Document v0084506-09, invalid, current version — Loss of force on March 10, 2010, on the basis - v0078506-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
05.03.2009 N 84
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
казначейства
N 78 ( v0078506-10 ) від 10.03.2010 після складання
та подання звітів про виконання місцевих бюджетів за
2009 рік }
Щодо затвердження Інструкції
про порядок заповнення форм місячної
та квартальної звітності про виконання
місцевих бюджетів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства
N 116 ( v0116506-09 ) від 24.03.2009
N 253 ( v0253506-09 ) від 25.06.2009
N 300 ( v0300506-09 ) від 22.07.2009
N 431 ( v0431506-09 ) від 13.10.2009
N 465 ( v0465506-09 ) від 06.11.2009
N 558 ( v0558506-09 ) від 31.12.2009 }

З метою забезпечення складання місячної та квартальної
звітності про виконання місцевих бюджетів відповідно до вимог
статті 58 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення органами
Державного казначейства форм місячної та квартальної звітності про
виконання місцевих бюджетів, що додається.
2. Встановити, що органи Державного казначейства України
місячний та квартальний звіт про виконання місцевих бюджетів
складають з урахуванням вимог Інструкції, затвердженої цим
наказом, починаючи зі звіту за лютий 2009 року.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного
казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо
забезпечення виконання вимог цього наказу.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома та керівництва в роботі самостійних структурних
підрозділів Державного казначейства України та головних управлінь
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
5. Інструкцію про порядок заповнення органами Державного
казначейства форм місячної та квартальної звітності про виконання
місцевих бюджетів, затверджену заступником голови Державного
казначейства України 23.02.2007, вважати такою, що втратила
чинність.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова Т.Я.Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
05.03.2009 N 84

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення форм місячної
та квартальної звітності про виконання
місцевих бюджетів

1. Інструкція про порядок заповнення форм місячної та
квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів (далі -
Інструкція) розроблена відповідно до вимог Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ), Закону України про Державний бюджет України
на відповідний рік, постанови Кабінету Міністрів України від
28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ", наказу Міністерства фінансів
України від 27.12.2001 N 604 ( v0604201-01 ) "Про бюджетну
класифікацію та її запровадження", Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 04.11.2002 N 205 ( z0919-02 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за
N 919/7207, Правил складання звітності про виконання місцевих
бюджетів, затверджених наказом Державного казначейства України від
08.10.2004 N 173 ( z1387-04 ) та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 28.10.2004 за N 1387/9986, Положення про
організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання
державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства,
Плану рахунків ( v0119506-00 ) бухгалтерського обліку виконання
державного та місцевих бюджетів (далі - План рахунків), Інструкції
по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання
державного та місцевих бюджетів, затверджених наказом Державного
казначейства України від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ).
2. Місячна та квартальна звітність про виконання місцевих
бюджетів складається за формами, затвердженими наказом Державного
казначейства України від 20.02.2007 N 47 ( v0047506-07 ), та у
порядку, передбаченому цією Інструкцією.
3. Місячна звітність про виконання місцевих бюджетів
складається та подається у такому обсязі:
3.1 Місячна звітність про виконання місцевих бюджетів
складається та подається у такому обсязі: форми N 2ммб "Звіт про виконання місцевих бюджетів" (додаток
2 до наказу Державного казначейства України від 20.02.2007 N 47)
( v0047506-07 ); форма N 7м(к)мб "Звіт про бюджетну заборгованість" (додаток 5
до наказу Державного казначейства України від 20.02.2007 N 47)
( v0047506-07 ); "Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій
та субвенцій, отриманих з державного бюджету" (додаток 7 до наказу
Державного казначейства України від 20.02.2007 N 47)
( v0047506-07 ); "Інформація про виконання захищених статей видатків місцевих
бюджетів" (додаток 8 до наказу Державного казначейства України від
20.02.2007 N 47) ( v0047506-07 ); "Інформація про використання коштів з резервного фонду"
(додаток 9 до наказу Державного казначейства України від
20.02.2007 N 47) ( v0047506-07 ).
3.2. Квартальна звітність про виконання місцевих бюджетів
складається та подається у такому обсязі: форма N 1кмб "Звіт про фінансовий стан (баланс)" (додаток 1
до наказу Державного казначейства України від 20.02.2007 N 47)
( v0047506-07 ); форма N 2кмб "Звіт про виконання місцевих бюджетів"
(додаток 3 до наказу Державного казначейства України від
20.02.2007 N 47) ( v0047506-07 ); форма N 3кмб "Звіт про рух грошових коштів" (додаток 4 до
наказу Державного казначейства України від 20.02.2007 N 47)
( v0047506-07 ); форма N 7м(к)мб "Звіт про бюджетну заборгованість" (додаток 5
до наказу Державного казначейства України від 20.02.2007 N 47)
( v0047506-07 ); "Звіт про надходження та використання коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів"
(додаток 6 до наказу Державного казначейства України від
20.02.2007 N 47) ( v0047506-07 ); "Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій
та субвенцій, отриманих з державного бюджету" (додаток 7 до наказу
Державного казначейства України від 20.02.2007 N 47)
( v0047506-07 ); "Інформація про виконання захищених статей видатків місцевих
бюджетів" (додаток 8 до наказу Державного казначейства України від
20.02.2007 N 47) ( v0047506-07 ); "Інформація про використання коштів з резервного фонду"
(додаток 9 до наказу Державного казначейства України від
20.02.2007 N 47) ( v0047506-07 ).
4. Форма N 1кмб "Звіт про фінансовий стан (баланс)" (додаток
1 до наказу Державного казначейства України від 20.02.2007 N 47)
( v0047506-07 ) складається щоквартально, станом на перше число
місяця, наступного за звітним періодом, на підставі даних
синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за
рахунками 1-5 класів Плану рахунків ( v0119506-00 ). При складанні звіту слід дотримуватись Рекомендацій щодо
заповнення та звірки показників форми N 1кмб "Звіт про фінансовий
стан (баланс)" ( v0047506-07 ) квартального звіту про виконання
місцевих бюджетів (додаток 1 до цієї Інструкції). Дані балансу
повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності. Активи і зобов'язання в іноземній валюті у звіті
відображаються у національній валюті України шляхом перерахунку
суми іноземної валюти за валютним курсом Національного банку
України на звітну дату. У графі 5 "Залишок на кінець звітного періоду" -
проставляються залишки, що склались на рахунках на кінець звітного
періоду за результатами проведених операцій протягом звітного
періоду. Сума по балансовому рахунку 1711 "Субрахунки єдиного
казначейського рахунку" зменшується на суму залишків на рахунках,
що відносяться до операцій по виконанню державного бюджету, інших
клієнтів і позабюджетних фондів.
5. Форми N 2ммб та N 2кмб "Звіт про виконання місцевих
бюджетів" (додатки 2 та 3 до наказу Державного казначейства
України від 20.02.2007 N 47) ( v0047506-07 ) заповнюються в
розрізі кодів бюджетної класифікації доходів, тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (нової
функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів),
економічної класифікації видатків, класифікації фінансування
бюджету за типом кредитора та класифікації фінансування бюджету за
типом боргового зобов'язання, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 27.12.2001 N 604 ( v0604201-01 ), за
структурою, наведеною у додатках 2 та 3 до цієї Інструкції.
5.1. Форма N 2ммб "Звіт про виконання місцевих бюджетів"
( v0047506-07 ) складається щомісячно станом на перше число
місяця, наступного за звітним, за структурою, наведеною у додатку
2 до цієї Інструкції. Включає чотири розділи, а саме: I. Доходи; II. Видатки; III. Кредитування; IV. Фінансування бюджету. 5.1.1. Розділ I "Доходи" звіту складається на підставі даних
бухгалтерського обліку по виконанню місцевих бюджетів за загальним
та спеціальним фондами у розрізі кодів бюджетної класифікації
доходів ( v0604201-01 ). У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на рік з
урахуванням змін" - проставляються планові показники, затверджені
місцевими радами на рік, з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду, за загальним фондом місцевих бюджетів. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках,
відкритих за рахунком позабалансового обліку 9323 "Затверджені
планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графа 4 "Загальний фонд - кошторисні призначення на рік з
урахуванням змін" - не заповнюється. У графі 5 "Загальний фонд - виконано з початку року" -
проставляються суми надходжень на звітну дату до загального фонду
місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації
доходів ( v0604201-01 ). Дані про надходження доходів загального
фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного
обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на рік з
урахуванням змін" - проставляються планові показники, затверджені
місцевими радами на рік, з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду, за спеціальним фондом місцевих бюджетів. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9324
"Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графа 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на рік з
урахуванням змін" - проставляються планові показники за
спеціальним фондом місцевого бюджету з урахуванням змін, внесених
протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Заповнюється тільки за кодами
бюджетної класифікації ( v0604201-01 ): 25000000, 25010000,
25020000. У графі 8 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми надходжень на звітну дату до
спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані про надходження доходів
спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду
місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та
6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). Графи 9, 10, 11 - не заповнюються. У графі 12 "Разом - затверджено розписом на рік з урахуванням
змін" - проставляються планові показники в розрізі кодів бюджетної
класифікації доходів ( v0604201-01 ) загального та спеціального
фондів місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду (сума даних гр. 3 та гр. 6). У графі 13 "Разом - кошторисні призначення на рік з
урахуванням змін" - проставляються планові показники в розрізі
кодів бюджетної класифікації доходів ( v0604201-01 ) спеціального
фонду місцевого бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду (гр. 7 цього звіту). У графі 14 "Разом - виконано з початку року" - проставляється
загальна сума надходжень до місцевого бюджету за відповідними
кодами бюджетної класифікації ( v0604201-01 ) разом по загальному
та спеціальному фондах місцевих бюджетів (сума даних гр. 5 та
гр. 8). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Всього" в
графі 5, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Всього" в
графі 8, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду
місцевого бюджету" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Необхідно врахувати, що доход по коду-групі обчислюється як
сума доходів по кодах-підгрупах, доход по коду-підгрупі
обчислюється як сума доходів по кодах-розділах, а доход по
коду-розділу є сумою доходів по кодах-параграфах, якщо код розділу
має у звіті такі коди-параграфи. 5.1.2. Розділ II "Видатки" звіту складається на підставі
даних бухгалтерського обліку по виконанню загального та
спеціального фондів місцевих бюджетів за кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ) в розрізі кодів економічної класифікації видатків
бюджету. У графі 5 "Загальний фонд - затверджено розписом на рік з
урахуванням змін" - проставляються суми бюджетних призначень на
відповідний рік за загальним фондом місцевих бюджетів, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225
"Затверджені бюджетні призначення за загальним фондом місцевих
бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 6 "Загальний фонд - кошторисні призначення на рік з
урахуванням змін" - проставляються кошторисні призначення
розпорядників коштів на здійснення видатків із загального фонду
місцевих бюджетів на відповідний рік, з урахуванням змін, внесених
протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за
коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані граф 5 та 6 повинні бути тотожними (крім видатків за
бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не
затверджуються). У графі 7 "Загальний фонд - виконано з початку року" -
проставляються суми касових видатків, проведених на звітну дату за
рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів. Дані про касові
видатки загального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 8 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на рік з
урахуванням змін" - проставляються суми бюджетних призначень,
передбачених розпорядникам коштів на відповідний рік за
спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених
протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунками
позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення за
спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). У графі 9 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на рік з
урахуванням змін" - проставляються кошторисні призначення на
здійснення видатків із спеціального фонду місцевих бюджетів на
відповідний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126
"Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 10 "Спеціальний фонд - виконано з початку року:
всього" - проставляються суми касових видатків, проведених на
звітну дату за рахунок коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих
бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221
"Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано з початку року,
всього, в тому числі: інші кошти спеціального фонду" -
проставляються суми касових видатків, проведених на звітну дату за
рахунок коштів, що направляються на спеціальні видатки. Дані про
касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в
цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального
фонду місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 12 "Спеціальний фонд - виконано з початку року,
всього, в тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними
установами" - проставляються суми касових видатків, проведених на
звітну дату за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами. Дані про касові видатки
спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 13 "Спеціальний фонд - виконано з початку року:
всього: в тому числі: інші джерела власних надходжень бюджетних
установ" - проставляються суми касових видатків, проведених на
звітну дату за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних
надходжень бюджетних установ. Дані про касові видатки спеціального
фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 14 "Разом - затверджено розписом на рік з урахуванням
змін" - проставляються суми бюджетних призначень на відповідний
рік по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних
гр. 5 та гр. 8). Графа 15 "Разом - кошторисні призначення на рік з урахуванням
змін" - проставляються кошторисні призначення на здійснення
видатків із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на
відповідний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду (сума даних гр. 6 та гр. 9). У графі 16 "Разом - виконано з початку року" - проставляються
суми касових видатків, проведених на звітну дату за рахунок коштів
загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (сума даних
гр. 7 та гр. 10). 5.1.3. Розділ III "Кредитування" звіту складається на
підставі даних бухгалтерського обліку по виконанню загального та
спеціального фондів місцевих бюджетів за кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ) в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету. Графа 5 "Загальний фонд - затверджено розписом на рік з
урахуванням змін" - проставляються планові показники за сумами
кредитування, передбачені рішеннями про відповідні бюджети за
загальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового
обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення за загальним фондом
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Графа 6 "Загальний фонд - кошторисні призначення на рік з
урахуванням змін" - проставляються кошторисні призначення
розпорядників бюджетних коштів за сумами кредитування загального
фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за
коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін"
Плану рахунків ( v0119506-00 ) (інформація наводиться тільки по
кодах надання кредитів
). Графа 7 "Загальний фонд - виконано з початку року" -
проставляються суми наданих із загального фонду кредитів та суми
повернутих до загального фонду кредитів на звітну дату. Дані щодо
здійснених операцій по кредитуванню, наведені в цих графах звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду
місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Графа 8 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на рік з
урахуванням змін" - проставляються планові показники за сумами
кредитування, передбачені рішеннями про відповідні бюджети за
спеціальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового
обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення за спеціальним
фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Графа 9 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на рік з
урахуванням змін" - проставляються кошторисні призначення за
сумами кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126
"Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (інформація наводиться тільки по кодах надання
кредитів
). Графа 10 "Спеціальний фонд - виконано з початку року" -
проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів та суми
повернутих до спеціального фонду кредитів на звітну дату за
відповідними кодами тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) і кодами
класифікації кредитування бюджету. Дані щодо здійсненних операцій
по кредитуванню, наведені в цих графах звіту, мають відповідати
даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного
обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за
вирахуванням погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 11 "Разом - затверджено розписом на рік з урахуванням
змін" - проставляються планові показники за сумами кредитування,
передбачені рішеннями про відповідні бюджети по загальному та
спеціальному фондах місцевих бюджетів, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду (сума даних гр. 5 та гр. 8). Графа 12 "Разом - кошторисні призначення на рік з урахуванням
змін" - проставляються кошторисні призначення за сумами
кредитування за загальним та спеціальним фондами місцевих
бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду
(сума даних гр. 6 та гр. 9). У графі 13 "Разом - виконано з початку року" - проставляються
суми наданих із загального та спеціального фондів місцевих
бюджетів кредитів та суми повернутих до загального та спеціального
фондів кредитів на звітну дату за відповідними кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ) і кодами класифікації кредитування бюджету (сума
даних гр. 7 та гр. 10). 5.1.4. Розділ IV "Фінансування бюджету" складається на
підставі даних бухгалтерського обліку по виконанню загального і
спеціального фондів місцевих бюджетів у розрізі кодів класифікації
фінансування бюджету за типом кредитора ( v0604201-01 ) та за
типом боргового зобов'язання. Графа 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на рік з
урахуванням змін" - проставляються планові показники, затверджені
місцевими радами на рік, з урахуванням змін, внесених протягом
звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9733 "Затверджений розпис фінансування
загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового
зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графа 4 "Загальний фонд - кошторисні призначення на рік з
урахуванням змін" - не заповнюється. Графа 5 "Загальний фонд - виконано з початку року" -
проставляються суми фінансування загального фонду місцевих
бюджетів на звітну дату. Окремі дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
окремими рахунками групи рахунків управлінського обліку 874 "Кошти
отримані місцевим бюджетом" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені у графі 5 по рядках 205100 "На початок
періоду", 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку
на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками
балансового обліку 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами,
отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3543 "Рахунки одержувачів коштів за коштами
загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку
операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого
бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200
"На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" та 3144 "Рахунки
для здійснення централізованого перерахування коштів загального
фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200
"На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунки для
здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду
місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за
коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3543 "Рахунки одержувачів коштів за коштами
загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку
операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого
бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графа 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на рік з
урахуванням змін" - проставляються планові показники за
спеціальним фондом місцевих бюджетів, затверджені місцевими радами
на рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.
Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку
9734 "Затверджений розпис фінансування спеціального фонду місцевих
бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графа 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на рік з
урахуванням змін" - не заповнюється. Графа 8 "Спеціальний фонд - виконано з початку року -
всього" - проставляються суми фінансування із спеціального фонду
місцевих бюджетів на звітну дату. Окремі дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за окремими рахунками групи рахунків управлінського
обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані, наведені у графі 8 по рядках 205100 "На початок
періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати
залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за
рахунками балансового обліку 3532 "Особові рахунки розпорядників
за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету",
3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального
фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунки одержувачів коштів за
коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для
обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників
коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200
"На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки" та 3154 "Рахунки для
здійснення централізованого перерахування коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200
"На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунки для здійснення
централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів", 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами,
отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3542
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду
місцевого бюджету", 3544 "Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку
операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального
фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів
місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Графи 9, 10, 11 - не заповнюються. У графі 12 "Разом - затверджено розписом на рік з урахуванням
змін" - проставляються планові показники по загальному та
спеціальному фондах місцевих бюджетів, затверджені місцевими
радами на рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду (сума даних гр. 3 та гр. 6). Графа 13 "Разом - кошторисні призначення на рік з урахуванням
змін" - не заповнюються. У графі 14 "Разом - виконано з початку року" - проставляється
сума фінансування із загального та спеціального фондів місцевих
бюджетів на звітну дату (сума даних гр. 5 та гр. 8). Операції з випуску облігацій внутрішньої позики, емітованих
органами місцевої влади, відображаються у рядках 203510 "Одержано
позик", 401100 "Внутрішні запозичення". Операції з погашення облігацій внутрішньої позики, емітованих
органами влади, відображаються у рядках 203520 "Погашено позик",
402100 "Внутрішні зобов'язання". Операції з випуску облігацій зовнішньої позики, емітованих
органами влади, відображаються у рядках 305100 "Одержано позик",
401200 "Зовнішні запозичення". Операції з погашення облігацій зовнішньої позики, емітованих
органами влади, у рядках 305200 "Погашено позик", 402200 "Зовнішні
зобов'язання". У рядках 205300 "Інші розрахунки" та 602300 "Інші розрахунки"
відображаються суми: - залишків невикористаних власних надходжень бюджетних
установ при передачі з початку бюджетного року бюджетної установи
з одного бюджету до іншого бюджету або перераховані в загальний
фонд як такі, що втратили своє цільове призначення тощо. У рядках 208300 "Інші розрахунки" та 602300 "Інші розрахунки"
відображаються суми: - перерахованого залишку невикористаної субвенції, що
надавалась в попередньому бюджетному періоді і обліковувалась на
рахунках 3142, 3144 та 3152, 3154; - погашеної заборгованості за взаємними розрахунками
попередніх бюджетних періодів; - курсової різниці, що виникла на звітну дату (у тому числі в
зв'язку з переоцінкою місцевого боргу та активів) по залишках
коштів місцевих бюджетів, які обліковуються на рахунках з
попередніх бюджетних періодів у іноземній валюті; - залишків коштів спеціального фонду, які втратили своє
цільове призначення та перераховані в загальний фонд тощо. У рядках 205300*, 208300*, 602300* відображаються дані з
урахуванням сум міжбюджетних трансфертів, які передаються між
місцевими бюджетами різних рівнів, однієї підпорядкованості або
інших територій. У рядках 205300**, 208300**, 602300** відображаються дані без
урахування сум міжбюджетних трансфертів, які передаються між
місцевими бюджетами різних рівнів, однієї підпорядкованості або
інших територій.".
5.2. Форма N 2кмб "Звіт про виконання місцевих бюджетів"
( v0047506-07 ) складається щоквартально, за структурою, наведеною
у додатку 3 до цієї Інструкції, і містить зведену форму та чотири
частини: I "Доходи", II "Видатки", III "Кредитування" та VI
"Фінансування". 5.2.1. Зведена форма включає чотири розділи, а саме: I. Доходи; II. Видатки; III. Кредитування; IV. Фінансування бюджету. 5.2.2. Зведена форма звіту складається на підставі даних
частини I "Доходи", що складається на підставі даних розділів 1.1
"Доходи загального фонду місцевих бюджетів" і 1.2 "Доходи
спеціального фонду місцевих бюджетів", частини II "Видатки", що
складається на підставі даних розділів 2.1 "Видатки загального
фонду місцевих бюджетів" і 2.2 "Видатки спеціального фонду
місцевих бюджетів", частини III "Кредитування", що складається на
підставі даних розділів 3.1 "Кредитування загального фонду
місцевих бюджетів" і 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих
бюджетів", частини IV "Фінансування", що складається на підставі
даних розділів 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих
бюджетів" і 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих
бюджетів". У графі 3 "Загальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники, затверджені місцевими радами на рік, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду (дані, наведені у рядках
розділу 1 "Доходи", відповідають даним, наведеним у графі 3
розділу 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів"; дані,
наведені у рядках розділу 2 "Видатки", відповідають даним,
наведеним у графі 5 розділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих
бюджетів"; дані, наведені у рядках розділу 3 "Кредитування",
відповідають даним, наведеним у графі 5 розділу 3.1 "Кредитування
загального фонду місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках
розділу 4 "Фінансування", відповідають даним, наведеним у графі 3
розділу 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів"). Графа 4 "Загальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення на рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду (дані, наведені у рядках розділу 1 "Доходи", відповідають
даним, наведеним у графі 4 розділу 1.1 "Доходи загального фонду
місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках розділу 2 "Видатки",
відповідають даним, наведеним у графі 6 розділу 2.1 "Видатки
загального фонду місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках
розділу 3 "Кредитування", відповідають даним, наведеним у графі 6
розділу 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів";
дані, наведені у рядках розділу 4 "Фінансування", відповідають
даним, наведеним у графі 4 розділу 4.1 "Фінансування загального
фонду місцевих бюджетів"). У графі 5 "Загальний фонд - виконано з початку року" -
проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування
та фінансування бюджету, виконані з початку року (дані, наведені у
рядках розділу 1 "Доходи", відповідають даним, наведеним у графі 5
розділу 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів"; дані,
наведені у рядках розділу 2 "Видатки", відповідають даним,
наведеним у графі 7 розділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих
бюджетів"; дані, наведені у рядках розділу 3 "Кредитування",
відповідають даним, наведеним у графі 7 розділу 3.1 "Кредитування
загального фонду місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках
розділу 4 "Фінансування", відповідають даним, наведеним у графі 5
розділу 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів"). У графі 6 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники, затверджені місцевими радами на рік, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду (дані, наведені у рядках
розділу 1 "Доходи", відповідають даним, наведеним у графі 3
розділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів"; дані,
наведені у рядках розділу 2 "Видатки", відповідають даним,
наведеним у графі 5 розділу 2.2 "Видатки спеціального фонду
місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках розділу 3
"Кредитування", відповідають даним, наведеним у графі 5
розділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів";
дані, наведені у рядках розділу 4 "Фінансування", відповідають
даним, наведеним у графі 3 розділу 4.2 "Фінансування спеціального
фонду місцевих бюджетів"). Графа 7 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення на рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду (дані, наведені у рядках розділу 1 "Доходи", відповідають
даним, наведеним у графі 4 розділу 1.2 "Доходи спеціального фонду
місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках розділу 2 "Видатки",
відповідають даним, наведеним у графі 6 розділу 2.2 "Видатки
спеціального фонду місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках
розділу 3 "Кредитування", відповідають даним, наведеним у графі 6
розділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів";
дані, наведені у рядках розділу 4 "Фінансування", відповідають
даним, наведеним у графі 4 розділу 4.2 "Фінансування спеціального
фонду місцевих бюджетів"). У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано з початку року" -
проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування
та фінансування бюджету, виконані з початку року (дані, наведені у
рядках розділу 1 "Доходи", відповідають даним, наведеним у графі 5
розділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів"; дані,
наведені у рядках розділу 2 "Видатки", відповідають даним,
наведеним у графі 7 розділу 2.2 "Видатки спеціального фонду
місцевих бюджетів"; дані, наведені у рядках розділу 3
"Кредитування", відповідають даним, наведеним у графі 7
розділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів";
дані, наведені у рядках розділу 4 "Фінансування", відповідають
даним, наведеним у графі 5 розділу 4.2 "Фінансування спеціального
фонду місцевих бюджетів"). У графі 9 "Разом: планові показники - затверджено розписом на
рік з урахуванням змін" - проставляються планові показники,
затверджені місцевими радами на рік, з урахуванням змін, внесених
протягом звітного періоду (сума даних графи 3 та графи 6). Графа 10 "Разом: планові показники - кошторисні призначення
на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні призначення
на рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду
(сума даних графи 4 та графи 7). У графі 11 "Разом - виконано з початку року" - проставляються
суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування
бюджету, виконані з початку року, разом за загальним і спеціальним
фондом місцевих бюджетів (сума даних графи 5 та графи 8). 5.2.3. Частина I "Доходи" звіту складається із розділів 1.1
"Доходи загального фонду місцевих бюджетів" та 1.2 "Доходи
спеціального фонду місцевих бюджетів". 5.2.4. Розділ 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів"
звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку
виконання місцевих бюджетів за загальним фондом в розрізі кодів
бюджетної класифікації доходів ( v0604201-01 ). У графі 3 "Загальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники, затверджені місцевими радами на рік, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду, за загальним фондом
місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9323 "Затверджені планові показники за
доходами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Графа 4 "Загальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - не заповнюється. У графі 5 "Загальний фонд: виконано з початку року -
всього" - поставляються суми надходжень на звітну дату до
загального фонду місцевих бюджетів за відповідними кодами
бюджетної класифікації доходів ( v0604201-01 ). Дані про
надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи
загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графах 6 - 12 "Загальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми надходжень на
звітну дату до загального фонду місцевих бюджетів у розрізі рівнів
місцевих бюджетів. Дані про надходження доходів загального фонду
місцевих бюджетів, наведені в цих графах звіту, мають відповідати
даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного
місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи
загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Всього" в
графі 5, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). 5.2.5. Розділ 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих
бюджетів" звіту складається на підставі даних бухгалтерського
обліку про виконання місцевих бюджетів за спеціальним фондом в
розрізі кодів бюджетної класифікації доходів ( v0604201-01 ). У графі 3 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники, затверджені місцевими радами на рік, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду, за спеціальним фондом
місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками
позабалансового обліку 9324 "Затверджені планові показники за
доходами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Графа 4 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені
кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих
бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ).
