) «Інші доходи за обмінними операціями»

24160000 «Концесійні платежі»

Доходи за необмінними операціями

7531 (7541)
«Податкові надходження»

10000000 «Податкові надходження»,
34000000 «Податки на фінансові операції та операції з капіталом»

7532 (7542)
«Неподаткові надходження»

20000000 «Неподаткові надходження» (крім 21010000, 21010300-21010800, 21040000, 21050000, 22010000, 24010000, 24040000, 24050000, 24110000, 24160000)

7533 (7543) «Трансферти»

40000000 «Офіційні трансферти»

7534 (7544) «Інші доходи за необмінними операціями»

50000000 «Цільові фонди»

Умовні доходи

7631 «Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів»,
7641 «Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів»

4120 «Повернення внутрішніх кредитів»,
4121 «Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів»,
4122 «Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями»,
4123 «Повернення інших внутрішніх кредитів»,
4220 «Повернення зовнішніх кредитів».

7632 «Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування»,
7642 «Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування»

401000 «Запозичення»,
500000 «Надходження від приватизації державного майна»,
601100 «Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів»,
602000 «Зміни обсягів бюджетних коштів»,
603000«Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку»,
200000 «Внутрішній борг»,
300000 «Зовнішній борг».

Витрати за обмінними операціями

8031 (8041) «Витрати на оплату праці»

2110 «Оплата праці»

8032 (8042) «Відрахування на соціальні заходи»

2120 «Нарахування на оплату праці»

8033 (8043) «Матеріальні витрати»

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»,
2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»,
2230 «Продукти харчування»,
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»,
2260 «Видатки та заходи спеціального призначення»,
2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»

8331 «Фінансові витрати державного бюджету»,
8341 «Фінансові витрати місцевого бюджету»

2410 «Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань»,
2420 «Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань»

8431 (8441) «Інші витрати за обмінними операціями»

2250 «Видатки на відрядження»,
2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм»,
3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»,
3120 «Капітальне будівництво (придбання)»,
3130 «Капітальний ремонт»,
3140 «Реконструкція та реставрація»,
3150 «Створення державних запасів і резервів»,
3160 «Придбання землі та нематеріальних активів»,
3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

Витрати за необмінними операціями

8531 (8541) «Трансферти»

2600 «Поточні трансферти»,
2700 «Соціальне забезпечення»,
3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»,
3230 «Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям»,
3240 «Капітальні трансферти населенню»

8532 (8542) «Інші витрати за необмінними операціями»

2800 «Інші поточні видатки»

Умовні витрати

8631 «Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів»,
8641 «Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів»

4110 «Надання внутрішніх кредитів»,
4111 «Надання кредитів органам державного управління інших рівнів»,
4112 «Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям»,
4113 «Надання інших внутрішніх кредитів»,
4210 «Надання зовнішніх кредитів».

8632 «Витрати державного бюджету за операціями з фінансування»,
8642 «Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування»

402000 «Погашення»,
601200 «Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів»,
602000 «Зміни обсягів бюджетних коштів»,
603000 «Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку»,
200000 «Внутрішній борг»,
300000 «Зовнішній борг».


Додаток 2
до Методичних рекомендацій
щодо заповнення органами
Державної казначейської
служби України форм
фінансової звітності

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення форми № 1-дс «Баланс»

№ з/п

Назва рядка

Код рядка

Рахунки/субрахунки відповідно до

Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 №119

Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 161/24938

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Державний бюджет

Місцеві бюджети

1

2

3

4

5

6

7


І. НЕФІНАСОВІ АКТИВИ


1

Основні засоби:

1000

-

-

-

-

2

первісна вартість

1001

-

-

-

-

3

знос

1002

-

-

-

-

4

Інвестиційна нерухомість:

1010

-

-

-

-

5

первісна вартість

1011

-

-

-

-

6

знос

1012

-

-

-

-

7

Нематеріальні активи:

