Про окремі питання, пов'язані з набуттям чинності Закону України N 2464
Фонд втрати працездатності; Letter on January 13, 201101-16-45
Document v01-1598-11, current version — Adoption on January 13, 2011

         ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Л И С Т
13.01.2011 N 01-16-45
Виконавчим дирекціям
відділень Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

Про окремі питання, пов'язані з набуттям
чинності Закону України N 2464

У зв'язку з набуттям чинності з 1 січня 2011 року Закону
України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. N 2464-VI
( 2464-17 ) (далі - Закон N 2464) роз'яснюємо наступне.
1. Відповідно до положень Закону N 2464 ( 2464-17 ) Пенсійний
фонд на базі свого реєстру має створити Державний реєстр
загальнообов'язкового державного соціального страхування для
спільного користування усіма фондами соціального страхування.
Взяття на облік (зняття з обліку) страхувальників з 1 січня
2011 року здійснюватиметься органами Пенсійного фонду відповідно
до статті 5 Закону N 2464 ( 2464-17 ) та положень Порядку взяття
на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України
платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду
від 27.09.2010 р. N 21-6 ( z0995-10 ). Обмін інформацією з
Державного реєстру соціального страхування здійснюватиметься на
центральному рівні відповідно до Положення про Державний реєстр
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від
08.10.2010 р. N 22-1 ( z1005-10 ), та протоколів обміну
інформацією. У зв'язку з цим необхідно забезпечити відповідну
роз'яснювальну роботу, співпрацю з органами Пенсійного фонду щодо
поінформованості страхувальників про види та порядок надання
матеріального забезпечення та соціальних послуг, які надаються
Фондом, а також місцезнаходження районних, міжрайонних, міських
виконавчих дирекцій відділень Фонду.
2. Звіти по коштах Фонду за 2010 рік подаються за формою
Ф4-ФСС з ТВП ( va021598-09 ) з додатком за формою Ф 14
( vb021598-09 ). Останній день подання річної звітності 20 січня
2011 року.
3. Заборгованість страхувальників, яка має місце станом на
01.01.2011 р., повинна бути перерахована на рахунки районних,
міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду за місцем
обліку страхувальників.
4. Рядок 1 таблиці VI звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП
( va021598-09 ) втрачає інформативність, оскільки з 01.01.2011 р.
зупиняється виплата допомоги страхувальникам за принципом
"взаємозаліку" - за рахунок нарахованих страхових внесків. Вся
сума заборгованості, зазначена у рядку 12 таблиці III звіту за
формою Ф 4-ФСС з ТВП ( va021598-09 ) станом на 01.01.2011 р., має
бути відшкодована страхувальнику Фондом. Перерахування повинні
здійснюватися на рахунок страхувальника, зазначений в його звіті
(або в заявці).
5. Для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності,
вагітності та пологах, на поховання, яка нарахована
страхувальником після 01.01.2011 року (нарахована сума допомоги не
відображена в річному звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП)
( va021598-09 ), згідно част. 1 ст. 21 Закону N 2240 ( 2240-14 )
страхувальником для фінансування його робочим органом відділення
Фонду має подаватися заява-розрахунок за формою, затвердженою
постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. N 26 ( z0111-11 ) (на
даний час знаходиться на реєстрації в Міністерстві юстиції). Для отримання коштів за такими заявами відповідно до част. 2
статті 21 Закону N 2240 ( 2240-14 ) страхувальникам необхідно
відкрити окремий рахунок в банку (лист НБУ "Щодо відкриття
страхувальниками-роботодавцями окремих поточних рахунків" від
14.12.2010 р. N 25-111/2972-22535) ( v2972500-10 ), а
страхувальникам - бюджетним установам - у відповідному органі
Державного казначейства України (лист від 30.12.2010 р.
N 17-04/3353-24549) ( v4549506-10 ).
6. Отримавши кошти від органу Фонду, страхувальник
зобов'язаний виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності,
вагітності та пологах застрахованій особі не пізніше найближчого
дня, встановленого для виплати заробітної плати, а допомогу на
поховання - не пізніше наступного робочого дня після отримання
страхових коштів від Фонду. У разі, якщо сума отриманих
страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні
витрати на надання матеріального забезпечення у вказаний термін,
невикористані страхові кошти мають бути протягом трьох днів
повернуті органу Фонду, що здійснював фінансування. Отримані від
Фонду кошти не можуть бути використані на будь-які інші цілі.
Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути
спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на
підставі виконавчих документів.
7. Згідно част. 1 ст. 21 Закону N 2240 ( 2240-14 )
фінансування страхувальника на окремий рахунок має здійснюватися
протягом 10 робочих днів від надання належним чином оформленої
заяви-розрахунку. Для цього зведені заяви за формою, наведеною в
додатку до постанови правління Фонду від 22.12.2010 р. N 26
( z0111-11 ) (перша таблиця), мають бути оперативно направлені з
робочого органу Фонду до виконавчої дирекції відділення Фонду (як
правило до кінця дня, коли отримано заяви від страхувальників). Не
пізніше ніж на наступний день узагальнена заява відділення Фонду
має бути в електронному вигляді направлена до Виконавчої дирекції
Фонду.
8. 22.12.2010 р. постановою правління Фонду N 23 внесено
зміни до Інструкції про порядок складання та виконання бюджету
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 18.04.2003 р. N 10. Цими змінами з 2011 року припиняється