Заповнюється тільки за кодами бюджетної класифікації
( v0604201-01 ): 25000000, 25010000, 250101000, 25010200,
25010300, 25010400, 2502000, 25020100, 25020200. У графі 5 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми надходжень на звітну дату до
спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані про надходження доходів
спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду
місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та
6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). У графах 6 - 12 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
у тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми надходжень
на звітну дату до спеціального фонду місцевих бюджетів у розрізі
рівнів місцевих бюджетів. Дані про надходження доходів
спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цих графах звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для
відповідного місцевого бюджету за рахунками бюджетного обліку 6122
"Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на
спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Всього" в
графі 5, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду
місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та
6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Необхідно врахувати, що доход по коду-групі обчислюється як
сума доходів по кодах-підгрупах, доход по коду-підгрупі
обчислюється як сума доходів по кодах-розділах, а доход по
коду-розділу є сумою доходів по кодах-параграфах, якщо код розділу
має у звіті такі коди-параграфи. 5.2.6. Частина II "Видатки" звіту складається із розділів 2.1
"Видатки загального фонду місцевих бюджетів" і 2.2 "Видатки
спеціального фонду місцевих бюджетів". 5.2.7. Розділ 2.1 "Видатки загального фонду місцевих
бюджетів" звіту складається на підставі даних бухгалтерського
обліку виконання загального фонду місцевих бюджетів, звірених зі
звітами бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, у розрізі кодів тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) з
розшифровкою кодів тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів за кодами економічної класифікації
видатків. У графі 5 "Загальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються суми
бюджетних асигнувань на відповідний рік за загальним фондом
місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового
обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення за загальним фондом
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 6 "Загальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення розпорядників коштів на здійснення видатків загального
фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні
призначення за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням
змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані граф 5 та 6 повинні бути тотожними (крім видатків за
бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не
затверджуються). У графі 7 "Загальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми касових видатків, проведених на
звітну дату за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів.
Дані про касові видатки загального фонду місцевих бюджетів,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки
загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графах 8 - 14 "Загальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми касових
видатків, проведених на звітну дату за рахунок коштів загального
фонду місцевих бюджетів у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані
про касові видатки загального фонду місцевих бюджетів, наведені в
цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком
бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). 5.2.8. Розділ 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих
бюджетів" звіту складається на підставі даних бухгалтерського
обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, звірених із
звітами бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, у розрізі кодів тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) з
розшифровкою кодів тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів за кодами економічної класифікації
видатків, і включає підрозділи 2.2.1 "Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами", 2.2.2 "Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих
з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" та 2.2.3
"Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів
спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні
видатки". У графі 5 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються суми
бюджетних асигнувань на відповідний рік за спеціальним фондом
місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним
на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового
обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення за спеціальним
фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (дані, наведені в цій графі, відповідають сумі
даних, наведених у графі 5 підрозділу 2.2.1 "Видатки спеціального
фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами", у графі 5
підрозділу 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень
бюджетних установ" та у графі 5 підрозділу 2.2.3 "Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів
спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні
видатки"). У графі 6 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення розпорядників коштів на здійснення видатків
спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126
"Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (дані, наведені в цій графі, відповідають сумі
даних, наведених у графі 6 підрозділу 2.2.1 "Видатки спеціального
фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами", у графі 6
підрозділу 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень
бюджетних установ" та у графі 6 підрозділу 2.2.3 "Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів
спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні
видатки"). У графі 7 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми касових видатків, проведених на
звітну дату, за рахунок коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих
бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221
"Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (дані, наведені в цій графі, відповідають сумі
даних, наведених у графі 7 підрозділу 2.2.1 "Видатки спеціального
фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами", у графі 7
підрозділу 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень
бюджетних установ" та у графі 7 підрозділу 2.2.3 "Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів
спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні
видатки"). У графах 8 - 14 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
у тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми касових
видатків проведених на звітну дату за рахунок коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані
про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені
в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком
бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (дані, наведені в цій
графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 8 - 14
підрозділу 2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами", у графах 8 - 14 підрозділу 2.2.2 "Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих
з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" та у
графах 8 - 14 підрозділу 2.2.3 "Видатки спеціального фонду
бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету,
що направляються на спеціальні видатки" відповідно). 5.2.9. Підрозділ 2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами" звіту складається на підставі
даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих
бюджетів, звірених з даними звітів бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 4-1км
"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами") ( za485-04 ), у
розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) з розшифровкою кодів тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за кодами
економічної класифікації видатків. У графі 5 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються суми річного
розпису бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів
на відповідний рік за коштами, отриманими як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні
призначення за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням
змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення розпорядників коштів на здійснення видатків
спеціального фонду місцевих бюджетів за рахунок коштів, отриманих
як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126
"Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 7 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми касових видатків, проведених на
звітну дату за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами. Дані про касові видатки
спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графах 8 - 14 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
у тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми касових
видатків, проведених на звітну дату за рахунок коштів, отриманих
як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані про
касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в
цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком
бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). 5.2.10. Підрозділ 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних
надходжень бюджетних установ" звіту складається на підставі даних
бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих
бюджетів, звірених з даними звітів бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 4-2км
"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ") ( za485-04 ), у
розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) з розшифровкою кодів тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за кодами
економічної класифікації видатків. У графі 5 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються суми річного
розпису бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів
на відповідний рік за коштами, отриманими з інших джерел власних
надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні
призначення за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням
змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення розпорядників бюджетних коштів на здійснення видатків
спеціального фонду місцевих бюджетів за рахунок коштів, отриманих
з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені
кошторисні призначення за коштами спеціальному фонду місцевих
бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 7 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми касових видатків, проведених на
звітну дату за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних
надходжень бюджетних установ. Дані про касові видатки спеціального
фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графах 8 - 14 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
у тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми касових
видатків, проведених на звітну дату за рахунок коштів, отриманих з
інших джерел власних надходжень бюджетних установ, у розрізі
рівнів місцевих бюджетів. Дані про касові видатки спеціального
фонду місцевих бюджетів, наведені в цих графах звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для
відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7221
"Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). 5.2.11. Підрозділ 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету,
проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що
направляються на спеціальні видатки" звіту складається на підставі
даних бухгалтерського обліку за спеціальним фондом місцевих
бюджетів, звірених з звітами бюджетних установ, що утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів (форми N 4-3км "Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"
( za485-04 ) та N 4-3км.1 "Звіт про надходження і використання
інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)"), у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) з розшифровкою
кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів за кодами економічної класифікації видатків. У графі 5 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються суми річного
розпису бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів
на відповідний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду, за коштами, отриманими за рахунок доходів, що
направляються на спеціальні видатки. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні
призначення за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням
змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 6 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення на здійснення видатків спеціального фонду місцевих
бюджетів за коштами, отриманими за рахунок доходів спеціального
фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, з
урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані,
наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних
рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126
"Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду
місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані граф 5 та 6 повинні бути тотожними (крім видатків за
бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не
затверджуються). У графі 7 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми касових видатків, проведених на
звітну дату, за рахунок коштів, що направлялись на спеціальні
видатки. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих
бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221
"Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графах 8 - 14 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
у тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми касових
видатків, проведених на звітну дату, за рахунок коштів, що
направлялись на спеціальні видатки в розрізі рівнів місцевих
бюджетів. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих
бюджетів, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету
за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). 5.2.12. Частина III "Кредитування" складається із
розділів 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" та
3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів". 5.2.13. Розділ 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих
бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку
виконання загального фонду місцевих бюджетів, підтверджених
окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів (форми N 2м "Звіт про надходження
та використання коштів загального фонду") ( za314-08 ), у розрізі
кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів ( v0604201-01 ) і класифікації кредитування бюджету. Графа 5 "Загальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники за сумами кредитування, передбачені рішеннями про
відповідні бюджети за загальним фондом, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком позабалансового обліку 9225 "Затверджені бюджетні
призначення за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням
змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графа 6 "Загальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення розпорядників бюджетних коштів за сумами кредитування
загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених
протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за
коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін"
Плану рахунків ( v0119506-00 ) (інформація наводиться тільки по
кодах надання кредитів
). Графа 7 "Загальний фонд: виконано з початку року - всього" -
проставляються суми наданих із загального фонду кредитів та суми
повернутих до загального фонду кредитів на звітну дату. Дані щодо
здійснених операцій по кредитуванню, наведені в цих графах звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду
місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графах 8 - 14 "Загальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми наданих із
загального фонду кредитів та суми повернутих до загального фонду
кредитів на звітну дату в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані
щодо здійснених операцій по кредитуванню, наведені в цих графах
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку
7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за
вирахуванням погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 ). 5.2.14. Розділ 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих
бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку
виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, підтверджених
окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів (форми N 4-3км "Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"
( za485-04 ) та N 4-3км.1 "Звіт про надходження і використання
інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій"), у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) і класифікації
кредитування бюджету. Графа 5 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники за сумами кредитування, передбачені рішеннями про
відповідні бюджети за спеціальним фондом, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих
за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні
призначення за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням
змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графа 6 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - проставляються кошторисні
призначення за сумами кредитування спеціального фонду місцевих
бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.
Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку
9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального
фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (інформація наводиться тільки по кодах надання
кредитів
). Графа 7 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
всього" - проставляються суми наданих із спеціального фонду
кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів на
звітну дату. Дані щодо здійсненних операцій по кредитуванню,
наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на
відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7232
"Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням
погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графах 8 - 14 "Спеціальний фонд: виконано з початку року -
у тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми наданих із
спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального
фонду кредитів на звітну дату в розрізі рівнів місцевих бюджетів.
Дані щодо здійсненних операцій по кредитуванню, наведені в цих
графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках,
відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком
бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого
бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 ). 5.2.15. Частина IV "Фінансування бюджету" складається із
розділів 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" і
4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів". 5.2.16. Розділ 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих
бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку
виконання загального фонду місцевих бюджетів у розрізі кодів
класифікації фінансування бюджету за типом кредитора
( v0604201-01 ) та за типом боргового зобов'язання. Графа 3 "Загальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники, затверджені місцевими радами на рік, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за
рахунком позабалансового обліку 9733 "Затверджений розпис
фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового
зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Графа 4 "Загальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - не заповнюється. Графа 5 "Загальний фонд: виконано з початку року - всього" -
проставляються суми фінансування із загального фонду місцевих
бюджетів на звітну дату. Окремі дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти
отримані місцевим бюджетом" та 875 "Кошти, направлені на погашення
цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). { Абзац четвертий підпункту 5.2.16 в
редакції Наказу Державного казначейства N 431 ( v0431506-09 ) від
13.10.2009 } У графах 6-12 "Загальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми фінансування
загального фонду місцевих бюджетів на звітну дату в розрізі рівнів
місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для
відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками груп рахунків
управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом" та
875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових
зобов'язань місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ).
{ Абзац п'ятий підпункту 5.2.16 в редакції Наказу Державного
казначейства N 431 ( v0431506-09 ) від 13.10.2009 } Дані, наведені у графах 5 - 12 по рядках 205100 "На початок
періоду", 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку
на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із
загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки
розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543
"Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого
бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними
трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3621
"Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в
установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200
"На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком балансового обліку
3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" та 3144 "Рахунки
для здійснення централізованого перерахування коштів загального
фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200
"На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунки для
здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду
місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за
коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3543 "Рахунки одержувачів коштів за коштами
загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку
операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду
місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого
бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). 5.2.17. Розділ 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих
бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку
виконання спеціального фонду місцевих бюджетів у розрізі кодів
класифікації фінансування бюджету за типом кредитора
( v0604201-01 ) та за типом боргового зобов'язання. Графа 3 "Спеціальний фонд: планові показники - затверджено
розписом на рік з урахуванням змін" - проставляються планові
показники, затверджені місцевими радами на рік, з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій
графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за
рахунком позабалансового обліку 9734 "Затверджений розпис
фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом
боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Графа 4 "Спеціальний фонд: планові показники - кошторисні
призначення на рік з урахуванням змін" - не заповнюється. Графа 5 "Спеціальний фонд: виконано з початку року - всього"
- проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих
бюджетів на звітну дату. Окремі дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за
окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти
отримані місцевим бюджетом" та 875 "Кошти, направлені на погашення
цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). { Абзац четвертий підпункту 5.2.17 в
редакції Наказу Державного казначейства N 431 ( v0431506-09 ) від
13.10.2009 } У графах 6-12 "Спеціальний фонд: виконано з початку року - у
тому числі за видами бюджетів" - проставляються суми фінансування
із спеціального фонду місцевих бюджетів на звітну дату в розрізі
рівнів місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в цій графі звіту,
мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для
відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками груп рахунків
управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом" та
875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових
зобов'язань місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ).
{ Абзац п'ятий підпункту 5.2.17 в редакції Наказу Державного
казначейства N 431 ( v0431506-09 ) від 13.10.2009 } Дані, наведені у графах 5 - 12 по рядках 205100 "На початок
періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати
залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за
рахунками балансового обліку 3532 "Особові рахунки розпорядників
за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету",
3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального
фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунки одержувачів коштів за
коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для
обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників
коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200
"На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки" та 3154 "Рахунки для
здійснення централізованого перерахування коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200
"На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунки для здійснення
централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів", 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами,
отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3542
"Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду
місцевого бюджету", 3544 "Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку
операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального
фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів
місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ).
5.3. Операції з випуску облігацій внутрішньої позики,
емітованих органами місцевої влади, відображаються у рядках 203510
"Одержано позик", 401100 "Внутрішні запозичення". Операції з погашення облігацій внутрішньої позики, емітованих
органами влади, відображаються у рядках 203520 "Погашено позик",
402100 "Внутрішні зобов'язання". Операції з випуску облігацій зовнішньої позики, емітованих
органами влади, відображаються у рядках 305100 "Одержано позик",
401200 "Зовнішні запозичення". Операції з погашення облігацій зовнішньої позики, емітованих
органами влади, у рядках 305200 "Погашено позик", 402200 "Зовнішні
зобов'язання". У рядках 205300 "Інші розрахунки" та 602300 "Інші розрахунки"
відображаються суми: - залишків невикористаних власних надходжень бюджетних
установ при передачі з початку бюджетного року бюджетної установи
з одного бюджету до іншого бюджету або перераховані в загальний
фонд як такі, що втратили своє цільове призначення, тощо. У рядках 208300 "Інші розрахунки" та 602300 "Інші розрахунки"
відображаються суми: - перерахованого залишку невикористаної субвенції, що
надавалась в попередньому бюджетному періоді і обліковувалась на
рахунках 3142, 3144 та 3152, 3154; - погашеної заборгованості за взаємними розрахунками
попередніх бюджетних періодів; - курсової різниці, що виникла на звітну дату (у тому числі в
зв'язку з переоцінкою місцевого боргу та активів) по залишках
коштів місцевих бюджетів, які обліковуються на рахунках з
попередніх бюджетних періодів у іноземній валюті; - залишків коштів спеціального фонду, які втратили своє
цільове призначення та перераховані в загальний фонд, тощо. У рядках 205300*, 208300*, 602300* відображаються дані з
урахуванням сум міжбюджетних трансфертів, які передаються між
місцевими бюджетами різних рівнів, однієї підпорядкованості або
інших територій. У рядках 205300**, 208300**, 602300** відображаються дані без
урахування сум міжбюджетних трансфертів, які передаються між
місцевими бюджетами різних рівнів, однієї підпорядкованості або
інших територій.