1020

-

-

-

-

8

первісна вартість

1021

-

-

-

-

9

накопичена амортизація

1022

-

-

-

-

10

Незавершені капітальні інвестиції

1030

-

-

-

-

11

Довгострокові біологічні активи:

1040

-

-

-

-

12

первісна вартість

1041

-

-

-

-

13

накопичена амортизація

1042

-

-

-

-

14

Запаси

1050

-

-

-

-

15

Виробництво

1060

-

-

-

-

16

Поточні біологічні активи

1090

-

-

-

-

17

Усього за розділом І

1095

-

-

-

-


ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ


18

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

Сальдо рахунків 1512, 1514, 1516, 1518, 1532, 1534, 1536, 1538

Сальдо рахунків 1522, 1524, 1526, 1528, 1552, 1554, 1556, 1558

Сальдо рахунків 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039

Сальдо рахунків 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049

19

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

1110

Сальдо рахунку 1411

Сальдо рахунку 1421

Сальдо рахунків 2531, 2532, 2533

Сальдо рахунків 2541, 2542, 2543

20

цінні папери, крім акцій

1111

Сальдо рахунку 1411

Сальдо рахунку 1421

Сальдо рахунків 2532, 2533

Сальдо рахунків 2542, 2543

21

акції та інші форми участі в капіталі

1112

Сальдо рахунку 1411

Сальдо рахунку 1421

Сальдо рахунку 2531

Сальдо рахунку 2541


Поточна дебіторська заборгованість:


22

за розрахунками з бюджетом

1120

-

-

-

-

23

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

-

-

-

-

24

за наданими кредитами

1130

Сальдо рахунків 1511, 1513, 1515, 1517, 1531, 1533, 1535, 1537

Сальдо рахунків 1521, 1523, 1525, 1527, 1551, 1553, 1555, 1557

Сальдо рахунків 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137

Сальдо рахунків 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155

25

за виданими авансами

1135

-

-

-

-

26

за розрахунками із соціального страхування

1140

-

-

-

-

27

за внутрішніми розрахунками

1145

Сальдо рахунків 1671, 1672, 1681, 1682, 1683

Сальдо рахунку 1673

Сальдо рахунків 2731, 2751

Сальдо рахунку 2741

28

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

Сальдо рахунку 1241, 1242

Сальдо рахунку 1241, 1242

Сальдо рахунків 2138, 2158, 2159

Сальдо рахунків 2148, 2158, 2159

29

Поточні фінансові інвестиції

1155

Сальдо рахунку 1411

Сальдо рахунку 1421

Сальдо рахунку 2631

Сальдо рахунку 2641


Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:


-

-

-

-

30

національній валюті, у тому числі в:

1160

-

-

-

-

31

в касі

1161

-

-

-

-

32

в Казначействі

1162

-

-

-

-

33

в установах банків

1163

-

-

-

-

34

в іноземній валюті

1165

-

-

-

-


Кошти бюджетів та інших клієнтів на:


35

єдиному казначейському рахунку

1170

Сальдо рахунку 1111 (частково)

Сальдо рахунку 1711 (частково)

Сальдо рахунку 2333

Сальдо рахунку 2343

36

рахунках в установах банків, у тому числі:

1175

Сума рядків (1176; 1177)

37

в національній валюті

1176

Сальдо рахунків 1121, 1222, 1223, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326

Сальдо рахунків 1121, 1231, 1234, 1235, 1223, 1331-1335, 1341-1345, 1242

Сальдо рахунків 2334, 2335, 2352, 2353

Сальдо рахунків 2342, 2344, 2345, 2351, 2353

38

в іноземній валюті

1177

Сальдо рахунків 1122, 1222, 1224

Сальдо рахунку 1232

Сальдо рахунку 2331, 2332

Сальдо рахунку 2341

39

Інші фінансові активи

1180

Сальдо рахунків 1621, 1622, 1623, 1611, 1612, 1631, 1632

Сальдо рахунків 1651-1654, 1641, 1642, 1661, 1662

Сальдо рахунків 2632, 2633, 2634

Сальдо рахунків 2642, 2643, 2644

40

Усього за розділом ІІ

1195

Сума рядків (1100; 1110; 1130; 1145; 1150; 1155; 1170; 1175; 1180)

