Document v0096388-16, invalid, current version — Loss of force on February 27, 2017, on the basis - v0126388-17

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

01.03.2016  № 96

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 126 від 27.02.2017}

(з основної діяльності)

Про затвердження Антикорупційної програми Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2016 рік

На виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" та з метою виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2016 рік, що додається.

2. Визначити відповідальним за координацію здійснення передбачених Антикорупційною програмою Державної служби України з надзвичайних ситуацій заходів першого заступника Голови Мельчуцького О.Г.

3. Керівникам територіальних органів, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС України до 31 березня 2016 року затвердити власні антикорупційні програми на 2016 рік. Інформацію про виконання заходу надати до Відділу власної безпеки та протидії корупції у друкованому та електронному вигляді (007dgb@mns.gov.ua).

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДСНС України:

від 19.09.2015 № 481 "Про організацію виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки";

від 03.12.2015 № 611 "Про затвердження Антикорупційної програми Державної служби України з надзвичайних ситуацій".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
01.03.2016  № 96

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2016 рік

Мета Програми

Метою Антикорупційної програми Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Антикорупційна програма ДСНС України) є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України) шляхом визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у діяльності ДСНС України, дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" та безумовного виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265.

Загальна політика ДСНС України щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах верховенства права, законності, відкритості, співробітництва, гласності, інших принципах організації й діяльності органів публічної влади.

Проблема, шляхи та способи її розв'язання

Згідно з проведеним аналізом стану протидії корупції ДСНС України за 2014 рік стосовно осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців та працівників системи ДСНС України (далі - працівники ДСНС України) територіальних органів, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС України (далі - підрозділи ДСНС України) правоохоронними органами внесено 25 відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за корупційні злочини та складено 10 адміністративних протоколів за порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Згідно з проведеним аналізом стану протидії корупції ДСНС України за 2015 рік стосовно працівників підрозділів ДСНС України правоохоронними органами внесено 20 відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за корупційні злочини та складено 1 адміністративний протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.

Таким чином, загальна кількість адміністративних і кримінальних проваджень стосовно працівників ДСНС України за 2015 рік порівняно з аналогічним періодом 2014 року зменшилася, що свідчить про позитивні зрушення в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства України.

Однією з основних проблем, пов'язаних із корупцією в діяльності ДСНС України, є відсутність виокремлення пріоритетних напрямків діяльності, спрямованих на відшукання ефективних шляхів її подолання; відсутність чітких заходів зі здійснення завдань, що сприятимуть суттєвому зниженню рівня корупції у системі ДСНС України.

Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, що існують в системі ДСНС України. Слід приділити увагу ризикам, що можуть виникнути в діяльності підрозділів ДСНС України.

Необхідно створити систему з виявлення, оцінки корупційних ризиків у діяльності ДСНС України, здійснити заходи з виявлення причин, що породжують такі ризики, та умови, що їм сприяють.

Пріоритетними напрямками у діяльності ДСНС України, зокрема, є:

створення дієвого механізму запобігання корупції в органах та підрозділах ДСНС України;

оцінка корупційних ризиків, виявлення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють, а також визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання;

впровадження антикорупційних заходів, забезпечення доброчесності працівників ДСНС України, формування їх негативного ставлення до корупції;

фінансовий контроль, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері державних закупівель;

посилення ефективності управління фінансовими ресурсами.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання ДСНС України Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265, визначено у додатку 1.

Завдання і заходи щодо запобігання та протидії корупції у підрозділах ДСНС України визначено у додатку 2.

Очікувані результати

Виконання мети Антикорупційної програми ДСНС України дасть змогу:

реалізувати антикорупційну політику ДСНС України;

створити дієвий механізм запобігання корупції у підрозділах ДСНС України;

виявити корупційні ризики у діяльності ДСНС України та здійснити усі можливі заходи для їх усунення;

удосконалити систему управлінського контролю з метою своєчасного виявлення корупційних правопорушень, інших зловживань посадових і службових осіб;

запобігти вчиненню правопорушень працівниками ДСНС України згідно з вимогами Закону України "Про запобігання корупції" та інших нормативно-правових актів у сфері антикорупційного законодавства.

Виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою ДСНС України, сприятиме в подальшому підвищенню рівня довіри суспільства до діяльності ДСНС України.

Моніторинг виконання та оцінка ефективності

Визначення пріоритетів, координація та моніторинг виконання програми ДСНС України, надання консультацій та порад з питань запобігання корупції здійснюється комісією з моніторингу виконання Антикорупційної програми ДСНС України (далі - Комісія) на чолі із заступником Голови ДСНС України, склад якої затверджується наказом ДСНС України. До складу Комісії входять представники Відділу власної безпеки та протидії корупції, інших заінтересованих структурних підрозділів апарату ДСНС України з числа керівного складу та представник Громадської ради при ДСНС України.

Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу на квартал. Підготовка та організація засідання Комісії покладається на Відділ власної безпеки та протидії корупції.

Рішення Комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку коригувальних дій щодо Антикорупційної програми ДСНС України.

У період між засіданням Комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми ДСНС України, формування пропозицій у разі необхідності її коригування та поточний моніторинг здійснюється Відділом власної безпеки та протидії корупції.

Незалежний громадський контроль за виконанням реалізації Антикорупційної програми ДСНС України здійснюється Громадською радою при ДСНС України.

Антикорупційна програма ДСНС України підлягає перегляду в разі внесення змін до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Антикорупційної програми ДСНС України здійснюється за рахунок асигнувань державного бюджету, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік для ДСНС України.

Начальник Відділу
власної безпеки
та протидії корупціїА. Семикопний


Додаток 1
до наказу ДСНС України
01.03.2016  № 96

ЗАХОДИ
з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265

Найменування заходу (із зазначенням номера пункту / номера завдання та номера заходу) постанови/Програми

Строк виконання, визначений постановою/Програмою

Зміст заходу в ДСНС України

Строк виконання в ДСНС України

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

7

Постанова

Подання до Міністерства юстиції України інформації про стан виконання програми (пункт 3)

Щороку до 15 лютого,
15 квітня, 15 липня і
15 жовтня

Подання інформації до Міністерства юстиції України

До 15 лютого, 15 квітня,
15 липня і 15 жовтня

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Подано відповідну інформацію до Міністерства юстиції України

У межах коштів державного бюджету

Програма

I. Формування та реалізація державної антикорупційної політики

Забезпечення укладення договорів про забезпечення доступу Національного агентства з питань запобігання корупції (Національне агентство) до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (завдання 1, захід 1)

Листопад 2015 р.

Укладення договорів про забезпечення доступу Національного агентства до інформаційних баз даних ДСНС України

У строки, визначені Національним агентством

Департамент організації заходів цивільного захисту

Укладені договори

У межах коштів державного бюджету

Забезпечення прямого доступу Національного агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (завдання 1, захід 1)

До 1 січня 2016 р.

Забезпечення доступу Національного агентства до інформаційних баз даних ДСНС України

Після укладення відповідних договорів

Департамент організації заходів цивільного захисту

Забезпечено доступ до баз даних

У межах коштів державного бюджету

Підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (завдання 1, захід 2)

Грудень 2016

Підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції

В органах, у яких приймаються антикорупційні програми, створено систему уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), спроможних забезпечувати виконання Закону України "Про запобігання корупції" відповідно до звіту Національного Агентства

У межах коштів державного бюджету

Проведення аналізу роботи уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважених осіб) (завдання 1, захід 2)

Червень 2016 р.

Проведення аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)

Червень 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Звіт за результатами аналізу підготовлено

У межах коштів державного бюджету

Забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) не рідше ніж двічі на рік (завдання 1, захід 2)

Відповідно до строків, визначених Національним агентством

Забезпечення участі працівників Відділу власної безпеки та протидії корупції, а також уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДСНС України та у тренінгах, організованих Національним агентством

Відповідно до строків, визначених Національним агентством

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Охоплено навчанням не менше 50 % штатної чисельності уповноважених підрозділів

У межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги

II. Запобігання корупції

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах (завдання 8, захід 5)

2016-2017 роки

Забезпечити на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодувати шкоду, заподіяну рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

2016 рік

Відділ власної безпеки та протидії корупції
Департамент персоналу
Юридичне управління
Департамент економіки і фінансів

