Document v0105859-12, current version — Revision on May 16, 2014, on the basis - v0063859-14

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

25.05.2012  № 105

Про затвердження Регламенту Національного агентства України з питань державної служби

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національного агентства України з питань державної служби
№ 79 від 26.04.2013
№ 136 від 29.07.2013
№ 63 від 16.05.2014}

Відповідно до пункту 8 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 р. № 769/2011, з метою належної організації діяльності Нацдержслужби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Регламент Національного агентства України з питань державної служби, що додається.

2. Заступникам Голови Нацдержслужби України, керівникам структурних підрозділів центрального апарату Нацдержслужби України та керівникам підвідомчих установ ознайомити з текстом Регламенту працівників та забезпечити виконання його положень.

3. Відділу інформаційного забезпечення Управління адміністративно-господарського забезпечення оприлюднити текст Регламенту на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова
Нацдержслужби України


В. ТолковановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
25.05.2012 № 105

РЕГЛАМЕНТ
Національного агентства України з питань державної служби

Розділ 1. Загальні положення

§ 1. Основи діяльності

1. Регламент Національного агентства України з питань державної служби (далі - Регламент) є відомчим нормативним актом, який встановлює порядок організації діяльності Національного агентства України з питань державної служби (далі - Нацдержслужба України).

Дія цього Регламенту поширюється на організацію діяльності Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Школи вищого корпусу державної служби.

До Регламенту включено основні положення, що визначають порядок організації діяльності Нацдержслужби України, структурних підрозділів центрального апарату, створених при ній консультативних, дорадчих органів, територіальних органів (у разі створення), а також взаємодії всіх цих структур та підвідомчих установ, спрямованої на виконання завдань, покладених на Нацдержслужбу України.

2. Нацдержслужба України спрямовує свою діяльність на виконання Конституції і законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства.

3. Нацдержслужба України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання. Накази підписує Голова Нацдержслужби України, а за його відсутності - заступник Голови згідно розподілу обов'язків. В разі потреби Нацдержслужба України видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

4. Нацдержслужба України під час виконання своїх завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

5. Діяльність Нацдержслужби України є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на веб-сайті, публікації у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівництва та працівників Нацдержслужби України.

6. Інформація про діяльність Нацдержслужби України надається громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до закону.

Розділ 2. Організація роботи Нацдержслужби України

§ 2. Планування роботи

1. Планування роботи здійснюється з метою створення умов для послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів центрального апарату Нацдержслужби України та територіальних органів, спрямування їх на ефективне виконання завдань та реалізацію покладених функцій.

2. Нацдержслужба України здійснює свою роботу відповідно до Річного плану діяльності Нацдержслужби України (далі - Річний план), квартальних планів та планів роботи на місяць, сформованих згідно із Річним планом.

3. Річний план розробляється на підставі основних пріоритетних напрямів діяльності Нацдержслужби України та її територіальних органів.

4. Заходи річних планів повинні відповідати напрямам роботи, зазначеним у паспортах бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Нацдержслужба України, а результативні показники планів - результативним показникам відповідних бюджетних програм.

5. У Річному плані визначаються:

перелік завдань (робіт) на наступний рік, що мають бути виконані у наступному році;

відповідальні за виконання робіт;

терміни виконання робіт, проведення оцінки та звітності;

результативні показники виконання плану;

необхідне фінансування.

6. Перелік завдань (робіт) на наступний рік визначається відповідно до функцій Нацдержслужби України та її територіальних органів і включає, зокрема:

перелік проектів нормативно-правових актів, які розроблятимуться наступного року;

перелік нарад, семінарів, інших організаційних заходів;

питання інформаційно-методичної та аналітичної роботи (підготовка інструкцій, методичних рекомендацій тощо);

заходи з добору та професійного навчання персоналу;

заходи щодо організації контрольної роботи та заходи з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень;

міжнародні зв'язки;

видавничу діяльність;

заходи щодо взаємодії з територіальними органами Нацдержслужби України;

заходи щодо взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

До Переліку завдань (робіт) можуть включатися інші заходи згідно повноважень.

7. Проект Річного плану подається на розгляд керівництву не пізніше, ніж за місяць до закінчення терміну дії чинного Річного плану.

8. Перед розробленням Річного плану на наступний рік розробляються Пріоритетні напрями діяльності Нацдержслужби на відповідний рік, які затверджуються Головою і після затвердження розміщуються на веб-сайті Нацдержслужби України.

9. Для розроблення Річного плану роботи Нацдержслужбою за рішенням Голови може бути утворена робоча група з представників структурних підрозділів, центральних і місцевих органів виконавчої влади, науковців, інших фахівців, представників інститутів громадянського суспільства.

Організаційне забезпечення розроблення Річного плану Нацдержслужби України, а також діяльності робочої групи здійснює Управління організаційної та кадрової роботи.

10. Після прийняття Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, проект Річного плану у двотижневий термін коригується, затверджується наказом Нацдержслужби України, доводиться до усіх працівників та розміщується на офіційному та внутрішньому веб-сайтах Нацдержслужби України.

11. Робота структурних підрозділів центрального апарату Нацдержслужби України здійснюється за квартальними планами, які затверджуються заступником Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов'язків.

12. Планування роботи територіальних органів здійснюється відповідно до Річного, квартальних та місячних планів. Квартальні та місячні плани роботи територіальних органів затверджуються їх керівниками.

13. Робочий план діяльності територіального органу складається на рік (далі - Робочий план) та затверджується керівником територіального органу протягом п'ятнадцяти днів після затвердження Річного плану діяльності Нацдержслужби України.

14. План діяльності територіального органу на квартал відповідного року (далі - Квартальний план) затверджується керівником територіального органу у трьохденний термін після затвердження Робочого плану, протягом року - до 30 числа місяця передуючого першому місяцю кварталу. Квартальний план повинен деталізувати та розкривати зміст Робочого плану.

15. Зазначені плани публікуються у рубриці "Плани діяльності" на суб-сайті територіального органу:

робочий план - на наступний день після його затвердження;

квартальний план - протягом п'яти днів після опублікування Робочого плану, протягом відповідного року - до 30 числа місяця, який передує першому місяцю кварталу;

Квартальний план складається за структурою Робочого плану (додаток до Порядку).

16. Право щодо внесення змін до Робочого плану надається керівнику територіального органу.

§ 3. Визначення повноважень керівництва та інших працівників апарату Нацдержслужби України

1. Повноваження Голови Нацдержслужби України визначені Положенням про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженим Указом Президента України від 18.07.2011 № 769.

2. Розподіл функціональних повноважень між своїми заступниками здійснює Голова Нацдержслужби України.

3. Розподіл функціональних повноважень між Головою Нацдержслужби України, першим заступником та заступником Голови Нацдержслужби України затверджується наказом Нацдержслужби України, в якому визначаються:

перелік функціональних повноважень, закріплених за відповідним заступником, що випливають із покладених на Нацдержслужбу України завдань та функцій;

перелік структурних підрозділів, а також територіальних органів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідним заступником.

4. Посадові обов'язки керівників структурних підрозділів центрального апарату Нацдержслужби України та керівників відділів (секторів) у їх складі визначаються у положеннях, а працівників - у посадових інструкціях, що розробляються згідно з положеннями про структурні підрозділи центрального апарату Нацдержслужби України.

5. Посадові інструкції працівників структурних підрозділів центрального апарату Нацдержслужби України підписуються їх безпосередніми керівниками, керівниками відповідних структурних підрозділів та затверджуються Головою або заступником Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов'язків.

§ 4. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

1. Нацдержслужба України для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати постійні і тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

2. Рішення про утворення зазначених органів приймає Голова Нацдержслужби України.

3. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Нацдержслужби України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія у складі Голови Нацдержслужби України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Нацдержслужби України за посадою. У разі потреби до складу колегії Нацдержслужби України можуть входити керівники структурних підрозділів, а також у встановленому порядку інші особи. Персональний склад колегії затверджується наказом Нацдержслужби України.

4. Загальні засади утворення і діяльності колегії Нацдержслужби України визначаються у Положенні про колегію Нацдержслужби України, розробленому відповідно до Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569. Положення про колегію затверджується наказом Нацдержслужби України.

5. Утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів проводиться відповідно до обґрунтованих пропозицій, в тому числі від громадян України та інститутів громадянського суспільства.

§ 5. Координація та моніторинг діяльності територіальних органів

1. Завдання щодо здійснення координації та моніторингу діяльності територіальних органів покладається на Контрольне управління Нацдержслужби України.

2. Звіти за результатами виконання запланованих завдань здійснюються територіальним органом: за рік та квартал - шляхом розміщення інформації у графі 7 Робочого та Квартального планів щодо показників реалізації завдань, які заплановані, за місяць - у Порядку здійснення Нацдержслужбою моніторингу діяльності територіальних органів.

3. З метою вдосконалення принципів управління діяльністю територіальних органів Контрольним управлінням здійснюється моніторинг їх діяльності (далі - моніторинг).

В інформаційній картці № 1 у кількісному виразі розміщується відомості щодо заходів, які планує виконати територіальний орган з першого по останній робочий день звітного періоду, наступного за звітним. В інформаційній картці № 2 - розміщуються відомості щодо заходів, які виконано з першого по останній робочий день звітного періоду.

4. Рейтингове оцінювання здійснюється структурними підрозділами центрального апарату та підвідомчими установами Нацдержслужби України раз на півроку та рік, за результатами виконання показників, зазначених у критеріях оцінки діяльності територіальних органів.

5. Контрольне управління на основі сформованих структурними підрозділами Нацдержслужби України відомостей рейтингового оцінювання результатів діяльності територіальних органів готує зведену відомість рейтингового оцінювання результатів діяльності територіальних органів за півріччя, рік та подає її Голові Нацдержслужби України, з пропозиціями щодо вжиття відповідних заходів реагування (за необхідності).

§ 6. Проведення нарад

1. Види нарад залежать від складу присутніх та переліку питань, що вносяться до порядку денного.

Наради можуть бути:

а) апаратні - планові щотижневі апаратні наради під головуванням Голови Нацдержслужби України або особи, яка виконує його обов'язки на час відсутності з поважних причин;

б) робочі наради - наради під головуванням Голови Нацдержслужби України та його заступників (для розгляду оперативних та робочих питань);

в) координаційні міжвідомчі наради - наради для розгляду та вирішення питань із залученням представників інших органів виконавчої влади тощо;

г) виїзні наради - наради для розгляду та вирішення питань, які стосуються діяльності територіальних органів, та проводяться за участі представників органів виконавчої влади регіонального рівня.

2. Залежно від виду наради встановлюється відповідний порядок її підготовки, проведення, оформлення документів та контролю за виконанням прийнятих рішень.

Загальний порядок підготовки та проведення нарад включає в себе:

формування порядку денного наради;

формування списку учасників наради;

формування довідкових, аналітичних матеріалів до питань порядку денного;

підготовку приміщення до проведення наради;

оформлення протоколу наради;

контроль за виконанням протокольних доручень наради.

3. Місце проведення нарад під головуванням Голови Нацдержслужби України або особи, яка виконує його обов'язки на час відсутності з поважних причин, визначається залежно від виду наради та чисельності учасників, за попереднім погодженням з головуючим.

Планові щотижневі апаратні наради під головуванням Голови Нацдержслужби України або особи, яка виконує його обов'язки на час відсутності з поважних причин, як правило, проводяться у залі засідань (к. 405).

Місце проведення робочих нарад під головуванням Голови Нацдержслужби України, заступників Голови Нацдержслужби України, а також координаційних міжвідомчих нарад визначається залежно від чисельності учасників за погодженням з особою, яка проводить зазначену нараду.

Розділ 3. Управління персоналом та проходження державної служби в Нацдержслужбі України

§ 7. Загальні положення

1. Організацію роботи з кадрами в центральному апараті Нацдержслужби України здійснює відділ кадрової роботи Управління організаційної та кадрової роботи відповідно до Положення про відділ кадрової роботи, затвердженого наказом Нацдержслужби України, та розробленого згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 року № 912 "Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади" (зі змінами).

2. У територіальних органах роботу з кадрами здійснює працівник, на якого покладено виконання цих обов'язків.

3. Відділ кадрової роботи складає річні і перспективні плани роботи з кадрами, в яких визначаються заходи щодо їх добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

4. Територіальні органи складають річні плани роботи з кадрами, які затверджуються начальником територіального органу за погодженням з Контрольним управлінням.

5. Прийняття на роботу технічних працівників здійснюється відповідно до законодавства про працю.

6. На кожного працівника, прийнятого на роботу, оформляється особова справа.

7. Відповідальність за ведення кадрової роботи покладається на відділ кадрової роботи Управління організаційної та кадрової роботи, у територіальних органах - на головного спеціаліста, відповідального за ведення кадрової роботи.

§ 8. Прийняття на державну службу

Прийняття осіб на роботу в Нацдержслужбу України та територіальні органи і їх звільнення здійснюється відповідно до Кодексу Законів про працю України та Закону України "Про державну службу", інших нормативно-правових актів з питань державної служби.

Право на державну службу в центральному апараті Нацдержслужби України мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли в установленому порядку конкурсний відбір або іншу процедуру, передбачену чинним законодавством.

Прийняття кандидатів на державну службу до центрального апарату Нацдержслужби України та територіальних органів здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено чинним законодавством України.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у центральному апараті Нацдержслужби України та її територіальних органах регулюється Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169.

Для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у центральному апараті Нацдержслужби України, її територіальних органах, наказом Нацдержслужби України та відповідно наказом територіальних органів утворюються конкурсні комісії у складі голови, секретаря та членів комісії.

Очолюють конкурсні комісії в центральному апараті та територіальних органах Нацдержслужби України відповідно перший заступник Голови Нацдержслужби України та заступники начальників територіальних органів.

Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові.

Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник на підставі пропозицій конкурсної комісії та довідки про результати проведення спеціальної перевірки відомостей про кандидата, відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012.

При прийнятті осіб на державну службу рішенням керівника може встановлюватися випробувальний термін до шести місяців.

При негативному результаті випробування особа звільняється з роботи відповідно до законодавства про працю.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на посади державних службовців, може проводитися в установленому порядку стажування терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

Особи, які вперше приймаються на державну службу, приймають Присягу державного службовця.

Організацію прийняття Присяги державного службовця здійснює відділ кадрової роботи.

