Document v0088581-07, current version — Revision on January 14, 2008, on the basis - v0024581-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.03.2007 N 88

Про затвердження Порядку розгляду
запитів і звернень народних депутатів України,
які надходять на адресу Мінпромполітики України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики
N 24 ( v0024581-08 ) від 14.01.2008 }

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від
7 вересня 2006 р. N 1284 ( 1284-2006-п ) "Про співробітництво
Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України",
забезпечення вимог Закону України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ), підвищення рівня організації роботи із
зверненнями народних депутатів України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розгляду запитів і звернень народних
депутатів України, які надходять на адресу Мінпромполітики
України, що додається.
2. Директору Департаменту адміністративно-господарського
забезпечення Горнику В.Г. інформувати першого заступника Міністра
Немілостівого В.О. та начальника Відділу зв'язків з Верховною
Радою України Давидчука М.М. щодо всієї вхідної документації, яка
стосується взаємодії Міністерства з Верховною Радою України. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики N 24 ( v0024581-08 ) від 14.01.2008 }
3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства всю
вихідну документацію, яка стосується взаємодії Міністерства з
Верховною Радою України (законопроекти, що подаються до Кабінету
Міністрів України, експертні висновки на проекти законів, внесених
суб'єктами законодавчої ініціативи, проекти відповідей на запити
та звернення народних депутатів України, проекти листів до
комітетів та депутатських фракцій Верховної Ради України тощо) в
обов'язковому порядку візувати у Відділі зв'язків з Верховною
Радою, заступника Міністра (за напрямком) та першого заступника
Міністра Немілостівого В.О. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики N 24 ( v0024581-08 ) від 14.01.2008 }
4. Директору Департаменту адміністративно-господарського
забезпечення Горнику В.Г. при відправленні кореспонденції
додержуватись пункту 3 цього наказу.
5. Департаментам та самостійним структурним підрозділам
Міністерства щомісячно (до 20 числа наступного за звітним місяцем)
надавати до Відділу зв'язків з Верховною Радою України інформацію
щодо розгляду запитів і звернень народних депутатів України.
6. Відділу зв'язків з Верховною Радою України щоденно вести
моніторинг роботи, пов'язаної з розглядом звернень та запитів,
систематично готувати матеріали в формі довідок, звітів у строки,
визначені Планом роботи Міністерства.
7. Вважати такими, що втратили чинність: наказ
Мінпромполітики України від 19.01.2005 N 26 "Про затвердження
Порядку розгляду запитів і звернень народних депутатів України,
які надходять на адресу Мінпромполітики України" та розпорядження
Мінпромполітики України від 11.02.2004 N 12-р "Про підсумки роботи
із запитами і зверненнями народних депутатів".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Немілостівого В.О. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики N 24 ( v0024581-08 ) від 14.01.2008 }
Міністр А.І.Головко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпромполітики
України
06.03.2007 N 88

ПОРЯДОК
розгляду запитів і звернень
народних депутатів України, які надходять
на адресу Мінпромполітики України

1. Загальні положення
Відповідно до положень п. 1 ст. ст. 15, 16 Закону України
"Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) народний
депутат України (далі - народний депутат) має право на
депутатський запит та депутатське звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб,
керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм
власності та підпорядкування, об'єднань громадян з питань,
пов'язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді
порушених ним питань. Депутатський запит - викладена в письмовій формі вимога
народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради
України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до
Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету
Міністрів України, інших органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, також до керівників підприємств,
установ, і організацій, розташованих на території України,
незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну
відповідь з питань, віднесених до їх компетенції. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі
пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників
підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити
певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань,
віднесених до їх компетенції.
2. Порядок реєстрації та розгляду звернень та запитів
Робота щодо розгляду запитів і звернень народних депутатів
здійснюється відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 )
та цього Порядку.
2.1 Діловодство за зверненнями народних депутатів ведеться
окремо від інших видів діловодства згідно з номенклатурою і
покладається на Департамент адміністративно-господарського
забезпечення (далі - Департамент) та спеціально призначених для
цього посадових осіб у структурних підрозділах Міністерства. Відповідальність за стан діловодства за запитами і
зверненнями народних депутатів несуть керівники самостійних
структурних підрозділів Міністерства.
2.2 Усі запити і звернення, що надійшли, приймаються та
централізовано реєструються у день їх надходження в Департамент за
допомогою спеціальної комп'ютерної програми.
2.3 Реєстраційний штамп запиту або звернення, як і інших
вхідних документів, ставиться на нижньому полі першого аркуша
документа праворуч або на іншому вільному від тексту місці, крім
місця, призначеного для підшивки.
2.4 У резолюції, яка накладається на листі народного
депутата, відповідальним виконавцем визначається структурний
підрозділ Міністерства. Копія листа надається Відділу зв'язків з
Верховною Радою України для врахування в роботі.
2.5 Відділ зв'язків з Верховною Радою України, отримавши від
Департаменту копію запиту (звернення) народних депутатів України,
висловлює пропозиції щодо належного виконання конкретного
звернення (запиту), шляхів їх вирішення.
2.6 Звернення народних депутатів, що надійшли від Кабінету
Міністрів України, Секретаріату Президента України та інших
органів центральної виконавчої влади розглядаються на тих саме
підставах, що і звернення, отримані безпосередньо від народних
депутатів. У разі супроводу звернення народного депутата
дорученням Кабінету Міністрів України разом з інформацією до
Кабінету Міністрів України подається проект відповіді народному
депутату.
2.7 Відповідно до п. 2 ст. 15 Закону України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ) Міністерство зобов'язане
протягом 15 днів з моменту одержання запиту розглянути його і дати
письмову відповідь. У разі неможливості розгляду запиту народного
депутата у визначений строк, Мінпромполітики зобов'язано письмово
повідомити про це Голову Верховної Ради України та народного
депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради
України, який вніс (які внесли) запит і запропонувати інший строк,
який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту.
Копії листів надаються у Відділ зв'язків з Верховною Радою
України. Строк розгляду депутатського запиту, з урахуванням
провадження, не може перевищувати 30 днів з моменту його
одержання.
2.8 Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ) Міністерство зобов'язане
протягом 10 днів з моменту одержання звернення розглянути його і
дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення
народного депутата у визначений строк, його повідомляють про це
офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду.
Копії листів надаються у Відділ зв'язків з Верховною Радою
України. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням
продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його
одержання.
2.9 Відповідно до п. 3 ст. 17 Закону України "Про комітети
Верховної Ради України" ( 116/95-ВР ) звернення від Комітетів
розглядаються в порядку, передбаченому Законом України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ) для депутатських звернень,
тобто в 10-денний строк.
2.10 Розгляд звернень депутатів обласних, міських, селищних,
сільських рад, народних депутатів України попередніх скликань
здійснюється центральними органами виконавчої влади відповідно до
Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) у строки,
передбачені статтею 20, тобто в місячний строк.
2.11 Листи помічників - консультантів народних депутатів
України, які надруковані на бланках "Народний депутат України", не
розглядаються, а надсилаються до Комітету Верховної Ради України з
питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи
Верховної Ради України.
2.12 Відповідно до п. 3 ст. 16 Закону України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ) народний депутат, який
направив звернення, може бути присутній при його розгляді, про що
він повідомляє Міністерство. Посадова особа, відповідальна за
розгляд звернення народного депутата, зобов'язана завчасно, але не
пізніше ніж за день повідомити народного депутата про час і місце
розгляду звернення.
2.13 Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ) відповідь на депутатське
звернення підписує Міністр промислової політики України або
посадова особа, яка його заміщає. Крім випадків, якщо звернення
адресоване особисто і безпосередньо одному із заступників
Міністра.
2.14 Контроль за виконанням знімається тільки після надання
народному депутату остаточної відповіді, прийняття відповідного
рішення і вжиття заходів щодо запиту або звернення.
2.15 У разі, якщо за результатами розгляду звернень даються
письмові та усні (у випадку особистого прийому) відповіді,
робиться відповідний запис у реєстраційно-контрольних формах та у
документах справи на вільному від тексту місці останнього аркуша
(крім місця, призначеного для підшивки) або в окремій довідці.
2.16 Контроль за роботою з питань депутатських запитів і
звернень особисто здійснює перший заступник Міністра відповідно до
розподілу функціональних обов'язків через керівників самостійних
структурних підрозділів і Департамент.
2.17 Виконавці виконують роботу щодо розгляду звернень
(запитів) і про результати доповідають відповідному керівнику та
інформують Департамент. При здійсненні контролю звертається увага на строки і повноту
розгляду порушених питань, законність і обґрунтованість прийнятих
за ними рішень, своєчасність їх виконання і відправлення
відповідей.
3. Зберігання звернень
3.1 Оригінал звернення народного депутата України та
документи з його виконання зберігаються в структурному підрозділі
Міністерства упродовж 10 років відповідно до Інструкції з
діловодства (п. 6.4). У Відділі зв'язків з Верховною Радою України
залишається копія звернення (запиту) разом з копіями надісланих
відповідей.
3.2 Відповідно до п. 6.5 Інструкції з діловодства по
закінченню зазначеного строку ці справи повинні здаватися до
архіву Міністерства для наступного знищення, про що складається
відповідний акт експертною галузевою комісією з питань визначення
цінності документів.
Начальник Відділу зв'язків
з Верховною Радою України М.М.Давидчукon top