41

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

-

-

-


42

БАЛАНС

1300

Рядок 1195


І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ


43

Внесений капітал

1400

-

-

-

-

44

Капітал у дооцінках

1410

-

-

-

-

45

Фінансовий результат

1420

Сальдо рахунків 5111, 5112

Сальдо рахунків 5121, 5122

Сальдо рахунків 5532

Сальдо рахунків

5542

46

Капітал у підприємствах

1430

-

-

-

-

47

Резерви

1440

-

-

-

-

48

Цільове фінансування

1450

-

-

-

-

49

Усього за розділом І

1495

Рядок 1420


ІІ. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:50

за цінними паперами

1500

Сальдо рахунків 2111, 2122, 2123, 2172, 2173

Сальдо рахунків 2141, 2152, 2153

Сальдо рахунків 6031, 6032, 6434, 6435

Сальдо рахунків 6041, 6443

51

за кредитами

1510

Сальдо рахунків 2211, 2221

Сальдо рахунків 2231, 2241

Сальдо рахунків 6033, 6034

Сальдо рахунків 6042, 6043

52

інші довгострокові зобов’язання

1520

Сальдо рахунків 2111, 2131, 2212, 2222

Сальдо рахунків 2141, 2152, 2161, 2232, 2242

Сальдо рахунків 6035, 6036

Сальдо рахунків 6044, 6045

53

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

Сальдо рахунків 2123, 2173, 2211, 2212, 2221, 2222

Сальдо рахунків 2153, 2231, 2232, 2241, 2242

Сальдо рахунків 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135

Сальдо рахунків 6141, 6142, 6143, 6144, 6145


Поточні зобов’язання:


54

за платежами до бюджету

1540

-

-

-

-

55

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

-

-

-

-

56

за кредитами

1550

Сальдо рахунків 2211, 2212, 2221, 2222

Сальдо рахунків 2231, 2232, 2241, 2242

Сальдо рахунків 6136, 6137, 6138, 6139

Сальдо рахунків 6146, 6147, 6148, 6149

57

за одержаними авансами

1555

-

-

-

-

58

за розрахунками з оплати праці

1560

-

-

-

-

59

за розрахунками із соціального страхування

1565

-

-

-

-

60

за внутрішніми розрахунками

1570

Сальдо рахунків 2411, 2412, 2431, 2432, 2433

Сальдо рахунків 2421-2424, 2433-немає у балансі

Сальдо рахунків 6631, 6651

Сальдо рахунків 6641, 6642, 6643, 6651

61

інші поточні зобов’язання, з них:

1575

Сальдо рахунків 2111, 2121, 2171, 2311

Сальдо рахунків 2321, 2141, 2151

Сальдо рахунків 6431, 6432, 6433

Сальдо рахунків 6441, 6442

62

за цінними паперами

1576

Сальдо рахунків 2111, 2121, 2171

Сальдо рахунків 2141, 2151

Сальдо рахунків 6432, 6433

Сальдо рахунків 6442

63

Усього за розділом ІІ

1595

Сума рядків (1500; 1510; 1520; 1530; 1550; 1570; 1575)

64

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

-

-

-

-

65

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

-

-

-

-

67

БАЛАНС

1800

Сума рядків (1495; 1595)


Додаток 3
до Методичних рекомендацій
щодо заповнення органами
Державної казначейської
служби України форм
фінансової звітності

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення фактичних сум виконання розділу ІІІ форми № 2-дс «Звіт про фінансові результати»

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)*

№ з/п

Назва рядка

Код рядка

Код доходів та витрат за бюджетною класифікацією

Рахунки/субрахунки відповідно до

Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119

Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 161/24938

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


ДОХОДИ-

-

-

-

-

-

1

Податкові надходження

2530

10000000, 34000000

6111

6112

6121

6122

7531

7541

2

Неподаткові надходження

2540

2000000 (крім 21010000, 21040000, 21050000, 22010000, 24010000, 24040000, 24050000, 24110000, 24160000)