§ 9. Присвоєння рангів

1. Присвоєння рангів працівникам центрального апарату Нацдержслужби України та територіальних органів здійснюється відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу" та Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 року № 658.

2. Особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоюється, як правило, найнижчий ранг, у межах відповідної категорії посад.

3. Черговий ранг працівникам центрального апарату Нацдержслужби України присвоюється через два роки після присвоєння відповідного рангу Головою Нацдержслужби України за поданням безпосередніх керівників структурних підрозділів центрального апарату Нацдержслужби України, погодженим із першим заступником або заступником Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов'язків.

4. Черговий ранг керівникам структурних підрозділів центрального апарату Нацдержслужби України за поданням відділу кадрової роботи, погодженим із заступником Голови згідно розподілу обов'язків, присвоюється Головою Нацдержслужби України через два роки після присвоєння відповідного рангу.

5. Черговий ранг начальникам територіальних органів та їх заступникам присвоюється Головою Нацдержслужби України, крім начальника управління державної служби Нацдержслужби України в Автономній Республіці Крим.

6. Подання на присвоєння рангу начальникам територіальних органів готується начальником Контрольного управління, заступникам начальників територіальних органів - начальниками територіальних органів за погодженням з начальником Контрольного управління.

7. За виконання особливо відповідальних завдань працівникам може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

8. Черговий ранг не може бути присвоєно працівникові, до якого протягом року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення службового розслідування.

9. Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до працівника як захід дисциплінарного впливу.

§ 10. Порядок надання відпусток

1. Порядок надання відпусток працівникам регламентується законами України "Про відпустки" та "Про державну службу".

2. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються в центральному апараті Нацдержслужби України Головою Нацдержслужби України та погоджуються з профспілковою організацією. В територіальних органах - начальниками цих органів за погодженням з профспілковою групою територіальних органів, не пізніше 1 січня нового року і доводяться до відома всіх працівників.

3. Графік відпусток керівників та заступників керівників територіальних органів Нацдержслужби України затверджується Головою Нацдержслужби України не пізніше 1 січня нового року і доводиться до їх відома.

4. Згідно з наказом Нацдержслужби України, відповідно - територіального органу, у разі службової необхідності, за рішенням керівника або особи, яка виконує його обов'язки, працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки (відповідно до статті 20 Закону України "Про державну службу").

5. Частина невикористаної відпустки, що залишилась, надається працівникові у будь-який інший час поточного року або приєднується до щорічної відпустки у наступному році на підставі відповідного наказу.

6. Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, пов'язаних з відпустками, здійснює відділ кадрової роботи Управління організаційної та кадрової роботи.

7. У територіальних органах контроль за дотриманням графіка відпусток та оформлення документів, пов'язаних з відпустками, здійснює працівник, відповідальний за кадрову роботу.

§ 11. Оцінка діяльності

1. З метою підвищення ефективності діяльності та відповідальності державних службовців відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922, один раз на три роки в центральному апараті Нацдержслужби України проводиться атестація державних службовців.

2. Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні службових обов'язків, визначених у посадових інструкціях.

3. У період між атестаціями з метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у центральному апараті Мін'юсту щороку у січні проводиться оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків за попередній рік роботи.

4. Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги Управлінням організаційної та кадрової роботи під час проведення планомірної ротації кадрів на окремих посадах.

5. За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування відповідно до подань їх керівників згідно з наказом Голови Нацдержслужби України може бути висловлена подяка.

§ 12. Професійне навчання персоналу

1. Порядок підготовки та підвищення кваліфікації персоналу в центральному апараті та територіальних органах Нацдержслужби України регламентується постановою Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Порядком підготовки та проведення навчань в Національному агентстві України з питань державної служби, затвердженим наказом Нацдержслужби України.

2. Організацію та координацію процесу навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників центрального апарату Нацдержслужби України здійснює відділ кадрової роботи Управління організаційної та кадрової роботи.

3. Пропозиції щодо підвищення кваліфікації начальників територіальних органів та їх заступників надаються Голові Нацдержслужби України за погодженням із заступником Голови Нацдержслужби України.

4. Працівники територіальних органів проходять стажування, навчання та підвищення кваліфікації відповідно до графіка та галузевого напрямку.

5. У структурних підрозділах центрального апарату та територіальних органах Нацдержслужби України щомісяця проводяться внутрішні навчання. Результати навчання фіксуються у відповідному журналі.

6. Відділ кадрової роботи Управління організаційної та кадрової роботи за пропозиціями територіальних органів та структурних підрозділів Нацдержслужби України формує відповідні плани навчань на рік та подає їх на затвердження Голові Нацдержслужби України.

7. Основними видами підвищення кваліфікації є:

навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

систематичне самостійне навчання (самоосвіта);

тематичні постійно діючі семінари;

тематичні короткотермінові семінари;

стажування в органах, на які поширюється дія Закону України "Про державну службу", а також за кордоном.

§ 13. Розпорядок та внутрішній режим роботи

1. Відповідно до статті 50 КЗпП України тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

2. Режим роботи центрального апарату Нацдержслужби України та територіальних органів встановлюється такий:

початок робочого дня о 9.00;

закінчення робочого дня о 18.00, у п'ятницю - о 16.45;

обідня перерва - 45 хвилин (з 13.00 до 13.45).

3. Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП України) тривалість роботи працівників (крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП України) скорочується на одну годину.

4. У структурних підрозділах центрального апарату Нацдержслужби України та її територіальних органах ведеться табель обліку робочого часу.

5. Довідку про вихід на роботу, причини відсутності працівників і запізнень складають відповідальні за здійснення поточного контролю та діловодства і надають відділу кадрової роботи Управління організаційної та кадрової роботи за підписом керівника структурного підрозділу щоденно до 9:10 для підготовки відповідної інформації Голові Нацдержслужби України.

6. Довідка про причини відсутності працівників Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Школи вищого корпусу державної служби подається за підписом відповідальної особи та керівника щодня до 9:10 до відділу кадрової роботи Управління організаційної та кадрової роботи.

7. Для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить робота Нацдержслужби України або територіальних органів, можливе залучення окремих працівників до служби у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до трудового законодавства.

8. Перебування працівників структурних підрозділів центрального апарату Нацдержслужби України та територіальних органів із службових питань у робочий час за межами приміщень Нацдержслужби України, територіальних органів погоджується з керівниками відповідних структурних підрозділів, - заступниками Голови Нацдержслужби України та керівниками територіальних органів відповідно.

9. Керівники структурних підрозділів центрального апарату Нацдержслужби України повідомляють про свою відсутність за службовою необхідністю у робочий час першого заступника та заступника Голови Нацдержслужби України (відповідно до розподілу обов'язків).

10. Керівники територіальних органів повідомляють про свою відсутність за службовою необхідністю у робочий час начальника Контрольного управління.

11. Перебування працівників структурних підрозділів центрального апарату Нацдержслужби України у робочий час за межами приміщень Нацдержслужби України для власних потреб, у випадках, передбачених Колективним договором, допускається за їх заявою, яка погоджується з Головою Нацдержслужби України або особою, яка виконує його обов'язки.

{Параграф 13 розділу 3 доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 79 від 26.04.2013}

{Параграф 14 втратив чинність на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 136 від 29.07.2013}

Розділ 4. Організація нормотворчої роботи

§ 15. Загальні положення щодо нормотворчої діяльності Нацдержслужби

1. Нормотворча діяльність Нацдержслужби України провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з власної ініціативи.

2. Розробка проекту нормативно-правового акта здійснюється відповідно до:

Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 № 1861;

Указу Президента України від 09.02.99 № 145 "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади";

Указу Президента України від 26.11.2003 № 1348 "Про поліпшення організації законопроектної діяльності";

Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженого Указом Президента України від 15.11.2006 № 970;

Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 № 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади";

Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870;

Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1156) (далі - Регламент Кабінету Міністрів України).

3. Порядок розробки, погодження, подання для затвердження та виконання державних цільових програм регулюється Порядком розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106.

4. Проекти актів Кабінету Міністрів України, що стосуються укладання, виконання та припинення дії міжнародних договорів України, готуються відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України".

5. Проекти регуляторних актів Кабінету Міністрів готуються з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", та відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

§ 16. Головний розробник та зацікавлені структурні підрозділи

1. Розробка проекту нормативно-правового акта здійснюється структурним підрозділом Нацдержслужби України, до компетенції якого належать питання, що потребують нормативно-правового врегулювання, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Школою вищого корпусу державної служби (далі - головний розробник).

2. Якщо питання, що потребує врегулювання, належить до компетенції кількох структурних підрозділів, головним розробником проекту акта є структурний підрозділ, компетенція якого у відповідній сфері правового регулювання є домінуючою. Інші структурні підрозділи, що відповідно до компетенції беруть участь у розробленні проекту акта або його погодженні, є співвиконавцями або зацікавленими структурними підрозділами.

3. До підготовки проектів актів залучаються територіальні органи та Юридичне управління Нацдержслужби України відповідно до доручень керівництва Нацдержслужби України.

4. У разі необхідності за пропозицією головного розробника наказом Голови Нацдержслужби України утворюється робоча група, до складу якої включаються найбільш кваліфіковані, компетентні фахівці відповідних структурних підрозділів Нацдержслужби України, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Школи вищого корпусу державної служби, які мають необхідну професійну підготовку, відповідні знання та досвід роботи.

До складу зазначеної робочої групи можуть залучатися (за згодою) народні депутати України, науковці та інші фахівці, а також представники центральних органів виконавчої влади, об'єднань громадян, вчені, науковці, кваліфіковані спеціалісти-практики.

5. Підставою для розробки головним розробником проекту нормативно-правового акта є:

ухвалення Головою Нацдержслужби України рішення про його підготовку на підставі відповідного акта та/або доручення Кабінету Міністрів України, Президента України, Верховної Ради України та/або службової записки структурного підрозділу Нацдержслужби України, до компетенції якого належать питання, що потребують нормативно-правового врегулювання, листа Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу або Школи вищого корпусу державної служби;

план нормопроектної роботи Нацдержслужби на відповідний рік.

6. Головний розробник на виконання доручення Голови Нацдержслужби України щодо розробки проекту нормативно-правового акта, готує проект плану його розробки та супроводу та подає на затвердження Голові Нацдержслужби України.

У плані вказують терміни виконання заходів та особи, відповідальні за їх виконання.

7. При підготовці проекту нормативно-правового акта головним розробником добирається, вивчається, аналізується та використовується, відповідно до стадій нормотворчого процесу, інформація:

про фактичний стан регульованої сфери суспільних відносин в галузі державної служби, а також про можливі тенденції та перспективи їх розвитку;

про стан чинного законодавства, наявність нормативних актів у цій сфері правовідносин;

про закордонний досвід правового регулювання цієї сфери, у тому числі законодавства ЄС;

наукова інформація, яка включає концепції, теоретичні розробки проблем;

розрахункова, яка включає економічну, фінансову та іншу інформацію;

прогнозна інформація щодо можливих наслідків дії нормативно-правового акта;

соціальна інформація - суспільна думка щодо нормативного врегулювання проблеми;

інформація щодо альтернативних проектів та варіантів рішень;

експертні оцінки та висновки.

8. При підготовці спільного проекту з іншими органами, погоджує його з цими органами, а у разі, якщо є зауваження і пропозиції до проекту - опрацьовує їх та вносить необхідні зміни, вживає дієвих заходів для усунення розбіжностей у проекті, організовує та проводить детальне обговорення варіантів вирішення спірних питань за участю співвиконавців, які надали зауваження та пропозиції до нього.

9. Співвиконавець опрацьовує стан правового регулювання у відповідній сфері відповідно до компетенції, аналізує причини, що обумовлюють необхідність підготовки проекту, готує в установлений дорученням термін письмові пропозиції до проекту акта та надає їх головному розробнику.

10. Підготовлений проект нормативно-правового акта разом з пояснювальною запискою, а також порівняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших актів) погоджується з зацікавленими структурними підрозділами Нацдержслужби України, відповідними заступниками Голови Нацдержслужби України та подається до Юридичного управління для проведення його юридичної експертизи.

Подання на підпис Голові Нацдержслужби проекту нормативно-правового акта без попереднього розгляду та погодження з юридичною службою не допускається.

11. Завізований Головою Нацдержслужби України проект нормативно-правового акта разом із відповідними документами, супровідним листом Нацдержслужби України надсилається зацікавленим державним органам на погодження.

12. При визначенні зацікавлених державних органів необхідно враховувати:

усі проекти підлягають обов'язковому погодженню з Мінфіном та Мінекономрозвитку (за винятком проекту розпорядження з кадрових питань);

проекти, що стосуються соціально-трудової сфери, в обов'язковому порядку погоджується з уповноваженим представником від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженим представником від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

13. Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу зацікавлених державних органів з підготовки проекту акта, вживає заходів для врегулювання розбіжностей (проводить узгоджувальні процедури, консультації, наради, робочі зустрічі тощо).

14. Якщо в результаті врахування головним розробником зауважень зацікавлених органів проект нормативно-правового акта або окремі його положення, погоджені іншими зацікавленими державними органами, зазнали суттєвих змін, проект у відповідній частині підлягає повторному погодженню такими органами.

15. Відповідальним за розробку та супровід проектів нормативно-правових актів при їх опрацюванні зацікавленими державними органами є керівник структурного підрозділу Нацдержслужби України (управління), Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Школи вищого корпусу державної служби, який визначений головним розробником.

§ 17. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України та їх супроводження

1. Підготовка проектів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, направлення їх на погодження до зацікавлених органів та на правову експертизу до Мін'юсту, а також внесення на розгляд Уряду здійснюється відповідно до розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України.

2. Проекти актів Кабінету Міністрів України оформляються згідно з Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870.

3. Якщо питання, що потребує врегулювання, належить до компетенції кількох органів виконавчої влади, розробником проекту акта Кабінету Міністрів України є орган, компетенція якого у відповідній сфері правового регулювання є домінуючою. Інші органи виконавчої влади, що відповідно до компетенції беруть участь у розробленні проекту акта або його погодженні, є зацікавленими органами.

4. Під час розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України головний розробник аналізує стан справ у відповідній сфері правового регулювання, причини, які зумовлюють необхідність підготовки проекту, визначає предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання, передбачає правила і процедури, які, зокрема, унеможливлювали б вчинення корупційних правопорушень, а також робить прогноз результатів реалізації акта та визначає критерії (показники), за якими оцінюватиметься ефективність його реалізації.