Статистичні дані щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності, відшкодування шкоди, заподіяної в умовах конфлікту інтересів, надіслано до Агентства (за умови виявлення фактів конфлікту інтересів)

У межах коштів державного бюджету

Забезпечення затвердження антикорупційних програм у центральних та місцевих органах виконавчої влади

Щороку до 1 березня

Забезпечення затвердження антикорупційної програми у ДСНС України

До 1 березня 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції - координація, інші структурні підрозділи - в межах компетенції

Програму на відповідний рік затверджено

У межах коштів державного бюджету

Забезпечення розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг (завдання 15, захід 2)

2015-2016 роки

Забезпечення розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг

2016 рік

Департамент державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту

Спрощена форма декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки сприятиме усуненню передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністративної процедури з реєстрації вказаної декларації інтегрованими прозорими офісами - центрами надання адміністративних послуг.

У межах коштів державного бюджету

Забезпечення затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (завдання 16, захід 1)

Щороку до 1 квітня

Забезпечити затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах сфери управління ДСНС України

До 1 квітня 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Затверджено антикорупційні програми на державних підприємствах та визначено уповноважених осіб з їх реалізації

У межах коштів державного бюджету

Провести аналіз доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію, подання пропозицій щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу (у тому числі шляхом здешевлення)

Березень 2016 р.

Проведення аналізу доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію, подання пропозицій щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу (у тому числі шляхом здешевлення)

Березень 2016 р

Департамент державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту

На підставі проведення відповідного аналізу вирішено питання про наявність чи відсутність надання пропозицій щодо внесення змін до законодавства до Кабінету Міністрів України

У межах коштів державного бюджету

Начальник Відділу
власної безпеки
та протидії корупціїА. Семикопний


Додаток 2
до наказу ДСНС України
01.03.2016  № 96

ЗАХОДИ
щодо запобігання і протидії корупції у підрозділах ДСНС України

Найменування завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

Створення ефективного механізму системи запобігання і протидії корупції у системі ДСНС України

1. Затвердження антикорупційних програм в апараті та підпорядкованих підрозділах ДСНС України

1.1. Подання до Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС інформації про здійснення заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 у 2015 році

До 5 квітня, 5 липня,
5 жовтня 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Відповідну інформацію подано

У межах коштів державного бюджету

1.2. Надання роз'яснень підрозділам ДСНС України щодо розроблення антикорупційних програм

Лютий-березень 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Відповідні роз'яснення надано

У межах коштів державного бюджету

1.3. Забезпечення затвердження антикорупційних програм на державних підприємствах сфери управління ДСНС України

Лютий-березень 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Окреме доручення підготовлено.
Антикорупційні програми затверджено

У межах коштів державного бюджету

1.4. Забезпечення затвердження антикорупційних програм у підрозділах ДСНС України

Лютий-березень 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Наказ підготовлено.
Антикорупційні програми затверджено

У межах коштів державного бюджету

1.5. Проведення перевірок у підрозділах сфери управління ДСНС України щодо дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" у частині затвердження та виконання антикорупційних програм

Протягом 2016 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Довідки за результатами проведених перевірок підготовлено

У межах коштів державного бюджету

2. Забезпечення ефективності Антикорупційної програми ДСНС України

2.1. Створення комісії з координації та моніторингу Антикорупційної програми ДСНС України

Березень 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції,
інші заінтересовані структурні підрозділи апарату ДСНС України

Наказ ДСНС про створення комісії

У межах коштів державного бюджету

2.2. Засідання комісії з координації та моніторингу Антикорупційної програми ДСНС України з метою:
організації роботи комісії;
щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ДСНС України;
формування можливих пропозицій з коригування Антикорупційної програми ДСНС України

Березень, червень, вересень, грудень 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Протокол засідання комісії

У межах коштів державного бюджету

Корупційні ризики, визначення завдань та заходів, спрямованих на їх подолання

1. Оцінка корупційних ризиків за напрямками діяльності структурних підрозділів ДСНС України

1.1. Виявлення корупційних ризиків за напрямками структурних підрозділів ДСНС України.

Березень 2016 р.

Структурні підрозділи ДСНС України

Окреме доручення підготовлено

У межах коштів державного бюджету

1.2. Визначення причин, що породжують корупційні ризики, та умови, що їм сприяють

Березень 2016 р.