5.4. Консолідація даних звіту про виконання місцевих бюджетів
здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників фінансової
звітності місцевих бюджетів нижчого рівня до аналогічних
показників фінансової звітності місцевих бюджетів, на рівні яких
здійснюється консолідація даних фінансового звіту.
5.5. Суми міжбюджетних трансфертів, які передаються місцевими
бюджетами різних рівнів або між місцевими бюджетами однієї
підпорядкованості, відображаються у звітності окремого місцевого
бюджету, але не підлягають консолідації при складанні зведеного
звіту. Дані зведених звітів про виконання місцевих бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя в
частині міжбюджетних трансфертів мають відповідати даним звітів у
розрізі місцевих бюджетів (бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст
республіканського значення Автономної Республіки Крим та обласного
значення і бюджетів районів).
6. Форма N 3кмб "Звіт про рух грошових коштів" (додаток 4 до
наказу Державного казначейства України від 20.02.2007 N 47)
( v0047506-07 ) складається щоквартально, станом на перше число
місяця, наступного за звітним періодом, включає чотири розділи, а
саме: I. Операційна діяльність; II. Інвестиційна діяльність; III. Нерозподілені видатки; IV. Фінансова діяльність.
6.1. Розділ I "Операційна діяльність" звіту складається на
підставі даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів
по загальному та спеціальному фондах. У графах 4, 5 розділу I звіту відображаються дані про
надходження доходів, поточні видатки та операції по кредитуванню
загального і спеціального фондів місцевих бюджетів за звітний
період. Цей розділ складається з таких підрозділів: - операційні доходи; - операційні видатки. 6.1.1. Підрозділ "Операційні доходи" включає: - податкові надходження; - неподаткові надходження; - доходи від операцій з капіталом; - офіційні трансферти; - інший операційний дохід, і заповнюється в розрізі доходів загального та спеціального
фондів місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку
доходів місцевих бюджетів, звірених з даними синтетичного обліку
доходів. Загальна сума, яка проставляється по рядку "1. Операційні
доходи - всього" в графі 4, повинна відповідати даним синтетичного
обліку за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "1. Операційні
доходи - всього" в графі 5, повинна відповідати даним синтетичного
обліку за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального
фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки"
та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). 6.1.2. Підрозділ "Операційні видатки" включає: - поточні видатки; - кредитування, і складається в розрізі операцій загального та спеціального
фондів місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку,
звірених з даними синтетичного обліку видатків. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Поточні видатки"
в графі 4, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (КЕКВ 1000)
( v0604201-01 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Поточні видатки"
в графі 5, повинна відповідати даним синтетичного обліку за
рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (КЕКВ 1000)
( v0604201-01 ). Загальна сума, яка проставляється в рядку "Кредитування" по
графі 4, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого
бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 )
(класифікація кредитування бюджету) ( v0604201-01 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Кредитування" в
графі 5, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком
бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого
бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків ( v0119506-00 )
(класифікація кредитування бюджету) ( v0604201-01 ). Рядок "Чистий потік від операційної діяльності (230 - 420)"
вираховується окремо за загальним та спеціальним фондами як
різниця між операційними доходами та операційними видатками.
Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком "мінус".
6.2. Розділ II "Інвестиційна діяльність" звіту складається на
підставі даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів
за загальним та спеціальним фондами. Цей розділ складається з таких підрозділів: - інвестиційні доходи; - інвестиційні видатки. У рядку "Інвестиційні доходи" проставляються нульові
показники. Підрозділ "Інвестиційні видатки" складається в розрізі
видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на
підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного
обліку видатків місцевих бюджетів за загальним і спеціальним
фондами місцевих бюджетів. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Капітальні
видатки" в графі 4, повинна відповідати даним синтетичного обліку
за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (КЕКВ 2000)
( v0604201-01 ). Загальна сума, яка проставляється по рядку "Капітальні
видатки" в графі 5, повинна відповідати даним синтетичного обліку
за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) (КЕКВ 2000)
( v0604201-01 ). Рядок "Чистий потік від інвестиційної діяльності (440 - 540)"
вираховується окремо за загальним та спеціальним фондами як
різниця між інвестиційними доходами та інвестиційними видатками".
Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком "мінус".
6.3. Розділ III "Нерозподілені видатки" не заповнюється. Рядок "Чистий потік від операційної та інвестиційної
діяльності (430 + 550 - 560)" розраховується окремо за загальним
та спеціальним фондами шляхом вирахування нерозподілених видатків
із суми чистого потоку від операційної діяльності та чистого
потоку від інвестиційної діяльності. Від'ємна сума чистого потоку
наводиться зі знаком "мінус". Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності за
загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету повинен
дорівнювати результату виконання місцевого бюджету відповідно
загального та спеціального фондів та дефіциту/профіциту бюджету.
6.4. Розділ IV "Фінансова діяльність" складається з наступних
підрозділів: - фінансування за борговими операціями (внутрішні запозичення
і зовнішні запозичення та внутрішні зобов'язання і зовнішні
зобов'язання); - фінансування за активними операціями. Складається на підставі даних аналітичного обліку виконання
загального та спеціального фондів місцевих бюджетів у розрізі
класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання
( v0604201-01 ). Рядок "Чистий потік від фінансової діяльності
(590 - 700 + 810)" обчислюється в результаті арифметичних дій
шляхом додавання до різниці між запозиченнями та погашеннями даних
фінансування за рахунок надходжень від приватизації і даних
фінансування за активними операціями окремо за загальним та
спеціальним фондами місцевого бюджету. Рядок "Загальний чистий потік від загальної діяльності
(430 + 550 - 560 + 940)" вираховується як сума чистого потоку від
операційної та інвестиційної діяльності та чистого потоку від
фінансової діяльності.
7. Форма N 7м(к)мб "Звіт про бюджетну заборгованість"
(додаток 5 до наказу Державного казначейства України від
20.02.2007 N 47) ( v0047506-07 ) складається щомісячно і
щоквартально на підставі даних звітів бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за формами: N 7м
"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" ( za314-08 ) та
N 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами", окремі
показники яких підтверджуються даними бухгалтерського обліку
виконання місцевих бюджетів, у розрізі кодів тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ), кодів економічної класифікації видатків та
класифікації кредитування окремо за загальним і спеціальним
фондами, за структурою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції.
Форма складається з двох розділів, а саме: I. Дані про заборгованість бюджетних установ; II. Інформація про заборгованість бюджетних установ за
окремими програмами.
7.1. Розділ I "Дані про заборгованість бюджетних установ"
містить інформацію про дебіторську та кредиторську заборгованість,
що виникла у процесі виконання кошторису за поточний і минулі
роки, та зареєстровані фінансові зобов'язання і відповідає даним
звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, за формою N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами" ( za314-08 ). Розділ містить інформацію про
заборгованість бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, як за видатками, так і за нарахованими
доходами. У рядку "Доходи" відображається загальна сума дебіторської та
загальна сума кредиторської заборгованості бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, яка виникла при
наданні послуг на звітну дату. Рядок заповнюється лише у звітах за
спеціальним фондом. Заборгованість за доходами відображається у звітності
загальною сумою і не поділяється за кодами економічної
класифікації видатків бюджету ( v0604201-01 ). У рядку "Видатки - усього" проставляється сума узагальненої
заборгованості бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, яка виникла при виконанні видаткової частини
кошторису або плану використання бюджетних коштів на звітну дату. У графі 5 "Дебіторська заборгованість: на початок року"
проставляється сума дебіторської заборгованості бюджетних установ,
що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, станом на
1 січня звітного періоду, наведена у звітах бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (графа 4 форми
N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами")
( za314-08 ). У графі 6 "Дебіторська заборгованість: на звітну дату -
усього" - проставляються суми дебіторської заборгованості
бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів, на звітну дату, наведені у звітах бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (графа 5 форми
N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами")
( za314-08 ). У графі 7 "Дебіторська заборгованість: на звітну дату,
прострочена" - проставляються суми дебіторської заборгованості
бюджетних установ, термін оплати якої прострочено на звітну дату,
наведені у звітах бюджетних установ, що утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів (графа 6 форми N 7м "Звіт про
заборгованість за бюджетними коштами") ( za314-08 ). Сума,
наведена у графі, не повинна перевищувати суму дебіторської
заборгованості на звітну дату, наведену в графі 6 "Дебіторська
заборгованість - на звітну дату всього" цього розділу. У графі 8 "Дебіторська заборгованість: на звітну дату,
списана" - проставляються суми дебіторської заборгованості
бюджетних установ, списаної протягом звітного періоду, наведені у
звітах бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів (графа 7 форми N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами") ( za314-08 ). У місячному звіті не
заповнюється. Сума, наведена у графі, не повинна перевищувати суму
дебіторської заборгованості на початок року, наведену в графі 5
"Дебіторська заборгованість - на початок року" цього розділу. У графі 9 "Кредиторська заборгованість: на початок року" -
відображаються суми кредиторської заборгованості бюджетних установ
на початок року, наведені у звітах бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (графа 8 форми
N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами")
( za314-08 ). У графі 10 "Кредиторська заборгованість: на звітну дату -
усього" - відображаються суми кредиторської заборгованості
бюджетних установ на звітну дату, наведені у звітах бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (графа
9 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами")
( za314-08 ). У графі 11 "Кредиторська заборгованість: на звітну дату -
прострочена" - із загальної суми кредиторської заборгованості
відображаються суми заборгованості бюджетних установ з
простроченим терміном оплати, яка наведена у звітах бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (графа
10 форми N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами")
( za314-08 ). Сума, наведена у графі, не повинна перевищувати суму
кредиторської заборгованості на звітну дату, наведену у графі 12
"Кредиторська заборгованість - на звітну дату - всього" цього
розділу. У графі 12 "Кредиторська заборгованість: на звітну дату -
термін оплати якої не настав" - із загальної суми кредиторської
заборгованості відображаються суми заборгованості бюджетних
установ, термін оплати якої не настав на звітну дату, яка наведена
у звітах бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів (графа 11 форми N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами") ( za314-08 ). Сума, наведена у графі, не
повинна перевищувати суму кредиторської заборгованості на звітну
дату, наведену у графі 12 "Кредиторська заборгованість - на звітну
дату - всього" цього розділу. У графі 13 "Кредиторська заборгованість: на звітну дату -
списана" - відображаються суми кредиторської заборгованості
бюджетних установ, списаної в установленому порядку протягом
звітного періоду, наведені у звітах бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (графа 12 форми
N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами")
( za314-08 ). У місячному звіті не заповнюється. Сума, наведена у
графі, не повинна перевищувати суму кредиторської заборгованості
на початок року, наведену у графі 9 "Кредиторська заборгованість -
на початок року - всього" цього розділу. У графі 14 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду - усього" - відображаються суми фінансових
зобов'язань бюджетних установ, які зареєстровані в органах
Державного казначейства, та залишились непроплаченими станом на
кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі, мають
відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками
позабалансового обліку 9423 "Фінансові зобов'язання розпорядників
бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету" та
9424 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ) (графа 13 форми N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами") ( za314-08 ). У графі 15 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду - з них: кредиторська заборгованість" -
відображається кредиторська заборгованість із суми зареєстрованих
органах Державного казначейства фінансових зобов'язань бюджетних
установ, які залишились непроплаченими станом на кінець звітного
періоду (графа 14 форми N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами") ( za314-08 ). Сума, наведена у графі, не
повинна перевищувати суму кредиторської заборгованості на звітну
дату, наведену у графі 12 "Кредиторська заборгованість - на звітну
дату - всього" цього розділу.
7.2. У розділі II "Інформація про заборгованість бюджетних
установ за окремими програмами" відображаються суми заборгованості
та зареєстрованих фінансових зобов'язань, що виникли у бюджетних
установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за
поточний та минулі роки за окремими кодами тимчасової класифікації
видатків ( v0604201-01 ) та кредитування місцевих бюджетів у
розрізі кодів економічної класифікації видатків і класифікації
кредитування бюджету (за надані пільгові довготермінові кредити
тощо). Дані розділу II відповідають даним звіту форми N 7м.1 "Звіт
про заборгованість за окремими програмами" ( za314-08 ) бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. У графі 5 "Дебіторська заборгованість на початок року"
проставляються суми дебіторської заборгованості станом на перше
число першого місяця звітного року. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним графи 4 форми N 7м.1 "Звіт про
заборгованість за окремими програмами" ( za314-08 ). У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на звітну дату"
проставляються суми дебіторської заборгованості, яка залишилась на
обліку з минулих бюджетних періодів та виникла при виконанні
кошторису за звітний бюджетний період. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним графи 5 форми N 7м.1 "Звіт про
заборгованість за окремими програмами" ( za314-08 ). У графі 7 "Кредиторська заборгованість - на початок року"
проставляються суми кредиторської заборгованості на початок року.
Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6
форми N 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"
( za314-08 ). У графі 8 "Кредиторська заборгованість - на звітну дату"
проставляються суми кредиторської заборгованості, яка виникла при
виконанні кошторису за звітний та минулі роки і перебуває на
бухгалтерському обліку на звітну дату. Дані, наведені в цій графі
звіту, мають відповідати даним графи 7 форми N 7м.1 "Звіт про
заборгованість за окремими програмами" ( za314-08 ). У графі 9 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду - всього" проставляються суми фінансових
зобов'язань, що зареєстровані в обліку органів Державного
казначейства України протягом звітного бюджетного періоду та
залишились неоплаченими. Дані, наведені в цій графі звіту, мають
відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках,
відкритих за рахунками позабалансового обліку 9423 "Фінансові
зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального
фонду місцевого бюджету" та 9424 "Фінансові зобов'язання
розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ) та бути
попередньо звіреними з даними, наведеними в графі 8 форми N 7м.1
"Звіт про заборгованість за окремими програмами" ( za314-08 ). У графі 10 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду - з них кредиторська заборгованість"
проставляються дані, наведені в звіті у графі 9 форми N 7м.1 "Звіт
про заборгованість за окремими програмами" ( za314-08 ). Операції з надання кредитів із загального фонду бюджету
розпорядниками бюджетних коштів відображаються за загальним
фондом. Суми дебіторської заборгованості відображають
заборгованість за розрахунками з позичальниками, які отримали
кредити. Суми кредиторської заборгованості відображають
заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму отриманих коштів
на надання кредитів із загального фонду бюджету. Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із
загального фонду бюджету, відображаються як зменшення дебіторської
заборгованості в сумі повернутих кредитів (тобто відображається
різниця між сумою наданих кредитів та сумою повернутих кредитів)
та як зменшення кредиторської заборгованості перед загальним
фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядником
бюджетних коштів до загального фонду бюджету. За сумами кредитів, наданих позичальникам із спеціального
фонду бюджету (у разі рекредитування), відображається дебіторська
заборгованість в сумі наданих кредитів, зменшена на суму
повернутих коштів позичальниками. Місячний звіт про бюджетну заборгованість (Форма N 7м(к)мб
"Звіт про бюджетну заборгованість") ( v0047506-07 ) у термін
подання квартального звіту про виконання місцевих бюджетів до
органів Державного казначейства не подається, за виключенням
останнього (грудня) місяця.
8. "Звіт про надходження та використання коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних
установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів"
(додаток 6 до наказу Державного казначейства України від
20.02.2007 N 47) ( v0047506-07 ) складається щоквартально в
розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ( v0604201-01 ), груп та підгруп власних
надходжень на підставі даних звітів бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форми N 4-1км
"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами" ( za485-04 ), N 4-2км
"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ"). У графі 4 "Залишок грошових коштів на початок року" та у
графі 9 "Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду"
наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних
реєстраційних рахунках відповідно на початок та кінець звітного
періоду. Дані, наведені в цих графах, повинні відповідати залишкам
на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку
3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального
фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів
місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків
( v0119506-00 ). У графі 5 "Перераховано залишок" - відображається сума коштів
відповідного джерела надходжень спеціального фонду минулого
звітного року, що була відповідно до законодавства України
перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці
кошти, перерахована до бюджету тощо) і не є касовими видатками, а
також не може бути віднесена на зменшення надходжень поточного
року. Такі суми відображаються без розподілу за кодами економічної
класифікації видатків бюджету ( v0604201-01 ). У графі 6 "Надійшло коштів за звітний період" -
відображаються суми власних надходжень спеціального фонду за
кодами бюджетної класифікації доходів ( v0604201-01 ), які
надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ у
звітному періоді. Дані, наведені в цій графі, повинні відповідати
даним обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком
бюджетного обліку 6124 "Власні кошти розпорядників коштів
місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). У графі 7 "Касові видатки - усього" - відображається сума
касових видатків спеціального фонду бюджету, проведених за рахунок
коштів, отриманих у звітному періоді за відповідними джерелами
власних надходжень бюджетних установ, за кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ). Дані, наведені в цій графі, повинні відповідати
даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного
обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану
рахунків ( v0119506-00 ) та сумі даних у графах 7 підрозділів
2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок
коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами" і 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені
за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень
бюджетних установ". У графі 8 "Касові видатки - в тому числі направлено на
погашення заборгованості загального фонду" - відображаються суми
касових видатків спеціального фонду бюджету, проведених за рахунок
коштів, отриманих у звітному періоді як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами, за кодами тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів ( v0604201-01 ),
направлених на погашення заборгованості загального фонду бюджету.
9. "Звіт про надання та використання місцевими бюджетами
дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету" (додаток 7
до наказу Державного казначейства України від 20.02.2007 N 47)
складається щомісячно і щоквартально в розрізі дотацій та
субвенцій, передбачених Законом України про Державний бюджет
України на відповідний рік, у державному бюджеті місцевим
бюджетам, за структурою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції. Інформація заповнюється тільки за тими кодами бюджетної
класифікації, за якими було здійснено видатки з місцевого бюджету
за рахунок міжбюджетних трансфертів. Суми міжбюджетних
трансфертів, які передаються місцевими бюджетами різних рівнів або
між місцевими бюджетами однієї підпорядкованості, в звіті не
відображаються.
10. "Інформація про виконання захищених статей видатків
місцевих бюджетів" (додаток 8 до наказу Державного казначейства
України від 20.02.2007 N 47) ( v0047506-07 ) складається на
підставі даних форм N 2ммб або N 2кмб "Звіт про виконання місцевих
бюджетів" щомісячно і щоквартально. Щомісячно складається за кодами економічної класифікації
видатків загального фонду місцевих бюджетів за захищеними
статтями, за структурою, наведеною у додатку 6 до цієї Інструкції. Щоквартально складається за узагальнюючими кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ) у розрізі кодів економічної класифікації видатків
загального фонду місцевих бюджетів за захищеними статтями, за
структурою, наведеною у додатку 7 до цієї Інструкції. У графі 4 "Затверджено розписом на рік з урахуванням змін" -
проставляються суми річного розпису бюджетних асигнувань на
відповідний рік по захищених статтях видатків загального фонду
місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного
періоду. У графі 5 "Кошторисні призначення на рік з урахуванням
змін" - проставляються суми бюджетних асигнувань, передбачених
розпорядникам коштів на відповідний рік по захищених статтях
видатків загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін,
внесених протягом звітного періоду. У графі 6 "Касові видатки з початку року" - проставляються
суми проведених з початку року касових видатків по захищених
статтях видатків місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного
обліку, звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів, що
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма N 2м "Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду")
( za314-08 ). У графі 7 "Недовиділено асигнувань до плану" - проставляються
суми недовиділених асигнувань з початку року.
11. "Інформація про використання коштів з резервного фонду"
(додаток 9 до наказу Державного казначейства України від
20.02.2007 N 47) ( v0047506-07 ) складається щомісячно і
щоквартально на підставі інформації наданої фінансовими органами
по відповідних бюджетах та окремих даних бухгалтерського обліку
виконання загального фонду місцевих бюджетів. У щомісячній формі відображається інформація про використання
коштів резервного фонду за узагальнюючими кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування загального фонду місцевих
бюджетів ( v0604201-01 ). У щоквартальної формі відображається інформація про
використання коштів резервного фонду за кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( v0604201-01 ) у розрізі кодів економічної класифікації видатків
та класифікації кредитування загального фонду місцевого бюджету
відповідно до напрямів використання коштів резервного фонду,
затверджених рішеннями місцевих рад про виділення коштів з
резервного фонду бюджету. За кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ( v0604201-01 ) 250102 "Резервний фонд"
відображаються тільки нерозподілені видатки (КЕКВ 3000). У рядку "Резервний фонд на початок року" - проставляється
обсяг резервного фонду, затверджений рішеннями місцевих рад на
початок року. У рядку "Збільшення/зменшення обсягу резервного фонду на
підставі прийнятих рішень місцевих рад (+/-)" - наводяться дані
про збільшення/зменшення обсягів резервного фонду на підставі
прийнятих рішень місцевих рад щодо внесення змін до обсягу
резервного фонду. У рядку "Видатки, передбачені рішенням місцевих рад за
рахунок коштів резервного фонду, всього" - проставляється сума
видатків з резервного фонду, передбачених рішеннями місцевих рад
за рахунок коштів резервного фонду бюджету. У рядку "Резервний фонд на звітну дату" - відображається
обсяг резервного фонду, затверджений рішеннями місцевих рад, на
кінець звітного періоду, тобто плановий показник з урахуванням
змін, внесених протягом звітного періоду. У графі 4 "Кошти, передбачені рішеннями місцевих рад" -
проставляються суми коштів, які відповідно до прийнятих
відповідними місцевими радами рішень передбачені у звітному
періоді розпорядникам коштів місцевих бюджетів на здійснення
видатків за рахунок коштів резервного фонду. У графі 5 "Фактично виділено коштів з початку року" -
проставляються суми коштів, які були виділені з резервного фонду
розпорядникам коштів місцевих бюджетів відповідно до прийнятих
відповідними місцевими радами рішень протягом звітного періоду. У графі 6 "Недовиділено асигнувань до плану" - проставляються
суми недовиділених асигнувань (дані графи 6 дорівнюють різниці
даних графи 4 та графи 5).
12. У разі потреби, на вимогу Департаменту консолідованої
фінансової звітності Державного казначейства України, головні
управління Державного казначейства України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі подають необхідну
інформацію щодо уточнення окремих звітних даних. В інформації щодо уточнення окремих звітних даних обов'язково
повинні бути викладені роз'яснення про розбіжності між даними
бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та звітними
даними розпорядників коштів та органів Державного казначейства,
між даними різних форм звітності, між показниками звітності на
кінець попереднього року і на початок поточного року (якщо такі
розбіжності мали місце), а також може наводитися інша інформація,
необхідна Департаменту консолідованої фінансової звітності
Державного казначейства України для перевірки та порівняння
окремих показників у відповідних формах звітів. Головні управління Державного казначейства України Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя щоквартально
готують і подають до Державного казначейства України інформацію
щодо уточнення окремих показників звітних даних, в якій мають бути
викладені: - роз'яснення про розбіжності між даними бухгалтерського
обліку виконання місцевих бюджетів та звітними даними
розпорядників коштів та органів Державного казначейства, між
даними форм звітності, між показниками звітності на кінець
попереднього року і на початок поточного року (якщо такі
розбіжності мали місце); - пояснення наявності коштів, які обліковуються на рахунках
групи 123 "Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках"; - інформація про кошти місцевих бюджетів, які обліковуються
на рахунках групи 134 "Інші депозити місцевого бюджету" окремо за
загальним та спеціальним фондами; - пояснення щодо розбіжностей за даними, які обліковуються на
рахунках, відкритих за балансовими рахунками 152 групи, та
відображені у "Звіті про фінансовий стан (баланс)", даними
розділу II "Інформація про заборгованість за окремими програмами"
форми N 7м(к)мб "Звіт про бюджетну заборгованість" ( v0047506-07 )
в частині заборгованості та даними частини III "Кредитування"
форми 2кмб "Звіт про виконання місцевих бюджетів"; - розшифровка сум коштів, які обліковуються на рахунку 1661
"Кошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках"; - інформація щодо здійснених операцій з облігаціями,
емітованими місцевими органами влади, що обліковуються на рахунках
групи 215 "Облігації місцевого бюджету"; - пояснення сум, які відображені за кодами 205300, 208300
"Інші розрахунки" частини 4.1 "Фінансування загального фонду
бюджету" та частини 4.2 "Фінансування спеціального фонду бюджету"
форми 2кмб "Звіт про виконання місцевих бюджетів" ( v0047506-07 ); - пояснення щодо залишків коштів на рахунках розпорядників
(одержувачів) коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються на
інших територіях ніж місцевий бюджет; - розшифровки сум коштів, направлених на інші території, ніж
місцевий бюджет, розпорядником якого він є; - відмови в реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань)
та прийнятті платіжних документів розпорядників бюджетних коштів; - пояснення причин наявності (збільшення) дебіторської або
кредиторської заборгованості за захищеними статтями (в тому числі
простроченої).
12.1. Разом з інформацією щодо уточнення окремих показників
звітних даних щоквартально подаються такі додатки: - Розшифровка інформації відображеної на рахунках 123 групи
(додаток 8 до цієї Інструкції); - Розшифровка операцій відображених на рахунках 1521, 1522
(додаток 9 до цієї Інструкції); { Абзац 3 підпункту 12.1 в
редакції Наказів Державного казначейства N 253 ( v0253506-09 ) від
25.06.2009, N 431 ( v0431506-09 ) від 13.10.2009 } - Розшифровка інформації відображеної на рахунках 223 групи
(додаток 10 до цієї Інструкції); - Інформація про прострочену дебіторську та кредиторську
заборгованість загального фонду місцевого бюджету (додаток 11 до
цієї Інструкції); - Інформація щодо сум простроченої кредиторської
заборгованості загального фонду за КЕКВ 1110, 1160, 1138
( v0604201-01 ) (додаток 12 до цієї Інструкції). { Підпункт 12.1
доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 253
( v0253506-09 ) від 25.06.2009; в редакції Наказу Державного
казначейства N 431 ( v0431506-09 ) від 13.10.2009 }
13. Органи Державного казначейства можуть обслуговувати
розпорядника коштів, який розташований на іншій території, ніж
місцевий бюджет, розпорядником якого він є. У такому випадку орган
Державного казначейства приймає від розпорядника коштів місцевого
бюджету, якого він обслуговує, фінансову звітність, перевіряє та
передає її органу Державного казначейства, який здійснює
обслуговування місцевого бюджету, розпорядником коштів якого є
дана бюджетна установа.
14. Дані звітності таких розпорядників коштів включаються
органом Державного казначейства, що обслуговує відповідний бюджет,
у форми фінансової звітності про виконання місцевого бюджету без
відображення зазначених операцій в обліку головного розпорядника,
який перерозподілів бюджетні асигнування на іншу територію. Разом з фінансовою звітністю розпорядника коштів місцевого
бюджету, який розташований на іншій території, орган Державного
казначейства, який обслуговує даного розпорядника, щомісячно та
щоквартально передає витяг із сальдового балансу про залишки на
аналітичних рахунках розпорядників інших місцевих бюджетів, що ним
обслуговуються. Дані є підставою для включення в "Звіт про
фінансовий стан (баланс)" місцевого бюджету, розпорядником коштів
якого є дана бюджетна установа.
15. Місячний та квартальний звіти про виконання місцевих
бюджетів складаються в гривнях з копійками.