5. Якщо реалізація акта потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, розробник проводить необхідні фінансово-економічні розрахунки.

Фінансово-економічні розрахунки під час підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України проводяться за методикою, що розробляється та затверджується Мінфіном.

6. Проект постанови Кабінету Міністрів України, а також проект розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення концепції реалізації державної політики у відповідній сфері, концепції державної цільової програми та концепції закону, що за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються правом Європейського Союзу, підлягає опрацюванню з урахуванням acquis communautaire.

Під час опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України головний розробник:

1) визначає:

сферу правового регулювання, до якої належить проект;

джерела acquis communautaire, що регулюють правовідносини у зазначеній сфері;

положення джерел acquis communautaire, що повинні бути враховані в проекті;

2) обґрунтовує в разі необхідності недоцільність урахування положень джерел acquis communautaire та передбачає в проекті акта термін його дії.

Результати опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України з урахуванням acquis communautaire відображаються головним розробником у довідці щодо відповідності acquis communautaire.

7. Проект постанови Кабінету Міністрів України, а також проект розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення концепції реалізації державної політики у відповідній сфері, концепції державної цільової програми та концепції закону, що зачіпає права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, підлягає опрацюванню з урахуванням положень зазначеної Конвенції та практики Європейського суду з прав людини. При цьому головний розробник визначає:

чи містяться у проекті акта положення, що зачіпають права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

яких положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод стосується проект акта.

Головний розробник забезпечує врахування у проекті акта Кабінету Міністрів України положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Результати опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України відображаються головним розробником у довідці щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

8. Проект акта Кабінету Міністрів України головний розробник, після погодження з усіма співвиконавцями, зацікавленими підрозділами, заступниками Голови Нацдержслужби України, подає разом з пояснювальною запискою і відповідними матеріалами та довідками Юридичному управлінню не пізніше, як за два робочі дні до закінчення визначеного у дорученні терміну для проведення юридичної експертизи.

9. Юридичне управління під час проведення юридичної експертизи перевіряє проект акта Кабінету Міністрів України на предмет наявності віз головного розробника і співвиконавців, їх керівників, керівників зацікавлених структурних підрозділів та заступників Голови Нацдержслужби України, врахування їх зауважень та пропозицій, а також на відповідність Конституції України, актам законодавства та чинним міжнародним договорам України, стандартам Ради Європи у сфері демократії, верховенства права та прав людини, зокрема положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (гендерно-правова експертиза), а в разі, коли проект акта належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, - на його відповідність acquis communautaire.

10. За результатами правової експертизи проекту акта Кабінету Міністрів України начальник Юридичного управління, а у разі відсутності - його заступник, або начальник відділу у складі юридичного управління у випадку відсутності останніх (далі - особа, яка його заміщує/виконує обов'язки), при наявності віз зазначених працівників і відповідності Конституції України та законодавству України, візує його.

У разі невідповідності проекту акта Конституції України і законодавству України або якщо внесені до нього Юридичним управлінням зауваження не враховано, начальник Юридичного управління або особа, яка його заміщує/виконує обов'язки, не візуючи проект акта, надає пропозиції щодо можливих шляхів доопрацювання проекту (у разі необхідності).

Подання на підпис Голові Нацдержслужби проекту акта без попереднього розгляду та погодження з юридичною службою не допускається.

У разі, коли за висновком Юридичного управління проект акта Кабінету Міністрів України не відповідає Конституції та законам України, указам Президента України і постановам Верховної Ради, направлення його на опрацювання до зацікавлених органів не допускається.

11. Головний розробник надсилає зацікавленому органу проект акта Кабінету Міністрів України, завізований Головою Нацдержслужби України, разом з пояснювальною запискою, а також порівняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів України).

12. Проект акта Кабінету Міністрів України підлягає обов'язковому погодженню усіма зацікавленими органами, а також Мінфіном та Мінекономрозвитку (за винятком проекту розпорядження з кадрових питань).

13. Для оперативного обміну інформацією під час опрацювання та погодження проекту акта Кабінету Міністрів України головний розробник та зацікавлені органи використовують електронну пошту та інші засоби зв'язку.

14. Головний розробник визначає у супровідному листі термін погодження проекту акта Кабінету Міністрів України зацікавленими органами, виходячи із складності та обсягу проекту з урахуванням термінів виконання завдань, установлених актами законодавства, протокольними рішеннями Кабінету Міністрів України.

15. У разі, коли зацікавлений орган не висловив своєї позиції щодо проекту акта Кабінету Міністрів України у визначений головним розробником термін, проект вважається погодженим без зауважень.

16. Якщо в результаті врахування головним розробником зауважень зацікавлених органів проект акта Кабінету Міністрів України або окремі його положення, погоджені іншими зацікавленими органами, зазнали змін, що суттєво змінюють проект акта Кабінету Міністрів України, проект у відповідній частині підлягає повторному погодженню такими органами.

17. Головний розробник організовує громадське обговорення проектів актів Кабінету Міністрів України, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав та обов'язків громадян.

Громадське обговорення проектів актів Кабінету Міністрів України проводиться відповідно до законодавства.

У разі проведення громадської антикорупційної експертизи головний розробник надає громадянам або об'єднанням громадян за їх зверненням проект акта з необхідними матеріалами, повідомляє про терміни завершення його підготовки. Пропозиції, що надійшли в результаті проведення громадської антикорупційної експертизи, головний розробник розглядає під час опрацювання проекту.

18. Матеріали погодження проекту акта Кабінету Міністрів України (листи із зауваженнями і пропозиціями, копії проекту акта з візами тощо) зберігаються протягом п'яти років в архіві Нацдержслужби України.

19. Проект акта Кабінету Міністрів України (за винятком проекту розпорядження з кадрових питань) головний розробник подає Мін'юсту для проведення правової експертизи разом з пояснювальною запискою, матеріалами погодження (листами із зауваженнями і пропозиціями) і довідками щодо відповідності проекту акта acquis communautaire та положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

20. Проект акта Кабінету Міністрів України, який головний розробник подає Мін'юсту для проведення правової експертизи, обов'язково погоджується начальником Юридичного управління Нацдержслужби України.

21. Після отримання від Мін'юсту зауважень до проекту акта головний розробник розглядає їх з метою пошуку взаємоприйнятного рішення та доопрацювання проекту. Якщо такого рішення не знайдено, проект акта вноситься головним розробником до Кабінету Міністрів України в установленому порядку з викладенням розбіжностей.

22. Проект акта Кабінету Міністрів України візується Головою Нацдержслужби України або особою, що його заміщує, та вноситься до Кабінету Міністрів України разом із супровідним листом.

23. Проект акта Кабінету Міністрів України обов'язково візує також начальник Юридичного управління, а у разі його відсутності - особа, яка його заміщує/виконує обов'язки.

24. До проекту акта Кабінету Міністрів України також додаються:

1) пояснювальна записка, у якій викладаються підстава та мета розроблення проекту, результати аналізу проблеми, наводиться обґрунтування необхідності прийняття акта, зазначаються позиція зацікавлених органів та заходи, здійснені для врегулювання розбіжностей (якщо проект подано з розбіжностями), відомості про наявність або відсутність у проекті акта правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, відображаються фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків бюджету, а також очікувані соціально-економічні результати реалізації акта. Якщо реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, про це окремо зазначається в записці.

До пояснювальної записки додаються фінансово-економічні розрахунки, а також пропозиції за результатами громадської антикорупційної експертизи проекту акта (у разі її проведення). Крім того, можуть додаватися довідкові та інші інформаційно-аналітичні матеріали, що обґрунтовують необхідність прийняття акта;

2) довідка про погодження проекту акта;

3) протокол узгодження позицій (у разі потреби);

4) висновок Мін'юсту (крім випадків, коли вноситься проект розпорядження Кабінету Міністрів України з кадрових питань), до якого у разі проведення експертизи на відповідність проекту акта acquis communautaire додається офіційний переклад відповідних актів acquis communautaire на українську мову;

5) порівняльна таблиця (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів України);

6) проект акта та матеріали до нього разом з їх електронними копіями, що готуються у Microsoft Word (формат RTF, шрифт Times New Roman 14 р.). При цьому таблиці та діаграми готуються у Microsoft Excel;

7) орієнтовний план інформаційного супроводження та роз'яснення проектів нормативно-правових актів.

25. До проекту розпорядження Кабінету Міністрів про схвалення концепції реалізації державної політики у відповідній сфері та концепції закону пояснювальна записка не додається, а замість неї вноситься політична пропозиція.

26. До проекту акта Кабінету Міністрів України, що має важливе суспільне значення і стосується прав та обов'язків громадян, додається комунікативний план.

27. Довідки щодо відповідності acquis communautaire та положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, супровідний лист Кабінету Міністрів України, пояснювальна записка, довідка про погодження проекту акта, протокол узгодження позицій, порівняльна таблиця, політична позиція, комунікативний план оформляються згідно з додатками 1 - 7, 9 - 11 до Регламенту Кабінету Міністрів України.

28. Супровідний лист, пояснювальну записку, довідку про погодження, протокол узгодження позицій до проекту акта Кабінету Міністрів України підписує Голова Нацдержслужби України або особа, що його заміщує.

29. Факсимільне відтворення підпису Голови Нацдержслужби України за допомогою засобів механічного або іншого копіювання на документах, що подаються Кабінетові Міністрів України, не допускається.

30. У разі, коли проект акта Кабінету Міністрів України містить інформацію з обмеженим доступом, головний розробник проставляє на проекті, супровідному листі та інших документах, що додаються до нього, відповідний гриф обмеження доступу.

§ 18. Підготовка проектів актів Президента України та їх супроводження

1. Проекти актів Президента України готуються відповідно до Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженого Указом Президента України від 15.11.2006 № 970, з дотриманням вимог глав 2 - 5 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, передбачених для проектів актів Кабінету Міністрів.

§ 19. Підготовка проектів законів України та їх супроводження

1. Розроблення законопроектів, що подаються до Верховної Ради Кабінетом Міністрів України у порядку законодавчої ініціативи, здійснюється відповідно до перспективних і поточних планів законопроектних робіт, завдань, визначених законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра.

2. Структурні підрозділи Нацдержслужби України подають не пізніше ніж до 25 вересня поточного року до Юридичного управління пропозиції до орієнтовного плану законопроектних робіт на наступний рік.

3. У пропозиціях до перспективного та поточного планів зазначаються:

орієнтовна назва законопроекту;

проблема, яка потребує законодавчого врегулювання. Якщо проект закону є проектом регуляторного акта, про це зазначається окремо;

підстава для розроблення законопроекту;

термін внесення законопроекту до Кабінету Міністрів України.

4. Законопроекти, головним розробником яких є Нацдержслужба України, що вносяться у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради, готуються відповідним структурним підрозділом Нацдержслужби України за дорученням Голови Нацдержслужби України, з дотриманням вимог, передбачених Регламентом Верховної Ради України, главами 2 - 5 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України. Цей структурний підрозділ є головним розробником.

5. Проект закону, яким встановлюються нові або змінюються чинні норми, що регулюють суспільні відносини, готується на основі концепції, яка розробляється у порядку, встановленому главою 8 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України.

6. Разом з проектом закону, що вноситься до Кабінету Міністрів України, подаються документи та матеріали, передбачені пунктом 24 § 17 цього Регламенту для проектів актів Кабінету Міністрів України, а також:

проект постанови Верховної Ради про прийняття проекту закону за основу;

перелік нових законів та законів, які потребують викладення у новій редакції, інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень закону;

окремий законопроект про внесення змін до інших законів, якщо такі зміни необхідні для реалізації закону і не викладені в його перехідних положеннях.

7. Юридичну експертизу законопроекту здійснює Юридичне управління у порядку, який встановлений цим Регламентом для проектів постанов Кабінету Міністрів України.

8. Внесені до Кабінету Міністрів України проекти законів опрацьовуються та розглядаються у порядку, встановленому главами 6 і 7 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України.

9. Законопроект, поданий до Верховної Ради Кабінетом Міністрів України, представляє у Верховній Раді та супроводжує на всіх стадіях розгляду представник Нацдержслужби України - посадова особа, визначена Головою Нацдержслужби України.

10. Головний розробник проводить моніторинг схваленого та направленого до Верховної Ради законопроекту на підставі розробленого ним орієнтовного Плану заходів щодо супроводження у Верховній Раді та її комітетах законопроекту, затвердженого Головою Нацдержслужби України.

11. Представник Нацдержслужби України під час супроводження законопроекту:

доповідає про законопроект на засіданні комітету Верховної Ради, аргументує позицію Кабінету Міністрів України, дає пояснення щодо окремих його норм, відповідає на запитання, подає у разі необхідності членам комітету додаткові аналітичні та інформаційно-довідкові матеріали;

доповідає про законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради під час його розгляду в першому читанні, відповідає на запитання, виступає із заключним словом;

за результатами розгляду законопроекту в першому читанні бере участь у його підготовці комітетом Верховної Ради до другого читання або до повторного першого читання, у тому числі в разі доопрацювання законопроекту з урахуванням результатів його публічного обговорення;

інформує Кабінет Міністрів України про хід та результати розгляду законопроекту у Верховній Раді.

12. У разі подання Кабінетом Міністрів України пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання, представник Нацдержслужби України аргументує позицію Кабінету Міністрів України під час розгляду законопроекту в другому читанні комітетом Верховної Ради та на пленарному засіданні Верховної Ради, наполягає у разі необхідності на обговоренні відхилених комітетом пропозицій чи поправок.

13. Представник Нацдержслужби України висловлює позицію Кабінету Міністрів України щодо пропозицій і поправок до законопроекту, поданих іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, з урахуванням, зокрема, їх відповідності Конституції України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, аргументує позицію Кабінету Міністрів України під час розгляду Верховною Радою пропозицій Президента України до поверненого ним для повторного розгляду закону.

§ 20. Супроводження та опрацювання законопроектів, ініційованих народними депутатами України

1. Під час супроводження законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, Нацдержслужба України:

1) проводить моніторинг законопроектів з питань, що належать до її компетенції, та аналізує такі проекти на відповідність засадам державної політики;

2) формує пропозиції щодо визначення позиції Кабінету Міністрів України стосовно таких законопроектів і подає їх Кабінетові Міністрів України не пізніше четверга тижня, який передує тижню пленарних засідань, на яких будуть розглядатися відповідні законопроекти;

3) визначає посадових осіб, які представлятимуть позицію Кабінету Міністрів України під час розгляду таких законопроектів, і повідомляє про це відповідним комітетам Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

2. Посадові особи Нацдержслужби, які представляють позицію Кабінету Міністрів України під час розгляду законопроектів, внесених до Верховної Ради народними депутатами України, беруть участь у роботі комітетів Верховної Ради та пленарних засідань, дають пояснення, відповідають на запитання.