доведення до страхувальників з чисельністю більше ніж
300 працюючих кошторисів по коштах Фонду. Це пов'язано з
відсутністю контролю з боку органів Фонду за нарахуванням
страхувальниками єдиного внеску, тобто доходної частини бюджету
Фонду, а також неможливістю через це достовірно спрогнозувати
очікувані видатки окремих страхувальників. При цьому, у разі укладення Виконавчою дирекцією Фонду
договорів із санаторно-курортними закладами щодо надання
відповідних послуг застрахованим особам та членам їх сімей, до
страхувальників з чисельністю більше ніж 300 працюючих має бути
доведений план розподілу путівок згідно п. 2.7 Порядку отримання
застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного
лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого
постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 р. N 12 ( z0339-09 )
(із змінами та доповненнями). Для страхувальників з чисельністю працівників до 300 осіб,
фізичних осіб - підприємців та інших фізичних осіб, застрахованих
на добровільних засадах, складається зведений план розподілу
путівок та затверджується наказом директора робочого органу
відділення Фонду. Постановами правління Фонду від 22.12.2010 N 27 ( z0112-11 )
та N 31 ( z0113-11 ) (на даний час знаходяться на реєстрації в
Міністерстві юстиції) внесено зміни до Порядку часткового
фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду,
затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 N 16
( z0394-09 ), та Порядку фінансування оздоровлення дітей
застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок
коштів Фонду, затвердженого постановою правління Фонду від
25.02.2009 N 17 ( z0502-09 ). Цими змінами припиняється часткове
фінансування за рахунок нарахованих страхових внесків (шляхом
"взаємозаліку") санаторіїв-профілакторіїв та дитячих закладів
оздоровлення.
9. Статтею 10 Закону N 2464 ( 2464-17 ) та статтею 6 Закону
N 2240 ( 2240-14 ) визначено коло осіб, які можуть сплачувати
єдиний внесок (у тому числі відрахування на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та втратами, зумовленими похованням) на
добровільних засадах. Для добровільної участі у системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування до
територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання
подається відповідна заява з подальшим укладенням договору про
добровільну участь. У разі виявлення бажання з 1 січня 2011 року брати участь
(продовжувати брати участь) у загальнообов'язковому державному
соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності на добровільних засадах фізичним особам необхідно
звертатися з відповідною заявою до органів Пенсійного фонду. Водночас, звертаємо увагу на те, що призначення та виплата
матеріального забезпечення добровільно застрахованим особам та
фізичним особам - підприємцям, які сплачували єдиний податок, за
страховими випадками, які настали до 31.12.2010 року включно,
здійснюються робочими органами відділень Фонду в порядку та на
умовах, діючих до 01.01.2011 року.
10. Відповідно до положень підрозділу 8 "Особливості
справляння єдиного податку та фіксованого податку" розділу XX
"Перехідні положення" Податкового кодексу України ( 2755-17 ) з 1
січня 2011 року до Фонду не надходитимуть відрахування від єдиного
податку (крім єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року
за останній звітний (податковий) період 2010 року). Відповідно до статті 2 Прикінцевих положень Закону N 2464
( 2464-17 ) з 1 січня 2011 року суб'єкти підприємницької
діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування відповідно
до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98
( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва", розділу IV Декрету
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92
( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян", нараховують,
обчислюють та сплачують єдиний внесок відповідно до цього Закону
( 2464-17 ). Враховуючи зазначене, фізичні особи - підприємці, які обрали
спрощену систему оподаткування, матимуть право на матеріальне
забезпечення та соціальні послуги, що надаються відповідно до
Закону N 2240 ( 2240-14 ) за рахунок коштів Фонду, лише у разі
сплати єдиного внеску (у тому числі відрахувань на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності) на добровільних засадах. Рекомендуємо звернути увагу на роз'яснення ДПАУ від
29.12.2010 р. N 29263/7/15-0117 ( v2926837-10 ) щодо сплати
єдиного податку юридичними особами.
11. На період до повного погашення (стягнення) заборгованості
із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, та сум
штрафних санкцій, нарахованих та не сплачених (не погашених) у
період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків,
строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних
штрафних санкцій, за Фондом зберігаються повноваження щодо
контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати
страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони
були наділені до набрання чинності Закону N 2464 ( 2240-14 ).
12. Форма звітності по коштах Фонду за звітні періоди
2011 року має бути найближчим часом затверджена правлінням Фонду.
Пропонується у порядку подання цієї звітності передбачити
можливість її неподання тими страхувальниками, у яких відсутня
заборгованість по коштах Фонду і не відбувалося нарахування
допомоги застрахованим особам. Дане роз'яснення пропонуємо довести до відома робочих органів
відділення Фонду та страхувальників.
В.о. директора Е.Д.Ушаков
"Оплата праці"
N 2, 01, 2011on top