Структурні підрозділи ДСНС України

Окреме доручення підготовлено

У межах коштів державного бюджету

2. Усунення корупційних ризиків

2.1. Аналіз корупційних ризиків

Квітень- травень 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Аналіз підготовлено

У межах коштів державного бюджету

2.2. На основі аналізу корупційних ризиків визначення заходів, спрямованих на усунення останніх, із зазначенням осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Травень-червень 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції
Відповідні структурні підрозділи

Наказ підготовлено

У межах коштів державного бюджету

Провадження антикорупційних заходів, забезпечення доброчесності працівників підрозділів ДСНС України, формування негативного ставлення до корупції

1. Зміцнення кадрової політики

1.1. Здійснення заходів з недопущення корупційних ризиків та правопорушень під час роботи з персоналом (кадрами)

Протягом 2016 р.

Департамент персоналу

Зменшено кількість правопорушень під час роботи з персоналом (кадрами)

У межах коштів державного бюджету

1.2. Приведення Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 593, у відповідність із Законом України "Про запобігання корупції"

До 1 липня 2016 р.

Департамент персоналу

Норми Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 593, приведено у відповідність з чинним законодавством

У межах коштів державного бюджету

1.3. Розгляд на робочих нарадах з керівним складом та працівниками питань дієвості заходів щодо попередження корупційних правопорушень під час роботи з персоналом (кадрами)

Протягом 2016 р.

Департамент персоналу

Наради, бесіди проведено

У межах коштів державного бюджету

1.4. Забезпечення роботи утворених у ДСНС України постійно діючих комісій з питань кадрової роботи, дотримання регламентів роботи таких комісій

Протягом 2016 р.

Департамент персоналу

Засідання комісій проведено

У межах коштів державного бюджету

1.5. Забезпечення організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників на постійній основі з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, обізнаності із законодавством щодо доброчесності на публічній службі

Протягом 2016 р.

Департамент персоналу

Участь працівників ДСНС України у перепідготовці, підвищенні кваліфікації забезпечено

У межах коштів державного бюджету

2. Провадження антикорупційних заходів, подання звітності територіальними підрозділами (спеціалістами) з питань запобігання та виявлення корупції системи ДСНС України

2.1. Планування роботи зі здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, проведення планових перевірок

Грудень 2016 р.

Територіальні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції ГУ (У) ДСНС України в областях, м. Києві

Річний план роботи та графіки проведення планових перевірок структурних та підпорядкованих підрозділів підготовлено

У межах коштів державного бюджету

2.2. Здійснення превентивних заходів, проведення масово-роз'яснювальної роботи

Протягом 2016 р.

Територіальні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції ГУ (У) ДСНС України в областях, м. Києві

Рівень обізнаності особового складу та працівників органів цивільного захисту з нормами антикорупційного законодавства, формування принципів відповідальності за їх порушення підвищено

У межах коштів державного бюджету

2.3. Прийняття протокольних рішень, направлених на покращення профілактичної роботи у напрямку здійснення антикорупційних заходів.
Розгляд стану роботи з протидії корупції окремим питанням на колегії територіального органу ДСНС України.

Протягом 2016 р.

Територіальні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції ГУ (У) ДСНС України в областях, м. Києві

Питання запобігання та протидії корупції у протокольних рішеннях нарад висвітлено

У межах коштів державного бюджету

2.4. Проведення розширеного семінару-наради з начальницьким складом територіального органу ДСНС України із залученням представників інших органів виконавчої влади, які здійснюють контроль у сфері запобігання і протидії корупції

Раз на рік

Територіальні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції ГУ (У) ДСНС України в областях, м. Києві

Семінар-нараду проведено

У межах коштів державного бюджету

2.5. Проведення у системі службової підготовки заняття з питань антикорупційного законодавства та його практичного застосування

Раз на квартал

Територіальні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції ГУ (У) ДСНС України в областях, м. Києві

Проведено заняття у системі службової підготовки

У межах коштів державного бюджету

2.6. Проведення постійного моніторингу стану виконання вимог чинного антикорупційного законодавства, причин і умов, що сприяють скоєнню злочинів та правопорушень корупційного характеру

Протягом 2016 р.