3. Посадова особа Нацдержслужби, яка представляє позицію Кабінету Міністрів України під час розгляду законопроекту, внесеного до Верховної Ради народними депутатами України, інформує Кабінет Міністрів України про хід та результати розгляду у Верховній Раді законопроекту, щодо якого Кабінет Міністрів України займає принципову позицію.

4. За зверненням Голови Верховної Ради, його першого заступника, заступника або голови комітету Верховної Ради відповідно до Регламенту Верховної Ради Нацдержслужба готує до законопроекту, ініційованого народним депутатом (народними депутатами) України, висновок та подає його Верховній Раді не пізніше, ніж протягом 14 днів з дня надходження законопроекту до Нацдержслужби.

5. За дорученням Голови Нацдержслужби України Юридичне управління готує у разі необхідності і за участю інших зацікавлених структурних підрозділів Нацдержслужби України проект висновку за результатами юридичної експертизи законопроекту, погоджує його із зацікавленими структурними підрозділами Нацдержслужби України.

6. Проект висновку повинен бути завізований Головою Нацдержслужби України або особою, яка його заміщає. Висновок надсилається Верховній Раді (комітету Верховної Ради) разом із супровідним листом за підписом Голови Нацдержслужби України або особи, яка його заміщає.

§ 21. Експертиза закону України, що надійшов на підпис Президентові України

1. За дорученням Голови Нацдержслужби України, Юридичне управління у визначений термін вивчає зауваження і пропозиції до закону, що надійшли від зацікавлених структурних підрозділів Нацдержслужби України, здійснює перевірку відповідності положень закону Конституції України та їх узгодженості з іншими законами України.

2. За результатами аналізу закону Юридичне управління готує пропозиції щодо доцільності його підписання Президентом України або застосування Президентом України права вето щодо такого закону та подає їх Голові Нацдержслужби України. У супровідному листі чітко та однозначно формулюється пропозиція стосовно підписання Президентом України закону або доцільності застосування Президентом України права вето щодо такого закону.

3. Зауваження і пропозиції юридичного управління відносно необхідності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою закону України повинні бути вмотивовані та обґрунтовані з економічної, правової і соціально-політичної позиції, містити нову редакцію відповідних норм закону або його нову редакцію в цілому, а в разі потреби - пропозицію щодо його відхилення.

§ 22. Погодження проектів актів інших державних органів

1. Погодження проектів актів, які розроблені іншими державними органами і надійшли до Нацдержслужби України на погодження відповідно до параграфів 37 - 40 глави 3 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, здійснює структурний підрозділ, визначений Головою Нацдержслужби України як головний виконавець, у межах компетенції Нацдержслужби України.

Інші структурні підрозділи, визначені Головою Нацдержслужби України для опрацювання актf, є зацікавленими підрозділами.

2. Головний виконавець вивчає стан правового регулювання у відповідній сфері правовідносин відповідно до компетенції Нацдержслужби України, перевіряє обґрунтованість, повноту і всебічність запропонованого нормативного врегулювання питань, що віднесені до компетенції Нацдержслужби України, їх відповідність Конституції та законодавству України і після погодження із зацікавленими структурними підрозділами, опрацювання їх пропозицій і візування, направляє проект з викладеною у листі пропозицією Нацдержслужби України на правову експертизу до Юридичного управління.

3. Юридичне управління, у разі встановлення при проведенні юридичної експертизи відповідності викладеної у листі позиції Нацдержслужби України Конституції України і законодавству України при наявності віз головного виконавця, зацікавлених підрозділів та відповідних керівників візує акт та лист до органу, що надіслав проект актf на погодження.

4. У разі, якщо головним виконавцем визначено Юридичне управління, опрацювання проекту, його погодження із зацікавленими структурними підрозділами та правову експертизу і підготовку пропозицій органу здійснює безпосередньо Юридичне управління.

5. Зацікавлений структурний підрозділ опрацьовує проект акта і, не пізніше, як за два дні до визначеного у дорученні терміну, надає до нього письмові пропозиції, а у разі термінового розгляду - надає пропозиції невідкладно, але не пізніше, як за чотири години до закінчення терміну у день надходження проекту до Нацдержслужби України.

6. Опрацьований проект акта погоджується (візується) першим заступником або заступником Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов'язків.

§ 23. Погодження проектів актів Президента України

1. У разі, коли Адміністрацією Президента України до Нацдержслужби України надіслано для погодження розроблений іншим органом проект акта Президента України, окремі положення якого належать до компетенції Нацдержслужби України, обґрунтований висновок до такого проекту готує за дорученням Голови Нацдержслужби України Юридичне управління відповідно до своєї компетенції разом з іншими зацікавленими структурними підрозділами.

2. Висновок до проекту акта Президента України розглядає Голова Нацдержслужби України, перший заступник та заступник Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов'язків. Якщо проект акта Президента України не підтримується або до нього є зауваження, Адміністрації Президента України надсилається підготовлений висновок.

§ 24. Підготовка проектів наказів Нацдержслужби України

1. Підготовка проекту наказу Нацдержслужби України покладається на одне або декілька структурних підрозділів Нацдержслужби України, з урахуванням їх компетенції. Юридичне управління надає необхідну допомогу структурним підрозділам Нацдержслужби України з правових питань, що виникають при підготовці проекту, та за дорученням керівництва бере участь у розробці питань, що входять до його компетенції.

2. Підготовка наказів Нацдержслужби України, які підлягають державній реєстрації в Мін'юсті (правила нормопроектувальної техніки, порядок викладення мовних конструкцій, застосування відсильних приписів, оформлення додатків, визначення акта таким, що втратив чинність, внесення змін до наказу, виклад його в новій редакції, механізм розроблення спільного наказу), здійснюється відповідно до вимог розділу 2 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Мін'юсту 12.04.2005 № 34/5, зареєстрованим в Мін'юсті 12.04.2005 за № 381/10661.

3. З метою оцінки доцільності видання наказу та встановлення його відповідності законодавству здійснюється погодження проекту наказу.

4. Погодження може здійснюватися як у Нацдержслужбі України посадовими особами, які відповідно до їх компетенції займаються питаннями, порушеними в проекті наказу - внутрішнє, так і за її межами - зовнішнє.

5. Усі накази без винятку у центральному апараті Нацдержслужби України візуються виконавцем, керівниками структурних підрозділів, відповідальними за його підготовку, юридичною службою, першим заступником або заступником Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов'язків.

6. Юридичне управління до підпису Головою Нацдержслужби України проводить юридичну експертизу проектів наказів міжвідомчого нормативного характеру та наказів Нацдержслужби України нормативного характеру, після чого на примірнику акта здійснює напис "Юридичну експертизу проведено" та візує його за підписом начальника Юридичного управління, а у разі його відсутності - особою, яка його заміщує/виконує обов'язки.

7. Проекти наказів Нацдержслужби України розпорядчого характеру, індивідуальної чи разової дії, які не розраховані на невизначене коло осіб (працівників), не встановлюють правових норм чи правил поведінки (накази з кадрових питань, питань оплати праці, заохочень та дисциплінарних стягнень, створення робочих груп, тощо) підлягають перевірці на відповідність законодавству. Після перевірки проекту наказу, Юридичне управління на примірнику акта здійснює напис "Перевірено на відповідність законодавству" та візує його за підписом начальника Юридичного управління або особи, яка його заміщує/виконує обов'язки.

8. Накази Нацдержслужби України по особовому складу та про нагородження відомчими відзнаками Нацдержслужби України готуються відділом кадрової роботи Управління організаційної та кадрової роботи, погоджуються Управлінням адміністративно-господарського забезпечення та Юридичним управлінням.

9. По мірі необхідності головний розробник здійснює заходи щодо погодження проектів наказів із зацікавленими органами виконавчої влади, установами та організаціями.

10. У територіальних органах проекти наказів готуються працівниками відповідно до їх компетенції, перевіряються і візуються відповідальними за здійснення поточного контролю та діловодства, керівником відповідного структурного підрозділу, до компетенції якого належить підготовка даного наказу, заступником начальника територіального органу, а також юрисконсультом.

§ 25. Державна реєстрація наказів Нацдержслужби України

1. Державна реєстрація наказів Нацдержслужби України здійснюється відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731, та Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Мін'юсту 12.04.2005 № 34/5, зареєстрованим в Мін'юсті 12.04.2005 за № 381/10661.

2. Державна реєстрація наказу полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

3. Підготовку документів, необхідних для державної реєстрації наказу Нацдержслужби України в Мін'юсті, забезпечує керівник структурного підрозділу Нацдержслужби України, який займався підготовкою проекту наказу.

4. Якщо у розробці проекту наказу беруть участь декілька структурних підрозділів Нацдержслужби України, підготовку документів для державної реєстрації наказу і його подання до Мін'юсту у зазначений термін, а також повернення оригіналу акта забезпечує керівник структурного підрозділу Нацдержслужби України, який є головним виконавцем.

5. Державній реєстрації в Мін'юсті підлягають накази Нацдержслужби України незалежно від терміну їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами "Для службового користування", "Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту, якщо в них є одна або більше норм (правил поведінки), що:

зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, установлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують існуючий організаційно-правовий механізм їх реалізації;

мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт.

При цьому на державну реєстрацію подаються накази, які мають як одну з указаних ознак, так і декілька.

6. Зміни до зареєстрованих наказів незалежно від того, містять вони правові норми чи ні, а також накази про втрату чинності зареєстрованих наказів підлягають державній реєстрації в загальновстановленому порядку.

7. При необхідності внесення змін до наказу, прийнятого до запровадження державної реєстрації, якщо він має ознаки, наведені в пункті 5 цього параграфу, розробляється і подається на державну реєстрацію єдиний наказ, а основний документ визнається таким, що втратив чинність.

8. На державну реєстрацію не подаються накази:

персонального характеру (про склад комісій, призначення на посаду і звільнення з неї, заохочення працівників тощо);

дія яких вичерпується одноразовим застосуванням, крім наказів про затвердження положень, інструкцій та інших актів, що містять правові норми, а також тимчасові, термін дії яких вичерпано;

оперативного, організаційно-розпорядчого характеру (разові доручення) та інші, які не мають нормативного характеру, зокрема ті, які містять лише індивідуально-конкретні приписи;

якими доводяться до відома територіальним органам Нацдержслужби України рішення Нацдержслужби України;

спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень, інших органів виконавчої влади, що не мають нових правових норм;

рекомендаційного, роз'яснювального та інформаційного характеру (методичні рекомендації, роз'яснення, тощо), нормативно-технічні документи (національні та регіональні стандарти, тарифно-кваліфікаційні довідники, кодекси усталеної практики, форми звітності, у тому числі щодо державних статистичних спостережень, адміністративних даних та інші).

9. Накази подаються на державну реєстрацію Нацдержслужбою України не пізніше п'ятого дня після їх прийняття.

10. У разі наявності неврегульованих позицій щодо відповідності наказу ознакам, зазначеним у пункті 5 цього параграфу, такі накази також підлягають направленню на державну реєстрацію до Мін'юсту. Остаточне рішення щодо необхідності державної реєстрації в таких випадках приймає Мін'юст після проведення їх правової експертизи.

11. Наказ, що подається на державну реєстрацію, має відповідати Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, правил нормопроектувальної техніки, узгоджуватися з раніше прийнятими нормативно-правовими актами, викладатися згідно з правилами українського правопису та вимогами Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 (далі - Типова інструкція).

12. Разом з наказом до Мін'юсту подаються відомості про офіційне внутрішнє погодження наказу із зацікавленими структурними підрозділами Нацдержслужби України, у тому числі пропозиції Юридичного управління щодо подання наказу до Мін'юсту для державної реєстрації.

13. Внутрішнє погодження оформляється візуванням проекту документа посадовими особами Нацдержслужби України, які, відповідно до їх компетенції, займаються питаннями, порушеними в наказі, включає в себе візи першого заступника та заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов'язків, керівника структурного підрозділу, що підготував наказ, керівників інших заінтересованих структурних підрозділів, Юридичного управління. Віза включає: найменування посади, підпис, ініціали і прізвище особи та дату візування. Внутрішнє погодження здійснюється як на лицьовому, так і на зворотному боці останнього аркуша наказу.

14. Якщо посадова особа, підпис якої передбачений для погодження, відсутня, документ візує (погоджує) особа, яка виконує її обов'язки, або її заступник. При цьому обов'язково зазначаються посада особи, яка підписала документ, і її прізвище. Не допускається підписання документа з прийменником "за" або проставленням косої риски перед найменуванням посади.

15. Накази подаються на державну реєстрацію у трьох примірниках: оригінал та дві завірені в установленому законодавством порядку копії, а також затверджені ним правила, положення, інструкції тощо і додатки до них.

16. Копії наказу, нормативно-правового акта, затвердженого наказом, додатки до наказу та до нормативно-правового акта, затверджених наказом, повинні бути чіткими для прочитання, завірені в установленому Типовою інструкцією порядку, текст має бути розміщений через півтора міжрядкових інтервали на аркушах формату А4 без звороту.

17. Спільно виданий нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію органом, підпис першої особи якого на акті стоїть першим. При цьому оригінал наказу подається в кількості примірників, що дорівнює кількості органів, які прийняли цей акт.

18. Накази, прийняті спільно або за погодженням з іншими органами, змінюються або визнаються такими, що втратили чинність, спільно або за погодженням з відповідними органами, враховуючи при цьому правонаступництво ліквідованих або реорганізованих органів, а також відповідні зміни в законодавстві, пов'язані з необхідністю такого узгодження.

19. Накази подаються на державну реєстрацію разом із супровідним листом, у якому вказуються прізвище уповноваженого працівника Нацдержслужби України та номер його телефону.

20. У разі, якщо наказ подається на державну реєстрацію повторно, а також якщо він прийнятий замість наказу, у державній реєстрації якого відмовлено, у супровідному листі необхідно вказати дату і номер листа Мін'юсту про повернення наказу без державної реєстрації для доопрацювання або відмову в державній реєстрації.