6111

6112, 6114

6121

6122, 6124

7532

7542

Сума рядків (2541; 2542; 2543; 2544)

3

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2541

21000000 (крім 21010000, 21040000, 21050000)

6111

6112

6121

6122

7532

7542

4

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2542

22000000 (крім 22010000)

6111

6112

6121

6122

7532

7542

5

Інші неподаткові надходження

2543

24000000 (крім 24010000, 24040000, 24050000, 24110000, 24160000)

6111

6112

6121

6122

7532

7542

6

Власні надходження бюджетних установ

2544

25000000

-

6114

-

6124

7532

7542

7

Доходи від операцій з капіталом

2550

30000000 (крім 34000000), 24010000, 24040000, 24050000

6111

6112

6121

6122

7231

7241

8

Офіційні трансферти, з них:

2560

40000000

6111

6112, 6114

6121

6122

7533

7543

9

від органів державного управління

2561

41010000, 41020000, 41030000,

6111

6112, 6114

6121

6122

7533

7543

10

Цільові фонди

2570

50000000

6111

6112

6121

6122

7534

7544

11

Надходження державних цільових фондів

2580

-

-

-

-

-

-

-

12

Надходження Пенсійного фонду України

2581

-

-

-

-

-

-

-

13

Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2582

-

-

-

-

-

-

-

14

Надходження Фонду соціального страхування України

2583

-

-

-

-

-

-

-

15

Інші надходження

2590

22010000, 24110000, 21040000, 21050000, 21010000, 24160000

6111

6112

6121

6122

7131, 7331, 7431

7141, 7341, 7441

16

Усього доходів

2600


Сума рядків (2530; 2540; 2550; 2560; 2570; 2580; 2590)


ВИТРАТИ


-

-

-

-

-

-

-

17

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2610

2100

7111

7121, 7122

7211

7221, 7222

8031, 8032

8041, 8042

18

Використання товарів і послуг

2620

2200

7111

7121, 7122

7211

7221, 7222

8033

8043

19

Обслуговування боргових зобов’язань

2630

2400

7111

7121

7211

7221

8331

8341

20

Поточні трансферти, з них:

2640

2600

7111

7121

7211

7221, 7222

8531

8541

21

органам державного управління інших рівнів

2641

2620

7111

7121

7211

7221, 7222

8531

8541

22

Соціальне забезпечення

2650

2700

7111

7121

7211

7221,7222

8531

8541

23

Інші поточні видатки

2660

2800

7111

7121,7122

7211

7221,7222

8532

8542

24

Нерозподілені видатки

2670

9000, 5000

-

-

-

-

-

-

25

Придбання основного капіталу

2680

3100

7111

7121,7122

7211

7221, 7222

8431

8441

26

Капітальні трансферти, з них:

2690

3200

7111

7121, 7222

7211

7221, 7222

8531

8541

27

органам державного управління інших рівнів

2691

3220

7111

7121

7211

7221, 7222

8531

8541

28

Внутрішнє кредитування

2700

4100

7131

7132

7231

7232,7233

8631, 7631

8641,7641

29

Зовнішнє кредитування

2710

4200

7131

7132

7231

7232,7233

8631, 7631

8641,7641

30

Усього витрат

2780

-

Сума рядків (2610; 2620; 2630; 2640; 2650; 2660; 2670; 2680; 2690; 2700; 2710)

31

Профіцит/дефіцит за звітний період

2790

-

Різниця рядків (2600; 2780)

__________
* заповнюється в розрізі аналітичних параметрів за кодами бюджетної класифікаціїДодаток 4
до Методичних рекомендацій
щодо заповнення органами
Державної казначейської
служби України форм
фінансової звітності

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення форми № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів»