16. Недотримання учасником бюджетного процесу порядку
складання та подання звіту про виконання місцевого бюджету,
встановленого Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) та іншими
нормативними актами, є бюджетним правопорушенням. У разі виявлення
такого бюджетного правопорушення Державним казначейством України
застосовуються заходи, передбачені чинним законодавством України.
17. Місячний та зведений звіт про виконання місцевих бюджетів
складають відповідні органи Державного казначейства України і за
підписом керівника органу Державного казначейства України та
головного бухгалтера подають відповідним фінансовим органам та/або
міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або
їх виконавчим органам одночасно із поданням до вищестоящого органу
Державного казначейства України. Зазначені звіти подаються вищестоящим органам Державного
казначейства України в електронному вигляді. У паперовому вигляді
звіти, підписані керівником та бухгалтером, зберігаються в органах
Державного казначейства України, які їх склали. Відповідальність
за збереження звітів несе керівник органу Державного казначейства
України. Квартальний та зведений звіт про виконання місцевих бюджетів
складають відповідні органи Державного казначейства України і за
підписом керівника органу Державного казначейства України та
головного бухгалтера подають відповідним фінансовим органам та/або
міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або
їх виконавчим органам за 2 дні до подачі до вищестоящого органу
Державного казначейства України.
18. Зведені місячні звіти в розрізі бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та
Севастополя та місячні звіти в розрізі бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та
Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення і бюджетів районів подаються органами
Державного казначейства України до Департаменту консолідованої
фінансової звітності Державного казначейства України в
електронному вигляді. У паперовому вигляді зведені місячні звіти в розрізі бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва
та Севастополя, підписані керівником та бухгалтером, зберігаються
в органах Державного казначейства України, які склали звіти.
Відповідальність за зберігання звітів несе керівник органу
казначейства. Зведені квартальні звіти подаються органами Державного
казначейства України до Департаменту консолідованої фінансової
звітності Державного казначейства України у паперовому (в розрізі
бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів
міст Києва та Севастополя) та в електронному вигляді (в розрізі
бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів
міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів).
19. Державне казначейство України встановлює терміни подання
місячної та квартальної звітності Головним управлінням Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі з таким розрахунком, щоб забезпечити
своєчасне подання звітності про виконання місцевих бюджетів
відповідно до вимог Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1
до Інструкції
про порядок заповнення
форм квартального звіту
про виконання
місцевих бюджетів

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення та звірки показників
форми N 1кмб "Звіт про фінансовий стан (баланс)"
( v0047506-07 ) квартального звіту
про виконання місцевих бюджетів

------------------------------------------------------------------ | N | Показники, що | N груп | Порівняльні показники | |з/п | звіряються | | | |----+------------------------+---------+------------------------| | 1 | 2 | | 3 | |----+------------------------+---------+------------------------| | 1 | Рядок 020 | 112 |Сальдо рахунку 1121 | |----+------------------------+---------+------------------------| | 2 | Рядок 030 | 123 |Сальдо рахунків 1231, | | | | |1232, 1234 | |----+------------------------+---------+------------------------| | 3 | Рядок 040 | 124 |Сальдо рахунків 1241, | | | | |1242 | |----+------------------------+---------+------------------------| | 4 | Рядок 050 | 133 |Сальдо рахунків 1331, | | | | |1332, 1333, 1334, 1335 | |----+------------------------+---------+------------------------| | 5 | Рядок 060 | 134 |Сальдо рахунків 1341, | | | | |1342, 1343, 1344, 1345 | |----+------------------------+---------+------------------------| | 6 | Рядок 070 | 142 |Сальдо рахунків 1421 | |----+------------------------+---------+------------------------| | 7 | Рядок 080 | 152 |Сальдо рахунків 1521, | | | | |1522, 1523, 1524 | |----+------------------------+---------+------------------------| | 8 | Рядок 090 | 153 |Сальдо рахунків 1531, | | | | |1532, 1533, 1534 | |----+------------------------+---------+------------------------| | 9 | Рядок 100 | 164 |Сальдо рахунків 1641, | | | | |1642 | |----+------------------------+---------+------------------------| |10 | Рядок 110 | 165 |Сальдо рахунків 1651, | | | | |1652, 1653, 1654 | |----+------------------------+---------+------------------------| |11 | Рядок 120 | 166 |Сальдо рахунків 1661, | | | | |1662 | |----+------------------------+---------+------------------------| |12 | Рядок 130 | 171 |Сальдо рахунку 1711 в | | | | |частині виконаних | | | | |грошових операцій по | | | | |відповідному місцевому | | | | |бюджету | |----+------------------------+---------+------------------------| |13 | Рядок 140 | |Сума рядків 020 - 130 | |----+------------------------+---------+------------------------| |14 | Рядок 150 | 421 |Сальдо рахунків 4211, | | | | |4212 | |----+------------------------+---------+------------------------| |15 | Рядок 160 | 422 |Сальдо рахунків 4221, | | | | |4222, 4223, 4224 | |----+------------------------+---------+------------------------| |16 | Рядок 170 | 423 |Сальдо рахунків 4231, | | | | |4232, 4233, 4234 | |----+------------------------+---------+------------------------| |17 | Рядок 180 | 432 |Сальдо рахунків 4321, | | | | |4322 | |----+------------------------+---------+------------------------| |18 | Рядок 190 | 443 |Сальдо рахунків 4431, | | | | |4432 | |----+------------------------+---------+------------------------| |19 | Рядок 200 | 444 |Сальдо рахунків 4441, | | | | |4442 | |----+------------------------+---------+------------------------| |20 | Рядок 210 | 446 |Сальдо рахунків 4461, | | | | |4462, 4465, 4466 | |----+------------------------+---------+------------------------| |21 | Рядок 220 | |Сума рядків 150 - 210 | |----+------------------------+---------+------------------------| |22 | Рядок 230 (баланс) | |Сума рядків 140 - 220 | |----+------------------------+---------+------------------------| |23 | Рядок 240 | 214 |Сальдо рахунку 2141 | |----+------------------------+---------+------------------------| |24 | Рядок 250 | 215 |Сальдо рахунків 2151, | | | | |2152, 2153 | |----+------------------------+---------+------------------------| |25 | Рядок 260 | 216 |Сальдо рахунку 2161 | |----+------------------------+---------+------------------------| |26 | Рядок 270 | 223 |Сальдо рахунків 2231, | | | | |2232 | |----+------------------------+---------+------------------------| |27 | Рядок 280 | 224 |Сальдо рахунків 2241, | | | | |2242 | |----+------------------------+---------+------------------------| |28 | Рядок 290 | 232 |Сальдо рахунку 2321 | |----+------------------------+---------+------------------------| |29 | Рядок 300 | 242 |Сальдо рахунків 2421, | | | | |2422, 2423, 2424 | |----+------------------------+---------+------------------------| |30 | Рядок 310 | |Сума рядків 240 - 300 | |----+------------------------+---------+------------------------| |31 | Рядок 320 | 314 |Сальдо рахунків 3142, | | | | |3144 | |----+------------------------+---------+------------------------| |32 | Рядок 330 | 315 |Сальдо рахунків 3152, | | | | |3154 | |----+------------------------+---------+------------------------| |33 | Рядок 340 |353, 354 |Сальдо рахунків 3531, | | | | |3541, 3543, 3545 | | | | |розпорядників та | | | | |одержувачів коштів, які | | | | |є клієнтами органу | | | | |казначейства, що | | | | |обслуговує відповідний | | | | |бюджет | |----+------------------------+---------+------------------------| |34 | Рядок 350* |353, 354 |Залишки, що склались за | | | | |рахунками 3531, 3541, | | | | |3543, 3545 | | | | |розпорядників та | | | | |одержувачів коштів, які | | | | |обслуговуються в іншому | | | | |територіальному органі | | | | |Державного казначейства | |----+------------------------+---------+------------------------| |35 | Рядок 360 |353, 354 |Сальдо рахунків 3532, | | | | |3542, 3544, 3546 | | | | |розпорядників та | | | | |одержувачів коштів, які | | | | |є клієнтами органу | | | | |казначейства, що | | | | |обслуговує відповідний | | | | |бюджет | |----+------------------------+---------+------------------------| |36 | Рядок 370* |353, 354 |Залишки, що склались за | | | | |рахунками 3532, 3542, | | | | |3544, 3546 | | | | |розпорядників та | | | | |одержувачів коштів, які | | | | |обслуговуються в іншому | | | | |територіальному органі | | | | |Державного казначейства | |----+------------------------+---------+------------------------| |37 | Рядок 380 | 355 |Сальдо рахунків 3553, | | | | |3554 | |----+------------------------+---------+------------------------| |38 | Рядок 390 | 362 |Сальдо рахунку 3621 | |----+------------------------+---------+------------------------| |39 | Рядок 400 | 362 |Сальдо рахунку 3622 | |----+------------------------+---------+------------------------| |40 | Рядок 410 | |Сума рядків 310 - 390 | |----+------------------------+---------+------------------------| |41 | Рядок 420 | 421 |Сальдо рахунків 4211, | | | | |4212 | |----+------------------------+---------+------------------------| |42 | Рядок 430 | 422 |Сальдо рахунків 4221, | | | | |4222, 4223, 4224 | |----+------------------------+---------+------------------------| |43 | Рядок 440 | 423 |Сальдо рахунків 4231, | | | | |4232, 4233, 4234 | |----+------------------------+---------+------------------------| |44 | Рядок 450 | 432 |Сальдо рахунків 4321, | | | | |4322 | |----+------------------------+---------+------------------------| |45 | Рядок 460 | 443 |Сальдо рахунків 4431, | | | | |4432 | |----+------------------------+---------+------------------------| |46 | Рядок 470 | 444 |Сальдо рахунків 4441, | | | | |4442 | |----+------------------------+---------+------------------------| |47 | Рядок 480 | 446 |Сальдо рахунків 4461, | | | | |4462, 4465, 4466 | |----+------------------------+---------+------------------------| |48 | Рядок 490 | |Сума рядків 420 - 480 | |----+------------------------+---------+------------------------| |49 | Рядок 500 (баланс) | |Сума рядків 310, 410, | | | | |490 | |----+------------------------+---------+------------------------| |50 | Рядок 510 | 512 |Сальдо рахунків 5121, | | | | |5122 | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Примітка. Рядок заповнюється на підставі інформації,
отриманої від інших територіальних органів казначейства, які
обслуговують розпорядників і одержувачів коштів. У звіті про фінансовий стан (баланс) місцевого бюджету не
відображається інформація, що не відноситься до операцій по
виконанню місцевих бюджетів.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 253 ( v0253506-09 ) від 25.06.2009, N 431
( v0431506-09 ) від 13.10.2009 }

Додаток 2
до Інструкції
про порядок заповнення
форм місячної та квартальної
звітності про виконання
місцевих бюджетів

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів
______________________________________
станом на ________________

Періодичність: місячна Одиниця виміру: грн.коп.