21. Разом з наказом та супровідним листом до нього до Мін'юсту подаються:

1) пояснювальна записка, у якій зазначаються обґрунтування підстав та мета розроблення наказу, визначається його місце у відповідній сфері правового регулювання, міститься аналіз причин, наводяться факти і цифрові дані, що обґрунтовують необхідність його прийняття, відображаються фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо джерел покриття витрат (якщо реалізація наказу не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, то про це окремо повідомляється в записці), відомості про наявність або відсутність у наказі правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, прогнозуються очікувані соціально-економічні результати реалізації наказу. Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох сторінок. До неї долучається завірена в установленому законодавством порядку копія висновку Юридичного управління Нацдержслужби України, складеного за результатами проведеної юридичної експертизи проекту наказу, за формою, затвердженою наказом Мін'юсту від 06.07.2011 № 1805/5 "Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта", зареєстрованим у Мін'юсті 07.07.2011 за № 826/19564;

2) відомості про чинні накази з питання, що належить до сфери правового регулювання прийнятого наказу, інформація про терміни приведення їх у відповідність до наказу, поданого на державну реєстрацію, а також про накази, що втрачають чинність у зв'язку з прийняттям цього наказу;

3) копія наказу, до якого вносяться зміни або який визнається таким, що втратив чинність, у контрольному стані та порівняльна таблиця;

4) відомості про офіційне погодження наказу із зацікавленими органами незалежно від того, чи є таке погодження обов'язковим згідно із законодавством (оригінал, який після прийняття рішення щодо державної реєстрації повертається Нацдержслужбі України, та дві копії).

У разі, коли на державну реєстрацію подається наказ з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, повідомляється позиція уповноваженого представника від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженого представника від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців щодо цього акта та про проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій. При цьому необхідність врахування зазначених зауважень і пропозицій визначає Нацдержслужба України;

5) довідку щодо відповідності наказу acquis communautaire за формою, визначеною в додатку 1 до Регламенту Кабінету Міністрів України;

6) висновок Мін'юсту щодо відповідності наказу положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї та практиці Європейського суду з прав людини. У разі відсутності цього документа Нацдержслужба України надає копію супровідного листа про подання до Мін'юсту комплекту документів, необхідного для отримання висновку Мін'юсту щодо відповідності наказу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї та практиці Європейського суду з прав людини;

7) інформаційно-аналітичні матеріали з публічного обговорення проектів наказів (у разі необхідності).

22. Супровідний лист, пояснювальна записка, довідка про відповідність наказу основним положенням законодавства Європейського Союзу, інформаційно-аналітичні матеріали з публічного обговорення проектів наказів підписуються Головою Нацдержслужби України або його заступником.

23. Керівники структурних підрозділів Нацдержслужби України несуть персональну відповідальність за подання наказу для державної реєстрації до Мін'юсту.

24. Облік оригіналів примірників наказів, зареєстрованих у Мін'юсті, та підтримання їх у контрольному стані шляхом внесення до них відмітки про зміни, доповнення чи скасування здійснюється Відділом документального забезпечення Нацдержслужби України не пізніше, як у 10 денний термін з дня надходження наказу від Мін'юсту.

§ 26. Оприлюднення наказів Нацдержслужби України

1. На офіційному та внутрішньому веб-сайтах Нацдержслужби України накази, подані головним розробником, розміщуються відділом інформаційного забезпечення, в тому числі з метою надання доступу громадян до публічної інформації, визначеному законом.

2. Електронні копії наказів з основної діяльності (регламентуючі, організаційні, щодо затвердження матеріалів методичного характеру) розміщуються із залученням працівника відділу інформаційних технологій, відповідального за розміщення повних та актуальних версій вказаних документів на веб-сайтах Нацдержслужби України, у відповідному форматі (шрифт "Verdana", розмір шрифту 10). Відносно електронних копій наказів з основної діяльності інших груп (щодо проведення службових розслідувань, перевірок, з фінансово-бюджетних питань) - на внутрішньому веб-сайті Нацдержслужби України розміщуються лише їх реквізити (дата видання, реєстраційний номер та назва).

3. Особа, відповідальна за розміщення повної та актуальної версії наказу з основної діяльності на веб-сайтах Нацдержслужби України, не пізніше, ніж у триденний термін з дня його підписання розміщує наказ на відповідних веб-сайтах Нацдержслужби України.

4. Оприлюднення наказів Нацдержслужби України структурними підрозділами в профільних рубриках здійснюється виключно шляхом розміщення гіперпосилань на накази, розміщені згідно цього параграфу, за винятком наказів та інших нормативно-правових актів, головними розробниками яких є зазначені структурні підрозділи.

В таких випадках може розміщуватися також інформація про необхідність прийняття вказаних актів та посадових осіб що їх розробили.

5. Оприлюднення наказів в офіційних друкованих виданнях проводиться відділом аналітичного забезпечення та взаємодії з громадськістю і ЗМІ.

§ 27. Юридична експертиза

1. Юридичне управління на підставі підпунктів 3 і 4 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 (далі - Загальне положення), Положення про Юридичне управління Національного агентства України з питань державної служби:

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Нацдержслужби, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис Голові Нацдержслужби, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів.

2. Відповідно до пункту 8 Загального положення видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта органу виконавчої влади для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з Юридичним управлінням не допускається.

3. Юридичне управління за дорученням Голови Нацдержслужби України розглядає на відповідність законодавству проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли на погодження від інших державних органів, з питань, що належать до компетенції Нацдержслужби України, та готує пропозиції до них.

4. До підготовки висновків та пропозицій до висновків згідно з дорученням Голови Нацдержслужби України можуть залучатися у встановленому порядку фахівці інших структурних підрозділів.

5. Юридична експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться на предмет їх відповідності Конституції України та законам України, нормам чинних міжнародних договорів України, чинним нормативно-правовим актам більшої, рівної або меншої юридичної сили, усталеним принципам побудови нормативно-правових актів даного виду тощо.

6. При проведенні експертизи Юридичне управління вирішує виключно питання права.

7. Юридичній експертизі підлягають підготовлені структурними підрозділами проекти:

законів України;

указів Президента України;

розпоряджень Президента України;

постанов Кабінету Міністрів України;

розпоряджень Кабінету Міністрів України;

наказів міжвідомчого нормативного характеру;

наказів Нацдержслужби України нормативного характеру.

8. Юридичній експертизі не підлягають проекти актів, які не мають нормативного характеру (не містять нових правових норм, спрямовані на виконання рішень вищестоящих органів), зокрема, проекти указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Нацдержслужби України розпорядчого характеру, індивідуальної чи разової дії (про призначення, переведення, звільнення з посади, продовження терміну перебування на державній службі, присвоєння рангів, оплати праці, застосування заходів заохочення та дисциплінарного впливу, створення робочих груп тощо).

9. Юридична експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться за дорученням начальника Юридичного управління, а у разі відсутності - особи, яка його заміщує/виконує обов'язки фахівцями відділу підготовки та правової експертизи проектів документів.

10. Термін проведення юридичної експертизи визначається начальником Юридичного управління, а у разі відсутності - особи, яка його заміщує/виконує обов'язки. При необхідності в ході проведення юридичної експертизи складних та великих за обсягом проектів термін може бути продовжений.

11. Пропозиції Юридичного управління до проекту нормативно-правового акта щодо приведення його у відповідність до чинного законодавства та правил нормопроектувальної техніки можуть бути враховані структурним підрозділом у робочому порядку в ході проведення юридичної експертизи. У разі відмови від врахування вони зазначаються у висновку.

12. За результатами проведення юридичної експертизи складається висновок відповідно до вимог наказу Мін'юсту від 06.07.2011 № 1805/5 "Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта", зареєстрованого в Мін'юсті 07.07.2011 за № 826/19564.

13. При наявності неврахованих структурним підрозділом у робочому порядку під час проведення експертизи зауважень і пропозицій, проект нормативно-правового акта, після складання відповідного висновку, начальником Юридичного управління не візується.

14. Юридичне управління перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України підготовлені структурними підрозділами накази та інші акти, що подаються на підпис Голові Нацдержслужби України.

15. Перевірці підлягають проекти наказів Нацдержслужби України розпорядчого характеру, індивідуальної чи разової дії, які не розраховані на невизначене коло осіб (працівників), не встановлюють правових норм чи правил поведінки. Такими є накази з кадрових питань, питань оплати праці, заохочень, та дисциплінарних стягнень, створення робочих груп тощо.

16. Перевірці на відповідність законодавству і міжнародним договорам України підлягають також проекти договорів, що стосуються фінансово-господарської діяльності Нацдержслужби, договорів та угод з питань навчання, підготовки та перепідготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, співробітництва з місцевими органами державної влади та самоврядування, міжнародного співробітництва тощо.

17. За дорученням начальника Юридичного управління, а у разі відсутності -особи, яка його заміщує/виконує обов'язки, проект протягом робочого дня розглядається відділом підготовки та правової експертизи проектів документів.

У необхідних випадках цей термін може бути продовжений начальником Юридичного управління за погодженням з керівником відповідного структурного підрозділу або заступником Голови Нацдержслужби України.

18. Про результати перевірки інформація доповідається начальнику Юридичного управління (особі, яка його заміщує/виконує обов'язки) який, у разі відсутності зауважень і пропозицій до проекту наказу чи іншого акту та його відповідності законодавству і міжнародним договорам України, візує його та повертає в установленому порядку до структурного підрозділу.

19. У разі невідповідності законодавству чи міжнародним договорам України, наявності зауважень та пропозицій до проекту та їх неврахування структурним підрозділом у робочому порядку, відповідальним працівником відділу підготовки та правової експертизи проектів документів складається довідка за результатами його розгляду з відповідними пропозиціями щодо усунення недоліків та невідповідностей.

При цьому начальник Юридичного управління за наявності віз на копії довідки начальника відділу підготовки та правової експертизи проектів документів та відповідального працівника, який здійснював опрацювання, засвідчує її своїм підписом і, не візуючи наказ чи інший акт, повертає його разом з довідкою до відповідного структурного підрозділу.

§ 28. Перегляд нормативно-правових актів та інших документів Нацдержслужби України

1. Впорядкування нормативно-правових актів та інших документів Нацдержслужби України на предмет їх актуальності здійснюється структурними підрозділами Нацдержслужби України, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Школою вищого корпусу державної служби.

2. Перегляду підлягають нормативно-правові акти та інші документи Нацдержслужби України, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер та:

які прийняті до введення державної реєстрації в установленому законодавством порядку;

які занесені до державного реєстру Мін'юсту;

які не подавались на державну реєстрацію до Мін'юсту, хоча підлягали такій реєстрації;

відносно яких прийнято відповідне судове рішення;

окремі доручення, листи, телеграми тощо на предмет виявлення в них нових правових норм.

3. Підготовка нормативно-правових актів та інших документів Нацдержслужби України до перегляду та їх перегляд покладається на структурні підрозділи, які розробляють нормативно-правові акти відповідно до їх компетенції.

4. При перегляді нормативно-правових актів та інших документів Нацдержслужби України слід враховувати, що вони повинні опрацьовуватися з урахуванням змін, що вносились до актів законодавства України, а також необхідністю адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу.

5. Потрібно також враховувати і необхідність скасування тих актів чи окремих його частин, які дублюють одне одного, врахувати прогалини, суперечності та інші недоліки нормативних актів, визначити акти, які вже фактично застаріли та втратили актуальне значення.

6. У разі необхідності для надання правової та фахової допомоги до цієї роботи за погодженням з їх керівниками можуть залучатись представники Юридичного управління та інших підрозділів.

7. Нормативно-правові акти та інші документи, видані Нацдержслужбою України спільно чи за погодженням з іншими органами виконавчої влади, змінюються, доповнюються або визнаються такими, що втратили чинність, спільно або за згодою з цими органами.

8. Після опрацювання нормативно-правових актів та інших документів Нацдержслужби України кожен структурний підрозділ готує перелік актів, які групуються за напрямками роботи:

акти, які необхідно визнати такими, що втратили чинність;

акти, що необхідно скасувати, (відкликати), в тому числі окремі доручення, листи, телеграми тощо;

акти, до яких пропонується внести зміни та доповнення;

акти, які пропонується викласти в новій редакції (із внесенням змін та доповнень).

9. Оригінали нормативно-правових актів Нацдержслужби України, що занесені Мін'юстом до державного реєстру, повинні зберігатися у Відділі документального забезпечення, а копії - у відповідному структурному підрозділі. Крім того, зазначені нормативно-правові акти необхідно підтримувати у контрольному стані, тобто до них повинні своєчасно вноситись зміни та доповнення.

10. При перегляді цієї категорії нормативних актів звертається увага на акти, які затверджені до прийняття Конституції України.

11. За результатами перегляду цих актів може бути прийнято наступне рішення:

акт (або окремі його положення) визнається таким, що втратив чинність;

до акта вносяться зміни або доповнення;

акт викладається у новій редакції (з урахуванням змін та доповнень, що вносяться до нього).

12. За результатами перегляду цих актів видається наказ, який подається на державну реєстрацію до Мін'юсту.

13. Нормативно-правові акти Нацдержслужби України, які підлягали державній реєстрації у Мін'юсті, але не подавались, підлягають приведенню у відповідність із чинним законодавством у такому порядку:

перш за все, необхідно враховувати, що такі акти не є чинними, оскільки не пройшли державну реєстрацію і не набрали чинності та підлягають скасуванню наказом Нацдержслужби України;

при необхідності такі нормативно-правові акти потрібно переглянути, привести у відповідність із чинним законодавством України, затвердивши новими наказами Нацдержслужби України, та подати на державну реєстрацію до Мін'юсту. У цьому разі у новому наказі необхідно передбачати положення про скасовування попереднього акта.

14. У разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акт законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт Нацдержслужби України, у місячний термін до такого акта вносяться відповідні зміни, доповнення або він визнається таким, що втратив чинність.

15. Зміни і доповнення, внесені до нормативно-правового акта Нацдержслужби України, затверджуються наказом Нацдержслужби України та подаються на державну реєстрацію до Мін'юсту в порядку, встановленому Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731, та відповідно до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Мін'юсту від 12.04.2005 № 34/5, зареєстрованого Мін'юстом 12.04.2005 за № 381/10661.