№ з/п


Код рядка

Код доходів та витрат за бюджетною класифікацією

Рахунки/субрахунки відповідно до

Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 №119

Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 161/24938

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Державний бюджет

Місцеві бюджети

1

2

3

4

5

6

7

8


І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

-

-

-

-

-

-


Надходження від обмінних операцій:

-

-

-

-

-

-

1

бюджетні асигнування

3000

-

-

-

-

-

2

надходження від надання послуг (виконання робіт)

3005

22010000

Сальдо рахунку 6111, 6112 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 6121, 6122 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7131

Сальдо рахунку 7141

3

надходження від продажу активів

3010

24010000, 24040000, 24050000

Сальдо рахунку 6111, 6112 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 6121, 6122 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7231

Сальдо рахунку 7241

4

інші надходження від обмінних операцій

3015

24160000

Сальдо рахунку 6111, 6112 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 6121, 6122 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7231, 7431

Сальдо рахунку 7341, 7441


Надходження від необмінних операцій:

-

-

-

-

-

-

5

податкові надходження

3020

10000000, 34000000

Сальдо рахунку 6111, 6112 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 6121, 6122 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7531

Сальдо рахунку 7541

6

неподаткові надходження

3025

20000000 (крім 21010000, 21040000, 21050000, 22010000, 24010000, 24040000, 24050000, 24110000, 24160000)

Сальдо рахунку 6111, 6112, 6114 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 6121, 6122, 6124 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7532

Сальдо рахунку 7542

7

Трансферти, з них:

3030

40000000

Сальдо рахунку 6111, 6112, 6114 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 6121, 6122 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7533

Сальдо рахунку 7543

8

кошти трансфертів, отримані від органів державного управління

3031

41010000, 41020000, 41030000,

Сальдо рахунку 6111, 6112 , 6114 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 6121, 6122 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7533

Сальдо рахунку 7543

9

надходження до державних цільових фондів

3040

-

-

-

-

-

10

інші надходження від необмінних операцій

3045

50000000

Сальдо рахунку 6111, 6112 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 6121, 6122 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7534

Сальдо рахунку 7544

11

Інші надходження

3090

-

-

-

-

-

12

Усього надходжень від операційної діяльності

3095

-

Сума рядків (3005; 3010; 3015; 3020; 3025; 3030; 3045)


Витрати за обмінними операціями:

-

-

-

-

-

-

13

витрати на виконання бюджетних програм

3100

2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2260, 2270

Сальдо рахунку 7111, 7121, 7122 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7211, 7221, 7222, 7131А, 7132А (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8031, 8032, 8033, 8331

Сальдо рахунку 8041, 8042, 8043, 8341, 7231А

14

витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

3110

-

-

-

-

-

15

витрати з продажу активів

3115

-

-

-

-

-

16

інші витрати за обмінними операціями

3120

2250, 2280

Сальдо рахунку 7111, 7121, 7122 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7211, 7221, 7222 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8431

Сальдо рахунку 8441


Витрати за необмінними операціями:

-

-

-

-

-

-

17

Трансферти, з них:

3125

2600, 2700, 3220, 3230, 3240

Сальдо рахунку 7111, 7121 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7211, 7221, 7222 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8531

Сальдо рахунку 8541

18

кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів

3126

2620, 3220

Сальдо рахунку 7111, 7121 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7211, 7221, 7222 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8531

Сальдо рахунку 8541

19

інші витрати за необмінними операціями

3130

2800

Сальдо рахунку 7111, 7121, 7122 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7211, 7221, 7222 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8532

Сальдо рахунку 8542

20

Інші витрати

3180

-

-

-

-

-

21

Усього витрат від операційної діяльності

3190

-

Сума рядків (3100; 3120; 3125; 3130)

22

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

Різниця рядків (3095; 3190)


ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

-

-

-


Надходження від продажу:

-

-

-

23

фінансових інвестицій

3200

500000

Сальдо рахунку 8723 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8741, 8742, 8743, 8744 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7632 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7642 (в розрізі аналітичних параметрів)