Форма N 2ммб
I. Доходи

казначейства N 116 ( v0116506-09 ) від 24.03.2009 }
|------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------|
|Субвенція з державного | 41032700 | | | | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Запоріжжя на | | | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | | | |автотранспортної | | | | | | | | | | | | | | |магістралі через річку | | | | | | | | | | | | | | |Дніпро у | | | | | | | | | | | | | | |м. Запоріжжя | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| { Код 41033100 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 116 ( v0116506-09 ) від 24.03.2009 }
|------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------|
|Субвенція з державного | 41033200 | | | | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Донецької | | | | | | | | | | | | | | |області на забезпечення | | | | | | | | | | | | | | |лікування інвалідів- | | | | | | | | | | | | | | |спинальників у Донецькій| | | | | | | | | | | | | | |обласній лікарні | | | | | | | | | | | | | | |відновного лікування | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41033300 | | | | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |м. Чернівці для | | | | | | | | | | | | | | |ліквідації наслідків | | | | | | | | | | | | | | |стихійного лиха, що | | | | | | | | | | | | | | |сталося | | | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41033400 | | | | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Львівської | | | | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41033500 | | | | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Алчевськ на | | | | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41033700 | | | | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Тернопільської | | | | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41033800 | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на соціально- | | | | | | | | | | | | | | |економічний розвиток | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41034000 | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на будівництво | | | | | | | | | | | | | | |та розвиток мережі | | | | | | | | | | | | | | |метрополітенів | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41034100 | | | | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Чернівецької | | | | | | | | | | | | | | |області для ліквідації | | | | | | | | | | | | | | |наслідків стихійного | | | | | | | | | | | | | | |лиха, що сталося | | | | | | | | | | | | | | |23-27 липня 2008 року | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41034200 | | | | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Канева Черкаської | | | | | | | | | | | | | | |області на завершення у | | | | | | | | | | | | | | |2009 році ремонтно- | | | | | | | | | | | | | | |реставраційних робіт і | | | | | | | | | | | | | | |створення музейної | | | | | | | | | | | | | | |експозиції на об'єкті | | | | | | | | | | | | | | |Шевченківського націо- | | | | | | | | | | | | | | |нального заповідника в | | | | | | | | | | | | | | |місті Каневі | | | | | | | | | | | | | | |"Будинок-музей | | | | | | | | | | | | | | |Т.Г.Шевченка" | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41034300 | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на фінансування| | | | | | | | | | | | | | |ремонту приміщень | | | | | | | | | | | | | | |управлінь праці та | | | | | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | | | |виконавчих органів | | | | | | | | | | | | | | |міських (міст | | | | | | | | | | | | | | |республіканського в | | | | | | | | | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | | | |Крим і обласного | | | | | | | | | | | | | | |значення) районних у | | | | | | | | | | | | | | |містах Києві і | | | | | | | | | | | | | | |Севастополі та районних | | | | | | | | | | | | | | |у містах рад для | | | | | | | | | | | | | | |здійснення заходів з | | | | | | | | | | | | | | |виконання спільного із | | | | | | | | | | | | | | |Світовим банком проекту | | | | | | | | | | | | | | |"Вдосконалення системи | | | | | | | | | | | | | | |соціальної допомоги" | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція державного | 41034600 | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на розвиток | | | | | | | | | | | | | | |соціально-економічної | | | | | | | | | | | | | | |сфери міста Севастополя | | | | | | | | | | | | | | |та інших населених | | | | | | | | | | | | | | |пунктів, в яких | | | | | | | | | | | | | | |дислокуються військові | | | | | | | | | | | | | | |формування | | | | | | | | | | | | | | |Чорноморського флоту | | | | | | | | | | | | | | |Російської Федерації на | | | | | | | | | | | | | | |території України | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| { Код 41034700 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 116 ( v0116506-09 ) від 24.03.2009 }
|------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------|
|Субвенція з державного | 41034900 | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на заходи з | | | | | | | | | | | | | | |енергозбереження, у тому| | | | | | | | | | | | | | |числі оснащення | | | | | | | | | | | | | | |інженерних вводів | | | | | | | | | | | | | | |багатоквартирних | | | | | | | | | | | | | | |житлових будинків | | | | | | | | | | | | | | |засобами обліку | | | | | | | | | | | | | | |споживання води і | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії, ремонт| | | | | | | | | | | | | | |і реконструкцію теплових| | | | | | | | | | | | | | |мереж та котелень, | | | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | | | |газопроводів і | | | | | | | | | | | | | | |газифікацію населених | | | | | | | | | | | | | | |пунктів | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| { Код 41035100 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 116 ( v0116506-09 ) від 24.03.2009 }
|------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------|
|Субвенція з державного | 41035400 | | | | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Севастополя на | | | | | | | | | | | | | | |відзначення 225-річчя | | | | | | | | | | | | | | |міста-героя Севастополя | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41035500 | | | | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Полтавської | | | | | | | | | | | | | | |області на проведення | | | | | | | | | | | | | | |заходів з підготовки та | | | | | | | | | | | | | | |відзначення 200-річчя | | | | | | | | | | | | | | |від дня народження | | | | | | | | | | | | | | |М.В.Гоголя | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41035600 | | | | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Львова на | | | | | | | | | | | | | | |відновлення історичної | | | | | | | | | | | | | | |спадщини міста | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41035700 | | | | | | | | | | | | | |бюджету бюджету | | | | | | | | | | | | | | |Василівського району | | | | | | | | | | | | | | |Запорізької області на | | | | | | | | | | | | | | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | | | | | | |смт Степногірська | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41035800 | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на виплату | | | | | | | | | | | | | | |державної соціальної | | | | | | | | | | | | | | |допомоги на дітей-сиріт | | | | | | | | | | | | | | |та дітей, позбавлених | | | | | | | | | | | | | | |батьківського | | | | | | | | | | | | | | |піклування, грошового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення батькам- | | | | | | | | | | | | | | |вихователям і прийомним | | | | | | | | | | | | | | |батькам за надання | | | | | | | | | | | | | | |соціальних послуг у | | | | | | | | | | | | | | |дитячих будинках | | | | | | | | | | | | | | |сімейного типу та | | | | | | | | | | | | | | |прийомних сім'ях за | | | | | | | | | | | | | | |принципом "гроші ходять | | | | | | | | | | | | | | |за дитиною" | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41035900 | | | | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Дніпродзержинська | | | | | | | | | | | | | | |на проведення | | | | | | | | | | | | | | |протизсувних заходів у | | | | | | | | | | | | | | |Шамишиній балці | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41036000 | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на здійснення | | | | | | | | | | | | | | |заходів по передачі | | | | | | | | | | | | | | |житлового фонду та | | | | | | | | | | | | | | |об'єктів соціально- | | | | | | | | | | | | | | |культурної сфери | | | | | | | | | | | | | | |Міністерства оборони | | | | | | | | | | | | | | |України у комунальну | | | | | | | | | | | | | | |власність | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41036100 | | | | | | | | | | | | | |бюджету бюджету | | | | | | | | | | | | | | |Новоград-Волинського | | | | | | | | | | | | | | |району Житомирської | | | | | | | | | | | | | | |області на соціально- | | | | | | | | | | | | | | |економічний розвиток | | | | | | | | | | | | | | |Новоград-Волинського | | | | | | | | | | | | | | |району | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| { Код 41036200 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 116 ( v0116506-09 ) від 24.03.2009 }
|------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------|
|Субвенція з державного | 41036300 | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на фінансування| | | | | | | | | | | | | | |у 2009 році Програм - | | | | | | | | | | | | | | |переможців | | | | | | | | | | | | | | |Всеукраїнського конкурсу| | | | | | | | | | | | | | |проектів та програм | | | | | | | | | | | | | | |розвитку місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування 2008 року| | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41036400 | | | | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Макіївка Донецької| | | | | | | | | | | | | | |області на соціально- | | | | | | | | | | | | | | |економічний розвиток | | | | | | | | | | | | | | |міста Макіївка | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41036500 | | | | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Бердянська | | | | | | | | | | | | | | |Запорізької області на | | | | | | | | | | | | | | |укріплення Бердянської | | | | | | | | | | | | | | |коси | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41036600 | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на погашення | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості з різниці| | | | | | | | | | | | | | |в тарифах на теплову | | | | | | | | | | | | | | |енергію, послуги з | | | | | | | | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | | | | | | | |вироблялися, | | | | | | | | | | | | | | |транспортувалися та | | | | | | | | | | | | | | |постачалися населенню, | | | | | | | | | | | | | | |яка виникла у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії, послуг| | | | | | | | | | | | | | |з водопостачання та | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення тарифам, | | | | | | | | | | | | | | |що затверджувалися або | | | | | | | | | | | | | | |погоджувалися органами | | | | | | | | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41036700 | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на заходи щодо | | | | | | | | | | | | | | |оплати громадянами | | | | | | | | | | | | | | |електричної і теплової | | | | | | | | | | | | | | |енергії, природного | | | | | | | | | | | | | | |газу, твердого палива, | | | | | | | | | | | | | | |послуг водопостачання і | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | | | | |квартирної плати в | | | | | | | | | | | | | | |рахунок часткової | | | | | | | | | | | | | | |компенсації втрат від | | | | | | | | | | | | | | |знецінення грошових | | | | | | | | | | | | | | |заощаджень | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41036800 | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на забезпечення| | | | | | | | | | | | | | |житлом працівників | | | | | | | | | | | | | | |бюджетної сфери, які | | | | | | | | | | | | | | |заключили контракт на | | | | | | | | | | | | | | |20 років | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41036900 | | | | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Севастополя на | | | | | | | | | | | | | | |розбудову транспортної | | | | | | | | | | | | | | |мережі міста | | | | | | | | | | | | | | |Севастополя | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41037000 | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на проведення | | | | | | | | | | | | | | |виборів депутатів | | | | | | | | | | | | | | |Верховної Ради | | | | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | | | |Крим, місцевих рад та | | | | | | | | | | | | | | |сільських, селищних, | | | | | | | | | | | | | | |міських голів | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41037100 | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на придбання | | | | | | | | | | | | | | |вагонів для комунального| | | | | | | | | | | | | | |електротранспорту | | | | | | | | | | | | | | |(тролейбусів і | | | | | | | | | | | | | | |трамваїв) | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41037200 | | | | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Одеської області| | | | | | | | | | | | | | |на берегоукріплювальні | | | | | | | | | | | | | | |роботи на о. Зміїний | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| { Код 41037300 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 116 ( v0116506-09 ) від 24.03.2009 }
|------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------|
|Субвенція з державного | 41037400 | | | | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Жовті Води | | | | | | | | | | | | | | |Дніпропетровської | | | | | | | | | | | | | | |області на соціально- | | | | | | | | | | | | | | |економічний розвиток | | | | | | | | | | | | | | |міста Жовті Води | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41037500 | | | | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Чернігівської | | | | | | | | | | | | | | |області на газифікацію | | | | | | | | | | | | | | |(будівництво підвідних | | | | | | | | | | | | | | |газопроводів до | | | | | | | | | | | | | | |сільських населених | | | | | | | | | | | | | | |пунктів) | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41037600 | | | | | | | | | | | | | |бюджету міському бюджету| | | | | | | | | | | | | | |міста Львова на | | | | | | | | | | | | | | |реалізацію заходів з | | | | | | | | | | | | | | |цілодобового | | | | | | | | | | | | | | |водозабезпечення міста | | | | | | | | | | | | | | |Львова | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41037700 | | | | | | | | | | | | | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | | | | |бюджету Чернівецької | | | | | | | | | | | | | | |області для завершення | | | | | | | | | | | | | | |у 2009 році будівництва | | | | | | | | | | | | | | |мостів, берегоукріплю- | | | | | | | | | | | | | | |вальних споруд, об'єктів| | | | | | | | | | | | | | |соціально-культурного | | | | | | | | | | | | | | |призначення та водовід- | | | | | | | | | | | | | | |ведення, що перебувають | | | | | | | | | | | | | | |у комунальній власності | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з державного | 41037900 | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на оснащення | | | | | | | | | | | | | | |сільських амбулаторій та| | | | | | | | | | | | | | |фельдшерсько-акушерських| | | | | | | | | | | | | | |пунктів, придбання | | | | | | | | | | | | | | |автомобілів швидкої | | | | | | | | | | | | | | |медичної допомоги для | | | | | | | | | | | | | | |сільських закладів | | | | | | | | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |З іншої частини бюджету | 43000000 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Кошти, одержані із | 43010000 | | | | | | | | | | | | | |загального фонду бюджету| | | | | | | | | | | | | | |до бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |(спеціального фонду) | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Кошти, одержані із | 43910000 | | | | | | | | | | | | | |загального фонду бюджету| | | | | | | | | | | | | | |до бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |(спеціального фонду) | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Всього доходів | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Кошти, що надходять за | 41010400 | | | | | | | | | | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | | | | |із додаткової дотації з | | | | | | | | | | | | | | |районних та міських | | | | | | | | | | | | | | |(міст Києва і | | | | | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | | | |республіканського та | | | | | | | | | | | | | | |обласного значення) до | | | | | | | | | | | | | | |міських (міст районного | | | | | | | | | | | | | | |значення), селищних та | | | | | | | | | | | | | | |сільських бюджетів | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Кошти, що надходять за | 41010500 | | | | | | | | | | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | | | | |із додаткової дотації з | | | | | | | | | | | | | | |міських (міст районного | | | | | | | | | | | | | | |значення), селищних та | | | | | | | | | | | | | | |сільських бюджетів до | | | | | | | | | | | | | | |районних та міських | | | | | | | | | | | | | | |(міст Києва і | | | | | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | | | |республіканського та | | | | | | | | | | | | | | |обласного значення) | | | | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Кошти, що надходять до | 41010600 | | | | | | | | | | | | | |районних та міських | | | | | | | | | | | | | | |(міст Києва і | | | | | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | | | |республіканського і | | | | | | | | | | | | | | |обласного значення) | | | | | | | | | | | | | | |бюджетів з міських (міст| | | | | | | | | | | | | | |районного значення), | | | | | | | | | | | | | | |селищних, сільських та | | | | | | | | | | | | | | |районних у містах | | | | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Кошти, що надходять за | 41010900 | | | | | | | | | | | | | |взаємними розрахунками | | | | | | | | | | | | | | |між місцевими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Дотації вирівнювання, що| 41020300 | | | | | | | | | | | | | |одержуються з районних | | | | | | | | | | | | | | |та міських (міст Києва і| | | | | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | | | |республіканського і | | | | | | | | | | | | | | |обласного значення) | | | | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Додаткові дотації, що | 41020500 | | | | | | | | | | | | | |одержуються з районних | | | | | | | | | | | | | | |та міських (міст Києва і| | | | | | | | | | | | | | |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | | | |республіканського і | | | | | | | | | | | | | | |обласного значення) | | | | | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Інші дотації | 41020900 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенції, на | 41030200 | | | | | | | | | | | | | |компенсацію втрат | | | | | | | | | | | | | | |доходів бюджетів | | | | | | | | | | | | | | |місцевого самоврядування| | | | | | | | | | | | | | |на виконання власних | | | | | | | | | | | | | | |повноважень внаслідок | | | | | | | | | | | | | | |надання пільг, | | | | | | | | | | | | | | |встановлених державою | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенції, на утримання | 41030300 | | | | | | | | | | | | | |об'єктів спільного | | | | | | | | | | | | | | |користування чи | | | | | | | | | | | | | | |ліквідацію негативних | | | | | | | | | | | | | | |наслідків діяльності | | | | | | | | | | | | | | |об'єктів спільного | | | | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенція з інших | 41030400 | | | | | | | | | | | | | |бюджетів на виконання | | | | | | | | | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Субвенції на виконання | 41030500 | | | | | | | | | | | | | |власних повноважень | | | | | | | | | | | | | | |територіальних громад | | | | | | | | | | | | | | |сіл, селищ, міст та їх | | | | | | | | | | | | | | |об'єднань | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Інші субвенції | 41035000 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+-------+--------| |Всього | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Інформація за кодами по функціях столиці, які були введені
наказами Міністерства фінансів України від 07.06.2007 N 693
( v0693323-07 ), від 27.09.2007 N 1073 ( v1073201-07 ), від
17.10.2007 N 1142 ( v1142201-07 ) та від 17.12.2007 N 1416
( v1416201-07 ) і діяли на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 12.05.2007 N 718 ( 718-2007-п ) "Про затвердження
Програми забезпечення виконання у 2007 році м. Києвом функцій
столиці України" та відповідно до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ), не наводиться у зв'язку з