16. Якщо відповідно до акта законодавства необхідно відмінити окремі положення нормативно-правового акта Нацдержслужби України, то відповідним наказом Нацдержслужби України ці положення визнаються такими, що втратили чинність. Відповідний наказ Нацдержслужби України також подається на державну реєстрацію до Мін'юсту.

17. Нормативно-правовий акт Нацдержслужби України, виключений з державного реєстру, підлягає скасуванню протягом 5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного реєстру. Копія відповідного розпорядчого документа направляється до Мін'юсту протягом 2 днів з дня скасування нормативно-правового акта.

18. У разі винесення рішення суду про визнання неправомірним (недійсним) нормативно-правовий акт Нацдержслужби України, внесеного Мін'юстом до державного реєстру, такий акт підлягає невідкладному (або в термін, установлений судом) перегляду та здійсненню відповідних заходів щодо приведення його у відповідність із чинним законодавством (внесення змін чи доповнень або скасування).

19. Наказ Нацдержслужби України про внесення змін чи доповнень або визнання нормативно-правового акта Нацдержслужби України, зареєстрованого у Мін'юсті, таким, що втратив чинність (скасований), підлягає поданню на державну реєстрацію до Мін'юсту.

20. Нормативно-правовий акт Нацдержслужби України, у державній реєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню у 5-денний термін з дня отримання рішення Мін'юсту про відмову в державній реєстрації. Копія відповідного розпорядчого документа в цей же термін направляється до Мін'юсту.

21. Разом з цим, Нацдержслужба України має право протягом десяти днів після отримання рішення про відмову в державній реєстрації звернутися до Мін'юсту із заявою про його перегляд з поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому перегляді.

22. Рішення Мін'юсту про залишення без змін рішення про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта Нацдержслужби України, прийняте за результатами розгляду заяви Нацдержслужби України, за умови наявності правових підстав, у встановленому порядку може бути оскаржено до суду.

Розділ 5. Організація, ведення договірної та претензійно-позовної роботи

§ 29. Ведення договірної роботи

1. Організація та ведення договірної роботи в Нацдержслужбі України та підвідомчих установах здійснюється відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040.

2. Організацію роботи, пов'язаної з укладенням договорів, участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Нацдержслужби України, а також вивчення причин порушення договірних зобов'язань, перевірку на відповідність чинному законодавству проектів цивільно-правових, господарських договорів та державних контрактів, підготовлених структурними підрозділами Нацдержслужби України, проводить Юридичне управління.

Реєстрацію, зберігання та ведення реєстру міжнародних договорів, меморандумів, угод про співпрацю (співробітництво) здійснює сектор міжнародного співробітництва, інших договорів - Відділ бухгалтерського обліку та звітності.

{Пункт другий параграфа 29 розділу 5 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 63 від 16.05.2014}

3. Начальник Юридичного управління, особа, яка його заміщує, або відповідальний працівник юридичної служби після проведення перевірки візує примірник договору (державного контракту) за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів.

4. Зауваження Юридичного управління щодо приведення у відповідність договору (державного контракту) до вимог чинного законодавства підлягають обов'язковому врахуванню.

§ 30. Ведення претензійно-позовної роботи

1. Організація та ведення претензійно-позовної роботи в Нацдержслужбі України здійснюється відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040.

2. Ведення претензійно-позовної роботи в Нацдержслужбі України, надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам центрального апарату Нацдержслужби України, її територіальним органам та підвідомчим установам в організації претензійно-позовної роботи здійснює Юридичне управління.

До розгляду претензійно-позовних матеріалів та надання відповідних висновків можуть залучатися й інші структурні підрозділи центрального апарату Нацдержслужби України та її територіальні органи.

Якщо претензійно-позовні матеріали пов'язані з обігом матеріальних цінностей, потребують проведення розрахунків, визначення ціни позову або іншого фінансового обґрунтування, залучення до їх розгляду та підготовки письмового висновку Управлінням адміністративно-господарського забезпечення є обов'язковим.

3. До претензійно-позовної роботи відноситься:

- підготовка, складання та правовий аналіз документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;

- пред'явлення і розгляд претензій;

- підготовка і подання позовів, зустрічних позовів, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;

- підготовка відзивів (заперечень) на позови, апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, інших документів процесуального характеру;

- представництво інтересів Нацдержслужби України в судах;

- оскарження дій суддів до Вищої Ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та надсилання претензійно-позовних матеріалів);

- забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням у Нацдержслужби України;

- розгляд, аналіз та узагальнення результатів претензійно-позовної роботи;

- підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійно-позовної роботи.

4. Претензії, відповіді на них, позови, апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, відзиви (заперечення) на них, інші документи процесуального характеру від імені Нацдержслужби України підписує його Голова, а за його відсутності - особа, яка його заміщає. Вказані документи можуть підписуватись іншою особою, якщо таке право їй надано на підставі доручення Голови Нацдержслужби України або особи, яка його заміщає, посвідченого довіреністю у встановленому законодавством порядку.

5. Позови, претензії, інші документи процесуального характеру готуються працівниками юридичної служби на підставі відомостей, що подаються відповідними структурними підрозділами. Надання відомостей, необхідних для підготовки документів процесуального характеру, проводиться невідкладно.

6. Працівники Юридичного управління можуть бути залучені до розгляду справ у судах в якості спеціалістів згідно з вимогами чинного законодавства.

7. Юридичне управління аналізує стан претензійно-позовної роботи за квартал, півріччя та рік. Аналіз може здійснюватися шляхом наведення найхарактерніших претензій, позовів (скарг) заяв, причин та умов їх виникнення, шляхів їх усунення. Результати аналізу претензійної та позовної роботи доводяться до відома Голови Нацдержслужби України.

§ 31. Роз'яснювальна робота

1. Організація роз'яснювальної роботи з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування здійснюється структурними підрозділами Нацдержслужби України згідно повноважень.

2. Роз'яснення у разі потреби оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації.

3. Подання на підпис керівництву письмових роз'яснень або їх оприлюднення без наявності візи юридичної служби не допускається. Візування (підписання) роз'яснень (відомостей) щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, що містяться в додатку до супровідного листа, може проводитись керівником структурного підрозділу, а у разі його відсутності - начальником відповідного відділу в його складі.

4. Контроль додержання в державних органах вимог Законів України "Про державну службу" і "Про засади запобігання і протидії корупції" в межах повноважень Нацдержслужби України забезпечує Контрольне управління із залученням працівників юридичної служби у разі необхідності надання відповідних роз'яснень норм чинного законодавства.

Розділ 6. Організація роботи зі зверненнями громадян

§ 32. Особистий прийом громадян

1. Особистий прийом та розгляд письмових звернень громадян у центральному апараті Нацдержслужби України та її територіальних органах здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян", нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

2. Особистий прийом громадян у центральному апараті Нацдержслужби України проводять Голова Нацдержслужби України, перший заступник та заступник Голови Нацдержслужби України, керівники структурних підрозділів, у територіальних органах - начальники територіальних органів та їх заступники.

3. Особистий прийом проводиться у дні та години відповідно до встановленого порядку, затвердженого наказом Нацдержслужби України, в територіальних органах - наказом територіального органу.

Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до Відділу документального забезпечення для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348.

§ 33. Розгляд звернень громадян

1. Письмові звернення приймаються та реєструються в центральному апараті Нацдержслужби України - у Відділі документального забезпечення, в територіальних органах - відповідальною особою за здійснення поточного контролю та діловодства.

2. Розгляд письмових звернень громадян проводиться структурними підрозділами Нацдержслужби України у відповідності до вимог законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" тощо.

3. Подання на підпис керівництву письмових відповідей на звернення громадян без наявності візи юридичної служби не допускається. Візування (підписання) роз'яснень (відомостей) щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, що міститься в додатку до супровідного листа, може проводитись керівником структурного підрозділу, а у разі його відсутності - начальником відповідного відділу в його складі.

§ 34. Проведення прямої телефонної лінії "Державна служба"

1. Пряма телефонна лінія проводиться у прес-центрі щочетверга з 14.00 до 16.00 години. Оприлюднення графіка її проведення здійснюється через засоби масової інформації.

2. Проводять пряму телефонну лінію Голова Нацдержслужби України, заступники Голови Нацдержслужби України, керівники структурних підрозділів згідно з графіком, що затверджується Головою Нацдержслужби України.

3. Посадові особи, які беруть участь у прямій телефонній лінії, керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Голови Нацдержслужби України, а також цим Регламентом.

7. Графік проведення прямої телефонної лінії складається Відділом документального забезпечення, який відповідає за організацію її проведення.

5. За рішенням посадової особи, яка проводить пряму телефонну лінію, у її роботі можуть також брати участь працівники Центрального апарату Нацдержслужби України.

6. Звернення громадян до Нацдержслужби України по телефону стенографуються.

Для доведення змісту телефонної розмови до осіб, які беруть участь у прямій телефонній лінії, забезпечується її пряма трансляція через гучномовець.

Під час телефонного спілкування з'ясовуються відомості про особу (прізвище, ім'я та по батькові, домашня адреса, телефон, місце роботи). Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

Про результати розгляду звернення респонденту повідомляється усно або пропонується звернутися письмово, вказавши дату та час звернення у прямій телефонній лінії.

7. Під час проведення прямої телефонної лінії звернення громадянина реєструється працівником Відділу документального забезпечення в журналі реєстрації звернень громадян.

8. Матеріали прямої телефонної лінії узагальнюються Відділом документального забезпечення та доводяться до відома заступників Голови Нацдержслужби України та керівників структурних підрозділів.

9. Матеріали прямої телефонної лінії розміщуються на веб-сайті Нацдержслужби України в рубриці "Пряма телефонна лінія "Державна служба" та оприлюднюються через засоби масової інформації за погодженням посадової особи, яка її проводила.

10. Відповідальним за розміщення та наповнення рубрики інформацією визначається Відділ документального забезпечення.

Розділ 7. Забезпечення діяльності

§ 35. Забезпечення супроводу корпоративної, локальної обчислювальної мереж, користування послугами Інтернет та електронної пошти Нацдержслужби України

Дата-центр Нацдержслужби України (серверна кімната, комунікаційні шкафи) - комплекс спеціалізованих приміщень для розміщення серверного та комутаційно-комунікаційного обладнання, разом із відповідним обладнанням.

За допомогою дата-центру реалізуються завдання щодо організації:

роботи локальної мережі Нацдержслужби України;

електронної взаємодії різного рівня між персоналом;

доступу персоналу та зовнішніх користувачів до баз даних та інформаційних ресурсів Нацдержслужби України;

доступу персоналу до мережі Інтернет.

Єдиний підхід до набуття права використання інформаційних ресурсів локальної обчислювальної мережі Нацдержслужби України, доступу до Інтернет-ресурсів, визначення та доведення до відома користувачів вимоги щодо оформлення поштових скриньок та користування послугами доступу до Інтернет, введення необхідних обмежень, виконання моніторингу використання Інтернет-ресурсів по користувачах, напрямках та обсягах визначаються порядком та затверджуються наказом Нацдержслужби України.

§ 36. Забезпечення функціонування системи електронного документообігу

Система електронного документообігу (далі - СЕД), забезпечує безпаперовий режим документообігу у центральному апараті Нацдержслужби України її підвідомчих установах та територіальних органах.

Уніфікований перелік процедур Програма переведення, порядок організації, рольові інструкції у режимі безпаперового електронного документообігу, організація періодичних навчань персоналу, а також порядок подання заявок на технічне обслуговування системи електронного документообігу та схема реалізації підключення до відомчого електронного документообігу визначаються Порядком організації безпаперового електронного документообігу Нацдержслужби України та затверджуються наказом Нацдержслужби України.

§ 37. Забезпечення застосування електронного цифрового підпису

1. Загальні питання застосування електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) визначаються Законом України "Про електронний цифровий підпис" та постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1452 "Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності".

2. Метою застосування ЕЦП у Нацдержслужбі України є забезпечення юридичної значимості електронного документообігу.

3. Призначенням застосування ЕЦП у Нацдержслужбі є ідентифікація підписувача електронного документа.

4. У Нацдержслужбі України застосовується лише ЕЦП, що за своїм правовим статусом прирівнюються до власноручного підпису відповідно до вимог статті 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис".

§ 38. Супроводження офіційного та внутрішнього веб-сайтів

1. Оприлюднення інформації про діяльність Нацдержслужби України на офіційному веб-сайті здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" та наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25.11.2002 № 327/225 "Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади".

2. На офіційному веб-сайті розміщуються основні документи щодо проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціонального управління державною службою.

3. На внутрішньому веб-сайті розміщується інформація для внутрішнього користування, у тому числі, довідкова, призначена для працівників Нацдержслужби України, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Школи вищого корпусу державної служби.

4. Інформаційна структура, основні засади змістовного наповнення офіційного (української, російської, англійської версій) та внутрішнього веб-сайтів, терміни перекладу інформаційних матеріалів російською, англійською мовами та відповідальні за підготовку, розміщення і актуальність інформації в рубриках визначаються Порядком супроводження веб-сайтів Нацдержслужби України та затверджуються наказом Нацдержслужби.

§ 39. Використання систем IP-телефонії в Нацдержслужбі України

1. Системи IP-телефонії використовуються в Нацдержслужбі України з метою забезпечення голосового та відеозв'язку, захищеного обміну даними інформаційно-аналітичних систем.

2. Корпоративна IP-мережа системи Нацдержслужби України об'єднує користувачів центрального апарату Нацдержслужби України, територіальних органів, Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС та Школи вищого корпусу державної служби.

3. Для проведення презентацій, нарад, дистанційного навчання, спільного обговорення документів використовується система проведення відеоконференцій, яка забезпечує режим відеорозмови для учасників конференції, трансляцію зображення робочого столу або окремого вікна доповідача, а також ведення текстового обговорення з іншими учасниками конференції.

4. Основні правила користування IP-телефонією в системі Нацдержслужби України, правила користування обладнанням у режимах відеорозмов між користувачами, в режимах відеоконференцій, правила усунення тимчасової непрацездатності системи внаслідок збоїв, відповідальність за стан та збереження IP-обладнання, а також правила адміністрування систем IP-телефонії визначаються Порядком використання та адміністрування IP-телефонії в системі Нацдержслужби України та затверджуються наказом Нацдержслужби.

§ 40. Здійснення контролю за дотриманням законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства

1. Нацдержслужба України в межах повноважень здійснює контроль додержання в державних органах вимог законів України "Про державну службу" і "Про засади запобігання і протидії корупції", здійснює заходи щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

2. Здійснення заходів, пов'язаних з контролем за дотриманням законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства в центральному апараті Нацдержслужби України, територіальних органах та підвідомчих установах, в державних органах покладається на Контрольне управління.

3. Права, обов'язки і відповідальність посадових осіб, завдання та порядок проведення перевірок визначаються Порядком проведення перевірок, затвердженим наказом Нацдержслужби України та зареєстрованим в Мін'юсті.

4. Перевірки дотримання вимог додержання в державних органах, вимог Законів України "Про державну службу" і "Про засади запобігання і протидії корупції", проводяться планово, позапланово, з виїздом на місце або без виїзду.

5. Позапланові перевірки Нацдержслужбою України проводяться за рішенням вищих посадових осіб держави та Першого віце-прем'єр-міністра України, Голови Нацдержслужби України, територіальними органами - за окремим рішенням керівника територіального органу.

6. Обов'язковою умовою проведення виїзної перевірки є наявність затвердженого Головою Нацдержслужби України (керівника територіального органу) програми.

7. Проект програми перевірки розробляється Контрольним управлінням, структурним підрозділом територіального підрозділу, відповідальним за її проведення, на підставі планів роботи або відповідного рішення Голови Нацдержслужби України (керівника територіального органу).

8. За результатами перевірки складається довідка, яка підписується всіма членами робочої групи з проведення перевірки.

9. Контрольне управління здійснює і контролює реалізацію прийнятих рішень та рекомендацій щодо усунення виявлених порушень та недоліків і готує службову записку з пропозиціями щодо зняття питання з контролю.

10. Матеріали перевірок використовуються для підготовки відповідної інформації Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, керівництву Нацдержслужби України, а також річних звітів та під час наступних перевірок.

11. Контрольне управління проводить у встановленому порядку:

службові розслідування з питань дотримання державними службовцями вимог Закону України "Про державну службу", а також фактів порушення етики поведінки державного службовця;

спеціальні перевірки відомостей щодо кандидатів на зайняття посад, державних службовців, призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України.

12. Службові розслідування відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950, можуть бути проведені:

- у разі невиконання або неналежного виконання ними службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян;

- у разі недодержання ними законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства, порушення етики поведінки;

- на вимогу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з метою зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри;

- з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення.

12. Розгляд звернень громадян та юридичних осіб щодо додержання в державних органах вимог Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" здійснюється Контрольним управлінням за дорученням керівництва.

§ 41. Здійснення заходів із запобігання проявам корупції

1. Розробку заходів щодо запобігання корупційним проявам у центральному апараті та підвідомчих установах Нацдержслужби України та контроль за їх виконанням здійснює Контрольне управління.

2. Перевірку повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структурних підрозділів, територіальних органів та підвідомчих установ Нацдержслужби України, щодо причетності працівників Нацдержслужби України до вчинення корупційних правопорушень здійснює Контрольне управління.

3. Проведення заходів щодо виявлення конфлікту інтересів у центральному апараті, територіальних органах та підвідомчих установах Нацдержслужби України, а також дотримання державними службовцями професійної етики та надання роз'яснень з цього приводу покладається на Контрольне управління.

4. Працівники Контрольного управління можуть залучатися до проведення навчань з роз'яснень основних положень законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства, які проводяться в центральному апараті, територіальних органах та підвідомчих установах Нацдержслужби України.

5. Працівники Контрольного управління в межах повноважень Нацдержслужби забезпечують контроль додержання в державних органах вимог Законів України "Про державну службу" і "Про засади запобігання і протидії корупції", організацію здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

6. У разі необхідності до проведення вказаних заходів можуть бути залучені працівники Юридичного управління та інших підрозділів центрального апарату.

§ 42. Взаємодія із засобами масової інформації та інформування громадськості

1. З метою висвітлення діяльності Нацдержслужби України та її територіальних органів Відділ аналітичного забезпечення та взаємодії з громадськістю і ЗМІ забезпечує:

- підготовку та розміщення у засобах масової інформації інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції Нацдержслужби України, територіальних органів (інтерв'ю, статті, коментарі, прес-релізи тощо);

- організацію зустрічей керівництва Нацдержслужби України з представниками засобів масової інформації (прес-конференції, брифінги, круглі столи, громадські слухання, гарячі лінії тощо);

- проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації щодо діяльності Нацдержслужби України та реагування на критичні зауваження;

- взаємодію із засобами масової інформації під час проведення консультацій з громадськістю, надання їм необхідних інформаційно-аналітичних матеріалів.

§ 43. Залучення громадян до участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері державної служби

1. З метою забезпечення систематичної участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Нацдержслужби України, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері державної служби Нацдержслужба України проводить консультації з громадськістю.

2. Консультації з громадськістю проводяться із залученням Громадської ради при Нацдержслужбі України у встановленому порядку, зокрема відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

3. Нацдержслужба України створює необхідні умови для роботи Громадської ради.

4. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

5. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються Нацдержслужбою України під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

§ 44. Організація комунікативних заходів

1. Організацію підготовки та проведення комунікативних заходів забезпечують структурні підрозділи Нацдержслужби України в межах компетенції.

2. Структурний підрозділ, відповідальний за організацію комунікативного заходу, складає орієнтовний план його підготовки та проведення, який затверджується Головою Нацдержслужби України.

3. Матеріально-технічне забезпечення проведення комунікативних заходів здійснюється відповідно до затвердженого орієнтовного плану.

4. Комунікативні заходи проводяться, як правило, у наступних приміщеннях адмінбудівлі Нацдержслужби України: зала засідань (кімната 405), прес-центр (кімната 409) та конференц-зал Школи вищого корпусу державної служби (6 поверх).

5. Інформаційне повідомлення про проведення комунікативного заходу розміщується на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України та за необхідності - оприлюднюється в засобах масової інформації.

6. У Нацдержслужбі України чи за її участю можуть проводитись внутрішні та зовнішні комунікативні заходи.

7. Внутрішні комунікативні заходи - проводяться в центральному апараті Нацдержслужби України чи територіальних органах (семінари, консультативні і робочі групи та ін.).

Семінар - форма групової роботи за участю запрошених, мета якої - обмін інформацією з певної теми. Процеси планування та проведення конференцій і семінарів досить схожі між собою. Єдина різниця - тривалість обговорення, а відтак - кількість проблем/питань, винесених для дискусії. Якщо на конференції учасників залучено до обговорення комплексної проблеми (яку оцінюють з погляду правових, інституційних та організаційних аспектів), то на семінарі тему дискусії сформульовано вужче. Заходи мають досить обмежені результати (і в основному спрямовані на інформування про певну проблему, аніж на вироблення спільного рішення (варіантів).

Консультативні групи - вибрані учасники беруть участь в обговоренні для ухвалення рішень з визначеної теми. Завдання групи мають бути чітко визначені та доведені до відома всіх зацікавлених сторін.

"Гаряча лінія" - процес надання пропозицій чи отримання зауважень, коментарів телефоном щодо певної проблеми/питання. Зазвичай "гарячі лінії" проводять з першими особами (міністрами, керівниками органів, заступниками керівників органів), що уможливлює безпосередній контакт з особами, відповідальними за формування та реалізацію урядової політики.

8. Зовнішні комунікативні заходи - проводяться за участю запрошених, в тому числі представників громадськості (конференції, публічні слухання, колегії, громадські ради тощо).

Конференція - великі засідання тривалістю один чи декілька днів, присвячені одному ключовому питанню або темі, поділеній на вужчі питання.

Інтернет-конференція - процес інтерактивного обговорення в мережі Інтернет певного питання, проблеми. Інтернет-конференції можуть проводитись із залученням широкого загалу або передбачити залучення визначеного кола зацікавлених сторін. Оголошення про проведення інтернет-конференції розміщують на урядових сайтах (у разі проведення такого заходу органами державної влади) або на громадських сайтах, які користуються найбільшою популярністю серед недержавних організацій. Єдиною відмінністю від звичайної конференції є її інтерактивний характер.

Публічні слухання - комунікативний захід за участю зацікавлених представників широкого загалу громадськості та зацікавлених сторін, що передбачає обговорення, розгляд певного рішення (концепції, програми тощо).

Індивідуальні консультації - процес висловлення думки або поглядів вузькими спеціалістами/консультантами з питань, які є предметом інтересу органу влади.

Фокус-групи - структурований процес збору інформації, коли спеціально відібрані учасники забезпечують зворотний зв'язок щодо конкретних політичних рішень, проектів.

Громадські ради - групи громадян, яких обирають на основі репрезентативної вибірки для отримання зворотного зв'язку з різноманітних ініціатив.

Колегія - постійний консультативно-дорадчий орган, який утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

Опитування громадської думки - процес, коли ставлять визначеній цільовій групі певний набір попередньо перевірених питань. Метод використовують для збору фактичної інформації щодо ставлення громадян до певної проблеми. Результати опитування використовують для визначення та оцінки державних послуг. Опитування можуть проводитися телефоном, через особисті зустрічі та поштою.

Анкетування - процес заповнення зацікавленою стороною спеціальної форми (опитувальника) для визначення думки з певного питання. Анкетування, спрямоване на отримання зворотного зв'язку від громадян щодо певної ініціативи, консультування чи визначення рівня задоволення його послугами. Анкетування проводиться як безпосередньо, так і через розміщення низки питань на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України.

"Круглий стіл" - одна з форм суспільного обговорення ідей, питань, які мають відносини до широкого кола громадськості.

Громадські форуми (слухання) - широке обговорення групами інтересів та представниками громадянського суспільства певної сфери політики. Громадський форум є певною рамкою для спільного обговорення й опрацювання визначеного питання та забезпечення широкого кола громадськості. Основне завдання форуму - сформулювати компетентне громадське судження шляхом розвитку і стимулювання певного типу дискусії.

9. Організація підготовки та проведення комунікативних заходів у Нацдержслужбі України здійснюється відповідно до затвердженого плану заходу та передбачає:

план підготовки до проведення комунікативного заходу;

план проведення комунікативного заходу.

10. План підготовки та проведення комунікативного заходу передбачає:

підготовку та погодження Головою Нацдержслужби України порядку денного заходу;

підготовку пропозицій та формування списків учасників і виступаючих;

надсилання запрошень;

підготовку матеріалів для розповсюдження;

підготовку презентаційних матеріалів;

підготовку порядку ведення заходу;

тиражування матеріалів для учасників;

замовлення місць для проживання, зворотних квитків для від'їзду учасників (при потребі);

організація синхронного перекладу та стенограми (у разі потреби);

організація харчування або кави-брейк.

11. Порядок дій в день проведення комунікативного заходу передбачає:

підготовку приміщення для проведення заходу;

організацію перепустки учасників та запрошених;

реєстрацію учасників;

забезпечення роботи стенографіста та перекладачів (при потребі);

організацію ведення протоколу;

технічне забезпечення проведення заходу;

забезпечення учасників та запрошених роздатковими матеріалами;

роботу з представниками ЗМІ та забезпечення проведення прес-конференції/ брифінгу;

демонстрацію презентаційних матеріалів;

організацію харчування та здійснення обслуговування учасників під час перерви (кава-брейк - при потребі);

забезпечення висвітлення у ЗМІ проведення заходу.

12. У порядку денному комунікативного заходу зазначаються:

дата проведення;

місце проведення;

початок роботи;

перелік питань порядку денного з визначенням доповідачів та виступаючих з кожного питання;

регламент заходу.

13. У регламенті проведення комунікативного заходу зазначається його загальна тривалість та відповідно - тривалість доповідей, виступів, довідок і перерви.

§ 45. Видавнича діяльність

1. Нацдержслужба України відповідно до покладених на неї завдань видає журнал "Вісник державної служби", збірники з довідковими, науковими та науково-методичними матеріалами і працями з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

2. Метою підготовки та випуску науково-практичного журналу "Вісник державної служби України" є наукова, інформаційно-аналітична, експертна, методична підтримка розвитку державного управління, підвищення рівня інституційної спроможності державної служби України, та поінформованості державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, експертів у галузі публічної адміністрації, громадських організацій та громадян щодо обраної стратегії та завдань у процесі реформування державної служби та її адаптації до європейських стандартів.

3. Підготовка та випуск науково-практичного журналу "Вісник державної служби України" здійснюється з урахуванням положень Конституції України, Указу Президента України "Питання управління державною службою в Україні" від 18.07.2011 № 769, Законів України від 23.09.97 № 539/97-ВР "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", від 16.11.92 № 2782-XII "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Нацдержслужби України, доручень Голови Нацдержслужби України, рішень редколегії та Порядку підготовки та випуску науково-практичного журналу "Вісник державної служби України", затвердженим редакційною колегією від 15.11.2011.

4. Організаційне керівництво випуском науково-практичного журналу "Вісник державної служби України" здійснює редакційна колегія, персональний склад якої затверджується наказом Нацдержслужби України. Головою редакційної колегії є за посадою Голова Нацдержслужби України, відповідальним секретарем є за посадою директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

5. Робота редакційної колегії регулюється положенням про редакційну колегію.

6. Функції редакції науково-практичного журналу "Вісник державної служби України" здійснює Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

7. Структурні підрозділи Нацдержслужби України та установи, що входять до сфери її повноважень, протягом кварталу, що передує місяцю випуску науково-практичного журналу "Вісник державної служби України", забезпечують підготовку за напрямами діяльності:

1) звернень, інших матеріалів від перших осіб держави та Голови Нацдержслужби України з нагоди ключових урочистих подій у сфері державного управління та державної служби;

2) матеріалів офіційних законодавчих та нормативно-правових актів з питань державної служби;

3) роз'яснень та коментарів до законодавчих та нормативно-правових актів з питань державної служби;

4) матеріалів до рубрики "Кращий державний службовець";

5) інтерв'ю з посадовцями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших державних органів для висвітлення регіональних здобутків у впровадженні реформ;

6) кращих практик роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань впровадження адміністративної реформи та реформи державної служби;

7) методичних матеріалів з питань проходження державної служби та кадрової роботи;

8) аналітичних матеріалів за підсумками проведення ключових комунікативних заходів за участі Нацдержслужби України;

9) звітної інформації за завершеними науково-дослідними роботами щодо їх змісту та отриманих результатів.