Територіальні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції ГУ (У) ДСНС України в областях, м. Києві

Звіти направлено до апарату ДСНС України

У межах коштів державного бюджету

3. Перевірка дотримання вимог антикорупційного законодавства

3.1. Проведення перевірок дотримання вимог антикорупційного законодавства

Протягом 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Довідки, доповідні записки підготовлено

У межах коштів державного бюджету

3.2. Аналіз звітів уповноважених підрозділів

Щокварталу

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Зведені таблиці показників роботи уповноважених підрозділів підготовлено

У межах коштів державного бюджету

Фінансовий контроль та здійснення заходів із попередження конфлікту інтересів

1. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1.1. Організація подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави

Березень 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Окреме доручення підготовлено

У межах коштів державного бюджету

1.2. Збір декларацій осіб, уповноваженими на виконання функцій держави за 2015 рік

Березень 2016 р.

Департамент персоналу

Декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за 2015 рік подано

У межах коштів державного бюджету

1.3. Перевірка фактів своєчасності подання декларацій

До 15 квітня 2016 р.

Департамент персоналу

Звіт про надання декларацій надано керівництву ДСНС України. У разі наявності правопорушень спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції поінформовано

У межах коштів державного бюджету

1.4. Перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів

До 30 квітня 2016 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції
Департамент персоналу

Звіт про надання декларацій надано керівництву ДСНС України.
За наявності правопорушень спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції поінформовано.

У межах коштів державного бюджету

2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

2.1. Контроль за вживанням заходів працівниками щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів

Протягом 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Доповідну керівнику ДСНС України підготовлено (за наявності порушення)

У межах коштів державного бюджету

2.2. Організація подачі територіальними підрозділам статистичних даних щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності, відшкодування шкоди, заподіяної в умовах конфлікту інтересів (у разі виявлення конфлікту інтересів)

Протягом 2016 р.

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Щоквартальні звіти

У межах коштів державного бюджету

Запобігання корупції у сфері державних закупівель

1. Підвищення прозорості у проведенні державних закупівель

1.1. Проведення державних закупівель через систему електронних торгів

Протягом 2016 р.

Департамент ресурсного забезпечення

Економія бюджетних коштів

У межах коштів державного бюджету

2. Залучення представників засобів масової інформації та громадських організацій до процедур закупівель

2.2. Забезпечення доступу представників ЗМІ до інформації на всіх етапах проведення процедур закупівель

Протягом 2016 р.

Департамент ресурсного забезпечення

Прозорість у проведенні державних закупівель

в межах коштів державного бюджету

3. Підвищення кваліфікаційного рівня членів комітету з конкурсних торгів

3.3. Проходження відповідних навчань, участь у конференціях, семінарах тощо із залученням представників Держфінінспекції, Рахункової палати, МВС, СБУ тощо

Протягом 2016 р.

Департамент ресурсного забезпечення

Фахова підготовленість членів комітету конкурсних торгів

У межах коштів державного бюджету

Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами

1. Удосконалення механізму використання коштів державного бюджету.

1.1. Проведення заходів щодо зменшення ризиків пов'язаних з несвоєчасним використанням бюджетних коштів, утворенням простроченої дебіторської або небюджетної кредиторської заборгованості.

Протягом 2016 р.

Департамент економіки і фінансів

Цільове використання коштів

У межах коштів державного бюджету

1.2. Проведення заходів щодо зменшення ризиків, пов'язаних з завищенням потреби в бюджетних коштах, завищення ціни товарів (робіт, послуг), проведенням недосконалої переговорної процедур.

Протягом 2016 р.

Департамент ресурсного забезпечення

Цільове використання коштів

У межах коштів державного бюджету

2. Автоматизоване запровадження централізованого ведення обліку

2.2. Доопрацювання програмного забезпечення "Парус" щодо імплементації до специфіки роботи системи ДСНС України

Протягом 2016 р.

Департамент економіки та фінансів
Департамент ресурсного забезпечення

Якість ведення фінансово-господарської діяльності та забезпечення попереднього контролю

У межах коштів державного бюджету

Начальник Відділу
власної безпеки
та протидії корупціїА. Семикопний

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua}on top