24

основних засобів

3205

-

-

-

-

-

25

інвестиційної нерухомості

3210

-

-

-

-

-

26

нематеріальних активів

3215

-

-

-

-

-

27

незавершених капітальних інвестицій

3220

-

-

-

-

-

28

довгострокових біологічних активів

3225

-

-

-

-

-

29

Надходження цільового фінансування

3230

-

-

-

-

-

30

Інші надходження

3235

ККД 30000000, крім 34000000

Сальдо рахунку 6111, 6112 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 6121, 6122 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7231 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7241 (в розрізі аналітичних параметрів)


Усього надходжень від інвестиційної діяльності

3240


Сума рядків (3200; 3235)


Витрати на придбання:

-

-

-

-

-

-

31

фінансових інвестицій

3245

3000

Сальдо рахунку 7111, 7121, 7122 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7211, 7221, 7222 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8431, 8531

Сальдо рахунку 8441, 8541

32

основних засобів

3250

-

-

-

-

-

33

інвестиційної нерухомості

3255

-

-

-

-

-

34

нематеріальних активів

3260

-

-

-

-

-

35

незавершених капітальних інвестицій

3265

-

-

-

-

-

36

довгострокових біологічних активів

3270

-

-

-

-

-

37

Інші витрати

3285

3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210

Сальдо рахунку 7111, 7121, 7122 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7211, 7221, 7222 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8431

Сальдо рахунку 8441

38

Усього витрат від інвестиційної діяльності

3290

-

Сума рядків (3245; 3285)

39

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

Різниця рядків (3240; 3290)


ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності


-

-


Надходження від:


-

-

40

повернення кредитів

3300

4120, 4220

Сальдо рахунку 7131, 7132 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7231, 7232 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7631

Сальдо рахунку 7641

41

отримання позик

3305

401000

Сальдо рахунку 8721, 8722, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8728, 8761, 8762, 8763 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, 8746, 8747, 8748, 8771, 8772, 8773, 8791, 8792 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7632

Сальдо рахунку 7642

42

отримання відсотків (роялті)

3310

21010000, 21040000, 21050000, 24110000

Сальдо рахунку 6111, 6112 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 6121, 6122 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7331

Сальдо рахунку 7341

43

Інші надходження

3340

601100

Сальдо рахунку 8721, 8722, 8724, 8725, 8727, 8728, 8761, 8762, 8763 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8741, 8742, 8744, 8745, 8747, 8748, 8771, 8772, 8773 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7632

Сальдо рахунку 7642

44

Усього надходжень від фінансової діяльності

3345

-

Сума рядків (3300; 3305; 3310; 3340)


Витрати на:

-

-

-

-

-

-

45

надання кредитів

3350

4110, 4210

Сальдо рахунку 7131, 7132 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7231, 7232 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8631

Сальдо рахунку 8641

46

погашення позик

3355

402000

Сальдо рахунку 8731, 8732 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8751, 8752, 8753 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8632

Сальдо рахунку 8642

47

сплату відсотків

3360

2410, 2420

Сальдо рахунку 7131, 7132, 8732, 8781, 8782 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7231, 7232, 8751, 8752, 8791, 8792 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8331

Сальдо рахунку 8341

48

Інші витрати

3380

601200

Сальдо рахунку 7131, 7132, 8781, 8782 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 7231, 7232, 8791, 8792 (в розрізі аналітичних параметрів)

Сальдо рахунку 8632

Сальдо рахунку 8642

49

Коригування

3385

403000

50

Усього витрат від фінансової діяльності

3390

-

Сума рядків (3350; 3355; 3360; 3380; 3385)

51

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

Різниця рядків (3345; 3390)

52

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-

Сума рядків (3195; 3295; 3395)

53

Залишок коштів на початок року

3405

602100

54

Залишок коштів отриманий

3410


55

Залишок коштів перерахований

3415


56

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3420

602300, 603000

57

Залишок коштів на кінець року

3425

602200

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}on top