8. Структурні підрозділи Нацдержслужби України щороку вносять пропозиції щодо передбачення у плані діяльності на наступний рік випуску збірників з довідковими, науковими та науково-методичними матеріалами і працями з актуальних питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Забезпечення випуску затверджених у плані діяльності публікацій здійснює Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу або інший структурний підрозділ за рішенням Голови Нацдержслужби України.

Розділ 8. Забезпечення діяльності

§ 46. Порядок здійснення контролю в центральному апараті Національного агентства України з питань державної служби, її підвідомчих установах та територіальних органів.

1. Порядок здійснення контролю в центральному апараті Нацдержслужби України, її підвідомчих установ та територіальних органів визначає основні засади організації контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, членів Уряду, звернень і запитів народних депутатів України, звернень від органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та від громадян, планових завдань та доручень Голови Нацдержслужби України, доручень першого заступника та заступника Голови Нацдержслужби.

2. Основні завдання:

забезпечення результативного, своєчасного та якісного виконання у межах повноважень Нацдержслужби України нормативно-правових актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів органів вищого рівня та інших документів, що надходять до Нацдержслужби України, планових завдань і доручень Голови Нацдержслужби України; доручень першого заступника та заступника Голови Нацдержслужби;

встановлення засад координації контрольної діяльності структурних підрозділів центрального апарату Нацдержслужби України при виконанні ними контрольних завдань;

поліпшення якості виконавської дисципліни у структурних підрозділах центрального апарату Нацдержслужби України, її територіальних органів, Центрі адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (далі - Центр), Школі вищого корпусу державної служби (далі - Школа) з питань контролю.

§ 47. Організація здійснення контролю

1. Організація контролю за виконанням документів

Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного та якісного їх виконання.

Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання (контрольні документи).

Обов'язковому контролю підлягає хід і терміни виконання зареєстрованих у Нацдержслужбі України документів, а саме:

законів України;

актів Президента України;

постанов Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України;

постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України;

звернень громадян;

рішень колегії Нацдержслужби України;

заходів річних та окремих планів роботи Нацдержслужби України;

наказів Нацдержслужби України;

доручень Голови Нацдержслужби України;

доручень першого заступника та заступника Голови Нацдержслужби України.

Контроль за виконанням інших документів встановлюється за окремими дорученнями Голови Нацдержслужби України.

Організацію контролю в Нацдержслужбі України за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра України здійснює перший заступник Голови Нацдержслужби України.

Перший заступник та заступник Голови Нацдержслужби України, директор Центру та директор Школи здійснюють координацію діяльності та забезпечують контроль за роботою підпорядкованих їм підрозділів, Центру та Школи щодо вирішення покладених на Нацдержслужбу України завдань.

Контроль за проходженням документів у Нацдержслужбі України, дотриманням Інструкції з діловодства, в межах повноважень, здійснює Відділ документального забезпечення Нацдержслужби України відповідно до вимог положень Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

Відповідальність за організацію виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі (наказі, розпорядженні, рішенні тощо), резолюції керівника та безпосередні виконавці.

У разі якщо документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання є працівник, який у резолюції зазначений першим.

У разі порушення терміну виконання оперативних (з терміном виконання: 3 робочих дні, 7 робочих днів, 30 робочих днів) та тривалих доручень (з терміном виконання: щотижня, щомісяця, щокварталу, щопівроку, щороку) Голови Нацдержслужби, особи, відповідальні за організацію виконання документів, а також співвиконавці, які несвоєчасно подали пропозиції для узагальнення несуть відповідальність.

Відповідальність за організацію та здійснення контролю щодо змісту, рівня підготовки та належного оформлення документів, які знаходяться на опрацюванні у відповідному підрозділі, несуть керівники структурних підрозділів центрального апарату Нацдержслужби України, її територіальних органів та підвідомчих установ, а також всі посадові особи, які візують документ.

Безпосередній контроль за виконанням документів здійснюють працівники, до посадових обов'язків яких входить здійснення поточного контролю та діловодства (далі - діловоди).

Контроль за виконанням територіальними органами доручень Голови, першого заступника та заступника Голови Нацдержслужби України здійснюється керівниками структурних підрозділів, до яких надіслано на виконання доручення, відповідно до сфери їх компетенції.

Вихідна кореспонденція підписується Головою Нацдержслужби України у термін робочого тижня та обов'язково реєструється у Відділі документального забезпечення, за винятком вихідних днів, коли можливість автоматизованої реєстрації відсутня.

Узагальнена інформація щодо контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, звернень і запитів народних депутатів України, доручень Голови Нацдержслужби України щотижня подається начальником Відділу документального забезпечення Голові Нацдержслужби України для розгляду на апаратних нарадах.

З метою посилення виконавської дисципліни за виконанням актів та доручень Президента України та Кабінету Міністрів України Відділом документального здійснюється облік персонально відповідальних за несвоєчасно виконані завдання, визначені актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України.

2. Порядок здійснення контролю за виконанням документів

Порядком здійснення контролю за виконанням документів передбачено здійснення щоденного контролю, який включає в себе:

план контролю за виконанням контрольних документів (випереджувальний моніторинг);

нагадування-попередження про закінчення термінів виконання документів (щопонеділка на наступні два тижні);

контроль за виконанням контрольних документів (термін виконання яких припадає на робочий тиждень з понеділка по п'ятницю).

Відділом документального забезпечення надсилається відповідальним діловодам структурних підрозділів, Центру та Школи або особам які їх заміщують, нагадування-попередження щодо виконання контрольних завдань: щопонеділка на наступні два тижні.

Надсилання нагадування-попередження здійснюється за допомогою електронної пошти.

Під час надсилання та отримання електронної пошти обов'язковими умовами є:

при створенні повідомлення - застосування опції, що підтверджує отримання електронної пошти (дія 1);

при отриманні повідомлення - надсилання відправнику електронної пошти повідомлення про її надходження (дія 2).

Нагадування-попередження не надаються щодо документів, які надходять на виконання із позначкою "Терміново".

Інформація щодо стану виконання територіальними органами доручень Голови Нацдержслужби, надсилається електронною поштою діловодами структурних підрозділів Нацдержслужби за напрямами діяльності до Відділу документального забезпечення щоп'ятниці до 12.00 разом із власними звітами.

Відділ документального забезпечення щоп'ятниці узагальнює отриману від структурних підрозділів та підвідомчих установ інформацію за тиждень та готує відповідні матеріали до питання про стан виконання контрольних документів для розгляду на щотижневих апаратних нарадах Нацдержслужби України.

За порушення терміну виконання доручення Голови Нацдержслужби солідарну відповідальність несуть особи, зазначені у розпорядчому документі (наказі, розпорядженні, рішенні тощо), резолюції керівника, безпосередні виконавці, діловоди та відповідальний працівник Відділу документального забезпечення відповідно до Положення про преміювання працівників Нацдержслужби.

3. Порядок здійснення контролю за виконанням доручень першого заступника та заступника Голови Нацдержслужби України.

Контроль за дотриманням структурними підрозділами Нацдержслужби України, її територіальних підрозділів, Центром та Школою термінів виконання доручень заступників Голови Нацдержслужби здійснюється Відділом документального забезпечення.

Контролю підлягають зареєстровані в Нацдержслужбі України документи, в яких встановлено завдання (контрольні документи), що надійшли в паперовому вигляді до Відділу документального забезпечення.

Контроль за дотриманням територіальними органами Нацдержслужби України термінів виконання доручень першого заступника та заступника Голови Нацдержслужби здійснюється керівниками структурних підрозділів відповідно до сфери їх компетенції.

Персональну відповідальність за невиконання або недотримання термінів виконання зазначених доручень несуть керівники структурних підрозділів Нацдержслужби України, керівники територіальних органів, директори Центру та Школи, а також безпосередні виконавці.

§ 48. Строки виконання документів

Голова Нацдержслужби України розглядає і особисто встановлює строк виконання завдань контрольних документів.

Термін виконання завдань встановлюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України", постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади", а також Законом України "Про статус народного депутата України".

У разі якщо Нацдержслужба України є співвиконавцем доручення, термін виконання встановлюється за 7 робочих днів до терміну виконання доручення першим виконавцем, відповідно до абзацу 2 даного пункту, а в разі термінових доручень - не пізніше ніж за 3 робочих дні.

У разі коли строк виконання у документі не зазначено, Головою встановлюється місячний термін його виконання від дати підписання цього документа. При необхідності строк виконання таких доручень може бути перенесено Головою Нацдержслужби за поданням заступника Голови Нацдержслужби з відповідним обґрунтуванням, яке подається на розгляд Голові Нацдержслужби за 3 дні до закінчення строку виконання доручення. У разі невиконання зазначених вимог, термін вважається таким, що не може бути перенесеним.

Проекти рішень або інформація про їх виконання стосовно актів Президента України, що надсилаються Кабінетом Міністрів України до Нацдержслужби України, подаються до Кабінету Міністрів України за 10 днів до закінчення місячного строку від дня підписання таких документів, якщо інший строк не зазначений в документі.

Виконання актів Президента України здійснюється відповідно до Указу Президента України від 26 липня 2005 року № 1132/2005 "Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України".

Завдання, визначені в актах Президента України, виконуються у строки, встановлені Президентом України.

Якщо в акті Президента України строк виконання завдань не визначено, його виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності актом Президента України.

Доопрацювання проектів документів, повернутих Кабінетом Міністрів України розробнику, проводиться не пізніше ніж у 5-денний строк після підписання відповідного доручення, якщо у дорученні не зазначено інше.

Датою виконання завдань, визначених рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів, які надаються відповідно до вимог законів, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, вважається дата реєстрації у Нацдержслужбі України документів, які містять інформацію про їх виконання, або проектів відповідних нормативно-правових актів.

§ 49. Порядок розгляду документів співвиконавцями

У разі якщо документ виконується кількома підрозділами (працівниками), відповідальним за узагальнення матеріалів є підрозділ (працівник), визначений у резолюції першим.

Пропозиції від співвиконавців надаються підрозділу (працівникові), що відповідає за скликання, не пізніше ніж за 5 робочих днів до внутрішнього контрольного терміну, визначеного Головою Нацдержслужби України, а в разі термінових доручень - не пізніше ніж за 3 робочих дні.

Відповідальність за якість поданих пропозицій несуть керівники структурних підрозділів центрального апарату, керівники територіальних органів Нацдержслужби України, визначених співвиконавцями.

Пропозиції від співвиконавців щодо узагальнення матеріалів, великих за обсягом надаються підрозділу (працівникові), який відповідає за скликання, згідно з термінами, встановленими відповідним планом-графіком, затвердженим керівництвом Нацдержслужби України.

У разі якщо контрольний документ надходить на виконання з позначкою "ТЕРМІНОВО", керівник підрозділу, відповідального за виконання документа в цілому, має право змінювати термін подання співвиконавцями відповідних пропозицій з огляду на обсяг матеріалів, які підлягають узагальненню, а за необхідністю - визначати як день, так і час їх подання.

§ 50. Порядок погодження проектів документів співвиконавцями

Внутрішнє погодження проектів документів, що розробляються на виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, проводиться не пізніше ніж у 2-денний строк після закінчення їх розроблення безпосереднім виконавцем.

Проекти таких документів розглядаються Головою Нацдержслужби України невідкладно (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади").

§ 51. Порядок перенесення термінів виконання доручень та зняття їх з контролю

Термін виконання контрольних документів може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а в разі її відсутності - посадовою особою, яка її офіційно заміщає.

Пропозиція щодо продовження строку виконання акта Президента України, надісланого Кабінетом Міністрів України, подається до Секретаріату Кабінету Міністрів України за 7 днів до закінчення встановленого строку (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади").

У разі необхідності продовжити строк виконання доручення Голови Нацдержслужби України термін може бути продовжено за обґрунтованим поданням першого заступника та заступника Голови Нацдержслужби України, яке подається не пізніше як:

за 1 робочий день, у разі якщо на виконання доручення відведено до 7 робочих днів;

за 3 робочі дні - до 30 календарних днів;

за половину терміну - більше 30 календарних днів, після проходження половини, відведеного на виконання доручення терміну, подання про перенесення терміну не розглядається.

Для цього готується подання про продовження терміну, яке в обов'язковому порядку погоджується заступником Голови Нацдержслужби.

Для зняття доручення з контролю готується подання з відповідним обґрунтуванням.

У разі якщо документ повертається Головою Нацдержслужби України головному виконавцю на доопрацювання, термін подання доопрацьованого документа визначається Головою Нацдержслужби України. У разі невизначення такого терміну - документ подається на підпис Голові Нацдержслужби України того ж дня.

Подання щодо перенесення терміну виконання доручень або зняття доручень з контролю, що знаходяться на виконанні в територіальних органах Нацдержслужби України, готуються у встановленому порядку структурними підрозділами Нацдержслужби, які є відповідальними за їх виконання, за напрямами діяльності на прохання керівників територіальних органів.

Після отримання документа з резолюцією Голови Нацдержслужби України щодо терміну доопрацювання або зняття доручення з контролю діловод надає копію доручення Голови Нацдержслужби України до Відділу документального забезпечення для продовження терміну виконання контрольного завдання або зняття з контролю.

Розділ 9. Організація роботи з документами

§ 52. Загальні положення

1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Національному агентстві України з питань державної служби, затвердженої наказом Нацдержслужби України, розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

2. Інструкція з діловодства встановлює загальні правила документування діяльності Нацдержслужби України і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів.

3. Організація роботи з документами, які містять службову інформацію, здійснюється згідно з Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893.

4. Здійснення контролю за організацією і веденням діловодства в Нацдержслужбі України покладається на першого заступника Голови Нацдержслужби України.

5. Відповідальність за організацію і ведення діловодства в Нацдержслужбі України покладається на Відділ документального забезпечення.

6. Ведення діловодства у структурних підрозділах покладається на одного із працівників підрозділу.

7. До основних видів роботи з документами належать:

приймання, розгляд і реєстрація вхідної кореспонденції;

робота з документами у структурних підрозділах;

підготовка документів для доповіді керівництву;

підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру;

підготовка та оформлення документів до засідань колегіальних органів;

оформлення копій та додатків до документів;

обробка та відправлення вихідної кореспонденції;

здійснення контролю за виконанням документів;

складення номенклатури та формування справ;

підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і штампів Нацдержслужби України.

{Текст взято з сайту Нацдержслужби України http://www.nads.gov.ua/}on top