призупиненням їх дії наказом Міністерства фінансів України від
19.01.2009 N 28 ( v0028201-09 ).
{ Розділ I із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 116 ( v0116506-09 ) від 24.03.2009, N 300
( v0300506-09 ) від 22.07.2009, N 465 ( v0465506-09 ) від
06.11.2009, N 558 ( v0558506-09 ) від 31.12.2009 }
II. Видатки
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної класифікації | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | ( v0604201-01 ) | | | | | |----------------------------------------| |-------------------------+-----------------------------------------------------+-------------------------| | тимчасової | нової | економічної | |затверд-|кошто- |виконано|затверд-|кошто- | виконано з початку року |затверд-|кошто- |виконано| | класифікації |функціо-| класифікації | | жено | рисні | з | жено | рисні |------------------------------------| жено | рисні | з | | видатків |нальної | видатків | |розписом|призна-|початку |розписом|призна-|всього | в тому числі |розписом|призна-|початку | | та кредиту- |класи- | бюджету | |на рік з|чення | року |на рік з|чення | |----------------------------|на рік з|чення | року | |вання місцевих |фікації |( v0604201-01 )| | ураху- |на рік | | ураху- |на рік | | інші |плата за | інші | ураху- |на рік | | | бюджетів |видатків| | | ванням | з | | ванням | з | | кошти |послуги, |джерела | ванням | з | | |( v0604201-01 )| та | | | змін |ураху- | | змін |ураху- | |спеціаль-| що |власних | змін |ураху- | | | |кредиту-| | | |ванням | | |ванням | | ного |надаються|надход- | |ванням | | | | вання | | | | змін | | | змін | | фонду | бюджет- | жень | | змін | | | |бюджету | | | | | | | | | | ними | бюд- | | | | | | | | | | | | | | | | уста- | жетних | | | | | | | | | | | | | | | | новами |установ | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 010000 | | |Державне управління | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1000 |Поточні видатки | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1100 |Видатки на товари і | | | | | | | | | | | | | | | | |послуги | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1110 |Оплата праці | | | | | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1111 |Заробітна плата | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1112 |Грошове утримання | | | | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1120 |Нарахування на | | | | | | | | | | | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1130 |Придбання предметів | | | | | | | | | | | | | | | | |постачання і | | | | | | | | | | | | | | | | |матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | | | | | | |послуг та інші | | | | | | | | | | | | | | | | |видатки | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1131 |Предмети, матеріали,| | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання та | | | | | | | | | | | | | | | | |інвентар | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1132 |Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1133 |Продукти харчування | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1134 |М'який інвентар та | | | | | | | | | | | | | | | | |обмундирування | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1135 |Оплата транспортних | | | | | | | | | | | | | | | | |послуг та утримання | | | | | | | | | | | | | | | | |транспортних | | | | | | | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1136 |Оренда | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1137 |Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання, | | | | | | | | | | | | | | | | |інвентарю та | | | | | | | | | | | | | | | | |будівель; технічне | | | | | | | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1138 |Послуги зв'язку | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1139 |Оплата інших послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |та інші видатки | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1140 |Видатки на | | | | | | | | | | | | | | | | |відрядження | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1150 |Матеріали, інвентар,| | | | | | | | | | | | | | | | |будівництво, | | | | | | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | |та заходи | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | | | | | | | | | |призначення, що | | | | | | | | | | | | | | | | |мають | | | | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавне | | | | | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1160 |Оплата комунальних | | | | | | | | | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1161 |Оплата | | | | | | | | | | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1162 |Оплата | | | | | | | | | | | | | | | | |водопостачання і | | | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1163 |Оплата | | | | | | | | | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1164 |Оплата природного | | | | | | | | | | | | | | | | |газу | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1165 |Оплата інших | | | | | | | | | | | | | | | | |комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1166 |Оплата інших | | | | | | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1170 |Дослідження і | | | | | | | | | | | | | | | | |розробки, видатки | | | | | | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | | | | | |(регіонального) | | | | | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1171 |Дослідження і | | | | | | | | | | | | | | | | |розробки, окремі | | | | | | | | | | | | | | | | |заходи розвитку по | | | | | | | | | | | | | | | | |реалізації державних| | | | | | | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1172 |Окремі заходи по | | | | | | | | | | | | | | | | |реалізації державних| | | | | | | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | | | | | | |програм, не | | | | | | | | | | | | | | | | |віднесені до заходів| | | | | | | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1200 |Виплата процентів | | | | | | | | | | | | | | | | |(доходу) за | | | | | | | | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1300 |Субсидії і поточні | | | | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1310 |Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1320 |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | |органам державного | | | | | | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1340 |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1341 |Виплата пенсій і | | | | | | | | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1342 |Стипендії | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1343 |Інші поточні | | | | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 1350 |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | |за кордон | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2000 |Капітальні видатки | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2100 |Придбання основного | | | | | | | | | | | | | | | | |капіталу | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2110 |Придбання обладнання| | | | | | | | | | | | | | | | |і предметів | | | | | | | | | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2120 |Капітальне | | | | | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2121 |Будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | |(придбання) житла | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2122 |Будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | | | | | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2123 |Інше будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | |(придбання) | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2130 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2131 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | |житлового фонду | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2132 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2133 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | |інших об'єктів | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2140 |Реконструкція та | | | | | | | | | | | | | | | | |реставрація | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2141 |Реконструкція | | | | | | | | | | | | | | | | |житлового фонду | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2142 |Реконструкція | | | | | | | | | | | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2143 |Реконструкція інших | | | | | | | | | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2144 |Реставрація пам'яток| | | | | | | | | | | | | | | | |культури, історії та| | | | | | | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2200 |Створення державних | | | | | | | | | | | | | | | | |запасів та резервів | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2300 |Придбання землі і | | | | | | | | | | | | | | | | |нематеріальних | | | | | | | | | | | | | | | | |активів | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2400 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2410 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | | |(установам, | | | | | | | | | | | | | | | | |організаціям) | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2420 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | | | | |трансферти органам | | | | | | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | | | | | |управління інших | | | | | | | | | | | | | | | | |рівнів | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2430 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2440 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | | | | |трансферти за | | | | | | | | | | | | | | | | |кордон | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 2450 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | | | | |трансферти до | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | | | 3000 |Нерозподілені | | | | | | | | | | | | | | | | |видатки | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 010105 | 0111 | |Апарат Верховної | | | | | | | | | | | | | | | | |Ради Автономної | | | | | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 010106 | 0111 | |Забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | |діяльності депутатів| | | | | | | | | | | | | | | | |Верховної Ради | | | | | | | | | | | | | | | | |Автономної | | | | | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 010108 | 0112 | |Апарат Рахункової | | | | | | | | | | | | | | | | |палати Верховної | | | | | | | | | | | | | | | | |Ради Автономної | | | | | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 010114 | 0111 | |Апарат Ради | | | | | | | | | | | | | | | | |міністрів Автономної| | | | | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим та | | | | | | | | | | | | | | | | |її місцевих органів | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 010116 | 0111 | |Органи місцевого | | | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 010117 | 0111 | |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | | | | | |влади в м. Києві | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 060000 | | |Правоохоронна | | | | | | | | | | | | | | | | |діяльність та | | | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення безпеки| | | | | | | | | | | | | | | | |держави | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 060103 | 0310 | |Підрозділи дорожньо-| | | | | | | | | | | | | | | | |патрульної служби та| | | | | | | | | | | | | | | | |дорожнього нагляду | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 060106 | 0310 | |Приймальники- | | | | | | | | | | | | | | | | |розподільники для | | | | | | | | | | | | | | | | |неповнолітніх | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 060107 | 0310 | |Спеціальні | | | | | | | | | | | | | | | | |приймальники- | | | | | | | | | | | | | | | | |розподільники | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 060702 | 0320 | |Місцева пожежна | | | | | | | | | | | | | | | | |охорона | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 061002 | 0456 | |Спеціальні монтажно-| | | | | | | | | | | | | | | | |експлуатаційні | | | | | | | | | | | | | | | | |підрозділи | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 061003 | 0310 | |Адресно-довідкові | | | | | | | | | | | | | | | | |бюро | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 061007 | 0380 | |Інші правоохоронні | | | | | | | | | | | | | | | | |заходи і заклади | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070000 | | |Освіта | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070101 | 0910 | |Дошкільні заклади | | | | | | | | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070201 | 0921 | |Загальноосвітні | | | | | | | | | | | | | | | | |школи (в т.ч. школа-| | | | | | | | | | | | | | | | |дитячий садок, | | | | | | | | | | | | | | | | |інтернат при школі),| | | | | | | | | | | | | | | | |спеціалізовані | | | | | | | | | | | | | | | | |школи, ліцеї, | | | | | | | | | | | | | | | | |гімназії, колегіуми | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070202 | 0921 | |Вечірні (змінні) | | | | | | | | | | | | | | | | |школи | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070301 | 0923 | |Загальноосвітні | | | | | | | | | | | | | | | | |школи-інтернати, | | | | | | | | | | | | | | | | |загальноосвітні | | | | | | | | | | | | | | | | |санаторні школи- | | | | | | | | | | | | | | | | |інтернати | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070302 | 0923 | |Загальноосвітні | | | | | | | | | | | | | | | | |школи-інтернати для | | | | | | | | | | | | | | | | |дітей-сиріт та | | | | | | | | | | | | | | | | |дітей, які | | | | | | | | | | | | | | | | |залишилися без | | | | | | | | | | | | | | | | |піклування батьків | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070303 | 0910 | |Дитячі будинки (в | | | | | | | | | | | | | | | | |т.ч. сімейного типу,| | | | | | | | | | | | | | | | |прийомні сім'ї) | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070304 | 0923 | |Спеціальні | | | | | | | | | | | | | | | | |загальноосвітні | | | | | | | | | | | | | | | | |школи-інтернати, | | | | | | | | | | | | | | | | |школи та інші | | | | | | | | | | | | | | | | |заклади освіти для | | | | | | | | | | | | | | | | |дітей з вадами у | | | | | | | | | | | | | | | | |фізичному чи | | | | | | | | | | | | | | | | |розумовому розвитку | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070307 | 0922 | |Загальноосвітні | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціалізовані | | | | | | | | | | | | | | | | |школи-інтернати з | | | | | | | | | | | | | | | | |поглибленим | | | | | | | | | | | | | | | | |вивченням окремих | | | | | | | | | | | | | | | | |предметів і курсів | | | | | | | | | | | | | | | | |для поглибленої | | | | | | | | | | | | | | | | |підготовки дітей в | | | | | | | | | | | | | | | | |галузі науки і | | | | | | | | | | | | | | | | |мистецтв, фізичної | | | | | | | | | | | | | | | | |культури і спорту, | | | | | | | | | | | | | | | | |інших галузях, | | | | | | | | | | | | | | | | |ліцеї з посиленою | | | | | | | | | | | | | | | | |військово-фізичною | | | | | | | | | | | | | | | | |підготовкою | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070401 | 0960 | |Позашкільні заклади | | | | | | | | | | | | | | | | |освіти, заходи із | | | | | | | | | | | | | | | | |позашкільної роботи | | | | | | | | | | | | | | | | |з дітьми | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070501 | 0930 | |Професійно-технічні | | | | | | | | | | | | | | | | |заклади освіти | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070502 | 0930 | |Професійно-технічні | | | | | | | | | | | | | | | | |училища соціальної | | | | | | | | | | | | | | | | |реабілітації | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070601 | 0941 | |Вищі заклади освіти | | | | | | | | | | | | | | | | |I та II рівнів | | | | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070602 | 0942 | |Вищі заклади освіти | | | | | | | | | | | | | | | | |III та IV рівнів | | | | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070701 | 0950 | |Заклади | | | | | | | | | | | | | | | | |післядипломної | | | | | | | | | | | | | | | | |освіти III-IV | | | | | | | | | | | | | | | | |рівнів акредитації | | | | | | | | | | | | | | | | |(академії, | | | | | | | | | | | | | | | | |інститути, центри | | | | | | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | | | | | | | | | |кваліфікації, | | | | | | | | | | | | | | | | |перепідготовки, | | | | | | | | | | | | | | | | |вдосконалення) | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070702 | 0950 | |Інші заклади і | | | | | | | | | | | | | | | | |заходи | | | | | | | | | | | | | | | | |післядипломної | | | | | | | | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070801 | 0970 | |Придбання | | | | | | | | | | | | | | | | |підручників | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070802 | 0990 | |Методична робота, | | | | | | | | | | | | | | | | |інші заходи у сфері | | | | | | | | | | | | | | | | |народної освіти | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070803 | 0990 | |Служби технічного | | | | | | | | | | | | | | | | |нагляду за | | | | | | | | | | | | | | | | |будівництвом і | | | | | | | | | | | | | | | | |капітальним | | | | | | | | | | | | | | | | |ремонтом | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070804 | 0990 | |Централізовані | | | | | | | | | | | | | | | | |бухгалтерії | | | | | | | | | | | | | | | | |обласних, міських, | | | | | | | | | | | | | | | | |районних відділів | | | | | | | | | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070805 | 0990 | |Групи | | | | | | | | | | | | | | | | |централізованого | | | | | | | | | | | | | | | | |господарського | | | | | | | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070806 | 0990 | |Інші заклади освіти | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070807 | 0990 | |Інші освітні | | | | | | | | | | | | | | | | |програми | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070808 | 0990 | |Допомога дітям- | | | | | | | | | | | | | | | | |сиротам та дітям, | | | | | | | | | | | | | | | | |позбавленим | | | | | | | | | | | | | | | | |батьківського | | | | | | | | | | | | | | | | |піклування, яким | | | | | | | | | | | | | | | | |виповнюється | | | | | | | | | | | | | | | | |18 років | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 070809 | 0990 | |Здійснення виплат, | | | | | | | | | | | | | | | | |визначених Законом | | | | | | | | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | | | | | | | |реструктуризацію | | | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості з | | | | | | | | | | | | | | | | |виплат, передбачених| | | | | | | | | | | | | | | | |статтею 57 Закону | | | | | | | | | | | | | | | | |України "Про освіту"| | | | | | | | | | | | | | | | |педагогічним, | | | | | | | | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | | | | | | | | |педагогічним та | | | | | | | | | | | | | | | | |іншим категоріям | | | | | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів"| | | | | | | | | | | | | | | | |( 1994-15 ) | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| { Код 070810 виключено на підставі Наказу Державного казначейства
N 116 ( v0116506-09 ) від 24.03.2009 }
|---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------|

N 116 ( v0116506-09 ) від 24.03.2009 }
|---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------|
| 250338 | 0180 | |Субвенція державного| | | | | | | | | | | | | | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на розвиток| | | | | | | | | | | | | | | | |соціально- | | | | | | | | | | | | | | | | |економічної сфери | | | | | | | | | | | | | | | | |міста Севастополя та| | | | | | | | | | | | | | | | |інших населених | | | | | | | | | | | | | | | | |пунктів, в яких | | | | | | | | | | | | | | | | |дислокуються | | | | | | | | | | | | | | | | |військові формування| | | | | | | | | | | | | | | | |Чорноморського флоту| | | | | | | | | | | | | | | | |Російської Федерації| | | | | | | | | | | | | | | | |на території України| | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+---------------+--------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+-------+--------| | 250339 | 0180 | |Субвенція з | | | | | | | | | | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | | |